Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (4)

Kev raug ua kom zoo tshaj plaws txhais tau li cas? Kev raug kov yeej txhais tau li cas? Yuav tsum muaj tus qauv dab tsi thiaj ua rau tib neeg raug kov yeej? Thiab yuav tsum muaj tus qauv dab tsi rau lawv kom thiaj raug ua kom zoo tshaj plaws? Kev kov yeej thiab kev ua kom zoo tshaj plaws yog ob qho rau lub hom phiaj ntawm kev ua kom tib neeg tiav hlo kom tej zaum nws thiaj li yuav rov qab txhawb rau nws lub hauv paus uas zoo li qub, thiab tau txais kev ywj pheej tawm ntawm nws tus moj yam phem qias vuab tsuab thiab Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Txoj kev kov yeej no los thaum ntxov ntxov hauv tus txheej txheem ntawm kev tib neeg ua hauj lwm; qhov tseeb, nws yog thawj kauj ruam ntawm txoj hauj lwm. Kev ua kom zoo tshaj plaws yog kauj ruam ob, thiab nws yog txoj hauj lwm koom ua ke. Txhua tus noob neej yuav tsum ntsib tus txheej txheem ntawm kev raug kov yeej. Yog tsis li ntawd, lawv yuav tsis muaj txoj hau kev paub txog Vajtswv li, los sis lawv yeej yuav tsis paub tias muaj ib tug Vajtswv li, uas hais tau tias, nws yuav yog ib qho nyuaj rau lawv los lees paub Vajtswv. Thiab yog tias tib neeg tsis lees paub Vajtswv, nws kuj yog ib qho nyuaj rau lawv los raug Vajtswv ua kom tiav hlo, vim koj mus tsis txog tus qauv ntawm txoj kev ua kom tiav hlo no. Yog tias koj twb tsis lees paub Vajtswv, ces koj yuav tuaj yeem paub Nws tau li cas? Koj yuav tuaj yeem nrhiav Nws tau li cas? Koj yuav tsis muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Nws, thiab, thiab tsawg dua koj yuav tsis muaj kev ntseeg los ua kom Nws txaus siab. Yog li, rau txhua leej txhua tus uas xav kom raug ua kom tiav hlo, thawj kauj ruam yog yuav tsum ntsib kev kov yeej. Qhov no yog thawj tus yam ntxwv. Tiam sis ob qho uas kev kov yeej thiab kev ua kom zoo tshaj plaws yog los ua hauj lwm rau tib neeg thiab los hloov pauv lawv xwb, thiab txhua sab puav leej yog ib feem ntawm txoj kev cawm tib neeg xwb. Ob kauj ruam no yog cheem tsum los ua kom qee tus neeg zoo tag nrho, thiab kuj tuaj yeem raug tsis quav ntsej tag nrho ob qho thiab. Nws yog qhov tseeb lawm hais tias “kev raug kov yeej” tsis tshua zoo mloog pis tsawg, tiam sis qhov tseeb, tus txheej txheem ntawm kev kov yeej qee tus neeg yog tus txheej txheem ntawm kev hloov pauv lawv ntag. Thaum koj tau raug kov yeej lawm, tej zaum koj tus yam ntxwv qias vuab tsuab yuav tsis raug muab tshem tawm tag nrho, tiam sis koj yuav tau paub txog nws. Los ntawm kev kov yeej, koj yuav tau los paub txog koj txoj kev ua neeg uas qis heev, thiab paub ntau txog koj tus kheej txoj kev tsis mloog lus. Txawm hais tias koj yuav tsis muaj peev xwm muab pov tseg los yog hloov pauv tej yam no hauv lub sij hawm luv luv ntawm kev kov yeej los, koj yuav los paub txog lawv, thiab qhov no yuav pua lub hauv paus rau koj txoj kev ua kom zoo tshaj plaws. Xws li, kev kov yeej thiab kev ua kom zoo tshaj plaws yog ob yam uas tau ua tiav los hloov pauv tib neeg, los tshem lawv tawm ntawm lawv tej moj yam phem qias vuab tsuab kom lawv thiaj li tuaj yeem muab lawv tus kheej tag nrho rau Vajtswv. Kev raug kov yeej tsuas yog thawj kauj ruam hauv kev hloov pauv tib neeg cov yam ntxwv xwb, thiab yog thawj kauj ruam uas tib neeg muab lawv tus kheej tag nrho rau Vajtswv, thiab nws qis dua kauj ruam ntawm kev raug ua kom zoo tshaj plaws. Ib tug neeg uas raug kov yeej lub neej tus yam ntxwv hloov pauv tsawg dua li ib tug neeg uas raug ua kom zoo tshaj plaws lawm lub. Kev raug kov yeej thiab kev raug ua kom zoo tshaj plaws nyias muaj nyias qhov sib txawv vim tias nkawv muaj qib sib txawv ntawm txoj hauj lwm thiab vim tias nkawv coj tib neeg mus rau cov qauv sib txawv; kev kov yeej coj tib neeg mus rau cov qauv uas qis dua, hos kev ua kom zoo tshaj plaws coj lawv mus rau cov qauv uas siab dua. Cov tib neeg uas raug ua kom zoo tshaj plaws lawm yog cov tib neeg ncaj ncees, cov neeg uas tau ua dawb huv lawm; lawv yog cov hlaws muaj nqis ntawm txoj hauj lwm ntawm kev cawm noob neej, los sis cov khoom kawg. Txawm hais tias lawv tsis yog cov noob neej uas zoo tshaj plaws los, lawv yog cov tib neeg uas nrhiav los ua lub neej kom muaj nuj nqis. Cov tib neeg uas raug kov yeej lawm, tib lub sij hawm ntawd, tsuas lees paub tias muaj Vajtswv hauv lo lus xwb; lawv lees paub tias Vajtswv tau yug los ua neeg lawm, tias Txoj Lus tau tshwm hauv lub cev nqaij daim tawv lawm, thiab tias Vajtswv tau los rau hauv lub ntiaj teb los ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas lawm. Lawv kuj lees paub tias Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas, thiab Nws txoj kev ntaus thiab kev lim tib neeg kom dawb huv, puav leej muaj txiaj ntsig rau tib neeg. Lawv nyuam qhuav pib muaj ib qho zoo li tib neeg xwb. Lawv muaj qee qhov kev paub tob txog lub neej, tiam sis nws tseem zoo li pos huab niab rau lawv. Hauv lwm lo lus, lawv tsuas nyuam qhuav tab tom pib los muaj kev ua neeg xwb. Yam zoo li no yog cov txiaj ntsig ntawm kev raug kov yeej. Thaum tib neeg tso ko taw rau hauv txoj kev mus rau kev ua kom zoo tshaj plaws, lawv tus moj yam qub mas yeej hloov pauv tau. Deb tshaj ntawd thiab, lawv lub neej yuav loj hlob txuas ntxiv mus, thiab lawv yuav maj mam to taub tob txog qhov tseeb ntxiv. Lawv muaj peev xwm tsis nyiam lub ntiaj teb thiab txhua tus neeg uas tsis nrhiav qhov tseeb kiag li. Lawv tshwj xeeb yog tsis nyiam lawv tus kheej, tiam sis ntau tshaj ntawd, lawv paub lawv tus kheej zoo heev. Lawv zoo siab hlo los ua lub neej raws li qhov tseeb thiab lawv suav tias nws yog lawv lub hom phiaj uas los nrhiav qhov tseeb. Lawv tsis kam los ua neej raws li cov kev xav uas tsim los ntawm lawv lub hlwb, thiab lawv muaj qhov tsis nyiam kiag li rau tib neeg txoj kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, kev muab hlob, thiab kev khav theeb. Lawv hais lus nrog ib txoj kev txawj xav raws li lawv nyiam, saib xyuas txhua yam los ntawm kev thoob tsib to nrog thiab txoj kev txawj ntse, thiab muaj lub siab ncaj ncees thiab mloog Vajtswv lus. Yog tias lawv ntsib ib qho piv txwv ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, tsis yog tias lawv tsis nyob twj ywm los sis tsis muaj zog xwb, tiam sis lawv ua tsaug heev rau txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim no uas los ntawm Vajtswv los. Lawv ntseeg tias lawv tsis tuaj yeem ua neej nyob yog tias tsis muaj Vajtswv txoj kev qhaub ntuas thiab kev txiav txim, uas tiv thaiv lawv. Lawv tsis muaj ib txoj kev ntseeg ntawm kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev xyiv fab thiab ntawm kev nrhiav zaub mov los ua kom tus neeg tshaib plab txaus siab. Thiab lawv kuj tsis muaj kev lom zem ntawm sab nqaij tawv uas nyob ib pliag xwb. Qhov no yog qhov tshwm sim rau hauv cov tib neeg uas raug ua kom zoo tshaj plaws lawm. Tom qab uas tib neeg raug kov yeej lawm, lawv lees paub tias muaj ib tug Vajtswv, tiam sis txoj kev lees paub ntawd mas muaj tshwm sim rau hauv lawv tsis ntau. Kev Txoj Lus tshwm hauv lub cev nqaij daim tawv txhais tau li cas tiag tiag? Kev yug los ua neeg txhais li cas? Vajtswv tau yug los ua neeg li cas? Lub hom phiaj thiab qhov tseem ceeb ntawm Nws txoj hauj lwm yog dab tsi? Tom qab uas muaj kev paub ntau yam txog Nws txoj hauj lwm, tom qab uas muaj kev paub txog Nws cov dej num hauv sab cev nqaij daim tawv lawm, koj tau txais dab tsi? Tsuas yog tom qab nkag siab tag nrho txog txhua yam no lawm xwb koj thiaj li yuav yog ib tug uas raug kov yeej. Yog tias koj tsuas hais tias koj lees paub tias muaj ib tug Vajtswv xwb, tiam sis tsis tso tseg tej yam uas koj tsim nyog tso tseg, thiab tsis muab cov kev lom zem ntawm sab cev nqaij daim tawv tso tseg uas koj tsim nyog tso tseg, tiam sis ho hloov mus ntshaw tej yam uas cev nqaij daim tawv nyiam raws li koj ib txwm muaj txuas ntxiv, thiab yog tias koj tsis muaj peev xwm tso tseg tej kev taug xaiv uas tawm tsam cov kwv tij thiab cov nkauj muam, thiab yeej tsis them ib tug nqi rau ntau yam kev xyaum ua uas yooj yooj yim li, ces qhov no ua pov thawj qhia tias koj tseem tsis tau raug kov yeej. Hauv qhov ntawd, tab txawm hais tias muaj ntau yam uas koj nkag siab txog, tag nrho nws yuav tsis muaj dab tsi kiag li. Cov uas raug kov yeej lawm yog cov tib neeg uas tau ua tiav qee qhov kev hloov pauv thawj zaug thiab kev to taub qhov tseeb thawj zaug. Kev paub txog Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas muab ib txoj kev paub thawj zaug txog Vajtswv, thiab ib txoj kev nkag siab thawj zaug txog qhov tseeb rau tib neeg. Tej zaum koj yuav tsis muaj peev xwm paub zoo txog qhov tseeb uas tob tshaj ntawd tag nrho, qhov tseeb ntxaws ntxaws ntxiv, tiam sis hauv koj lub neej tiag tiag koj muaj peev xwm muab coj los xyaum ua txog ntau lub hauv paus ntawm qhov tseeb, xws li cov uas cuam tshuam txog koj cov kev lom zem ntawm sab nqaij tawv los sis koj tus kheej lub meej mom. Txhua yam no yog qhov txiaj ntsig ua tiav hauv tib neeg thaum lub sij hawm ntawm tus txheej txheem kev raug kov yeej. Kev hloov pauv tus yam ntxwv kuj tuaj yeem pom tau nyob rau hauv cov tib neeg uas raug kov yeej lawm thiab; piv txwv li tias, txoj kev hnav khaub ncaws thiab nthuav tawm lawv tus kheej, thiab lawv ua neej li cas—txhua yam no tuaj yeem hloov tau tag nrho. Lawv txoj kev pom txog kev ntseeg Vajtswv hloov pauv, lawv paub meej txog lub hom phiaj ntawm lawv txoj kev caum, thiab lawv muaj kev txhawb siab siab dua. Thaum lub sij hawm ntawm txoj hauj lwm kev kov yeej, cov kev sib hloov pauv kuj tau tshwm sim nyob rau hauv lawv lub neej tus yam ntxwv thiab. Muaj kev hloov pauv, tiam sis lawv ntiav ntiav, nyuam qhuav pib, thiab nyob deb heev rau ntawm kev hloov pauv hauv tus yam ntxwv thiab cov hom phiaj ntawm cov tib neeg uas tau raug ua kom zoo tshaj plaws lawm ua. Yog tias, hauv cov qib ntawm kev raug kov yeej, ib tug neeg tus yam ntxwv tsis hloov hlo li, thiab lawv tsis tau txais ib qho tseeb kiag li, ces tus tib neeg no yog tej khoom seem xwb, thiab siv tsis tau kiag li! Cov tib neeg uas tsis tau raug kov yeej tsis tuaj yeem raug ua kom zoo tshaj plaws! Yog tias ib tug neeg tsuas yog nrhiav kom raug kov yeej xwb, ces lawv tsis tuaj yeem raug ua kom tiav hlo, tab txawm tias lawv cov yam ntxwv nthuav tawm qee yam kev hloov pauv thaum lub sij hawm ntawm kev kov yeej los xij. Lawv kuj tseem yuav plam thawj thawj qhov tseeb uas lawv tau txais lawm thiab. Muaj ib qho sib txawv uas loj heev ntawm qhov kev hloov pauv hauv tus moj yam uas nyob hauv cov tib neeg uas raug kov yeej thiab cov uas raug ua kom zoo tshaj plaws. Tiam sis kev raug kov yeej yog thawj kauj ruam hauv kev hloov pauv; nws yog lub hauv paus. Tu ncua kev hloov pauv thawj zaug no ua tau pov thawj qhia tias ib tug neeg yeej tsis paub Vajtswv tiag tiag li, vim txoj kev paub no los ntawm kev txiav txim los, thiab txoj kev txiav txim zoo li no yog ib feem tseem ceeb ntawm kev kov yeej. Raws li qhov no, txhua tus uas tau raug ua kom zoo tshaj plaws yuav tsum xub raug kov yeej ua ntej tso; yog tsis li ntawd, ces tsis muaj txoj hau kev rau lawv los raug ua kom zoo tshaj plaws.

Koj hais tias koj lees paub Vajtswv uas yug los ua neeg, thiab koj lees paub tias Txoj Lus tshwm hauv lub cev nqaij daim tawv, tiam sis koj ua qee yam zais ntshis tom qab Nws nraub qaum, yam uas tawm tsam yam Nws thov, thiab hauv koj lub siab koj tsis ntshai Nws li. Qhov no puas yog kev lees paub Vajtswv? Koj lees paub yam Nws hais, tiam sis koj tsis xyaum ua yam koj muaj peev xwm ua tau, thiab koj tsis ua raws li Nws txoj kev. Qhov no puas yog kev lees paub Vajtswv? Thiab txawm hais tias koj lees paub Nws los, koj lub siab xav tsuas yog ib txoj kev ceev faj rau Nws xwb, yeej tsis yog kev huab hwm li. Yog tias koj tau pom thiab tau lees paub txog Nws txoj hauj lwm thiab paub tias Nws yog Vajtswv lawm, tiam sis koj tseem nyob sov so thiab tsis hloov pauv kiag li, ces koj yog hom tib neeg uas tseem tsis tau raug kov yeej. Cov tib neeg uas tau raug kov yeej lawm yuav tsum ua txhua yam uas lawv tuaj yeem ua tau, thiab txawm hais tias lawv tsis muaj peev xwm to taub txog qhov tseeb uas siab dua, thiab cov kev tseeb no tej zaum tshaj lawv lawm, cov tib neeg zoo li no zoo siab hlo hauv lawv lub siab los ua kom tiav qhov no. Nws yog vim tias muaj qhov txwv rau yam uas lawv tuaj yeem lees txais uas muaj qhov khi thiab muaj qhov txwv rau yam uas lawv muaj peev xwm xyaum ua. Ntawm qhov tsawg kawg nkaus, txawm li cas los xij, lawv yuav tsum ua txhua yam uas lawv ua tau, thiab yog tias koj tuaj yeem ua tiav qhov ntawd, qhov no yog ib qho txiaj ntsig uas tau ua tiav vim yog ntawm kev kov yeej. Piv txwv li koj hais tias, “Muab hais li no tias Nws tuaj yeem hais tau ntau lo lus uas tib neeg tsis tuaj yeem hais tau, yog tias Nws tsis yog Vajtswv, leej twg thiaj yog?” Txoj kev xav zoo li no txhais tsis tau tias koj lees paub Vajtswv. Yog tias koj lees paub Vajtswv, koj yuav tsum ua kom pom los ntawm koj cov dej num tiag tiag. Yog tias koj coj ib pawg ntseeg, tiam sis tsis xyaum ua kev ncaj ncees, yog tias koj ntshaw nyiaj txiag thiab kev nplua nuj, thiab tas zog siv pawg ntseeg cov nyiaj rau koj tus kheej xwb, qhov no puas yog kev lees paub tias muaj ib tug Vajtswv? Vajtswv yog tus muaj hwj chim loj kawg nkaus, thiab Nws tsim nyog huab hwm. Yog ua cas koj thiaj li tsis ntshai yog tias koj lees paub tias muaj ib tug Vajtswv tiag tiag? Yog tias koj muaj peev xwm ua tej yam uas ntxim ntxub zoo li no, puas yog koj lees paub Nws tiag tiag? Nws puas yog Vajtswv tus uas koj ntseeg? Yam uas koj ntseeg yog ib tug Vajtswv uas pom tsis meej; twb yog vim li ntawd koj thiaj tsis ntshai li! Cov tib neeg uas lees paub thiab paub Vajtswv tiag tiag txhua tus puav leej hwm Nws thiab ntshai ua tej yam uas tawm tsam Nws los sis yam uas ua txhaum lawv lub siab; lawv ntshai tshwj xeeb tshaj yog ua tej yam uas lawv paub tias tawm tsam Vajtswv lub siab nyiam. Tsuas yog qhov no xwb thiaj tuaj yeem suav tau hais tias yog kev lees paub tias muaj Vajtswv tiag tiag. Koj yuav tsum ua li cas thaum koj niam koj txiv txwv koj tsis pub ntseeg Vajtswv? Koj yuav tsum hlub Vajtswv li cas thaum koj tus txiv uas tsis ntseeg coj zoo rau koj? Thiab koj yuav tsum hlub Vajtswv li cas thaum cov kwv tij thiab nkauj muam tsis nyiam koj kiag li? Yog tias koj lees paub Nws, ces nyob rau cov tseem ceeb no koj yuav coj kom tsim nyog thiab ua neej raws li qhov tseeb. Yog tias koj tsis ua raws li cov dej num tiag tiag tiam sis tsuas yog hais tias koj lees paub tias muaj Vajtswv xwb, ces koj tsuas yog ib tug uas tham lus xwb! Koj hais tias koj ntseeg Nws thiab lees paub Nws, tiam sis hauv txoj kev twg uas koj lees paub Nws? Koj ntseeg Nws raws txoj kev twg? Koj puas ntshai Nws? Koj puas hwm Nws? Koj puas hlub Nws tob? Thaum koj muaj kev ntxhov siab thiab tsis muaj leej twg uas yuav pheeb rau lawm, koj paub Vajtswv txoj kev hlub, tiam sis tom qab ntawd koj tsis nco qab txog nws li lawm. Qhov ntawd tsis yog kev hlub Vajtswv, thiab tsis yog kev ntseeg Vajtswv! Yam dab tsi, uas thaum kawg, Vajtswv xav kom tib neeg ua kom tiav? Txhua tus yam ntxwv uas Kuv tau hais txog, xws li muaj kev xav txaus siab heev rau koj tus kheej qhov tseem ceeb, muaj kev xav tias koj khaws tau thiab nkag siab tej yam tshiab sai heev, kev tswj hwm lwm tus, kev saib tsis taus lwm tus, kev txiav txim rau tib neeg los ntawm lawv lub ntsej muag, kev thab plaub rau cov neeg tsis muaj kev txhaum, kev ntshaw nyiaj txiag hauv pawg ntseeg, thiab lwm yam—tsuas yog thaum tag nrho cov moj yam phem qias vuab tsuab raug, hauv ib feem, tshem tawm ntawm koj mus lawm xwb, mas koj txoj kev kov yeej thiaj li yuav raug nthuav tawm.

Kev kov yeej uas tau ua tiav rau nej cov tib neeg yog qhov tseem ceeb tshaj plaws: Muaj ib qho hais txog, lub hom phiaj ntawm txoj hauj lwm no yog ua kom ib pawg neeg zoo tshaj plaws, uas hais tau tias, ua kom lawv zoo tshaj plaws, kom lawv dhau los ua ib pawg ntawm cov kov yeej—raws li thawj pawg ntawm cov tib neeg uas raug ua tiav log lawm, txhais hais tias thawj phaum txiv hmab txiv ntoo. Muaj lwm qho hais txog, nws yog cia kom cov uas raug tsim los zoo siab rau Vajtswv txoj kev hlub, txais tag nrho Vajtswv thiab txoj kev cawm dim uas loj tshaj plaws, cia kom tib neeg zoo siab tsis yog rau kev hlub tshua thiab kev hlub siab dawb xwb, tiam sis tseem ceeb tshaj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los txog ntua rau tam sim no, txhua yam uas Vajtswv tau ua tiav hauv Nws txoj hauj lwm yog kev hlub, tsis muaj ib txoj kev ntxub rau tib neeg li. Tab txawm hais tias kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim uas koj tau pom los kuj yog kev hlub thiab, ib txoj kev hlub uas tseeb tshaj thiab tiag tiag li, ib txoj kev hlub uas coj tib neeg mus rau txoj kev yog ntawm noob neej lub neej. Tseem tshuav ib qho hais txog ntxiv thiab, nws yog kom los hais lus tim khawv rau ntawm Ntxwgnyoog lub xub ntiag. Thiab tseem tshuav ib qho ntxiv, nws yog kom los pua ib lub hauv paus rau kev tshaj tawm txoj moo zoo rau yav tom ntej. Txhua txoj hauj lwm uas Nws tau ua tiav yog txhawm rau lub hom phiaj ntawm kev coj tib neeg mus rau txoj kev yog ntawm noob neej lub neej, kom lawv thiaj li ua neej nyob yam li tej tib neeg, rau qhov tib neeg tsis paub yuav ua neej li cas, thiab yog tsis muaj txoj kev coj qhia no, koj tsuas yuav ua neej nyob qhuav qhawv xwb; koj lub neej yuav tsis muaj nuj nqi los sis tsis muaj qab hau li, thiab koj yeej yuav tsis muaj peev xwm ua tau ib tug tib neeg zoo li tej tib neeg li. Qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm kev kov yeej tib neeg. Nej txhua tus puav leej yog Mau-a cov xeeb ntxwv; thaum kev kov yeej raug ua rau hauv nej lawm, nws yog txoj kev cawm dim uas loj. Nej txhua tus puav leej nyob hauv thaj av uas muaj kev txhaum thiab kev phem kev qias, thiab nej txhua tus puav leej yog neeg phem qias thiab puv npo kev txhaum. Hnub no tsis yog tias nej tsuas muaj peev xwm ntsia mus rau Vajtswv xwb, tiam sis qhov tseem ceeb tshaj, nej tau txais kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, nej yeej tau txais kev cawm dim uas tob heev lawm tiag tiag, uas hais tau tias, nej tau txais Vajtswv txoj kev hlub uas loj tshaj plaws lawm. Hauv txhua yam uas Nws ua, Vajtswv hlub nej tiag tiag. Nws yeej tsis muaj hom phiaj phem. Nws yog vim nej cov kev txhaum Nws thiaj txiav txim rau nej, kom nej thiaj li yuav tshuaj xyuas nej tus kheej thiab tau txais txoj kev cawm dim uas zoo kawg nkaus no. Txhua yam no yog ua tiav rau lub hom phiaj ntawm kev ua kom tib neeg zoo tiav hlo. Txij thaum pib mus txog thaum xaus, Vajtswv tau siv Nws qhov uas zoo tshaj plaws los cawm tib neeg, thiab yeej tsis muaj lub siab xav los rhuav tshem tag nrho cov noob neej uas Nws tau tsim los ntawm Nws tus kheej ob txhais tes li. Hnub no, Nws tau los nyob rau hauv nej los ua hauj lwm lawm; qhov no tsis yog txoj kev cawm dim ntau dua ntxiv lov? Yog tias Nws ntxub nej, Nws puas tseem yuav ua hauj lwm loj li no kom los pab coj tau nej? Yog li vim li cas Nws thiaj yuav tsum raug tsim txom? Vajtswv tsis ntxub nej los sis muaj ib lub hom phiaj phem rau nej. Nej yuav tsum paub tias Vajtswv txoj kev hlub yog txoj kev hlub uas tseeb tshaj plaws. Nws tsuas yog vim tib neeg tsis mloog lus Nws thiaj li yuav tsum cawm lawv los ntawm kev txiav txim xwb; yog tias tsis yog rau qhov no, kev cawm lawv yuav mus tsis taus. Vim tias nej tsis paub tias yuav ua neej li cas thiab tseem tsis paub txog tias yuav ua neej li cas, thiab vim tias nej ua neej nyob hauv daim av uas phem qias thiab puv npo kev txhaum thiab nej tus kheej yog cov dab phem qias thiab qias vuab tsuab, Nws tsis tuaj yeem cia nej kom haj yam phem ntxiv, Nws tsis xav pom nej ua neej nyob rau hauv daim av uas qias vuab tsuab uas nej tab tom nyob no, raug Ntxwgnyoog tsuj raws li siab nyiam, thiab Nws tsis tuaj yeem cia nej poob mus rau hauv Dab Teb. Nws tsuas yog xav kom tau pawg neeg no xwb thiab cawm kom tau nej tag nrho. Qhov no yog lub hom phiaj tseeb ntawm kev kov yeej rau hauv nej—nws tsuas yog rau kev cawm dim xwb. Yog tias koj tsis tuaj yeem pom tias txhua yam uas tau ua tiav rau koj yog kev hlub thiab kev cawm dim li, yog tias koj xav tias nws tsuas yog ib lub tswv yim, ib txoj kev los tsim txom tib neeg, thiab qee yam uas tso siab tsis tau rau xwb, ces tej zaum koj yuav xum rov qab mus rau koj lub ntiaj teb mus raug mob tsim txom thiab kev nyuaj siab! Yog tias koj zoo siab hlo los nyob hauv txoj kev yoog raws no, thiab los zoo siab rau txoj kev txiav txim no thiab txoj kev cawm dim uas loj dav no, los zoo siab rau tag nrho cov koob hmoov no, cov koob hmoov uas tsis tuaj yeem nrhiav tau nyob rau qhov twg hauv noob neej lub ntiaj teb, thiab los zoo siab rau txoj kev hlub no, ces yuav tsum uas neeg zoo: Nyob rau hauv txoj kev yoog raws no los txais kev kov yeej kom koj thiaj li yuav raug ua kom zoo tshaj plaws. Hnub no, tej zaum koj yuav raug mob tsim txom thiab kev lim tib neeg kom dawb huv me ntsis vim ntawm Vajtswv txoj kev txiav txim, tiam sis muaj nuj nqis thiab lub ntsiab uas los raug qhov mob no tsim txom. Txawm hais tias tib neeg raug lim kom dawb huv thiab raug nthuav tawm yam tsis muaj kev hlub tshua kiag li los ntawm Vajtswv txoj kev rau txim thiab kev txiav txim li los—lub hom phiaj uas rau txim rau lawv vim yog lawv cov kev txhaum, rau txim rau lawv sab cev nqaij daim tawv—tsis muaj ib yam ntawm txoj hauj lwm no yog txhob txwm ua los rau txim rau lawv sab cev nqaij daim tawv kom raug kev puas tsuaj li. Txoj kev qhia tawm uas hnyav los ntawm txoj lus txhua yam yog rau lub hom phiaj ntawm kev coj koj mus rau txoj kev yog. Nej tus kheej kiag tau ntsib ntau yam heev txog txoj hauj lwm no lawm thiab, yeej meej meej lawm tias, nws tsis tau coj nej mus rau hauv txoj kev phem! Txhua yam nws yog txhawm rau kom ua rau koj ua neej raws li kev ua neej, thiab txhua yam puav leej ua tiav tau los ntawm koj txoj kev ua neej. Txhua kauj ruam ntawm Vajtswv txoj hauj lwm yog ua raws li koj cov kev xav tau, raws li koj txoj kev tsis muaj zog, thiab raws li koj lub siab tiag tiag xwb, thiab tsis tau muab lub nra uas ris tsis taus tso rau koj. Qhov no tsis tau meej rau koj hnub no, thiab koj mloog zoo li Kuv ua nyuaj rau koj, thiab qhov tseeb koj yeej ib txwm ntseeg tias qhov laj thawj uas Kuv rau txim, txiav txim thiab cem koj txhua hnub yog vim Kuv ntxub koj. Tiam sis txawm hais tias yam uas koj raug tsim txom yog kev rau txim thiab kev txiav txim los, qhov no yog kev hlub rau koj tiag tiag, thiab nws yog txoj kev tiv thaiv uas loj tshaj plaws. Yog tias koj tsis tuaj yeem nkag siab txog lub ntsiab lus tob ntawm txoj hauj lwm no, nws yuav yog ib qho nyuaj rau koj los muaj kev paub ntxiv. Txoj kev cawm dim no yuav tsum coj kev nplig siab los rau koj. Tsis txhob tsis kam los cuag koj cov kev txawj xav. Twb tau los deb li no lawm, qhov tseem ceeb ntawm kev kov yeej yuav tsum paub meej rau koj lawm, thiab koj yuav tsum tsis txhob muaj cov kev xav ua xyem xyav txog nws ntxiv lawm!

Qhov Dhau Los: Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (3)

Ntxiv Mus: Koj Yuav Tsum Koom Tes Li Cas mus rau Koj Txoj Num Yav Pem Suab?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No