Txoj Kev … (4)

Tias tib neeg muaj peev xwm nrhiav pom Vajtswv txoj kev zoo ntxim hlub, nrhiav txoj hau kev hlub Vajtswv nyob rau tiam tam sim no, thiab tias lawv txaus siab hlo lees txais txoj kev cob qhia ntawm lub nceeg vaj niaj hnub no—tag nrho qhov no yog Vajtswv txoj hmoov hlub, thiab tshaj ntawd, qhov no yog Nws txoj kev txhawb tsa tib neeg. Thaum twg Kuv xav txog qhov no, mas Kuv muaj ib txoj kev paub zoo txog Vajtswv txoj kev zoo ntxim hlub. Vajtswv hlub peb tiag tiag li; yog Nws tsis hlub, leej twg thiaj li yuav muaj peev xwm nrhiav pom Nws txoj kev zoo ntxim hlub mas? Tsuas yog ua li ntawd nkaus xwb Kuv thiaj li pom tias txhua yam ntawm tes hauj lwm no mas yog ua tiav hlo los ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab tias Vajtswv tau qhia thiab tau coj tib neeg. Kuv ua tsaug ntau rau Vajtswv rau qhov no, thiab Kuv xav kom Kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam los koom Kuv rau hauv qhov kev qhuas Vajtswv: “Txhua lub yeeb koob yog rau Koj, Vajtswv Tus Kheej tus uas siab tshaj plaws! Thov kom Koj lub yeeb koob muaj ntau npaug ntxiv thiab raug nthuav tawm rau hauv peb cov uas raug xaiv thiab caum cuag Koj lawm.” Vajtswv tau qhia Kuv kom paub tias: Nws tau nthuav qhia rau Kuv tias peb twb raug npaj tseg ua ntej ntau ntau txhiab xyoo dhau los lawm, thiab tias Nws xav muab kom tau peb nyob rau tiam kawg, yog li ntawd thiaj ua rau lub qab ntuj khwb thiab tag nrho txhua yam pom Vajtswv lub yeeb koob tau tag nrho los ntawm peb. Ces peb thiaj li yog qhov pom meej tseeb ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg rau txhiab xyoo; peb yog cov qauv, cov qauv piv txwv ntawm Vajtswv tes hauj lwm uas nyob hauv tag nrho lub qab ntuj khwb. Tsuas yog tam sim no nkaus xwb Kuv thiaj li paub tias Vajtswv hlub peb heev npaum li cas, thiab tias tes hauj lwm uas Nws ua rau hauv peb thiab tej yam uas Nws hais ntawd muaj tshaj ib plhom zaus hauv cov tiam dhau los lawm. Txawm yog nyob hauv Yixayee los sis hauv Petus los xij Vajtswv tus kheej kiag twb tsis ua hauj lwm ntau heev thiab hais ntau cov lus—uas nthuav qhia tias peb, pawg neeg no, yog cov tau txais koob hmoov yam tsis txaus ntseeg kiag li, tau txais koob hmoov ntau dua cov neeg dawb huv ntawm lub sij hawm dhau los yam tsis muaj ib yam dab tsi piv tau li. Vim li no Vajtswv thiaj li ib txwm tau hais tias cov tib neeg ntawm tiam kawg yog cov tau txais koob hmoov. Txawm tias lwm tus yuav hais li cas los xij, Kuv ntseeg tias peb yog cov tau txais koob hmoov los ntawm Vajtswv ntau tshaj plaws. Peb yuav tsum lees txais cov koob hmoov uas Vajtswv muab rau peb; tej zaum yuav muaj ib txhia uas yws rau Vajtswv, tiam sis Kuv ntseeg tias yog cov koob hmoov no los ntawm Vajtswv los, ces qhov no ua pov thawj qhia tau tias peb tsim nyog tau txais cov koob hmoov no lawm. Txawm tias lwm tus yuav yws los sis tsis zoo siab nrog peb los xij, Kuv yeej tseem ntseeg tias yuav tsis muaj leej twg tuaj yeem tau txais los sis tshem tau cov koob hmoov uas Vajtswv tau muab rau peb ntawd tawm ntawm peb mus. Vim hais tias Vajtswv tes hauj lwm yog ua rau peb thiab Nws hais lus rau peb tim ntsej tim muag—rau peb kiag, thiab tsis yog rau lwm tus—Vajtswv ua raws li qhov uas Nws xav ua. Thiab yog tib neeg tsis ntseeg, tsis yog lawv tsim teeb meem rau lawv tus kheej xwb los? Puas yog lawv tsis thuam lawv tus kheej los ntawm qhov ua li ntawd xwb los? Vim li cas Kuv thiaj li hais tej yam zoo li no? Vim hais tias Kuv muaj ib qho kev nquas tob txog qhov no. Ua tes hauj lwm uas Vajtswv ua rau Kuv, piv txwv li: Tsuas yog Kuv nkaus xwb thiaj li ua tau tes hauj lwm no—puas muaj leej twg ua tau tes hauj lwm no thiab? Kuv yeej muaj txoj hmoov txaus los txais Vajtswv cov lus txib no—puas muaj leej twg ua tau qhov no ywj siab? Txawm li cas los xij, nws yog Kuv qhov kev cia siab tias tsuav cov kwv tij thiab cov nkauj muam tseem to taub Kuv lub siab xwb. Kuv tsis tau tsab ntse txog Kuv tej kev kawm paub, tiam sis tsuas piav qhia ib qho teeb meem xwb. Kuv thov kom txhua lub yeeb koob yog Vajtswv tug, thiab thov kom Vajtswv saib peb txhua tus lub siab, kom peb lub siab raug yaug kom dawb huv rau ntawm Nws xub ntiag. Hais txog Kuv lub siab mas, Kuv xav kom Vajtswv muab tau tag nrho, kom dhau los yog ib tug dawb huv tiag tiag uas raug muab fij rau saum lub thaj, thiab tshaj qhov no, kom muaj kev mloog li tus me nyuam yaj, tshwm los rau ntawm tib neeg ntiaj teb tag nrho li ib lub cev ntsujplig uas dawb duv. Qhov no yog Kuv qhov kev cog lus, kev tsa tes cog lus tseg uas Kuv tau teeb tseg rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm. Kuv xav ua qhov no kom tiav hlo thiab pauj rau Vajtswv txoj kev hlub los ntawm qhov no. Koj puas txaus siab hlo ua qhov no? Kuv ntseeg tias Kuv qhov kev cog lus no yuav txhawb tau cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas tseem hluas ntawd ntau, thiab tias qhov ntawd yuav coj kev cia siab los rau cov neeg hluas kom ntau ntxiv. Rau Kuv mas nws zoo li tias Vajtswv saib cov neeg hluas li yog cov tseem ceeb tshwj xeeb. Tej zaum nws tsuas yog Kuv tus kheej tej kev xav tsis ncaj nruab nrab xwb, tiam sis Kuv ib txwm xav tias cov neeg hluas muaj kev vam rau yav tom ntej thiab kev cia siab; nws zoo li tias Vajtswv ua hauj lwm tshwj xeeb rau hauv cov neeg hluas. Tej zaum lawv tsis muaj kev nkag siab thiab kev txawj ntse, thiab tej zaum lawv yuav tawv ncauj thiab nyiam ua si ib yam nkaus li tus me nyuam nyuj nyuam qhuav yug tshiab, tiam sis Kuv ntseeg tias lawv tsis muaj dab tsi tshwj tsis yog lawv tej kev zoo. Koj yeej pom tau qhov dawb huv ntawm cov neeg hluas rau hauv lawv thiab lawv lees txais tej yam tshiab tau sai. Txawm tias cov neeg hluas nyiam coj kev khav theeb, kev siv dag zog, thiab kev siab ceev los xij, qhov no tsis cuam tshuam rau lawv lub peev xwm los txais txoj kev kaj tshiab, vim cov neeg hluas tsis tshua tuav rawv rau tej yam qub, tej yam uas twb tsis siv lawm. Yog vim li ntawd Kuv thiaj li pom tias qhov kev cog lus tsis muaj kev txwv txiav rau hauv cov neeg hluas, thiab yam tseem ceeb rau lawv txoj sia; vim qhov laj thawj no Kuv thiaj li muaj lub siab muag rau lawv. Kuv tsis muaj qhov tsis nyiam cov kwv tij thiab cov nkauj muam laus, tiam sis lawv los kuj tsis muaj lub siab ntshaw dab tsi rau Kuv li—vim li ntawd Kuv thiaj li tau thov txim ua lub siab dawb paug rau lawv. Tej zaum yam uas Kuv tau hais ntawd tsis yog lawm los sis tsis ua twb zoo xav txog lwm tus, tiam sis Kuv vam tias tag nrho nej txhua tus ntawm ko tuaj yeem zam lub txim rau Kuv qhov tsis xyuam xim no, vim hais tias Kuv tseem hluas heev es tsis ua twb zoo xav txog rau tej uas Kuv hais lus li cas. Tiam sis yuav qhia qhov tseeb tias, cov kwv tij thiab cov nkauj muam laus ua tau txhua yam raws li lub luag hauj lwm—lawv tsis yog tsis muaj txiaj ntsig dab tsi kiag li. Qhov ntawd vim hais tias lawv muaj kev ntsib kev pom txog kev ua ntau yam lawm; lawv ua ntau yam tau xwm yeem, thiab lawv tsis lam ua yuam kev ntau li. Tej no tseem tsis yog lawv tej kev ua tau zoo thiab los? Cia peb txhua tus hais rau ntawm Vajtswv xub ntiag tias: “Au, Vajtswv! Thov kom peb txhua tus ua tiav hlo peb tus kheej lub luag hauj lwm rau hauv peb tej qib dej num uas sib txawv thiab thov kom peb txhua tus ua tau peb qhov zoo tshaj plaws rau Koj txoj kev xav!” Kuv ntseeg tias qhov no yuav tsum yog Vajtswv txoj kev xav!

Hauv Kuv txoj kev ntsib kev pom, coob leej ntau tus ntawm cov neeg no uas tab meeg tawm tsam qhov yoog raws no—cov uas tawm tsam Vajtswv tus Ntsujplig ncaj qha—yog cov neeg laus. Cov neeg no muaj tej kev xav phem rau hauv txoj kev ntseeg ruaj khov heev lawm; txhua fab, lawv muab Vajtswv cov lus piv rau tej yam qub uas tsis siv lawm, thiab siv zog muab qee yam uas raug lees txais rau hauv yav dhau los ntawv piv nrog Vajtswv cov lus. Lawv tseem tsis ruam thiab los? Cov neeg zoo li no puas ua tau tes hauj lwm uas Vajtswv tau muab tso rau lawv? Vajtswv puas siv cov neeg zoo li no rau hauv Nws tes hauj lwm? Tus Vajntsujplig muaj ib tswv yim ua Nws tes hauj lwm txhua hnub; yog tib neeg tuav rawv tej yam qauv-qub lawm, ces yuav muaj ib hnub twg lawv yuav raug thawb tawm ntawm theem keeb kwm yav dhau los mus. Txhua txhua theem ntawm Nws tes hauj lwm, Vajtswv siv cov neeg tshiab. Cov neeg no uas sib zog cem lwm tus txog tej yam qub uas tsis siv lawm tseem tsis coj kev puas tsuaj los rau tib neeg thiab los? Thiab lawv tseem tsis ua kom Vajtswv tes hauj lwm qeeb thiab los? Thiab yog muaj li ntawd, ua yuav yog thaum twg es Vajtswv tes hauj lwm mam li ua tiav hlo mas? Tej zaum yuav muaj cov tib neeg uas muaj qee cov kev xav phem txog yam uas Kuv nyuam qhuav hais no. Tej zaum lawv tsis tau ntseeg. Tiam sis Kuv tsis xav kom koj txhawj txog: Tsis ntev xwb, yuav muaj ntau yam zoo li no tshwm sim, thiab tej ntawd tsuas raug piav qhia raws qhov tseeb xwb. Cia peb los saib qee cov tib neeg tseem ceeb, qee cov xib fwb muaj suab npe los sis cov kws piav qhia Vajluskub thiab tshaj tawm qhov yoog raws no rau lawv. Lawv yuav tsis tab meeg tawm tsam qhov ntawd thaum xub thawj, ntawd yog yam paub meej lawm—tiam sis lawv yuav siv phau Vajluskub los twv koj. Lawv yuav kom koj hais txog Phau Yaxaya thiab Phau Daniyee, thiab lawv tseem kom koj piav Phau Qhia Tshwm thiab. Thiab yog koj hais tsis tau, ces lawv yuav tsis kam lees txais yuav koj, thiab hu koj ua ib tug Khetos cuav, thiab hais tias koj tab tom nthuav qhia txog ib yam tsis muaj qab hau. Tom qab li ib teev lawm ces lawv yuav iab liam koj yam tsis muaj tseeb uas ua rau koj yuav luag tsis nco qab ua pa. Qhov no tsis yog kev tab meeg tawm tsam los? Tiam sis qhov ntawd tsuas yog qhov pib xwb. Lawv tav tsis tau kauj ruam tom ntej ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab tsis ntev xwb, ces tus Vajntsujplig yuav yuam kom lawv lees txais qhov ntawd. Qhov no yog ib qho kev yoog raws uas tsis muaj hnub hloov tau yooj yim; nws yog qee yam uas tib neeg ua tsis tau thiab qee yam uas tib neeg xav tsis tau rau hauv nruab siab. Kuv ntseeg tias Vajtswv tes hauj lwm yuav nthuav qhia mus tau thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb yam tsis muaj dab tsi tav kev. Qhov no yog Vajtswv txoj kev xav, thiab tsis muaj leej twg cheem tau nws. Thov Vajtswv qhia peb thiab cia peb los lees txais txoj kev kaj tshiab kom ntau ntxiv, thiab txhob cuam tshuam Vajtswv txoj kev cawm tib neeg rau hauv qhov tseem ceeb no. Thov Vajtswv muaj txoj kev hlub tshua rau peb kom peb txhua tus thiaj li muaj peev xwm pom hnub Nws lub yeeb koob los txog. Lub sij hawm thaum Vajtswv muaj peev xwm xyiv fab rau lub koob npe mus thoob plaws tag nrho hauv lub qab ntuj khwb lawm ces kuj yuav yog lub sij hawm thaum peb tau txais lub yeeb koob nrog Nws thiab. Nws zoo nkaus li kuj yog lub sij hawm uas Kuv yuav ncaim cov neeg uas nrog nraim Kuv mus thiab. Kuv vam tias Kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam yuav tsa lawv lub suab nrog Kuv nquas hu rau Vajtswv tias: Thov kom Vajtswv tes hauj lwm loj raug ua kom tiav hlo sai sai, kom peb thiaj li pom Nws hnub ntawm lub yeeb koob rau thaum peb tseem muaj txoj sia ua neej nyob. Kuv tseem cia siab yuav ua kom tiav hlo Vajtswv txoj kev xav rau hauv Kuv lub sij hawm thaum tseem muaj txoj sia ua neej nyob, thiab Kuv vam tias Vajtswv yuav ua Nws tes hauj lwm rau peb mus txuas ntxiv, thiab kom nws txhob muaj ib yam dab tsi tav kev li. Qhov no yog Kuv txoj kev cia siab mus tag ib txhis. Thov kom Vajtswv ib txwm nyob nrog nraim peb, thiab thov kom Nws txoj kev hlub tuam choj rau peb es kom txoj kev sib raug zoo ntawm peb dhau los muaj txiaj ntsig ntau ntxiv. Kuv vam tias txoj kev hlub yuav tsim kom muaj kev to taub ntau ntxiv rau ntawm peb thiab txoj kev hlub ntawd yuav coj peb nkag los sib swm kom zoo tob dua qhov qub ntxiv, tshem txhua yam kev sib nrug deb ntawm peb tawm mus, thiab kom txoj kev hlub ntawm peb muaj tob ntxiv, dav ntxiv, thiab qab zib ntxiv tuaj. Kuv ntseeg tias qhov no yuav yog Kuv Tus Vajtswv txoj kev xav. Kuv vam tias Kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam yuav ncawg Kuv zuj zus tuaj, thiab kom peb txhua tus puav leej saib lub sij hawm luv luv uas peb tau los nyob ua ke ntawd tseem ceeb, kom tej sij hawm ntawd yog tej nco tau zoo rau ntawm peb sawv daws.

Nws yuav muaj ntau kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm rau hauv teb Suav Teb av loj, tiam sis tsis yog cov kauj ruam nyuaj. Thaum xav txog qhov ntawd, yeej muaj kev paub txog txhua kauj ruam ntawm Nws tes hauj lwm; Vajtswv tus kheej tau ua txhua kauj ruam, thiab txhua tus puav leej tau ua ib lub luag hauj lwm rau hauv tes hauj lwm no. Txhua “ntu” mas txaus luag tiag tiag, thiab leej twg yuav xav hauv nruab siab tias cov neeg no yuav ua zaj yeeb yaj duab tau zoo li no, lawv tej kev ua yeeb yaj duab mas muaj tseeb raws nraim li lub neej ntawm txhua txhua qhov kev sim, txhua tus xeeb ceem ntawm tus neeg ua yeeb yaj duab yeej pom tseeb thiab ua tau tiav hlo raws li Vajtswv sau, txhua qhov kev qhia tshwm puas pom kaj heev rau ntawm yav nruab hnub? Tiam sis los ntawm qhov no, Kuv tsis txhais tias Vajtswv tab tom ua si nrog tib neeg los ntawm Nws tes hauj lwm. Nws yuav tsis muaj qab hau rau hauv qhov ntawd; Vajtswv tes hauj lwm muaj ib lub hom phiaj, thiab Nws yeej yuav tsis ua tej yam uas tsis muaj qab hau los sis tsis muaj nuj nqis. Txhua txhua yam uas Nws ua yog ua kom tib neeg zoo tiav log, kom muab tau lawv. Los ntawm qhov no los Kuv thiaj li pom tseeb tias Vajtswv lub siab yog ua kom muaj txiaj ntsig zoo tag nrho rau tib neeg. Tej zaum Kuv yuav hu qhov no tias yog ib zaj yeeb yaj duab xwb, tiam sis nws kuj hais tau tias zaj yeeb yaj duab no yog muab los ntawm lub neej tiag los. Tsuas yog qhov tias rau Vajtswv—yog tus thawj coj ntawm zaj yeeb yaj duab no—ces cov tib neeg nyob ntawd koom tes nrog Nws ua tes hauj lwm no kom tiav. Txawm li cas los xij, yog muab xav ces, Vajtswv siv qhov no los muab kom tau tib neeg, los ua rau kom lawv hlub Nws ntau ntxiv. Qhov no tseem tsis yog Vajtswv txoj kev xav thiab los? Yog li Kuv vam tias yuav tsis muaj leej twg muaj kev txhawj xeeb dab tsi lawm. Puas yog koj yeej tsis paub dab tsi txog Vajtswv txoj kev xav kiag li? Kuv twb hais ntau heev lawm—Kuv vam tias cov kwv tij thiab cov nkauj muam to taub qhov no tag nrho lawm thiab yuav tsis ntaus nqi yuam kev rau Kuv lub siab. Kuv tsis muaj kev tsis ntseeg tias nej txhua tus yuav raug Vajtswv muab tau. Txhua tus nyias taug nyias ib txoj kev sib txawv. Thov kom Vajtswv qhib txoj kev koj taug ntawd, thiab thov kom nej thov Nws thiab hais tias: Au Vajtswv! Kuv xav kom Koj muab tau kuv, kom kuv tus ntsujplig thiaj li tig rov qab los cuag Koj. Nyob rau hauv koj nruab siab koj puas npaj txhij los nrhiav Vajtswv qhov kev coj qhia?

Qhov Dhau Los: Txoj Kev … (3)

Ntxiv Mus: Txoj Kev … (5)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No