Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim

Thaum nws raug Vajtswv qhuab ntuas, Petus thov Vajtswv hais tias, “Au Vajtswv! Kuv lub cev nqaij daim tawv tsis mloog lus, thiab Koj qhuab ntuas kuv thiab txiav txim rau kuv. Kuv zoo siab rau Koj txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab txawm hais tias Koj tsis xav tau kuv, los nyob hauv Koj txoj kev txiav txim mas kuv pom Koj tus moj yam dawb huv thiab ncaj ncees. Thaum Koj txiav txim rau kuv, es kom lwm tus thiaj pom Koj tus moj yam ncaj ncees nyob rau hauv Koj qhov kev txiav txim, kuv txaus siab heev. Yog qhov ntawd qhia tau kom pom txog Koj tus moj yam thiab cia Koj tus moj yam ncaj ncees rau tag nrho cov raug tsim tawm los ntawd pom, thiab yog nws yuav ua tau kom kuv txoj kev hlub rau Koj dawb huv dua tuaj, ces kuv yeej ua tau zoo li ib tug neeg ncaj ncees, ces Koj qhov kev txiav txim yeej zoo lawm, vim qhov ntawd yog Koj txoj kev xav uas muaj hmoov hlub puv npo. Kuv paub hais tias tseem muaj ntau yam hauv kuv uas tseem ntxeev siab tawm tsam, thiab hais tias kuv yeej tsis zoo txaus yuav los sawv rau ntawm Koj lub xub ntiag. Kuv xav kom Koj txiav txim rau kuv kom ntau zog, tsis hais yuav yog muab tso rau ib qho chaw muaj yeeb ncuab coob los sis kev ceeb laj txom nyem loj li; tsis hais Koj yuav ua li cas li, rau kuv ces nws yog ib qho muaj nuj nqis heev. Koj txoj kev hlub mas tob kawg nkaus, thiab kuv txaus siab yuav muab kuv tus kheej tso plhuav rau Koj tej kev coj kev qhia yam tsis yws ib qho hlo li.” Qhov no yog Petus qhov kev paub tom qab nws tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm lawm, thiab nws kuj yog ib qho lus tim khawv rau nws txoj kev hlub Vajtswv. Hnub no, nej twb raug txeeb tau lawm—tab sis qhov kev txeeb tau no ho yuav hais qhia kom pom nyob rau hauv nej li cas? Ib txhia neeg hais tias, “Kuv qhov kev txeeb tau yog qhov hmoov hlub loj tshaj plaws thiab kev zoo siab tshaj plaws ntawm Vajtswv. Tsuas yog tam sim no xwb mas kuv thiaj li nyuam qhuav ras dheev hais tias tib neeg lub neej mas nyob ntiav heev thiab tsis tseem ceeb li. Tib neeg siv tag nrho lawv lub neej txoj sia khiav phwb twg tsog rau ub rau no, muaj thiab tu me tub me nyuam ib tiam dhau ib tiam, thiab thaum kawg ces tsis tau dab tsi li. Hnub no, tsuas yog tom qab uas raug Vajtswv txeeb tau lawm xwb kuv thiaj mam li pom hais tias ua lub neej li no mas tsis muaj nuj nqis dab tsi li; nws yog ib lub neeg uas tsis muaj qab hau tiag tiag li. Kuv ces cia tuag kom tag li xwb zoo dua!” Cov neeg zoo li ntawd uas twb raug txeeb tau lawm ua Vajtswv puas tseem yuav muab tau thiab? Ua lawv ua puas tau ib co qauv piv txwv thiab qauv xyaum raws mas? Cov neeg zoo li ntawd ces yog ib qho kev kawm rau kev nyob qaim tes qaim taw twj ywm xwb; lawv tsis muaj ib qho kev ntshaw dab tsi li, thiab tsis mob siab yuav tsim kho lawv tus kheej li. Txawm hais tias lawv yeej suav tau hais tias raug txeeb tau lawm, los cov neeg uas nyob twj ywm li ntawd ces tsis muaj cuab kav yuav raug tsim kho kom zoo tiav log tau li. Thaum ze nws txoj sia yuav kawg lawm, tom qab uas nws raug tsim kho kom zoo tiav log lawm, Petus hais tias, “Au Vajtswv! Yog hais tias kuv tseem yuav nyob tau ob peb xyoos ntxiv, kuv xav kom muaj ib txoj kev hlub uas dawb huv tshaj nov thiab tob tshaj nov rau Koj.” Thaum uas nws tab tom yuav raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, nws thov Vajtswv nyob hauv nws lub siab hais tias, “Au Vajtswv! Koj lub sij hawm los txog tam sim no lawm; lub sij hawm uas Koj npaj rau kuv los txog lawm. Kuv yuav tsum raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau Koj, kuv yuav tsum hais qhov lus tim khawv no rau Koj, thiab kuv cia siab hais tias kuv txoj kev hlub yuav ua tau raws li qhov Koj kom kuv ua, thiab es kom nws thiaj li yuav dawb huv zog. Hnub no, muaj peev xwm tuag rau Koj, thiab raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau Koj, mas kaj siab kawg thiab ua rau kuv ruaj siab kawg, vim tsis muaj dab tsi yuav ua rau kuv txaus siab tshaj qhov uas muaj peev xwm raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau Koj thiab ua tau zoo raws li Koj lub siab xav, thiab muaj peev xwm muab kuv tus kheej kiag rau Koj, muab kuv txoj sia cob fim kiag rau Koj. Au Vajtswv! Koj mas ntxim hlub kawg kiag! Yog Koj cia kuv muaj sia nyob, kuv tseem haj yam yuav hlub Koj. Yog hais tias kuv tseem muaj txoj sia nyob, kuv yuav hlub Koj. Kuv xav hlub Koj kom tob tshaj. Koj txiav txim rau kuv, thiab qhuab ntuas kuv, thiab sim kuv siab vim kuv tsis ncaj ncees, vim kuv tau muaj kev txhaum lawm. Thiab Koj tus moj yam uas ncaj ncees mas ua rau kuv pom tseeb zog tuaj. Qhov no yog ib qho koob hmoov rau kuv, vim kuv muaj peev xwm hlub tau Koj tob zog tuaj, thiab kuv txaus siab yuav hlub Koj li no txawm hais tias Koj tsis hlub kuv los xij. Kuv yeej txaus siab saib Koj tus moj yam ncaj ncees, vim qhov no ua rau kuv haj yam muaj cuab kav ua tau lub neej muaj qab hau tshaj. Kuv hnov zoo li tag nrho kuv txoj sia ces tam sim no yog qhov muaj nuj nqis tshaj, vim kuv raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau Koj, thiab nws yog ib qho muaj nuj nqis heev uas tau tuag rau Koj. Tab sis kuv tseem tsis hnov zoo li txaus siab thiab, vim kuv paub Koj tshawg dhau heev lawm, kuv paub hais tias kuv ua tsis tau kom Koj txoj kev cia siab puv npo, thiab them Koj rov qab tshawg dhau heev lawm. Nyob rau hauv kuv lub neej, kuv tsis muaj cuab kav yuav rov tau kuv qhov tag nrho rau Koj; kuv ntseem nyob deb ntawm qhov ntawd kawg nkaus. Thaum uas kuv saib rov qab rau lub sij hawm no, kuv hnov zoo li kuv tshuav Koj nqi, thiab kuv tsuas muaj lub sij hawm no los them tag nrho tej uas kuv ua yuam kev thiab tag nrho txoj kev hlub uas kuv tseem tsis tau them rov rau Koj.”

Tib neeg yuav tsum nrhiav kev ua lub neej kom muaj nuj nqis, thiab yuav tsum tsis txhob txaus siab rau tej xwm txheej tam sim no. Yuav ua lub neej kom zoo li Petus tus yam ntxwv, lawv yuav tsum muaj kev paub thiab kev ntsib kev pom li Petus. Tib neeg yuav tsum nrhiav tej yam uas siab dua thiab tob dua. Lawv yuav tsum nrhiav ib txog kev hlub uas tob tshaj thiab dawb huv tshaj rau Vajtswv, thiab ib lub neej uas muaj nqis thiab muaj qab hau. Qhov no xwb thiaj li yog lub neej; tsuas yog thaum ntawd xwb mas tib neeg thiaj li yuav zoo ib yam li Petus. Koj yuav tsum tsom ntsoov rau qhov kev mob siab rau kev to taub txog sab zoo, thiab tsis txhob nyoo cia koj tus kheej poob qab rau tej qho kev tau zoo ib nyuag pliag rau lub sij hawm uas tsis quav ntsej txog qhov tseeb uas tob tshaj, ntxaws tshaj thiab muaj qab hau tshaj. Koj txoj kev hlub yuav tsum muaj qab hau, thiab koj yuav tsum nrhiav kev tso koj tus kheej tawm ntawm lub neej uas qias vuab tsuab, lub neej uas tsis kub tsis ntxhov txog dab tsi uas tsis txawv tej tsiaj li. Koj yuav tsum ua ib lub neej kom muaj qab hau, muaj nuj nqis, thiab koj yuav tsum tsis txhob dag koj tus kheej los sis muab koj tus kheej siv zoo li tej khoom ua si coj los ua si xwb. Vim txhua tus uas xav hlub Vajtswv ntawd, mas yeej tsis muaj qhov tseeb uas yuav nrhiav tsis tau li thiab tsis muaj kev ncaj ncees vim yog lawv sawv tsis tau khov kho li. Koj yuav ua koj lub neej li cas? Koj yuav hlub Vajtswv li cas, thiab siv txoj kev hlub no los ua kom tau zoo raws li Nws txoj kev ntshaw? Yeej tsis muaj ib yam dab tsi hauv koj lub neej uas yuav loj tshaj li. Tshaj txhua yam, mas koj yuav tsum muaj kev ntshaw qhov zoo thiab kev ua siab ntev, thiab yuav tsum tsis txhob zoo li cov niag uas tsis muaj txha nrab qaum, cov niag uas tsis khov kiag li. Koj yuav tsum kawm kom ntsib kom pom ib lub neej uas muaj nuj nqis thiab kom ntsib kom pom qhov tseeb uas muaj nuj nqis thiab tsis txhob cia koj tus kheej ua dog ua dig rau txoj kev ntawd. Tos nco xwb, koj lub neej twb yuav dhau ntawm koj mus lawm; tom qab ntawd, koj puas tseem yuav muaj dua ib lub cib fim hlub Vajtswv ntxiv lawm? Tib neeg puas tseem hlub tau Vajtswv tom qab lawv tuag lawm mas? Koj yuav tsum muaj txoj kev ntshaw qhov zoo thiab muaj kev txawj xav tib yam nkaus li Petus; koj lub neej mas yuav tsum muaj nuj nqis, thiab koj yuav tsum tsis txhob ua si nrog koj tus kheej. Ua ib tug tib neeg, thiab ua ib tug neeg uas caum nrhiav Vajtswv, koj yuav tsum muaj cuab kav ua twb zoo xav hais tias yuav ua lub neej li cas, koj yuav muab koj tus kheej cob fim rau Vajtswv li cas, koj yuav muaj ib txoj kev ntseeg Vajtswv kom muaj qab hau li cas, thiab koj yuav, vim koj hlub Vajtswv, hlub Nws rau ib txoj kev kom dawb huv tshaj, zoo nkauj tshaj, thiab zoo tshaj tau li cas. Hnub no, koj yuav cia li txaus siab tsis tau rau qhov uas koj twb raug txeeb tau lawm, tab sis yuav tsum xav kom zoo rau txoj kev koj yuav taug yav tom ntej. Koj yuav tsum muaj kev ntshaw qhov zoo thiab siab tawv txaus cia raug tsim kho kom zoo tiav log, thiab yuav tsum tsis txhob xav tas mus li hais tias koj tus kheej tsis muaj peev xwm. Qhov tseeb puas muaj qhov nws nyiam thiab tsis nyiam mas? Qhov tseeb puas txhob txwm tawm tsam neeg tau mas? Yog koj nrhiav qhov tseeb, nws puas ua rau koj kov tsis yeej kiag li mas? Yog koj sawv khov kho rau txoj kev ncaj ncees, ua nws puas yuav tsoo koj ntog kiag mas? Yog koj yeej muaj siab ntshaw kev nrhiav lub neej, ua lub neej puas khiav nkaum koj tau mas? Yog koj tsis muaj qhov tseeb, qhov ntawd tsis yog qhov tseeb tsis quav ntsej koj, tab sis yog koj txav deb ntawm qhov tseeb lawm xwb; yog koj sawv tsis tau khov kho rau txoj kev ncaj ncees, qhov ntawd tsis yog muaj dab tsi yuam kev rau txoj kev ncaj ncees, tab sis vim yog koj ntseeg hais tias nws nyob tsis ncaj kab rau qhov tseeb lawm xwb; yog koj caum tsis cuag lub neej tom qab uas caum tau ntau xyoo lawm, ces tsis yog vim lub neej tsis txawj xav rau koj, tab sis yog vim koj tsis muaj kev xav rau lub neej, thiab tau muab lub neej ntiab tawm lawm xwb; yog koj nyob rau hauv qhov kaj, thiab tsis muaj cuab kav muab tau qhov kaj, ces tsis yog vim qhov kaj tsis muaj cuab kav qhia kom koj paub qhov tseeb, tab sis vim yog koj tsis mob siab xyuas hais tias muaj qhov kaj, thiab yog li ces qhov kaj thiaj li ncaim koj mus ntsiag to lawm xwb. Yog koj tsis caum, ces tsuas hais tau hais tias koj yog ib qho niag khib nyiab uas tsis muaj nuj nqis dab tsi li, thiab koj tsis muaj lub siab tawv txaus nyob rau hauv koj lub neej, thiab tsis muaj tus ntsujplig los tawm tsam lub zog ntawm txoj kev tsaus ntuj. Koj tsis khov kiag li! Koj tsis muaj cuab kav yuav khiav dim Ntxwgnyoog lub zog uas los puav koj, thiab tsuas kam ua lub neej nyab xeeb thiab ruaj khov li no xwb thiab tuag rau txoj kev ruam. Qhov koj tsim nyog ua kom tiav hlo ces yog koj qhov kev nrhiav kom raug txeeb tau; qhov no yog koj tes hauj lwm uas yuav tsum tau ua. Yog koj txaus siab cia kom raug txeeb tau xwb, ces koj thawb qhov kaj ntawd tawm mus lawm. Koj yuav tsum raug kev txom nyem rau qhov tseeb, koj yuav tsum muab koj tus kheej rau qhov tseeb, koj yuav tsum tiv kev poob ntsej muag rau qhov tseeb, thiab yog yuav kom tau qhov tseeb ntau dua ces koj yuav tsum muaj kev txom nyem kom ntau. Qhov no yog qhov uas koj tsim nyog ua. Koj yuav tsum tsis txhob muab qhov tseeb cuam pov tseg es tsuav kom tau lub neej thaj yeeb lug nrog tsev neeg xwb, thiab koj yuav tsum tsis txhob poob koj lub meej mom thiab txoj kev ncaj ncees rau tej qho kev zoo siab ib nyuag pliag xwb. Koj yuav tsum nrhiav tag nrho tej uas zoo nkauj thiab zoo, thiab koj yuav tsum nrhiav ib txoj kev hauv lub neej uas muaj qab hau dua. Yog koj ua lub neej qias vuab tsuab, thiab tsis nrhiav ib qho hom phiaj li, tsis yog koj nkim koj lub neej los? Koj yuav tau dab tsi los ntawm ib lub neej zoo li ntawd? Koj yuav tsum muab tag nrho tej kev kaj siab ntawm cev nqaij daim tawv tso pov tseg es kom tau ib qho tseeb, thiab yuav tsum tsis txhob muab tag nrho qhov tseeb cuam pov tseg es kom tau ib qho kev kaj siab me me nkaus xwb. Cov neeg zoo li no ces yeej tsis muaj kev ncaj ncees thiab lub meej mom li; qhov uas muaj lawv nyob ntawd ces tsis muaj nuj nqis dab tsi li!

Vajtswv qhuab ntuas thiab txiav txim rau tib neeg vim nws cheem tsum los ntawm Nws tes hauj lwm, thiab, tshaj qhov ntawd, vim yog tib neeg yuav tsum muaj li. Tib neeg yuav tsum raug qhuab ntuas thiab txiav txim rau, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb mas lawv thiaj li yuav muaj txoj kev hlub tiag rau Vajtswv. Hnub no, nej yeej raug hais tau kom ntseeg lawm, tab sis thaum uas nej ua tsis tau ib nyuag qhov me me xwb, ces nej raug teeb meem kiag lawm; nej lub siab me dhau heev lawm, thiab nej tseem yuav raug qhuab ntuas thiab txiav txim rau kom ntau zog thiab mas thiaj li yuav nrhiav tau qhov kev paub kom tob tshaj. Hnub no, nej muaj me ntsis kev hwm Vajtswv, thiab ntshai Vajtswv, thiab nej paub hais tias Nws yog tus Vajtswv tiag, tab sis nej tsis muaj ib txoj kev hlub loj rau Nws, nej haj yam tsis muaj ib txoj kev hlub dawb huv; nej txoj kev paub mas ntiav dhau heev lawm, thiab nej lub siab tseem loj tsis tau txaus. Thaum uas nej ntsib ib qho xwm txheej tiag, nej tseem tsis muaj cuab kav yuav ua tau tim khawv, nej qhov kev to taub uas nej xub npaj nej ntawd mas muaj tsawg dhau heev lawm, thiab nej tsis paub xyov yuav muab coj los xyaum ua tau li cas li. Neeg feem coob mas yog cov uas qeeb qeeb siab thiab nyob twj ywm xwb; lawv hlub Vajtswv yam zais ntshis hauv lawv nruab siab xwb, tab sis tsis muaj kev yuav muab coj los xyaum ua li, los sis lawv yeej tsis paub meej hais tias lawv tej hom phiaj yog dab tsi li. Cov uas raug tsim kho kom zoo tiav log lawm mas tsis yog yuav tsis muaj qhov kev ua neej neeg nkaus xwb, tab sis tseem muaj qhov tseeb uas tshaj qhov txoj kev xav yuav ntsuas tau lawm thiab, uas siab tshaj qhov phiaj ntsuas ntawm txoj kev xav lawm thiab; lawv tsis yog siv lawv txoj kev xav los them Vajtswv txoj kev hlub rov qab nkaus xwb, tab sis, tshaj qhov ntawd, lawv tau paub Vajtswv, thiab tau pom hais tias Vajtswv ntxim hlub, thiab tsim nyog rau tib neeg txoj kev hlub, thiab hais tias yeej muaj ntau yam nyob rau hauv Vajtswv rau lawv hlub; tib neeg yeej pab tsis tau tsuas yog hlub Nws xwb! Txoj kev hlub Vajtswv ntawm cov uas twb raug tsim kho kom zoo tiav log lawm mas yog muaj es kom lawv thiaj li ua tau raws li lawv tus kheej txoj kev ntshaw qhov zoo. Lawv qhov mas yog ib qho kev hlub uas nyob nyob cia li muaj tshwm plaws xwb, ib qho kev hlub uas tsis yuav kom them ib yam dab tsi rov qab li, thiab uas tsis yog ib qho kev sib pauv lag luam. Lawv hlub Vajtswv tsis yog vim muaj dab tsi tshaj lawv qhov kev paub txog Nws. Cov neeg zoo li ntawd yeej tsis quav ntsej hais tias Vajtswv yuav muab hmoov hlub pub rau lawv, thiab tsis muaj kev zoo siab rau ib yam dab tsi tshaj qhov ua tau zoo raws Vajtswv xwb. Lawv tsis khom nqi nrog Vajtswv, los sis lawv tsis siv lawv txoj kev xav los ntsuas lawv txoj kev hlub rau Vajtswv: “Koj tau muab rau kuv, yog li ntawd kuv hlub Koj rov qab; yog Koj tsis muab rau kuv, ces kuv tsis muaj dab tsi muab rov qab rau Koj li.” Cov uas raug tsim kho kom zoo tiav log lawm yeej ib txwm ntseeg hais tias: “Vajtswv yog tus Tswv Tsim, thiab Nws ua Nws tes hauj lwm rau peb. Ces thaum kuv muaj lub cib fim, tus yeeb yam, thiab qhov zoo tsim nyog raug tsim kho kom zoo tiav log no lawm, qhov kuv yuav nrhiav ces yog ua lub neej kom muaj qab hau, thiab kuv yuav tsum ua kom tau zoo raws Nws.” Nws zoo nkaus li qhov uas Petus tau ntsib tau pom: Thaum uas nws nyob rau ntawm nws qhov kev qaug zog tshaj plaws, nws thov Vajtswv thiab hais tias, “Au Vajtswv! Tsis hais lub sij hawm twg los sis qhov chaw twg li, Koj yeej paub hais tias kuv yeej nco ntsoov Koj. Tsis hais lub sij hawm twg los sis qhov chaw twg li, Koj yeej paub hais tias kuv xav hlub Koj, tab sis kuv lub meej mom me dhau heev lawm, kuv qaug zog dhau heev lawm thiab tsis muaj ib qho hwj chim li, kuv txoj kev hlub koj mas tsawg dhau heev lawm, thiab kuv txoj kev siab ncaj rau Koj mas me dhau heev lawm. Muab piv rau Koj txoj kev hlub, kuv ces tsis tsim nyog ua neej nyob li. Kuv tsuas xav kom kuv lub neej tsis txhob nkim pov tseg dawb dawb xwb, thiab kom kuv tsis yog pauj kom tau Koj txoj kev hlub nkaus xwb, tab sis, tshaj qhov ntawd, ces kuv muab tau tag nrho txhua yam kuv muaj cob fim rau Koj. Yog hais tias kuv ua tau haum Koj siab, ces raws li ib tug uas raug tsim tawm los, kuv yuav muaj kev kaj siab, thiab yuav tsis thov dab tsi ntxiv lawm. Txawm hais tias kuv qaug zog thiab tsis muaj hwj chim tam sim no, los kuv yuav tsis nov qab Koj tej kev cob qhia, thiab kuv yuav tsis nov qab Koj txoj kev hlub. Tam sim no ces kuv tsis ua dab tsi tshaj qhov uas them Koj txoj kev hlub rov qab. Au Vajtswv, kuv mas hnov zoo li kuv phem dhau heev lawm! Kuv yuav ua cas muab tau txoj kev hlub hauv kuv lub siab rov rau Koj, kuv yuav ua cas ua tau tag nrho tej uas kuv ua tau, thiab muaj cuab kav ua kom tau Koj tej kev xav kom tiav hlo, thiab muaj cuab kav muab tag nrho tej kuv muaj rau Koj? Koj paub tib neeg qhov kev qaug zog; kuv yuav ua cas tsim nyog rau Koj txoj kev hlub? Au Vajtswv! Koj paub kuv lub siab me, hais tias kuv txoj kev hlub me dhau heev lawm. Kuv yuav ua cas ua tau qhov zoo tshaj uas kuv muaj peev xwm ua tau nyob rau qhov ib puag ncig zoo li no? Kuv paub hais tias kuv tsim nyog them Koj txoj kev hlub rov qab, kuv paub hais tias kuv tsim nyog muab tag nrho tej kuv muaj rau Koj, tab sis hnub no kuv lub siab me dhau heev lawm. Kuv thov kom Koj muab lub zog thiab txoj kev ruaj siab rau kuv, es kom kuv muaj peev xwm muaj tau ib txoj kev hlub uas dawb huv los muab cob rau Koj, thiab muaj cuab kav muab tag nrho tej kuv muaj cob fim kiag rau Koj; tsis yog kuv yuav muaj cuab kav them tau Koj txoj kev hlub rov qab nkaus xwb, tab sis kuv yuav muaj cuab kav tau ntsib tau pom Koj txoj kev qhuab ntuas, kev txiav txim thiab kev sim siab, thiab tshaj ntawd yog tej kev cem foom hnyav tshaj thiab. Koj tau pub kuv pom Koj txoj kev hlub, thiab kuv tsis muaj cuab kav yuav tsis hlub Koj li lawm, thiab txawm hais tias kuv qaug zog thiab tsis muaj hwj chim hnub no, los yuav ua cas kuv thiaj yuav nov qab Koj? Koj txoj kev hlub, kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim tau ua rau kuv paub Koj lawm, tab sis kuv tseem hnov zoo li tsis muaj peev xwm yuav paub tau Koj txoj kev hlub, vim Koj mas zoo dhau heev lawm. Kuv yuav ua cas muab tau tag nrho tej uas kuv muaj cob fim rau tus Tswv Tsim?” Qhov ntawd yog Petus qhov kev thov, tab sis nws lub siab tsis loj txaus kiag li. Nyob rau lub sij hawm no, nws hnov zoo li ib rab riam mas lij nws lub siab tas zog li. Mob nws lub siab dhau heev lawm; nws tsis paub xyov yuav ua li cas nyob rau qhov zoo li no li. Tab sis nws tseem thov Vajtswv tas zog ntxiv hais tias: “Au Vajtswv! Tib neeg ces muaj lub siab zoo li me nyuam yaus xwb, lawv txoj kev xav ces tsis muaj zog li, thiab qhov uas kuv ua tau ces yog them Koj txoj kev hlub rov qab xwb. Hnub no, kuv tsis paub yuav ua li cas thiaj ua tau zoo raws Koj tej kev ntshaw, thiab kuv tsuas xav ua txhua yam uas kuv ua tau, muab tag nrho tej kuv muaj, thiab cob fim tag nrho tej kuv muaj rau Koj. Tsis hais Koj qhov kev txiav txim yuav zoo li cas li, tsis hais Koj qhov kev qhuab ntuas yuav zoo li cas li, tsis hais Koj yuav muab dab tsi pub rau kuv li, tsis hais Koj yuav muab dab tsi ntawm kuv tshem tawm mus li, ua kom kuv dim ntawm txoj kev yws me me txog Koj. Ntau lub sij hawm, thaum Koj qhuab ntuas kuv thiab txiav txim rau kuv, kuv yws rau kuv tus kheej, thiab tsis muaj peev xwm yuav ua tau kev dawb huv, los sis ua kom tau puv npo raws li Koj lub siab nyiam. Kuv qhov kev them Koj txoj kev hlub rov qab ces yog tshwm sim los ntawm kev quab yuam xwb, thiab nyob rau lub sij hawm no kuv haj yam ntxub kuv tus kheej ntau dua tuaj.” Yog vim nws nrhiav ib txoj kev hlub Vajtswv uas dawb huv dua ces Petus thiaj li thov Vajtswv li no. Nws tab tom nrhiav, thiab tab tom thov, thiab, dhau ntawm mus, nws tab tom tig liam nws tus kheej, thiab tab tom lees nws tej kev txhaum rau Vajtswv. Nws hnov zoo li nws tshuav Vajtswv nqi, thiab hnov qhov kev ntxub nws tus kheej, tab sis nws kuj ho tu siab me ntsis thiab nyob mluas mlob xwb. Nws yeej ib txwm xav li ntawd, cuag li uas nws yeej tsis zoo txaus rau Vajtswv tej kev xav, thiab tsis muaj peev xwm yuav ua zoo tshaj plaws li qhov nws ua tau. Nyob rau tej xwm txheej zoo li ntawd, Petus yeej tseem nrhiav qhov kev ntseeg ntawm Yauj. Nws pom hais tias Yauj qhov kev ntseeg loj npaum li cas, vim Yauj tau pom hais tias txhua yam uas nws muaj ces yog Vajtswv muab pub rau nws, thiab nws yog ib qho zoo li tej uas ib txwm muaj rau Vajtswv muab txhua yam ntawm nws tshem mus, ces Vajtswv yuav muab rau leej twg los tau uas Nws xav muab rau—qhov ntawd yog Vajtswv tus moj yam uas ncaj ncees. Yauj tsis muaj kev yws dab tsi li, thiab tseem muaj peev xwm qhuas tau Vajtswv. Petus paub nws tus kheej, thiab nyob rau hauv nws lub siab nws thov Vajtswv hais tias, “Hnub no kuv tsis tsim nyog yuav txaus siab rau kev them Koj txoj kev hlub rov qab uas yog siv kuv txoj kev xav thiab nrog rau qhov kev hlub uas ntau npaum li qhov kuv muab rov rau Koj, vim kuv tej kev xav mas qias vuab tsuab dhau heev lawm, thiab vim kuv tsis muaj peev xwm pom Koj uas tus Tswv Tsim. Vim kuv tseem zoo tsis tau txaus yuav hlub Koj, kuv yuav tsum cog kuv qhov peev xwm yuav muab txhua yam uas kuv muaj cob fim rau Koj, qhov uas kuv yuav ua yam txaus siab hlo. Kuv yuav tsum paub tag nrho tej uas Koj tau ua, thiab tsis muaj kev xaiv, thiab kuv yuav tsum pom Koj txoj kev hlub, thiab muaj peev xwm hais lus qhuas Koj thiab tsa meej mom rau Koj lub npe dawb huv, es kom Koj tau lub yeeb koob loj los ntawm kuv. Kuv txaus siab yuav sawv khov kho rau qhov lus tim khawv no rau Koj. Au Vajtswv! Koj txoj kev hlub mas muaj nuj nqis thiab zoo nkauj dhau heev lawm; kuv yuav ua cas xav nyob ntawm tus phem ob txhais tes mas? Kuv tsis yog tus uas Koj tsim tawm los? Ua cas es kuv ho nyob tau rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm mas? Kuv xav kom tag nrho kuv lub neej txoj sia nyob hauv Koj txoj kev qhuab ntuas. Kuv tsis kam nyob rau hauv txoj kev tswj fwm ntawm tus phem. Yog hais tias muab kuv ua tau kom dawb huv, thiab muab tau tag nrho txhua yam kuv muaj rau Koj, kuv txaus siab hlo muab kuv lub cev thiab lub siab tso rau Koj txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas, vim kuv ntxub Ntxwgnyoog, thiab tsis kam nyob rau hauv qab nws txoj kev tswj fwm. Los tawm Koj txoj kev txiav txim rau kuv, mas Koj ua kom pom Koj tus moj yam ncaj ncees; kuv zoo siab, thiab tsis muaj ib qho kev yws me me hlo li. Yog kuv muaj peev xwm ua tau tes dej num ntawm ib tug uas raug tsim tawm los, kuv txaus siab cia tag nrho kuv lub neej txoj sia nrog Koj txoj kev txiav txim, rau qhov uas kom kuv tau los paub Koj tus moj yam ncaj ncees, thiab yuav muab tus phem txoj kev haub ntxias tshem tawm ntawm kuv mus.” Petus yeej thov Vajtswv li ntawd tas mus li, nrhiav qhov ntawd tas mus li, thiab, muab hais sib piv, ces nws thiaj mus txog qhov chaw siab. Tsis yog nws muaj peev xwm them Vajtswv txoj kev hlub rov qab nkaus xwb, tab sis, qhov tseem ceeb tshaj, nws kuj tseem ua tau nws tes dej num li ib tug raug tsim tawm los ntawd tiav hlo lawm thiab. Nws tsis yog tsuas raug nws txoj kev xav iab liam nkaus xwb, tab sis nws tseem muaj peev xwm ua tau tshaj qhov uas nws txoj kev xav ntawd muaj lawm thiab. Nws tej lus thov ntawd mas yeej mus ntxiv rau ntawm Vajtswv xub ntiag tas li, ua li ces nws tej kev ntshaw qhov zoo mas muaj siab zuj zus tuaj, thiab nws txoj kev hlub rau Vajtswv mas haj yam loj tuaj. Txawm hais tias nws tau kev mob ntsaj qaws, los nws tseem tsis nov qab hlub Vajtswv, thiab nws tseem nrhiav kev to taub txog Vajtswv txoj kev xav. Nyob rau hauv nws cov lus thov mas nws hais cov lus li nram qab no: “Kuv tsis tau ua ib yam dab tsi tshaj qhov kev them Koj txoj kev hlub rov qab ntawd tiav hlo li. Kuv tseem tsis tau hais lus tim khawv rau Koj ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag li, tseem tsis tau tso kuv tus kheej dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, thiab tseem nyob nrog cev nqaij daim tawv. Kuv xav siv kuv txoj kev hlub los tua kom yeej Ntxwgnyoog, los ua kom nws txaj muag, thiab yog li ntawd ua kom tau zoo raws Koj txoj kev ntshaw. Kuv xav muab kuv qhov tag nrho rau Koj, yuav tsis kam muab ib qho me me ntawm kuv tus kheej rau Ntxwgnyoog li, vim Ntxwgnyoog yog Koj tus yeeb ncuab.” Nws haj yam nrhiav hauv txoj xub ke no, ces nws haj yam txav mus lawm, thiab nws txoj kev paub txog tej xwm txheej no los haj yam siab tuaj xwb. Tsis nco qab hlias xwb, ces nws los paub hais tias nws yuav tsum daws kom nws tus kheej dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, thiab yuav tsum rov qab muab nws tus kheej tag nrho xa rov mus rau Vajtswv. Qhov ntawd yog thaj chaw uas nws mus txog. Nws nyob dhau qhov uas Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias yuav kov tau lawm, thiab muab tej kev zoo siab thiab kev lom zem ntawm cev nqaij daim tawv pov tseg tag nrho lawm, thiab txaus siab yuav ntsib yuav pom Vajtswv qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim kom tob tshaj. Nws hais tias, “Txawm hais tias kuv nyob hauv Koj txoj kev qhuab ntuas, thiab hauv Koj txoj kev txiav txim, tsis hais qhov kev txom nyem dab tsi uas qhov ntawd yuav coj los li, kuv yeej tseem tsis kam nyob rau hauv qab Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, kuv yeej tseem tsis kam raug kev txom nyem rau Ntxwgnyoog tej tswv yim dag ntxias. Kuv zoo siab nyob nrog Koj tej kev cem foom, thiab tseem muaj mob nyob rau hauv Ntxwgnyoog tej kev koob hmoov. Kuv hlub Koj rau qhov uas kuv nyob hauv Koj qhov kev txiav txim, thiab qhov no muab tau kev zoo siab loj heev rau kuv. Koj qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim mas ncaj ncees thiab dawb huv; nws yog yuav muab kuv yaug kom dawb huv xwb, thiab tshaj qhov ntawd, nws yog yuav cawm kuv. Kuv yeem siv tag nrho kuv lub neej txoj sia nyob rau hauv Koj txoj kev txiav txim kom kuv tau nyob hauv qab Koj txoj kev saib xyuas. Kuv tsis kam nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm ib pliag li; kuv xav kom raug Koj muab yaug kom dawb huv; txawm hais tias kuv yuav txom nyem, los kuv yeej tsis kam raug Ntxwgnyoog siv thiab raug dag li. Kuv, tus raug tsim tawm los no, tsim nyog cia rau Koj siv xwb, ciaj Koj muaj, cia Koj txiav txim rau, thiab cia Koj qhuab ntuas. Kuv mas kuj tseem kam cia Koj cem foom tib si. Kuv lub siab mas zoo siab heev thaum Koj kam foom koob hmoov rau kuv, vim kuv tau pom Koj txoj kev hlub lawm. Koj yog tus Tswv Tsim, thiab kuv yog ib tug raug tsim tawm los xwb: Kuv yuav tsum tsis txhob ntxeev siab rau Koj thiab nyob hauv qab Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, los sis yuav tsum tsis txhob cia raug Ntxwgnyoog siv kuv. Kuv tsim nyog ua Koj tus nees, los sis tus nyuj, zoo dua ua neej nyob rau Ntxwgnyoog. Kuv yeem nyob nrog Koj txoj kev qhuab ntuas, yam tsis muaj kev zoo siab rau lub cev, thiab qhov no yuav ua rau kuv zoo siab txawm hais tias kuv yuav plam Koj qhov hmoov hlub los xij. Txawm hais tias Koj qhov hmoov hlub tsis nyob nrog kuv, los kuv yeej zoo siab raug qhuab ntuas thiab txiav txim los ntawm Koj; qhov no yog Koj qhov koob hmoov uas zoo tshaj plaws, Koj qhov hmoov hlub uas zoo tshaj plaws. Txawm hais tias Koj yeej ib txwm muaj hwj chim tshaj thiab npau taws tshaj rau kuv, los kuv yeej tseem tsis muaj peev xwm ncaim Koj mus, thiab kuv tseem hlub Koj tsis tau txaus li. Kuv xum nyob hauv Koj lub tsev, kuv xum raug Koj cem foom, qhuab ntuas, thiab ntaus kom sab, thiab tsis kam nyob hauv qab kev tswj fwm ntawm Ntxwgnyoog, los sis kuv tsis kam yuav txhib kuv tus kheej kom khiav vig voog rau ub rau no thiab khwv rau cev nqaij daim tawv nkaus xwb, thiab haj yam tsis kam ua neej nyob rau cev nqaij daim tawv nkaus xwb.” Petus txoj kev hlub yog ib txoj kev hlub dawb huv. Qhov no yog qhov kev ntsib kev pom ntawm qhov kev raug tsim kho kom zoo tiav log, thiab yog theem siab tshaj plaws ntawm qhov kev raug tsim kho kom zoo tiag log; yeej tsis muaj lwm lub neej uas yuav muaj qab hau tshaj lawm. Nws txais yuav Vajtswv qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, nws saib Vajtswv tus moj yam ncaj ncees ntawd muaj nuj nqis, thiab tsis muaj ib yam dab tsi txog Petus uas yuav muaj nuj nqis tshaj. Nws hais tias, “Ntxwgnyoog muab tej nyuag khoom siv lom zem rau kuv, tab sis kuv tsis saib lawv muaj nuj nqis. Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim los raug rau kuv—nyob rau hauv no ces kuv tau txais hmoov hlub, nyob rau hauv no kuv nrhiav tau kev lom zem, thiab nyob rau hauv no kuv tau koob hmoov. Yog tsis muaj Vajtswv qhov kev txiav txim ces kuv yeej tsis muaj hnub yuav hlub Vajtswv li, ntshe kuv tseem nyob rau hauv qab Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, tseem raug nws tswj thiab txib. Yog zoo li ntawd, kuv yuav ua tsis tau ib tug tib neeg tiag tiag, vim kuv yuav tsis muaj cuab kav ntawm qhov ua tau zoo raws Vajtswv, thiab yuav tsis muab tag nrho kuv los cob fim kiag rau Vajtswv. Txawm hais tias Vajtswv tsis foom koob hmoov rau kuv, cia kuv tsis muaj kev kaj siab hauv nruab siab cuag li hluav taws kub nyob rau hauv kuv, thiab tsis muaj kev thaj yeeb los sis kev zoo siab, thiab txawm hais tias Vajtswv qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim yeej tsis nrug kuv li, los nyob rau hauv Vajtswv qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, kuv muaj cuab kav pom Nws tus moj yam ncaj ncees. Kuv txaus siab rau qhov no; tsis muaj ib yam dab tsi hauv lub neej uas yuav muaj nuj nqis los sis muaj qab hau tshaj nov lawm. Txawm hais tias Nws qhov kev tiv thaiv thiab kev saib xyuas tau rais mus ua qhov kev qhuab ntuas, kev txiav txim, kev cem foom thiab kev ntaus sab kawg nkaus, los kuv yeej tseem txaus siab rau tej no, vim lawv muaj cuab kav yaug tau kom kuv dawb huv thiab hloov tau kuv, muaj cuab kav coj tau kuv los ze me ntsis rau Vajtswv, ua tau kom kuv muaj cuab kav hlub Vajtswv, thiab muaj cuab kav ua tau kom kuv txoj kev hlub Vajtswv ntawd dawb huv me ntsis tuaj. Qhov no ua rau kuv muaj cuab kav ua tau kuv tes dej num tam li ib tug uas raug tsim tawm los, thiab coj kuv mus rau Vajtswv lub xub ntiag thiab nrug deb ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, es kom kuv tsis txhob tau tiam Ntxwgnyoog. Thaum uas kuv tsis nyob rau hauv qab txoj kev tswj fwm ntawm Ntxwgnyoog lawm, thiab kuv muaj cuab kav muab tag nrho tej uas kuv muaj thiab tag nrho tej uas kuv ua tau rau Vajtswv, yam tsis tuav ib qho dab tsi tseg li—ntawd ces thiaj yog thaum uas kuv txaus siab hlo lawm. Nws yog Vajtswv qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim uas cawm kuv, thiab kuv lub neej ces yeej muab cais tsis tau tawm ntawm Vajtswv qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim li. Kuv lub neej hauv ntiaj teb ces nyob hauv qab txoj kev tswj fwm ntawm Ntxwgnyoog, ces yog tsis muaj txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv los ntawm Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, ces kuv yeej yuav tau nyob hauv qab txoj kev tswj fwm ntawm Ntxwgnyoog tag mus li xwb, thiab, tshaj qhov ntawd, kuv yuav tsis muaj lub cib fim los sis txoj hau kev los ua ib lub neej kom muaj qab hau. Tsuas yog tias Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim tsis ncaim kuv mus kiag li ces kuv thiaj li yuav raug Vajtswv yaug tau kom dawb huv xwb. Tsuas yog cov lus hnyav hnyav thiab Vajtswv tus moj yam ncaj ncees, thiab Vajtswv txoj kev txiav txim uas muaj hwj chim heev ntawd xwb, mas kuv thiaj li yuav tau txais kev tiv thaiv siab tshaj plaws thiab los mus nyob tau rau hauv qhov kaj, thiab tau txais Vajtswv tej koob hmoov. Qhov uas raug yaug tau kom dawb huv, tso kuv tus kheej dim ntawm Ntxwgnyoog, thiab los nyob rau hauv qab txoj kev tswj fwm ntawm Vajtswv—qhov no yog qhov koob hmoov loj tshaj plaws hauv kuv lub neej rau hnub no.” Qhov no yog qhov chaw siab tshaj plaws uas Petus tau ntsib tau pom lawm.

Qhov no yog qhov uas tib neeg yuav tsum mus kom txog tom qab uas raug tsim kho zoo tiav log lawm. Yog koj ua tsis tau ntau npaum li no, ces koj ua tsis tau lub neej kom muaj qab hau. Tib neeg ua neeg nrog cev nqaij daim tawv xwb, uas txhais tau hais tias lawv nyob rau hauv tib neeg lub ntuj tawg, thiab yog tsis muaj Vajtswv qhov kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas ces tib neeg yeej qias vuab tsuab npaum nkaus li Ntxwgnyoog thiab. Yuav ua cas tib neeg thiaj li yuav dawb huv mas? Petus ntseeg hais tias kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim ntawm Vajtswv yog tib neeg qhov kev tiv thaiv thiab qhov hmoov hlub loj tshaj plaws. Tsuas yog Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim xwb mas thiaj li yuav tsa tau tib neeg kom hnov thiab kom ntxub cev nqaij daim tawv, kom ntxub Ntxwgnyoog. Vajtswv qhov kev qhuab qhia nruj nruj ntawd tso tau tib neeg dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, tso tau lawv dim ntawm lawv tus kheej lub me nyuam ntiaj teb me me, thiab cia lawv los nyob rau hauv qhov kaj ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Tsis muaj ib qho kev cawm dim zoo tshaj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim lawm! Petus thov Vajtswv hais tias, “Au Vajtswv! Tsuav yog Koj qhuab ntuas thiab txiav txim rau kuv xwb, kuv yuav paub hais tias Koj tseem tsis tau ncaim kuv. Txawm hais tias Koj tsis muab kev xyiv fab los sis kev thaj yeeb rau kuv, thiab ua kom kuv muaj kev txom nyem thiab muab kev qhuab ntuas yam suav tsis txheeb li rau kuv, tsuav yog Koj tseem tsis tau ncaim kuv, ces kuv lub siab yeej nyob tus yees lawm. Hnub no, Koj qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim tau rais los ua kuv qhov kev tiv thaiv uas zoo tshaj plaws thiab kuv qhov koob hmoov uas loj tshaj plaws. Qhov hmoov hlub Koj muab rau kuv tiv thaiv kuv. Qhov hmoov hlub Koj muab pub rau kuv hnub no yog ib qho tshwm sim los ntawm Koj tus moj yam ncaj ncees, thiab yog kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, dhau qhov ntawd, nws yog ib qho kev sim siab, thiab, tshaj qhov ntawd, nws yog ib lub neej uas txom nyem.” Petus muaj cuab kav muab tej kev lom zem ntawm cev nqaij daim tawv tso tseg thiab nrhiav ib txoj kev hlub uas tob dua thiab kev tiv thaiv siab dua, vim nws tau txais hmoov hlub ntau heev los ntawm Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Nyob rau hauv lawv lub neej, yog tib neeg xav kom raug yaug kom dawb huv thiab hloov tau lawv tus moj yam, yog lawv xav ua lub neej kom muaj qab hau thiab ua kom tau lawv tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los, ces lawv yuav tsum txais yuav Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab yuav tsum tsis txhob pub Vajtswv tej kev qhuab qhia thiab Vajtswv tej kev ntaus ncaim ntawm lawv mus li, es thiaj li yuav ua tau kom lawv tso tau lawv tus kheej dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag thiab txoj kev haub ntxias, thiab ua lub neej tau nyob rau hauv Vajtswv qhov kaj. Paub hais tias Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim yog qhov kaj, thiab qhov koj ntawm tib neeg txoj kev cawm dim, thiab hais tias yeej tsis muaj ib qho koob hmoov, hmoov hlub los sis kev tiv thaiv rau tib neeg uas yuav zoo tshaj lawm. Tib neeg nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, thiab tshwm sim los nyob rau hauv cev nqaij daim tawv; yog tib neeg tsis raug yaug kom dawb huv thiab tsis tau txais Vajtswv txoj kev tiv thaiv, ces tib neeg yuav haj yam phem tuaj. Yog lawv xav hlub Vajtswv, ces lawv yuav tsum raug yaug kom dawb huv thiab cawm kom dim. Petus thov Vajtswv hais tias, “Vajtswv, thaum Koj hlub kuv ces kuv zoo siab, thiab nyob kaj siab lug; thaum Koj qhuab ntuas kuv, kuv haj yam kaj siab thiab xyiv fab. Txawm hais tias kuv qaug zog, thiab tau tiv kev txom nyem yam qhia tsis tau rau leej twg li, txawm hais tias muaj kua muag thiab kev tu siab, los Koj yeej paub hais tias qhov kev tu siab no ces yog vim kuv txoj kev tsis mloog lus, thiab yog vim kuv txoj kev qaug zog. Kuv quaj vim kuv ua tsis tau kom zoo raws Koj tej kev ntshaw, kuv tu siab thiab khuv xim vim kuv tsis zoo txaus rau Koj tej kev cheem tsum, tab sis kuv txaus siab yuav ua kom tau txij li no, kuv txaus siab yuav ua tag nrho tej uas kuv ua tau kom zoo rau Koj. Koj qhov kev qhuab ntuas tau muab kev tiv thaiv rau kuv, thiab tau muab txoj kev cawm dim zoo tshaj plaws rau kuv; Koj qhov kev txiav txim mas tseem tshaj Koj qhov kev zam thiab kev ua siab ntev lawm thiab. Yog tsis muaj Koj qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, ces kuv yuav tsis tau Koj qhov kev hlub thiab kev ua siab dawb siab zoo li. Hnub no, kuv pom tag nrho tej uas Koj txoj kev hlub mas siab tshaj lub ntuj thiab zoo tshaj tag nrho txhua yam. Koj txoj kev hlub tsis yog kev hlub thiab kev siab dawb siab zoo xwb; tseem tshaj qhov ntawd lawm thiab, nws yog kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Koj txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim tau muab ntau yam heev rau kuv. Yog tsis muaj Koj txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, yuav tsis muaj ib tug neeg twg uas yuav raug yaug kom dawb huv li, thiab yuav tsis muaj ib tug neeg yuav muaj cuab kav tau ntsib tau pom txoj kev hlub ntawm tus Tswv Tsim li. Txawm hais tias kuv twb tau tiv pua pua qhov kev sim siab thiab kev ceeb laj txom nyem loj lawm, thiab twb yuav luag tuag, los tej ntawd cia kuv paub Koj tseeb tseeb thiab tau txais txoj kev cawm dim uas siab tshaj plaws. Yog Koj txoj kev qhuab ntuas, kev txiav txim thiab kev rau txim tso kuv tseg, ces kuv yuav ua neej nyob rau hauv txoj kev tsaus ntuj, nyob rau hauv txoj kev tswj fwm ntawm Ntxwgnyoog. Cev nqaij daim tawv ntawm tib neeg ho yuav muaj txiaj ntsim dab tsi thiab mas? Yog Koj txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim tso kuv tseg lawm, ces yuav zoo nkaus li Koj tus Ntsujplig tso kuv tseg lawm thiab, cuag nkaus li Koj yeej tsis nrog kuv nyob lawm. Yog zoo li ntawd, es kuv yuav ua cas ua neeg nyob mus? Yog Koj muab kev mob nkeeg rau kuv thiab tshem kuv tej kev ywj pheej mus lawm, kuv yeej tseem ua neej nyob mus tau, tab sis yog Koj tej kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim tso kuv tseg, ces kuv yuav tsis muaj txoj hau kev ua neej nyob ntxiv mus li. Yog kuv tsis muaj Koj txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, ces kuv yeej yuav plam Koj txoj kev hlub, ib txoj kev hlub uas tob dhau heev lawm rau kuv muab los hais tau tawm ua lus. Yog tsis muaj Koj txoj kev hlub, kuv yuav tau nyob hauv txoj kev tswj fwm ntawm Ntxwgnyoog, thiab yuav tsis muaj cuab kav pom Koj lub ntsej muag uas muaj yeeb koob. Kuv yuav ua cas ua neej nyob tau txuas ntxiv mus? Kuv yuav tiv tsis taus tej kev tsaus ntuj zoo li ntawd, lub neej zoo li ntawd. Qhov muaj Koj nrog kuv ces zoo li qhov pom Koj, yog li kuv yuav ua cas ncaim Koj tau? Kuv thov Koj los mas, Kuv thov kom Koj tsis txhob muab kuv qhov kev kaj siab loj tshaj plaws ntawd tshem tawm ntawm kuv mus, txawm hais tias yuav yog ob peb lo lus hais kom rov ruaj siab xwb los xij. Kuv tau txaus siab rau Koj txoj kev hlub, thiab hnub no kuv yuav nrug tsis tau Koj li; es yuav ua cas kuv thiaj yuav tsis hlub Koj? Kuv tau poob ntau lub kua muag ntawm txoj kev tu siab vim yog Koj txoj kev hlub, tab sis kuv yeej ib txwm hnov zoo li ib lub neej zoo li no mas thiaj li muaj qab hau, thiaj muaj cuab kav txhawb nqa kuv dua, muaj cuab kav hloov tau kuv dua, thiab muaj cuab kav cia kuv nrhiav tau qhov tseeb uas tsim nyog cov uas raug tsim tawm los yuav tsum tau muaj.”

Tag nrho tib neeg lub neej txoj sia ces nyob rau hauv qab txoj kev tswj fwm ntawm Ntxwgnyoog, thiab yeej tsis muaj ib tug neeg twg kiag li uas yuav muaj cuab kav tso tau nws tus kheej dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias li. Tag nrho sawv daws yeej nyob rau hauv ib lub ntiaj teb uas qias neeg, kev qias vuab tsuab thiab khoob lug tsis muaj dab tsi li, tsis muaj ib qho qab hau los sis nuj nqis li; lawv nyob yam tsis txob tsis txhawj rau cev nqaij daim tawv, rau kev plees kev yi, thiab rau Ntxwgnyoog xwb. Yeej tsis muaj ib qho nuj nqis me me dab tsi rau lawv txoj kev muaj nyob li. Tib neeg tsis muaj peev xwm yuav nrhiav tau qhov tseeb los tso lawv tus kheej tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Txawm hais tias tib neeg ntseeg Vajtswv thiab nyeem phau Vajluskub, los lawv yeej tsis to taub yuav tso lawv tus kheej tawm ntawm txoj kev tswj fwm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias li cas. Thoob plaws txhua tiam, muaj tsawg tus heev uas tau tshawb pom qhov lus zais no, muaj tsawg tus heev uas to taub nws. Zoo nkaus li ntawd, txawm hais tias tib neeg ntxub Ntxwgnyoog, thiab ntxub lub cev nqaij daim tawv, los lawv yeej tsis paub yuav muab Ntxwgnyoog rooj ntxiab haub ntxias ntawd tshem pov tseg tau li cas li. Hnub no, nej tseem tsis yog nyob hauv qab txoj kev tswj fwm ntawm Ntxwgnyoog lod? Nej tsis tu siab rau nej tej kev tsis mloog lus, thiab nej haj yam tsis xav hais tias nej qias vuab tsuab thiab tsis mloog lus. Tom qab tawm tsam Vajtswv lawm, nej tseem muaj kev kaj siab kawg thiab tseem muaj lub siab nyob tus yees. Ua koj qhov kev siab tus ntawd tsis yog vim koj qias vuab tsuab lod? Ua qhov kev kaj siab no tsis yog los ntawm koj qhov kev tsis mloog lus los xwb lod? Tib neeg nyob rau hauv tib neeg lub ntuj tawg, lawv nyob hauv qab Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm uas tsaus ntuj nti; thoob plaws daim av, dab poj ntxoog nrog tib neeg nyob ua ke, nam ciam kiag los rau tib neeg cev nqaij daim tawv. Nyob hauv ntiaj teb, koj tsis yog nyob rau hauv ib lub vaj kaj siab uas zoo nkauj heev. Qhov chaw uas koj nyob mas nyob rau hauv dab lub teb chaws, ib lub ntuj tawg rau tib neeg, ib lub dab tuag teb. Yog tib neeg tsis raug yaug kom dawb huv, ces lawv yeej qias vuab tsuab; yog lawv tsis raug tiv thaiv thiab saib xyuas los ntawm Vajtswv, ces lawv tseem yog ib co uas raug Ntxwgnyoog ntes kaw; yog lawv tsis raug txiav txim thiab qhuab ntuas, ces lawv tsis muaj kev khiav dim txoj kev caij ntsuj ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias uas tsaus ntuj nti. Tus moj yam qias vuab tsuab uas koj ua rau pom thiab tus cwj pwm tsis mloog lus uas koj ua tawm xwb ces yeej txaus ua pov thawj qhia hais tias koj tseem nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Yog koj lub siab thiab txoj kev xav tseem tsis tau raug yaug kom dawb huv, thiab koj tus moj yam tseem tsis tau raug txiav txim rau thiab raug qhuab ntuas, ces koj qhov tag nrho ces tseem raug Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm tswj, koj lub siab tseem raug Ntxwgnyoog tswj, koj txoj kev xav tseem raug Ntxwgnyoog ntxias dag, thiab koj qhov tag nrho ces tseem raug Ntxwgnyoog ob txhais tes tswj. Koj puas paub hais tias koj nyob deb npaum li cas tam sim no, los ntawm qhov phiaj ntsuas uas Petus ua tau? Koj puas muaj qhov peev xwm ntawd? Koj paub ntau npaum li cas txog kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim hnub no? Koj muaj ntau npaum li cas ntawm tej uas Petus paub txog ntawd? Yog hais tias, hnub no, koj tsis muaj peev xwm paub, ua koj puas yuav nrhiav tau qhov kev paub no yav pem suab mas? Ib txhia neeg uas tub nkeeg thiab tais caus npaum li koj ces yeej tsis muaj peev xwm yuav paub tau kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim li. Yog koj tsuas nrhiav kev thaj yeeb rau cev nqaij daim tawv xwb, thiab kev lom zem rau cev nqaij daim tawv xwb, ces koj yuav tsis muaj txoj hau kev raug yaug kom dawb huv li, thiab nyob rau thaum kawg ces koj yuav raug xa rov qab mus rau Ntxwgnyoog, vim qhov koj ua tawm ntawd yog Ntxwgnyoog, thiab nws yog lub cev nqaij daim tawv xwb. Raws li txhua yam muaj nyob rau hnub no, mas coob tus neeg tsis nrhiav lub neej, uas txhais tau hais tias lawv tsis quav ntsej txog kev raug yaug kom dawb huv li, los sis txoj kev to taub kom tob tshaj txog txoj kev ntsib kev pom ntawm lub neej txoj sia. Yog zoo li ntawd, yuav ua cas lawv thiaj li yuav raug tsim kho kom zoo tiav log mas? Cov uas tsis nrhiav lub neej ces tsis muaj lub cib fim yuav raug tsim kho kom zoo tiav log li, thiab cov uas tsis nrhiav kev paub txog Vajtswv, cov uas tsis nrhiav kev hloov nyob rau hauv lawv tus moj yam, ces tsis muaj peev xwm yuav khiav dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias uas tsaus ntuj nti li. Lawv tsis ua tiag rau lawv txoj kev paub txog Vajtswv thiab txog lawv qhov kev to taub txog kev hloov hauv lawv tus moj yam, ib yam nkaus li cov uas ntseeg tej kev ntseeg, cov uas lam ua raws tej nyuag txheej txheem kev cai thiab lam koom tej nyuag kev teev tiam xwb. Qhov ntawd tsis yog kev nkim sij hawm xwb los? Yog hais tias, nyob rau hauv tib neeg qhov kev ntseeg Vajtswv, lawv tsis ua tiag rau tej xwm txheej hauv lub neej, tsis nrhiav kev to taub qhov tseeb, tsis nrhiav kev hloov nyob rau hauv lawv tus moj yam, lawv haj yam tsis nrhiav kev paub txog Vajtswv tes hauj lwm, ces lawv tsis muaj peev xwm yuav raug tsim kho kom zoo tiav log. Yog koj xav raug tsim kho kom zoo tiav log, ces koj yuav tsum to taub Vajtswv tes hauj lwm. Muab hais tsi ntsees, ces koj yuav tsum to taub qhov tseem ceeb ntawm Nws txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab vim li cas tes hauj lwm no ho muab coj los ua rau tib neeg. Koj puas muaj cuab kav yuav txais yuav mas? Nyob rau lub sij hawm uas muaj tej kev qhuab ntuas ntawm hom zoo li no, koj puas muaj cuab kav yuav muaj tej kev ntsib kev pom thiab kev paub zoo tib yam nkaus li Petus? Yog koj nrhiav kev paub txog Vajtswv thiab txog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig, thiab yog koj nrhiav kev hloov hauv koj tus moj yam, ces koj muaj lub cib fim yuav raug tsim kho kom zoo tiav log.

Rau cov uas yuav raug tsim kho kom zoo tiav log, ces kauj ruam no ntawm tes hauj lwm ntawm qhov raug txeeb tau mas tseem ceeb heev; tsuas yog thaum uas tib neeg raug txeeb tau lawm xwb mas lawv thiaj li yuav tau ntsib tau pom tes hauj lwm uas raug tsim kho kom zoo tiav log. Nws tsis muaj ib qho nuj nqis ntau dab tsi rau qhov kev ua tes hauj lwm ntawm qhov raug txeeb tau nkaus xwb, uas yuav ua tsis tau kom koj zoo siv rau Vajtswv. Koj yuav tsis muaj kev los ua koj tes dej num nthuav tawm txoj moo zoo, vim koj tsis nrhiav lub neej txoj sia, thiab tsis nrhiav kev hloov thiab kev pib dua tshiab hauv koj tus kheej, thiab ces koj tsis muaj ib qho kev ntsib kev pom tiag tiag rau lub neej txoj sia li. Nyob rau tes hauj lwm ib kauj ruam-dhau-ib kauj ruam no, koj tau ua ib tug uas ua Vajtswv tes dej num thiab yog ib tug qauv piv txwv, tab sis yog thaum kawg koj tsis nrhiav kev ua li Petus, thiab koj qhov kev nrhiav tsis yog raws li txoj kev uas Petus raug tsim kho kom zoo tiav log, ces, raws li tus yeeb yam, koj yuav tsis muaj kev hloov nyob rau hauv koj tus moj yam li. Yog koj yog ib tug uas nrhiav kev raug tsim kho kom zoo tiav log, ces koj yuav tau hais lus tim khawv thiab koj yuav hais tias: “Nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm ib kauj ruam-dhau-ib kauj ruam no, kuv tau txais yuav Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab txawm hais tias kuv tau tiv kev txom nyem loj heev, los kuv tau los paub hais tias Vajtswv tsim kho kom tib neeg zoo tiav log li cas, kuv muab tau tes hauj lwm uas Vajtswv ua lawm, kuv muaj qhov kev paub txog txoj kev ncaj ncees ntawm Vajtswv, thiab Nws txoj kev qhuab ntuas tau cawm tau kuv lawm. Nws tus moj yam ncaj ncees tau los rau saum kuv thiab coj koob hmoov thiab hmoov hlub los rau kuv; yog Nws qhov kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas uas tau tiv thaiv thiab ntxuav kom kuv dawb huv. Yog hais tias kuv tsis tau raug Vajtswv qhuab ntuas thiab txiav txim rau, thiab yog Vajtswv cov lus hnyav hnyav tsis tau muab hais rau kuv, ces kuv yuav tsis paub Vajtswv, thiab los sis kuv tsis tuaj yeem raug cawm dim tau. Hnub no kuv pom: Li ib tug uas raug tsim tawm los, mas tsis yog yus yuav txaus siab rau tag nrho tej uas tus Tswv Tsim ntawd tsim tawm nkaus xwb, tab sis, qhov tseem ceeb tshaj, mas tag nrho cov raug tsim tawm los ntawd yuav tsum txaus siab rau tus moj yam ncaj ncees ntawm Vajtswv thiab Nws txoj kev txiav txim ncaj ncees, vim Vajtswv tus moj yam yeej muaj nuj nqis tsim nyog rau tib neeg qhov kev txaus siab rau. Yog ib tug raug tsim tawm los uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, mas yus yuav tsum txaus siab rau Vajtswv tus moj yam ncaj ncees. Nyob rau hauv Nws tus moj yam ncaj ncees mas muaj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab, tshaj qhov ntawd, kuj muaj txoj kev hlub loj thiab. Txawm hais tias kuv tsis muaj peev xwm yuav tau Vajtswv txoj kev hlub tag nrho hnub no, los kuv twb muaj txoj hmoo zoo tau pom nws lawm, thiab nyob rau hauv no ces kuv tau koob hmoov lawm.” Qhov no yog txoj kev uas cov twb raug tsim kho kom zoo tiav log ntawd taug, thiab qhov no yog qhov kev paub uas lawv hais txog. Cov neeg zoo li ntawd zoo ib yam nkaus li Petus; lawv muaj tib qho kev ntsib kev pom li Petus. Cov neeg zoo li ntawd yog cov uas muab tau lub neej txoj sia lawm, cov uas muaj qhov tseeb. Thaum lawv tau ntsib tau pom mus txog ntua qhov kawg, nyob rau lub sij hawm ntawm Vajtswv qhov kev txiav txim mas lawv yuav muab Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias tshem tau tawm ntawm lawv tag nrho mus tiag tiag li, thiab yuav raug Vajtswv muab tau.

Tom qab uas cov neeg raug txeeb tau lawm, lawv tsis muaj ib qho lus tim khawv ua suab nrov nphas li lawm. Lawv tsuas yog nyuam qhuav ua tau rau kom Ntxwgnyoog txaj muag xwb, tab sis tseem tsis tau muab qhov tseeb ntawm Vajtswv cov lus coj los siv ua lub neej. Koj tseem muab tsis tau qhov kev cawm dim thib ob; koj tsuas muab tau qhov kev theej txhoj rau kev txhaum xwb, tab sis koj tsis tau raug tsim kho kom zoo tiav log—qhov no yog ib qho kev plam loj. Nej yuav tsum nkag siab txog tej uas nej tsim nyog to taub, thiab tej uas nej tsim nyog muab coj los khaws ua neej, thiab nej yuav tsum to tau tej ntawd tag nrho. Yog hais tias, nyob rau thaum kawg, koj ua tsis tau kom raug tsim kho kom zoo tiav log, ces koj yuav tsis tau ua ib tug tib neeg tiag tiag, thiab koj yuav tu siab heev. Adas thiab Evas raug Vajtswv tsim tawm thaum chiv keeb yog neeg dawb huv, ces hais tau hais tias, thaum uas nyob hauv lub Vaj Edee ces nkawd yeej dawb huv, tsis tau raug dub tsuas los ntawm tej kev phem kev qias li. Nkawd kuj ua siab ncaj rau Yehauvas thiab, thiab tsis paub dab tsi txog kev ntxeev siab rau Yehauvas li. Qhov no mas yog vim nkawd tsis muaj kev cuam tshuam los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, tsis muaj Ntxwgnyoog hau tshuaj lom, thiab yog cov noob neej uas dawb huv tshaj plaws li. Nkawd nyob hauv lub Vaj Edee, tsis tau raug dub tsuas los ntawm tej yam phem qias, tsis tau raug cev nqaij daim tawv tswj, thiab muaj kev hwm Yehauvas heev. Tom qab ntawd, thaum nkawd raug Ntxwgnyoog sim siab tag lawm, nkawd tau tus nab hauv tshuaj lom lawm, thiab qhov kev xav ntxeev siab rau Yehauvas, thiab nkawd nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias lawm. Nyob rau thaum pib, nkawd yeej dawb huv thiab hwm Yehauvas; tsuas yog nyob rau qhov no xwb mas nkawd thiaj li yog tib neeg. Tom qab los no, tom qab uas nkawd raug Ntxwgnyoog sim siab tag lawm, nkawd noj lub txiv ntawm tsob txiv uas pub kev paub qhov zoo thiab qhov phem, thiab nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias lawm. Nkawd maj mam raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab, thiab tau plam tus yam ntxwv ntawm tib neeg thaum chiv thawj lawm. Nyob rau thaum pib, tib neeg tau Yehauvas txoj pa, tsis muaj ib qho kev tsis mloog lus me me hlo li, thiab tsis muaj kev phem nyob rau hauv lawv lub siab. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, tib neeg mas yeej yog noob neej tiag tiag li. Tom qab uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, ces tib neeg cia li rais mus ua ib tug tsiaj nyaum lawm. Lawv tej kev xav ces tsuas muaj qhov phem thiab qias nkaus lawm xwb, tsis muaj qhov zoo thiab kev dawb huv li lawm. Qhov no tsis yog Ntxwgnyoog los? Koj twb tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm ntau lawm, tab sis koj tseem tsis tau hloov los sis raug yaug kom dawb huv. Koj tseem nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, thiab tseem tsis tau nyoo zwm rau Vajtswv. Qhov no yog ib tug uas tau raug txeeb tau lawm tab sis tsis tau raug tsim kho kom zoo tiav log. Thiab vim li cas ho hais tias tus neeg ntawd tsis tau raug tsim kho kom zoo tiav log mas? Nws yog vim tus neeg no tsis nrhiav lub neej los sis ib qho kev paub txog Vajtswv tes hauj lwm li, thiab tsis ntshaw dab tsi tshaj tej kev lom zem rau cev nqaij daim tawv thiab tej kev tau zoo ib nyuag pliag xwb. Qhov tau los ntawd, ces yog qhov uas yeej tsis muaj ib qho kev hloov nyob rau hauv lawv tus moj yam lub neej txoj sia li, thiab lawv tseem muab tsis tau tib neeg tus duab thaum chiv thawj uas Vajtswv tsim li. Cov neeg zoo li ntawd ces yog tej niag cev tuag uas mus taus kev xwb, lawv yog cov niag tuag uas tsis muaj ntsujplig! Cov uas tsis nrhiav kev paub txog tej xwm txheej hauv tus ntsujplig, cov uas tsis nrhiav kev dawb huv, thiab cov uas tsis nrhiav kev ua neej raws qhov tseeb, cov uas txaus siab tsuav yog raug txeeb tau rau sab phem lawm xwb, thiab cov uas ua tsis tau lub neej raws li Vajtswv tej lus thiab rais los ua tau tib neeg dawb huv—cov no yog cov neeg uas tsis tau raug cawm tau. Vim hais tias, yog lawv tsis muaj qhov tseeb, ces tib neeg tsis muaj peev xwm yuav sawv tau khov kho rau thaum Vajtswv tej kev sim siab; tsuas yog cov uas sawv tau khov kho rau thaum Vajtswv tej kev sim siab xwb mas thiaj li yog cov uas raug cawm tau lawm. Qhov Kuv xav tau ces yog cov neeg zoo li Petus, cov neeg uas nrhiav kev kom raug tsim kho kom zoo tiav log. Qhov tseeb hnub no ces muab rau cov uas ntshaw thiab nrhiav nws. Qhov kev cawm dim no ces muab rau cov uas ntshaw kom raug Vajtswv cawm, thiab tsis yog yuav cia kom nej muab tau nkaus xwb. Nws lub hom phiaj ces yog kom nej thiaj raug Vajtswv muab tau; nej caum cuag Vajtswv es kom Vajtswv thiaj li muab tau nej. Hnub no Kuv tau hais cov lus no rau nej, thiab nej tau hnov lawm, thiab nej yuav tsum xyaum ua raws tej lus no. Nyob rau thaum kawg, lub sij hawm uas nej muab cov lus no coj mus xyaum ua raws ces yuav yog lub sij hawm uas Kuv muab tau nej los ntawm cov lus no; nyob rau tib lub sij hawm ntawd, nej kuj yuav muab tau cov lus no thiab, uas hais tau hais tias, nej yuav tau qhov kev cawm dim loj tshaj plaws no. Thaum uas nej raug yaug dawb huv lawm, nej yuav rais los mus ua ib tug tib neeg tiag tiag. Yog koj tsis muaj peev xwm ua neej raws qhov tseeb, los sis ua lub neej kom zoo li ib tug uas twb raug tsim kho kom zoo tiav log lawm, ces nws yuav hais tau hais tias koj tsis yog ib tug tib neeg, tab sis yog ib lub niag cev tuag uas mus taus kev xwb, ib tug niag tsiaj nyaum xwb, vim koj tsis muaj qhov tseeb, ces hais tau hais tias koj tsis muaj Yehauvas txoj pa, thiab yog li ntawd koj yog ib niag neeg tuag uas tsis muaj ntsujplig! Txawm hais tias nws yeej yog ib qho ntxim yuav ua tau uas yuav hais lus tim khawv tom qab uas raug txeeb tau lawm, los qhov koj tau ces tsuas yog ib qho kev cawm dim me me nkaus xwb, thiab koj tsis tau rais mus ua ib tug muaj sia nyob uas muaj ib tug ntsujplig. Txawm hais tias koj twb tau ntsib tau pom kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim lawm los, koj tus moj yam tseem tsis tau raug txuas hnub nyoog los sis hloov los ntawm qhov ntawd; koj tseem yog koj tus neeg qub, koj yeej tseem yog Ntxwgnyoog tug, thiab koj tsis yog ib tug uas twb raug yaug dawb huv lawm. Tsuas yog cov uas twb raug tsim kho kom zoo tiav log lawm xwb mas thiaj li muaj nuj nqis, thiab tsuas yog cov neeg zoo li no xwb mas thiaj li tau lub neej tiag tiag. Ib hnub twg, ib tug neeg yuav hais rau koj hais tias, “Koj twb tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm lawm, yog li hais qhia seb Nws tes hauj lwm ho zoo li cas. Davi tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm lawm, thiab pom Yehauvas tej kev ua lawm, Mauxe los kuj tau pom Yehauvas tej kev ua tib si lawm thiab, thiab nkawd ob leeg puav leej muaj cuab kav piav txog Yehauvas tej kev ua tib si, thiab muaj cuab kav tham txog Yehauvas tej hwj huaj loj. Nej tau pom tes hauj lwm tus Vajtswv uas yug los ua neeg tau ua rau thaum tiam kawg lawm; koj puas muaj cuab kav tham tau txog Nws lub tswv yim? Koj puas muaj cuab kav tham tau txog tej hwj huaj loj ntawm Nws tes hauj lwm? Vajtswv tau hais kom nej ua dab tsi, thiab nej yuav ntsib yuav pom tej ntawd tau li cas? Nej twb tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm thaum tiam kawg lawm—nej lub zeem muag loj tshaj plaws yog dab tsi? Nej tham puas tau txog qhov no? Nej tham puas tau txog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees?” Koj yuav teb li cas thaum ntsib tej lus nug no? Yog koj hais tias, “Vajtswv yog tus ncaj ncees heev, Nws qhuab ntuas thiab txiav txim rau peb, thiab muab peb qhia tshwm yam tsis txuag kiag li; Vajtswv tus moj yam mas tsis zam tej kev ua txhaum ntawm tib neeg li; tom qab tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm lawm, kuv tau los paub txog peb tus kheej tej kev phem, thiab kuv tau pom Vajtswv tus moj yam ncaj ncees lawm tiag tiag li,” ces lwm tus neeg yuav nug koj txuas ntxiv hais tias, “Koj paub dab tsi ntxiv txog Vajtswv thiab? Ib tug neeg yuav to taub lub neej txoj sia tau li cas? Koj puas muaj tej yam kev ntshaw dab tsi rau koj tus kheej thiab?” Koj yuav teb hais tias, “Tom qab uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, cov uas Vajtswv tsim tawm los tau rais mus ua tej tsiaj nyaum, thiab yeej tsis txawv cov nees luav li. Hnub no, kuv nyob rau hauv Vajtswv ob txhais tes lawm, yog li ntawd kuv yuav tsum ua kom tau zoo raws tus Tswv Tsim tej kev ntshaw thiab ua raws li tej yam dab tsi los xij uas Nws qhia. Kuv tsis muaj lwm txoj kev xaiv li lawm.” Yog koj tsuas tham tau yam dav dav li ntawd xwb, tus neeg ntawd yuav tsis to taub tej uas koj hais li. Thaum uas lawv nug koj hais tias koj paub dab tsi txog Vajtswv tes hauj lwm, lawv hais txog koj tus kheej qhov kev ntsib kev pom kiag. Lawv nug txog qhov kev paub uas koj muaj txog Vajtswv qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim tom qab uas tau ntsib tau pom nws kiag lawm, thiab nyob rau qhov no mas lawv hais txog koj tus kheej qhov kev ntsib kev pom kiag, thiab nug kom koj tham txog koj qhov kev paub txog qhov tseeb. Yog koj tsis muaj cuab kav tham txog tej ntawd, qhov no ua tau pov thawj hais tias koj tsis paub dab tsi txog tes hauj lwm hnub no li. Koj pheej tsuas hais tej lus uas yog lus dag xwb, los sis tej uas sawv daws yeej paub lawm xwb; koj tsis muaj ib qho kev ntsib kev pom twg kiag li, koj haj yam tsis muaj ib lub ntsiab tseeb rau koj qhov kev paub li, thiab koj kuj tsis muaj tej lus tim khawv tiag, ces lwm tus thiaj li tsis ntseeg koj. Tsis txhob ua ib tug neeg caum Vajtswv uas pheej nyob twj ywm xwb, thiab tsis txhob nrhiav tej uas ua rau koj xav paub xav pom nkaus xwb. Qhov uas ua li tsis kub tsis txias ntawd ces yuav rhuav tshem koj tus kheej thiab theem koj lub neej. Koj yuav tsum muab tej niag kev nyob twj ywm thiab tsis ua dab tsi ntawd tshem pov tseg mus, thiab rais mus tshaj lij rau kev nrhiav tej yam zoo thiab kov yeej koj tus kheej tej kev qaug zog, kom koj thiaj li tau qhov tseeb thiab ua neej nrog qhov tseeb tau. Tsis muaj ib yam dab tsi txaus ntshai txog koj tej kev qaug zog ntawd li, thiab tej uas koj ua tsis tau ntawd tsis yog koj qhov teeb meem uas loj tshaj plaws. Koj qhov teeb meem loj tshaj plaws, thiab qhov koj ua tsis tau tshaj plaws ces yog koj qhov kev tsis kub tsis txias thiab koj qhov kev tsis xav nrhiav qhov tseeb. Qhov teeb meem loj tshaj plaws rau tag nrho nej sawv daws ces yog ib txoj kev xav uas tais tais caus uas ua rau nej zoo siab rau txhua yam li qhov muaj tam sim no, thiab tsuas nyob twj ywm tos xwb. Qhov no yog yam uas tav nej kev loj tshaj plaws, thiab tus yeeb ncuab loj tshaj plaws rau nej txoj kev nrhiav qhov tseeb. Yog koj tsuas mloog lus vim cov lus Kuv hais mas tob dhau heev lawm xwb, ces koj yeej tsis tau muaj qhov kev paub tiag tiag, thiab koj yeej tsis saib qhov tseeb muaj nuj nqis li. Kev mloog lus li koj qhov ntawd tsis yog lus tim khawv, thiab Kuv tsis pom zoo rau tej kev mloog lus zoo li ntawd. Muaj neeg yuav nug koj hais tias, “Koj tus Vajtswv los qhov twg los kiag? Lub ntsiab tseem ceeb ntawm koj tus Vajtswv yog dab tsi?” Koj yuav teb hais tias, “Nws lub ntsiab tseem ceeb yog kev qhuab ntuas thiaj kev txiav txim.” Ces nws hais ntxiv hais tias, “Ua Vajtswv tsis muaj kev khuv leej thiab kev hlub rau tib neeg lod? Koj tsis paub qhov no lod?” Koj yuav hais tias, “Ntawd yog lwm tus neeg tus Vajtswv. Nws yog tus Vajtswv uas cov neeg ntawm tej kev ntseeg ntawd ntseeg xwb, thiab nws tsis yog peb tus Vajtswv.” Thaum cov neeg zoo li koj tshaj tawm txoj moo zoo, koj ntxeev txoj kev tseeb lawm, thiab ces koj ho zoo siv dab tsi thiab mas? Lwm tus neeg yuav ua cas tau txoj kev tseeb los ntawm koj mas? Koj tsis muaj qhov tseeb, thiab tsis muaj cuab kav hais tau ib qho txog qhov tseeb li, los sis, tshaj qhov ntawd, koj yeej coj tsis tau qhov tseeb li. Dab tsi thiaj ua rau koj zoo tsim nyog nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag mas? Thaum koj tshaj tawm txoj moo zoo rau lwm tus, thiab thaum uas koj ntaus phooj ywg txog qhov tseeb thiab hais lus tim khawv rau Vajtswv, yog koj tsis muaj cuab kav hais kom lawv ntseeg, lawv yuav lov koj cov lus. Koj tsis yog ib qho nkim chaw xwb lod? Koj twb tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm ntau heev lawm, tab sis thaum hais txog qhov tseeb ces koj hais lus tsis paub li. Koj tsis yog ib tug uas tsis-zoo-rau-dab-tsi li lod? Koj tseem yuav siv tau ua dab tsi thiab mas? Ua cas es nej twb tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm ntau tag npaum li lawm, tab sis ho tsis muaj ib qho kev paub me me txog Nws li mas? Thaum lawv nug hais tias koj muaj kev paub dab tsi tiag tiag txog Vajtswv, koj cia li poob zoo xav tsis tawm ib lo lus li, los sis lam tau lam teb tej yam niag tsis muaj qab ntxhiab li—hais tias Vajtswv mas muaj hwj chim loj kawg nkaus, hais tias tej koob hmoov loj tshaj plaws uas koj tau txais mas yog kev zoo siab ntawm Vajtswv tiag tiag li, thiab hais tias tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav tsav meej mom loj tshaj qhov uas tau pom Vajtswv kiag. Hais tej lus li no ho muaj nuj nqis dab tsi mas? Tej ntawd ces siv tsis tau, lus qhuav xwb! Twb tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm ntau npaum ntawd lawm, koj tsuas paub hais tias kev zoo siab tshaj ntawm Vajtswv yog qhov tseeb xwb no lod? Koj yuav tsum paub Vajtswv tes hauj lwm, thiab tsuas yog thaum ntawd nkaus xwb mas koj thiaj li yuav hais tau lus tim khawv tseeb rau Vajtswv. Cov uas twb tsis tau muab tau qhov tseeb es yuav hais lus tim khawv rau Vajtswv tau li cas mas?

Yog hauj lwm ntau dhau heev lawm, thiab lus ntau dhau heev lawm, tsis muaj dab tsi pab tau koj, ces thaum lub sij hawm nthuav tawm txog Vajtswv tes hauj lwm los txog ces koj yuav tsis muaj cuab kav ua tau koj tes dej num, thiab yuav txaj muag thiab poob ntsej muag. Nyob rau lub sij hawm ntawd, koj yuav hnov zoo li koj tshuav Vajtswv nqi ntau heev, hais tias koj txoj kev paub txog Vajtswv mas ntiav dhau heev lawm. Yog koj tsis nrhiav kev paub txog Vajtswv hnub no, thaum uas Nws tseem tab tom ua hauj lwm, ces lwm hnub yuav lig heev lawm. Nyob rau thaum kawg, koj yuav tsis muaj kev paub los tham txog li—koj yuav plhws tes qhuav qhawv, tsis muaj dab tsi li. Koj yuav siv dab tsi los hais lus piav txog Vajtswv? Koj puas muaj lub siab tawv txaus yuav ntsia ntsoov Vajtswv? Koj yuav tsum ua hauj lwm kom hnyav rau koj txoj kev nrhiav tam sim no, kom nyob rau thaum kawg koj thiaj li, zoo li Petus, paub hais tias Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim muaj txiaj ntsim npaum li cas rau tib neeg, thiab yog tsis muaj Nws txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim ces tib neeg yuav tsis muaj cuab kav raug cawm tau, thiab tsuas muaj yuav tog tob zuj zus mus rau hauv daim av qias neeg no xwb, haj yam tob tshaj mus rau hauv cov kua av lawm xwb. Neeg tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, tau sib npaj tswv yim ib leeg ua phem rau ib leeg thiab ib leeg caij tsuj ib leeg, tau plam txoj kev hwm Vajtswv lawm. Lawv txoj kev tsis mloog lus loj heev, lawv txoj kev xav phem muaj ntau heev, thiab tag nrho tej no ces yog Ntxwgnyoog li tag nrho. Yog tsis muaj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim ntawm Vajtswv, ces tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab yuav muab yaug kom dawb huv tsis tau thiab yuav cawm tsis tau lawv. Qhov uas hais qhia ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg tes hauj lwm nyob rau cev nqaij daim tawv ces yog kiag qhov uas hais qhia los ntawm tus Ntsujplig, thiab tes hauj lwm Nws ua ces yog ua raws nraim li qhov uas tus Ntsujplig ua. Hnub no, yog koj tsis muaj ib qho kev paub txog tes hauj lwm no li, ces koj ruam dhau heev lawm, thiab tau poob ntau dhau heev lawm! Yog koj tsis tau Vajtswv qhov kev cawm dim, ces koj qhov kev ntseeg tsuas yog ib qho kev ntseeg raws li kab lig kev cai ntseeg xwb, thiab koj yog ib tug Khixatia ntawm txoj kev ntseeg xwb. Vim koj tuav txoj kev qhuab qhia uas twb tuag lawm ntawd khov heev lawm, koj thiaj li plam tes hauj lwm tshiab ntawm Vajntsujplig; lwm tus, cov uas nrhiav ib txoj kev hlub Vajtswv, yeej muaj cuab kav nrhiav tau qhov tseeb thiab lub neej txoj sia, hos koj txoj kev ntseeg ces tsis muaj cuab kav yuav tau Vajtswv qhov kev pom zoo li. Tab sis, koj tau rais mus ua ib tug neeg ua phem, ib tug uas tau ua tej yam uas muaj kev puas ntsoog loj thiab kev ntxub ntxaug ntau; koj tau rais mus ua ib tug neeg rau Ntxwgnyoog tso dag, thiab ib tug uas Ntxwgnyoog ntes kaw. Vajtswv mas tsis yog yuav cia rau tib neeg ntseeg xwb, tab sis cia rau lawv hlub, thiab caum nrhiav thiab pe hawm. Yog koj tsis nrhiav hnub no, ces yuav muaj ib hnub uas koj hais tias, “Thaum ntawd cas kuv tsis caum Vajtswv kom yog, tsis ua kom tau zoo raws Nws kom yog, tsis nrhiav kev hloov hauv kuv txoj sia tus moj yam? Khuv xim kawg uas kuv tsis muaj peev xwm nyoo zwm rau Vajtswv rau thaum ntawd, thiab tsis nrhiav kev paub txog Vajtswv txoj lus. Vajtswv hais ntau kawg rau lub sij hawm ntawd; ua cas kuv thiaj li tsis nrhiav? Kuv mas ruam dhau heev lawm lau!” Koj yuav ntxub koj tus kheej me ntsis. Hnub no, koj tsis ntseeg cov lus Kuv hais, thiab koj tsis mob siab mloog li; thaum lub sij hawm los txog kom muab tes hauj lwm no nthuav tawm thiab koj pom tag nrho nws lawm, koj yuav khuv xim, thiab nyob rau lub sij hawm ntawd ces koj yuav yoob tag. Yeej muaj tej koob hmoov, tab sis koj tsis paub siv tej koob hmoov ntawd, thiab yeej muaj qhov tseeb, tab sis koj tsis nrhiav nws. Tsis yog koj coj tej kev zoo tsis txaus ntawd los rau koj tus kheej xwb lod? Hnub no, txawm hais tias kauj ruam tom ntej ntawm Vajtswv tes hauj lwm tseem tsis tau pib, los yeej tsis muaj dab tsi uas tshaj tshaj txog tej lus txib rau koj thiab tej yam uas yuav kom koj coj mus ua neej. Tseem muaj hauj lwm ntau heev, thiab muaj ntau qhov tseeb heev; ua tej ntawd yeej tsis muaj nuj nqis tsim nyog koj yuav tsum paub li lod? Ua Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim tsis muaj cuab kav yuav tsa tau koj tus ntsujplig kom sawv li lod? Vajtswv qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim tseem tsis muaj peev xwm ua rau koj ntxub koj tus kheej thiab lod? Koj puas txaus siab nyob hauv qab Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, nrog kev thaj yeeb thiab kev xyiv fab, thiab ib qho kev tau zoo me me rau cev nqaij daim tawv? Koj tsis yog tus qis tshaj plaws ntawm tag nrho sawv daws lod? Tsis muaj leej twg yuav ruam tshaj cov uas tau pom kev cawm dim lawm tab sis tsis nrhiav kev kom muab tau nws li; cov no yog cov neeg uas ntshaw lawv tus kheej rau cev nqaij daim tawv thiab nyiam Ntxwgnyoog. Koj cia siab hais tias koj txoj kev ntseeg Vajtswv yuav tsis muaj ib qho kev sib tw los sis kev ceeb laj txom nyem loj li, los sis ib qho kev txom nyem me me li. Koj tsuas nrhiav tej yam uas tsis muaj nuj nqis nkaus xwb, thiab koj tsis muab ib qho nuj nqis dab tsi rau lub neej txoj sia li, tab sis tsuas muab koj tej kev xav uas luam thuam heev ntawd tso ua ntej qhov tseeb nkaus xwb. Koj mas tsis muaj ib qho nuj nqis kiag li! Koj ua neej nyob li ib tug npua—tseem yuav muaj dab tsi txawv ntawm koj, thiab tej npua thiab tej dev? Ua tsis yog cov uas tsis nrhiav qhov tseeb, thiab tsuas hlub cev nqaij daim tawv xwb, tag nrho tsis yog tej tsiaj nyaum xwb lod? Ua cov tuag lawm uas tsis muaj ntsujplig ntawd tag nrho tsis yog tej niag cev tuag mus taus kev xwb lod? Muaj pes tsawg lo lus uas tau muab hais rau ntawm nej? Puas yog tsuas ua tau ib qho hauj lwm me me rau nej xwb? Kuv tau muab npaum li cas rau nej lawm mas? Yog li vim li cas koj ho tsis tau tej ntawd li mas? Koj tseem yuav yws txog dab tsi thiab mas? Qhov no tsis yog qhov uas koj tsis tau txais dab tsi li vim yog koj hlub cev nqaij daim tawv dhau heev lawm xwb lod? Thiab tsis yog vim koj tej kev xav ntawd muaj ntau luam thuam dhau heev lawm xwb lod? Tsis yog koj ruam dhau heev lawm xwb lod? Yog koj tsis muaj cuab kav yuav muab tau tej koob hmoov no, koj cem puas tau Vajtswv rau qhov tsis cawm koj ntawd mas? Qhov ua koj nrhiav ces yog xav kom tau kev thaj yeeb tom qab ntseeg Vajtswv lawm, kom tej me nyuam tsis txhob muaj mob, kom koj tus txiv tau ib txoj hauj lwm zoo, kom koj tus tub tau ib tug poj niam zoo, kom koj tus ntxhais tau ib tug txiv zoo, kom koj tej nyuj thiab nees laij av zoo, kom tau ib xyoos uas muaj huab cua zoo rau koj tej qoob loos. Qhov no yog qhov uas koj nrhiav. Qhov koj nrhiav ces tsuas yog kom tau txoj kev tau zoo, kom txhob muaj tej xwm txheej uas xav tsis txog tshwm sim rau koj tsev neeg, kom cua tshuab dhau plaws koj mus xwb, kom qe zeb txhob ya raug koj lub ntsej muag, kom koj tsev neeg tej qoob loos txhob raug dej nyab, kom koj tsis txhob raug ib yam kev puas ntsoog dab tsi li, kom tau nyob rau qhov Vajtswv pov puag, kom tau nyob rau ib lub zes sov so. Ib tug neeg tais caus li koj no, tus uas caum cev nqaij daim tawv tas zog li xwb—koj puas muaj siab muaj ntsws, koj puas muaj ntsujplig? Koj tsis yog ib niag tsiaj nyaum xwb lod? Kuv muab txoj kev tiag rau koj yam tsis kom them ib yam dab tsi rov qab li, tab sis koj tseem tsis nrhiav thiab. Koj puas yog ib tug ntawm cov uas ntseeg Vajtswv? Kuv muab tib neeg lub neej tiag tiag pub rau koj, tab sis koj tseem tsis nrhiav thiab. Koj ces puas yog tsis txawv ib tug npua los sis ib tug dev li mas? Npua yeej tsis nrhiav tib neeg lub neej li, lawv yeej tsis nrhiav kev kom raug yaug kom dawb huv li, thiab lawv yeej tsis to taub hais tias lub neej txoj sia yog dab tsi li. Txhua hnub, tom qab noj tsau npo lawm, lawv tsuas tsaug zog nkaus xwb. Kuv tau muab txoj kev tiag rau koj, tab sis koj tseem muab tsis tau nws thiab: Koj ces plhws tes qhuav xwb. Koj puas kam ua li no ntxiv mus rau lub neej no, lub neej ntawm ib tug npua? Dab tsi ho tseem ceeb rau cov neeg zoo li ntawd muaj txoj sia nyob mas? Koj lub neej mas ntxim ntxub heev thiab qias lwj liam dhau heev lawm, koj nyob nrog kev qias neeg thiab kev plees kev yi, thiab koj tsis nrhiav ib lub hom phiaj dab tsi li; ua koj lub neej tsis yog lub uas qias lwj liam tshaj plaws lod? Koj puas muaj lub siab tawv txaus yuav ntsia Vajtswv mas? Yog koj pheej coj li no mus ntxiv xwb, ces puas yog koj yuav tsis tau dab tsi li mas? Txoj kev tiag twb muab rau koj lawm, tab sis qhov uas seb koj puas yuav muab tau nws mas nyob ntawm koj tus kheej txoj kev nrhiav xwb. Neeg hais tias Vajtswv yog ib tug Vajtswv ncaj ncees, thiab tsuav yog tib neeg tseem caum Nws kom mus txog qhov kawg kiag, ces Nws yuav saib tib neeg sib txig siab luag, vim Nws ncaj ncees tshaj plaws li. Yog hais tias tib neeg caum Nws mus kom txog qhov kawg kiag, ua Nws puas muab tib neeg pov tseg? Kuv yeej saib txhua tus tib neeg sib txig sib luag, thiab yuav siv Kuv tus moj yam ncaj ncees txiav txim rau txhua tus tib neeg, tab sis yeej muaj tej xwm txheej haum rau tej kev cheem tsum uas Kuv muab rau tib neeg, thiab tej uas Kuv cheem tsum ntawd txhua tus tib neeg yuav tsum ua kom tiav hlo, tsis hais lawv yuav yog leej twg li. Kuv tsis quav ntsej txog hais tias koj muaj dab tsi tsim nyog li cas, los sis koj muaj tej ntawd ntev li cas los lawm; Kuv tsuas quav ntsej txog hais tias seb koj puas taug Kuv txoj kev, thiab seb koj puas nyiam thiab nqhis qhov tseeb xwb. Yog koj tsis muaj qhov tseeb, thiab tseem ho coj kev txaj muag los rau Kuv lub npe, thiab tsis ua raws li Kuv txoj kev, tsuas lam caum xwb yeej tsis quav ntsej los sis txhawj xeeb dab tsi li, ces nyob rau lub sij hawm ntawd Kuv yuav ntaus koj thiab rau txim rau koj rau koj tej kev phem, thiab thaum ntawd koj yuav hais li cas? Koj puas yuav muaj cuab kav hais tias Vajtswv tsis ncaj ncees? Hnub no, yog hais tias koj ua raws li tej lus Kuv tau hais no, ces koj yog hom neeg uas Kuv pom zoo rau. Koj hais tias koj yeej ib txwm raug kev txom nyem lub sij hawm uas koj caum Vajtswv, hais tias koj yeej tau caum Nws thoob plaws qhov tuab thiab qhov nyias, thiab tau faib lub sij hawm zoo thiab phem nrog Nws, tab sis koj tsis tau ua neej raws li cov lus uas Vajtswv hais; koj tsuas xav kom tau khiav rau ub rau no rau Vajtswv thiab muab koj tus kheej siv rau Vajtswv txhua txhua hnub xwb, thiab yeej tsis tau xav yuav ua neej kom muaj qab hau li. Koj kuj hais tias, “Nyob rau qhov xwm txheej dab tsi los xij, kuv ntseeg hais tias Vajtswv yeej ncaj ncees. Kuv tau raug kev txom nyem rau Nws, khiav ncig mus los rau Nws, thiab muab kuv tus kheej zwm rau Nws, thiab kuv tau ua hauj lwm hnyav txawm yuav tsis tau txais ib qho kev lees paub li los xij; Nws yeej yuav nco qab kuv xwb xwb li.” Nws yeej muaj tseeb hais tias Vajtswv yeej ncaj ncees, tab sis txoj kev ncaj ncees no mas tsis muaj ib tug uas tsis dawb huv yuav muab tau li: Nws tsis muaj tib neeg txoj kev xav, thiab nws tsis tau raug tsuas dub los ntawm cev nqaij daim tawv, los sis los ntawm tib neeg tej kev sib pauv lag luam. Tag nrho cov uas ntxeev siab thiab tawm tsam, tag nrho cov uas tsis ua raws li Nws txoj kev, yuav raug rau txim rau; tsis muaj ib tug yuav raug zam txim rau li, thiab yuav tsis zam ib tug twg hlo li! Ib co neeg hais tias, “Hnub no kuv khiav mus los rau Koj; thaum qhov kawg los txog, Koj puas muab tau me ntsis koob hmoov rau kuv?” Yog li Kuv nug koj, “Koj puas tau ua raws li Kuv cov lus?” Qhov kev ncaj ncees uas koj hais txog ntawd mas nws nyob rau ntawm ib qho kev sib pauv lag luam. Koj tsuas xav hais tias Kuv ncaj ncees thiab saib txhua tus tib neeg sib txig sib luag, thiab cov uas caum Kuv mus kom txog qhov kawg kiag ces yeej yuav raug cawm thiab tau Kuv tej koob hmoov xwb xwb li. Muaj ib qho ntsiab lus sab hauv rau Kuv cov lus uas hais tias “tag nrho cov uas caum Kuv mus kom txog ntua qhov kawg kiag ces yeej yuav raug cawm”: Cov uas caum Kuv mus txog qhov kawg kiag yog cov uas yuav raug Kuv muab tau tag nrho, lawv yog cov uas, tom qab raug Kuv txeeb tau lawm, nrhiav qhov tseeb thiab raug muab tsim kho kom zoo tiav log lawm. Koj ho ua tau tej xwm txheej dab tsi lawm mas? Koj tsuas ua tau qhov uas caum Kuv mus kom txog qhov kawg kiag xwb, tab sis tshuav dab tsi ntxiv thiab? Koj puas tau ua raws li Kuv cov lus? Koj tsuas ua tau ib qho ntawm tsib qho uas Kuv kom ua xwb, tab sis koj yeej tsis npaj siab yuav ua plaub qho seem ntawd kom tiav hlo li. Koj tsuas nrhiav tau qhov uas tsis cov nyom tshaj plaws, txoj kev uas yooj yim tshaj plaws, thiab nrhiav qhov ntawd thaum uas xav hais tias koj hmoov zoo xwb. Rau cov neeg uas zoo li koj, ces Kuv tus moj yam ncaj ncees yog tus uas muaj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, nws yog tus uas muaj kev pauj kev txhaum yam ncaj ncees, nws yog qhov kev rau txim yam ncaj ncees rau tag nrho cov ua phem; tag nrho cov uas tsis taug Kuv txoj kev ces yuav raug rau txim rau xwb xwb li, txawm hais tias lawv yeej caum Kuv kom mus txog qhov kawg kiag los xij. Qhov no yog Vajtswv txoj kev ncaj ncees. Thaum uas tus moj yam ncaj ncees no raug nthuav tawm nyob rau hauv kev rau txim rau tib neeg, tib neeg yuav yoob tag, thiab khuv xim hais tias, thaum uas caum Vajtswv, lawv tsis taug Nws txoj kev. “Nyob rau lub sij hawm ntawd, kuv tsuas raug kev txom nyem me me thaum lub sij hawm caum Vajtswv xwb, tab sis tsis tau taug Vajtswv txoj kev. Tseem yuav muaj dab tsi los keb ub keb no thiab? Yeej tsis muaj kev xaiv dab tsi li tsuas yog raug qhuab ntuas xwb!” Tab sis nyob rau hauv lawv lub siab mas lawv xav hais tias, “Li cas los xij, kuv tau caum mus txog qhov kawg kiag lawm, yog li ntawd txawm hais tias Koj yuav qhuab ntuas kuv, nws yeej yuav tsis yog ib qho kev qhuab ntuas hnyav hnyav li, thiab tom qab ua qhov kev qhuab ntuas no tag lawm los Koj tseem yuav xav tau kuv thiab. Kuv paub Koj yeej ncaj ncees, thiab yuav tsis ua li ntawd rau kuv mus ib txhis. Qhov kawg, kuv tsis zoo li cov uas yuav raug muab ntxuav tawm pov tseg; cov uas yuav raug ntxuav tawm pov tseg mas yuav raug qhuab ntuas hnyav, hos kuv qhov kev qhuab ntuas mas yuav sib dua ntawd.” Tus moj yam ncaj ncees tsis yog li qhov koj hais. Nws tsis yog qhov cov uas txawj lees lawv tej kev txhaum ces yuav tau txais kev txo txim kom sib me ntsis. Kev ncaj ncees yog kev dawb huv, thiab nws yog ib tug moj yam uas zam taus tib neeg tej kev ua txhaum me ntsis, thiab tag nrho cov uas phem qias thiab tsis tau hloov ces yuav yog qhov uas Vajtswv ntxub. Vajtswv tus moj yam ncaj ncees tsis yog txoj kev cai lij choj, tab sis yog txoj kev cai tswj fwm: Nws yog txoj kev cai tswj fwm nyob rau hauv lub nceeg vaj, thiab txoj kev cai tswj fwm no yog qhov kev rau txim yam ncaj ncees rau txhua tus uas tsis muaj qhov tseeb thiab tsis tau hloov, thiab tsis muaj ib qho seem rau kev cawm dim li. Vim thaum uas txhua tus tib neeg raug cais tawm raws li hom lawm, ces cov zoo yuav tau txais phaj tshab hos cov phem yuav raug rau txim rau. Nws yog thaum uas tib neeg txoj hau kev kawg yuav raug muab qhia tawm kom meej, nws yog lub sij hawm uas tes hauj lwm uas kev cawm tib neeg yuav los txog qhov xaus, tom qab uas, tes hauj lwm cawm tib neeg yuav tsis ua ntxiv lawm, thiab kev rau txim pauj kev txhaum yuav raug coj los rau txim rau cov uas tau ua phem. Ib txhia neeg hais tias, “Vajtswv yeej nco qab txhua tus uas nyob ntawm Nws ib sab tas mus li. Nws yuav tsis nov qab peb ib tug twg hlo li. Peb ces yeej raug lav lawm hais tias yuav raug Vajtswv tsim kho kom zoo tiav log. Nws yuav tsis nco qab ib tug twg hauv qab no li, cov uas yog cov neeg hauv qab no uas yuav raug tsim kho kom zoo tiav log ntawd ces yeej raug lav hais tias yuav muaj tsawg tshaj peb, peb cov uas nquag ntsib Vajtswv; cov ntawm peb mas tsis muaj ib tug uas Vajtswv yuav nov qab li, tag nrho peb sawv daws mas Vajtswv yeej pom zoo lawm, thiab peb ces yeej raug lav hais tias yuav raug Vajtswv tsim kho kom zoo tiav log lawm.” Nej muaj tej kev xav phem li ntawd. Qhov no puas yog kev ncaj ncees mas? Koj puas tau muab qhov tseeb coj mus xyaum ua los tsis tau? Koj muab tej lus paj lus cua zoo li tej no coj mus tham rau ub rau no—koj mas tsis paub txaj muag li!

Hnub no, ib co neeg nrhiav kev kom raug Vajtswv siv, tab sis tom qab raug txeeb tau lawm lawv yuav raug siv tsis tau ncaj qha. Hais txog cov lus uas hais hnub no, yog hais tias, thaum Vajtswv siv neeg, koj tseem tsis muaj peev xwm ua tej ntawd kom tiav, ces koj tsis tau raug tsim kho kom zoo tiav log. Muab ua lwm yam lus hais, ces thaum qhov kawg ntawm lub sij hawm uas tib neeg raug tsim kho kom zoo tiav log ntawd los txog ces yuav txiav txim siab hais tias seb tib neeg yuav raug muab ntiab tawm mus los sis yuav raug Vajtswv siv. Cov uas raug muab tau lawm ces tsis yog dab tsi tshaj li cov kev piv txwv ntawm kev nyob twj ywm thiab kev xav phem; lawv yog cov qauv piv txwv thiab qauv ua raws xwb, tab sis lawv tsis yog dab tsi tshaj ib nqe lus sib txawv xwb. Tsuas yog thaum tib neeg tus moj yam ntawm lub neej txoj sia hloov lawm xwb, thiab lawv yeej hloov tau sab hauv sab nraud tib si, mas lawv thiaj li yuav raug tsim kho kom zoo tiav log. Hnub no, koj xav tau qhov twg: kom raug txeeb tau, los sis kom raug tsim kho kom zoo tiav log? Qhov twg yog qhov uas koj xav ua kom tau? Koj puas tau ua tiav hlo tag nrho tej uas yuav tsum ua tso es thiaj li yuav raug tsim kho kom zoo tiav log? Tshuav qhov twg koj tseem tsis tau muaj? Koj yuav npaj koj tus kheej li cas, thiab koj yuav muab dab tsi los hloov rau tej yam uas koj tseem tsis tau muaj? Koj yuav nkag mus rau txoj kev kom raug tsim kho kom zoo tiav log tau li cas? Koj yuav muab koj tus kheej zwm kiag tau li cas? Koj thov kom raug tsim kho kom zoo tiav log, es ua koj puas nrhiav kev dawb huv? Koj puas yog ib tug neeg uas nrhiav kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim es kom koj raug ntxuav kom dawb huv? Koj nrhiav kev raug yaug kom dab huv, yog li koj puas txaus siab txais yuav kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim? Koj thov paub Vajtswv, tab sis koj puas muaj ib qho kev paub txog Nws txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim? Hnub no, feem ntau ntawm tes hauj lwm Nws ua rau saum koj ces yog kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim; koj qhov kev paub txog tes hauj lwm no yog dab tsi? Ua qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim uas koj tau ntsib tau pom no puas tau muab koj yaug kom dawb huv? Nws puas tau muab koj hloov? Nws puas muaj tej yam dab tsi uas raug rau koj kiag? Koj puas dhuav tej hauj lwm uas ntau heev hnub no—tej kev cem foom, tej kev txiav txim, thiab tej kev hais nthuav tawm—los sis koj puas xav hais tias tej yam no muaj txiaj ntsim loj rau koj? Koj hlub Vajtswv, tab sis vim li cas koj ho hlub Nws? Puas yog koj hlub Vajtswv vim koj tau txais hmoov hlub me me? Los sis puas yog koj hlub Vajtswv tom qab uas koj tau me ntsis kev thaj yeeb thiab kev xyiv fab lawm xwb? Los sis puas yog koj hlub Vajtswv tom qab uas raug yaug dawb huv los ntawm Nws qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim lawm xwb? Dab tsi kiag yog qhov uas ua rau koj hlub Vajtswv? Petus tau ua tej yam dab tsi kiag es kom nws raug tsim kho kom zoo tiav log? Tom qab uas nws raug tsim kho zoo tiav log lawm, dab tsi yog txoj kev tseem ceeb uas muab qhov ntawd hais qhia kom pom? Puas yog nws hlub tus Tswv Yexus vim nws tos ntsoov Nws xwb, los sis vim yog nws tsis pom Nws, los sis vim yog nws raug cem? Los sis puas yog nws haj yam hlub tus Tswv Yexus tshaj vim yog nws tau txais yuav qhov kev raug kev ceeb laj txom nyem loj, thiab tau los mus paub nws tus kheej tej kev qias thiab kev tsis mloog lus, tau los mus paub txoj kev dawb huv ntawm tus Tswv? Ua nws txoj kev hlub rau Vajtswv puas dawb huv zog tuaj vim yog Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, los sis vim yog muaj lwm yam? Yog qhov twg tiag? Koj hlub Vajtswv vim yog Vajtswv tej hmoov hlub, thiab vim hnub no Nws tau muab me ntsis koob hmoov rau koj. Qhov no puas yog txoj tseem kev hlub mas? Koj yuav hlub Vajtswv li cas? Puas tsim nyog koj txais yuav Nws tej kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab, tom qab uas tau pom Nws tus moj yam ncaj ncees lawm, yuav muaj cuab kav hlub Nws tiag tiag, kom koj ntseeg tiag, thiab muaj ib qho kev paub txog Nws? Zoo ib yam li Petus, koj puas hais tau hais tias koj tseem hlub Vajtswv tsis tau txaus? Qhov koj nrhiav puas yog xav kom raug txeeb tau tom qab qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim lawm, los sis kom raug yaug kom dawb huv, raug tiv thaiv thiab raug saib xyuas tom qab qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim lawm? Qhov twg ntawm cov no uas koj nrhiav? Koj lub neej puas yog ib lub uas muaj qab hau, los sis yog lub uas tsis muaj qab hau thiab tsis muaj nuj nqis li? Koj puas xav tau cev nqaij daim tawv xwb, los sis puas yog koj xav tau qhov tseeb? Koj puas xav kom tau txoj kev txiav txim rau, los sis kev tau zoo xwb? Twb tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm ntau heev lawm, thiab twb tau pom txoj kev dawb huv thiab txoj kev ncaj ncees ntawm Vajtswv lawm, koj yuav nrhiav li cas? Koj yuav taug txoj kev no li cas? Koj yuav muab koj txoj kev hlub Vajtswv coj mus xyaum ua li cas? Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim ho ua tau dab tsi tshwm sim rau koj? Qhov uas seb koj puas muaj ib qho kev paub txog Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim ntawd mas nyob ntawm seb koj yuav muab dab tsi coj los ua neej, thiab seb koj txoj kev hlub Vajtswv ho mus txog qhov twg! Koj ob daim di ncauj hais tias koj hlub Vajtswv, tab sis qhov koj muab coj los ua ces ho yog tus moj yam qub uas qias vuab tsuab; koj tsis muaj kev hwm Vajtswv, thiab haj yam tsis muaj ib qho kev txawj xav li. Cov neeg zoo li ntawd puas hlub Vajtswv mas? Cov neeg zoo li ntawd puas muaj lub siab ncaj rau Vajtswv mas? Lawv puas yog cov uas txais yuav Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim mas? Koj hais tias koj hlub Vajtswv thiab ntseeg Nws, tab tsis koj ho tsis tso koj tej kev xav phem tseg. Nyob rau hauv koj tes hauj lwm, txoj kev to taub, tej lus koj hais, thiab nyob hauv koj lub neej, tsis muaj ib qho uas tshwm sim los ntawm koj txoj kev hlub Vajtswv li, thiab tsis muaj ib qho kev hwm Vajtswv li. Qhov no puas yog ib tug neeg uas tau txais kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim lawm mas? Ua ib tug neeg zoo li no puas yuav ua tau Petus? Cov neeg zoo li Petus ntawd puas yog lam muaj txoj kev paub xwb, tab sis tsis muab coj los ua? Hnub no, dab tsi yog tus yam ntxwv uas cheem tsum tib neeg kom ua ib lub neej tiag tiag mas? Ua Petus tej lus thov ces tsuas yog ib co niag lus uas lam tawm hauv nws qhov ncauj los xwb lod? Ua tej ntawd tsis yog cov lus uas tawm hauv nws lub siab tob tob tuaj lod? Ua Petus lam thov Vajtswv xwb, thiab yeej tsis muab qhov tseeb coj mus xyaum ua li lod? Koj qhov kev nrhiav ntawd yog ua rau leej twg tus txiaj ntsim mas? Koj yuav ua li cas es kom koj tau txais kev tiv thaiv thiab kev yaug kom dawb huv nyob rau thaum muaj Vajtswv qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim ntawd mas? Ua Vajtswv qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim ntawd tsis muaj txiaj ntsim dab tsi rau tib neeg li lod? Ua tag nrho tej kev txiav txim ces yog kev rau txim lod? Ua tsuas yog kev thaj yeeb thiab kev xyiv fab, tsuas yog koob hmoov rau tej khoom siv thiab kev tau zoo ib pliag xwb, thiaj li muaj txiaj ntsim rau tib neeg lub neej txoj sia lod? Yog tib neeg nyob rau ib qho chaw uas xis nyob thiab kab ntsab, tsis muaj kev txiav txim qhov zoo thiab phem, nws puas yuav raug yaug tau kom dawb huv mas? Yog tib neeg xav hloov thiab kom raug yaug kom dawb huv, lawv ho yuav txais yuav kev tsim kho kom zoo tiav log tau li cas mas? Txoj kev twg yog txoj uas lawv tsim nyog xaiv hnub no?

Qhov Dhau Los: Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Cawm Mau-a Cov Xeeb Leej Xeeb Ntxwv Dim

Ntxiv Mus: Nej Yuav Tsum Nkag Siab Tes Dej Num—Tsis Txhob Caum Raws Kev Tsis Meej Pem

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No