Txoj Kev … (2)

Peb tej kwv tij thiab tej nkauj muam yuav muaj qee lub tswv yim txog tus txheej txheem ua, cov kauj ruam, thiab cov kev ua ntawm Vajtswv tes dej num rau hauv Suav Teb av loj, tab sis Kuv tseem xav tias nws muaj nuj nqis rau qhov ntsia rov qab mus rau tej yam no los sis hais txog lub ntsiab lus sai sai rau nej. Kuv tsuas siv lub sij hawm no los hais txog yam nyob rau hauv Kuv lub siab, thiab Kuv yuav tsis tham tshaj ntawm lub ntsiab ntawm tes dej num no. Kuv vam tias tej kwv tij thiab tej nkauj muam muaj peev xwm to taub Kuv txoj kev xav, thiab Kuv kuj txo hwj chim hlo los thov tias txhua tus uas nyeem Kuv cov lus to taub thiab zam lub txim rau Kuv tus yeeb yam me me, Kuv txoj kev pom kev ntsib hauv lub neej txoj sia uas tseem paub tsis tau txaus, thiab Kuv qhov tsis muaj peev xwm tsa Kuv lub tob hau kom siab rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Txawm li cas los xij, Kuv txoj kev txawj xav tseem zoo li tej ntawd tab sis yog tej kev muaj qab hau. Muab hais luv luv tias, txawm yuav muaj dab tsi los xij, yeej tsis muaj leej twg, qhov xwm txheej dab tsi, los sis yam uas muaj peev xwm cheem tau peb los ntawm qhov kev sib qhia rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab Kuv vam tias peb tej kwv tij thiab tej nkauj muam tuaj yeem koom Kuv rau hauv kev mob siab ua tes dej num kom hnyav zog rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Kuv xav muab cov lus thov raws li nram qab no: “Au Vajtswv! Thov muab kev hlub tshua rau peb kom Kuv thiab Kuv tej kwv tij thiab tej nkauj muam uas mob siab los koom ua ke rau hauv thaj chaw tswj fwm ntawm peb tej qauv xav zoo tshaj plaws yuav ncaj ncees rau Koj kom mus txog hnub tuag, thiab yeej tsis muaj kev tu siab li!” Cov lus no yog Kuv txoj kev txhawb rau ntawm Vajtswv xub ntiag, tab sis nws kuj hais tau tias lawv yog Kuv tus kheej cov lus txhais raws li yog ib tug neeg ntawm cev nqaij daim tawv uas raug siv los ntawm Vajtswv. Kuv tau muab cov lus no tshaj tawm ntau zaus rau hauv qhov kev sib qhia nrog tej kwv tij thiab tej nkaum muam uas nyob puab ntawm Kuv ib sab, thiab Kuv tau muab Kuv zaj lus rau cov neeg uas nyob puab ntawm Kuv ib sab. Kuv tsis paub tias cov neeg yuav xav dab tsi txog tej ntawd, tab sis txawm yuav yog dab tsi los xij, Kuv ntseeg tias cov lus no tsis yog ib co lus ntawm tus kheej ntiag tug nkaus xwb, tab sis ntxiv rau qhov no, lawv kuj yog lub ntsiab ntawm txoj kev xav thiab. Vim yog li no, ib txhia tib neeg thiaj li muaj qee cov kev xav ruaj khov, thiab nws yuav yog ib co lus zoo ib yam li koj cov lus txhais thiab pom tias koj txoj kev hlub rau Vajtswv zoo heev npaum li cas lawm. Ib txhia tib neeg yuav txhim kho ib txoj kev xav phem thaum lawv nyeem cov lus no, thiab xav tias: “Cov neeg pheej hais tas li txhua hnub zoo li no, yuav muab kev hlub rau Vajtswv kom mus txog hnub tuag tau li cas? Thiab nws yeej tsis muaj dab tsi ntsig txog rau lub ncauj lus uas peb tab tom sib tham no, ‘Txoj Kev.’” Kuv lees paub tias tej zaum cov lus no yuav tsis muaj dab tsi tshwj xeeb, tab sis Kuv yeej tau xav lawm tias nws muaj peev xwm ua tau cov neeg txav mus nyob rau txoj kev taug yog, thiab tso cai rau lawv raug kev sim siab txhua hom raws txoj kev ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv yam tsis muaj kev puas siab los sis thim rov qab. Yog vim li no Kuv thiaj ib txwm coj rau lawv raws li Kuv cov lus txhais. Kuv vam tias cov neeg ntawd, thiab, yuav ua tib zoo xav txog lawv ib yam nkaus. Txawm li cas los xij, Kuv txoj kev xav tsis yog yuam txhua tus neeg los lees txais Kuv tus kheej tej kev xam pom—qhov no tsuas yog ib lo lus hais qhia xwb. Txawm lwm tus neeg yuav xav li cas rau Kuv los xij, Kuv xav tias Vajtswv to taub tej kev txav mus nyob sab hauv tib neeg lub siab ntawm peb txhua txhua tus. Vajtswv yeej ua tes dej num xwm yeem nrog peb txhua txhua tus, thiab yeej tsis paub sab nkees rau Nws tes dej num li. Vim peb txhua tus tau yug rau hauv lub teb chaws ntawm tus zaj loj liab ploog, Nws ua dej num rau hauv peb raws li txoj kev no. Cov neeg uas yog cov yug rau hauv lub teb chaws ntawm tus zaj loj liab ploog yog cov muaj hmoo muab tau tus Vajntsujplig tes dej num no. Vim yus yog ib tug ntawm lawv, Kuv hnov txog Vajtswv txoj kev txawj xav zoo tshaj plaws, kev hawm muaj nuj nqis, thiab txoj kev hlub. Qhov no yog Vajtswv txoj kev saib xyuas rau peb. Vim tus neeg muaj lub tswv yim txheej thaum ub, neeg xav li qhov qub, neeg txheeb ze ntawm vaj ntxwv, neeg ntseeg dab qhuas thiab cov neeg lim hiam muaj peev xwm muab tau tes dej num zoo li no los ntawm Vajtswv uas qhia tau tias peb tau txais koob hmoov li cas, pawg neeg no thaum tiam kawg. Kuv ntseeg tias tag nrho tej kwv tij thiab tej nkauj muam uas lawv ob lub qhov muag sab ntsujplig uas rua los pom tes dej num no yeej los kua muag vim kev zoo siab. Thiab thaum lub sij hawm ntawd, cas koj ho tsis nthuav tawm koj tus kheej txoj kev zoo siab lom lem rau Vajtswv? Cas koj ho tsis hu zaj nkauj nyob hauv koj lub siab fij rau Vajtswv? Thaum lub sij hawm ntawd, cas koj ho tsis nthuav tawm koj txoj kev txhawb rau Vajtswv thiab tsim ib txoj kev npaj rau ntawm Nws xub ntiag? Kuv xav tias tag nrho tej no yog cov uas ib txwm yog tib neeg uas muaj kev ntseeg Vajtswv yuav tsum tau ua. Vim yog tib neeg, Kuv ntseeg tias peb txhua txhua tus yuav tsum muaj qee yam kev nthuav tawm rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Qhov no yog yam uas ib tug neeg uas muaj kev xav yuav tsum tau ua. Thaum saib peb txhua tus rab peev xwm, thiab qhov chaw uas peb yug los, qhia tias Vajtswv tau thev taus txoj kev txaj muag ntau npaum li cas txhawm rau qhov los nyob nrog rau ntawm peb sawv daws. Tej zaum peb yuav muaj qee txoj kev paub ntawm Vajtswv rau hauv peb lub siab, tab sis yam peb paub—tias Vajtswv yog tus zoo tshaj plaws, siab tshaj plaws, ntxim hwm tshaj plaws—yeej qhia tshwm txaus lawm tias Nws muaj kev txom nyem ntau npaum li cas rau ntawm tib neeg sawv daws. Tiam sis ntawm Kuv lub siab tseem pom tsis meej txog cov lus no, thiab cov neeg tseem muaj peev xwm siv lawv ua cov ntaub ntawv thiab txoj lus qhia rau ntawm peb cov neeg uas tseem feeb tsis meej thiab ruam heev. Yog li ntawd, Kuv tsuas muaj tib txoj kev xaiv los piav qhia kom ntau ntxiv txog qhov teeb meem no rau tej kwv tij thiab tej nkauj muam uas yuav tsum kam lees txais nws, yog li ntawd peb cov ntsujplig thiaj raug txhawb los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig. Thov kom Vajtswv qhib peb ob lub qhov muag sab ntsujplig, kom peb thiaj pom tus nqi uas Vajtswv tau them lawm, tej kev mob siab uas Nws tau ua lawm, thiab lub zog uas Nws tau siv rau peb lawm.

Vim yog ib tug ntawm cov neeg nyob hauv Suav Teb av loj uas tau lees txais Vajtswv tus Ntsujplig lawm, Kuv muaj kev hnov tob tias yog peb tsis muaj rab peev xwm nws yuav zoo li cas. (Kuv vam tias peb tej kwv tij thiab tej nkauj muam yuav tsis xav phem vim ntawm qhov no—nws yog qhov xwm txheej tiag.) Kuv yeej pom meej rau hauv Kuv lub neej txoj sia tiag lawm tias yam peb yog thiab muaj yog tag nrho tej kev xav zoo li cov neeg txheej thaum ub. Hauv tej ntsiab lus tseem ceeb, nws yog yam uas peb coj ua ntawm peb tus kheej rau hauv peb lub neej thiab peb txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv, thiab hauv tej ntsiab lus tseem ceeb tsis tshua tseem ceeb, ces nws yog peb txhua txhua tus lub tswv yim thiab txoj kev xav. Tej no yog tag nrho txhua yam uas tshwm sim muaj qab hau, thiab yuav npog cov lus los sis lo lus cuav tau nyuaj. Yog li ntawd, thaum Kuv hais li no, cov neeg feem ntau tsuas nyo lawv lub tob hau thiab lees paub nws, thiab tau ruaj siab rau nws, tshwj tsis yog lawv tsis muaj qab hau raws li qhov ib txwm muaj: Cov neeg zoo li no tsis muaj peev xwm lees txais Kuv tej kev xav no. Tej zaum Kuv tsis paub cai kiag li, hais txog cov neeg no tias yog tej tsiaj xwb. Qhov ntawd vim hais tias hauv lub teb chaw ntawm tus zaj loj liab ploog, lawv yog hom neeg qis tshaj plaws ntawm cov qis, zoo li tej npua los sis tej dev. Tsis muaj leej twg yuav tsis muaj peev xwm lawm; lawv tsis muaj nqis tsim nyog los rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Tej zaum nws yog Kuv cov lus “tsis paub cai kiag li.” Hauv qhov yog tus sawv cev ntawm Vajtswv tus Ntsujplig uas yog tus tab tom ua tes dej num rau hauv Kuv, Kuv foom tsis zoo rau hom neeg zoo li tus tsiaj no-zoo li, tus neeg uas qias vuab tsuab, thiab Kuv vam tias Kuv tej kwv tij thiab tej nkauj muam yuav tsis qaug zog los ntawm qhov no. Nws pom tias tsis muaj cov neeg zoo li no nyob rau ntawm peb sawv daws, tab sis txawm tias qhov tseeb yuav zoo li cas los xij, Kuv ntseeg tias qhov no yog qhov cov neeg no yuav tsum raug saib xyuas li cas. Koj xav li cas?

Lub teb chaws ntawm tus zaj loj liab ploog muaj hnub nyoog los tau ntau txhiab xyoo lawm, tab tsis nws muaj kev lim hiam txhua nrho—thiab vim hais tias nws tau tawm tsam Vajtswv rau txhua lub sij hawm, nws tau ntsib Vajtswv txoj kev foom phem thiab kev rau txim, tom qab uas Vajtswv muaj kev qhuab ntuas. Vajtswv tau foom phem, lub teb chaws muaj kev ntxub ntxaug haiv neeg xwm yeem, thiab tseem muaj tus yam ntxwv ntawm txoj kev coj zoo li cov neeg txheej thaum ub. Lub teb chaws peb yug rau hauv muaj txhij txhua ntawm tej dab uas qias vuab tsuab rau hauv lawv txoj kev caum kev tswj fwm—uas txhais tau tias lawv rhuav tshem lub suab npe ntawm cov neeg uas tau yug rau ntawm no. Cov neeg tej cwj pwm, tej kab lis kev cai, tej tswv yim thiab tej kev xav yog yam zoo li cov neeg txheej thaum ub thiab hom neeg qub, yog li lawv ua txhua yam kev xav phem txog Vajtswv uas lawv muaj dhau los vim tseem tsis muaj peev xwm ua kom nws deeg tau li. Tshwj xeeb mas, lawv coj ua ib yam rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab coj ua lwm yam rau sab tom Nws nrab qaum, ua kom to taub yuam kev tias kev hawm Ntxwgnyoog yog tiam Vajtswv, uas qhia tau tias lawv yog hom neeg zoo raws kiag li cov neeg txheej thaum ub. Vajtswv tau ua tes dej num ntau heev rau hauv Suav Teb av loj thiab tau hais Nws cov lus ntau heev lawm, tab sis cov neeg loog tag lawm thiab tsis txawv li. Lawv tseem ua tes dej num li qhov lawv tau ua yav dhau los, thiab lawv yeej tsis to taub Vajtswv cov lus hlo li. Thaum Vajtswv tau tshaj tawm tias tsis muaj yav tom ntej thiab tsis muaj kev cia siab lawm, ib pawg ntseeg uas muaj txoj sia nyob nrog lub caij ntuj sov cia li poob mus rau lub caij ntuj no lawm. Qhov tseeb ntawm tib neeg tus kheej raug qhia tshwm rau thaum yav nruab hnub pom kev thiab tag nrho lawv txoj kev ruaj siab, kev hlub, thiab qhov muaj zog yav dhau los raug ploj mus tag nrho yam tsis pom txoj lw li lawm. Thiab niaj hnub tam sim no, tsis muaj leej twg ntawm lawv cov no yuav rov qab tshawb nrhiav pom tau qhov tseem tshaj plaws ntawm lawv txoj sia li. Lawv hais lawv cov lus tias lawv hlub Vajtswv, thiab txawm lawv tsis ua siab tawv qhawv yws rau hauv lawv lub siab los xij, txawm yuav zoo li cas los xij, lawv yeej tsis muaj txoj kev hlub ntawd li. Qhov ntawd yog dab tsi? Kuv xav tias peb tej kwv tij thiab tej nkauj muam yuav lees paub txog qhov tseeb no. Thov Vajtswv qhuab qhia peb, kom peb thiaj muaj peev xwm paub tag nrho Nws txoj kev hlub tshua, hlub peb tus Vajtswv rau qhov tob puag hauv peb lub siab, thiab hais qhia txoj kev hlub tag nrho ntawm peb rau Vajtswv rau hauv thaj chaw sib txawv ntawm peb; thov Vajtswv muab Nws—txoj kev hlub tiag tiag hauv lub siab rau peb, qhov no yog yam Kuv cia siab rau. Thaum hais txog qhov no, Kuv hnov muaj kev hlub tshua me ntsis rau Kuv tej kwv tij thiab tej nkauj mum uas yog cov tau yug rau hauv daim av qias vuab tsuab, thiab yog li ntawd thiaj tau ntxub tus zaj loj liab ploog ntau zuj zus rau hauv Kuv. Nws cuam tshuam peb txoj kev hlub rau Vajtswv thiab dag ntxias peb txoj kev siab hlob rau peb yav tom ntej. Nws sim peb siab kom xav phem, tawm tsam Vajtswv. Nws dhau los yog tus zaj loj liab ploog uas tau ntxias dag peb, tau ua lwj liam rau peb, thiab tau rhuav tshem peb los txog rau tam sim no, los txog rau theem uas peb tsis muaj peev xwm pauj Vajtswv txoj kev tau hlub los ntawm peb lub siab. Peb muaj lub hom phiaj rau hauv peb lub siab, tab sis txawm li ntawd los peb tus kheej, peb yeej tsis muaj hwj chim dab tsi li. Peb txhua tus yog nws cov neeg raug tsim txom. Vim qhov kev muaj qab hau zoo li no, Kuv thiaj ntxub nws los ntawm Kuv lub ntsiab tiag tiag, thiab Kuv tos tsis taus yuav muab nws rhuav tawm mus. Txawm li cas los xij, thaum Kuv rov qab xav dua, qhov no yuav tsis muaj nqis dab tsi lawm thiab nws tsuas coj teeb meem los rau Vajtswv nkaus xwb, yog li Kuv rov qab los hais cov lus no—Kuv tau npaj Kuv lub siab ua kom haum Nws siab nyiam—muaj kev hlub Vajtswv. Qhov no yog txoj kev uas Kuv tab tom taug—nws yog txoj kev uas Kuv, yus yog ib tug ntawm Nws tej kev tsim, uas yuav tsum tau taug. Nws yog qhov uas Kuv yuav tsum tau siv rau Kuv lub neej txoj sia. Tej no yog cov lus tawm hauv Kuv lub siab tuaj, thiab Kuv cia siab tias Kuv tej kwv tij thiab nkauj muam yuav muab tau qee yam kev txhawb tom qab nyeem cov lus no lawm kom Kuv lub siab thiaj muaj peev xwm muab tau qee yam kev thaj yeeb. Vim Kuv lub hom phiaj yog yuav tsum ua kom haum Vajtswv siab nyiam thiab yog li ntawd kev ua neej thiaj li muaj nuj nqis thiab pom kev lug. Hauv qhov no, Kuv muaj peev xwm tuag tau yam tsis muaj kev tu siab, los ntawm lub siab puv npo rau kev txaus siab thiab kaj siab. Koj puas nyiam ua li qhov ntawd? Koj puas yog ib tug neeg uas muaj hom kev pab txhawb zoo li ntawd?

Tias Vajtswv muaj peev xwm los ua tes dej num uas raug hu ua “Tus Tib Neeg Es Xias Sab Hnub Tuaj uas muaj mob” yog Nws lub hwj chim loj tshaj plaws. Nws yog Nws txoj kev txo lub hwj chim thiab txoj kev zais npog. Txawm Nws cov lus yuav hnyav los sis rau txim rau peb los xij, peb yuav tsum qhuas Nws los hauv qhov tob kawg nkaus ntawm peb lub siab rau Nws txoj kev txo lub hwj chim, thiab hlub Nws kom mus txog kiag thaum kawg nkaus rau qhov no. Cov neeg uas raug Ntxwgnyoog khi cia los tau ntau txhiab xyoo tseem ua neej nyob hauv nws txoj kev haub ntxias thiab tseem tsis tau muab nws pov tseg. Lawv tseem ua mus thiab ntsib teeb meem nyuaj siab mus ntxiv. Yav dhau los lawv hlawv xyab thiab nyo hau hawm Ntxwgnyoog thiab lawv muaj kev raug sib khi cov nyom nruj heev nrog rau tsev neeg thiab sab cev nqaij daim tawv nrog rau kev sib txuas ncauj txuas lus rau sab meem xeeb coj. Lawv tsis muaj peev xwm muab tej ntawd pov tseg tau. Nyob rau hauv hom meem xeeb coj dev-noj-dev li no, yus yuav nrhiav tau lub neej muaj qab hau qhov twg mas? Yam uas cov neeg hais yog ib lub neej txoj sia ntawm kev ntsib kev txom nyem, thiab muaj hmoo, uas Vajtswv tau cawm cov neeg tsis paub qab hau dab tsi zoo li no, tso lawv lub neej rau hauv Nws txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv, kom peb lub neej thiaj zoo siab thiab tsis muaj qhov puv npo tej kev txhawj xeeb mus ntxiv lawm. Peb tseem ua neej nyob mus ntxiv rau hauv Nws txoj hmoov hlub los txog niaj hnub tam sim no. Qhov no tsis yog Vajtswv txoj koob hmoov thiab lod? Leej twg tseem muaj plhus los taij yam luam thuam ntsuav li no rau Vajtswv thiab? Nws tseem muab tsawg dhau heev lawm rau peb thiab lod? Koj tseem tsis tau txaus siab thiab lod? Kuv xav hais tias txog lub sij hawm uas peb yuav them Vajtswv txoj kev hlub rov qab lawm. Peb yuav tau ntsib kev txom nyem me ntsis rau qhov hais lus tsis zoo, raug thuam, thiab kev tsim txom vim hais tias peb ua raws txoj kev ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv, tab sis Kuv ntseeg tias qhov no yog ib yam muaj nqis. Nws yog ib yam ntawm lub yeeb koob, tsis yog ua rau poob ntsej muag, thiab txawm yuav yog dab tsi los xij, peb yuav tau txais koob hmoov ntau. Hauv cov sij hawm ntawm qhov ua tsis tau raws siab xav yeej suav tsis txheeb lawm, Vajtswv cov lus ua rau muaj kev kaj siab, thiab ua ntej peb paub nws, kev tu siab tau tig los ua kev zoo siab lawm. Hauv cov sij hawm ntawm qhov xav tau uas suav tsis txheeb no, Vajtswv tau coj koob hmoov los thiab peb raug npaj raws li Nws cov lus. Hauv cov sij hawm ntawm txoj kev muaj mob uas suav tsis txheeb no, Vajtswv cov lus tau coj lub neej txoj sia los rau—peb tau khiav dim ntawm qhov phom sij lawm, thiab tau tig ntawm qhov kev phom sij mus rau kev nyab xeeb lawm. Koj twb zoo siab heev rau ntau yam zoo li tej no yam tsis ras txog nws li. Koj tsis nco qab ib yam dab tsi ntawm qhov no li lod?

Qhov Dhau Los: Txoj Kev … (1)

Ntxiv Mus: Txoj Kev … (3)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No