Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (1)

Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Yauhas tau pua txoj kev rau Yexus. Yauhas tsis muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag tab sis tsuas ua tau tes dej num ntawm tib neeg tiav hlo xwb. Txawm hais tias Yauhas yog tus qhib kev rau tus Tswv, los nws tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau Vajtswv; nws tsuas yog ib tug tib neeg uas raug Vajntsujplig siv xwb. Tom qab Yexus raug ua kev cai raus dej tag lawm, Vajntsujplig nqis los rau saum Nws zoo li ib tug nquab dawb. Ces Nws thiaj li pib Nws tes hauj lwm, qhov ntawd ces yog, Nws pib ua tes hauj lwm qhuab qhia ntawm Khetos. Yog vim li ntawd Nws thiaj li siv lub koob meej ntawm Vajtswv, vim Nws yog los ntawm Vajtswv los. Tsis hais Nws txoj kev ntseeg yuav zoo li cas ua ntej qhov no li—tej zaum mas kuj tseem tsis ruaj khov rau qee lub sij hawm thiab, los sis ruaj khov rau qee lub sij hawm—qhov ntawd ces yog qhov ntawm lub neej txoj sia ntawm tib neeg li sawv daws xwb uas Nws coj ua ntej ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia. Tom qab Nws raug ua kev cai raus dej tag lawm (qhov ntawd ces yog, raug tsa lawm), lub hwj chim thiab lub yeeb koob ntawm Vajtswv nrog kiag Nws tam sim ntawd lawm, thiab yog li ntawd Nws thiaj li pib ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia. Nws muaj peev xwm ua tej cim thiab txuj ci phim hwj, ua txuj ci tseem ceeb, thiab Nws muaj hwj chim thiab muaj cai, vim Nws ua hauj lwm sawv cev ncaj qha rau Vajtswv Tus Kheej kiag; Nws ua tus Ntsujplig tes hauj lwm sawv Nws cev thiab nthuav tawm tus Ntsujplig lub suab lus. Yog li ntawd, Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag; qhov no mas yeej cam tsis tau li. Yauhas yog ib tug uas raug Vajntsujplig siv xwb. Nws tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau Vajtswv, los sis nws yog ib qho uas yuav tshwm sim tsis tau rau nws los sawv cev rau Vajtswv li. Yog hais tias nws xav ua li ntawd, ces Vajntsujplig yeej yuav tsis pub ua li, vim nws tsis muaj cuab kav yuav ua tau tes hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej kiag npaj siab yuav ua kom tiav hlo. Tej zaum yuav muaj ntau yam nyob rau hauv nws uas yog tib neeg txoj kev xav, los sis tej yam uas yuav txawv nrug deb; tsis muaj ib zaug twg li uas nws yuav muaj cuab kav sawv cev rau Vajtswv ncaj qha li. Nws tej kev ua yuam kev thiab kev ua yuam kev rhuav ntawd ces tsuas sawv cev tau rau nws tus kheej xwb, tab sis nws tes hauj lwm ces yog sawv cev rau Vajntsujplig. Tab sis, koj yuav hais tsis tau hais tias tag nrho nws ces yeej sawv cev rau Vajtswv. Nws qhov kev txawv nrug deb ntawm sawv daws thiab kev ua yuam kev ntawd puas sawv cev rau Vajtswv thiab? Ua yuam kev nyob rau hauv kev sawv cev rau tib neeg ces yog ib qho yeej ib txwm muaj, tab sis yog ib tug neeg twg txhob txwm nrug deb ntawm sawv daws mus sawv cev rau Vajtswv, ces qhov ntawd tsis yog kev tsis hwm Vajtswv lod? Qhov ntawd tseem tsis yog kev saib tsis taus kev ntseeg rau Vajntsujplig thiab lod? Vajntsujplig tsis lam yuav cia tib neeg los sawv rau Vajtswv qhov chaw yooj yim li, txawm hais tias nws yuav raug lwm tus muab tsa rau qhov chaw siab npaum li cas li. Yog nws tsis yog Vajtswv, nws yuav tsis muaj peev xwm sawv tau khov kho rau thaum kawg. Vajntsujplig tsis pub tib neeg sawv cev rau Vajtswv raws li tib neeg lub siab xav! Piv txwv li, nws yog Vajntsujplig uas ua tim khawv rau Yauhas thiab nws kuj yog Vajntsujplig uas qhia tshwm txog nws los ua tus pua txoj kev rau Yexus, tab sis tes hauj lwm uas Vajntsujplig ua rau saum nws ces yeej paub tseeb lawm. Tag nrho tej uas hais kom Yauhas ua ces yog kom ua tus neeg pua kev rau Yexus, los npaj txoj kev rau Nws xwb. Qhov ntawd ces hais tias, Vajntsujplig tsuas txhawb nqa nws tes hauj lwm pua txoj kev xwb thiab tsuas cia nws ua tes hauj lwm ntawd xwb—nws tsis tau txais kev tso cai kom ua lwm yam hauj lwm. Yauhas sawv cev rau Eliya, thiab nws sawv cev rau ib tug xib fwb cev Vajtswv lus uas pua txoj kev. Vajntsujplig txhawb nqa nws rau qhov no; yog hais tias nws tes hauj lwm tseem yog pua txoj kev, ces Vajntsujplig yeej txhawb nqa nws. Txawm li cas los xij, yog nws hais kiag tias nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag thiab hais tias nws tau los ua tes hauj lwm ntawm kev txhiv dim kom tiav, ces Vajntsujplig yuav rau txim rau nws. Tsis hais Yauhas tes hauj lwm yuav loj npaum li cas li, thiab txawm hais tias nws tau txais kev txhawb nqa los ntawm Vajntsujplig, nws tes hauj lwm mas tsis yog yuav tsis muaj ciaj ciam li. Muab xam hais tias Vajntsujplig yeej txhawb nqa nws tes hauj lwm, lub hwj chim uas muab rau nws rau lub sij hawm ntawd ces tsuas pub coj los pua txoj kev nkaus xwb. Nws yeej tsis muaj cuab kav ua lwm yam hauj lwm hlo li, vim nws tsuas yog Yauhas tus uas pua txoj kev xwb, thiab tsis yog Yexus. Yog li ntawd, Vajntsujplig cov lus tim khawv yog tus yawm sij, tab sis tes hauj lwm uas Vajntsujplig tso cai rau tib neeg ua mas tseem haj yam tseem ceeb tshaj lawm thiab. Yauhas tseem tsis tau txais lus tim khawv loj kawg nkaus rau lub sij hawm ntawd thiab lod? Tsis yog nws tes hauj lwm kuj loj kawg thiab lod? Tab sis tes hauj lwm uas nws ua ntawd mas yeej tsis tshaj dua li Yexus tes li, vim nws tsis yog dab tsi tshaj li ib tug tib neeg uas Vajntsujplig siv xwb thiab tsis muaj cuab kav yuav sawv cev rau Vajtswv ncaj qha tau li, thiab yog li ntawd tes hauj lwm nws ua thiaj li muaj ciaj ciam kem tseg. Tom qab nws ua tes hauj lwm pua kev ntawd tag lawm, ces Vajntsujplig tsis txhawb nqa nws cov lus tim khawv mus ntxiv lawm, tsis muaj hauj lwm tshiab rau nws, thiab nws thiaj tau ncaim mus lawm thaum tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag pib lawm.

Muaj ib co uas raug tej ntsujplig phem nkag rau thiab quaj qw nrov loj kawg nkaus hais tias, “Kuv yog Vajtswv!” Tab sis, nyob rau thaum kawg, lawv raug qhia tshwm, vim lawv yuam kev rau qhov uas lawv sawv cev rau lawm. Lawv sawv cev rau Ntxwgnyoog, thiab Vajntsujplig tsis quav ntsej txog. Koj txawm yuav muab koj tus kheej tsa mus siab npaum li cas los xij los sis koj txawm yuav quaj qw nrov npaum li cas los xij, koj yeej tseem yog ib tug uas raug tsim tawm los xwb thiab ib tug uas yog Ntxwgnyoog tug. Kuv yeej tsis tau qw li hais tias, “Kuv yog Vajtswv, Kuv yog Vajtswv Leej Tub uas Nws hlub tshaj plaws!” Tab sis tes hauj lwm Kuv ua ces yog Vajtswv tes hauj lwm. Kuv puas tseem yuav tau qw mas? Tsis tas yuav tsum muaj kev tsa mus rau qhov chaw siab li. Vajtswv ua Nws tus kheej tes hauj lwm Nws Tus Kheej kiag thiab tsis tas yuav tsum muaj tib neeg los tsa lub meej mom rau Nws li los sis muab ib lub npe tuav dej num uas muaj hwj chim kawg nkaus rau Nws li: Nws tes hauj lwm sawv cev rau Nws lub koob npe thiab lub meej mom lawm. Ua ntej Nws qhov kev ua kev cai raus dej, ua Yexus tsis yog Vajtswv Tus Kheej kiag lod? Nws tsis yog lub cev nqaij daim tawv ua yug los ua neeg ntawm Vajtswv lod? Qhov tseeb ces yeej hais tsis tau hais tias tsuas yog tom qab uas tau txais tim khawv lawm xwb ces Nws thiaj li rais mus ua Vajtswv tib Leeg Tub lod? Ntev heev ua ntej uas Nws pib Nws tes hauj lwm, ua yeej tsis tau muaj ib tug tib neeg hu ua Yexus li no lod? Koj tsis muaj peev xwm yuav coj tau txoj kev tshiab los sis sawv cev tau rau tus Ntsujplig. Koj tsis muaj peev xwm nthuav tawm tau tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig los sis tej lus uas Nws hais. Koj tsis muaj peev xwm ua tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab tej uas yog tus Ntsujplig li ces koj tsis muaj peev xwm ua tau. Lub tswv yim, qhov xav tsis tawm, thiab qhov to taub tsis tau ntawm Vajtswv, thiab tag nrho tus moj yam uas Vajtswv siv los qhuab ntuas tib neeg—tag nrho tej no ces nyob dhau deb ntawm koj qhov peev xwm yuav los nthuav tawm tau lawm. Yog li ntawd nws yuav siv tsis tau hlo li rau qhov uas yuav hais tias yog Vajtswv; koj ces tsuas muaj lub npe xwb tab sis tsis muaj ib qho ntsiab tseem ceeb li. Vajtswv Tus Kheej kiag tau los lawm, tab sis tsis muaj leej twg paub Nws li, tab sis Nws ua Nws tes hauj lwm txuas ntxiv mus thiab ua li ntawd sawv cev rau tus Ntsujplig. Tsis hais koj yuav hu Nws ua tib neeg los Vajtswv li, tus Tswv los sis Khetos, los sis hu Nws ua tus muam, nws yeej tsis ua li cas li. Tab sis tes hauj lwm uas Nws ua ces yog tus Ntsujplig tes thiab sawv cev rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Nws tsis tau quav ntsej txog lub npe uas tib neeg hu Nws. Lub npe ntawd puas yuav txiav txim tau Nws tes hauj lwm mas? Tsis hais txawm koj yuav hu Nws li cas li, nyob rau ntawm qhov Vajtswv quav ntsej txog, ces Nws yog tus Ntsujplig ntawm Vajtswv uas yug los ua neeg; Nws sawv cev rau tus Ntsujplig thiab tau txais kev pom zoo los ntawm tus Ntsujplig. Yog koj tsis muaj peev xwm qhib kev rau ib tiam tshiab, los sis coj tiam qub los rau ib qho chaw xaus, los sis coj kiag ib tiam tshiab los, los sis ua tes hauj lwm tshiab, ces koj yuav tsis raug muab hu tau ua Vajtswv li!

Txawm yog ib tug neeg uas Vajntsujplig siv kiag los yeej sawv cev tsis tau rau Vajtswv Tus Kheej kiag. Qhov no mas tsis yog hais tias ib tug neeg zoo li ntawd tsis muaj cuab kav sawv cev tau rau Vajtswv nkaus xwb, tab sis kuj hais tias tes hauj lwm nws ua mas sawv cev tsis tau rau Vajtswv ncaj qha thiab. Muab ua lwm yam lus hais, ces tib neeg txoj kev ntsib kev pom tsis muaj cuab kav muab tso ncaj qha tau nyob rau hauv Vajtswv txoj kev cawm tib neeg, thiab nws tsis muaj cuab kav sawv cev tau rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg. Tes hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej kiag ua ces tag nrho yog tes hauj lwm uas Nws npaj siab yuav ua nyob rau hauv Nws tus kheej qhov kev npaj cawm tib neeg thiab nws cuam tshuam txog qhov kev cawm tib neeg loj. Tes hauj lwm uas tib neeg ua ces tsuas yog muaj kev muab lawv tus kheej qhov kev ntsib kev pom pab rau xwb. Nws muaj ntawm qhov kev nrhiav tau ib txoj kev tshiab ntawm qhov kev ntsib kev pom uas mus dhau ntawm qhov kev taug ntawm cov neeg uas tau mus txog qhov ntawd twb tau taug dua lawm xwb, thiab ntawm kev coj lawv tej kwv tij thiab nkauj muam thaum nyob rau hauv txoj kev coj ntawm Vajntsujplig. Qhov uas cov neeg no muab tau rau ces yog lawv tus kheej qhov kev ntsib kev pom los sis tej kev sau ntawv nyob rau sab ntsujplig ntawm cov neeg uas muaj txoj kev ntseeg loj xwb. Txawm hais tias cov neeg no raug Vajntsujplig siv, los tes hauj lwm lawv ua tsis cuam tshuam txog tes hauj lwm cawm tib neeg uas loj nyob rau qhov kev npaj rau-txhiab-xyoo. Nws tsuas muaj cov neeg uas Vajntsujplig tau tsa sawv los nyob rau tej caij nyoog uas sib txawv ntawd los coj cov neeg kom los yoog raws tus Vajntsujplig, kom txog rau thaum uas tes dej num lawv ua ntawd los txog qhov xaus kiag los sis kom txog rau thaum lawv txoj sia los txog qhov xaus. Tes hauj lwm lawv ua ces tsuas yog npaj ib txoj kev kom zoo tsim nyog rau Vajtswv Tus Kheej kiag los sis ua qee yam ntxiv rau qhov kev cawm tib neeg ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag nyob rau hauv ntiaj teb. Nyob rau hauv lawv tus kheej, cov neeg no tsis muaj peev xwm yuav ua tau tes hauj lwm loj dua ntawm Nws qhov kev cawm tib neeg, los sis lawv tsis muaj peev xwm qhib tej kev tshiab, lawv ib tug twg haj yam tsis muaj peev xwm yuav coj tau ib qho chaw xaus los rau tag nrho Vajtswv tes hauj lwm ntawm tiam dhau los li. Yog li ntawd, tes hauj lwm lawv ua ces tsuas sawv cev rau ib tug uas raug tsim tawm los ua nws tes dej num xwb thiab tsis muaj peev xwm yuav sawv cev tau rau Vajtswv Tus Kheej kiag ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia. Qhov no mas vim yog tes hauj lwm lawv ua tsis zoo li qhov uas Vajtswv Tus Kheej ua kiag. Tes hauj lwm coj ib tiam tshiab los mas tsis yog ib yam uas ib tug tib neeg yuav ua tau sawv cev rau Vajtswv qhov chaw. Tsis muaj leej twg uas tsis yog Vajtswv Tus Kheej kiag yuav ua tau li. Tag nrho cov hauj lwm uas tib neeg ua tau ces tsuas muaj qhov uas ua nws tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los xwb thiab ua tau rau thaum uas nws raug txhawb los sis raug qhia kom paub los ntawm Vajntsujplig xwb. Txoj kev coj qhia uas cov neeg no muab ces tag nrho tsuas yog qhia kom tib neeg pom txoj kev xyaum ua nyob rau hauv lawv lub neej txhua hnub thiab lawv yuav ua li cas thiaj li haum nrog rau Vajtswv txoj kev xav nkaus xwb. Tib neeg tes hauj lwm ces yeej tsis cuam tshuam txog Vajtswv txoj kev cawm tib neeg los sis tsis sawv cev rau tus Ntsujplig tes hauj lwm. Ib qho kev piv txwv, tes hauj lwm ntawm Tim Khawv Lis thiab Tus Neeg Saib Xyuas Nis ces yog coj txoj kev. Ua txoj kev tshiab los sis qub, tes hauj lwm ces yog teeb rau ntawm lub ntsiab lus uas muaj nyob rau hauv Vajluskub. Txawm nws yuav yog kev tsim kho pawg ntseeg hauv zej zog los sis tsim tsa pawg ntseeg hauv zej zog, nkawd tes hauj lwm ces yog qhov rhawv pawg ntseeg. Tes hauj lwm nkawd ua ces yog txuas ntxiv rau tes hauj lwm uas Yexus thiab Nws cov thwj tim muab tso tseg es tseem ua tsis tau tiav los sis tseem tsis tau loj hlob ntxiv nyob rau hauv Tiam Hmoov Hlub. Tej uas nkawd ua nyob rau hauv nkawd tes hauj lwm ces yog tej uas Yexus tau, nyob hauv Nws tes hauj lwm thaum lub sij hawm ntawd, hais kom tej tiam uas los tom qab Nws ua, ib yam li muab lawv tej taub hau qhwv, kev cai raus dej, ntais ncuav, los sis haus cawv. Nws kuj hais tau hais tias nkawd tes hauj lwm ces yog ceev phau Vajluskub cia thiab nrhiav tej kev tshiab nyob rau hauv Vajluskub. Nkawd tsis tau ua tau dab tsi nce qib mus deb li. Yog li ntawd, mas thiaj li pom tau hais tias nkawd tes hauj lwm ces tsuas yog kev nrhiav tej kev tshiab nyob rau hauv Vajluskub xwb, nrog rau tej kev coj kev ua uas zoo dua thiab muaj raws li qhov tseeb dua xwb. Tab sis ib tug neeg twg yeej tsis muaj cuab kav nrhiav tau Vajtswv txoj kev xav tam sim no nyob rau hauv lawv tes hauj lwm li, haj yam nrhiav tsis tau tes hauj lwm tshiab uas Vajtswv npaj ua nyob rau tiam kawg. Qhov no ces vim yog txoj kev lawv taug yeej tseem yog txoj qub xwb—yeej tsis muaj kev ntxiv hnub nyoog rau thiab tsis muaj kev nce qib li. Lawv tas zog tuav rawv qhov tseeb ntawm kev muab Yexus ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, ua raws li txoj kev coj kev ua uas hais kom tib neeg hloov siab lees txim thiab lees lawv tej kev txhaum, ua raws nraim li tej lus hais uas hais tias tus uas tiv taus mus txog thaum kawg ces yuav raug cawm thiab hais tias txiv neej yog tus thawj coj ntawm poj niam, thiab poj niam yuav tsum mloog nws tus txiv hais, thiab tej kev xav phem raws tej kab lig kev cai qub hais tias cov nkauj muam mas qhuab qhia tsis tau, tab sis tsuas yog mloog lus nkaus xwb. Yog hais tias tej kev coj zoo li ntawd raug coj ntxiv mus, ces Vajntsujplig yuav tsis muaj hnub muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm tshiab li, tso kom tib neeg dim ntawm tej kev cai, los sis coj lawv mus rau ib thaj chaw tshiab uas muaj kev ywj pheej thiab zoo nkauj heev. Yog li ntawd, theem no ntawm tes hauj lwm, uas hloov tiam kiag, cheem tsum tias Vajtswv Tus Kheej kiag yuav tsum ua hauj lwm thiab hais lus; tsis li ntawd ces tsis muaj ib tug tib neeg twg yuav muaj peev xwm ua tau li ntawd nyob rau Nws qhov chaw li. Los txog tam sim no, tag nrho Vajntsujplig tes hauj lwm uas nyob sab nraum ntawm txoj kev yoog raws no ces yeej nres nrheev tseg xwb, thiab cov uas raug Vajntsujplig siv los yeej cia li paub tsis meej hais tias lawv nyob qhov twg li lawm. Yog li ntawd, vim tes hauj lwm ntawm cov neeg uas raug Vajntsujplig siv tsis zoo ib yam li tes hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej ua kiag, ces lawv lub koob meej thiab cov neeg uas lawv ua sawv cev rau ntawd mas sib txawv. Qhov no yog vim tes hauj lawm uas Vajntsujplig npaj siab ua mas txawv, thiab nyob rau qhov no ces cov uas zoo ib yam uas ua tes hauj lwm ces raug muab lub koob meej thiab lub meej mom uas sib txawv rau. Cov neeg uas Vajntsujplig siv mas tej zaum yeej ua ib txhia hauj lwm uas yog cov tshiab thiab tej zaum kuj muab ib co hauj lwm uas ua tiav nyob rau tiam tag los lawm tshem tawm thiab, tab sis qhov lawv tsis muaj peev xwm ua tau ces yog nthuav tawm txog tus moj yam thiab txoj kev xav ntawm Vajtswv nyob rau tiam tshiab. Lawv tsuas ua hauj lwm los muab tes hauj lwm uas ua tiav nyob rau tiam dhau los lawm ntawd tshem tawm xwb, thiab tsis yog yuav ua tes hauj lwm tshiab rau lub hom phiaj uas yuav sawv cev ncaj qha rau tus moj yam ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Yog li ntawd, tsis hais lawv yuav muab pes tsawg qhov kev xyaum ua uas dhau sij hawm ntawd tshem tawm los sis lawv yuav qhia txog pes tsawg qhov kev xyaum ua tshiab li, lawv yeej tseem sawv cev rau tib neeg thiab tej yam uas raug tsim tawm los xwb. Thaum Vajtswv Tus Kheej kiag ua tes hauj lwm, txawm li cas los xij, Nws yeej tsis tab meeg qhib suab tshaj tawm txog kev muab tej kev xyaum ua qub ntawm tiam qub tshem tawm pov tseg los sis tshaj tawm ncaj qha txog qhov pib ntawm ib tiam tshiab. Nws yeej ua Nws tes hauj lwm ncaj qha thiab yam tsis zais hlo li. Nws yeej qhia ncaj qha txog kev ua tes hauj lwm uas Nws npaj siab ua; qhov ntawd ces yog, Nws nthuav tawm ncaj qha txog tes hauj lwm uas Nws tau coj los, ua Nws tes hauj lwm ncaj qha li npaj siab rau thaum xub thawj, nthuav tawm txog Nws kiag thiab tus moj yam. Thaum tib neeg pom nws, Nws tus moj yam thiab Nws tes hauj lwm los ib yam nkaus li thiab uas yeej txawv ntawm cov uas nyob rau tej tiam dhau los lawm. Txawm li cas los xij, muab saib los ntawm Vajtswv Tus Kheej kis, ces qhov no tsuas yog ib qho kev txuas thiab kev loj hlob ntxiv ntawm Nws tes hauj lwm xwb. Thaum Vajtswv Tus Kheej kiag ua hauj lwm, Nws nthuav tawm Nws txoj lus thiab coj tes hauj lwm tshiab ncaj qha los. Nyob rau qhov uas sib txawv, ces thaum tib neeg ua hauj lwm, nws yog ua los ntawm kev maj mam xav mam ua thiab kev kawm, los sis nws yog ib qho txuas ntxiv ntawm txoj kev paub thiab kev muab tej kev xyaum ua coj los tso sib dhos kom muaj kab muaj ke uas yog tsim nyog rau ntawm lwm tus tes hauj lwm xwb. Qhov ntawd ces hais tias, qhov tseem ntsiab ntawm tes hauj lwm uas tib neeg ua ces tsuas yog ua raws li ib qho kev ua uas twb yeej muaj teeb tseg lawm thiab yog “rau nkawm khau tshiab taug tej kev qub xwb.” Qhov no ces txhais tau hais tias txawm yog kiag txoj kev uas cov neeg uas Vajntsujplig siv ntawd taug los yeej yog ua nyob rau saum txoj uas Vajtswv Tus Kheej pib kiag xwb. Yog li ntawd, thaum txhua yam hais txhij thiab ua tiav tag lawm, ces tib neeg yeej tseem yog tib neeg, thiab Vajtswv yeej tseem yog Vajtswv.

Yauhas yug los ntawm txoj kev cog lus, npaum nkaus li Yiha yug los rau Anplahas. Nws pua txoj kev rau Yexus thiab ua tes hauj lwm ntau heev, tab sis nws tsis yog Vajtswv. Tab sis, nws tsuas yog ib tug ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus xwb, vim nws tsuas pua txoj kev rau Yexus xwb. Nws tes hauj lwm yeej loj heev li, thiab nws tsuas yog tom qab thaum uas nws pua txoj kev tag lawm xwb mas Yexus thiaj li pib Nws tes hauj lwm yam muaj qib muaj duas. Qhov tseem ceeb, ces nws tsuas yog siv dag siv zog rau Yexus xwb, thiab tes hauj lwm nws ua ces yog ua dej num rau Yexus tes hauj lwm xwb. Tom qab uas nws pua txoj kev tag lawm, Yexus pib Nws tes hauj lwm, tes hauj lwm uas tshiab dua, khov dua, thiab ntxaws dua. Yauhas tsuas ua qhov pib kiag ntawm tes hauj lwm xwb; qhov loj tshaj ntawm tes hauj lwm ces yog Yexus ua. Yauhas kuj ua tes hauj lwm tshiab thiab, tab sis nws tsis yog tus uas coj ib tiam tshiab los. Yauhas yug los ntawm txoj kev cog lus, thiab nws lub npe yog tus tub txib qaum ntuj muab. Nyob rau lub sij hawm ntawd, muaj ib txhia mas xav muab nws tis npe raws li nws txiv Xekhaliya, tab sis nws niam hais tawm, hais tias, “Tus me nyuam no mas muab hu tsis tau lub npe ntawd. Nws yuav tsum muab hu ua Yauhas.” Qhov no ces tag nrho yog cov lus sam hwm ntawm Vajntsujplig. Yexus los kuj yog raug tis npe los ntawm Vajntsujplig cov lus sam hwm tib yam nkaus thiab, Nws yog yug los ntawm Vajntsujplig, thiab Nws yog qhov kev cog lus los ntawm Vajntsujplig. Yexus yog Vajtswv, Khetos, thiab neeg Leej Tub. Tab sis, Yauhas tes hauj lwm los yeej loj heev li thiab, vim li cas nws ho tsis raug hu ua Vajtswv? Qhov twg kiag uas yog qhov txawv ntawm tes hauj lwm uas Yexus ua thiab tes hauj lwm uas Yauhas ua? Puas yog qhov laj thawj tias Yauhas tsuas yog tus pua kev rau Yexus xwb? Los yog qhov no yeej yog qhov uas Vajtswv xub xaiv tseg ua ntej lawm? Txawm hais tias Yauhas kuj tau hais tias, “Nej cia li hloov siab lees txim: vim lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej twb los ze lawm,” thiab nws kuj tau tshaj txoj moo zoo ntawm lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej, nws tes hauj lwm mas tsis tau loj hlob tuaj ntxiv lawm thiab tsuas yog ib qho kev pib nkaus xwb. Nyob rau qhov sib txawv, ces Yexus coj ib tiam tshiab los thiab tseem muab tiam qub xaus tseg thiab, tab tsis Nws kuj tseem ua tau kom txoj kev cai hauv Vajluskub Qub muaj tiav hlo thiab. Tes hauj lwm Nws ua mas yeej loj dua tes ntawm Yauhas, thiab tshaj qhov ntawd ces yog Nws los txhiv tag nrho noob neej—Nws ua theem hauj lwm ntawd tiav hlo. Hos hais txog Yauhas, ces nws tsuas yog npaj txoj kev xwb. Txawm hais tias nws tes hauj lwm yuav loj heev, los nws tej lus yeej muaj ntau, thiab tej thwj tim uas caum nws yeej muaj coob, los nws tes hauj lwm yeej tsis ua dab tsi tshaj qhov uas coj tib neeg los rau ib qho kev pib dua tshiab xwb. Tib neeg yeej tsis tau txoj sia, txoj kev, los sis qhov tseeb uas tob dua los ntawm nws li, los sis tib neeg yeej tsis tau ib qho kev to taub txog Vajtswv txoj kev xav los ntawm nws li. Yauhas yog ib tug xib fwb loj cev Vajtswv lus (Eliya) uas qhib ib qho chaw tshiab rau Yexus tes hauj lwm thiab npaj cov xaiv tseg; nws yog tus qhib kev rau Tiam Hmoov Hlub. Tej xwm txheej no mas yog tsuas saib raws li tej yam tshwm sim ntawm tib neeg raws li ib txwm muaj xwb ces yuav tsis muaj cuab kav to taub tau li. Qhov no ces tag nrho yeej tsim nyog tshaj vim Yauhas kuj ua tes hauj lwm uas loj kawg thiab, tshaj qhov ntawd, nws yeej tau txais kev cog lus los ntawm Vajntsujplig, thiab nws tes hauj lwm ces Vajntsujplig yeej txhawb nqa. Qhov no yog li no, nws tsuas yog los ntawm tes hauj lwm uas nkawv ua nkaus xwb mas ib tug neeg twg thiaj li yuav qhia tau qhov sib txawv ntawm nkawd ob tug lub koob meej, vim yeej tsis muaj ib txoj kev yuav qhia tau ib tug tib neeg lub ntsiab tseeb yog saib sab nraud seb nws zoo li cas xwb, los sis yeej tsis muaj ib txoj kev rau tib neeg kom paub tseeb seb dab tsi yog tej lus tim khawv ntawm Vajntsujplig li. Tes hauj lwm uas Yauhas ua tiav thiab tes uas Yexus ua tiav mas tsis zoo ib yam thiab muaj tus yeeb yam sib txawv. Nws yog los ntawm qhov no uas yus yuav txiav txim hais tias ua Yauhas yog Vajtswv los tsis yog. Tes hauj lwm ntawm Yexus ces yog yuav pib, yuav ua ntxiv mus, yuav xaus, thiab yuav coj mus rau kev tawg paj txi txiv. Nws ua txhua theem ntawm tej theem no, hos tes hauj lwm ntawm Yauhas ces tsis muaj dab tsi tshaj qhov pib xwb. Nyob rau thaum pib, Yexus tshaj txoj moo zoo thiab qhuab qhia txoj kev hloov siab lees txhaum, thiab tom qab ntawd kuj mus ua kev cai raus dej rau tib neeg, kho cov neeg mob zoo, thiab ntiab dab tawm. Nyob rau thaum kawg, Nws txhiv noob neej tawm ntawm kev txhaum thiab ua Nws tes hauj lwm tiav hlo rau tag nrho tiam ntawd. Nws kuj tseem mus rau txhua txhia qhov chaw, qhuab qhia tib neeg thiab tshaj txoj moo zoo ntawm ntuj ceeb tsheej lub nceeg vaj. Nyob rau qhov no ces Nws thiab Yauhas zoo ib yam, qhov txawv ces yog Yexus coj ib tiam tshiab los thiab coj Tiam Hmoov Hlub los rau tib neeg. Tawm ntawm Nws lub qhov ncauj los ces yog txoj lus hais txog qhov uas tib neeg yuav tsum xyaum ua thiab txoj kev uas tib neeg yuav tsum taug raws nyob rau Tiam Hmoov Hlub, thiab nyob rau thaum kawg, Nws ua tes dej num ntawm kev cawm dim tiav hlo. Yauhas tsis muaj hnub yuav ua tau tes hauj lwm no. Thiab yog li ntawd ces nws yog Yexus uas ua tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab nws yog Nws uas yog Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab tus uas sawv cev rau Vajtswv ncaj qha. Txoj kev xav phem ntawm tib neeg hais tias tag nrho cov uas yug los ntawm txoj kev cog lus, yug los ntawm tus Ntsujplig, txhawb nqa los ntawm Vajntsujplig, thiab tus qhib tej kev tshiab ces yog Vajtswv. Raws li qhov kev xav li no, ces Yauhas los kuj yog Vajtswv, thiab Mauxe, Anplahas, thiab Davi…, lawv los puav leej yog Vajtswv tag nrho thiab. Qhov no tsis yog ib lo lus tso dag uas muaj txhij tag nrho lod?

Ua ntej yuav ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia, Yexus los kuj tsuas yog ib tug neeg dog dig uas tsuas ua raws nraim li qhov uas Vajntsujplig ua xwb. Tsis hais xyov Nws puas paub txog Nws tus kheej lub koob meej nyob rau lub sij hawm ntawd li, Nws ua raws li txhua yam uas los ntawm Vajtswv los. Vajntsujplig yeej tsis tau qhia tshwm Nws lub koob npe ua ntej Nws tes hauj lwm qhuab qhia pib li. Nws tsuas yog tom qab uas Nws pib Nws tes hauj lwm qhuab qhia lawm xwb mas Nws thiaj li muab tej kev tswj thiab kev cai tshem tawm, thiab nws twb yog txog thaum Nws pib ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia yam muaj qib muaj duas lawm mas Nws tej lus thiaj li muaj cai thiab muaj hwj chim txaus nkaus rau. Tsuas yog tom qab uas Nws pib Nws tes hauj lwm qhuab qhia lawm xwb mas Nws tes hauj lwm thiaj li coj tau qhov pib ntawm ib tiam tshiab los. Ua ntej qhov no, Vajntsujplig nkaum rau hauv Nws tau 29 xyoos, rau lub sij hawm uas Nws yeej tseem sawv cev ib tug tib neeg xwb thiab tsis muaj lub koob npe ntawm Vajtswv. Vajtswv tes hauj lwm pib thaum Nws ua hauj lwm thiab qhuab qhia, Nws ua Nws tes hauj lwm raws li Nws txoj kev npaj sab hauv yam tsis xav txog qhov uas tib neeg paub Nws ntau npaum li cas, thiab tes hauj lwm Nws ua mas yog qhov kev sawv cev ncaj qha rau Vajtswv Tus Kheej kiag. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yexus nug cov nyob ib puag ncig ntawm Nws hais tias, “Nej hais tias Kuv yog leej twg?” Lawv teb hais tias, “Koj yog tus xib fwb cev Vajtswv lus uas loj tshaj plaws thiab peb tus kws kho mob uas zoo tshaj plaws.” Thiab ib co teb hais tias, “Koj yog peb tus pov thawj hlob,” thiab ntau yam mus ntxiv. Kuj muaj ntau yam lus teb ntxiv thiab, ib txhia kuj tseem hais tias Nws yog Yauhas thiab, hais tias Nws yog Eliya. Yexus thiaj li tig mus rau Ximoo Petus thiab nug hais tias, “Koj hais tias Kuv yog leej twg?” Petus teb hais tias, “Koj yog tus Khetos, Leej Tub ntawm tus Vajtswv uas muaj sia nyob.” Txij thaum ntawd los, ces tib neeg thiaj li paub hais tias Nws yog Vajtswv. Thaum uas Nws lub koob meej raug qhia paub lawm, ces Petus yog thawj tug uas paub txog qhov no thiab nws yog hais tawm hauv nws lub qhov ncauj los. Tom qab ntawd Yexus hais tias, “Qhov koj hais ces tsis yog qhia tshwm los ntawm cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha, tab sis yog los ntawm Kuv Txiv.” Tom qab Nws qhov kev ua kev cai raus dej tag lawm, tsis hais lwm tus yuav paub qhov no los tsis paub li, tes hauj lwm Nws ua ces yog sawv cev rau Vajtswv. Nws los kom ua tau Nws tes hauj lwm, tsis yog los qhia tshwm Nws lub koob meej. Tsuas yog tom qab uas Petus hais txog nws lawm ces Nws lub koob meej thiaj li paub yam nto moo lug xwb. Tsis hais koj yuav paub los tsis paub hais tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej li, thaum lub sij hawm los txog, Nws pib Nws tes hauj lwm. Thiab txawm koj yuav paub li ntawd los sis tsis paub li, Nws ua Nws tes hauj lwm mus li qhov ua ntej ntawd. Txawm hais tias koj yuav tsis lees paub los xij, Nws yeej tseem yuav ua Nws tes hauj lwm thiab ua kiag rau thaum nws yog lub sij hawm ua li ntawd. Nws los kom ua tau Nws tes hauj lwm thiab ua tau Nws tes hauj lwm qhuab qhia, tsis yog los kom tib neeg paub Nws lub cev nqaij daim tawv, tab sis kom tib neeg los txais Nws tes hauj lwm. Yog koj tseem tsis paub hais tias theem hauj lwm hnub no yog tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag, ces nws yog vim koj tsis muaj zeem muag. Tsis tas li ntawd, koj tsis muaj cuab kav yuav tsis lees theem hauj lwm no; qhov uas koj tsis puab txog nws ntawd tsis yog qhov pov thawj qhia hais tias Vajntsujplig tsis ua hauj lwm los sis hais tias Nws tes hauj lwm yuam kev lawm. Tseem muaj cov uas muab tes hauj lwm tam sim no coj mus piv rau Yexus qhov nyob rau hauv Vajluskub thiab siv tej yam uas tsis sib dhos coj los tsis lees theem no ntawm tes hauj lwm. Qhov no tsis yog kev ua ntawm cov neeg dig muag lod? Tej yam uas teev tseg rau hauv Vajluskub mas muaj tsis tag; lawv tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv tag nrho. Plaub Txoj Moo Zoo muaj tsawg tshaj li ib puas tshooj ua ke, uas yog sau txog ib co xwm txheej uas muaj ciaj ciam kawg, xws li Yexus cem foom tsob txiv cev, Petus peb qho kev tsis lees tus Tswv, Yexus tshwm los rau cov thwj tim tom qab Nws qhov kev raug ntsia rau saum ntoo khaub lig thiab ciaj sawv rov los, kev qhia txog kev yoo mov, kev qhia txog kev thov Vajtswv, kev qhia txog kev sib nrauj, kev yug thiab kev taug caj ces ntawm Yexus, Yexus qhov kev tsa cov thwj tim, thiab lwm yam ntxiv mus. Txawm li cas los xij, tib neeg muab tej ntawd saib li tej khoom muaj nqis, tseem muab tes hauj lwm niaj hnub no coj los piv rau tej ntawd thiab. Lawv tseem ntseeg hais tias tag nrho tes hauj lwm Yexus ua nyob rau hauv Nws lub neej mas tsuas muaj ntau npaum li ntawd xwb, cuag li Vajtswv ces tsuas muaj cuab kav ua tau ntau npaum li no xwb thiab tsis muaj dab tsi tshaj li. Qhov no tseem tsis yog tsis muaj qab hau li thiab lod?

Lub sij hawm uas Yexus muaj nyob rau hauv ntiaj teb yog peb caug-peb xyoos ntau xwb, qhov ntawd ces yog, Nws ua neej nyob rau hauv ntiaj teb tau peb caug-peb xyoos ntau xwb. Tsuas yog peb thiab ib nrab xyoo ntawm lub sij hawm no thiaj li siv rau hauv txoj kev ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia xwb; hos cov sij hawm seem ntawd ces Nws tsuas ua neej nyob rau hauv tib neeg lub neeg li lwm tus neeg thiab xwb. Nyob rau thaum pib, Nws tau koom kev ua dej num nyob rau hauv lub tsev sab laj thiab nyob rau qhov ntawd ces Nws mloog cov pov thawj tej kev tshab txhais ntawm Vajluskub thiab mloog tej kev qhuab qhia ntawm lwm tus. Nws kawm tau ntau yam kev paub ntawm phau Vajluskub: Nws tsis yog yug los ces yeej muaj tej kev paub ntawd lawm, thiab tsis kawm tau los ntawm kev nyeem thiab mloog xwb. Nws yeej raug teev meej meej nyob rau hauv Vajluskub hais tias Nws tau nug tej lus nug rau xov kws qhia nyob rau hauv lub tsev sab laj thaum muaj kaum ob xyoos: Tej lus qhia txog yav tom ntej ntawm tej pov thawj yog dab tsi? Dab tsi yog Mauxe tej kev cai? Phau Vajluskub Qub? Thiab cov tib neeg ua dej num rau Vajtswv hnav tej khaub ncaws pov thawj nyob rau hauv lub tuam tsev ua dab tsi? … Nws nug lus nug ntau heev, vim Nws yeej tsis paub los sis tsis to taub li. Txawm hais tias Nws yuav yog xeeb los ntawm Vajntsujplig, los Nws yug los ua ib tug neeg li tag nrho sawv daws; txawm hais tias Nws yeej muaj tej yam ntxwv tshwj xeeb, los Nws yeej tseem yog ib tug neeg li sawv daws xwb. Nws lub tswv yim loj hlob ntxiv mus raws ntsaws li Nws lub lub siab thiab Nws lub hnub nyoog, thiab Nws tau hla dhau ntau theem ntawm tib neeg lub neej li sawv daws. Nyob rau hauv tib neeg txoj kev xav, Yexus tsis muaj kev ntsib kev pom txog lub neej thaum yog me nyuam yaus thiab yog tub hluas li; Nws pib ua lub neej ntawm tus neeg muaj peb-caug-xyoo thaum Nws yug kiag los, thiab Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig thaum Nws tes hauj lwm tiav hlo lawm. Tej zaum Nws tsis tau mus dhau tej theem ntawm lub neej ntawm ib tug tib neeg li sawv daws; Nws tsis noj los sis tsis koom nrog lwm tus neeg li, thiab nws tsis yog ib qho yooj yim rau tib neeg saib ib muag pom Nws. Tej zaum Nws yog ib qho uas zoo txawv tshaj lwm tus neeg, tus uas ua rau cov neeg pom Nws ceeb thiab ntshai, vim Nws yog Vajtswv. Tib neeg ntseeg hais tias tus Vajtswv uas los muaj lub cev nqaij daim tawv ces yeej tsis ua neej nyob xws li ib tug neeg li sawv daws li; lawv ntseeg hais tias Nws mas yeej huv yam tsis tas txhuam hniav los sis ntxuav Nws lub ntsej muag li, vim Nws yog ib tug neeg dawb huv. Tej no tsis yog tib neeg tej kev xav phem nkaus xwb lod? Phau Vajluskub teev tsis muaj txog Yexus lub neeg li ib tug tib neeg, tsuas yog Nws tes hauj lwm xwb, tab sis qhov no tsis tau yog pov thawj qhia hais tias Nws tsis muaj kev ua neej los sis hais tias Nws tsis tau ua neej nyob rau tib neeg lub neeg li sawv daws ua ntej muaj hnub nyoog peb caug xyoo. Nws pib Nws tes hauj lwm yam muaj qib muaj duas thaum hnub nyoog 29 xyoos, tab sis koj tsis muaj cuab kav yuav tsis xam tag nrho Nws lub neej li ib tug tib neeg ua ntej lub hnub nyoog muaj npaum li ntawd. Vajluskub tsuas tsis teev muaj lub caij nyoog ntawd nyob rau hauv nws tej lus teev tseg xwb; raws li nws yog Nws lub neej li ib tug tib neeg li sawv daws xwb thiab tsis yog lub caij nyoog ntawm Nws tej hauj lwm uas muaj hwj chim qaum ntuj, ces tsis tas yuav muab sau tseg xwb. Vim ua ntej Yexus qhov kev ua kev cai raus dej, Vajntsujplig tsis tau ua hauj lwm ncaj qha, tab sis tsuas yog tswj tuav Nws nyob rau hauv Nws lub neej li ib tug tib neeg li sawv daws kom txog rau hnub Yexus yuav tau los ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia. Txawm hais tias Nws yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg, los Nws yeej taug tus txheej txheem ntawm txoj kev loj hlob li ib tug tib neeg li sawv daws thiab. Qhov txheej txheem ntawm kev loj hlob no raug muab hla nyob rau hauv Vajluskub lawm xwb. Nws raug muab hla vim nws muab tsis tau ib qho kev pab rau tib neeg txoj kev loj hlob hauv lub neej. Lub sij hawm ua ntej Nws qhov kev ua kev cai raus dej yog lub sij hawm uas muab zais tseg lawm, lub sij hawm uas Nws tsis ua tej cim thiab txuj ci phim hwj. Tsuas yog tom qab Yexus qhov kev ua kev cai raus dej lawm xwb mas Nws thiaj li pib tag nrho tes hauj lwm ntawm tib neeg txoj kev txhiv dim, tes hauj lwm uas muaj ntau nplua mias thiab muaj txoj hmoov hlub, qhov tseeb thiab kev hlub thiab kev ua siab dawb siab zoo puv npo. Qhov pib ntawm tes hauj lwm no ces kuj yog qhov pib ntawm Tiam Hmoov Hlub thiab; vim qhov laj thawj no, nws thiaj raug sau tseg thiab muab cob rau ib tiam zuj zus los txog ntua rau niaj hnub no. Nws yog yuav qhib ib txoj kev tawm tshiab thiab coj tag nrho los ua tiav hlo rau cov uas nyob rau Tiam Hmoov Hlub los taug txoj kev ntawm Tiam Hmoov Hlub thiab txoj kev ntawm tus ntoo khaub lig. Txawm hais tias nws tawm ntawm tej lus teev tseg uas tib neeg sau, los txhua yam yog qhov tseeb, tsuas yog muaj me ntsis yuam kev nyob rau qhov ub qhov no xwb. Txawm li ntawd los xij, cov lus teev tseg no mas yuav hais tsis tau hais tias tsis muaj tseeb. Tej xwm txheej teev tseg mas yeej muaj tseeb tag nrho, tsuas yog thaum muab sau kiag tseg ntawd mas tib neeg thiaj ua yuam kev qho me ntsis xwb. Muaj ib txhia yuav hais tias, yog hais tias Yexus yog tus yeej muaj txoj kev ua neeg dog dig thiab zoo li sawv daws xwb, ua cas Nws ho muaj peev xwm ua tej cim thiab txuj ci phim hwj? Qhov plaub caug hnub ntawm kev sim siab uas Yexus mus dhau yog ib qho cim phim hwj, ib qho uas ib tug neeg dog dig yuav tsis muaj cuab kav ua tau li. Nws qhov plaub caug hnub ntawm kev sim siab yog nyob rau hauv tus yeeb yam ntawm Vajntsujplig txoj kev ua hauj lwm; yog li ntawd ces ho yuav hais tias nws yeej tsis muaj ib qho txuj ci tshaj ntuj tsim nyob rau hauv Nws li? Nws qhov peev xwm ua tej cim thiab txuj ci phim hwj ntawd tsis yog pov thawj qhia hais tias Nws yog ib tug neeg muaj txuj ci tshaj ntuj tsim thiab tsis yog ib tug neeg dog dig; nws tsuas yog qhov hais tias Vajntsujplig ua hauj lwm nyob rau hauv ib tug neeg dog dig zoo li Nws xwb, yog li ntawd thiaj ua rau Nws muaj peev xwm ua tej txuj ci tseem ceeb thiab ua tau tes hauj lwm loj dua xwb. Ua ntej Yexus ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia, los sis ua li phau Vajluskub hais, ua ntej Vajntsujplig nqis los rau saum Nws, Yexus tsuas yog ib tug neeg dog dig xwb thiab tsis muaj txuj ci tshaj ntuj tsim li. Thaum Vajntsujplig nqis los rau saum Nws, qhov ntawd ces yog, thaum Nws pib ua tes hauj lwm qhuab qhia, Nws tau muaj txuj ci tshaj ntuj tsim ntxaum tag nrho rau. Nyob rau qhov no, tib neeg los ntseeg hais tias Vajtswv lub cev nqaij daim tawv tsis muaj kev ua neej; dhau qhov ntawd, lawv tseem xav yuam kev hais tias tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas tsuas muaj hwj chim qaum ntuj nkaus xwb, tsis muaj kev ua neeg li. Tseeb tiag, thaum Vajtswv los rau hauv ntiaj teb los ua Nws tes hauj lwm, tag nrho tej tib neeg pom ces tsuas yog tej xwm txheej tshaj ntuj tsim nkaus xwb. Tej uas lawv pom kiag ntawm lawv ob lub qhov muag thiab lawv hnov kiag ntawm lawv ob lub pob ntseg ces tag nrho puav leej yog tej yam tshaj ntuj tsim nkaus xwb, vim Nws tes hauj lwm thiab Nws tej lus ces yeej yog tej yam uas lawv to taub tsis tau thiab ua tsis tau nkaus xwb. Yog hais tias muab ib yam dab tsi saum ntuj ceeb tsheej nqa los rau hauv ntiaj teb, yuav ua cas nws thiaj yuav tsis yog ib yam tshaj ntuj tsim? Thaum tej lus zais tob txog lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej raug coj los rau hauv ntiaj teb, tej lus zais tob uas tib neeg to taub tsis tau thiab xav tsis txog li, uas yog tej yam phim hwj thiab ntse heev—ces tag nrho lawv tseem tsis yog tshaj ntuj tsim thiab lod? Txawm li cas los xij, koj yuav tsum paub, tsis hais nws txawm yuav yog tej yam tshaj ntuj tsim npaum li cas li, txhua yam ces yeej raug ua nyob rau hauv Nws qhov kev ua neej. Vajtswv lub cev nqaij daim tawv yeej ntub ntxaum ntxias nrog txoj kev ua neeg; yog Nws tsis yog, ces Nws yeej yuav tsis yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv li. Yexus tau ua ntau yam txuj ci tseem ceeb nyob rau hauv Nws lub sij hawm. Tej uas cov neeg Yixayee rau lub sij hawm ntawd pom ces tsuas muaj tej yam tshaj ntuj tsim puv nkaus xwb; lawv pom tej tub txib qaum ntuj thiab tej tub xa xov, thiab lawv hnov Yehauvas lub suab. Tag nrho tej no tseem tsis yog tej yam tshaj ntuj tsim thiab lod? Tseeb tiag, niaj hnub no yeej muaj ib co ntsujplig phem uas siv tej yam tshaj ntuj tsim los dag tib neeg; tej ntawd ces yeej tsis yog dab tsi li tsuas yog kev qog raws ntawm lawv nkaus xwb, coj los dag tib neeg los ntawm tes hauj lwm uas tsis yog Vajntsujplig ua tam sim no. Muaj coob tus neeg ua txuj ci tseem ceeb thiab kho tej neeg mob zoo thiab ntiab dab tawm; tej no tsis yog dab tsi tab sis tsuas yog tej hauj lwm ntawm tej ntsujplig phem xwb, vim Vajntsujplig tsis ua tej hauj lwm zoo li ntawd tam sim no lawm, thiab tag nrho cov uas tau qog raws tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig txij lub sij hawm ntawd los mus ces tsuas yog cov ntsujplig phem nkaus xwb. Tag nrho cov hauj lwm uas ua nyob rau hauv Yixayee rau lub sij hawm ntawd ces puav leej yog cov hauj lwm uas muaj tus yeeb yam tshaj ntuj tsim xwb, txawm hais tias Vajntsujplig tsis ua tej hauj lwm zoo li ntawd tam sim no lawm, thiab tej hauj lwm zoo li ntawd tam sim no ces yog Ntxwgnyoog tej kev qog raws thiab kev zais nws tus kheej thiab nws tej kev thab plaub xwb. Tab sis koj yuav hais tsis tau hais tias ib yam twg los xij uas yog yam tshaj ntuj tsim ces yog los ntawm tej ntsujplig phem los nkaus xwb—qhov no mas nyob ntawm tiam ntawm Vajtswv tes hauj lwm xwb. Muab tus Vajtswv uas yug los ua neeg tes hauj lwm tam sim no coj los ua twb zoo xav: Yam twg ntawm nws ho tsis yog zoo li tej yam tshaj ntuj tsim? Nws cov lus kuj yog cov uas to taub tsis tau thiab xav tsis txog rau koj li, thiab tes hauj lwm Nws ua mas tsis muaj ib tug tib neeg ua tau li. Tej Nws to taub ces tib neeg yeej tsis muaj kev to taub li, thiab hais txog Nws txoj kev paub, ces tib neeg yeej tsis paub hais tias nws los qhov twg los li. Muaj ib co uas hais tias, “Kuv los yeej zoo sib xws ib yam nkaus li Koj thiab, tab sis vim li cas kuv ho tsis paub tej Koj paub? Kuv laus dua thiab muaj kev ntsib kev pom ntau dua, tab sis vim li cas Koj ho paub tej uas kuv tsis paub li?” Tag nrho qhov no, raws li qhov tib neeg xav, ces yog tej yam uas tib neeg tsis muaj txoj hau kev yuav ua tau li. Ces tseem muaj cov uas hais tias, “Tsis muaj leej twg paub txog tes hauj lwm uas ua nyob rau Yixayee, thiab txawm yog kiag cov neeg tshab txhais Vajluskub los yeej piav tsis tau li; ua cas Koj ho paub?” Tag nrho tej no tseem tsis yog tej xwm txheej tshaj ntuj tsim thiab lod? Nws yeej tsis tau ntsib tau pom tej txuj ci phim hwj li, tab sis Nws ho paub tag nrho; Nws hais thiab qhia tawm txog qhov tseeb tau yam yooj yim kawg nkaus. Qhov no tsis yog tshaj ntuj tsim thiab lod? Nws tes hauj lwm loj dua qhov uas cev nqaij daim tawv yuav ua tau lawm. Nws yog ib qho uas txoj kev xav ntawm ib tug tib neeg uas muaj cev nqaij daim tawv yeej ua tsis tau li thiab txoj kev xav ntawm tib neeg lub siab yeej xav tsis tawm tej no li. Txawm hais tias Nws yeej tsis tau nyeem dua phau Vajluskub li, los Nws yeej to taub tes hauj lwm ntawm Vajtswv nyob rau hauv Yixayee. Thiab txawm hais tias Nws sawv rawv hauv ntiaj teb thaum Nws hais lus, los Nws yeej hais txog tej lus zais tob ntawm lub ntuj ceeb tsheej thib peb. Thaum tib neeg nyeem tej lus no, qhov kev xav no yuav kov yeej lawv: “Qhov no tseem tsis yog hom lus ntawm lub ntuj ceeb tsheej thib peb thiab lod?” Tej no tsis yog tej xwm txheej uas dhau deb tshaj qhov uas ib tug neeg dog dig yuav muaj peev xwm ua tau thiab lod? Nyob rau lub sij hawm ntawd, thaum Yexus mus yoo mov tau plaub caug hnub, qhov ntawd tsis yog tshaj ntuj tsim thiab lod? Yog koj hais tias plaub caug hnub ntawm kev yoo mov ntawd ces tag nrho yeej yog tshaj ntuj tsim, ib qho kev ua los ntawm cov ntsujplig phem, ces tsis yog koj tau cem Yexus lod? Ua ntej yuav ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia, Yexus zoo li ib tug neeg li sawv daws xwb. Nws los kuj mus kawm ntawv; tsis li ntawd es Nws ho kawm nyeem thiab sau ntawv tau li cas thiab? Thaum Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, tus Ntsujplig nkaum twj ywm rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Txawm li ntawd los xij, ua ib tug neeg li sawv daws, nws yog ib qho tseem ceeb uas Nws yuav tau mus dhau qhov txheej txheem ntawm kev loj hlob thiab kev paub tab, thiab txog thaum Nws lub peev xwm sab kev xav loj thiab paub tab lawm, thiab Nws thiaj li muaj cuab kav paub tej ub tej no lawm, ces thiaj li xam tau hais tias Nws yog ib tug tib neeg li sawv daws. Nws tsuas yog tom qab uas Nws txoj kev ua neeg tau loj hlob txaus lawm xwb mas Nws thiaj li muaj cuab kav ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia. Nws yuav ua cas ua tau Nws tes hauj lwm qhuab qhia thaum uas Nws txoj kev ua neej ntawd tseem tsis tau paub tab thiab Nws qhov laj thawj tseem tsis tau zoo txaus? Tseeb tiag yeej yuav tsis xav kom Nws cia li ua kom tau Nws tes hauj lwm qhuab qhia rau thaum hnub nyoog rau los sis xya xyoo li! Vim li cas Vajtswv ho tsis ua kom Nws Tus Kheej tshwm sim tawm los kiag thaum Nws xub rais los muaj cev nqaij daim tawv kiag? Nws yog vim txoj kev ua neeg ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv tseem tsis tau paub tab; txoj kev txawj xav ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv, nrog rau txoj kev ua neej ntawm lub cev nqaij daim tawv no, tseem tsis tau yog tej uas Nws muaj tag nrho. Vim qhov laj thawj no, nws yog ib qho tseem ceeb tshaj plaws rau Nws los muaj txoj kev ua neej thiab muaj kev txawj xav li ib tug tib neeg li sawv daws—txog kiag rau qhov uas Nws muaj txhua yam los ua Nws tes hauj lwm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv—ua ntej Nws yuav pib tau Nws tes hauj lwm. Yog Nws lub zog tseem tsis tau luaj tes hauj lwm, ces nws yog ib qho tseem ceeb uas Nws yuav tau loj hlob ntxiv thiab paub tab tso. Yog Yexus pib Nws tes hauj lwm thaum hnub nyoog xya los sis yim xyoo, ua tib neeg tseem tsis muab Nws xam ua ib tug me nyuam uas muaj hwj chim tshwj xeeb tshaj ntuj tsim lod? Tsis yog txhua tus yuav xav hais tias Nws tsuas yog ib tug me nyuam yaus xwb lod? Leej twg thiaj li yuav ntseeg li Nws hais mas? Ib tug me nyuam yaus xya los sis yim xyoo siab tsis tshaj lub rooj teeb hais lus uas Nws sawv tom qab—ua Nws puas zoo tsim nyog los qhuab qhia mas? Ua ntej Nws txoj kev ua neej yuav paub tab txaus, Nws tsis tau npaj txhij rau tes dej num. Yog hais tias Nws txoj kev ua neeg tseem tsis tau paub tab txaus, ces ib qho ntau tsawv ntawm tes hauj lwm ntawd yeej yuav ua tsis tau li. Tes hauj lwm ntawm Vajtswv tus Ntsujplig nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv ces yeej raug tswj fwm los ntawm nws tus kheej tej kev ntseeg. Tsuas yog thaum uas Nws tau npaj txhij nrog rau txoj kev ua neeg lawm xwb mas Nws thiaj li ua tau tes hauj lwm thiab txais txoj kev txib los ntawm leej Txiv. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas Nws thiaj li pib ua Nws tes hauj lwm tau. Nyob rau thaum Nws tseem yog me nyuam yaus, Yexus yeej tsis muaj peev xwm to taub dab tsi ntau txog tej uas tau tshwm sim rau txheej thaum ub, thiab tsuas yog kev nug cov xib fwb nyob hauv lub tsev sab laj xwb mas Nws thiaj li to taub. Yog Nws pib ua Nws tes hauj lwm kiag puag thaum Nws txawj hais lus kiag, yuav ua li cas es Nws thiaj li yuav tsis ua txhaum dab tsi li mas? Vajtswv ho yuav rhais ruam yuam kev tau li cas thiab mas? Yog li ntawd, nws tsuas yog tom qab uas Nws muaj peev xwm ua hauj lwm lawm xwb mas Nws thiaj li pib Nws tes hauj lwm; Nws tsis ua ib qho hauj lwm hlo li kom txog ntua rau thaum Nws muaj peev xwm puv npo los ua tes hauj lwm. Nyob rau thaum muaj 29 xyoos, Yexus twb yeej paub tab kawg lawm thiab Nws txoj kev ua neeg yeej loj txaus los ua tes hauj lwm uas Nws yuav ua lawm. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas Vajtswv tus Ntsujplig thiaj li pib ua hauj lwm nyob rau hauv Nws yam muaj qib muaj duas. Nyob rau thaum ntawd, Yauhas twb tau npaj tau xya xyoo kom qhib tau txoj kev rau Nws lawm, thiab thaum muab nws tes hauj lwm xaus kiag, ces nws raug txhom coj mus kaw rau hauv tsev loj cuj lawm. Lub nra ces thiaj poob tag nrho rau Yexus. Yog hais tias Nws tau ua tes hauj lwm no thaum hnub nyoog li 21 los sis 22, nyob rau lub sij hawm uas Nws txoj kev ua neeg tseem tsis tau muaj, thaum uas Nws nyuam qhuav tsuas nkag kiag rau lub neej li ib tug tub hluas, thiab tseem muaj ntau yam heev uas Nws tseem tsis tau to taub, ces Nws yuav tsis muaj peev xwm tswj tau. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yauhas twb ua nws tes hauj lwm tau ib ntus ua ntej uas Yexus pib Nws tes hauj lwm lawm, txog rau lub sij hawm uas Nws twb nyob rau nrab neej lawm. Nyob rau lub hnub nyoog ntawd, Nws qhov kev ua neej ces muaj txaus los ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua lawm. Tam sim no, ces tus Vajtswv uas yug los ua neeg kuj muaj txoj kev ua neej lawm thiab, txawm hais tias tseem deb ntawm txoj kev paub tab yog muab piv rau nej cov uas laus zog, txoj kev ua neeg no yeej txaus nkaus raws li qhov yuav siv nws los ua Nws tes hauj lwm lawm. Tej xwm txheej ntawm tes hauj lwm niaj hnub no mas tag nrho tsis zoo ib yam nkaus li cov nyob rau lub sij hawm ntawm Yexus. Vim li cas Yexus thiaj li xaiv kaum ob tug thwj tim? Nws yog tag nrho ces yog siv los txhawb nqa Nws tes hauj lwm thiab nrog rau nws. Nyob rau ib sab tes, ces yog npaj pua lub hauv paus keeb cag rau Nws tes hauj lwm nyob rau lub sij hawm ntawd, hos nyob rau sab tes sab tod ces yog los pua lub hauv paus keeb cag rau Nws tes hauj lwm nyob rau yav tom ntej. Raws li tes hauj lwm rau lub sij hawm ntawd, ces nws yog Yexus uas yog tus yuav xaiv kaum ob tug thwj tim, raws li nws yog txoj kev xav ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Nws ntseeg hais tias Nws yuav tsum xaiv kaum ob tug thwj tim thiab tom qab ntawd ces coj lawv mus qhuab qhia nyob rau txhua qhov chaw. Tab sis niaj hnub no ces tsis tas yuav muaj no nyob rau ntawm nej lawm! Thaum tus Vajtswv uas yug los ua neeg ua hauj lwm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, nws muaj ntau yam kev ntseeg, thiab muaj ntau yam xwm txheej uas tib neeg ces yeej tsis to taub li; tib neeg mas siv lawv tej kev xav phem tag mus li coj los ntsuas Nws, los sis coj los taij ntau yam tshaj tshaj ntawm Vajtswv. Tab sis los txog niaj hnub no, muaj neeg coob heev uas yeej tsis paub hais tias lawv tej kev paub ces tsuas muaj lawv tus kheej cov kev xav phem nkaus xwb. Tsis hais lub hnub nyoog li cas los sis thaj chaw twg li uas Vajtswv yug los ua neeg rau, tej kev cai rau Nws tes hauj lwm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv ces yeej tsis hloov li. Nws yuav rais los muaj lub cev nqaij daim tawv tsis tau thiab ua kom tshaj lub cev nqaij daim tawv nyob rau hauv Nws tes hauj lwm; Nws tseem haj yam yuav ua tsis tau rau qhov uas rais los muaj lub cev nqaij daim tawv thiab tab sis tsis ua hauj lwm nyob rau hauv txoj kev ua neej ntawm lub cev nqaij daim tawv. Tsis li ntawd, ces qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev yug los ua neeg yuav yaj mus tsis muaj dab tsi li lawm, thiab Txoj Lus rais los ua lub cev nqaij daim tawv yuav cia li tsis muaj qab hau tag nrho li. Tshaj qhov ntawd, tsuas yog leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej (tus Ntsujplig) xwb mas thiaj li paub txog Vajtswv qhov kev yug los ua neeg, thiab tsis muaj leej twg li, txawm yog kiag lub cev nqaij daim tawv Nws Tus Kheej kiag los sis tej tub xa xov saum ntuj ceeb tsheej los yeej tsis paub li thiab. Qhov no ces yog li no, Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv ces tag nrho yeej zoo li sawv daws thiab tag nrho haj yam muaj peev xwm qhia kom pom tau hais tias Txoj Lus tau rais los muaj lub cev nqaij daim tawv lawm tiag, thiab lub cev nqaj daim tawv ces txhais tau hais tias yog ib tug neeg dog dig thiab zoo li sawv daws xwb.

Muaj ib txhia yuav xav tsis thoob hais tias, “Vim li cas ib tiam twg mas yuav tsum yog Vajtswv Tus Kheej coj los kiag xwb? Ua ib tug uas raug tsim tawm los yuav sawv tsis tau rau Nws qhov chaw li lod?” Nej sawv daws yeej paub hais tias Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv rau lub hom phiaj uas nthuav tawm meej meej txog kev coj ib tiam tshiab los, thiab, muaj tseeb, thaum Nws coj ib tiam tshiab los, Nws tau muab tiam dhau los xaus kiag rau tib lub sij hawm ntawd. Vajtswv yog qhov Pib thiab qhov Xaus; yog Nws Tus Kheej kiag uas muab Nws tes hauj lwm tso kom pib khiav mus thiab yog li ces yuav tsum yog Nws Tus Kheej kiag uas muab tiam dhau los xaus tseg. Qhov ntawd yog qhov pov thawj ntawm Nws qhov kev tua yeej Ntxwgnyoog thiab ntawm Nws qhov kev txeeb tau lub ntiaj teb. Txhua zaum uas Nws Tus Kheej kiag ua hauj lwm nrog tib neeg, nws yog qhov pib ntawm ib qho kev sib ntaus sib tua tshiab. Yog tsis muaj qhov pib ntawm tes hauj lwm tshiab, ces yeej yuav tsis muaj qhov xaus rau tes hauj lwm qub li. Thiab thaum tsis muaj qhov xaus rau tes hauj lwm qub, ces qhov no yog pov thawj qhia hais tias qhov kev sib ntaus sib tua nrog rau Ntxwgnyoog tseem yuav los rau qhov xaus. Tsuas yog hais tias Vajtswv Tus Kheej los kiag xwb, thiab ua tes hauj lwm tshiab nrog tib neeg, mas tib neeg thiaj li yuav muaj cuab kav nti dim tag nrho ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm thiab tau ib lub neej tshiab thiab ib qho pib dua tshiab. Tsis li ntawd, ces tib neeg yuav nyob rau hauv tiam qub mus ib txhis thiab nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias qub mus ib txhis. Txhua txhua tiam ces yog Vajtswv coj, ib qho ntawm tib neeg ces raug tso dim lawm, thiab yog li ntawd tib neeg thiaj li mus tau rau yav tom ntej nrog Vajtswv tes hauj lwm mus rau tiam tshiab. Vajtswv txoj kev yeej ces yog ib txoj kev yeej rau tag nrho cov uas raws Nws qab. Yog haiv tib neeg uas raug tsim tawm los raug txib los muab ib tiam xaus, ces nws yuav yog ua los ntawm qhov kev xav ntawm tib neeg los sis ntawm Ntxwgnyoog xwb, qhov no yuav tsis yog dab tsi tshaj li ib qho kev tawm tsam los sis ntxeev siab rau Vajtswv, tsis yog ib qho kev mloog lus rau Vajtswv, thiab tes hauj lwm ntawm tib neeg ces yog rais mus ua ib qho cuab yeej rau Ntxwgnyoog xwb. Tsuas yog qhov uas tib neeg mloog lus thiab raws Vajtswv qab nyob rau ib tiam uas Vajtswv Tus Kheej coj los nkaus xwb mas Ntxwgnyoog thiaj li yuav ntseeg tag nrho, vim qhov ntawd yog tes dej num ntawm ib tug uas raug tsim tawm los. Yog li ntawd, Kuv hais tias nej yuav tsum tau ua raws thiab mloog lus xwb, thiab ces yuav tsis kom nej ua dab tsi ntxiv lawm. Qhov no yog qhov uas ntaus nqi los ntawm qhov kom nyias tuav nyias tes dej num thiab nyias ua nyias tes hauj lwm. Vajtswv ua Nws tus kheej tes hauj lwm thiab tsis tas yuav tsum kom tib neeg ua tes hauj lwm ntawd nyob Nws chaw, los sis Nws yuav tsis nrog ua tes hauj lwm ntawm cov uas raug tsim tawm los. Tib neeg ua lawv tes dej num thiab tsis koom ua Vajtswv tes hauj lwm. Tsuas yog qhov no xwb mas thiaj yog kev mloog lus, thiab qhov pov thawj ntawm Ntxwgnyoog qhov kev swb. Tom qab uas Vajtswv Tus Kheej tau coj ib tiam tshiab los tag lawm, Nws Tus Kheej kiag yuav tsis los ua hauj lwm nrog noob neej ntxiv lawm. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas tib neeg thiaj li nkag mus rau ib tiam tshiab yam muaj qib muaj duas mus ua lawv tes dej num thiab ua tes hauj lwm lawv raug txib kom ua li ib tug uas raug tsim tawm los. Tej no yog tej kev cai uas Vajtswv ua hauj lwm, uas tsis muaj leej twg yuav yuam cai tau li. Tsuas yog ua hauj lwm li no xwb mas thiaj li muaj qab hau thiab muaj laj thawj. Vajtswv tes hauj lwm ces cia Vajtswv Tus Kheej kiag ua xwb. Nws yog tus ua tso kom Nws tes hauj lwm khiav mus tom ntej, thiab Nws yog tus uas muab Nws tes hauj lwm xaus. Nws yog tus uas npaj tes hauj lwm, thiab Nws yog tus uas tsim kho tes hauj lwm, thiab tshaj qhov ntawd, Nws yog tus uas muab tes hauj lwm ua kom tiav kiag. Ib yam li qhov uas hais nyob rau hauv Vajluskub, “Kuv yog qhov Pib thiab qhov Xaus; Kuv yog tus Tseb qoob thiab tus Sau qoob.” Tag nrho tej ntawd ces yog hais txog tes hauj lwm ntawm Nws txoj kev cawm tib neeg uas Nws Tus Kheej ua kiag. Nws yog tus Tswj ntawm txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo; tsis muaj leej twg yuav ua tau Nws tes hauj lwm sawv cev rau Nws qhov chaw thiab tsis muaj leej twg yuav muab Nws tes hauj lwm coj los rau ib qho chaw xaus tau li, vim Nws yog tus tuav txhua yam rau hauv Nws txhais tes. Tau tsim lub ntiaj teb, Nws yuav coj tag nrho lub ntiaj teb los nyob rau hauv Nws txoj kev kaj, thiab Nws kuj yuav xaus tag nrho ib tiam tseg, ces yog li ntawd coj kiag Nws txoj kev npaj tag nrho los ua kom tiav hlo!

Qhov Dhau Los: Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (3)

Ntxiv Mus: Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (2)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No