12. Tsuas Yog Kev Coj Ncaj Xwb Thiaj Li Zoo Nkaus Li Tib Neeg

Sau los ntawm Swvtxaij, Teb Chaws Suav

Kuv tus txiv thiab kuv nyob rau hauv chaw ua hauj lwm lag luam rooj tog. Wb tau pib ua lag luam yam ncaj ncees heev, ua raws nraim li cov neeg yuav khoom hais, yam tsis muaj ib yam khoom cuav xyaw li. Tiam sis thaum dhau ib xyoos mus lawm thiab tom qab tej nqi ub nqi no uas wb yuav tsum tau them, wb tsuas muaj txaus los siv ua neej xwb. Cov tswv ntawm cov khw uas nyob tom ntej tod ua tib hom lag luam, tiam sis lawv tau nyiaj ntau dua wb. Kuv tsis nkag siab li tias: Vim li cas wb tsis tuaj yeem khwv kom tau ntau npaum li lawv? Kuv xav mus saib thiab mus kawm, mus saib seb lawv khwv nyiaj li cas. Muaj ib hnub muaj ib tug neeg yuav khoom tuaj rau hauv lawv cov khw thiab thov yuav ib lub rooj zaum xofas, ib lub rooj siv rau pem hauv ntej, thiab ib lub rooj thiab xav kom cov khoom ntawd yog cov zoo tshaj plaws. Kuv pom tus tswv cog lus tias tag nrho cov khoom no mas yuav yog cov zoo tshaj plaws xwb, tiam sis kiag thaum tus neeg yuav khoom tawm mus lawm, nws muab cov khoom lag luam tsim hauv zeeg-peb los ntawm lawv lub tsev tsim khooom los hloov cov khoom lag luam zeeg-ib ntawd thiab xa cov khoom ntawd mus rau tus neeg yuav khoom lawm. Nws tau nyiaj ntau tshaj 10,000 yuam yam tsis siv sij hawm ntau kiag li. Thaum pom lawv ua raws li txoj kev no ua rau kuv ceeb tiag tiag. Kuv xav tias, “Qhov ntawd yog qhov lawv ua los sav! Ua li ntawd tsis yog coj tsis ncaj rau tus neeg yuav khoom lov? Qhov ntawd tsis yog ib txoj kev ua lag luam ncaj ncees.” Tiam sis tom qab ntawd kuv xav tias, “Peb ua tib hom lag luam tiam sis lawv khwv tau nyiaj ntau dua thiab ua lub neej zoo dua hos wb ces tsuas txaus noj txaus haus xwb. Sib txawv deb heev.” Kuv xav tias kuv tuaj yeem kawm tau qee yam los ntawm lawv. Yog li ntawd yuav kom khwv tau nyiaj ntau dua, kuv tau pib tsis quav ntsej kuv txoj kev txawj xav thiab muag khoom zoo ib yam li cov neeg nyob ze no muag thiab.

Muaj ib zaug muaj ib tug neeg yuav khoom tuaj nrhiav yuav cov khoom siv rau hauv chav rau khoom thiab hais kom txhua yam yuav tsum yog cov zoo xwb. Kuv hais tas hais thiab rau nws tias yuav tsis muaj yam tsis zoo li tiam sis tsuas muaj yam zoo tshaj plaws xwb thiab yuav kav mus tag ib sim neej kom nws thiaj li xav yuav wb cov khoom. Tom qab uas nws tawm mus lawm, kuv tau muab cov khoom tsim zeeg-peb uas zoo ib yam nkaus li cov khoom zoo los hloov cov khoom uas nws twb tau xaiv tseg lawm vim tias cov khoom ntawd tus nqi raug nyiaj tsawg dua. Kuv mloog zoo li tsis kaj siab li thaum xa cov khoom ntawd. Kuv xav tias, “Yog tias nws paub thiab xav tau cov nyiaj rov qab, ces ntshe nws yuav tsis yog poob nyiaj nkaus xwb. Nws yuav liam tias kuv yog ib tus neeg coj tsis ncaj tim ntsej tim muag rau ntawm kuv.” Qhov kev xav no haj yam ua rau kuv ntshai. Kuv lub siab dhia ceev zuj zus thiab kuv tsis tuaj yeem tsa qhov muag saib nws li. Kuv xav tsis thoob thaum nws tshawb xyuas cov khoom ntawd tag thiab tsis paub dab tsi li ces kuv thiaj li los siav me ntsis. Thaum them nyiaj tag lawm, kuv tau nyiaj ntxiv txog ntau caum txhiab, thiab tab txawm hais tias kuv hnov zoo li kuv muaj kev txhaum thiab paub tias nws tsis ncaj ncees thiab tsis zoo los xij, kuv tswj tsis tau qhov ntawd tiam sis kuv zoo siab twj ywm uas tau nyiaj ntau sai heev. Tau ib ntus tom qab, kuv txoj kev pheej dag thiab kev coj tsis ncaj ua rau kuv muaj ob peb qho teeb meem. Muaj qee zaum thaum kuv muag qee yam khoom cuav, ces tom qab ntawd tus neeg yuav khoom pheej hu kom kuv mus kho. Tiam sis cov khoom cuav ntawd tsis muaj kev pab cuam dab tsi tom qab muag tawm lawm, yog li ntawd kuv yuav tsum tau nrhiav txhua txoj kev los daws kom dhau xwb. Muaj qee zaum qee tus neeg hais lus npau taws ntsuav, “Nej cov tswv lag luam tsis kam kho ib yam dab tsi tom qab nej muag khoom tag li lawm. Nej mas ntseeg siab tsis tau kiag li!” Thaum hnov ib tug neeg yuav khoom hais qee yam li no lawm nws tsis yooj yim rau kuv li, tiam sis kuv xav tias txhua tus puav leej ua lag luam li ntawd, yog li ntawd nws tsis yog qhov zoo tiav log uas ib txwm muaj lov? Ces qhov kev xav uas muaj kev txhaum zoo li ntawd txawm ploj mus zuj zus lawm.

Twb tau ob peb xyoos dhau mus lawm thiab tab txawm hais tias kuv khwv tau nyiaj ntau zog thiab muaj lub neej kaj siab dua los xij, kuv yeej tsis muaj kev xyiv fab hauv kuv lub siab li. Tiam sis kuv tsuas hnov ntshai txhua lub sij hawm xwb vim kuv tau muag tej khoom cuav ntau heev lawm, ntshai tsam ib hnub tus neeg yuav khoom paub tias yog yam khoom tsis zoo thiab nws xav thim cov nyiaj rov qab los sis muab kuv coj mus hais tawm. Qhov ntawd yuav ua rau kuv poob nyiaj ntau heev. Nws kuj tseem tuaj yeem ua rau kuv puas koob puas npe thiab, thiab tib neeg yuav hais rau kuv tom nrab qaum. Cia siab tias yuav zam dhau qhov no tau, kuv pheej xav txog qhov tias kuv yuav tsum daws tej ntawd kom dhau li cas yog tias lawv xav kom kuv thim nyiaj rov qab. Ua neej nyob raws txoj kev ntawd ua rau kuv sab heev. Kuv keev xav tias, “Yog tias kuv ua lag luam kom ncaj ncees thiab muab yam uas tus neeg yuav khoom hais yam tsis muab cov khoom zoo tshaj plaws hom-ob rau lawv, ces ntshe kuv twb tsis txhawj xeeb txog tej no txhua lub sij lawm. Tiam sis muaj kev siv nyiaj ntau yam heev rau kuv txoj lag luam thiab vaj tsev. Yog tias kuv ua lag luam kom ncaj ncees, muab yam uas cov neeg yuav khoom xav tau, ces kuv yuav khwv tsis tau nyiaj ntau lawm. Tsis yog lawv hais tias ‘Yeej tsis muaj ib tug neeg ua lag luam twg uas yuav ncaj ncees li’? Tsis yog tias qhov ntawd yog yam uas muaj niaj hnub no lov? Kuv tsis tuaj yeem khwv tau nyiaj txaus yog tias kuv tsis muaj qhov coj tsis ncaj yog li ntawd kuv tsuas tsi ntsees rau nyiaj txiag nkaus xwb.” Ces yog li ntawd, tab txawm qee zaus kuv lub siab tsis kaj los xij, kuv tas zog siv cov kev ua lag luam uas zais ntshis kom tau nyiaj ntau ntxiv.

Nyob rau xyoo 2004, kuv tus tis nyab tau qhia Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj dej num ntawm tiam kawg rau kuv. Vim yog kev nyeem Vajtswv cov lus kuv thiaj li ruaj siab tias nws yog Vajtswv txoj dej num ntawm tiam kawg thiab tau pib ua lub neej li ntawm pawgntseeg. Muaj ib hnub kuv nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus: “Kuv lub nceeg vaj cheem tsum cov uas coj ncaj, cov tsis ua ntsej muag ncaj siab nkhaus los sis ntxias dag. Tsis yog cov tib neeg siab dawb paug thiab siab ncaj tsis muaj suab npe hauv ntiaj teb no lod? Kuv zoo tsis thooj li ntawd. Nws yog ib yam lees txais tau rau cov tib neeg coj ncaj los rau Kuv; Kuv zoo siab rau hom tib neeg no, thiab Kuv kuj cheem tsum hom tib neeg no thiab. Nov yog kiag Kuv txoj kev ncaj ncees(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 33). “Nej tsim nyog paub tias Vajtswv nyiam tus uas coj ncaj. Hauv lub ntsiab tseeb, Vajtswv yog tus ncaj ncees, thiab yog li no Nws cov lus yeej ib txwm tso siab tau; Nws tej kev ua, ntau tshaj no, yog yam tsis muaj chaw thuam thiab tsis muaj lus nug li, twb vim yog li no Vajtswv thiaj li nyiam cov uas coj ncaj rau Nws(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Peb Qhov Lus Ceeb Toom). Kev nyeem qhov no, kuv kawm paub tias Vajtswv nyiam cov tib neeg ncaj ncees thiab Nws cheem tsum kom peb ua lub siab ncaj ncees thiab siv kom ncaj rau hauv peb cov lus thiab tej dej num. Peb yuav tsum tsis txhob dag los sis coj tsis ncaj rau Vajtswv los sis rautib nee. Kuv xav tias, “Kev muaj lub siab ncaj ncees mas zoo rau txhua yam thiab nws yog ib txoj kev ua neej uas muaj kev thaj yeeb thiab kaj siab lug. Tiam sis nyob rau lub neej uas ntshaw nyiaj txiag no, ua rau lwm tus cia li pom tias cov tib neeg uas muaj lub siab ncaj ncees zoo li neeg ruam lawm. Tshwj xeeb yog peb cov uas ua lag luam, coj tsis ncaj rau cov neeg yuav khoom yog ib txoj kev zais ntshis. Yog tias kuv ua lub siab ncaj ncees tiag tiag, kuv yuav khwv tsis tau nyiaj lawm, ces kuv yuav nyob tsis tau. Haj tseem yuav muaj qee tus neeg hais tias kuv ruam thiab coj tsis ncaj rau kuv. Tiam sis Vajtswv cheem tsum kom peb ua cov tib neeg ncaj ncees, yog li ntawd kuv yuav ua li cas?” Kuv xav tias yuav tsis ua li cas. Kuv yuav tsum tau hais lus thiab coj yam ncaj ncees heev rau hauv pawg ntseeg nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Kuv tsis tas yuav ceev faj thiab yeej tsis muaj leej twg yuav luag kuv li. Tiam sis kuv tsis tuaj yeem ua ib tus neeg uas muaj lub siab ncaj ncees tom chaw ua hauj lwm. Yog li ntawd, kuv txawm pib muab qhov ntawd coj los xyaum ua.

Muaj ib hnub ib tus neeg yuav khoom tuaj yuav 120 lub rooj thiab tog. Tag nrho cov qauv uas nyob hauv pem teb uas nws tau xaiv lawm mas yog cov zoo thiab tsis hnov tsw ntxhiab zoo li cov kob Fomodehais. Kuv txawm xav tias, “Kuv yuav hloov yam uas nws xaiv lawm mus rau lwm lub tsev tsim cov khoom, uas zoo ib yam nkaus li cov uas nws xav tau, tab txawm hais tias tsis tshua zoo pes tsawg thiab cov khoom ntawd tsw tus ntxhais ntawm hom kob Fomodehais los xij. Ces kuv yuav khwv tau 1,200 yuam ntxiv.” Kuv xav tias kuv yuav muag cov rooj tog uas tsis zoo pes tsawg rau nws. Tiam sis tom qab ntawd kuv xav txog cov kob Fomodehais uas muaj kev phom sij, thiab kuv hnov tsis kaj siab lawm. Tiam sis rov qab dua ntxiv, kuv yeej paub lawm tias txhua lwm lub khw puav leej ua lag luam raws txoj kev ntawd. Yog tias kuv tsis coj tsis ncaj rau nws, nws yeej yuav mus rau lwm qhov chaw thiab raug coj tsis ncajj rau tovtov. Kuv xav tias kuv kuj tseem yuav tau qhov nyiaj ntawd thiab. Yog li ntawd, xav hauv siab yam yooj yooj yim, kuv thiaj li tau muab cov khoom uas nws thov yuav hloov rau cov khoom cuav. Thaum uas kuv xa cov khoom ntawd tag tau ob peb hnub tom qab xwb, tus neeg yuav khoom ntawd ua xyem xyav txog qhov zoo thiab tus ntxhiab tsw. Nws nug kuv tias, “Cov khoom no tsis phom sij lov? Yog ua li cas koj thiaj li ua lag luam li no? Kuv tsis xav tau tej khoom no ntxiv lawm!” Kuv xav nrog nws tham thiab ua kom zoo rau nws dua qub tsuav yog nws npog txhua yam xwb. Tiam sis nws twb tsis muab sij hawm rau kuv hais lus li, tiam sis nws hais khov kho thiab tawv qhawv tias nws xav thim rov qab tag nrho. Kuv tsis muaj kev xaiv lawm kuv thiaj li tau thim tag nrho 120 lub rooj thiab tog rov qab. Kuv ntxhov siab heev tom qab uas kuv mus txog tsev. Kuv xav tias ua tej yam tsis ncaj ncees mas yog ib txoj dej num uas nyuaj thiab siv peev txheej ntau heev. Nws tsis yog nyiaj txiag xwb, tiam sis kuv lub koob lub npe thiab lub meej mom puas tag lawm. Kuv tab tom sau yam uas kuv tau tseb lawm. Yog tias kuv ua txhua yam raws li txoj kev uas Vajtswv cheem tsum kom ua thiab tsis muag tej khoom cuav, ces txawm kuv khwv tsis tau nyiaj ntau los, ntshe yuav tsis muaj leej twg chim siab rau kuv, thiab kuv yuav tsis ua rau kuv tus kheej sab los sis txhawj xeeb. Vim yog txoj kev zais ntshis kuv thiaj li ua rau mob kuv tus kheej thiab mob lwm tus. Kuv tau los ntawm Vajtswv xub ntiag los thov hais tias, “Aus Vajtswv! Koj cheem tsum kom peb ua cov tib neeg ncaj ncees tiam sis kuv tseem muaj lub siab tsis ncaj rau kuv txoj lag luam. Yam uas tshwm sim rau kuv hnub no yog Koj txoj kev qhuab qhia thiab kuv twb tau muaj txoj kev iab siab txaus rau txoj kev ua neej li no lawm. Kuv tsis xav coj tsis ncaj rau tib neeg mus ntxiv lawm. Kuv xav kom Koj coj kuv kev los ua neeg ncaj ncees. Kuv npaj txhij yuav ua kom tau raws li Koj tej kev cheem tsum.”

Ces muaj ib hnub hauv kuv tej kev fij, kuv tau nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus: “Kuv yog tus Vajtswv uas tshuaj xyuas tib neeg lub siab tob tshaj plaws. Tsis txhob ua ib yam nyob rau ntawm lwm tus lub ntsej muag tab sis ua lwm yam nyob rau tom lwm tus lub nrab qaum; Kuv pom meej txhua yam koj ua, thiab txawm hais tias tej zaum koj yuav dag tau lwm tus, koj tsis muaj cuab kav dag Kuv. Kuv pom txhua yam meej meej. Koj yuav tsis muaj hnub zais tau dab tsi li; txhua yam nyob hauv Kuv txhais tes(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 44). “Koj puas xav tias yuav tsis muaj dab tsi tshwm sim rau koj tom qab koj tau dag ntxias ib tug neeg li nyiaj lawm? Koj puas xav tias tom qab dag tau cov nyiaj ntawd mus lawm, koj yuav tsis ntsib ib yam dab tsi tshwm sim lawv qab los li? Yam zoo li no yeej dhia tsis dhau li; yuav muaj qhov tshwm sim xwb li! Txawm tias lawv yuav yog leej twg los xij los sis txawm tias lawv yuav ntseeg los sis tsis ntseeg tias muaj los sis tsis muaj Vajtswv los xij, txhua tus tib neeg nyias yuav tsum ris nyias tus kheej tus cwj pwm thiab lees txais qhov tshwm sim los ntawm lawv tej kev ua(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb X). “Tias Vajtswv hais rau tib neeg kom ua neeg ncaj ncees ua pov thawj qhia tias Nws tsis nyiam cov neeg dag ntxias kiag li tiag tiag, thiab tias Nws tsis nyiam cov neeg txawj dag. Qhov tseeb uas Vajtswv tsis nyiam cov neeg txawj dag txhais tau tias Nws tsis nyiam lawv tej kev ua, tus moj yam, thiab tej kev txhawb; qhov ntawd yog, Nws tsis nyiam txoj hau kev uas lawv ua tej yam. Yog li ntawd, yog peb ua kom Vajtswv txaus siab, peb yuav tsum xub hloov pauv peb tej kev ua thiab txoj hau kev hauv yam uas peb muaj ua ntej tso. Yav dhau los, peb tau vam khom tej kev dag thiab kev ua txuj ua neej nyob rau hauv tib neeg, siv tej no ua peb pob peev thiab yog lub hauv paus kev muaj nyob, txoj sia, thiab lub hauv paus los ntawm qhov peb coj peb tus kheej. Qhov no yog qee yam uas Vajtswv tau ntxub(“Lub Hauv Paus Kev Xyaum Ua Raws Yooj Yim Tshaj Plaws ntawm Kev Ua ib Tug Neeg Ncaj Ncees” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg).

Kuv tuaj yeem hnov tau los ntawm Vajtswv cov lus tias Vajtswv tus moj yam mas ncaj ncees, dawb huv, thiab tsis zam kev ua txhaum li. Nws tshuaj xyuas peb txhua lo lus thiab dej num thiab thaum kawg peb txhua tus tau txais yam uas peb tsim nyog tau txais raws raim li yam uas peb tau ua lawm. Kuv tuaj yeem khiav dhau txoj kev coj tsis ncaj kom khwv tau nyiaj ntxiv rau ib ntus, tiam sis kuv yuav tau sau tej txiv iab tom qab. Kuv yuav tau mus hauv dab teb raug rau txim tom qab kuv tuag lawm. Qhov ntawd yog ib txoj cai saum ntuj ceeb tsheej. Kuv pom tau tias kuv ruam heev. Kuv xav tias kuv tuaj yeem ua tau lub siab ncaj ncees rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam tiam sis dag ntxias rau hauv kuv txoj lag luam kom Vajtswv txaus siab thiab tau txais koob hmoov tom qab ntawd yam tsis muaj kev puas tsuaj rau kuv txoj kev ntshaw rau thaum tib lub sij hawm ntawd. Kuv tuaj yeem dag tau tib neeg los ntawm kuv tej kev dag ntxias me me, tiam sis dag tsis tau Vajtswv. Kuv tau them me ntsis nyiaj rau cov rooj thiab cov tog ntawd. Qhov ntawd yog Vajtswv txoj kev qhuab qhia, tiam sis Nws kuj tau ceeb toom thiab cawm kuv. Yog tsis li ntawd ntshe kuv yuav ua raws li kuv tus kheej lub siab nyiam mus ntxiv thiab ua lub siab tsis ncaj thiab thaum kawg kuv yeej yuav raug ua pauj xwb xwb li. Txoj kev xav no tau ua rau kuv ntshai me ntsis thiab kuv tau pib rov saib txog kuv tus kheej lawm. Rov qab xav txog kuv txoj lag luam ntau xyoo dhau los, kuv tau tsis quav ntsej kuv lub siab kom khwv tau nyiaj ntau ntxiv, kev hloov cov khoom zoo uas cov neeg yuav khoom twb thov yuav lawm mus rau cov khoom uas tsis tshua zoo. Kuv tau dag thiab coj tsis ncaj, thiab tas zog dag hais tias cov khoom uas tsis zoo yog cov zoo. Tab txawm hais tias tom qab uas tau txais kev ntseeg lawm los xij, paub zoo tias Vajtswv cheem tsum kom peb yuav tsum ua lub siab ncaj ncees, tsis txhob coj tsis ncaj rau tib neeg los sis rau Vajtswv, kuv yeej tseem tau coj tsis ncaj ncees thiab dag rau cov neeg yuav khoom kom khwv tau nyiaj, thiab tau tej nyiaj tsis ncaj ncees. Kuv tsis tso tseg li vim yog nyiaj txiag xwb. Kuv tau khiav ib txoj lag luam dag, coj tsis ncaj rau tib neeg, raug Ntxwgnyoog ua lwj liam thiab tsis muaj lub siab txawj xav los sis tsis muaj qab hau li. Kuv yog neeg ntse phem, neeg xav txog yus tus kheej xwb, thiab ntxim ntxub heev, ua neej nyob zoo li ib tug dab uas tsis muaj qhov zoo li tib neeg. Nws tsuas zoo li tus Tswv Yexus tau hais tias: “Nej yog los ntawm nej txiv dab los, thiab nej yuav ua raws li nej txiv dab tej kev phem kev qias. Nws yog ib tug neeg tua neeg thaum pib kiag los lawm, thiab tsis nyob rau hauv qhov tseeb, vim yeej tsis muaj qhov tseeb nyob rau hauv nws li. Thaum nws hais ib qho lus dag, nws hais kiag ntawm nws tus kheej los xwb: vim nws yog ib tug neeg dag, thiab yog leej txiv ntawm qhov ntawd(Yauhas 8:44). “Tab sis cia koj tej kev cev ncauj cev lus kom zoo li, Yog, ces yog; Tsis yog, ces tsis yog: vim dab tsi los xij yog tshaj tej no lawm ces yog qhov phem lawm xwb(Mathai 5:37). Tsuas yog dab phem xwb thiaj li ib txwm dag thiab coj tsis ncaj ncees, thiab qhov ntawd yog qhov uas kuv tab tom ua ntag. Tsis yog kuv muaj qhov zoo nkaus li dab phem lov? Kuv tus yam ntxwv noob neej dua twg lawm? Xav txog qhov no, ua rau kuv hnov zoo li tias kuv tus kheej qias neeg heev li. Kuv tsis xav dag kom zoo rau kuv tus kheej ntxiv lawm. Tom qab ntawd kuv tau nyeem cov lus no ntawm Vajtswv: “Ua ib tug neeg ncaj ncees; thov Vajtswv tshem koj tej kev dag ntxias hauv koj lub siab mus. Ntxuav koj tus kheej kom dawb huv los ntawm kev thov Vajtswv txhua lub sij hawm, thiab kom raug txhawb los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig los ntawm kev thov Vajtswv, thiab koj tus moj yam yuav maj mam hloov(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Hais Txog Kev Xyaum Thov Vajtswv). “Kev ua siab ncaj txhais tias muab nej lub siab rau Vajtswv, ua tseeb tiag tiag rau Vajtswv hauv txhua yam, qhib siab hlo nrog Nws hauv txhua yam, tsis txhob zais qhov tseeb, tsis txhob sim dag cov nyob siab saud thiab cov nyob hauv qab koj, thiab tsis txhob ua tej yam uas ntxim li haum Vajtswv siab xwb. Muab ua luv luv hais, kev coj ncaj yog ua kom dawb huv rau txhua yam hauv nej tej kev ua thiab cov lus, thiab tsis txhob dag Vajtswv los sis dag tib neeg li(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Peb Qhov Lus Ceeb Toom). Vajtswv cov lus ua tau ib txoj kev rau kuv xyaum ua. Kuv paub tias kuv yuav tsum siv kuv lub zog vam khom Vajtswv kom ua tau ib tug neeg uas muaj lub siab ncaj ncees, thiab thov Vajtswv txog kuv tej kev nyuaj kom tso tau kuv tus moj yam qias vuab tsuab pov tseg mus. Kuv kuj yuav tsum tau thov Vajtswv thaum muaj qee yam hauv lag luam uas ntsig txog rau nyiaj txiag los sis ntsig txog tej uas kuv tej txiaj ntsig, kam lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas, thiab ua ib tug neeg ncaj ncees. Kuv yuav tsum tau hais lus ncaj qha, thiab nrhiav qhov tseeb los ntawm tej kev muaj tseeb hauv lo lus thiab kev ua. Kuv tau thov Vajtswv thaum kuv ras dheev txog txhua yam no, txaus siab hlo los lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas thiab muab Nws cov lus coj los xyaum ua.

Tsis ntev tom qab, muaj ib tug neeg yuav khoom tuaj yuav qee lub thawvhlau. Nws nug cov thawv hlau uas zoo tshaj-pes nrab. Thaum lub sij hawm ntawd, Kuv xav tias, “Yog tias kuv muab raws li cov uas nws xav tau no, ces kuv yuav tsis tau nyiaj ntau tom qab uas them nqi ub nqi no tag lawm. Yog tias kuv nrhiav tau qee yam khoom uas nyias zog thiab nws tsis paub, ces kuv tuaj yeem tau li 10,000 yuam los sis ntau tshaj ntawd los ntawm cov khoom ntawd. Yog tias kuv cia li hais kom lawv xa qee yam uas tsis tshua khov tuaj ne yuav zoo li cas?” Kiag thaum uas kuv tab tom ua xyem xyav ntawd, kuv tau nco txog yam uas tau los rau kuv ntawm txhua lub sij hawm uas kuv tau coj tsis ncaj rau tib neeg. Tsis yog kuv khwv tsis tau ib yam dab tsi xwb, tiam sis kuv tau poob nyiaj thiab hnov tsis zoo li. Kuv kuj tau xav txog qhov uas cov tib neeg ncaj ncees ua rau Vajtswv xyiv fab li cas thiab tau txais koob hmoov los ntawm Nws thiab tias Nws cheem tsum kom peb qhia kiag qhov tseeb. Kuv tsis tuaj yeem tsis quav ntsej kuv lub siab uas txawj xav thiab ua tej yam uas tsis ncaj ncees rau nyiaj txiag nkaus xwb. Kuv ras dheev tias kev rov ntsib qhov no dua yog Vajtswv sim kuv seb kuv puas tuaj yeem xyaum ua raws li txoj kev txiav txim siab uas kuv tau hais rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm. Kuv tau thov Vajtswv, thov kom Nws tiv thaiv kuv ntawm txoj kev sim siab thiab pub lub zog nchav rau kuv los xyaum ua raws qhov tseeb thiab tso kuv tus kheej tseg, thiab los ua ib tug neeg ncaj ncees uas yog tus Vajtswv txaus siab. Kuv hnov zoo li tias kuv muaj zog me ntsis tuaj tom qab kuv thov Vajtswv tag lawm. Kuv tau hais kom lawv xa cov thawv hlau tuaj rau nws raws li nws tau hais lawm thiab txawm hais tias kuv tsis tau nyiaj ntau los xij, kuv muaj kev thaj yeeb hauv kuv lub siab tiag tiag. Kuv kuj hnov tau tias nws zoo npaum li cas rau qhov xyaum ua txoj kev ncaj raws li Vajtswv cov lus. Nws tsis yog kev them se ces kuv tsis txhawj xeeb txog yam uas yuav tshwm sim li.

Tom qab ntawd kuv nyeem cov lus no los ntawm Vajtswv: “Yug los rau ib thaj av qias neeg zoo li no, tib neeg tau raug haub ntxias los ntawm lub zej zog hnyav heev, lawv tau raug haub ntxias los ntawm tej cwj pwm qub qub, thiab nws tau raug qhia nyob rau hauv ‘tej tsev kawm ntawm txoj kev kawm qib siab.’ Txoj kev xav rov qab qees, txoj kev ntseeg uas lwj liam, saib lub neej tsis tseem ceeb, txoj kev txawj ntse rau lub neej uas ntxim ntxub, kev muaj txoj sia nyob yam tsis muaj nuj nqis, thiab lub neej thiab kev coj noj coj ua uas phem—tag nrho ntawm tej no tau nkag rau hauv tib neeg lub siab lawm, thiab txo thiab rhuav tshem lawv lub siab paub qhov zoo qhov phem lawm. Qhov tau los, ces tib neeg txav deb ntawm Vajtswv mus lawm, thiab haj tseem tawm tsam Nws heev dua. … Txawm yog thaum lawv hnov qhov tseeb los, cov uas nyob hauv qhov tsaus tsis muab coj los xav es muab nws coj los xyaum ua raws, los sis lawv tsis xav nrhiav Vajtswv txawm yog tias lawv twb tau pom Nws qhov kev tshwm sim lawm. Ib tug tib neeg uas phem heev yuav muaj feem tau ntawm txoj kev cawm dim li cas? Ib tug tib neeg uas lwj liam heev yuav nyob tau rau hauv qhov kaj li cas?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv). “Los txog thaum tib neeg ntsib tau pom Vajtswv txoj dej num thiab caum cuag qhov tseeb lawm, nws yog Ntxwgnyoog tus yeeb yam uas xav kav thiab tswj fwm lawv los sab hauv los. Yam tshwj xeeb, uas tau los ntawm tus yeeb yam yog dab tsi? Piv txwv li, vim li cas koj thiaj li qia dub? Vim li cas koj thiaj li tiv thaiv koj tus kheej qib dej num? Vim li cas koj thiaj muaj tej kev xav hauv nruab siab tau nchav zoo li ntawd? Vim li cas koj thiaj li zoo siab xyiv fab rau tej yam tsis ncaj ncees? Vim li cas koj thiaj li nyiam cov neeg phem no? Lub hauv paus rau koj txoj kev ntshaw rau tej yam zoo li ntawd yog dab tsi? Tej yam no los qhov twg los? Vim li cas koj thiaj li zoo siab los lees txais tej ntawd ua luaj? Los txog tam sim no, nej muaj kev to taub tag nrho tias qhov kev muaj qab hau tseem ceeb txhawb rau txhua yam ntawm tej no ces yog Ntxwgnyoog cov kuab lom nyob rau hauv nej lawm, nws tuaj yeem nthuav tawm puv npo nrog cov lus. Piv txwv li, yog koj nug qee cov neeg ua phem tias vim li cas lawv ho ua phem, lawv yuav teb tias, ‘Vim hais tias nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb.’ Kab ntawv no nthuav tawm txog lub hauv paus tiag tiag ntawm qhov teeb meem. Ntxwgnyoog txoj kev xav muaj laj thawj dhau los rau hauv tib neeg lub neej lawm. Lawv yuav ua tej yam rau lub hom phiaj no los sis ntawd, tab sis tsuas yog ua rau lawv tus kheej nkaus xwb. Txhua leej xav tias vim txhua tus tib neeg ua rau lawv tus kheej thiab tus dab phem ua tus cuam tshuam, tib neeg yuav tsum ua neej nyob rau lawv tus kheej tej txiaj ntsim. ‘Kev rais los ua ib tug nom tswv vim yog xav tau tej khoom noj zoo thiab khaub ncaws zoo,’ thiab ‘Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb’—tej no yog lub neej txoj sia thiab lub tswv yim ntawm tib neeg, thiab lawv kuj sawv cev rau tib neeg tus yeeb yam thiab. Tej lus ntawm Ntxwgnyoog no yog kiag Ntxwgnyoog qhov kuab lom ntag, thiab thaum tib neeg sib koom tes ua ke, nws dhau los ua lawv tus yeeb yam lawm. Ntxwgnyoog tus yeeb yam raug nthuav tawm los ntawm cov lus no; tej ntawd sawv cev rau nws tiav hlo. Qhov kuab lom no dhau los ua tib neeg lub neej thiab lub hauv paus ntawm lawv qhov muaj nyob, thiab cov tib neeg lwj liam raug tswj fwm tas li los ntawm qhov kuab lom no los tau ntau txhiab xyoo lawm(“Yuav Taug Petus Txoj Kev Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus tau pab kuv ras dheev tias vim li cas kuv thiaj cheem tsis tau kuv tus kheej kom tsis txhob dag thiab coj tsis ncaj ncees. Nws yog vim kuv raug Ntxwgnyoog ua lwj liam tob heev lawm. Ntxwgnyoog siv peb lub neej thiab kev kawm ntawv los ua kom peb paub txog tej kev cai lij choj phem xws li, “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb,” “Nyiaj txiag tsis yog txhua yam, tab sis tsis muaj nyiaj, koj yuav ua dab tsis los tsis tau,” “Nyiaj txiag ua rau lub ntiaj teb tig mus los tau,” thiab “Nyiaj txiag yog qhov ua ntej.” Nws kuj muaj lo lus hais tias “Yeej tsis muaj ib tug neeg ua lag luam twg uas yuav ncaj ncees li.” Cov lus ntawd tau nkag los nyob rau hauv kuv lub siab thiab dhau los ua kuv tus yeeb yam lawm. Yog li ntawd thaum kawg kuv thiaj li tau pe hawm nyiaj txiag thiab kuv tau tso kuv tej qauv coj thaum xub thawj ib ruam zuj zus tseg lawm txhawm rau kom tau paj ntsig. Kuv cia li dhau los ua phem zuj zus, siab hlob, thiab ntshaw rau yus tus kheej xwb. Kuv yog neeg xav txog kuv tus kheej thiab yog neeg txawj dag. Kev ua lag luam, kuv tau hloov cov khoom uas tsis tshua zoo rau cov khoom ua zoo thiab ua puas yam tsis lees paub li. Kuv muab nyiaj txiag thiab kuv tus kheej tej kev ntshaw saib siab tshaj txhua yam, haj tseem muag kiag kuv tus kheej lub siab uas txawj xav thiab kev ncaj ncees lawm thiab. Kuv poob txhua yam ntawm qhov ib txwm yog tib neeg lawm. Kuv khwv tau nyiaj ntau heev los ntawm txoj kev ua li ntawd, tiam sis kuv tsis muaj kev zoo siab hlo li. Rov qab qees, kuv hnov sab thiab txhawj xeeb tas li xwb. Nws yog ib txoj kev ua neej uas mob siab heev. Ces thaum kawg kuv ras dheev tias txhua yam yog vim kuv tau raug Ntxwgnyoog ua lwj liam lawm, vim kuv tau ua neej raws li Ntxwgnyoog tej kev cai kom ciaj sia xwb. Kuv kuj ras dheev tias vim li cas lub ntiaj teb thiaj li tsaus ntuj nti thiab phem heev nyob rau niaj hnub no. Nws yog vim tias txhua tus puav leej ua neej nyob raws li Ntxwgnyoog cov kuab lom xws li “Tib neeg yuav ua txhua yam kom nplua nuj” thiab “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb.” Yog li ntawd lawv pe hawm nyiaj txiag, suab npe, thiab meej mom, ntshaw ua phem kom txaus siab, dhau los xav txog yus tus kheej ntau zuj zus, ntshaw luag tug, thiab phem. Tib neeg sib txeeb nyiaj txiag thiab txiaj ntsig, ib leeg ua mob ib leeg thiab ib leeg coj tsis ncaj ncees rau ib leeg, tsis tso tseg li. Tab txawm ib tsev neeg thiab phooj ywg los tsis muaj kev sib zam li. Tsis muaj leej twg quav ntsej txog lub siab uas txawj xav los sis kev ncaj ncees, thiab saib zoo li lawv tsis yog tib neeg li lawm. Peb lub neej, raug khi nruj heev nyob rau hauv Ntxwgnyoog xib tes lawm zoo ib yam li ib lub hub rau kob, thiab ib lub tshuab zom nqaij. Yog tias tsis muaj kev ntseeg hauv Vajtswv, ces yeej tsis muaj kev los paub qhov tseeb ntawm qhov uas Ntxwgnyoog ua lwj liam rau tib neeg ntiaj teb los sis khiav tawm ntawm nws txoj kev haub ntxias tsaus ntuj nti ntawd li. Peb cia li yuavqias vuab tsuab thiab phem zuj zus, thiab thaum kawg ces raug Ntxwgnyoog nqos lawm xwb. Qhov ntawd yog Ntxwgnyoog txoj kev ua lwj iam thiab ua kom mob peb. Thaum ras dheev txog qhov no, ua rau kuv ua tsaug rau Vajtswv txoj kev tiv thaiv thiab kev cawm dim tiag tiag li. Yog tias tsis muaj txoj kev coj, kev txhawb nqa, thiab kev txiav txim ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus, ces kuv yeej tsis tau paub qhov tseem ceeb ntawm kev ua ib tug neeg ncaj ncees. Kuv yeej tsis tau ras txog lub ntsiab tseem tseeb thiab yam uas yuav los raug rau yus los ntawm txoj kev uas pheej dag, li thiab. Ntshe kuv yuav ua neej nyob rau hauv qab Ntxwgnyoog xib tes mus li, uas yog ib txwm coj tsis ncaj ncees, ua neej tsis zoo li ib tug tib neeg nyuaj heev. Txawm hais tias kuv yuav tau nyiaj ntau npaum li cas los xij, thaum kawg kuv yeej yuav raug rau txim nyob rau hauv dab teb. Txij thaum ntawd los, kuv tau xyaum ua ib tug neeg hais lus tseeb thiab ua siab ncaj ncees rau kuv txoj lag luam. Muaj qee zaus kuv raug nyiaj txiag sim siab tiag tiag li thiab tseem xav txog txoj kev dag thiab kev coj tsis ncaj ncees rau tib neeg, tiam sis kuv paub tias Vajtswv ntxub qhov ntawd thiab tib neeg tsis nyiam qhov ntawd, ib yam nkaus. Kuv thov kom Vajtswv tshem kuv tej kev xav uas tsis yog tawm mus thiab los xyaum ua ib tug neeg ncaj ncees. Ua rau kuv ceeb, thaum uas kuv ua li ntawd, kuv yeej tseem khwv tau nyiaj li qub. Kuv txoj lag luam mus tau zoo thiab kuv muaj cov neeg yuav khoom coob zuj zus ntxiv. Tib neeg hwm kuv thiab ib txhia neeg yuav khoom uas rov qab los tso siab rau kuv lawm, yog li ntawd lawv yeej tsis tuaj saib yam khoom ntawd li, tiam sis cia li hu xov tooj tuaj yuav khoom xwb. Ua rau kuv hnov tau tias kuv kaj siab npaum li cas, cas yuav hnov zoo li muaj kev ywj pheej thiab ruaj ntseg ua luaj nws hnov ua tau ncaj ncees thiab xyaum ua raws Vajtswv cov lus.

Muaj ib zaug ib tug neeg yuav khoom tuaj thov yuav 500 lub thawvhlau, nws thov yuav cov khoom uas tuab li 0.7 mm. Kuv tsis xav dab tsi ntau kiag li, cia li muab cov khoom raws nraim li nws tau xav tau lawm xwb. Ua rau ceeb tias, nws tau thau lub ntsuas ntsuas mikhokolipaws los ntsuas qhov tuab thaum xa txhua yam tag lawm, tiam sis kuv lub siab txias txias, thiab tsis muaj kev txhawj xeeb los sis ntshai li. Tom qab uas ntsuas tag lawm, nws hais tias, “Koj yog ib tug neeg uas tso siab tau. Ntau tus tib neeg tsuas yog xav tau nyiaj ntau nkaus xwb thiab tso siab tsis tau rau lawv. Cov tib neeg zoo li koj tsis tshua muaj lawm. Yav tom ntej kuv tseem yuav tuaj yuav khoom ntawm koj ntxiv thiab.” Thaum hnov nws hais li no, haj yam ua rau kuv hnov tau hais tias kev ua lub siab ncaj ncees raws li Vajtswv cov lus mas zoo npaum li cas. Nws tsuas zoo raws li Vajtswv cov lus hais tias: “Txoj hau kev rau lub neej tom ntej yuav yog li no: Cov neeg uas tau txais cov lus qhia los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj yuav muaj txoj hau kev taug hauv ntiaj teb, thiab txawm tias lawv yog tub lag tub luam los sis cov kws tshawb fawb, los sis cov kws qhia los sis cov kws tsim khoom, cov neeg uas tsis muaj Vajtswv cov lus yuav ntsib kev nyuaj tab txawm yog tib kauj ruam nkaus xwb, thiab yuav raug yuam los nrhiav txoj hau kev tseeb. Qhov no yog lub ntsiab ntawm qhov tias, ‘Nrog rau qhov tseeb koj yuav taug kev ncig tau thoob plaws lub ntiaj teb no; yog tsis muaj qhov tseeb, koj yuav mus tsis txog qhov twg’(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo Tau Los Txog Lawm). Kuv ua tsaug rau Vajtswv txoj kev cawm dim!

Qhov Dhau Los: 11. Tsuas Yog Ib Txoj Hau Kev Ua Neej Nyob Zoo Li ib tug Tib Neeg Tiag

Ntxiv Mus: 13. Kev Peem Mus Ua ib Tug Neeg Ncaj Ncees

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No