Txoj Kev … (5)

Yav dhau los, tsis muaj leej twg paub tus Vajntsujplig li, lawv haj yam tsis paub txog txoj kev uas tus Vajntsujplig taug li. Vim li ntawd tib neeg tus kheej thiaj li ua ruam zis rau ntawm Vajtswv xub ntiag tas li. Nws hais tau ncaj ncees tias yuav luag txhua tus uas ntseeg Vajtswv tsis paub tus Vajntsujplig, thiab tias lawv txoj kev ntseeg yog ntxhov quas niab thiab feeb tsis meej. Pom meej lawm tias, tib neeg tsis to taub Vajtswv; thiab txawm lawv hais tias lawv ntseeg Nws los xij, hauv lub ntsiab tseem ceeb, raws li lawv tus cwj pwm, lawv ntseeg lawv tus kheej xwb, tsis yog Vajtswv. Hauv Kuv tus kheej tej kev ntsib kev pom tiag mas, Kuv tau pom tias Vajtswv ua tim khawv rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg, thiab saib sab nraud tuaj mas nws zoo li tias tib neeg raug yuam kom lees paub Vajtswv qhov ua tim khawv, nws yuav luag hais tsis tau tias lawv ntseeg tias Vajtswv tus Ntsujplig yeej tsis muaj ib qho yuam kev hlo li. Txawm li cas los xij, Kuv hais tias yam uas tib neeg ntseeg tsis yog tus neeg no, haj yam tsis yog Vajtswv tus Ntsujplig li, tiam sis yog lawv tus kheej tej kev xav xwb. Tsis yog lawv tsuas ntseeg lawv tus kheej los ntawm qhov kev ua li ntawd xwb? Yam Kuv hais yeej muaj tseeb. Kuv tsis tau tis npe rau tib neeg, tiam sis nws muaj ib yam uas Kuv yuav tsum tau piav qhia kom meej: Rau cov tib neeg uas raug coj los rau niaj hnub no lawm ntawd, txawm lawv muaj kev paub meej los sis tsis paub meej los xij, tag nrho ces yog nyob ntawm tus Vajntsujplig xwb. Nws tsis yog yam uas tib neeg yuav tswj tau. Qhov no yog ib qho piv txwv txog yam uas Kuv tau hais ua ntej dhau los txog qhov tus Vajntsujplig txhawb tib neeg txoj kev ntseeg; qhov no yog txoj hau kev uas tus Vajntsujplig ua hauj lwm, thiab nws yog txoj kev uas tus Vajntsujplig taug. Txawm lawv, hauv lub ntsiab tseem ceeb, ntseeg leej twg los xij, tus Vajntsujplig muab ib hom kev xav txhawb tib neeg, ua kom lawv ntseeg tus Vajtswv uas nyob hauv lawv lub siab. Qhov ntawd tsis yog yam koj ntseeg los? Koj tsis xav tias koj txoj kev ntseeg Vajtswv yog ib yam txawv txawv los? Koj tsis xav tias nws yog ib yam txawv txawv uas koj tsis muaj peev xwm khiav kom dim qhov yoog raws no? Koj tsis tau mob siab xav txog qhov no li los? Qhov no tsis yog yam loj tshaj plaws ntawm tag nrho tej cim thiab tej txuj ci phim hwj los? Txawm tias koj twb tau npaj siab khiav ntau zaus lawm los xij, yeej ib txwm muaj ib lub zog loj ntawm txoj sia uas tuav koj cia thiab ua kom koj tsis txhob tawm mus. Thiab txhua zaus koj pom koj tus kheej nyob hauv tej xwm txheej zoo li no, koj txawm pib quaj thiab ncia tas li, tsis paub tias yuav ua li cas mus tom ntej. Nej ib txhia ntawm ko sim tawm mus, tiam sis thaum nej sim yuav mus, nws zoo ib rab riam hno rau nej lub siab, nws cuag nkaus li nej tus ntsuj raug qee tus dab ntiaj teb muab ntawm nej lawm, ua rau nej lub siab nyob tsis tswm thiab tsis muaj kev thaj yeeb li. Tom qab ntawd, koj pab tsis tau tiam sis npaj koj tus kheej thiab tig rov qab los cuag Vajtswv xwb. … Koj tsis tau ntsib tau pom qhov no li los? Kuv tsis muaj qhov tsis ntseeg tias cov kwv tij thiab nkauj muam uas tseem hluas, cov uas muaj peev xwm qhib lawv lub siab, yuav hais tias: “Yog! Kuv twb tau ntsib tau pom qhov no ntau ntau zaus lawm, nws ua rau kuv tau txaj muag thaum xav txog qhov ntawd!” Hauv Kuv tus kheej lub neej txhua hnub, Kuv ib txwm yeej zoo siab coj rau Kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas tseem hluas ntawd ib yam nkaus li Kuv cov neeg sib swm zoo, vim hais tias lawv muaj kev dawb huv ntau heev—lawv dawb huv thiab ntxim hlub kawg nkaus. Lawv zoo li Kuv tus kheej cov phooj kiag ntag. Yog vim li ntawd Kuv thiaj li pheej nrhiav lub hwv tsam los coj tag nrho Kuv cov neeg sib swm zoo los ua ke los sib tham txog peb tej yam zoo tshaj plaws thiab peb tej kev npaj. Thov kom Vajtswv txoj kev xav raug ua rau hauv peb es kom peb txhua tus thiaj li zoo li cev nqaij daim tawv thiab roj ntshav, kom tsis muaj tej yam tav kev los sis muaj kev nrug deb rau ntawm peb. Thov kom peb txhua tus thov rau Vajtswv tias: “Au Vajtswv! Yog nws yog Koj txoj kev xav, peb thov kom Koj muab ib cheeb tsam puag ncig uas yog rau peb, kom peb thiaj li muaj tej kev ntshaw puv npo rau hauv peb lub siab. Thov kom Koj muaj txoj kev hlub tshua rau peb cov uas tseem hluas thiab tsis muaj qab hau, thiab cia peb siv lub zog nyob hauv peb nruab siab!” Kuv ntseeg tias qhov no yog Vajtswv txoj kev xav, vim ntev los lawm Kuv twb tau thov Vajtswv thiab hais tias: “Leej Txiv! Nyob hauv ntiaj teb, peb quaj hu rau Koj yam tsis paub ntsiag li, vam tias Koj txoj kev xav yuav muaj tiav rau hauv ntiaj teb sai sai. Kuv yuav nrhiav Koj txoj kev xav. Thov kom Koj ua raws li yam uas Koj xav ua thiab ua kom tiav hlo Koj cov lus txib rau hauv Kuv kom sai sai. Kuv haj tseem txaus siab hlo rau Koj los qhib ib txoj hau kev tshiab rau ntawm peb, yog nws yuav ua rau Koj txoj kev xav muaj tiav hlo sai! Kuv tsuas thov kom Koj tes hauj lwm raug ua tiav kom sai, thiab Kuv ntseeg tias yuav tsis muaj tej kev cai twg ua tau kom nws thim rov qab!” Qhov zoo li no yog Vajtswv tes hauj lwm niaj hnub no; koj tsis pom txoj hau kev uas tus Vajntsujplig taug li los? Txhua zaus uas Kuv ntsib cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas yog neeg laus, Kuv muaj txoj kev xav ntxhov siab uas piav qhia tsis tau no. Thaum Kuv ntsib lawv, Kuv pom tias lawv nyiam tawm mus sib ntsib nrog sawv daws; lawv tej kev xav phem ntawm txoj kev ntseeg, lawv txoj kev ntsib kev pom tawm kev tswj ua tej yam, lawv tus xeeb ceem hais lus, cov lus uas lawv siv, thiab ntau yam ntxiv—lawv txhua tus puav leej npau taws. Lawv tsim nyog muaj “tswv yim” puv npo. Kuv ib txwm nyob kom deb ntawm lawv raws li qhov Kuv ua tau, vim hais tias rau Kuv tus kheej mas, Kuv tsis npaj muaj tej tswv yim kev ua neej hauv ntiaj teb. Txhua zaus Kuv ntsib cov neeg no, lawv ua rau Kuv sab heev, Kuv lub taub hau ntub fws tag; qee zaus Kuv ntxhov siab heev ua rau Kuv ua pa nyuab kawg li. Yog li nyob rau ntawm lub sij hawm phom sij no, Vajtswv muab ib txoj hau kev zoo tshaj plaws rau Kuv. Tej zaum qhov ntawd tsuas yog Kuv qhov kev nkag siab yuam kev xwb. Kuv tsuas txhawj txog yam uas muaj txiaj ntsig rau Vajtswv nkaus xwb; ua raws li Vajtswv txoj kev xav yog yam tseem ceeb tshaj plaws. Kuv txav deb ntawm cov neeg no, tiam sis Vajtswv cheem tsum kom Kuv mus ntsib lawm, Kuv yeej tseem mloog lus. Tsis yog tias lawv ntxim ntxub xwb, tiam sis tias lawv “lub tswv yim,” tej kev xav phem, thiab tej tswv yim kev ua neej hauv ntiaj teb mas txaus ntxub kawg kiag li. Kuv nyob tod kom ua tiav hlo Vajtswv cov lus txib xwb, tsis yog kawm kom paub seb lawv ua tej yam ntawd li cas. Kuv nco qab tias Vajtswv tau hais ib zaug rau Kuv lawm tias, “Nyob hauv lub ntiaj teb, tsuas nrhiav kev ua raws li Koj Leej Txiv lub siab nyiam thiab ua kom tiav Nws tej lus txib xwb. Koj tsis tas txhawj txog lwm yam dab tsi li.” Thaum xav txog qhov no ua rau Kuv kaj siab me ntsis tuaj. Qhov ntawd vim hais tias tib neeg tej dej num mas pheej ua nyuaj heev rau Kuv; Kuv tsis tuaj yeem xav tej ntawd rau hauv Kuv lub taub hau, thiab Kuv yeej tsis paub xyov yuav ua li cas. Yog li yeej muaj ntau zaus uas suav tsis txheeb lawm uas Kuv chim siab heev los ntawm qhov no thiab tau ntxub tib neeg ntiaj teb; vim li cas tib neeg thiaj li ua nyuaj ua luaj li? Vim li cas lawv ho tsis tuaj yeem ua kom yooj yim? Vim li cas thiaj li siv zog ua kom ntse tuaj? Thaum Kuv ntsib tib neeg, feem ntau ces yog mus raws li Vajtswv cov lus txib uas muab rau Kuv xwb. Tej zaum yuav muaj li ob peb zaug yuav tsis zoo li ntawd, tiam sis leej twg thiaj li paub txog yam uas zais ntshis puag hauv Kuv nruab siab?

Ntau zaus thaum Kuv tau qhia rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas nrog Kuv tias lawv yuav tsum ntseeg Vajtswv nrog lawv lub siab, tias kom lawv yuav tsum txhob nrhiav raws li lawv tus kheej lub siab ntshaw xwb, tiam sis yuav tsum xav txog Vajtswv txoj kev xav. Ntau zaus Kuv tau quaj rau txoj kev chim siab rau ntawm Vajtswv xub tiag tias: Vim li cas tib neeg thiaj li tsis xav txog Vajtswv txoj kev xav? Qhov tseeb tiag Vajtswv tes hauj lwm ploj tsis tau mus yam tsis muaj ib txoj lw uas tsis muaj laj thawj li los? Los sis Kuv tsis paub tias yog vim li cas—qhov no yuav luag dhau los ua ib qho xav tsis thoob rau hauv Kuv nruab siab—vim li cas tib neeg yeej tsis paub txoj hau kev uas tus Vajntsujplig taug li, tiam sis tseem ho tuav rawv rau txoj kev sib raug zoo yuam kev uas lawv muaj nrog lwm tus thiab? Pom cov neeg zoo li no ua rau Kuv xeev siab xav ntuav. Tsis hais tias saib rau tus Vajntsujplig txoj hau kev hos, lawv tsom ntsoov rau tib neeg tej kev ua xwb. Vajtswv puas txaus siab rau qhov no? Kuv keev tu siab rau qhov no tas li. Nws yuav luag dhau los ua Kuv lub nras—thiab nws ua rau tus Vajntsujplig ntxhov siab ib yam nkaus thiab. Koj tseem tsis hnov raug thuam rau hauv koj lub siab li los? Thov kom Vajtswv qhib peb ob lub qhov muag ntawm sab ntsujplig. Ntau zaus Kuv, tus coj tib neeg kom paub qhov tseeb txog Vajtswv tes hauj lwm, tau thov rau ntawm Vajtswv xub ntiag tias: “Au Leej Txiv! Kuv xav tias Koj txoj kev xav yuav yog yam tseem ceeb, Kuv yuav nrhiav rau Koj txoj kev xav, Kuv yuav ua kom Kuv coj ncaj ncees rau Koj cov lus txib, kom Koj thiaj li muab tau pawg neeg ntawm cov tib neeg no. Thov kom Koj coj peb mus rau daim av ntawm kev ywj pheej, kom peb tuav tau Koj nrog peb cov ntsujplig, thiab thov kom Koj tsa tej kev xav ntawm sab ntsujplig nyob hauv peb lub siab!” Kuv xav kom Vajtswv txoj kev xav muaj tiav, thiab yog li Kuv yuav thov Vajtswv tas li kom Nws tus Ntsujplig qhia peb tas li, kom peb taug txoj hau kev uas Vajntsujplig coj kev—vim rau qhov txoj hau kev uas Kuv taug ntawd yog Vajntsujplig txoj hau kev. Thiab leej twg ntxiv thiab uas tuaj yeem taug tau txoj kev no hloov Kuv chaw? Qhov no yog yam ua rau Kuv lub nras haj yam hnyav ntxiv. Kuv hnov zoo li Kuv tab tom yuav ntog, tiam sis Kuv muaj kev ntseeg tias Vajtswv yeej tsis ncua Nws tes hauj lwm li. Tej zaum, peb yuav tau sib ncaim thaum Nws cov lus txib raug ua tiav hlo lawm. Yog li tej zaum nws yog vim ntawm qhov kev cuam tshuam ntawm Vajtswv tus Ntsujplig uas Kuv ib txwm hnov tias sib txawv. Nws zoo nkaus li muaj tes hauj lwm uas Vajtswv xav ua, tiam sis Kuv tseem tsis tuaj yeem to taub tias nws yog dab tsi. Tiam sis Kuv ntseeg tias tsis muaj leej twg nyob hauv ntiaj teb yuav zoo tshaj Kuv cov neeg sib swm lawm, thiab Kuv ntseeg tias lawv yuav thov Vajtswv rau Kuv rau ntawm Vajtswv xub ntiag, uas yog qhov Kuv zoo siab tshaj plaws yam tsis muaj dab tsi piv tau li. Kuv xav kom cov kwv tij thiab cov nkauj muam hais nrog Kuv tias: “Au Vajtswv! Thov kom Koj txoj kev xav raug ua tiav hlo tshwm meej rau hauv peb, cov tib neeg ntawm tiam kawg, kom peb thiaj li tau txais koob hmoov nrog lub neej txoj sia ntawm tus ntsujplig, thiab pom tej kev ua ntawm Vajtswv tus Ntsujplig, thiab saib rau Nws lub ntsej muag tseeb!” Kiag thaum peb tau mus txog kauj ruam no lawm ces peb yuav ua neej tiag tiag nyob rau hauv tus Ntsujplig txoj kev coj qhia, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb mas peb thiaj li tuaj yeem saib tau rau Vajtswv lub ntsej muag tseeb. Uas hais tau tias, tib neeg yuav muaj peev xwm to taub lub ntsiab lus tseeb ntawm txhua qhov tseeb, tsis yog kev to taub los sis kev nkag siab mus raws li tib neeg tej kev xav phem, tiam sis mus raws li kev qhuab qhia ntawm Vajtswv tus Ntsujplig txoj kev xav. Qhov no yog tag nrho Vajtswv Tus Kheej tes hauj lwm xwb, yeej tsis muaj tib neeg tej tswv yim nyob rau hauv hlo li; qhov ntawd yog Nws txoj kev npaj rau tej kev ua uas Nws xav ua kom yooj yim rau hauv ntiaj teb, thiab nws yog feem kawg ntawm Nws tes hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb lawm. Koj puas xav koom rau hauv tes hauj lwm no? Koj puas xav muaj ib feem ntawm tes hauj lwm no? Koj puas ntshaw kom raug ua tiav log los ntawm tus Vajntsujplig thiab koom rau hauv lub neej txoj sia ntawm tus ntsujplig?

Yam tseem ceeb rau hnub no yog ua kom mus tob ntxiv rau puag hauv peb lub hauv paus chiv thawj tuaj. Peb yuav tsum mus rau qhov tseeb, lub zeem muag, thiab lub neej txoj sia kom tob zog—tiam sis ua ntej tshaj plaws Kuv yuav tsum qhia rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam kom nco tias yuav kom to taub kauj ruam no ntawm tes hauj lwm mas, koj yuav tsum tso koj tej kev xav phem yav dhau los tseg. Qhov ntawd yog, koj yuav tsum hloov txoj hau kev koj ua neej nyob, tsim cov kev npaj tshiab, muaj dua tus cwj pwm tshiab. Yog koj tseem tuav rawv rau tej yam uas muaj nqi rau koj yav tag los, ces tus Vajntsujplig yuav tsis muaj peev xwm ua hauj lwm rau hauv koj, thiab Nws yuav tsis muaj peev xwm pab txhawb koj lub neej txoj sia. Cov uas tsis caum raws, los sis tsis to taub, los sis tsis muaj kev npaj yuav raug tus Vajntsujplig muab tso tseg tag nrho—thiab yog li ces thiaj hais tau tias lawv yuav raug muab tso tseg mus raws tiam. Kuv vam tias tag nrho cov kwv tij thiab cov nkauj muam muaj peev xwm to taub Kuv lub siab, thiab Kuv vam tias yuav muaj “cov neeg nkag tshiab” ntau ntxiv los npuab siab nrog Vajtswv thiab ua kom tes hauj lwm no tiav hlo ua ke. Kuv ntseeg tias Vajtswv yuav foom koob hmoov rau peb. Yog li, ib yam nkaus thiab, Kuv ntseeg tias Vajtswv yuav muab cov neeg sib swm kom ntau ntxiv rau Kuv, kom Kuv tau kev mus rau txhua ces kaum ntawm lub ntiaj teb, thiab tej zaum yuav muaj txoj kev sib hlub ntawm peb loj dua qub. Tshaj qhov no lawm, Kuv ntseeg tias Vajtswv yuav nthuav Nws lub nceeg vaj kom dav vim yog peb tej kev mob siab ntso; Kuv xav kom peb tej kev mob siab ntso ua tau mus txog theem uas ua tsis tau ua dua los li, es cia kom Vajtswv muab tau cov tib neeg hluas ntau ntxiv. Kuv xav kom peb siv lub sij hawm ntau ntxiv los thov Vajtswv rau qhov no, Kuv xav kom peb thov Vajtswv tsis tseg, es kom peb siv tag nrho peb txoj sia los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab txav los kom ze li ze tau rau ntawm Vajtswv. Thov kom txhob muaj dab tsi tshwm sim ntxiv rau ntawm peb li lawm, thiab thov kom peb txhua tus tsa tes cog lus rau qhov no rau ntawm Vajtswv xub ntiag tias: Yuav sib zog ua hauj lwm ua ke! Yuav coj ncaj ncees kom mus txog thaum kawg kiag! Yeej tsis sib ncaim, thiab yuav nyob ua ke mus tas li! Kuv vam tias cov kwv tij thiab cov nkauj muam txhua tus yuav cog lus li no rau ntawm Vajtswv xub ntiag, kom peb lub siab thiaj li tsis muaj hnub hloov pauv li, thiab peb txoj kev txiav txim siab thiaj li tsis muaj hnub ua ywj fab ywj fwj! Vim tus txiaj ntsig ntawm Vajtswv txoj kev xav, Kuv thiaj li hais dua hais tias: Cia peb sib zog ua hauj lwm! Cia peb mob siab ntso ua kom tag nrho peb lub zog nchav! Vajtswv yeej yuav foom koob hmoov rau peb xwb xwb li!

Qhov Dhau Los: Txoj Kev … (4)

Ntxiv Mus: Txoj Kev … (6)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No