Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (3)

Thawj zaug uas Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ces yog kev xeeb los ntawm Vajntsujplig, thiab qhov no mas tseem ceeb rau tes hauj lwm uas Nws npaj siab yuav ua. Tiam Hmoov Hlub pib nrog Yexus lub npe. Thaum Yexus pib ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia, Vajntsujplig pib hais lus tim khawv rau lub npe ntawm Yexus, thiab lub npe ntawm Yehauvas ces tsis hais txog ntxiv lawm; tab sis, Vajntsujplig pib tes hauj lwm tshiab uas qhov tseem ceeb tshaj ces nyob hauv Yexus lub npe. Tej lus tim khawv ntawm cov uas ntseeg Nws ces yog hais rau Yexus Khetos, thiab tes hauj lwm lawv ua kuj yog ua rau Yexus Khetos thiab. Qhov xaus ntawm Vajluskub Qub Tiam Muaj Kev Cai ces txhais tau hais tias tes hauj lwm uas qhov tseem ceeb tshaj yog ua nyob rau hauv Yehauvas lub npe tau los txog qhov xaus lawm. Txij ntawm no mus, Vajtswv lub npe yuav tsis yog Yehauvas lawm; tab sis Nws hu uas Yexus, thiab txij ntawm no mus Vajntsujplig pib tes hauj lwm uas qhov tseem ceeb yog nyob rau hauv Yexus lub npe. Yog li ntawd, cov neeg uas niaj hnub no tseem noj thiab haus Yehauvas cov lus, thiab tseem ua txhua yam rau tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai—tsis yog koj yoog raws tej kev cai yam li tej neeg dig muag lod? Tsis yog nej tseem daig rau yav dhau los xwb lod? Tam sim no nej paub hais tias tiam kawg twb los txog lawm. Puas yog hais tias, thaum Yexus los, Nws tseem yuav raug hu ua Yexus no thiab mas? Yehauvas qhia rau cov neeg ntawm Yixayee hais tias ib tug Mexiyas yuav los, thiab tab sis thaum Nws los, Nws tsis yog hu ua Mexiyas tab sis yog Yexus. Yexus hais tias Nws yuav rov los dua, thiab hais tias Nws yuav los li qhov uas Nws ncaim mus. Tej no yog Yexus cov lus, tab sis koj puas pom Yexus mus li cas kiag? Yexus caij ib tauv huab dawb mus lawm, tab sis puas yog hais tias Nws yuav rov caij ib tauv huab dawb los kiag rau hauv cov tib neeg mas? Yog zoo li ntawd, Nws tseem yuav tsis yog hu ua Yexus no thiab lod? Thaum Yexus rov los dua, ces tiam ntawd twb hloov lawm, ces Nws tseem yuav hu ua Yexus tau li cas mas? Qhov ntawd puas yog tsuas paub tau Vajtswv los ntawm lub npe Yexus xwb mas? Nws tseem tsis raug hu ib lub npe tshiab nyob rau ib tiam tshiab thiab lod? Daim duab ntawm ib tug neeg thiab ib lub npe twg kiag puas yuav muaj cuab kav sawv cev tau rau Vajtswv tag nrho mas? Nyob rau ib tiam twg, Vajtswv ua tes hauj lwm tshiab thiab raug hu dua ib lub npe tshiab; Nws yuav ua cas ua tib teg hauj lwm rau ntau tiam sib txawv mas? Nws ho yuav ua cas tuav rawv rau qhov qub xwb mas? Lub npe Yexus ces muab siv coj los rau tes dej num ntawm kev cawm dim, yog li ntawd Nws puas tseem yuav raug hu tib lub npe qub thaum Nws los rau tiam kawg mas? Nws puas tseem ua tes dej num ntawm kev cawm dim mas? Vim li cas Yehauvas thiab Yexus twb yog tib tug xwb, tab sis Nkawd ho raug hu lub npe sib txawv nyob rau tiam sib txawv mas? Tsis yog hais tias tej tiam ntawm Nkawd tes hauj lwm ntawd sib txawv lod? Ib lub npe puas sawv cev tau Vajtswv tag nrho mas? Qhov no yog li no, ces Vajtswv thiaj li yuav tsum raug hu ib lub npe txawv nyob rau ib tiam txawv lawm, thiab Nws yuav tsum siv lub npe los hloov tiam ntawd thiab sawv cev rau tiam ntawd. Vim tsis muaj ib lub npe twg yuav sawv cev tau rau Vajtswv Tus Kheej tag nrho li, thiab ib lub npe twg mas tsuas sawv cev tau rau Vajtswv tus moj yam raws li lub sij hawm ib ntus nyob rau ib tiam twg xwb; tag nrho qhov uas nws yuav tau ua ces yog sawv cev rau Nws tes hauj lwm xwb. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li xaiv lub npe twg los tau uas tsim nyog rau Nws tus moj yam uas sawv cev tag nrho rau tiam ntawd. Tsis hais yuav yog tiam ntawm Yehauvas, los sis tiam ntawm Yexus, ib tiam twg yeej muaj ib lub npe los sawv cev rau. Nyob rau thaum kawg ntawm Tiam Hmoov Hlub, ces tiam kawg tau los txog, thiab Yexus twb tau los txog lawm. Nws tseem yuav raug hu ua Yexus tau li cas mas? Nws tseem yuav siv lub cev ntawm Yexus nrog tib neeg tau li cas mas? Koj tsis nco qab lawm hais tias Yexus ces tsis yog dab tsi tshaj tus duab ntawm ib tug neeg Naxale xwb no lod? Koj tsis nco qab lawm hais tias Yexus ces tsuas yog tus Txhiv Dim rau noob neej xwb no lod? Nws yuav ua cas ua tau tes hauj lwm ntawm kev txeeb tau thiab tsim kho kom zoo tiav log nyob rau tiam kawg mas? Yexus caij ib tauv huab dawb ncaim mus lawm—qhov no muaj tseeb—tab sis Nws ho yuav rov caij ib tauv huab dawb los rau hauv tib neeg thiab tseem raug hu ua Yexus no tau li cas mas? Yog Nws yeej caij ib tauv huab los tiag, ua li cas tib neeg ho tsis pom Nws? Tag nrho tib neeg thoob plaws ntiaj teb yuav nco tsis tau Nws li lod? Yog zoo li ntawd, ua Yexus xwb tsis yog Vajtswv lod? Yog zoo li ntawd, Vajtswv daim duab yuav yog ib qho kev tshwm sim ntawm ib tug neeg Yudais thiab tshaj qhov ntawd ces yuav zoo ib yam nkaus li ntawd mus ib txhis. Yexus hais tias Nws yuav rov los li qhov uas Nws ncaim mus, tab sis koj puas paub lub ntsiab tiag tiag ntawm Nws cov lus? Ua puas yog Nws qhia nej pab no mas? Tag nrho tej uas koj paub ces yog qhov hais tias Nws yuav los li qhov Nws ncaim mus xwb, caij ib tauv huab, tab sis koj puas paub hais tias ua Vajtswv Tus Kheej kiag ua Nws tes hauj lwm li cas tiag tiag? Yog koj muaj peev xwm pom tiag tiag, ces cov lus uas Yexus hais rau ntawm ho yuav muab piav tau li cas mas? Nws hais tias: Thaum Neeg Leej Tub los rau thaum tiam kawg, Nws Tus Kheej kiag yuav tsis paub, cov tub xa xov qaum ntuj los yuav tsis paub, thiab tib neeg los yuav tsis paub. Tsuas yog Leej Txiv nkaus xwb thiaj li paub, qhov ntawd ces yog, tsuas yog tus Ntsujplig xwb thiaj li paub. Txawm yog kiag Neeg Leej Tub Tus Kheej los yeej tsis paub li, tab sis koj ho muaj peev xwm pom thiab paub lod? Yog koj twb ho muaj peev xwm paub thiab pom kiag ntawm koj ob lub qhov muag, ces tej lus ntawd tseem tsis yog hais nkim pov tseg xwb lod? Thiab Yexus hais li cas rau lub sij hawm ntawd? “Tab sis ntawm hnub ntawd thiab teev ntawd mas tsis muaj neeg paub, tsis hais cov tub txib qaum ntuj, los sis leej Tub li, tab sis tsuas yog Kuv Txiv nkaus xwb. Tab sis zoo ib yam nkaus li lub sij thaum Nau-a tiam, yog li qhov kev rov los ntawm Neeg Leej Tub los kuj yuav zoo tib yam nkaus li ntawd thiab. … Yog li ntawd nej kuj yuav tsum npaj kom txhij: vim Neeg Leej Tub yuav los rau teev uas nej xav tsis txog ntawd.” Thaum hnub ntawd los txog, Neeg Leej Tub Tus Kheej kiag los yuav tsis paub li. Neeg Leej Tub ces yog hais txog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg, ib tug neeg dog dig zoo li lwm tus thiab xwb. Txawm yog kiag Neeg Leej Tub Tus Kheej los yeej tsis paub li, yog li ntawd ua cas koj ho paub? Yexus hais tias Nws yuav los zoo li thaum Nws ncaim mus. Thaum twg Nws mam los txog, Nws Tus Kheej kiag twb tsis paub li, yog li ntawd Nws puas yuav qhia tau rau koj ua ntej mas? Koj puas muaj peev xwm pom qhov Nws los txog ntawd mas? Qhov ntawd tseem tsis yog ib qho kev dag kom txaus luag xwb lod? Txhua zaum uas Vajtswv los rau hauv ntiaj teb, Nws hloov Nws lub npe, qhov uas seb Nws yog poj niam los txiv neej, Nws tus duab, thiab Nws tes hauj lwm; Nws tsis rov ua Nws tes hauj lwm qub dua lawm. Nws yog ib tug Vajtswv uas tshiab tas li xwb tsis muaj qub li. Thaum Nws los ua ntej ntawd, Nws hu ua Yexus; Nws puas tseem yuav hu ua Yexus zaum no thaum Nws rov los dua thiab mas? Thaum Nws los ua ntej ntawd, Nws yog txiv neej; Nws puas yuav rov yog txiv neej dua zaum no thiab mas? Nws tes hauj lwm thaum Nws los thaum Tiam Hmoov Hlub ntawd yog los kom raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig; thaum Nws rov los dua, Nws puas tseem yuav rov txhiv tib neeg tawm los ntawm kev txhaum mas? Nws puas tseem yuav raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig dua thiab mas? Qhov ntawd tsis yog rov ua tes hauj lwm qub dua thiab lod? Koj puas paub hais tias Vajtswv mas tshiab tas li xwb tsis muaj qub li mas? Muaj ib txhia hais tias Vajtswv mas yeej tsis hloov cev li. Qhov ntawd yeej muaj tseeb, tab sis nws tsuas yog hais txog qhov kev tsis hloov cev ntawm Vajtswv tus moj yam thiab Nws lub ntsiab tseeb xwb. Kev hloov ntawm Nws lub npe thiab tes hauj lwm tsis yog pov thawj qhia hais tias Nws lub ntsiab tseem ceeb tau hloov lawm; nyob rau lwm qhov lus hais, ces Vajtswv yeej yuav ib txwm yog Vajtswv, thiab qhov no yuav tsis muaj hnub hloov li. Yog koj hais tias Vajtswv tes hauj lwm yeej tsis hloov li, ces Nws ho yuav ua cas muaj peev xwm ua tau kom Nws qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo tiav hlo mas? Koj tsuas paub hais tias Vajtswv ces yeej tsis hloov ib txhiab ib txhis li xwb, tab sis koj puas paub hais tias Vajtswv mas yeej tshiab tas mus li xwb thiab tsis muaj qub li mas? Yog hais tias Vajtswv tes hauj lwm yeej tsis hloov li, ces Nws ho yuav cawm noob neej tag nrho los txog niaj hnub no tau li cas mas? Yog Vajtswv yeej tsis hloov cev li, ces vim li cas Nws twb ho ua tau ob tes hauj lwm ntawm ob tiam tiav hlo lawm mas? Nws tes hauj lwm yeej tsis nres qhov khiav mus tom ntej li, ces hais tias Nws tus moj yam maj mam raug nthuav tawm rau tib neeg, thiab qhov raug nthuav tawm ntawd yog Nws tus moj yam xeeb txawm. Nyob rau thaum pib, Vajtswv tus moj yam raug muab zais kom tib neeg txhob pom lawm, Nws yeej tsis tau nthuav tawm kiag Nws tus moj yam qhib lug rau tib neeg li, thiab tib neeg yeej cia li tsis paub txog Nws li. Vim qhov no, Nws thiaj li siv Nws tes hauj lwm los maj mam nthuav tawm Nws tus moj yam rau tib neeg, tab sis ua hauj lwm li no los tsis tau txhais hais tias Nws tus moj yam hloov nyob rau txhua txhua tiam. Nws tsis yog hais tias Vajtswv tus moj yam hloov tas mus li vim Nws txoj kev xav hloov tas mus li. Tab sis, nws yog qhov hais tias, vim peb theem ntawm Nws tes hauj lwm mas sib txawv, Vajtswv thiaj li muab tag nrho Nws tus moj yam xeeb txawm thiab, ib kauj ruam zuj zus, nthuav tawm rau tib neeg, ces kom tib neeg thiaj li muaj cuab kav paub Nws. Tab sis qhov no mas tsis yog pov thawj dab tsi uas hais tias thaum xub thawj Vajtswv tsis muaj ib tug moj yam tshwj xeeb los sis hais tias Nws tus moj yam tau maj mam hloov nrog rau lub sij hawm uas dhau zuj zus mus—tej qhov kev to taub li ntawd ces yog yuam kev lawm. Vajtswv nthuav tawm rau tib neeg txog Nws tus moj yam xeeb txawm thiab tus moj yam tshwj xeeb—qhov uas Nws yog—raws li tej tiam uas dhau mus ntawd; tes hauj lwm ntawm ib tiam twg tsis muaj cuab kav hais qhia tau tag nrho Vajtswv tus moj yam. Thiab yog li ntawd, cov lus “Vajtswv mas yeej tshiab tas mus li xwb thiab tsis muaj qub li” ces yog hais txog Nws tes hauj lwm, thiab cov lus “Vajtswv yeej tsis hloov cev li” ces hais txog qhov uas Vajtswv yeej xeeb txawm muaj thiab yog. Txawm li cas los xij, koj tsis muaj cuab kav yuav muab tes hauj lwm rau txhiab xyoo coj los ntsia rau ib qho chaw, los sis siv tej niag lus tuag coj los kos voj voog ncig nws. Qhov ntawd ces yog tib neeg txoj kev ruam. Vajtswv mas tsis yog yooj yim li qhov tib neeg xav, thiab Nws tes hauj lwm mas yuav cia li khuam twj ywm tsis tau rau ib tiam twg nkaus xwb. Yehauvas, piv txwv, tsis muaj cuab kav yuav sawv cev rau Vajtswv lub npe tag mus li xwb; Vajtswv kuj muaj cuab kav ua Nws tes hauj lwm nyob rau hauv Yexus lub npe thiab. Qhov no yog ib qho cim uas qhia hais tias Vajtswv tes hauj lwm mas yeej khiav mus lawm tom txoj xub ke tom ntej nkaus xwb.

Vajtswv ces yeej ib txwm yog Vajtswv, thiab Nws yeej tsis muaj hnub yuav rais mus ua Ntxwgnyoog li; Ntxwgnyoog ces yeej ib txwm yog Ntxwgnyoog, thiab nws yuav tsis muaj hnub rais tau mus ua Vajtswv li. Vajtswv lub tswv yim, Vajtswv qhov txuj ci phim hwj, Vajtswv txoj kev ncaj ncees, thiab Vajtswv qhov muaj tsim yuav tsis muaj hnub hloov li. Nws lub ntsiab tseem ceeb thiab qhov Nws muaj thiab yog ntawd yuav tsis muaj hnub hloov li. Hos hais txog Nws tes hauj lwm, txawm li cas los xij, nws yeej ib txwm khiav lus lawm tom ntej tas mus li xwb, yeej mus tob zuj zus tas mus li xwb, vim Nws yeej tshiab tas mus li xwb thiab tsis muaj qub li. Nyob rau txhua txhua tiam, Vajtswv siv ib lub npe tshiab, nyob rau txhua txhua tiam Nws ua tes hauj lwm tshiab, thiab nyob rau txhua txhua tiam Nws cia cov uas Nws tsim tawm los ntawd pom Nws txoj kev xav tshiab thiab tus moj yam tshiab. Yog li hais tias, nyob rau hauv ib tiam tshiab, tib neeg tsis pom qhov kev hais qhia kom pom txog Vajtswv tus moj yam tshiab, ces lawv tseem tsis muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig mus ib txhis lod? Thiab qhov ua li ntawd, tsis yog lawv txwv Vajtswv lod? Yog hais tias Vajtswv los rau hauv lub cev nqaij daim tawv li ib tug txiv neej nkaus xwb, ces tib neeg yuav kem ciam hais tias Nws yog txiv neej xwb, yog tus Vajtswv ntawm cov txiv neej xwb, thiab yuav tsis muaj hnub ntseeg hais tias Nws yog tus Vajtswv ntawm cov poj niam thiab. Cov txiv neej yuav xam hais tias Vajtswv yog txiv neej ib yam li lawv, thiab Vajtswv yog tus coj cov txiv neej—tab sis yog li ntawd cov poj niam ne? Qhov no tsis ncaj ncees; nws tsis yog saib dej ua ntu saib neeg ua plhu lod? Yog hais tias yog li no tiag, ces tag nrho cov uas Nws cawm ces yuav yog cov txiv neej li Nws xwb, thiab yuav tsis muaj ib tug poj niam twg uas yuav raug cawm li. Thaum Vajtswv tsim noob neej, Nws tsim Adas thiab Nws tsim Evas. Nws tsis tsim Adas nkaus xwb, tab sis tsim tag nrho txiv neej thiab poj niam nyob rau hauv Nws tus duab. Vajtswv tsis yog tus Vajtswv ntawm cov txiv neej nkaus xwb—Nws kuj yog tus Vajtswv ntawm cov poj niam thiab. Vajtswv nkag los rau ib theem tshiab ntawm tes hauj lwm nyob rau tiam kawg. Nws yuav nthuav tawm txog Nws tus moj yam kom ntau tshaj ntxiv, thiab nws yuav tsis yog qhov kev khuv leej thiab kev hlub ntawm lub sij hawm ntawm Yexus lawm. Vim Nws muaj tes hauj lawm tshiab nyob ntawm tes lawm, tes hauj lwm no ces yuav muaj ib tug moj yam tshiab raws qab los. Yog li ntawd, tes hauj lwm no yuav raug ua los ntawm tus Ntsujplig—yog Vajtswv tsis rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, thiab tab sis tus Ntsujplig hais lus ncaj qha los ntawm qhov xob nthe los xwb es kom tib neeg tsis txhob muaj kev sib cuag tau nrog Nws, tib neeg puas yuav paub txog Nws tus moj yam mas? Yog hais tias tsuas yog tus Ntsujplig ib leeg ua tes hauj lwm xwb, ces tib neeg yuav tsis muaj kev los paub tau Vajtswv tus moj yam li. Tib neeg tsuas muaj cuab kav pom tau Vajtswv tus moj yam nrog lawv ob lub qhov muag thaum Nws rais los muaj lub cev nqaij daim tawv xwb, thaum txoj lus tshwm sim hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab Nws hais qhia tag nrho Nws tus moj yam los ntawm lub cev nqaij daim tawv. Vajtswv yeej nyob nrog tib neeg tiag tiag li thiab tseeb tseeb tiag. Nws ces yeej ntsia pom thiab kov tau; tib neeg muaj cuab kav muaj kev sib cuam tshuam tau tiag tiag nrog Nws tus moj yam, muaj kev sib cuam tshuam tau nrog qhov uas Nws muaj thiab yog; tsuas yog txoj kev no xwb mas tib neeg thiaj li los paub Nws tiag tiag. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, Vajtswv kuj tau ua tiav hlo tes hauj lwm uas “Vajtswv yog tus Vajtswv ntawm cov txiv neej thiab tus Vajtswv ntawm cov poj niam,” thiab ua tau tag nrho Nws tes hauj lwm nyob rau lub cev nqaij daim tawv. Vajtswv tsis luam tej hauj lwm tawm ua ob qho zoo ib yam nyob rau ib tiam twg li. Vim tiam kawg twb los txog lawm, Nws yuav ua tes hauj lwm uas Nws ua nyob rau tiam kawg thiab nthuav tawm tag nrho tus moj yam uas yog Nws tug rau tiam kawg. Hais txog tiam kawg, ces qhov no yog hais txog ib tiam uas nws muaj nws, tiam uas Yexus hais tias nej yuav ntsib kev puas tsuaj tiag tiag thiab ntsib av qeeg, kev tshaib nqhis, thiab kab mob sib kis, uas yuav qhia tau kom pom hais tias qhov no yog ib tiam tshiab, thiab tsis yog Tiam Hmoov Hlub qub lawm. Piv txwv hais tias, zoo li tib neeg hais, Vajtswv yeej tsis hloov mus ib txhis li, Nws tus moj yam yeej yog muaj kev khuv leej thiab kev hlub tas mus li xwb, hais tias Nws hlub tib neeg li Nws Tus Kheej, thiab Nws muab kev cawm dim rau txhua tus neeg thiab yeej tsis ntxub tib neeg li, ua Nws tes hauj lwm puas yuav muaj hnub los txog qhov xaus tau li mas? Thaum Yexus los thiab raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, muab Nws Tus Kheej theej txhoj rau tag nrog cov neeg txhaum thiab muab Nws Tus Kheej tso kiag rau saum lub thaj, Nws twb tau ua tes dej num ntawm kev cawm dim tiav hlo lawm thiab tau coj Tiam Hmoov Hlub los rau qhov xaus lawm. Yog li ntawd vim li cas ho tseem yuav rov ua dua tes hauj lwm ntawm tiam ntawd nyob rau tiam kawg thiab mas? Qhov rov ua tib qho qub ntawd tsis yog ib qho kev tsis lees txais Yexus tes hauj lwm lod? Yog Vajtswv tsis ua tes hauj lwm raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig thaum Nws los rau theem no, tab sis tseem muaj kev hlub thiab kev khuv leej, ces Nws puas yuav muaj peev xwm coj tau tiam ntawd los rau qhov xaus mas? Ib tug Vajtswv uas muaj kev hlub thiab kev khuv leej puas muaj peev xwm coj tau ib tiam los rau qhov xaus? Nyob rau hauv Nws tes hauj lwm zaum kawg ntawm kev xaus rau ib tiam, Vajtswv tus moj yam ces yog tus ntawm txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, nyob rau qhov uas Nws nthuav tawm tag nrho tej uas tsis ncaj ncees, es thiaj li txiav txim tau txhua tus neeg rau sawv daws pom, thiab tsim kho kom cov uas hlub Nws yam ua siab dawb paub ntawd kom zoo tiav log. Tsuas yog ib tug moj yam zoo li no xwb thiaj li coj tau ib tiam los rau qhov xaus. Tiam kawg twb los txog lawm. Txhua yam nyob rau hauv qhov kev tsim tawm ces yuav raug muab sib cais raws li lawv hom, thiab faib mus rau ntau pab raws li lawv tus yeeb yam. Qhov no yog lub sij hawm uas Vajtswv nthuav tawm qhov kawg ntawm tib neeg thiab lawv txoj hau kev kawg. Yog tib neeg tsis tau raug kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, ces yuav tsis muaj kev qhia tshwm lawv tej kev tsis mloog lus thiab kev tsis ncaj ncees. Tsuas yog los ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim xwb mas qhov kawg ntawm tag nrho tej uas raug tsim tawm los thiaj li yuav raug nthuav tawm tau. Tib neeg tsuas qhia qhov tseeb ntawm lawv tus kheej thaum uas raug qhuab ntuas thiab txiav txim rau xwb. Cov phem yuav raug tso nrog cov phem, cov zoo nrog cov zoo, thiab tag nrho tib neeg yuav raug cais tawm mus raws li lawv hom. Los ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, qhov kawg ntawm txhua yam uas raug tsim tawm los yuav raug nthuav tawm, ces kom cov phem thiaj li raug rau txim rau thiab cov zoo thiaj li tau xais phaj tshab, thiab tag nrho txhua tus neeg yuav yog pej xeem rau Vajtswv txoj kev tswj fwm. Tag nrho tes hauj lwm no mas yuav tsum ua tiav los ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim uas ncaj ncees. Vim tib neeg tej kev qias vuab tsuab tau nce mus txog qhov siab tshaj plaws lawm thiab lawv qhov kev tsis mloog lus tau dhau mus rau qhov phem tshaj plaws lawm, tsuas yog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees xwb, qhov uas feem ntau yog qhov kev sib sau ua ke ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim thiab raug muab nthuav tawm nyob rau tiam kawg, thiaj li hloov tau tag nrho thiab ua tau kom tib neeg muaj txhua yam. Tsuas yog tus moj yam no xwb thiaj li muaj cuab kav qhia tshwm tej kev phem thiab yog li ntawd rau txim hnyav rau tag nrho cov tsis ncaj ncees. Yog li ntawd, ib tug moj yam zoo li tus no thiaj li ntxaum tag nrho nrog rau qhov tseem ceeb ntawm tiam no, thiab qhov kev nthuav tawm thiab kev tso saib txog Nws tus moj yam thiaj li muab ua kom tshwm sim rau tes hauj lwm ntawm ib tiam tshiab twg. Nws tsis yog hais tias Vajtswv nthuav tawm Nws tus moj yam raws li siab xav thiab yam tsis muaj qab hau li. Xam hais tias, nyob rau qhov kev nthuav tawm txog qhov kawg ntawm tib neeg nyob rau tiam kawg, Vajtswv muab kev khuv leej thiab kev hlub yam tsis muaj chaw kawg li rau tib neeg thiab hlub lawv ntxiv mus tas zog li, tsis muab tib neeg cob rau kev txiav txim yam ncaj ncees rau li tab sis tseem ho muaj kev zam, kev ua siab ntev, thiab kev zam txim, thiab kev tshem txim tawm rau tib neeg tsis hais lawv tej kev txhaum yuav loj npaum li cas li, yam tsis muaj ib qho kev txiav txim yam ncaj ncees rau li: yog li ntawd thaum twg es Vajtswv qhov kev cawm tib neeg thiaj li yuav muab coj los rau qhov chaw xaus? Thaum twg es ib tug moj yam zoo li no thiaj yuav muaj cuab kav coj tau tib neeg mus rau noob neej txoj hau kev kawg uas zoo tsim nyog? Muab, ua kev piv txwv, ib tug neeg txiav txim uas muaj kev hlub tag mus li xwb, ib tug neeg txiav txim uas muaj lub ntsej muag siab dawb siab zoo thiab muaj lub siab mos siab muag. Nws hlub tib neeg yam tsis xav txog tej kev txhaum cai uas lawv tau ua, thiab nws yeej hlub thiab ua siab ntev rau lawv tsis hais lawv yog leej twg li. Nyob rau qhov xwm txheej ntawd, thaum twg nws thiaj li yuav muaj cuab kav txiav txim tau kom ncaj ncees mas? Nyob rau thaum tiam kawg, tsuas yog kev txiav txim kom ncaj ncees xwb thiaj li yuav cais tau tib neeg raws li lawv hom thiab coj tau tib neeg mus rau ib qho chaw tshiab. Nyob rau txoj kev no, tag nrho ib tiam thiaj li yuav muab coj los rau qhov chaw xaus tau los ntawm Vajtswv tus moj yam ncaj ncees ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas.

Vajtswv tes hauj lwm thoob plaws tag nrho Nws qhov kev cawm tib neeg mas yeej pom tau meej tshaj plaws li: Tiam Hmoov Hlub yog Tiam Hmoov Hlub, thiab tiam kawg yog tiam kawg. Nws yeej muaj qhov sib txawv ntawm ib tiam twg thiab, vim nyob rau ib tiam twg mas Vajtswv ua tes hauj lwm uas sawv cev rau tiam ntawd xwb. Yog yuav ua kom tes hauj lwm ntawm tiam kawg ntawd tiav hlo, mas yuav tsum muaj kev hlawv, kev txiav txim, kev qhuab ntuas, kev npau taws, thiab kev puas ntsoog los coj tiam ntawd los rau qhov chaw xaus. Tiam kawg ces yog hais txog tiam kawg nkaus. Nyob rau thaum tiam kawg nkaus, Vajtswv yuav tsis coj tiam no los rau qhov xaus lod? Yuav muab tiam no xaus, ces Vajtswv yuav tsum coj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim nrog Nws los. Tsuas yog txoj kev no xwb mas Nws thiaj li yuav coj tau tiam ntawd los rau qhov xaus. Yexus lub hom phiaj mas yog ua kom tib neeg dim, nyob ntxiv mus, thiab kom lawv muaj sia nyob rau ib txoj kev zoo zog. Nws cawm tib neeg tawm ntawm txoj kev txhaum ces kom lawv thiaj tsum qhov kev nqis mus rau txoj kev phem thiab kom tsis txhob nyob rau hauv Dab Teb thiab ntuj tawg ntxiv lawm, thiab los ntawm qhov kev cawm tib neeg tawm hauv Dab Teb thiab ntuj tawg los, Yexus cia lawv ua neej nyob ntxiv mus. Tam sim no, tiam kawg twb los txog lawm. Vajtswv yuav ua kom tib neeg puas tsuaj thiab rhuav tshem tag nrho haiv tib neeg, qhov ntawd ces yog, Nws yuav hloov noob neej txoj kev ntxeev siab. Vim qhov laj thawj no, nws yuav yog ib qho uas tsis muaj hnub yuav ua tau li, nrog rau tus moj yam uas muaj kev khuv leej thiab kev hlub yav tag los, rau qhov uas kom Vajtswv xaus tiam no los sis coj Nws qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo los kom tawg paj txi txiv. Txhua txhua tiam yeej muaj ib qho kev sawv cev tshwj xeeb rau Vajtswv tus moj yam, thiab txhua tiam yeej muaj tes hauj lwm uas Vajtswv yuav tsum ua kom tiav. Yog li ntawd, tes hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej kiag ua nyob rau ib tiam twg yeej muaj kev hais qhia kom pom txog Nws tus moj yam tseeb, thiab tag nrho Nws lub npe thiab tes hauj lwm yeej hloov raws li tiam ntawd—lawv yeej tshiab tas mus li xwb. Nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, tes hauj lwm coj noob neej kev yog ua nyob rau hauv lub npe ntawm Yehauvas, thiab thawj theem ntawm tes hauj lwm raug pib ua nyob rau hauv ntiaj teb. Nyob rau theem no, tes hauj lwm yog muaj kev tsim tsa lub tuam tsev thiab lub thaj, thiab siv kev cai los coj cov tib neeg ntawm Yixayee thiab los ua hauj lwm nyob nrog rau lawv. Qhov uas coj cov neeg ntawm Yixayee ntawd, Nws pib ib lub chaw tiag taw rau Nws tes hauj lwm nyob hauv ntiaj teb. Los ntawm qhov chaw tiag taw no, Nws tau nthuav Nws tes hauj lwm kom dav mus dhau plaws Yixayee, ces hais tau hais tias, pib hauv Yixayee mus, Nws nthuav Nws tes hauj lwm tawm mus rau sab nraud, kom cov neeg tej tiam tom qab thiaj li maj mam los paub hais tias Yehauvas yog Vajtswv, thiab hais tias Yehauvas yog tus tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam, thiab hais tias Yehauvas yog tus uas tsim txhua yam uas raug tsim tawm los. Nws tseb Nws tes hauj lwm thoob plaws cov neeg ntawm Yixayee tawm mus dhau plaws lawv rau sab nraud lawm. Daim av ntawm Yixayee yog thawj qhov chaw dawb huv ntawm Yehauvas tes hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb, thiab nws yog nyob rau hauv daim av ntawm Yixayee uas Vajtswv xub los ua hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb. Qhov ntawd yog tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai. Nyob rau ntawm Tiam Hmoov Hlub, Yexus yog tus Vajtswv uas cawm tib neeg. Qhov Nws muaj thiab yog ces yog hmoov hlub, kev hlub, kev khuv leej, kev uv, kev ua siab ntev, kev txo hwj chim, kev saib xyuas, thiab kev zam, thiab qhov ntau heev ntawm tes hauj lwm uas Nws ua ces yog ua rau txoj kev txhiv dim ntawm tib neeg. Nws tus moj yam yog tus uas muaj kev khuv leej thiab kev hlub, thiab vim yog Nws muaj kev khuv leej thiab kev hlub, Nws thiaj yuav tsum raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau tib neeg, es kom qhia tau kom pom hais tias Vajtswv hlub tib neeg ib yam nkaus li Nws Tus Kheej, hlub heev li es Nws thiaj li muab Nws Tus Kheej hauv tag nrho Nws ntawd coj los theej txhoj. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Vajtswv lub npe hu ua Yexus, qhov ntawd ces hais tias, Vajtswv yog ib tug Vajtswv uas cawm tib neeg, thiab Nws yog ib tug Vajtswv uas muaj kev khuv leej thiab kev hlub. Vajtswv nrog tib neeg nyob. Nws txoj kev hlub, Nws txoj kev khuv leej, thiab Nws txoj kev cawm dim nrog nraim txhua txhua tus neeg. Tsuas yog lees txais Yexus lub npe thiab qhov uas muaj Nws nrog nyob ces tib neeg thiaj li tau txais kev thaj yeeb thiab kev kaj siab, tau txais Nws qhov koob hmoov, Nws tej hmoov hlub uas loj dav thiab muaj ntau, thiab Nws txoj kev cawm dim. Los ntawm qhov uas Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, ces tag nrho cov uas raws Nws qab tau txais kev cawm dim thiab raug zam txim rau lawv tej kev txhaum lawm. Nyob rau ntawm Tiam Hmoov Hlub, Yexus yog Vajtswv lub npe. Nyob rau lwm yam lus hais, ces tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub ces feem ntau yog ua nyob rau hauv Yexus lub npe xwb. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Vajtswv raug hu ua Yexus. Nws pib ua ib theem ntawm tes hauj lwm tshiab uas mus deb tshaj phau Vajluskub Qub lawm, thiab Nws tes hauj lwm ces xaus rau ntawm qhov raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm. Qhov no ces yog qhov tag nrho ntawm Nws tes hauj lwm. Yog li ntawd, nyob rau Tiam Muaj Kev Cai ces Yehauvas yog Vajtswv lub npe, thiab nyob rau Tiam Hmoov Hlub ces lub npe Yexus sawv cev rau Vajtswv. Nyob rau tiam kawg, Nws lub npe yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus—Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus uas siv Nws lub hwj chim los coj tib neeg kev, txeeb tib neeg, thiab muab kom tau tib neeg, thiab nyob rau thaum kawg, coj tiam ntawd los rau nws qhov chaw xaus. Nyob rau hauv txhua txhua tiam, nyob rau txhua txhua theem ntawm Nws tes hauj lwm, Vajtswv tus moj yam yeej muaj pov thawj.

Nyob rau thaum pib, qhov coj tib neeg kev nyob rau thaum Vajluskub Qub Tiam Muaj Kev Cai ces zoo li coj lub neej ntawm ib tug me nyuam yaus. Cov noob neej puag thaum ntxov ub ces yog cov me nyuam yug tshiab tshiab ntawm Yehauvas; lawv yog cov neeg Yixayee. Lawv tsis muaj kev to taub txog qhov uas yuav hwm Vajtswv li cas los sis yuav ua neej nyob li cas rau hauv lub ntiaj teb. Ces hais tau hais tias, Yehauvas tsim noob neej, qhov ntawd ces yog, Nws tsim Adas thiab Evas, tab sis Nws tsis tau muab rab peev xwm rau nkawd kom to taub txog kev hwm Yehauvas los sis ua raws li Yehauvas tej kev cai nyob rau hauv ntiaj teb. Yog tsis muaj Yehauvas txoj kev coj qhia ncaj qha, tsis muaj leej twg yuav paub qhov no ncaj qha li, vim thaum pib ces tib neeg yeej tsis muaj qhov peev xwm zoo li ntawd. Tib neeg tsuas paub hais tias Yehauvas yog Vajtswv xwb, tab sis hais txog qhov yuav hwm Nws li cas, yam kev coj kev ua twg thiaj li hu tau ua kev hwm Nws, ib tug neeg twg yuav tsum muaj lub siab zoo li cas los hwm Nws tau, los sis yuav muab dab tsi coj los fij nyob rau hauv kev hwm Nws, tib neeg yeej tsis paub ib qho hlo li. Tib neeg tsuas paub yuav siv tej yam uas siv tau nyob rau hauv tag nrho tej uas Yehauvas tsim xwb, tab sis qhov hais tias lub neej zoo li cas hauv ntiaj teb thiaj li zoo tsim nyog rau ib tug uas Vajtswv tsim tawm los, tib neeg yeej tsis paub txog ib qho me me hlo li. Yog tsis muaj ib tug los qhia lawv, yog tsis muaj ib tug los coj lawv kiag, cov noob neej no yuav ua tsis tau ib lub neej kom haum rau noob neej, tab sis tsuas raug Ntxwgnyoog muab ntes kaw yam ntsiag to xwb. Yehauvas tsim noob neej, qhov ntawd ces hais tias, Nws tsim noob neej ob tug poj koob yawm txwv, Evas thiab Adas, tab tsis Nws tsis muab tej kev ntse los sis tswv yim pub rau nkawd ntxiv lawm. Txawm hais tias nkawd twb yeej nyob rau hauv ntiaj teb lawm, los nkawd yuav luag tsis to taub ib yam dab tsi li. Thiab yog li ntawd, Yehauvas tes hauj lwm tsim noob neej ces tsuas ua tiav ib nrab xwb, thiab tseem nrug deb ntawm qhov ua tiav hlo. Nws tsuas siv av puab tau ib tug qauv ntawm tib neeg xwb thiab muab Nws txoj pa rau nws xwb, tab sis tsis tau muab qhov kev txaus siab kom txaus rau tib neeg los hwm Nws. Nyob rau thaum pib, tib neeg tsis muaj lub siab yuav hwm Nws li, los sis ntshai Nws li. Tib neeg tsuas paub mloog Nws tej lus xwb tab sis yeej tsis paub txog tej kev paub yooj yooj yim txog lub neej nyob rau hauv ntiaj teb thiab txog tej kev cai yooj yooj yim txog tib neeg txoj kev ua neej. Thiab yog li ntawd, txawm hais tias Yehauvas tsim tau tus txiv neej thiab tus poj niam thiab ua tiav hlo tes hauj lwm ntawd rau xya hnub, los Nws yeej tseem ua tsis tau tiav qhov kev tsim tawm tib neeg ntawd li, vim tib neeg tsuas yog lub plhaub xwb, thiab tsis muaj qhov tseeb ntawm txoj kev ua neeg. Tib neeg tsuas paub hais tias Yehauvas yog tus tsim noob neej, tab sis lawv yeej tsis paub ib qho me me txog kev ua raws li Yehauvas tej lus los sis tej kev cai li. Thiab yog li ntawd, tom qab uas noob neej tshwm sim los lawm, Yehauvas tes hauj lwm yeej tseem nyob deb ntawm qhov ua tiav. Nws tseem yuav tau coj tag nrho tib neeg los rau ntawm Nws xub ntiag, ces kom lawv thiaj li muaj peev xwm nyob tau ua ke rau hauv ntiaj teb thiab hwm Nws, thiab kom lawv muaj peev xwm, nrog rau Nws txoj kev coj kev qhia, nkag tau mus rau txoj kev ua yog ntawm tib neeg lub neej li sawv daws muaj nyob rau hauv ntiaj teb. Tsuas yog nyob rau txoj kev no xwb mas tes hauj lwm uas feem ntau ua nyob rau hauv Yehauvas lub npe thiaj li yuav raug ua tiav hlo; qhov ntawd ces yog, tsuas yog nyob rau txoj kev no xwb mas Yehauvas tes hauj lwm tsim lub ntiaj teb thiaj li yuav raug ua tiav hlo. Thiab yog li ntawd, tau tsim noob neej lawm, ces Nws yuav tau coj noob neej lub neej nyob rau hauv lub ntiaj teb lawm ntau txhiab xyoo, es kom noob neej thiaj li muab peev xwm yoog raws tau Nws tej kev cai tswj fwm thiab tej kev cai, thiab koom rau tag nrho txhua yam kev ua ntawm tib neeg lub neej li qhov sawv daws muaj nyob rau hauv lub ntiaj teb. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas Yehauvas tes hauj lwm thiaj li yuav tiav. Nws pib ua tes hauj lwm no tom qab uas tsim noob neej thiab ua txuas ntxiv mus txog ntua tiam ntawm Yakhauj, ua yog lub sij hawm uas Nws muab Yakhauj kaum ob tug tub tsa mus ua kaum ob pab neeg hauv Yixayee. Txij li lub sij hawm ntawd los mus, ces tag nrho cov neeg ntawm Yixayee rais los mus ua haiv tib neeg uas raug Nws coj yam muaj qib muaj duas nyob rau hauv ntiaj teb, thiab Yixayee rais los ua qhov chaw hauv ntiaj teb uas Nws ua Nws tes hauj lwm kiag. Yehauvas muab cov neeg no ua thawj pab neeg uas Nws ua Nws tes hauj lwm yam muaj qib muaj duas nyob rau hauv ntiaj teb, thiab Nws muab tag nrho daim av ntawm Yixayee ua qhov chaw pib ntawm Nws tes hauj lwm, siv lawv los ua qhov pib ntawm tes hauj lwm uas tseem yuav loj tshaj thiab, ces kom tag nrho cov neeg uas yug los ntawm Nws nyob rau hauv ntiaj teb no paub txog kev yuav hwm Nws li cas thiab yuav ua lub neej nyob rau hauv ntiaj teb no li cas. Thiab yog li ntawd, tej kev ua ntawm cov neeg Yixayee thiaj rais mus ua ib qho qauv rau Lwm Haiv Neeg xyaum ua raws, thiab tej uas cov neeg Yixayee hais thiaj li rais mus ua tej lus rau Lwm Haiv Neeg mloog. Vim lawv yog thawj cov uas tau txais Yehauvas cov kev cai thiab cov lus txib, thiab lawv kuj yog thawj cov uas paub yuav hwm tej kev ntawm Yehauvas li cas. Lawv yog cov poj koob yawm txwv rau haiv tib neeg uas paub tej kev ntawm Yehauvas, kuj tseem yog cov sawv cev ntawm haiv tib neeg uas raug xaiv tseg los ntawm Yehauvas thiab. Thaum Tiam Hmoov Hlub los txog, ces Yehauvas tsis coj tib neeg li no ntxiv lawm. Tib neeg tau ua txhaum thiab muab nws tus kheej tso pov tseg rau txoj kev txhaum, thiab yog li ntawd Nws thiaj li pib cawm tib neeg los ntawm txoj kev txhaum. Nyob rau txoj kev no, Nws tau qhuab ntuas tib neeg kom txog ntua thaum uas tib neeg raug tso tawm los ntawm txoj kev txhaum. Nyob rau tiam kawg, tib neeg tau tog tob heev mus rau hauv txoj kev phem mus txog rau qhov uas tes hauj lwm ntawm theem no mas tsuas ua tau los ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas nkaus xwb. Tsuas yog hauv txoj kev no xwb mas tes hauj lwm thiaj li yuav muab ua tau kom tiav hlo. Qhov no mas kuj yog tes hauj lwm ntawm ntau ntau tiam thiab. Nyob rau lwm yam lus, ces Vajtswv siv Nws lub npe, Nws tes hauj lwm, thiab tej daim duab uas sib txawv ntawm Vajtswv los cais ib tiam tawm ntawm ib tiam thiab tsim muaj qhov kev hloov pauv ntawm ob qho ntawd; Vajtswv lub npe thiab Nws tes hauj lwm sawv cev rau Nws tiam thiab sawv cev rau Nws tes hauj lwm nyob rau txhua txhua tiam. Muab piv txwv li hais tias Vajtswv tes hauj lwm nyob rau txhua txhua tiam mas zoo tib yam nkaus xwb, thiab Nws kuj raug hu tib lub npe nkaus xwb thiab, ces tib neeg ho yuav paub Nws tau li cas? Vajtswv yuav tsum raug hu ua Yehauvas, leej twg los xij uas hu ua lwm lub npe ces tsis yog Vajtswv. Hos tsis li ces Vajtswv tsuas yog Yexus nkaus xwb, thiab dhau ntawm lub npe Yexus lawm ces Nws yuav tsum tsis txhob muab hu ua lwm lub npe li; dhau ntawm Yexus lawm, Yehauvas tsis yog Vajtswv, thiab Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus los tsis yog Vajtswv thiab. Tib neeg ntseeg hais tias yeej muaj tseeb hais tias Vajtswv yeej muaj lub hwj chim loj kawg nkaus, tab sis Vajtswv yog tus Vajtswv uas nrog tib neeg nyob, thiab Nws yuav tsum raug hu ua Yexus, vim Vajtswv nrog tib neeg nyob ua ke lawm. Yog ua li no ces yog yoog raws tej kev qhuab qhia, thiab muab Vajtswv kem ciam tseg rau ib qho ciaj ciam nkaus xwb. Yog li ntawd, nyob rau txhua txhua tiam, tes hauj lwm uas Vajtswv ua, lub npe uas Nws raug hu, thiab tus duab uas Nws siv—tes hauj lwm uas Nws ua nyob rau txhua txhua theem tag nrho los txog ntua niaj hnub no—tej no tsis ua raws li ib txoj kev cai tswj fwm nkaus xwb, thiab tsis raug rau ib qho kev txwv txiav dab tsi hlo li. Nws yog Yehauvas, tab sis Nws kuj yog Yexus, kuj tseem yog Mexiyas, thiab Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Nws tes hauj lwm mas yeej maj mam hloov mus tau, nrog rau tej kev hloov hauv Nws lub npe los mus kom phim rau. Tsis muaj ib lub npe twg uas yuav sawv tau rau Nws tag nrho, tab sis tag nrho cov npe uas Nws raug hu ntawd thiaj li muaj cuab kav sawv cev tau rau Nws xwb, thiab tes hauj lwm uas Nws ua nyob rau txhua txhua tiam thiaj sawv cev tau rau Nws tus moj yam xwb. Muab xam hais tias, thaum tiam kawg los txog, tus Vajtswv uas koj pom tseem yog Yexus, thiab tshaj qhov ntawd Nws tseem caij ib tauv huab dawb los, thiab Nws tseem zoo nkaus li Yexus, thiab tej lus uas Nws hais tseem yog Yexus tej lus: “Nej yuav tsum hlub nej tej neeg nruab zog ib yam li nej tus kheej, nej yuav tsum yoo mov thiab thov Vajtswv, hlub nej tus yeeb ncuab ib yam nkaus li nej saib nej txoj sia muaj nuj nqis, uv lwm tus, thiab ua siab ntev thiab txo hwj chim. Nej yuav tsum ua tag nrho tej no ua ntej uas nej yuav ua tau Kuv cov thwj tim. Thiab los ntawm qhov ua tag nrho tej no, nej thiaj yuav tau nkag mus rau Kuv lub nceeg vaj.” Tej no tseem tsis yog tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub li thiab lod? Ua tej Nws hais tseem tsis yog txoj kev ntawm Tiam Hmoov Hlub thiab lod? Nej xav li cas yog nej hnov cov lus no? Nej tseem tsis hnov zoo li qhov no tseem yog Yexus tes hauj lwm thiab lod? Qhov no tseem tsis yog rov muab tib qho coj los ua ob zaug xwb lod? Tib neeg puas yuav muaj kev kaj siab nyob rau qhov no mas? Nej yuav hnov zoo nkaus li Vajtswv tes hauj lwm tsuas nyob tau txij li qhov tam sim no xwb thiab yuav tsis muaj ntxiv mus lawm tom ntej. Nws tsuas muaj hwj chim ntau npaum li ntawd xwb, thiab yuav tsis muaj hauj lwm tshiab ua ntxiv lawm, thiab Nws tau coj Nws lub hwj chim los txog rau qhov kawg kiag lawm. Ob txhiab xyoo ua ntej tam sim no yog Tiam Hmoov Hlub, thiab ob txhiab xyoo tom qab Nws tseem qhuab qhia txog txoj kev ntawm Tiam Hmoov Hlub, thiab tseem kom tib neeg hloov siab lees txim. Tib neeg yuav hais tias, “Vajtswv, Koj tsuas muaj hwj chim zoo li ntawd xwb. Kuv ntseeg hais tias Koj yeej ntse heev, thiab tab sis Koj tsuas paub txog kev uv thiab tsuas txhawj txog kev ua siab ntev xwb. Koj tsuas paub yuav hlub Koj tus yeeb ncuab li cas xwb, thiab tsis muaj dab tsi ntxiv li lawm.” Nyob hauv tib neeg lub siab, Vajtswv yuav zoo li qhov uas Nws yog nyob rau hauv Tiam Hmoov Hlub ntawd mus ib txhis, thiab tib neeg yuav ntseeg tas mus li hais tias Vajtswv muaj kev hlub thiab kev khuv leej. Koj puas xav hais tias Vajtswv tes hauj lwm yuav taug tib txoj kev qub xwb? Thiab yog li ntawd, nyob rau theem no ntawm Nws tes hauj lwm Nws yuav tsis raug ntsia rau saum ntoo khaub lig lawm, thiab txhua yam uas nej pom thiab kov tau yuav tsis zoo li tej uas nej xav thiab hnov txog li. Niaj hnub no, Vajtswv tsis muaj kev txuas ncauj txuas lus nrog cov Falixais lawm, los sis Nws tsis pub lub ntiaj teb paub, thiab cov uas paub Nws ces tsuas yog nej cov uas raws Nws qab nkaus xwb, vim Nws yuav tsis raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig ntxiv lawm. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Yexus qhuab qhia tso tshav lug thoob plaws lub teb chaws rau Nws tes hauj lwm qhuab qhia. Nws cev ncauj cev lus nrog cov Falixais rau tes hauj lwm raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig; yog Nws tsis tau muaj kev txuas ncauj txuas lus nrog cov Falixais thiab cov uas muaj hwj chim yeej tsis tau paub Nws li, yuav ua cas Nws thiaj li yuav raug teem txim, thiab tom qab ntawd raug ntxeev siab rau thiab raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig? Thiab yog li ntawd, Nws thiaj li txuas ncauj txuas lus nrog cov Falixais rau qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Niaj hnub no, Nws ua Nws tes hauj lwm nyob rau ib qho chaw uas tsis qhia leej twg li es kom zam tau tej kev sim siab. Nyob rau ob qho kev yug los ua neeg ntawm Vajtswv, tes hauj lwm thiab qhov tseem ceeb mas sib txawv, thiab qho chaw los kuj sib txawv thiab, yog li ntawd ua cas es tes hauj lwm Nws ua tag nrho ntawd thiaj li yuav zoo ib yam mas?

Ua lub npe ntawm Yexus—“Vajtswv nrog peb”—puas sawv cev tau rau tag nrho Vajtswv tus moj yam mas? Nws puas muaj cuab kav yuav piav ntxaws ntxaws tag nrho txog Vajtswv mas? Yog tib neeg hais tias Vajtswv ces tsuas hu tau ua Yexus nkaus xwb thiab yeej hu tsis tau ua lwm lub npe li lawm vim Vajtswv yeej hloov tsis tau Nws tus moj yam li, ces tej lus no yog lus thuam kev ntseeg tiag tiag li! Koj puas ntseeg hais tias lub npe Yexus, Vajtswv nrog peb, nkaus xwb es yuav sawv cev tau rau Vajtswv hauv Nws tag nrho? Vajtswv mas tej zaum yuav raug hu ntau ntau lub npe, tab sis nyob rau hauv cov npe no, yeej tsis muaj ib lub twg uas yuav muaj peev xwm qhia tau txhua yam tag nrho ntawm Vajtswv, tsis muaj ib lub uas yuav sawv cev tau rau Vajtswv tag nrho li. Thiab yog li ntawd, Vajtswv thiaj muaj ntau ntau lub npe, tab sis tej npe no tsis muaj peev xwm yuav piav tau tag nrho Vajtswv tus moj yam, vim Vajtswv tus moj yam mas muaj ntau dhau heev lawm ces nws cia li tshaj qhov tib neeg lub peev xwm uas yuav paub tau Nws lawm. Tsis muaj ib txoj kev rau ib tug neeg twg, siv noob neej cov lus, los hais qhia tau txhua yam puv npo txog Vajtswv. Noob neej tsuas muaj tej lus hais tsawg tsawg xwb uas siv tau los mus hais qhia tau txhua yam txog tej uas lawv paub txog Vajtswv tus moj yam: zoo tshaj, txaus hwm, phim hwj, xav tsis txog, siab tshaj plaws, dawb huv, ncaj ncees, ntse thiab lawm yam ntxiv mus. Ntau lo lus heev! Cov lus hais uas muaj tsawg tsawg no ces tsis muaj peev xwm yuav piav tau qhov me me uas tib neeg tau pom kiag ntawm Vajtswv tus moj yam. Thaum sij hawm dhau mus, muaj coob tus ntxiv ntau lo lus uas lawv xav hais tias yuav piav tau zoo zog txog txoj kev kub siab nyob rau hauv lawv nruab siab: Vajtswv mas zoo tshaj! Vajtswv mas dawb huv tshaj! Vajtswv mas txaus hlub tshaj! Niaj hnub no, tib neeg tej lus hais xws li tej no tau mus txog qhov siab tshaj plaws lawm, tab sis tib neeg tseem tsis muaj peev xwm yuav hais tawm kom meej meej txog lawv tus kheej. Thiab yog li ntawd, rau tib neeg, ces Vajtswv muaj ntau lub npe, tab sis Nws tsis muaj ib lub npe li, thiab qhov no yog vim Vajtswv kiag mas muaj ntau heev li, thiab tib neeg cov lus mas muaj tsawg heev li. Ib lo lus twg los sis ib lub npe twg tsis muaj lub peev xwm uas yuav sawv cev tau rau Vajtswv nyob rau hauv Nws tag nrho, yog li ntawd koj puas xav hais tias Nws lub npe mas yog qhov hloov tsis tau li? Vajtswv zoo tshaj thiab dawb huv tshaj, tab sis koj tseem ho tsis pub Nws hloov Nws lub npe rau txhua tiam tshiab thiab lod? Yog li ntawd, nyob rau txhua txhua tiam uas Vajtswv tus kheej kiag ua Nws tes hauj lwm, Nws siv ib lub npe uas haum rau tiam ntawd es kom hais qhia tau txhua yam txog tes hauj lwm uas Nws npaj siab yuav ua. Nws siv lub npe uas txawv lwm lub no, lub uas muaj qhov tseem ceeb rau lub caij nyoog, los sawv cev rau Nws tus moj yam nyob rau tiam ntawd. Qhov no yog Vajtswv siv noob neej cov lus los hais qhia txog Nws tus kheej tus moj yam. Txawm li ntawd los xij, coob tus neeg uas tau muaj kev ntsib kev pom sab ntsujplig thiab tau pom kiag Vajtswv lawm los xij tseem xav hais tias lub npe uas tsis zoo li lwm lub no tseem tsis muaj cuab kav sawv cev tau Vajtswv rau tag nrho Nws thiab—ntuj aw, cas qhov no los tseem pab tsis tau thiab—yog li ntawd ces tib neeg thiaj li tsis hu Vajtswv rau ib lub npe twg li lawm, tab sis tsuas hu Nws ua “Vajtswv” lawm xwb. Cuag nkaus li tib neeg lub siab mas muaj kev hlub puv nkaus thiab tab sis tseem ho raug tej lus tsis sib dhos muab vij ncig tag li, vim tib neeg tsis paub xyov yuav piav txog Vajtswv li cas. Qhov uas Vajtswv yog ntawd mas muaj ntau thiab dav heev li ces thiaj tsis muaj ib txoj kev twg uas yuav muab piv tau yooj yooj yim li. Tsis muaj ib lub npe twg uas yuav muaj peev xwm muab Vajtswv tus moj yam coj los sau zog hais ua ib kab lus luv luv tau li, thiab tsis muaj ib lub npe twg uas yuav piav tau tag nrho tej uas Vajtswv muaj thiab yog ntawd li. Yog muaj ib tug neeg nug Kuv tias, “Koj siv lub npe twg kiag?” Kuv yuav qhia rau lawv hais tias, “Vajtswv yog Vajtswv!” Qhov ntawd tseem tsis yog lub npe zoo tshaj plaws rau Vajtswv thiab lod? Qhov ntawd tseem tsis yog qhov uas hais qhia tau txhua yam txog Vajtswv tus moj yam thiab lod? Qhov no yog li no, vim li cas nej yuav siv zog ntau ua luaj li los tshawb nrhiav Vajtswv lub npe? Vim li cas nej pheej yuav xuas qws rau nej lub hlwb, yoo tshaib thiab yoo dab ntub zias, tag nrho tej no rau ib lub npe xwb? Muaj ib hnub yuav los txog thaum uas Vajtswv yuav tsis hu ua Yehauvas, Yexus, los sis Mexiyas lawm—Nws yuav cia li yog tus Tswv Tsim lawm xwb. Nyob rau lub sij hawm ntawd, tag nrho cov npe uas Nws tau siv nyob rau hauv ntiaj teb yuav los xaus, vim Nws tes hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb yuav los xaus lawm thiab, tom qab ntawd ces Nws tej npe ntawd yuav tsis muaj ntxiv lawm. Thaum uas txhua yam los rau hauv qab txoj kev tswj fwm ntawm tus Tswv Tsim lawm, Nws tseem ho yuav xav tau ib lub npe uas yeej zoo tsim nyog kawg tab sis tsis muaj txhua yam txhij ntawd ua dab tsi thiab? Koj puas tseem tshawb nrhiav Vajtswv lub npe tam sim no lawm? Koj puas tseem tau luag hais tias Vajtswv mas tsuas hu tau ua Yehauvas xwb? Koj puas tseem tau luag hais tias Vajtswv mas tsuas hu tau ua Yexus nkaus xwb? Koj puas muaj cuab kav yuav ris taus lub txim txhaum ntawm kev thuam Vajtswv? Koj yuav tsum paub hais tias thaum xub thawj mas Vajtswv yeej tsis muaj npe li. Nws tsuas siv ib lub, los sis ob lub, los sis ntau ntau lub vim Nws muaj tes hauj lwm yuav ua thiab yuav tsum tau cawm noob neej. Lub npe twg los xij uas Nws raug hu—tsis yog Nws Tus Kheej xaiv raws siab nyiam lod? Nws puas xav tau koj—ib tug ntawm cov uas Nws tsim tawm—los txiav txim siab rau nws mas? Lub npe uas Vajtswv raug hu ntawd yog ib lub npe uas haum nrog rau qhov uas tib neeg muaj peev xwm to taub tau, nrog rau noob neej cov lus, tab sis lub npe no tsis yog tej yam uas tib neeg yuav muab coj los hais ua zaj lus luv luv tau. Koj tsuas muaj peev xwm hais tau hais tias muaj ib tug Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej, hais tias Nws hu ua Vajtswv, hais tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag uas muaj hwj chim loj, tus uas ntse heev, nyob siab heev, phim hwj heev, raug zais tob heev, thiab muaj lub hwj chim loj kawg nkaus li, thiab tom qab ntawd ces koj txhob hais ntxiv lawm; qhov me me no yog tag nrho qhov uas koj muaj peev xwm paub tau xwb. Qhov no yog li no, lub nyuag npe Yexus puas sawv cev tau rau Vajtswv Tus Kheej? Thaum tiam kawg los txog, txawm hais tias yeej tseem yog Vajtswv tus uas ua Nws tes hauj lwm, Nws lub npe yuav tsum tau hloov, vim nws yog ib tiam tshiab lawm.

Vajtswv yog tus loj tshaj plaws thoob plaws lub qab ntuj khwb thiab nyob saum ntuj tib si, ua li Nws puas yuav piav tau Nws Tus Kheej tag nrho uas yog siv daim duab ntawm lub cev nqaij daim tawv? Vajtswv muab Nws Tus Kheej hnav lub cev nqaij daim tawv es kom los ua tau ib theem ntawm Nws tes hauj lwm. Daim duab ntawm lub cev nqaij daim tawv no tsis muaj ib qho dab tsi tseem ceeb uas txawv lwm qhov, nws tsis muaj kev cuam tshuam dab tsi txog qhov tej tiam ntawd dhau mus, los sis nws tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog Vajtswv tus moj yam. Vim li cas Yexus thiaj li tsis pub Nws tus duab nyob? Vim li cas Nws thiaj tsis pub tib neeg kos Nws daim duab es thiaj li tau muab tso tseg rau cov neeg txheej tom qab? Vim li cas Nws thiaj tsis pub tib neeg lees paub hais tias Nws tus duab yog tus duab ntawm Vajtswv? Txawm hais tias tib neeg daim duab yog tsim tawm los ntawm Vajtswv daim duab, los puas yuav muaj hnub uas tib neeg lub ntsej muag yuav sawv cev tau rau Vajtswv daim duab uas nyob siab tshaj plaws ntawd? Thaum Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, Nws tsuas nqis saum ntuj ceeb tsheej los rau ib lub cev nqaij daim tawv uas zoo tsis thooj lwm lub xwb. Nws yog Nws tus Ntsujplig uas nqis los rau hauv lub cev nqaij daim tawv, uas Nws siv los ua tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig. Nws yog tus Ntsujplig uas tshwm sim rau hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab Nws yog tus Ntsujplig uas ua tes hauj lwm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Tes hauj lwm ua nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv ces yeej sawv cev tag nrho rau tus Ntsujplig, thiab lub cev nqaij daim tawv rau tes hauj lwm, tab sis qhov ntawd tsis tau txhais hais tias tus duab ntawm lub cev nqaij daim tawv yog ib qho hloov tau rau tus duab tiag tiag ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag; qhov no tsis yog lub hom phiaj los sis qhov tseem ceeb ntawm qhov Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv. Nws rais los muaj lub cev nqaij daim tawv mas tsuas yog ua kom tus Ntsujplig nrhiav tau ib qho chaw nyob uas haum rau Nws qhov kev ua hauj lwm xwb, uas yog ua kom Nws tes hauj lwm tiav nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, es kom tib neeg pom Nws tej kev ua, to taub Nws tus moj yam, hnov Nws cov lus, thiab paub tej yam phim hwj ntawm Nws tes hauj lwm. Nws lub npe sawv cev rau Nws tus moj yam, Nws tes hauj lwm sawv cev rau Nws lub koob meej, tab sis Nws yeej tsis tau hais ib zaug li hais tias Nws qhov kev tshwm sim hauv lub cev nqaij daim tawv sawv cev rau Nws tus duab; qhov ntawd tsuas yog tib neeg txoj kev xav phem xwb. Thiab yog li ntawd, qhov tseem ceeb tshaj ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg yog Nws lub npe, Nws tes hauj lwm, Nws tus moj yam, thiab qhov uas seb Nws yog poj niam los txiv neej. Tej no yog siv coj los sawv cev rau Nws txoj kev cawm tib neeg nyob rau tiam no. Nws qhov kev tshwm sim hauv lub cev nqaij daim tawv tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog Nws txoj kev cawm tib neeg, tsuas yog rau Nws tes hauj lwm rau lub sij hawm ntawd xwb. Tab sis nws yuav tsis muaj hnub yuav ua tau kom tus Vajtswv uas yug los ua neeg tsis txhob muaj ib tsos zoo li ib tug neeg twg kiag, thiab yog li ntawd Nws thiaj li xaiv ib tse neeg uas zoo tsim nyog los txiav txim siab seb Nws qhov kev tshwm sim ntawd yuav zoo li cas. Yog qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv yuav tsum muaj ib qho kev sawv cev tseem ceeb, ces tag nrho cov uas muaj lub ntsej muag me ntsis zoo li Nws lub ces yeej sawv cev rau Vajtswv tag nrho. Qhov ntawd tsis yog ib qho kev yuam kev loj heev li thiab lod? Yexus daim duab ces yog tib neeg kos kom tib neeg tau pe hawm Nws xwb. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Vajntsujplig tsis tau muab lus qhia tshwj xeeb dab tsi li, ces tib neeg thiaj li muab daim duab uas lawv xav ntawd tso tseg rau ib tug zus los txog niaj hnub no. Qhov tseeb, raws li Vajtswv qhov kev npaj siab thaum xub thawj, tib neeg tsis tsim nyog ua li no. Nws tsuas yog tib neeg qhov kev muaj siab xwb es thiaj li ua rau Yexus daim duab nyob txog niaj hnub no. Vajtswv yog tus Ntsujplig, thiab tib neeg yuav tsis muaj hnub uas yuav muaj peev xwm piav tau tag nrho hais tias Nws tus duab zoo li cas tiag nyob rau hauv qhov kev tshuaj xyuas zaum kawg. Nws tus duab ces tsuas sawv cev tau los ntawm Nws tus moj yam nkaus xwb. Hos hais txog qhov uas seb Nws lub taub ntswg, Nws lub qhov ncauj, Nws ob lub qhov muag thiab Nws cov plaub hau zoo li cas ntawd, mas tej no mas tshaj koj lub peev xwm yuav muab coj los hais ua ib zaj lus luv luv tau lawm. Thaum qhov kev qhia tshwm ntawd tshwm los rau Yauhas, nws pom tus duab ntawm Neeg Leej Tub: Tawm hauv Nws lub qhov ncauj los yog ib rab ntaj ob sab ntse, Nws ob lub qhov muag zoo li nplaim taws, Nws lub tob hau thiab cov plaub hau mas dawb paug cuag plaub yaj, Nws ob txhais ko taw ci nplas cuag tooj liab, thiab sia ib txoj siv kub ntawm Nws lub hau siab. Txawm hais tias nws tej lus no mas yeej piav tau pom meej kawg nkaus li, los tus Vajtswv tus duab uas nws piav ntawd tsis yog tus duab ntawm ib tug uas raug tsim tawm los. Qhov nws pom tsuas yog ib qho yog toog xwb, thiab tsis yog tus duab ntawm ib tug neeg ntawm lub niaj teb uas muaj tiag kov tau. Yauhas tau pom ib qho yog toog, tab sis nws qhov muag tsis tau pom qhov kev tshwm sim tseeb tseeb ntawm Vajtswv kiag. Tus duab ntawm tus Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg, yog tus duab ntawm ib tug uas raug tsim tawm los xwb, ces tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau Vajtswv tus moj yam tag nrho. Thaum Yehauvas tsim noob neej, Nws hais tias Nws ua li kom zoo li Nws tus kheej tus duab thiab tsim tus txiv neej thiab tus poj niam. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Nws hais tias Nws tsim tus txiv neej thiab tus poj niam kom zoo li Vajtswv tus duab. Txawm hais tias tib neeg tus duab zoo li Vajtswv tus duab, los qhov no mas yuav muab ntaus nqi tsis tau hais tias tib neeg daim duab ces yog Vajtswv daim duab. Los sis koj yuav siv tib neeg cov lus coj los muab Vajtswv tus duab piav ua ib zaj lus luv luv tsis tau, vim Vajtswv mas nyob siab dhau heev lawm, zoo dhau heev lawm, phim hwj dhau heev lawm thiab piav tsis tau li!

Thaum Yexus los ua Nws tes hauj lwm, nws yog nyob rau hauv qab txoj kev coj ntawm Vajntsujplig; Nws ua li qhov uas Vajntsujplig xav tau, thiab tsis yog ua raws li Vajluskub Qub Tiam Muaj Kev Cai los sis ua raws li tes hauj lwm ntawm Yehauvas. Txawm hais tias tes hauj lwm uas Yexus los ua ntawd yuav tsis yog ua raws li Yehauvas tej kev cai los sis Yehauvas tej lus txib, los Nkawd lub hauv paus ces puav leej yog tib qho thiab zoo tib yam xwb. Tes hauj lwm uas Yexus ua sawv cev rau lub npe ntawm Yexus, thiab nws sawv cev rau Tiam Hmoov Hlub; hos tes hauj lwm uas Yehauvas ua, nws sawv cev rau Yehauvas, thiab nws sawv cev rau Tiam Muaj Kev Cai. Nkawd tes hauj lwm yog tes hauj lwm ntawm tib tug Ntsujplig nyob rau ob tiam uas sib txawv xwb. Tes hauj lwm uas Yexus ua ces tsuas sawv cev tau rau Tiam Hmoov Hlub xwb, thiab tes hauj lwm uas Yehauvas ua ces tsuas sawv cev tau rau Vajluskub Qub Tiam Muaj Kev Cai xwb. Yehauvas tsuas coj cov neeg ntawm Yixayee thiab Iyiv, thiab ntawm tag nrho txhua haiv neeg uas dhau ntawm Yixayee mus lawm. Tes hauj lwm ntawm Yexus hauv phau Vajluskub Tshiab Tiam Hmoov Hlub yog tes hauj lwm ntawm Vajtswv nyob rau hauv lub npe ntawm Yexus thaum uas Nws coj tiam ntawd. Yog koj hais tias Yexus tes hauj lwm mas yog ua raws li tes ntawm Yehauvas, hais tias Nws tsis yog pib dua ib teg hauj lwm tshiab, thiab hais tias tag nrho tej Nws ua ces yog ua raws li Yehauvas cov lus, raws li tes hauj lwm ntawm Yehauvas thiab cov lus qhia txog yav tom ntej ntawm Yaxaya, ces Yexus yuav tsis yog tus Vajtswv uas rais los muaj lub cev nqaij daim tawv. Yog hais tias Nws ua Nws tes hauj lwm raws li no, ces Nws yuav yog ib tug thwj tim los sis neeg ua hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai xwb. Yog hais tias zoo li koj hais, ces Yexus yuav pib tsis tau ib tiam tshiab, los sis Nws yuav ua tsis tau lwm yam hauj lwm li. Zoo tib yam nkaus li ntawd thiab, Vajntsujplig ces feem ntau yuav ua hauj lwm los ntawm Yehauvas, thiab tshwj tsis yog los ntawm Yehauvas ces Vajntsujplig yuav ua tsis tau ib teg hauj lwm tshiab li. Nws yog ib qho yuam kev rau tib neeg to taub txog Yexus tes hauj lwm li no. Yog tib neeg to taub hais tias tes hauj lwm uas Yexus ua ntawd yog ua raws li Yehauvas tej lus thiab tej lus qhia txog yav tom ntej ntawm Yaxaya, ces Yexus puas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg tiag, los sis Nws puas yog ib tug ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus xwb? Raws li qhov kev pom no, ces yuav tsis muaj Tiam Hmoov Hlub, thiab Yexus yuav tsis yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg, vim tes hauj lwm Nws ua ntawd sawv cev tsis tau rau Tiam Hmoov Hlub thiab tsuas sawv cev tau rau Vajluskub Qub Tiam Muaj Kev Cai xwb. Nws tsuas muaj tau ib tiam tshiab thaum Yexus los ua tes hauj lwm tshiab, los pib ib tiam tshiab, los tsoo dhau tes hauj lwm uas twb ua tiav dhau los lawm nyob rau hauv Yixayee, thiab los ua Nws tes hauj lwm tsis yog raws li tes hauj lwm uas Yehauvas ua tiav nyob rau hauv Yixayee lawm, los sis nrog Nws cov kev cai qub, los sis kom haum nrog rau ib txoj cai tswj fwm twg, tab sis tsuas yog los ua tes hauj lwm tshiab uas Nws yuav tsum tau ua xwb. Vajtswv Tus Kheej kiag los pib tiam tshiab, thiab Vajtswv Tus Kheej kiag los muab tiam qub xaus tseg. Tib neeg tsis muaj cuab kav yuav ua tau tes hauj lwm pib dua ib tiam tshiab thiab muab tiam qub xaus tseg. Yog Yexus tsis muab Yehauvas tes hauj lwm coj los xaus tom qab Nws los lawm, ces qhov ntawd yuav yog pov thawj qhia hais tias Nws tsuas yog ib tug tib neeg xwb thiab tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau Vajtswv. Vim yog kiag qhov uas Yexus los thiab muab Yehauvas tes hauj lwm xaus, ua Yehauvas tes hauj lwm ntxiv mus thiab, tshaj qhov ntawd, ua Nws tus kheej tes hauj lwm, ib teg hauj lwm tshiab, nws ua pov thawj qhia tau hais tias qhov no yog ib tiam tshiab, thiab hais tias Yexus yog Vajtswv Tus Kheej kiag. Nkawd ua ob theem ntawm tes hauj lwm uas yeej sib txawv. Ib theem ces yog ua nyob rau hauv lub tuam tsev, thiab ib theem ces yog ua nyob sab nraud ntawm lub tuam tsev. Ib theem ces yog coj lub neej ntawm tib neeg raws li txoj kev cai, thiab lwm theem ces yog muab ib qho kev theej txhoj rau kev txhaum. Ob theem ntawm tes hauj lwm no mas yeej sib txawv yam pom meej heev li; qhov no yog cais tiam tshiab tawm ntawm tiam qub, thiab nws yeej yog ib qho yog kawg nkaus los hais tias ntawd yog ob tiam uas sib txawv. Qhov chaw ntawm Nkawd ob qho hauj lwm los yeej sib txawv, thiab tej yam hauv Nkawd tes hauj los yeej sib txawv thiab, thiab lub hom phiaj ntawm Nkawd tes hauj lwm los yeej sib txawv. Zoo li ntawd, ces lawv raug muab cais ua ob tiam: phau Vajluskub Tshiab thiab Vajluskub Qub, ces hais tau hais tias, tiam tshiab thiab tiam qub. Thaum Yexus los Nws tsis mus rau hauv lub tuam tsev, ces yog pov thawj qhia hais tias tiam ntawm Yehauvas ces xaus lawm. Nws tsis nkag mus rau hauv lub tuam tsev vim tes hauj lwm ntawm Yehauvas nyob hauv lub tuam tsev twb ua tag lawm, thiab tsis tas yuav rov muab ua ntxiv lawm, thiab yog rov muab ua ntxiv ces yog ua qhov qub dua ib zaug ntxiv lawm xwb. Tsuas yog ncaim lub tuam tsev xwb, pib dua ib teg hauj lwm tshiab thiab pib dua ib txoj kev tshiab nyob sab nraud ntawm lub tuam tsev xwb, mas Nws thiaj li muaj peev xwm muab Vajtswv tes hauj lwm coj los rau nws qhov siab tshaj plaws tau. Yog Nws tsis tawm ntawm lub tuam tsev mus ua Nws tes hauj lwm, ces Vajtswv tes hauj lwm tseem yuav nres twj ywm nyob rau ntawm tej plag tse ntawm lub tuam tsev, thiab nws yuav tsis muaj ib qho hloov pauv tshiab twg hlo li. Thiab yog li ntawd, thaum Yexus los, Nws thiaj tsis nkag mus rau hauv lub tuam tsev, thiab tsis ua Nws tes hauj lwm nyob rau hauv lub tuam tsev lawm. Nws ua Nws tes hauj lwm sab nraud ntawm lub tuam tsev, thiab, coj cov thwj tim, ncig mus ua Nws tes hauj lwm yam ywj pheej lug. Vajtswv qhov kev ncaim ntawm lub tuam tsev mus ua Nws tes hauj lwm ces txhais tau hais tias Vajtswv muaj qhov phiaj xwm tshiab lawm. Nws tes hauj lwm ces yuav ua nyob sab nraud ntawm lub tuam tsev, thiab nws yuav yog tes hauj lwm tshiab uas yuav tsis raug txwv txiav dab tsi los ntawm txoj kev nqis tes ua kiag. Thaum Yexus los txog ntua, Nws coj Yehauvas tes hauj lwm nyob rau lub sij hawm ntawm Vajluskub Qub los rau qhov chaw xaus. Txawm hais tias Nkawd raug hu ob lub npe uas sib txawv, los nws yeej yog tib tug Ntsujplig uas ua ob theem ntawm tes hauj lwm ntawd tiav hlo xwb, thiab tes hauj lwm uas muab ua tiav ntawd ces yeej ua sib txuas zws los mus li. Thaum uas lub npe txawv lawm, thiab qhov tseem ntsiab ntawm tes hauj lwm sib txawv lawm, ces tiam ntawd los kuj txawv lawm thiab. Thaum Yehauvas los, qhov ntawd yog Yehauvas tiam, thiab thaum Yexus los, qhov ntawd yog Yexus tiam. Thiab yog li ntawd, nyob rau txhua qhov kev los ntawd, Vajtswv raug hu ib lub npe, Nws sawv cev rau ib tiam, thiab Nws pib dua ib txoj kev tshiab; thiab nyob rau ib txoj kev tshiab ntawd, Nws siv dua ib lub npe tshiab, uas cia Vajtswv tshiab tag mus li xwb thiab tsis muaj qub li, thiab hais tias Nws tes hauj lwm mas yeej tsis muaj nres rau qhov kev mus tas zog lawm tom ntej ntawd li. Keeb kwm ces yeej khiav mus tom ntej tas zog xwb, thiab tes hauj lwm ntawm Vajtswv los yeej khiav mus tom ntej tas zog thiab xwb. Yuav kom Nws qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo mus txog qhov xaus, ces nws yuav tsum khiav mus lawm tom ntej tas zog xwb. Txhua hnub mas Nws yuav tsum ua qhov hauj lwm tshiab, txhua xyoo Nws yuav tsum ua qhov hauj lwm tshiab; Nws yuav tsum pib tej kev tshiab, pib tej tiam tshiab, pib dua tes hauj lwm tshiab thiab loj dua, thiab nrog rau tej no, coj tej npe tshiab thiab hauj lwm tshiab los. Txij li ib pliag mus rau ib pliag, Vajtswv tus Ntsujplig yeej ua tes hauj lwm tshiab, yeej tsis tuav rawv rau tej kev qub los sis tej cai qub li. Los sis Nws tes hauj lwm yeej tsis nres li, tab sis yeej los mus dhau plaws nrog txhua lub sij hawm uas dhau mus ntawd. Yog koj hais tias Vajntsujplig tes hauj lwm mas tsis hloov li, ces vim li cas Yehauvas ho hais kom cov pov thawj ua dej num rau Nws nyob rau hauv lub tuam tsev, tab sis Yexus ho tsis nkag mus rau hauv lub tuam tsev txawm hais tias qhov tseeb ces, thaum Nws los ntawd, tib neeg kuj hais tias Nws yog ib tug pov thawj qib siab, thiab hais tias Nws yog los ntawm Davi lub tsev los thiab kuj yog tus pov thawj qib siab thiab tus Vajntxwv lod? Thiab vim li cas Nws ho tsis muab khoom fij dab tsi li? Yuav nkag mus rau hauv lub tuam tsev los yuav tsis nkag mus rau hauv lub tuam tsev—ua tag nrho tej no tsis yog tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag lod? Yog hais tias, raws li tib neeg xav, Yexus yuav rov los dua thiab, nyob rau tiam kawg, tseem yuav rov hu ua Yexus, thiab yuav caij ib tauv huab dawb los, nqis kiag los rau ntawm cov tib neeg nyob rau hauv Yexus daim duab: qhov ntawd tseem tsis yog rov qab ua dua Nws tes hauj lwm qub ib zaug ntxiv thiab lod? Tus Vajntsujplig muaj cuab kav tuav rawv qhov qub tseg thiab lod? Tag nrho tej tib neeg ntseeg ces yog kev xav phem xwb, thiab tag nrho tej uas tib neeg to taub ces yog raws nraim li tej ntsiab lus ntawm lo lus sau kiag xwb, thiab kuj yog raws li lawv txoj kev xav hauv siab xwb; lawv tsis haum rau tej tseem ntsiab ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm, thiab tsis yoog raws li tej kev npaj siab ntawm Vajtswv. Vajtswv tsis ua hauj lwm zoo li ntawd; Vajtswv tsis hlwb qauj thiab ruam tag npaud, thiab Nws tes hauj lwm tsis yooj yim npaum li qhov koj xav hauv nruab siab. Raws li txhua yam uas tib neeg xav hauv nruab siab, ces Yexus yuav caij ib tauv huab dawb los thiab nqis kiag los rau ntawm nej. Nej yuav pom Nws tus uas, caij ib tauv huab, yuav qhia rau nej hais tias Nws yog Yexus. Nej kuj yuav pom tej qhov ntsia thawv ntawm Nws ob txhais tes, thiab yuav paub hais tias Nws yog Yexus. Thiab Nws yuav cawm nej dua, thiab yuav yog nej tus Vajtswv Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Nws yuav cawm nej, muab ib lub npe tshiab rau nej, thiab muab nej ib leeg ib lub qe zeb dawb, tom qab ntawd ces nej yuav tau txais kev tso cai pub nkag mus rau hauv ntuj ceeb tsheej lub nceeg vaj thiab yuav raug txais tos mus rau hauv lub vaj kaj siab. Tej kev xav ntawd tseem tsis yog tib neeg tej kev xav phem xwb lod? Vajtswv puas ua hauj lwm raws li tib neeg tej kev xav phem, los sis yog Nws ua hauj lwm tsis raws li tej kev xav phem ntawm tib neeg mas? Tej kev xav phem ntawm tib neeg tsis yog tshwm sim los ntawm Ntxwgnyoog los xwb lod? Txhua tus tib neeg tsis tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab lod? Yog Vajtswv ua Nws tes hauj lwm raws nraim li tib neeg tej kev xav phem, ces Nws tseem tsis rais mus ua Ntxwgnyoog thiab lod? Nws tseem yuav tsis zoo ib yam nkaus li ib tug uas Nws tsim tawm los xwb lod? Vim tam sim no cov uas Nws tsim tawm los ntawd tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab heev lawm ces tib neeg thiaj li rais mus ua Ntxwgnyoog qhov kev tshwm sim rau hauv lub cev lawm, yog Vajtswv tseem ua hauj lwm raws nraim li tej yam ntawm Ntxwgnyoog xwb, ces Nws tseem tsis yog koom nrog Ntxwgnyoog ua ke xwb lod? Tib neeg yuav to taub Vajtswv tes hauj lwm tau li cas? Yog li ntawd, Vajtswv yuav tsis muaj hnub ua hauj lwm raws li tib neeg tej kev xav phem, thiab yuav tsis muaj hnub ua hauj lwm raws li tej kev uas koj xav hauv nruab siab ntawd. Kuj tseem muaj cov uas hais tias Vajtswv Tus Kheej kiag hais tias Nws yuav caij ib tauv huab los. Yeej muaj tseeb hais tias Vajtswv Tus Kheej kiag yeej tau hais li ntawd lawm, tab sis koj tsis paub hais tias tsis muaj ib tug tib neeg twg yuav muaj peev xwm to taub tej lus zais tob ntawm Vajtswv lod? Koj tsis paub hais tias tsis muaj ib tug tib neeg twg yuav piav tau Vajtswv tej lus lod? Koj puas paub tseeb, dhau tshaj tus duab ntxoo ntawm txoj kev tsis ntseeg, hais tias koj yeej raug qhia thiab qhia kom paub qhov tseeb los ntawm Vajntsujplig lawm lod? Qhov tseeb tiag ces tsis yog Vajntsujplig qhia kom koj pom ncaj qha li ntawd puas yog? Puas yog Vajntsujplig qhia koj, los sis yog koj tus kheej tej kev xav phem coj koj mus xav li ntawd xwb? Koj hais tias, “Qhov no yeej yog Vajtswv Tus Kheej hais kiag ntag.” Tab sis peb yuav siv tsis tau peb tus kheej tej kev xav phem thiab lub siab los ntsuas Vajtswv tej lus. Hos hais txog cov lus uas Yaxaya hais, koj puas muaj peev xwm piav nws tej lus kom tau tseeb tshaj plaws? Koj puas tau luag los piav nws tej lus? Vim koj tsis tau luag los piav Yaxaya tej lus, vim li cas koj ho tau luag los piav Yexus tej lus mas? Leej twg yog tus nyob siab dua, Yexus los Yaxaya? Vim qhov lus teb yog Yexus, vim li cas koj ho piav cov lus uas Yexus hais mas? Vajtswv puas qhia koj ua ntej txog Nws tes hauj lwm mas? Tsis muaj ib tug uas raug tsim tawm los twg uas yuav paub li, cov tub xa xov saum ntuj ceeb tsheej kiag los twb tsis paub, los sis Neeg Leej Tub kiag los twb tsis paub, yog li ntawd koj ho paub tau li cas mas? Tib neeg twb tsis muaj ntau yam heev. Qhov tseem ceeb tshaj rau nej tam sim no ces yog kom paub txog peb theem ntawm tes hauj lwm xwb. Txij kiag ntawm Yehauvas tes hauj lwm los rau tes hauj lwm ntawm Yexus, thiab txij kiag ntawm Yexus tes hauj lwm los rau tes hauj lwm ntawm theem tam sim no, peb theem hauj lwm no muaj tshwm sim sib txuas zws ua ib txoj sab puag ncig tag nrho Vajtswv txoj kev cawm tib neeg li ib lub suab paj nruag thoob plaws, thiab tag nrho tej ntawd puav leej yog tes hauj lwm ntawm ib tug Ntsujplig xwb. Txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los, Vajtswv tau ua hauj lwm cawm noob neej tas mus li xwb. Nws yog Qhov Pib thiab Qhov Xaus, Nws yog tus zaum Ib thiab tus zaum Kawg, thiab Nws yog Tus uas pib ib tiam thiab Tus uas coj tiam ntawd los rau qhov xaus. Peb theem ntawm tes hauj lwm, nyob rau tej tiam sib txawv thiab tej chaw sib txawv, puav leej yog tes hauj lwm ntawm tib tug Ntsujplig yam tsis yuam kev hlo li. Tag nrho cov uas muab peb theem no sib cais ces yog cov sawv tawm tsam Vajtswv. Tam sim no, nws yog koj tes hauj lwm uas yuav to taub hais tias tag nrho tes hauj lwm thaum thawj theem los txog niaj hnub no yog tes hauj lwm ntawm ib tug Vajtswv xwb, tes hauj lwm ntawm ib tug Ntsujplig xwb. Qhov no ces tsis muaj qhov uas yuav ntseeg tsis tau hlo li.

Qhov Dhau Los: Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (2)

Ntxiv Mus: Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (1)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No