11. Tsuas Yog Ib Txoj Hau Kev Ua Neej Nyob Zoo Li ib tug Tib Neeg Tiag

Sau los ntawm Tsheev Xyib, Teb Chaws Suav

Muaj ib zaug kuv tau nyeem ib phau ntawv los ntawm tus kws sau yog neeg Yij pees hais txog ib tug tub muag khoom tau tswj hwm nws cov khoom muag ib cov tshuaj ua kom plaub hau tuaj, tshuaj zas plaub hau, roj pleev plaub hau, plaub hau txhob zeeg, thiab ua kom plaub hau ntxheev rau ib tug tub kos duab ua muaj plaub hau tsawg tsawg, tau hais tias nws cov tshuaj yuav pab daws nws tej teeb meem. Tus tub kos duab tau siv nyiaj yuav ntau heev tab sis thaum kawg kuj tseem taub hau do li qub. Tus kws sau phau ntawv tau siv lus cib nyeej yuav qhia tshwm cov lus dag uas tsis ncaj ncees los ntawm cov neeg muag khoom niaj hnub no, ceeb toom rau tib neeg kom tsis txhob raug dag. Tej yam li no tau dhau ua qhov tsis zoo zuj zus zaum tas zaum thiab tab sis tsis muaj leej twg yuav tuaj yeem daws tau qhov teeb meem no. Kuv kuj tau yog ib tug ntawm cov ntawd los dua lawm thiab. Kuv tau dag thiab ntxias dag cov neeg yuav khoom kom kuv tau nyiaj ntau. Kuv tau ua yuam kev thiab kuj tsum tsis tau li. Tom qab kuv tau lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num ntawm tiam kawg thiab kuv tau nkag siab qee qhov tseeb los ntawv txoj kev nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus. Kuv txoj kev xav tau hloov pauv thiab kuv tau pib xyaum ua raws qhov tseeb thiab kev coj ncaj raws li Vajtswv cov lus. Qhov no tsuas yog ib txoj kev uas yuav nyob tau yam qhib siab lug thiab muaj yam zoo nkaus li tib neeg.

Thaum kuv nyuam qhuav qhib lub khw ua plaub hau kuv tau cog lus tias yuav ua lag luam kom ncaj ncees. Kuv ua li ntawd nkaus xwb, yeej tsis tau paj ntau. Kuv tau siv tag nrho kuv lub zog los ua txhua txhua tus neeg qhua uas tuaj ntawm kuv lub khw ua plaub hau thiab kuv tus nqi los kuj qis dua lwm tus kws ua plaub hau. Tab sis tom qab uas kuv tau ua li ntawd li ib lub xyoo Kuv tshuav nyiaj seem 2,000 yuam xwb thaum them nqi khiab lub khw tag, nqi se, nqi hluav taws xob nqi dej, nqi cua kub, thiab lwm yam ntxiv. Kuv tau lag luam zoo dua cov khw ua plaub hau thaj tsam ntawd tab sis lawv tseem khwv tau nyiaj ntau dua kuv. Kuv paub tias lawv tau nyiaj feem ntau los ntawm qhov hu tus nqi siab siab rau cov qhua, vam khom siv cov tswm yim kom lawv tau cov nyiaj tsis ncaj ncees. Qhov tseeb yog, muaj qee zaus kuv kuj xav ua li lawv ua thiab Tab sis kuv tsis hnov zoo siab puas tsawg los ntawm qhov tau nyiaj los li ntawd. Zoo li tej laus piv paj lug tias, “txom nyem tab sis txaus siab.” Txawm tias kuv yuav txom nyem npaum li cas los xij, kuv xav tias kuv yuav tsum tau muaj nplooj siab dawb plaug. Kuv xav ua li ntawd kawg li tab sis tau txiav txim siab ua lag luam mus ntxiv raws li kuv txoj kev xav thiab ua ib tug neeg zoo txawm tias yuav khwv tau nyiaj me me los xij. Peb lub xyoo dhau mu uas kuv tau ua li ntawd, thiab lwm cov kws ua plaub hau cov uas pib qhib khw ua plaub hau tooj txhij kuv kuj tau yuav lub khw loj dua qub los yog ua lag luam loj tuaj. Muaj qee tus kuj txog muaj tsheb loj, tab sis kuv ces tseem nyob qhov qub zoo li peblub xyoo tas los xwb.

Muaj ib hnub kuv txiv tau mob thiab tau mus pw tim tsev kho mob thiab yuav siv nyiaj los kho nws ntau txhiab yuam. Kuv tsis muaj nyiaj khaws li. Kuv tau qiv nyiaj kom tau ntau li kuv tuaj yeem qiv tau, tab sis tsuas them nqi tshuaj tau ib nrab xwb. Xav txog qhov kuv tau qiv nyiaj ntau npaum no thiab tsis paub tias yuav yog thaum twg mam li them taus tau tawm tsam rau hauv kuv siab: Kuv puas tsim nyog nce tus nqi me me ne? Yuav zoo li cas yog kuv nce qi me me rau cov neeg muaj nyiaj? Thaum kuv tseem ua xyem xyav ntawd, kuv ib tug phooj ywg tau hais rau kuv tias, “Tag nrho tej kev txom nyem no tsuas yog vim koj ncaj ncees rau koj txoj kev dawb huv xwb. Lwm tus tswv lub khw ua plaub hau cov nyiaj paj ib xyoo ces tau ntau ntau txhiab, tab sis koj li ces tsuas tau ob peb txhiab xwb. Koj ces tsis txawj xav kiag li os. Yog koj xav them cov nuj nqi kom sai sai, koj yuav tsum tau ua lag luam kom ntse dua qub. Koj yuav tsum muaj li ob peb lub tswv yim zais cia siv kom khwv tau nyiaj ntau dua qub.” Thaum nws rov qab lawm, ib tug tswv lub khw ua plaub hau nyob sab ntug kev sab tiv tau tuaj ntawm kuv thiab hais tso dag tias: “Koj mas siab zoo tiag tiag uas ua lub khw ua plau hau li no! Lag luam mus tau zoo thiab koj kuj muaj lub koob npe nrov, tab sis mas hos tsis tau nyiaj paj ntau. Koj xav zoo li Niam Thaws Li Xas los? Yog kuv ua plaub hau tau zoo npaum li koj, ntshe kuv twb nplua nuj ob peb xyoo tag los lawm. Koj mas ncaj ncees dhau lawm. Koj yuav tsum nkag siab txog kev ua lag luam, tab sis koj siv tag nrho koj lub zog thiab hos khwv tsis tau ib qho dab tsi li. Puas yuav zoo li txhua tus neeg pheej hais tias ‘Nyiaj txiag ua rau lub ntiaj teb tig mus los tau’ thiab ‘Tsuas yog tus neeg ruam xwb thiaj li tsis yuav cov nyiaj ntawm nws tes’ lod? Koj yuav tsum tau xav me ntsis.” Hmo ntawd kuv tig cev mus los, pw tsis tsaug zog li. “Cov lus uas nkawv ob tug tau hais kuj muaj laj thawj thiab.” Kuv xav, “Kuv ua lag luam ncaj ncees heev, yog li es thaum twg kuv mam li khwv tau me ntsis nyiaj? Ntshe zoo li lawv hais tias, ‘Nyiaj txiag tsis yog txhua yam, tab sis tsis muaj nyiaj, koj yuav ua dab tsis los tsis tau.’ Ib npib nyiaj xwb los yeej tuaj yeem ua tau txhua yam. Dua ntawd, kuv txiv tab tom mob nyob tim tsev kho mob thiab tsis tuaj yeem ncua kho nws tau. Hais txog kuv txiv cov nqi kho mob thiab qhov kuv yuav tuaj yeem them nuj nqi, siv me ntsis tswv yim kom tau nyiaj yog ib qhov yuav tsum nkag siab txog.” Kuv xav li ntawd kom kuv kaj siab thiab tau txiav txim pib sim rau cov qhua uas muaj nyiaj zog.

Hnub tom qab, muaj ib tug qhua tau tuaj caws plaub hau. Ntsia nws hnav khaub ncaws ntxim li yog ib tug neeg muaj nyiaj, yog li ntawd kuv thiaj li tau xav tias kuv yuav siv tej lub sij hawm zoo no kom tau nyiaj tshaj me ntsis. Tam siv thaum them nyiaj ntawd kuv tau hu 200 yuam. Qhia qhov tseeb, kuv lub siab mas dhia ceev kawg vim tias kuv yeej ib txwm hu 120 yuam xwb, yog li ntawd thaum kuv hu nqi ntau zog, kuv ntshai tsam nws hais tias kuv hais nqi siab dhau lawm. Yog nws hos hais tias kim dhau lawm, kuv mam txo nqi qis me me. Hnov zoo nkaus muaj txim txhaum, kuv tsis tuaj yeem tsa kuv lub qhov muag ntsia nws. Nws kuj cev kiag nyiaj rau kuv thiab tseem qhuas tias kuv ua tau zoo. Nws txaus siab heev rau nws cov plaub hau thiab tau hais tias nws tsim nyog qhov nyiaj kawg. Nws hais tias nws mam li qhia kuv rau nws cov phooj ywg thiab nws tsev neeg. Tom qab nws mus lawm, kuv nyob tsis tswm li ib pliag li. Nws muaj kev cia siab rau kuv tab sis cas kuv hos dag nws. Yog ib qho siab phem kawg. Tab sis tom qab ntxiv, “Tsuas yog tus neeg ruam xwb thiaj li tsis yuav cov nyiaj ntawm nws tes.” Ces tseem yog kuv tej nuj nqis thiab, yog li ntawd kuv tsuas yog npog kuv qhov kev xav txhaum cia. Txij hnub ntawd los kuv tau hloov pauv kuv txoj kev xav rau qhov kev ua lag luam. Thaum twg yog cov qhua muaj nyiaj tuaj, kuv yuav luag ntxhi txais tos lawm, thiab kuv yuav qhia lawv tej yam kev siv thiab cov khoom siv.

Muaj ib zaug ib tus qhua xav zawv nws cov plaub hau thiab ua plaub hau, thiab kuv xav tias, “Zawv plaub hau tu nqi qis dua 10 yuam. Kuv mam li nrhiav ib lub tswv yim ua kom tau nyiaj ntau dua ntawd.” Ces kuv thiaj li hais rau nws, “Koj cov plaub hau nkig heev. Yog tias koj tsis saib xyuas sai sai kom zoo, ntshe nws yuav pib hle, thiab plaub hau mas zoo tam nkaus li tus poj niam ib lub ntsej muag. Yog koj tseem tsis tu plaub hau kom zoo, tsam koj xav tau ces hos lig lawm.” Nws ntseeg txhua yam uas kuv tau hais thiab nws tau siv 300 yuam yuav ib pob tshuaj ua kom plaub hau txho hle thiab ho dhau los ua ib tus qhua tuaj pleev tshuaj plaub hau sov sov yam tsis tu ncua. Kuv hnov zoo li tsis yoog yim kiag tom qab nws mus lawm. Kuv muaj nyiaj, tab sis tsis paub tseeb tias cov tshuaj puas yuav siv tau txais txhiaj ntsig li cas. Kuv hais rau kuv tus kheej, tab sis kuv yuav ua li cas yog tias qhov tshuaj ntawd siv tsis zoo thiab nws rov qab tuaj hais? Tab sis kuj tsis muaj dab tsi txhawj txog thiab. Kuv twb muag tag lawm, ua tsis tau li cas. Tau ob peb hnub tom qab thaum kuv tab tom txiav ib tug qhua cov plaub hau nws tias nws lub tau hau muaj plhaws thiab khaus khaus tawv taub hau. Kuv xav, “kuv mam qhia ib cov tshuaj zawv plaub hau kuv muag no yog li kuv thiaj yuav tau me me nyiaj.” Kuv tau hais yam muaj xwm txheej, “Taub hau muaj plhaws thiab khaus tawv taub hau yog vim los ntawm kis kab mob thiab yog nws kis hnyav koj cov plaub hau yuav pib hle, yog ib qho uas yuav tshwm sim rau koj txoj kev xav txog koj tus kheej.” Nws tau nug kuv tam siv tias yuav ua li cas thiaj zoo rau nws cov plaub hau, yog li tam sim ntawd, kuv thiaj qhia kuv cov tshuaj zawv plaub hau kom txhob muaj plhaws rau nws thiab kuv tau cog lus rau nws tias siv yuav zoo heev. Nws txaus siab hlo yuav qhov tshuaj zawv plaub hau. Kuv muag rau nws 68 yuam uas qhov khoom ntawd tsuas yog 25 yuam xwb thiab nws tseem ua tsaug kuv kawg thiab. Kuv xav tias cas khwv nyiaj li ntawd yuav yooj yim ua luaj. Tos cov tswv khw ua plaub hau hos muaj nyiaj tag lawm. Kuv xav tias ntshe kuv kuj yuav muaj nyiaj sai sai, thiab ntshe kuv yuav tsis txhawj txog kuv txiv tej nqi kho mob. Nyob rau txoj hau kev no, qhov kev nyuab siab ntawm kuv tau ploj zuj zus thiab kuv tau los ntseeg tias ib txoj hau kev khwv kom tau nyiaj yog kev dag thiab coj tsis ncaj.

Kaum lub xyoo dhau mus sai yam li ib ntsais muag xwb. Kuv kuj khwv tau ib cov nyiaj, kuv them tag nrho kuv cov nuj nqis, thiab kuv tseem yuav tau ib lub tsev thiab ib lub tsheb loj. Kuv tsis paub tias vim li cas, tab sis txawm kuv yuav nyob yam tau zoo npaum li cas, kuv ho hnov zoo li tsis muaj kev kaj siab kiag li. Kuv hnov zoo li khoob lug hauv lub siab, tsis txaus siab li. Lawv tias “Tib neeg ua, Lub ntuj saib xyuas,” thiab “Ua zoo ces tau zoo ua phem ces tau phem.” Kuv pheej ntshai tias tsam muaj ib hnub twg kuv cov qhua uas kuv dag ntawd yuav tuaj soj ntsuam kuv, thiab ntshe kuv lub koob npe yuav raug rhuav. Kuv ntshai thaum kuv xav li ntawd thiab nyob nrog txoj kev ntshai. Nws sab kawg li. Kuv xav rov qab mus ua lag luam kom ncaj ncees kawg nkau li tab sis kuv tsis tuaj yeem coj kuv tus kheej mus ua li ntawd. Kuv ces zoo li ib tug tub sab uas tuaj saj tau—kuv xav tso tseg, tab sis tsis tuaj yeem ua tau.

Zoo li kuv tab tom peem tawm ntawv txoj kev mob nkeeg, nti kom tawm ntawm ib qho kev txhaum, muaj ib tug phooj ywg tau qhia txog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj moo zoo ntawm tiam kawg rau kuv. Nws tau qhia kuv tias Vajtswv txhua lo lus yog qhov tseeb thiab tuaj yeem daws tau tag nrho peb tej kev nyuab, lawv tuaj yeem kho qhov mob hauv peb lub siab. Tom qab ntawd, kuv tau pib mus sib sau ua ke thiab nyeem Vajtswv cov lus nrog lwm tus neeg, hu nkauj qhuas, thiab kuv hnov tau tias muaj kev kaj siab tiag tiag. Koj tsis tuaj yeem yuav muab tej kev xav ntawd piv rau ib qhov nqi dab tsi. Kuv tau txiav txim mus xyaum ua raws kuv txoj kev ntseeg kom zoo.

Ib zaug ntawd kev sib sau ua ke, cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau nyeem ib nqe lus ntawm Vajtswv cov lus. “Kev ua siab ncaj txhais tias muab nej lub siab rau Vajtswv, ua tseeb tiag tiag rau Vajtswv hauv txhua yam, qhib siab hlo nrog Nws hauv txhua yam, tsis txhob zais qhov tseeb, tsis txhob sim dag cov nyob siab saud thiab cov nyob hauv qab koj, thiab tsis txhob ua tej yam uas ntxim li haum Vajtswv siab xwb. Muab ua luv luv hais, kev coj ncaj yog ua kom dawb huv rau txhua yam hauv nej tej kev ua thiab cov lus, thiab tsis txhob dag Vajtswv los sis dag tib neeg li. … Yog koj muaj ntau qhov lus zais uas koj tsis xav qhia, yog koj tsis nyiam ntuav tawm kom tag nrho koj tej lus zais—koj tej kev nyuaj siab—rau lwm tus pom es kom nrhiav tau txoj kev kaj, ces kuv hais tias koj yog ib tug uas yuav tsis tau txais kev cawm dim yooj yim, thiab ib tug uas yuav tawm tsis tau ntawm txoj kev tsaus ntuj yooj yim kiag li(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Peb Qhov Lus Ceeb Toom). Qhov no mas txhawb kuv tiag tiag. Kuv pom tias Vajtswv zoo nkaus li cov neeg ncaj ncees thiab ntxub cov neeg ntxias dag. Kev yuav ua ib tug neeg ncaj ncees tau ces tsuas yog nkag mus rau Nws luv teb chaws. Cov kwv tij thiab thiab cov nkauj muam txhua tus yog neeg dawb huv thiab qhib siab lug. Txawm tias muaj zaum puav lawv yuav dag kom tiv thaiv lawv tus kheej lub ntsej muag los sis lub meej mom, lawv yuav tig los ntsia lawv tus kheej tas li thiab ua neeg qhib siab thiab ncaj ncees. Lawv lub neej nyob tau ywj pheej thiab ywj siab tiag tiag. Kuv hnov tau tias pawg ntseeg tsis zoo li lub ntiaj teb. Vajtswv nyiam cov neeg ncaj ncees, thiab yog leej twg muaj kev ncaj ncees ntau npaum li cas, Vajtswv haj yam nyiam lawv ntau npaum li ntawd, tab sis yog lawv ntxias dag ntau npaum li cas ces Nws haj yam ntxub lawv ntau npaum li ntawd. Tsuas muaj cov tib neeg ncaj ncees xwb thiaj li yuav tau txais kev zoo siab thiab lom zem tiag. Kuv xav los ua ib tug neeg ncaj ncees tiag tiag li, los ua ib tug ua Vajtswv nyiam. Tab sis tom qab kuv ho xav txog qhov kuv yog ib tug poj niam ua lag luam, thiab nyob rau sim neej uas muab yam khoom tib neeg muaj saib hlob qhov uas nyiaj yog txhua txhua yam, kev ua lag luam ncaj ncees tsis tau txhais tias koj yuav khwv tsis tau nyiaj, tab sis tseem raug lwm tus dag. Tsis muaj ib txoj hau kev yuav sawv taus nyob rau hauv sim neej zoo li ntawd thiab txog thaum kawg ces koj yuav tsum tau kaw koj lub qhov rooj. Tab sis Vajtswv cov lus yeej qhia tseeb tseeb lawm tias Nws nyiam cov neeg ncaj ncees, thiab cov neeg ntxias dag yuav tsis raug cawm. Yog tias kuv tsis xyaum ua raws qhov tseeb li qhov Vajtswv xav tau tab sis pheej coj tsis ncaj thiab dag thiab coj tsis ncaj ncees rau hauv kuv txoj lag luam, li ntawd es puas yog ib yam dhuav rau Vajtswv? Kuv xav tas los xav thiab, thiab thiaj tau txiav txim siab los ua li Vajtswv cov lus, thiab xyaum ua raws qhov tseeb thiab los ua ib tug neeg ncaj ncees.

Muaj ib hnub lub sij hawm thaum kuv tab tom txiav ib tug qhua cov plaub hau nws tau nug tias nws cov plaub hau puas nkig, thiab yog nkig ces nws xav siv roj pleev plaub hau los kho thiab. Kuv xav tias, “Kuv tsuas tau nyiaj kaum yuam los ntawm qhov txiav plaub hau xwb, tab sis siv roj los kho plaub hau yuav tau ntxiv li ntawm ib puas. Tus qhua no nws yog tus nug txog—kuv yuav tsis hais ib qho nqi me me kom tshaj zog rau nws kom kuv tau nyiaj ntau zog.” Qhov tseeb, kuv muab ntsia lawm, nws cov plaub hau kuj tsis nkig li, tab sis yog kuv qhia nws qhov tseeb, ntshe nws hos yuav tsis xav kho kiag lawm. Kiag thaum kuv hnov tias kuv yuav plam ntawd, Vajtswv cov lus no tau tshwm sim rau kuv: “Kev coj ncaj yog ua kom dawb huv rau txhua yam hauv nej tej kev ua thiab cov lus, thiab tsis txhob dag Vajtswv los sis dag tib neeg li(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Peb Qhov Lus Ceeb Toom). Vajtswv cov lus qhia kuv tau tam siv tias cov neeg ncaj ncees yog cov neeg uas muaj qab hau thiab muaj tseeb nyob hauv lawv cov lus thiab kev ua. Lawv tsis tau yog cov ntxias dag rau ntawm Vajtswv xub ntiag los yog lwm tus neeg xub ntiag. Yog tias kuv xav ua ib tug neeg ncaj ncees, kuv yuav tsum ua raws Vajtswv cov lus thiab qhia qhov tseeb. Yog li ntawd, kuv thiaj li qhia tus qhua ntawd tias, “Koj cov plaub hau tsis nkig. Txob nkim koj cov nyiaj os.” Nws tau teb yam poob siab tias, “Kuv xav tsis txog tias koj yuav ncaj ncees rau koj txoj kev khwv noj ua luaj li. Niaj hnub no muaj tsawg tsawg leej xwb uas yuav ua lag luam zoo li koj lawm. Kuv yuav qhia txhua txhua tus hauv kuv tsev neeg kom lawv tuaj ua plaub hau ntawm koj.” Kuv zoo siab heev thaum tau hnov tus qhua no hais li ntawd—Kuv tau ua Vajtswv tsaug ib zaug tasib zaug thiab. Kuv tau paub lawm tias kev zoo siab nws zoo npaum li cas, kev ua ib tug neeg ncaj ncees thiab qhia qhov tseeb nws zoo npaum li cas!

Txhua txhua hnub tom qab ntawd, kuv tau ua ib tug neeg ncaj ncees raws li Vajtswv qhov xav tau. Txij thaum kuv paub ces tag nrho tej kev ntshai, kev nyuab siab nyob hauv kuv nruab siab twb ploj tag lawm thiab kuv tsis txhawj xeeb ntxiv li lawm tias tsam muaj leej twg hos yuav tuaj thiab nroo. Kuv pw tsaug zog zoo txhua txhua hmo. Kuv xav lawm tias kuv yuav xyaum ua raws qhov tseeb thiab hais kev ncaj ncees. Tab sis kuv xav tsis txog li tias, kuv tus moj yam ntxwgnyoog thiab lub tswv yim phem raug cog hauv kuv siab tob heev. Thaum kuv raug sim siab los ntawm kev tau paj loj, kuv rov qab mus ua li tej kev qub.

Muaj ib hnub, muaj tsib tus poj niam tau tuaj hauv kuv lub khw ua plaub hau. Lawv nyuam qhuav mus ua si los thiab lawv tus tsav tsheb thev xij tau qhia kuv lub khw rau lawv, yog li lawv thiaj ncaj qha tuaj. Muaj ib tug poj niam tau hais tias, “Tus nqi yuav kim los pheej yig tsis yog teeb meem, tsuav koj ua kom zoo nkawg nkaus xwb.” Tau hnov nws hais li ntawd, kuv xav hauv nruab siab tias, “Kuv yeej kiag lawm lau zaum no. Kuv khiav tawm ntawm qhov tseeb ib zaug xwb thiab Vajtswv yuav tsum zam lub txim pub rau kuv.” Yog li ntawd, kuv thiaj tau hu tus nqi caws plaub hau uas yog 160 yuam ua 260 yuam thiab lawv kuj tsis nyom nqi li. Kuv tau nyiaj tshaj 500 yuam los ntawv qhov ua li ntawd. Kuv zoo siab heev thaum kuv tau nyiaj, xav tias lub hli no ces tsis nyuab siab txog qhov yuav them nqi khiab lub khw. Tab sis hmo ntawd kuv hnov tau tu siab thiab chim siab. Kuv tig cev mus los, tsaug tsis taus zog.

Tom qab kuv thiaj li xav tias kuv paub lawm tias kev ua ib tug neeg ncaj ncees yog ib qho zoo thiab muaj feem xyuam nrog rau qhov peb coj peb tus kheej thiab txawm li cas los xij peem peb yuav raug cawm thiab nkag mus rau Vajtswv lub teb chaws. Yog li ntawd es vim li cas kuv hos tsis ua kom nws tshwm sim? Qhov laj thawj tiag yog dab tsi? Tshawb kom tau cov lus teb, kuv tau saib ib zaj yeeb yaj duab hais txog kev nyeem Vajtswv cov lus. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Cov neeg yav tag dhau los ua lawv cov lag luam kom tsis muaj leej twg raug dag; lawv muag cov khoom tib tug nqi tsis hais leej twg yog tus yuav khoom los xij. Puas yog tsis muaj qee qhov ntawm lub siab lub ntsws xav zoo thiab kev ua neeg muaj qhia nyob rau qhov no li? Thaum tib neeg ua lawv txoj kev lag luam zoo li no, hauv txoj kev ntseeg siab zoo, nws tseem tuaj yeem pom tau tias lawv tseem muaj qee lub siab xav zoo thiab qee qhov kev ua neeg nyob rau lub sij hawm ntawd. Tab sis nrog rau tib neeg txoj kev xav tau nyiaj ntau zuj sus tuaj, tib neeg tau dhau los nyiam nyiaj txiag, nyiam tau txais, thiab kev zoo siab ntau zuj zus tuaj ntxiv yam tsis paub txog. Muab hais luv luv tias, tib neeg tau los muab nyiaj saib tseem ceeb dua yav tag los lawm. Thaum tib neeg saib nyiaj tseem ceeb dua tuaj, lawv pib saib qhov tseem ceeb ntawm lawv lub koob npe, lawv lub npe nrov, lawv lub npe zoo thiab lawv kev ncaj ncees tsawg dua qub, puas yog? Thaum koj koom nrog rau hauv kev lag luam, koj pom lwm tus neeg siv ntau txoj hau kev los ntxias dag tib neeg thiab tau txais kev nplua nuj. Txawm hais tias cov nyiaj khwv tau los yog tau los nrog kev mob siab los xij peem, tsuav lawv nplua nuj zuj zus ntxiv xwb. Txawm hais tias lawv yuav koom nrog hauv txoj kev lag luam zoo tib yam li koj los, lawv tsev neeg tag nrho muaj kev lom zem rau lub neej ntau dua li koj, thiab koj hnov tu siab, hais rau koj tus kheej tias, ‘Vim li cas Kuv tsis tuaj yeem ua tau li ntawd? Vim li cas Kuv ho tsis muaj peev xwm khwv tau ntau npaum li lawv? Kuv yuav tsum xav ib txoj hau kev ua kom tau nyiaj ntau, ua kom kuv txoj lag luam vam meej.’ Tom qab ntawd ces koj mam li ua koj qho zoo tshaj plaws los xav seb yuav ua li cas thiaj khwv tau nyiaj ntau. Raws li tus txheej txheem uas ib txwm siv los khwv kom tau nyiaj—muag cov khoom tib tus nqi rau txhua tus neeg yuav khoom—txhua qhov nyiaj tsam uas koj khwv tau yog los ntawm lub siab zoo. Txawm li cas los xij, qhov no tsis yog txoj hau kev ua kom nplua nuj sai. Raug txhawb los ntawm kev yaum ua kom tau nyiaj tsam, koj txoj kev xav tau maj mam hloov pauv zuj zus. Thaum lub sij hawm txoj kev hloov pauv no, koj cov qauv kev coj ua los kuj pib hloov pauv thiab. Thaum koj nyuam qhuav pib dag ib tug neeg twg thawj zaug, koj muaj cov kev tshwj tseg, hais tias, ‘Qhov no tsuas yuav yog tib zaug uas kuv dag lwm tus xwb. Kuv yuav tsis ua ib zaug ntxiv li lawm. Kuv tsis muaj peev xwm dag neeg. Muaj kev puas tsuaj loj heev rau kev dag neeg. Nws yuav coj teeb meem ntau yam heev los rau Kuv!’ Thaum koj dag lwm tus thawj zaug, koj lub siab muaj qee qhov kev ua zoo saib nyob rau hauv; qhov no yog qhov kev ua hauj lwm ntawm tib neeg lub siab xav—ua kom koj lub siab muaj qhov ntshai thiab rov thuam koj, kom nws thiaj tsis zoo li ib txwm thaum koj dag ib tug neeg twg. Tab sis tom qab koj dag tau ib tus neeg lawm, koj pom tias tam sim no koj muaj nyiaj ntau dua li qhov koj muaj dhau los lawm, thiab koj xav tias txoj hau kev no yuav muaj txiaj ntsig zoo heev rau koj. Tsis hais txog qhov mob hauv koj lub siab, koj tseem hnov tias zoo li qhuas koj tus kheej txoj kev vam meej, thiab koj hnov zoo siab rau koj tus kheej me ntsis. Rau thawj zaug uas, koj pom zoo rau koj tus cwj pwm, koj tus kheej txoj kev dag. Tom qab ntawd, thaum ib tug neeg tau kis qhov kev dag no lawm, nws zoo tib yam li tus neeg uas tau koom hauv kev twv txiaj thiab tom qab ntawd cia li dhau los ua ib tug kws twv txiaj lawm. Nyob hauv koj li kev tsis paub txog, koj muab kev pom zoo rau koj tus kheej tus cwj pwm kev dag thiab lees txais nws. Hauv kev tsis paub txog, koj siv kev dag los ua tus cwj pwm kev lag luam raug cai thiab ua txoj hau kev tseem ceeb tshaj plaws rau koj txoj kev muaj sia nyob thiab kev khwv noj khawv haus; koj xav tias los ntawm kev ua qhov no koj yuav tuaj yeem tsim kom muaj hmoov zoo sai heev li. Qhov no yog ib tug txheej txheem: Thaum pib, tib neeg tsis tuaj yeem lees txais hom kev coj ntawm tus cwj pwm no thiab lawv saib tsis taus tus cwj pwm thiab qhov kev xyaum no. Tom qab ntawd ces lawv pib sim qhov kev coj cwj pwm no los ntawm lawv tus kheej, sim ua raws li lawv txoj hau kev, thiab lawv lub siab pib hloov pauv zuj zus. Qhov kev hloov pauv no yog hom dab tsis? Nws yog kev pom zoo thiab kev txais nkag ntawm lub hauv ke no, ntawm lub tswv yim no uas raug muab cog rau hauv koj los ntawm txoj hau kev fab kev sib raug zoo. Yog tsis paub txog nws, yog tias koj tsis dag tib neeg thaum ua lag luam nrog lawv, koj hnov tias koj ua tau tsis zoo; yog tias koj tsis dag tib neeg, koj hnov zoo li uas koj tau poob qee yam lawm. Qhov kev dag no rais los ua koj tus ntsuj plig, koj tus txha nqaj qaum yam tsis paub txog, thiab rais los ua ib hom cwj pwm tseem ceeb uas yog ua tus qauv nyob rau hauv koj lub neej. Tom qab tib neeg tau lees txais tus cwj pwm no thiab txoj kev xav no lawm, puas yog qhov no tsis ua kev hloov pauv rau hauv nws lub siab? Koj lub siab tau hloov pauv lawm, yog li koj txoj kev ncaj ncees puas tau hloov pauv thiab? Koj txoj kev ua neeg puas tau hloov pauv ma? Koj lub siab puas tau hloov pauv ma? (Hloov pauv lawm.) Yog lawm, txhua feem ntawm tus neeg no muaj kev hloov pauv qhov zoo, txij ntua ntawm lawv lub siab mus txog ntua rau lawv txoj kev xav, txog qhov uas lawv tau raug hloov pauv sab hauv tawm plaws tuaj rau sab nraud. Qhov kev hloov pauv no rub koj txav mus deb zuj zus ntawm Vajtswv lawm, thiab koj mus ze zuj zus rau Ntxwgnyoog lawm; koj rais los ua neeg zoo li Ntxwgnyoog zuj zus lawm(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI). Vajtswv txhua lo lus hais txog qhov tseeb nkaus xwb. Qhov ntawd yog kiag kuv ntag. Thaum xub thawj kuv tau ua raws kuv lub siab nyiam thiab tau ua lag luam yam ncaj ncees. Tab sis thaum kuv txiv tau mus kho mob, kuv cov phooj ywg thiab cov ua hauj lwm ua ke pheej yuam kuv, kuv tau pib dag thiab coj tsis ncaj ncees kom tau nyiaj ntau. Txog thaum kawg kuv kuj tswj kuv tus kheej tsis tau. Kuv xav tsum tab sis ua tsis tau li. Kuv pom tau tias txhua qhov ntawd yog vim Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj. Kuv raug ntxias los ntawm kev sim neej thiab txais Ntxwgnyoog tej tswv yim phem zoo li “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb,” “Nyiaj txiag yog qhov ua ntej,” “Nyiaj txiag tsis yog txhua yam, tab sis tsis muaj nyiaj, koj yuav ua dab tsis los tsis tau,” thiab “Nyiaj txiag ua rau lub ntiaj teb tig mus los tau” kuv lub siab xav. Kuv tau caum txoj kev phem rov qab qees hos tsis khwv nyiaj yam ncaj ncees. Kuv tso kuv cov qauv kev coj zoo tseg es los ua kom tau paj, los kawm yam yuav ua li cas thiaj haum kuv siab los ntawm tej kev soj ntsuam lwm tus neeg. Kuv khwv nyuab kawg li thiab tsum tsis tau qhov coj tsis ncaj ncees rau cov neeg qhua, dhau los ua ib tug neeg qia dub, nkag siab nyuaj, siab phem thiab ntshaw luag tug. Kuv plam txoj kev xav, kev muaj qab hau, thiab lub meej mom uas ib tug tib neeg yuav tsum muaj. Txawm tias ib ob lub xyoo tas los kuv khwv tau nyiaj me ntsis los ntawm kev dag thiab kev coj tsis ncaj ncees los xij, them kuv tej nuj nqi tag thiab nyob tau zoo siab hlo, kuv kuj tsis tau paub txog kev zoo siab tiag. Kuv muaj kev txhaum nyob hauv siab, txhawj xeeb tas li txog qhov raug qhia tshwm rau kuv txoj kev dag thiab kev puas tsuaj rau kuv lub npe. Tab sis kuv kuj tseem mag rooj ntxiab thiab khiav tsis dim. Tom qab tau los ua ib tug neeg ntseeg, twb paub lawm tias Vajtswv nyiam cov neeg ncaj ncees thiab txiav txim siab ua raws cov lus thov xyaum ua raws Vajtswv cov lus, thaum kuv raug sim siab los ntawm ib pob nyiaj kuv tswj kuv tus kheej tsis tau kom txhob dag thiab coj tsis ncaj ncees. Kuv pom txog kev raug Ntxwgnyoog ua lwj liam tob heev rau kuv lawm tias zoo li cas. Thaum kawg kuv tau paub tias ntxwgnyoog tej tswv yim kev ua neej yog tej yam tsis zoo tias ua kom tib neeg nkag siab yuam kev thiab ua kom tib neeg puas tsuaj. Lawv ua kom kuv lwj liam heev kuv thiaj li dhau los ua ib tug neeg phem thiab lim hiam dua qub lawm. Kev nyob nrog lub tswv yim no thiab ua lag luam yam tsis ncaj ncees tsis yog txoj hau kev zoo ntawm lub neej. Kev ua kom Vajtswv cov lus tshwm sim, thiab xyaum ua raws qhov tseeb li Vajtswv tej kev xav tau, ua li ib tug neeg ncaj ncees yog ib txoj hau kev zoo ntawm kev ua neej!

Kuv tau nyeem nqe lus ntawm Vajtswv cov lus tom qab ntawd tias: “Yus tuaj yeem ua ib tug neeg ncaj ncees tau li cas? Yus yuav xyaum ua raws li ib tug neeg ncaj ncees tau li cas? (Los ntawm qhov txhob koom rau hauv yam dag ntxias thiab txhob ua rau qaug zog thaum yus hais lus.) Qhov ntawd yog lawm, thiab nws muaj ntxaws rau hauv. Yam uas ‘txhob ua rau qaug zog’ txhais tau li cas? Nws txhais tias txhob dag los sis zais tus kheej tej kev xav thiab vam khom rau yam uas koj hais. Yog koj zais kev dag ntxias los sis tus kheej tej kev xav thiab vam khom, ces tej kev dag ntawd yuav tshwm sim los raws li qhov ib txwm muaj. Yog koj tsis muaj kev dag ntxias los sis tus kheej tej kev xav los sis vam khom rau hauv koj, ces yam uas koj hais yuav tsis ua rau qaug zog, los sis nws yuav tsis muaj ib qho kev dag ntxias li; thaum koj hais tias ‘yog,’ nws yuav txhais tias ‘yog,’ thiab thaum koj hais tias ‘tsis yog,’ nws yuav txhais tias ‘tsis yog.’ Yuav xub ntxuav kom koj lub siab dawb huv ua ntej yog kauj ruam tseem ceeb tshaj plaws. Thaum koj lub siab raug ntxuav dawb huv lawm, tej teeb meem ntawm kev khav theeb thiab kev dag ntxias yuav raug daws tag nrho. Yuav ua ib tug neeg ncaj ncees, yus yuav tsum paub meej yus lub siab ntawm tej yam txuam nrog; thaum ua tau li ntawd lawm, nws yuav yooj yim rau kev ua ib tug neeg ncaj ncees. Kev ua kom tau ib tug neeg ncaj ncees puas nyuaj thiab? Tsis nyuaj, nws tsis nyuaj. Txawm tias yuav muaj pes tsawg tus yam ntxwv los sis tej moj yam lwj liam nyob rau hauv koj los xij, nws muaj ib qho tseeb uas tuaj yeem daws tau tag nrho tej ntawd. Txhob hais lus dag, hu rab tuam ua rab tuam txhob, xyaum ua raws qhov tseeb, thiab coj ncaj rau txhua yam uas koj ua; ua neej nyob li tib neeg rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab ua neej nyob rau hauv qhov kaj(“Txoj Kev Daws ib Tug Moj Yam Lwj Liam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Kuv tau tshawb pom ib txoj hau kev uas xyaum ua raws Vajtswv cov lus. Ua ntej tshaj plaws peb yuav tsum tau tswj peb txoj kev xav kom ncaj ncees, txhob hais lus dag thiab txhob muaj kev xav ntxias dag. Peb yuav tsum tau nyob ua ib tug neeg qhib siab lug, txaus siab rau qhov tib neeg hwm thiab ntseeg yus, thiab nyob kom zoo li tib neeg zuj zus tuaj. Vajtswv nyiam thiab foom koob hmoov rau cov neeg ncaj ncees. Cov tib neeg li ntawd yuav tsis nyob nrog kev tsaus ntuj los yog kev mob nkeeg thiab lawv tsis khwv nyuab los ua txoj kev dag mus ntxiv. Qhov tseem ceeb tshaj yog txhua txhua hnub lawv tsis nyob nrog kev ntshai tias tsam lawv tej kev dag yuav rov qab los looj koov lawv. Tib neeg ncaj ncees tsis raug cuam tshuam li ntawd, tab sis lawv nyob muaj kev ywj pheej thiab ywj siab. Thaum kuv tau nkag siab txog nws lub ntsiab lus tiag lawm, kuv txaus siab los xyaum ua li ib tug neeg ncaj ncees li qhov Vajtswv xav tau.

Hnub tom qab thaj tsam li yav tav su kuv tab tom txiav ib tug qhua cov plaub hau txog ib nrab tau muaj ib tus poj niam uas kuv tau muag tshuaj ua kom plaub hau ntau rau nws ua ntej ntawd tau tuaj ua lub ntsej muag chim chim. Kuv xav tias, “Zoo li nws yuav tuaj tsim qee qhov teeb meem. Yuav ua li cas yog tias nws hais txog qhov khoom tsis zoo thiab lwm tus qhua hos hnov? Ntshe yuav yog ib qhov cuam tshuam kuv li lag luam. Kuv yuav ua li cas kom nws khiav tawm ntawm no mus?” Lub sij hawm kuv tab tom nrhiav txoj hau kev los npaj tos, kuv xav txog Vajtswv cov lus: “Txhob hais lus dag, hu rab tuam ua rab tuam txhob, xyaum ua raws qhov tseeb, thiab coj ncaj rau txhua yam uas koj ua; ua neej nyob li tib neeg rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab ua neej nyob rau hauv qhov kaj(“Txoj Kev Daws ib Tug Moj Yam Lwj Liam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Kuv paub lawm tias kuv yuav tsum tsis dag los sis coj tsis ncaj ncees mus ntxiv lawm thiab txawm tus poj niam ntawd yuav hais li cas los xij thiab lwm tus qhua yuav xav li cas rau kuv los kav liam, txawm tias kuv yuav khwv tau nyiaj los tsis tau tom qab ntawd los xij, kuv yuav tsum yog ib tug neeg ncaj ncees raws Vajtswv cov lus thiab tsuas hais qhov tseeb nkaus xwb, ces lees txais nws cov lus cem zoo zoo xwb. Thaum kuv xav li ntawd hauv siab, kuv hnov nws cem npau taws hlo, “Koj hais tias lub tshuaj ua kom plaub hau ntau no yuav pab ua kom plaub hau tuaj los? Kuv yeej tuaj tsis txog ib qho plaub hau tshiab li. Koj dag kuv xwb, puas yog?” Kuv hais rau nws zoo zoo tias, “Muaj qee tus kuj tau hais tias yam khoom no kuj zoo thiab, thiab kuj muaj lwm tus hais tias nws tsis zoo. Kuv kuj tsis tau siv rau kuv tus kheej, yog li ntawd kuv kuj hais tsis tau li ntawd thiab. Yog koj hos hnov tias nws tsis zoo, ces tsis txhob siv ntxiv lawm thiab kuv mam li thim nyiaj rau koj.” Hnov kuv hais li no tag, nws qhov npau taws kuj pawv kiag Thiab nws tau ua lub ntshe muag luag ntxhi hais tias, “Kuv tsuas xav paub qhov tseeb ntawm qhov teeb meem no xwb. Yog koj ncaj ncees lawm ces, tsis tas thim nyiaj li. Tab sis txawm tias kuv cov plaub hau tsis ntau vim siv yam khoom no los xij, nws kuj ntaug zog thiab ci zog qub.” Thaum nws rov qab lawm, kuv xav txog qhov teeb meem nyuam qhuav tshwm sim ntawd. Kuv tau kawm paub tseeb tseeb tias kev ncaj ncees thiab xyaum ua raws qhov tseeb kuj tsis yog ib qhov tsis zoo. Tsis yog tias yuav yeej lwm tus li kev hwm thiab ntseeg yus xwb, tab sis tseem muaj kev zoo siab thiab. Qhov nov ua rau kuv tso siab dua qub uas yuav ua ib tug neeg ncaj ncees.

Muaj ib qab lim tiam kuv tus niam laus tuaj zawv nws li plaub hau thaum lub sij hawm ib tug qhua hos xav zas nws cov plaub hau. Kuv ntsia nws cov plaub hau tas ces thiaj hais rau nws tias, “Koj zas tas ces yuav zoo nkauj xwb. Koj yuav tsum tos me ntsis tso, vim tias cov tshuaj zas plaub hau no muaj tshuaj nyob rau hauv uas tsis zoo rau koj.” Tus qhua ntawd tau teb yam xav tsis txog tias, “Kuv tsis ntseeg li tias tseem muaj cov neeg ua lag luam li no thiab. Tsis txhawj xeeb yog koj ua zoo lawm. Tus cwj pwm coj zoo yuav coj koj tej lag luam mus rau qhov zoo!” Tom qab nws mus lawm, kuv tus niam laus tau ntsia kuv txawv txawv thiab hais tias, “Koj puas ua npaws los yog ua cas lawm? Cov nyiaj ntawd twb yuav poob rau koj tes tiag tiag tab sis koj ho tsis txais nws.” Kuv ua siab txias txias hais tias, “Peb txoj kev coj muaj kev cuam tshuam rau peb txoj lag luam. Tus neeg coj tsis zoo yuav ua luam kom zoo tau li cas? Koj yuav khwv tau nyiaj sai los ntawm kev tsis coj tsis ncaj, tab sis yuav ua tau tsis ntev. Tam sim no kuv ua kev ncaj ncees tau tiav lawm thiab kuv hnov tau tias khwv tau nyiaj los ntawm yam uas yus nyiam nws zoo dua lawm ntau.” Kuv tus niam laus luag ntxhi thiab hais tias, “Qhov no tsis zoo li koj ua lag luam yav tas los li lawm. Koj hloov pauv mus lawm ntau.” Ntsia nws saib kuv yam tsis txaus ntseeg, kuv tau ua Vajtswv tsaug zaum tas zaum thiab. Zoo li ntawd txhua yam los vim Vajtswv cov lus, thiab kuv tau saj tej kev zoo siab me me los ntawm kev ua neeg ncaj ncees thiab hais qhov tseeb.

Tom qab ntawd, kuv lub khw ua plaub hau muaj neeg tuaj coob txhua txhua hnub lub qab lim tiam thiab hnub so, thiab cov neeg coob coob tuaj ntawv vim yog tuaj raws tib neeg xyav los sis phooj ywg qhia. Kuv pheej xav tias ntshe kuv cov lag luam yuav nres tsis taus yog tsis dag ntxias thiab cov neeg ntawd yuav luag kuv. Tab sis thaum kawg kuv tau pom lawm tias tsis muaj qab hau npaum cas, txoj kev xav phem ntawd tsis muaj qab hau li cas. Caum ntxwgnyoog cov tswv yim tsuas muab tau ib ntus xwb thiab tseem tsis muaj dab tsis li tiam sis tsuas yog kev khoob lug thiab kev mob xwb. Nws yog tej yam tsis zoo, yam txais tsis tau ntawm kev ua neeg, tsis muaj tej yam zoo nkaus tib neeg li. Tam sim no kuv npaj siab xyaum ua raws qhov tseeb, hais lus ncaj ncees thiab coj ncaj. Tsis yog kuv tau txais kev hawm thiab ntseeg siab los ntawm lwm tus xwb, tab sis kuv tus kheej tseem hnov tau kaj siab lug. Lub neej no mas nyob tau zoo siab heev! Txoj kev hloov pauv me me yav tas los tam sim no ces yog ua tsaug rau Vajtswv cov lus. Ua tsaug rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus!

Qhov Dhau Los: 10. Kev Tso Lub Siab Tawm

Ntxiv Mus: 12. Tsuas Yog Kev Coj Ncaj Xwb Thiaj Li Zoo Nkaus Li Tib Neeg

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

15. Tom Qab tej Kev Dag

Sau los ntawm Tsheev Siv, Teb Chaws SuavVajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Nej tsim nyog paub tias Vajtswv nyiam tus...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No