Txoj Kev … (3)

Nyob rau hauv Kuv lub neej, Kuv ib txwm txaus siab hlo muab tag nrho Kuv lub siab lub ntsws thiab lub cev rau Vajtswv. Tsuas yog thaum ntawd xwb Kuv thiaj yuav tsis laj xav thiab lub siab thiaj kaj me ntsis. Cov tib neeg uas nrhiav lub neej yuav tsum xub muab tag nrho lub siab rau Vajtswv; qhov no yog ib qho uas yuav tsum tau ua ua ntej. Kuv xav kom Kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam los thov Vajtswv nrog Kuv rau Vajtswv tias: “Au Vajtswv! Thov Kom Koj Tus Ntsujplig nyob saum ntuj ceeb tsheej muab txoj hmoov hlub rau cov tib neeg hauv lub ntiaj teb, kom Kuv lub siab thiaj li tig los npuab Koj puv npo, kom Kuv Tus Ntsujplig thiaj li raug txhawb los ntawm Koj, kom Kuv pom Koj txoj kev ntxim hlub nyob hauv Kuv lub siab thiab Kuv Tus Ntsujplig, thiab kom cov nyob hauv lub ntiaj teb tau txais koob hmoov kom pom Koj qhov zoo nkauj. Vajtswv! Thov Kom Koj Tus Ntsujplig rov qab txhawb peb cov ntsujplig dua ib zaug, kom peb txoj kev hlub muaj mus ib txhis thiab tsis txhob hloov pauv hlo li!” Nyob rau ntawm peb txhua tus, Vajtswv xub sim peb lub siab ua ntej—thiab thaum peb muab peb lub siab nchuav rau hauv Vajtswv lawm, Nws mam li pib txhawb peb tej ntsujplig. Tsuas yog nyob rau hauv peb tej ntsujplig nkaus xwb thiaj li muaj peev xwm ntsia pom Vajtswv txoj kev ntxim hlub, kev muaj hwj chim tshaj plaws, thiab kev zoo tshaj plaws. Qhov no yog tus Vajntsujplig txoj kev nyob hauv tib neeg. Koj puas muaj lub neej zoo li hom no? Koj puas tau ntsib tau pom lub neej ntawm tus Vajntsujplig? Vajtswv puas tau txhawb koj tus ntsujplig? Koj pom tus Vajntsujplig ua hauj lwm rau hauv tib neeg li cas? Koj puas tau muab tag nrho koj lub siab rau Vajtswv? Thaum koj muab tag nrho koj lub siab rau Vajtswv lawm, koj thiaj li muaj peev xwm tau ntsib tau pom lub neej ntawm tus Vajntsujplig ncaj qha, ces Nws tes hauj lwm thiaj li mam tshwm sim meej rau koj tsis tu ncua. Thaum lub sij hawm ntawd, koj mam rais los ua ib tug neeg raug siv los ntawm tus Vajntsujplig. Koj puas xav rais los ua ib tug neeg zoo li no? Kuv nco tau tias, thaum tus Vajntsujplig tau txhawb Kuv thiab Kuv tau muab Kuv lub siab rau Vajtswv thawj zaug, Kuv txhos caug rau ntawm Nws xub ntiag thiab thov tias: “Au Vajtswv! Koj twb qhib Kuv lub qhov muag thiab ua rau Kuv los paub Koj txoj kev cawm dim lawm. Kuv xav muab Kuv lub siab tag nrho rau Koj, thiab Kuv tsuas thov kom Koj ua tiav, Kuv tsuas xav tias Kuv lub siab yuav tau txais Koj qhov kev pom zoo rau hauv Koj xub ntiag, thiab Kuv tsuas thov ua raws li Koj txoj kev xav xwb.” Kuv yeej yuav tsis hnov qab cov lus thov ntawd li; ua rau Kuv raug txhawb siab tob heev, thiab Kuv siab quaj dhi rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Qhov ntawd yog Kuv thawj cov lus thov tiav hlo rau hauv Vajtswv xub ntiag raws li yog ib tug neeg uas raug cawm dim, thiab nws yog thawj qhov kev ntshaw ntawm Kuv lub siab. Tom qab ntawd, Kuv keev raug txhawb siab los ntawm tus Vajntsujplig los. Koj puas tau muaj hom kev ntsib kev pom zoo li no? Tus Vajntsujplig ua hauj lwm rau hauv koj li cas? Kuv xav tias, txawm yuav ntsib ntau dua los sis tsawg dua los xij, qhov kev ntsib kev pom no raug muab qhia rau txhua tus uas nrhiav kev hlub rau Vajtswv lawm—nws tsuas yog tias lawv hnov qab lawm xwb. Yog ib tug twg hais tias lawv tsis tau muaj ib qho kev ntsib kev pom zoo li no, qhov no ua pov thawj tau tias lawv tseem tsis tau raug cawm, thiab tias lawv tseem nyob hauv qab txoj kev tswj ntawm Ntxwgnyoog. Tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig uas keev muaj rau peb txhua tus yog Vajntsujplig txoj kev, thiab nws kuj yog txoj kev ntawm cov neeg uas ntseeg thiab nrhiav Vajtswv. Thawj kauj ruam ntawm tes hauj lwm uas Vajntsujplig ua rau hauv tib neeg yog kev txhawb lawv tej ntsujplig, tom qab uas lawv pib hlub Vajtswv, thiab caum raws lub neej lawm, ces tag nrho cov uas taug txoj kev no thiaj li mam yog cov yoog raws tus Vajntsujplig. Tej no tsis yog lub zog uas txav mus los ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv Suav Teb av loj nkaus xwb, tab sis tag nrho hauv lub qab ntuj khwb. Nws ua hauj lwm li ntawd rau hauv txhua tus. Yog hais tias ib tug twg yeej tsis raug txhawb siab li, qhov no ua pov thawj tau tias lawv tsis nyob sab hauv txoj kev yoog raws ntawm kev kho kom rov zoo los. Nyob rau hauv Kuv lub siab, Kuv thov Vajtswv tsis tseg, thov kom Nws txhawb tag nrho cov tib neeg, kom txhua tus nyob hauv qab lub hnub no raug txhawb los ntawm Nws thiab taug txoj kev no. Tej zaum qhov no yuav yog ib qho kev thov me me los ntawm Kuv rau Vajtswv xwb, tab sis Kuv ntseeg tias Nws yuav ua qhov no. Kuv cia siab tias tag nrho Kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam yuav thov qhov no, tias yuav ua kom tiav Vajtswv txoj kev, thiab tias yuav xaus Nws tes hauj lwm sai sai lawm, kom Nws tus Ntsujplig nyob saum ntuj ceeb tsheej thiaj li tau so. Qhov no yog Kuv tus kheej txoj kev cia siab me me.

Kuv ntseeg tias vim Vajtswv muaj peev xwm ua Nws tes hauj lwm tau rau hauv ib lub rooj vag zov nroog ntawm cov dab phem lawm, ces Nws tuaj yeem ua li ntawd rau lwm qhov chaw thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb tau xwb xwb. Peb cov uas nyob rau tiam kawg yuav tsum pom hnub uas Vajtswv lub yeeb koob los txog xwb xwb, raws nraim li qhov hais tias “tus uas caum qab mus kom txog thaum kawg mas thiaj li yuav raug cawm.” Tsis muaj leej twg hloov tau Vajtswv lub chaw rau hauv theem no ntawm Nws tes hauj lwm—tsuas yog Vajtswv Tus Kheej nkaus xwb thiaj li ua tes hauj lwm no tau, vim tes hauj lwm ntawm theem no mas tshwj xeeb tshaj, nws yog ib theem ntawm tes hauj lwm ntawm kev kov yeej, thiab tib neeg ces yeej tsis muaj peev xwm kov yeej lwm tus tib neeg tau hlo li. Tib neeg tsuas raug kov yeej tau thaum Vajtswv hais lus ntawm Nws tus kheej lub qhov ncauj thiab nqis tes ua los ntawm Nws tus kheej txhais tes kiag xwb. Tag nrho lub qab ntuj khwb, Vajtswv siv tus zaj loj liab ploog lub teb chaws ua ib qho chaw kev sim, tom qab ntawd ces Nws mam li nqis tes ua tes hauj lwm no kom thoob plaws lub qab ntuj khwb. Yog li ntawd Nws haj tseem yuav ua tes hauj lwm loj tshaj kom thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb, ces tag nrho cov tib neeg ntawm lub qab ntuj khwb thiaj li yuav tau txais Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev kov yeej. Cov tib neeg ntawm txhua txoj kev ntseeg thiab txhua pab ntseeg yuav tsum lees txais tes hauj lwm theem no. Qhov no yog ib txoj kev uas yuav tsum tau taug—tsis muaj leej twg tuaj yeem khiav dim nws. Koj puas txaus siab lees txais qhov Vajtswv tau muab tso rau koj no? Kuv ib txwm xav tias kev lees txais tus Vajntsujplig cov lus txib mas yog kev tau ntsej tau muag. Raws li Kuv pom mas, qhov no yog cov lus txib loj tshaj plaws uas Vajtswv muab rau tib neeg. Kuv cia siab tias Kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam yuav siv zog ua hauj lwm nrog nraim Kuv thiab lees txais cov lus txib no los ntawm Vajtswv los, kom Vajtswv tau txais lub yeeb koob mus thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb thiab lub teb chaws sab sauv, ces peb lub neej thiaj li muaj nuj nqis. Peb yuav tsum ua qee yam rau Vajtswv, los sis peb yuav tsum tsa tes cog lus. Yog cov neeg tsis caum ib lub hom phiaj thaum lawv ntseeg Vajtswv, ces lawv lub neej yeej yuav tsis muaj dab tsi li, thiab thaum txog lub sij hawm uas lawv yuav tuag, lawv tsuas pom lub ntuj ntsuab thiab lub ntiaj teb muaj plua plav xwb. Qhov ntawd puas yog lub neej muaj nuj nqis? Yog koj muaj peev xwm ua tau puv npo Vajtswv tej kev cheem tsum thaum koj tseem muaj txoj sia, nov puas yog ib yam zoo nkauj thiab? Vim li cas koj thiaj ib txwm tsim teeb meem rau koj tus kheej tas li thiab vim li cas koj thiaj ib txwm tag kev cia siab? Koj puas muab tau ib yam dab tsi los ntawm Vajtswv, ua zoo li ntawd? Thiab Vajtswv puas muaj peev xwm muab tau ib yam dab tsi los ntawm koj? Hauv Kuv txoj kev tsa tes cog lus rau Vajtswv, tsuas muaj kev cog lus ntawm Kuv lub siab nkaus xwb; Kuv yuav tsis sim hais cov lus dag rau Nws. Kuv yeej tsis ua tej yam zoo li no—Kuv tsuas xav ua kev kaj siab rau Vajtswv tus uas Kuv hlub nrog Kuv lub siab nkaus xwb, kom Nws tus Ntsujplig nyob saum ntuj ceeb tsheej muaj kev kaj siab. Tej zaum lub siab yeej muaj nuj nqis, tab sis kev hlub muaj nqis tshaj. Kuv yuav muab tag nrho txoj kev hlub muaj nqis tshaj hauv Kuv lub siab rau Vajtswv kom Nws zoo siab rau yam zoo nkauj uas Kuv muaj, thiab kom Nws tau txhua yam puv npo los ntawm kev hlub uas Kuv muab fij rau Nws. Koj puas txaus siab muab koj txoj kev hlub rau Vajtswv kom Nws zoo siab? Koj puas txaus siab tsim lub nroog no ua koj qhov chaw nyob? Hauv Kuv tej kev ntsib kev pom, Kuv pom tau tias Kuv yim muab kev hlub rau Vajtswv ntau npaum li cas, Kuv yim ntsib kev zoo siab rau txoj kev ua neej ntau npaum li ntawd; tshaj qhov no lawm, Kuv lub zog yuav tsis muaj qhov chaw kawg, thiab Kuv txaus siab fij tag nrho Kuv lub cev thiab lub siab, thiab Kuv hnov xwm yeem tas li tias zoo li Kuv tseem muab kev hlub rau Vajtswv tsis tau txaus. Yog li koj txoj kev hlub puas yog ib txoj kev hlub me me tsis tseem ceeb, txoj kev hlub tsis paub kawg, txoj kev hlub uas ntsuas tsis tau? Yog koj xav hlub Vajtswv tiag, koj yuav muaj kev hlub pauj rau Vajtswv ntau ntxiv—thiab yog zoo li kis hais ntawd, tus neeg los sis yam dab tsi uas sawv thaiv kev rau txoj kev hlub rau Vajtswv?

Vajtswv saib txhua tus tib neeg txoj kev hlub muaj nuj nqis. Rau txhua tus uas hlub Nws, Nws tej koob hmoov yuav muaj ntau npaug, vim tib neeg txoj kev hlub tshwm sim nyuaj heev, thiab nws muaj tsawg kawg kiag, uas twb ntsia yuav luag tsis pom lawm. Thoob plaws rau lub qab ntuj khwb, Vajtswv tau sim hais kom cov neeg hlub pauj rov qab rau Nws, tab sis thoob plaws txhua tiam los txog rau tam sim no, tsuas muaj ob peb leeg—muaj tsawg tsawg xwb—thiaj tau muab txoj kev hlub pauj rov qab rau Nws xwb. Raws li Kuv nco tau, Petus yog ib tug, tab sis nws raug Yexus tus kheej coj kiag thiab tsuas yog thaum lub sij hawm nws tuag ntawd nws tau muab nws txoj kev hlub puv npo rau Vajtswv lawm, thiab dhau ntawd ces tag nws txoj sia. Thiab yog li, hauv cov yam ntxwv phem zoo li no, Vajtswv thiaj txo Nws tes dej num rau hauv lub qab ntuj khwb kom nqaim dua qub, thiab tau siv lub teb chaws ntawm tus zaj loj liab ploog ua thaj chaw sim ua rau saib, npaj tag nrho Nws lub zog thiab Nws tej kev mob siab rau hauv ib thaj chaw, kom ua Nws tes dej num tau zoo ntxiv thiab muaj txiaj ntsig tshaj rau Nws qhov lus tim khawv. Nws nyob rau hauv ob qho yam ntxwv no ces Vajtswv thiaj tau tshem Nws tes dej num tag nrho hauv lub qab ntuj khwb mus rau cov neeg nyob hauv Teb Chaws Suav av loj, cov uas muaj rab peev xwm qis tshaj plaws tag nrho, thiab tau pib Nws tes dej num ntawm txoj kev kov yeej uas Nws nyiam. Thiab tom qab ntawd Nws ua rau lawv txhua tus hlub Nws lawm, Nws yuav ua kauj ruam txuas mus ntxiv ntawm Nws tes dej num, uas yog Vajtswv txoj kev npaj. Yog li Nws tes dej num thiaj ua tau zoo tshaj plaws. Tag nrho Nws tes dej num puav leej muaj lub ntsiab thiab chaw xaus. Nws pom meej tias Vajtswv tau them nqi zoo npaum li cas thiab Nws tau siv dag zog ntau npaum li cas los ua Nws tes dej num rau peb, es kom peb lub sij hawm thiaj los txog. Nov yog peb qhov koob hmoov. Yog li ntawd, qhov tsis meej pem txog tib neeg tej kev xav phem, mas yog tias Cov Neeg Txawv Teb Chaws Sab Hnub Poob khib peb vim tau yug los rau hauv ib lub chaw zoo, tab sis peb puav leej pom peb tus kheej yog neeg qib qis thiab txo hwj chim. Qhov no tsis yog Vajtswv txhawb tsa peb lod? Cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog, cov uas ib txwm raug caij tsuj, ua rau Cov Neeg Txawv Teb Chaws Sab Hnub Poob hwm—qhov no yog peb li koob hmoov tiag tiag. Thaum Kuv xav txog qhov no, Kuv raug kov yeej los ntawm Vajtswv txoj kev siab zoo, thiab los ntawm Nws qhov kev hlub thiab kev sib swm zoo. Qhov no qhia pom tias txhua yam Vajtswv ua mas tsis muaj kev sib raug zoo nrog tib neeg tej kev xav phem. Txawm tias tag nrho cov tib neeg no raug foom phem lawm los xij, tej kev txwv nruj ntawm txoj cai yeej cheem tsis tau Nws li ces Nws thiaj li npaj siab hloov lub chaw ua hauj lwm ntawm Nws tes hauj lwm los rau thaj chaw no hauv lub ntiaj teb. Vim li no Kuv thiaj li xyiv fab hlo, vim li no Kuv thiaj li zoo siab tshaj plaws. Yog ib tug neeg uas ntaus thawj coj ua tes hauj lwm, ib yam nkaus li cov pov thawj hlob ntawm cov neeg Yixayee xwb, Kuv muaj peev xwm ua tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig tau ncaj qha thiab ua dej num ncaj qha rau Vajtswv tus Ntsujplig; qhov no yog Kuv qhov koob hmoov. Leej twg muaj cuab kav xav txog ib yam zoo li no? Tab sis niaj hnub nim no, xav tsis txog tias yuav tshwm sim qhov no rau peb. Yeej yog ib qho kev xyiv fab loj heev tiag tiag uas tsim nyog tau txais peb qhov ua kev zoo siab rau. Kuv cia siab tias Vajtswv yuav muab koob hmoov rau peb, thiab txhawb tsa peb txuas ntxiv, kom peb sawv daws ua neej nyob rau lub chaw phem no thiaj li raug Vajtswv siv muaj txiaj ntsig loj tshaj, ces thiaj li pauj tau Nws txoj kev hlub.

Txoj kev uas Kuv taug tam sim no yog kev pauj Vajtswv txoj kev hlub, tiam sis Kuv xav tas li tias qhov no tsis yog Vajtswv txoj kev xav, thiab tsis yog txoj kev uas Kuv yuav tsum taug. Yuav ua kom Vajtswv siv tau muaj txiaj ntsig tshaj—qhov no yog Vajtswv txoj kev xav, thiab qhov no yog tus Vajntsujplig txoj kev. Tej zaum Kuv yuav xav yuam kev, tab sis Kuv xav tias qhov no yog Kuv txoj kev, vim Kuv twb tau cog lus rau Vajtswv ntev los lawm tias Kuv xav kom Nws coj Kuv kev, kom Kuv thiaj li taug txoj kev yog uas tsim nyog taug mus tau ceev, thiab ua tau raws li Vajtswv txoj kev xav sai li sai tau. Txawm tias lwm tus yuav xav li cas los xij, Kuv ntseeg tias kev ua raws li Vajtswv txoj kev xav mas yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Tsis muaj ib yam dab tsi tseem ceeb tshaj nyob rau hauv Kuv lub neej lawm, thiab tsis muaj leej twg muaj peev xwm txiav tau Kuv ntawm txoj cai no. Qhov no yog Kuv tus kheej txoj kev xam pom, thiab tej zaum yuav muaj ib txhia uas tsis to taub qhov ntawd, tab sis Kuv tsis xav tias Kuv yuav hais kom tau tias qhov no yog qhov tsim nyog ua rau ib tug twg. Kuv yuav taug txoj kev uas Kuv tsim nyog taug—thaum Kuv nco tau txoj kev uas Kuv tsim nyog taug lawm ces Kuv mam li taug txoj kev ntawd thiab yuav tsis thim rov qab li. Yog li ntawd, Kuv rov qab los hais txog cov lus ntawd tias: Kuv yuav npaj Kuv lub siab ua kom tau raws li Vajtswv txoj kev xav. Kuv ntseeg tias Kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam yuav tsis yws txog Kuv! Feem ntau, raws li Kuv tus kheej pom tej ntawd, lwm tus tib neeg yeej hais tau qhov lawv nyiam, tab sis Kuv xav tias kev ua raws li Vajtswv txoj kev xav mas yog qhov tseem ceeb tshaj plaws, thiab tsis muaj ib yam dab tsi yuav cheem Kuv tau rau qhov no li. Kev ua raws li Vajtswv txoj kev xav mas yeej tsis muaj hnub yuam kev li! Thiab tsis yog kev ua rau yus tus kheej tej kev ntshaw! Kuv ntseeg tias Vajtswv twb tau saib hauv Kuv lub siab lawm! Yog li koj yuav tsum to taub qhov no li cas? Koj puas txaus siab muab koj tus kheej cob rau Vajtswv? Koj puas txaus siab cia Vajtswv siv? Koj puas cog lus tias yuav ua raws li Vajtswv txoj kev xav? Kuv cia siab tias Kuv cov lus yuav yog qee yam kev pab rau Kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Txawm tias Kuv tej kev to taub tsis tob los xij, Kuv tseem yuav qhia tej ntawd rau koj, kom peb sib hloov pauv qhia peb tej kev xav puag hauv qhov tob tshaj plaws, yam tsis muaj ib yam dab tsi los kem ntawm peb li, thiab kom Vajtswv nyob nrog peb mus ib txhis. Tej no yog cov lus los ntawm Kuv lub siab los. Yog lawm! Qhov ntawd yog tag nrho qhov Kuv yuav tsum hais tawm los ntawm Kuv lub siab los rau hnub no. Kuv cia siab tias Kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam yuav sib zog ua hauj lwm mus ntxiv, thiab Kuv cia siab tias Vajtswv tus Ntsujplig yeej yuav saib xyuas peb tas li!

Qhov Dhau Los: Txoj Kev … (2)

Ntxiv Mus: Txoj Kev … (4)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No