Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (2)

Nyob rau lub sij hawm ntawd thaum uas Yexus ua hauj lwm nyob rau hauv Yudias, Nws ua yam qhib lug, tab sis tam sim no, Kuv ua hauj lwm thiab hais lus rau nej nyob rau hauv qhov chaw nrais nkoos. Cov tsis ntseeg ces yeej tsis paub txog nws hlo li. Kuv tes hauj lwm rau nej ces tsis qhib rau cov sab nraud. Tej lus no, tej kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim no, ces nej thiaj paub nkaus xwb thiab tsis muaj lwm tus paub li. Tag nrho tes hauj lwm no ces ua nyob rau hauv nej thiab tsuas nthuav tawm rau nej nkaus xwb; tsis muaj ib tug ntawm cov tsis ntseeg uas yuav paub txog tej no li, vim lub sij hawm tseem los tsis tau txog. Cov neeg ntawm no ces twb ze ze qhov raug ua kom muaj txhua yam tom qab tiv dhau tej kev qhuab ntuas no lawm, tab sis cov nyob sab nraud yeej tsis paub txog tej no li. Tes hauj lwm no mas muab zais tob dhau heev lawm! Rau lawv, ces Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv raug muab zais lawm, tab sis rau cov uas yoog raws no, ces yus yeej hais tau hais tias Nws yeej qhib lug. Txawm hais tias nyob rau hauv Vajtswv mas txhua yam yeej qhib lug, txhua yam yeej nthuav tawm, thiab txhua yam yeej tso dim plaws, qhov no mas tsuas muaj tseeb rau cov uas ntseeg Nws xwb; hos hais txog cov seem, cov tsis ntseeg, ntawd ces yeej tsis muaj dab tsi ua rau lawv paub li. Tes hauj lwm uas tab tom ua rau ntawm nej thiab nyob rau hauv Suav Teb ces yeej muab kaw cia zoo heev li, es kom thiaj muab lawv khaws tseg tau kom neeg tsis txhob paub. Yog lawv paub txog tes hauj lwm no, ces tag nrho tej lawv ua ces yog thuam nws xwb thiab muab nws cob rau kev tsim txom xwb. Lawv yuav tsis ntseeg nws li. Yuav ua hauj lwm nyob rau hauv lub teb chaws ntawm tus zaj loj liab ploog, qhov chaw uas poob qab deb tshaj plaws no, mas tsis yog ib qho dej num yooj yim li. Yog hais tias tes hauj lwm no muab tso qhib lug, ces nws yuav tsis muaj hnub ua tau ntxiv mus li lawm. Theem no ntawm tes hauj lwm ces yeej yuav ua tsis tau rau qhov chaw no li. Yog tes hauj lwm no muab coj los ua yam qhib lug, ces lawv yuav ua cas pub nws ua mus ntxiv lawm mas? Qhov no tsis yog yuav muab tes hauj lwm tso rau qhov kev phom sij loj dua xwb lod? Yog tes hauj lwm no tsis muab zais, tab sis muab ua li thaum lub sij hawm ntawm Yexus, thaum uas Nws kho cov neeg mob thiab ntiab cov dab tawm yam muaj ceem kawg nkaus li, ces nws tseem tsis raug cov dab muab “txhom kiag” ntev los lawm thiab lod? Lawv puas yuav muaj cuab kav zam tau cia muaj Vajtswv nyob mas? Yog hais tias tam sim no Kuv cia li nkag mus rau hauv tej tsev sab laj mus qhuab qhia thiab qhuab ntuas tib neeg, ces Kuv tseem yuav tsis raug tsoo tawg mos mos ntev los lawm thiab lod? Thiab yog qhov no tshwm sim, ces Kuv tes hauj lwm yuav ua cas ua mus tau txuas ntxiv mus mas? Qhov laj thawj uas tsis muaj ib qho txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj tshwm sim li los yog vim qho kev npog zais cia no xwb. Yog li ntawd, rau cov tsis ntseeg, ces Kuv tes hauj lwm yuav tsum tsis txhob pom, txhob paub, los sis txhob nrhiav tau li xwb. Yog hais tias theem no ntawm tes hauj lwm muab ua ib yam nkaus li qhov ntawm Yexus nyob rau Tiam Hmoov Hlub, ces nws yeej yuav tsis khiav tus yees li tam sim no li. Yog li ntawd, ua hauj lwm nkaum ntsiag to li no ces yog ua kom muaj txiaj ntsig rau nej thiab rau tes hauj lwm ua ke tag nrho. Thaum Vajtswv tes hauj lwm hauv ntiaj teb los txog qhov xaus lawm, qhov ntawd ces yog, thaum tes hauj lwm zais cia no xaus lawm, ces theem no ntawm tes hauj lwm yuav tawg qhib plho cuab lug. Sawv daws yuav paub hais tias muaj ib pab neeg kov yeej nyob rau Suav Teb; sawv daws yuav paub hais tias Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv nyob rau Suav Teb thiab hais tias Nws tes hauj lwm tau los txog qhov xaus lawm. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas tib neeg thiaj li yuav to taub: Vim li cas Suav Teb ho tsis tau poob qab los sis vau? Nws yog vim Vajtswv tus kheej tau los ua kiag Nws tes hauj lwm nyob rau hauv Suav Teb thiab tau ua kom ib pab neeg zoo tiav log mus ua cov kov yeej lawm.

Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv ces tsuas tshwm sim Nws Tus Kheej rau ib pab neeg uas raws Nws qab pom rau lub sij hawm thaum Nws tus kheej los ua kiag Nws tes dej num, thiab tsis tshwm sim rau tag nrho cov uas raug tsim tawm los pom. Nws tsuas rais los muaj cev nqaij daim tawv los ua kom tiav ib theem ntawm Nws tes hauj lwm xwb, thiab tsis yog yuav los ua kom tib neeg pom Nws tus duab. Txawm li cas los xij, Nws tes hauj lwm mas yuav tsum tau ua los ntawm Nws Tus Kheej kiag xwb, yog li ntawd nws yog ib qho tseem ceeb heev rau Nws los ua nyob rau hauv cev nqaij daim tawv kiag. Thaum tes hauj lwm no xaus lawm, Nws yuav ncaim tib neeg lub ntiaj teb mus; Nws yuav nrog noob neej nyob tsis tau ntev vim ntshai tsam ho khuam kev rau tes hauj lwm uas yuav los ntxiv. Qhov uas Nws tshwm sim rau cov neeg coob coob pom ces tsuas yog Nws tus moj yam ncaj ncees thiab tag nrho Nws tej kev ua xwb, thiab tsis yog tus duab ntawm thaum uas Nws rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ob zaug ntawd, vim Vajtswv daim duab ces tsuas muab ua tau kom pom nyob rau hauv Nws tus moj yam xwb, thiab yuav tsis muaj cuab kav muab hloov tau rau daim duab ntawm Nws cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg rau ntawd. Daim duab ntawm Nws cev nqaij daim tawv ces tsuas pub tau rau ib co neeg tsawg tsawg pom xwb, tsuas yog rau cov uas raws Nws qab thaum Nws ua tes hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv xwb. Yog vim li no es tes hauj lwm uas tab tom ua tam sim no thiaj li ua zais ntsiag to xwb. Nyob rau tib txog kev ntawd, Yexus tsuas qhia Nws Tus Kheej rau cov neeg Yudais pom thaum Nws ua Nws tes hauj lwm xwb, thiab tsis tau muab Nws Tus Kheej qhia rau lwm haiv neeg pom hlo li. Yog li ntawd, thaum uas Nws ua Nws tes hauj lwm tiav lawm, Nws thiaj cia li maj nrawm nroos ncaim mus kiag ntawm tib neeg lub ntiaj teb thiab tsis nyob ntxiv li lawm; tom qab ntawd, tsis yog Nws, daim duab ntawm tus tib neeg, tus uas qhia Nws Tus Kheej rau tib neeg pom, tab sis yog Vajntsujplig tus uas ua tes hauj lwm ncaj qha. Thaum uas tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ntawd raug ua tiav tag lawm, Nws yuav ncaim ntawm lub ntiaj teb uas txawj tuag mus, thiab yuav tsis muaj dua ib zaug ntxiv li lawm uas Nws yuav ua ib teg hauj lwm uas me ntsis zoo yuav sib thooj li qhov uas Nws ua thaum Nws nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv lawm. Tom qab qhov no, ces tes hauj lwm tag nrho ces yog Vajntsujplig ua lawm xwb. Nyob rau lub sij hawm no, tib neeg yuav tsis tshua muaj cuab kav pom daim duab ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv lawm; Nws yuav tsis qhia Nws Tus Kheej rau tib neeg pom hlo li lawm, tab sis yuav nkaum mus ib txhiab ib txhis. Lub sij hawm rau tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas rais los muaj lub cev nqaij daim tawv mas muaj chaw xaus. Nws yog ua nyob rau ib tiam twg kiag, ib lub caij nyoog twg kiag, ib lub teb chaws twg kiag, thiab nrog ib co neeg twg kiag xwb. Tes hauj lwm no tsuas sawv cev rau tes hauj lwm thaum lub sij hawm ntawm Vajtswv txoj kev yug los ua neeg xwb; nws sawv cev rau ib tiam twg xwb; nws sawv cev rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv tus Ntsujplig nyob rau ib tiam twg kiag xwb, thiab tsis yog tag nrho Nws tes hauj lwm. Yog li ntawd, daim duab ntawm tus Vajtswv uas rais los muaj cev nqaij daim tawv yuav tsis muab coj los qhia kom tag nrho tib neeg pom. Qhov uas muab coj los qhia rau cov tib neeg coob coob pom ces yog txoj kev ncaj ncees ntawm Vajtswv thiab Nws tus moj yam tag nrho xwb, tsis yog Nws daim duab thaum Nws rais los muaj cev nqaij daim tawv ob zaug ntawd. Nws tsis yog ib daim duab uas muab rau tib neeg saib, los sis tsis yog ob daim duab ua ke. Yog li ntawd, nws yog ib qho tseem ceeb heev uas Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawd yuav tsum ncaim lub ntiaj teb mus thaum uas ua tiav hlo tes hauj lwm uas Nws yuav tsum tau ua lawm, vim Nws tsuas los ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua xwb, thiab tsis yog yuav los muab Nws daim duab qhia rau tib neeg pom. Txawm hais tias qhov tseem ceeb ntawm txoj kev yug los ua neeg twb ua tiav nyob rau ntawm qhov uas Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ob zaug lawm, los Nws yeej tseem yuav tsis tshwm sim Nws Tus Kheej rau ib haiv neeg twg uas tsis tau pom dua Nws li. Yexus yuav tsis muaj hnub rov qhia Nws Tus Kheej rau cov neeg Yudais pom ua lub Hnub ntawm txoj kev ncaj ncees ib zaug ntxiv li lawm, los sis Nws yuav tsis sawv rau saum ncov Roob Txiv Aulib thiab tshwm sim rau tag nrho txhua tus neeg pom; tag nrho qhov uas cov neeg Yudais tau pom ces yog daim duab ntawm Yexus rau thaum Nws lub sij hawm nyob rau hauv Yudias xwb. Qhov no vim yog tes hauj lwm ntawm Yexus nyob rau hauv Nws qhov kev yug los ua neeg ntawd twb xaus tau ob txhiab xyoo dhau los lawm; Nws yuav tsis rov qab los rau Yudias nyob rau hauv daim duab ntawm ib tug neeg Yudais ntxiv lawm, haj yam yuav tsis qhia kom pom Nws Tus Kheej nyob rau hauv daim duab ntawm ib tug neeg Yudais rau ib tug ntawm Lwm Haiv Neeg li lawm, vim daim duab ntawm Yexus uas rais los muaj cev nqaij daim tawv ntawd tsuas yog daim duab ntawm ib tug neeg Yudais xwb, thiab tsis yog daim duab ntawm Neeg Leej Tub uas Yauhas pom. Txawm hais tias Yexus tau cog lus rau Nws cov ntseeg hais tias Nws yuav rov qab los dua, los Nws yuav tsis cia li tshwm sim Nws Tus Kheej nyob rau hauv daim duab ntawm ib tug neeg Yudais los rau Lwm Haiv Neeg pom. Nej tsim nyog paub hais tias tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas rais los muaj cev nqaij daim tawv ces yog los qhib ib tiam. Tes hauj lwm no tsuas yog muaj rau ob peb xyoos xwb, thiab Nws yuav tsis muaj cuab kav ua tau tag nrho tes dej num ntawm Vajtswv tus Ntsujplig, ib yam li daim duab ntawm Yexus uas yog ib tug neeg Yudais tsuas sawv cev tau rau daim duab ntawm Vajtswv thaum Nws ua hauj lwm nyob rau hauv Yudias xwb, thiab Nws tsuas ua tau tes hauj lwm raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig nkaus xwb. Nyob rau lub sij hawm thaum uas Yexus nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, Nws tsis muaj cuab kav ua tes hauj lwm coj ib tiam los rau qhov xaus los sis rhuav tshem noob neej. Yog li ntawd, tom qab uas Nws tau raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm thiab tau xaus Nws tes hauj lwm lawm, Nws thiaj li nces mus rau qhov siab tshaj plaws ntawm qhov siab lawm thiab muab Nws Tus Kheej zais tawm ntawm tib neeg lawm. Txij thaum ntawd los, ces cov ntseeg uas muaj lub siab ncaj ntawm Lwm Haiv Neeg thiaj li tsis pom qhov kev tshwm sim ntawm tus Tswv Yexus li lawm, tab sis tsuas yog daim duab ntawm Nws uas lawv tau muab lo rau tim phab ntsa lawm xwb. Daim duab no tsuas yog ib daig uas tib neeg kos xwb, thiab tsis yog daim duab ntawm Vajtswv uas Nws qhia Nws Tus Kheej kiag rau tib neeg pom. Vajtswv yuav tsis muab Nws Tus Kheej qhib lug rau cov neeg coob coob pom nyob rau hauv daim duab uas thaum Nws tau rais los muaj cev nqaij daim tawv ob zaug ntawd lawm. Tes hauj lwm Nws ua nyob rau hauv noob neej ces yog cia kom lawv to taub Nws tus moj yam. Tag nrho qhov no ces muab qhia rau tib neeg pom los ntawm tes hauj lwm ntawm tej tiam uas sib txawv ntawd; nws yog ua tau tiav hlo los ntawm tus moj yam uas Nws tau muab qhia kom tib neeg paub thiab tes hauj lwm uas Nws tau ua, tsis yog los ntawm kev tshwm sim ntawm Yexus. Qhov ntawd ces hais tias, Vajtswv daim duab ces tsis yog muab ua kom tib neeg paub los ntawm daim duab ntawm tus uas yug los ua neeg, tab sis yog los ntawm tes hauj lwm uas ua los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg uas muaj tag nrho daim duab thiab lub cev; thiab los ntawm Nws tes hauj lwm, Nws daim duab ces muab qhia kom pom thiab Nws tus moj yam ces muab qhia kom paub. Qhov no yog qhov tseem ceeb ntawm tes hauj lwm uas Nws xav ua nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv.

Thaum uas tes hauj lwm ntawm Vajtswv ob qho kev yug los ua neeg tau los rau qhov xaus lawm, Nws yuav pib qhia kom pom Nws tus moj yam ncaj ncees kom thoob plaws mus rau lwm haiv neeg ntawm cov tsis ntseeg, cia cov neeg coob coob kom pom Nws daim duab. Nws yuav ua kom Nws tus moj yam tshwm sim thiab los ntawm qhov no ces yuav qhia kom pom meej txog qhov kawg ntawm tej hom tib neeg uas sib txawv, yog li ntawd coj kiag tiam qub tag nrho los rau qhov chaw xaus. Qhov laj thawj uas vim li cas Nws tes hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv ho tsis muaj txuas ntxiv kom thoob rau ib qho kev nthuav tawm kom dav dav (ib yam nkaus li qhov uas Yexus tsuas ua hauj lwm nyob rau hauv Yudias xwb, thiab niaj hnub no Kuv tsuas ua hauj lwm nrog nej xwb) ces vim yog Nws tes hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv muaj ciaj ciam thiab muaj chaw kawg. Nws tsuas ua ib nyuag ntu sij hawm luv luv ntawm tes hauj lwm nyob rau hauv daim duab ntawm ib lub cev nqaij daim tawv dog dig thiab zoo li lwm tus xwb; Nws tsis siv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg no los ua tes hauj lwm mus tag ib txhiab ib txhis los sis tes hauj lwm uas tshwm sim rau cov neeg hauv txhua lub teb chaws ntawm cov tsis ntseeg. Tes hauj lwm ntawm lub cev nqaij daim tawv mas tsuas txwv tau rau hauv tus ciaj ciam xwb (ib yam li tsuas ua hauj lwm nyob rau hauv Yudias los sis nyob rau hauv nej xwb), thiab tom qab ntawd, siv tes hauj lwm uas ua nyob rau hauv tej ciam no, nws tus ciaj ciam ntawd ces kuj yuav muab nthuav kom dav tau thiab. Muaj tseeb, tes hauj lwm nthuav dav mus ces yog yuav ua ncaj qha los ntawm Nws tus Ntsujplig thiab tom qab ntawd ces yuav tsis yog tes hauj lwm ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawd lawm. Vim tes hauj lwm ntawm lub cev nqaij daim tawv ces muaj ciaj ciam thiab tsis muaj txuas ntxiv mus kom thoob plaws txhua txhua ces kaum ntawm lub qab ntuj khwb—qhov no ces nws ua tsis tau. Los ntawm tes hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv, Nws tus Ntsujplig ua tes hauj lwm uas yuav los tom qab ntawd. Yog li ntawd, tes hauj lwm uas ua tiav nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv ces tsis muaj tus yeeb yam li ib qho kev pib uas ua nyob rau hauv qee tus ciaj ciam; tom qab qhov no, ces yog Nws tus Ntsujplig uas ua tes hauj lwm no ntxiv mus, thiab Nws ua li ntawd ntau tshaj mus nyob rau hauv ib tug ciaj ciam uas nthuav dav zog lawm.

Vajtswv los ua hauj lwm rau hauv lub ntiaj teb ces tsuas yog los coj tiam no xwb; Nws tsuas yog los qhib dua ib tiam tshiab thiab coj tiam qub los rau qhov chaw xaus xwb. Nws tsis tau los nyob kom tag nrho ib tug tib neeg txoj sia nyob rau hauv ntiaj teb, los kom Nws Tus Kheej muaj kev ntsib kev pom rau tej kev xyiv fab thiab kev tu siab ntawm lub neej ntawm tib leeg lub ntiaj teb, los sis los ua kom ib tug neeg twg zoo tiav log los ntawm Nws txhais tes los sis saib xyuas kiag ib tug neeg twg thaum nws loj hlob tuaj mus. Qhov no tsis yog Nws tes hauj lwm; Nws tes hauj lwm ces tsuas yog los pib tiam tshiab thiab muab tiam qub xaus tseg xwb. Qhov ntawd ces yog, Nws tus kheej kiag yuav pib ib tiam tshiab, coj kiag tiam ua ntej los rau qhov chaw xaus, thiab tua yeej Ntxwgnyoog los ntawm uas Nws tus kheej los ua kiag tes hauj lwm ntawd. Txhua zaus uas Nws tus kheej ua kiag tes hauj lwm, ces zoo ib yam nkaus li Nws rhais ib ruam kiag mus rau hauv thaj chaw sib ntaus sib tua. Ua ntej tshaj, ces Nws tua yeej tag nrho lub ntiaj teb thiab yeej kiag Ntxwgnyoog thaum uas tseem nyob rau hauv cev nqaij daim tawv; Nws muab kiag tag nrho tej yeeb koob thiab qhib kiag daim ntaub thaiv ntawm tag nrho tes hauj lwm ntawm ob txhiab xyoo, ua li ntawd es kom tag nrho cov tib neeg hauv ntiaj teb thiaj muaj txoj kev uas yog los taug thiab muaj lub neej ntawm txoj kev thaj yeeb thiab kev xyiv fab los ua. Txawm li cas los xij, Vajtswv tsis muaj cuab kav yuav nrog tib neeg nyob hauv ntiaj teb kom ntev, vim Vajtswv yog Vajtswv, thiab tsis zoo li tib neeg kiag li. Nws yuav nyob tsis tau ntev kom tag ib sim neej li ntawm ib tug neeg li sawv daws, qhov ntawd ces yog, Nws yuav nyob tsis tau hauv ntiaj teb li ib tug neeg uas tsis muaj dab tsi tshaj tej uas sawv daws muaj li, vim Nws tsuas muaj ib qho kev ua neej me me ntawm ib tug tib neeg li sawv daws los yug Nws lub neej ua tib neeg nkaus xwb. Nyob rau lwm qhov lus hais, ces Vajtswv yuav pib ib yig neej, muaj ib txoj hauj lwm, thiab tu ib co me nyuam nyob hauv ntiaj teb tau li cas? Qhov no tsis yog ib qho kev poob ntsej muag rau Nws lod? Qhov uas Nws tau txais qhov kev ua neej mas tsuas yog rau lub hom phiaj ua tes hauj lwm nyob rau ib tug yam ntxwv kom xws sawv daws xwb, tsis yog yuav ua kom Nws muaj ib yig neej thiab hauj lwm li ib tug neeg li sawv daws muaj. Nws qhov kev txawj xav li sawv daws, lub siab li sawv daws, thiab kev noj thiab kev hnav li sawv daws ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv ces yeej muaj txaus los ua pov thawj qhia hais tias Nws muaj ib qho kev ua neej; tsis tas yuav kom Nws yuav tsum muaj ib lub cuab yig los sis ib txoj hauj lwm kom ua tau pov thawj qhia hais tias Nws yeej muaj ib txoj kev ua neej li. Qhov no ces tsis tas yuav tsum muaj li! Vajtswv los rau ntiaj teb ces yog Txoj Lus rais los ua lub cev nqaij daim tawv; Nws tsuas cia kom tib neeg to taub Nws txoj lus thiab kom pom Nws txoj lus, qhov ntawd ces yog, cia tib neeg kom pom tes hauj lwm uas ua los ntawm lub cev nqaij daim tawv. Nws qhov kev npaj siab ces tsis yog yuav kom tib neeg saib Nws lub cev nqaij daim tawv zoo li ub li no, tab sis tsuas yog kom tib neeg mloog lus mus kom txog thaum kawg xwb, qhov ntawd ces yog, ua raws cov lus uas hais tawm kiag ntawm Nws lub qhov ncauj los, thiab kom zwm rau tag nrho tes hauj lwm uas Nws ua. Nws tsuas lam ua hauj lwm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv xwb; Nws tsis tau npaj siab hais kom tib neeg muab qhov kev zoo thiab kev dawb huv ntawm lub cev nqaij daim tawv tso rau qhov chaw siab, tab sis tsuas yog qhia kom tib neeg pom lub tswv yim ntawm Nws tes hauj lwm thiab tag nrho lub hwj chim uas Nws tuav xwb. Yog li ntawd, txawm hais tias Nws muaj txoj kev ua neej uas zoo kawg nkaus, los Nws tsis tshaj tawm li, thiab tsuas tsom ntsees rau tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua xwb. Nej tsim nyog paub hais tias vim li cas Vajtswv ho rais los muaj lub cev nqaij daim tawv thiab tab sis tsis tshaj tawm rau pej xeem paub los sis hais lus tim khawv txog Nws txoj kev ua neej, tab sis tsuas yog uas tes hauj lwm uas Nws xav ua xwb. Yog li ntawd, tag nrho tej uas nej pom tau los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ces tsuas yog qhov uas Nws yog raws li lub hwj chim qaum ntuj xwb; qhov no ces vim yog Nws tsis tshaj tawm qhov uas Nws yog raws li tib neeg es kom tib neeg xyaum raws qhov uas Nws yog tib neeg ntawd. Tsuas yog thaum uas tib neeg coj ib co neeg lawm xwb mas lawv thiaj li hais txog qhov uas lawv yog li tib neeg, es kom tau txais lawv tej kev qhuas thiab kev ntseeg thiab ces thiaj li tau txoj kev coj ntawm lwm tus. Nyob rau qhov sib txawv, Vajtswv txeeb tib neeg los ntawm Nws tes hauj lwm nkaus xwb (qhov ntawd ces yog, tes hauj lwm uas tib neeg ua tsis tau); nws tsis tseem ceeb txawm tias tib neeg hwm Nws los sis ua kom tib neeg quab Nws li. Tag nrho tej Nws ua ces yog cog ib qho kev xav rau hauv tib neeg kom lawv hwm Nws thiab ib qho kev hnov txog Nws qhov uas piav tsis tau kom to taub li. Vajtswv ces tsis tas yuav ua kom tib neeg qhuas li; tag nrho tej Nws xav tau ces tsuas yog kom koj hwm Nws thaum uas koj tau pom kiag Nws tus moj yam lawm. Tes hauj lwm uas Vajtswv ua ces yog Nws tus kheej li; tib neeg tsis muaj peev xwm ua tau sawv Nws cev, los sis tib neeg yeej ua tsis tau li. Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej nkaus xwb thiaj li muaj peev xwm ua tau Nws tus kheej tes hauj lwm thiab coj tau ib tiam tshiab los coj tib neeg mus rau lub neej tshiab. Tes hauj lwm Nws ua ces yog yuav ua kom tib neeg muaj peev xwm los muab tau ib lub neej tshiab thiab nkag mus rau ib tiam tshiab. Qhov hauj lwm seem ces muab cob rau cov uas muaj txoj kev ua neej uas raug lwm tus qhuas. Yog li ntawd, nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Nws tau ua tiav hlo tes hauj lwm ob txhiab xyoo nyob rau ntawm peb thiab ib nrab xyoo ntawm Nws lub hnub nyoog peb-caug-peb xyoos nyob rau hauv cev nqaij daim tawv. Thaum Vajtswv los rau hauv ntiaj teb los ua Nws tes hauj lwm, Nws yeej ua tiav hlo tes hauj lwm ob txhiab xyoo los sis tag nrho ib tiam ntawd nyob rau ncua sij hawm uas luv tshaj plaws ntawm ob peb xyoos xwb. Nws yeej tsis qeeb li, thiab Nws yeej tsis ncua sij hawm li; Nws tsuas muab tes hauj lwm ntawm ntau ntau xyoo zuaj kom tsawg xwb es kom nws ua tau tiav rau ob peb lub xyoo luv luv xwb. Qhov no ces vim yog tes hauj lwm uas Nws tus kheej uas kiag ces tag nrho yog ua rau txoj kev qhib ib txoj kev tshiab tawm los thiab coj ib tiam tshiab los.

Qhov Dhau Los: Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (1)

Ntxiv Mus: Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (3)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No