Txoj Kev … (6)

Nws yog vim ntawm Vajtswv tes hauj lwm uas peb tau coj los rau niaj hnub tam sim no, thiab yog li peb thiaj li yog cov muaj sia nyob rau hauv Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg. Qhov uas peb tseem nyob los txog niaj hnub tam sim no yog los ntawm Vajtswv txoj kev txhawb tsa loj tshaj plaws, vim mus raws li Vajtswv txoj kev npaj, tus zaj loj liab ploog lub teb chaws thiaj li yuav tsum raug rhuav pov tseg. Tiam sis Kuv xav tias tej zaum Nws twb npaj muaj lwm txoj kev npaj lawm, los sis Nws xav ua ib feem ntawm Nws tes hauj lwm, yog li txawm tias niaj hnub no los, Kuv yeej piav qhia tsis tau qhov no kom meej meej li—nws zoo li ib kab lus txhais uas tseem daws tsis tau. Tiam sis tag nrho txhua yam, peb pawg neeg no Vajtswv twb tau npaj tseg ua ntej lawm, thiab Kuv ntseeg tias Vajtswv muaj lwm tes hauj lwm rau hauv peb txuas mus ntxiv. Thov kom peb txhua tus thov Ntuj Ceeb Tsheej li no tias: “Thov kom Koj txoj kev xav raug ua tau tiav hlo, thiab thov kom Koj rov tshwm los rau peb pom ib zaug dua ntxiv thiab txhob npog Koj Tus Kheej kom peb thiaj li pom Koj lub yeeb koob thiab Koj lub ntsej muag meej meej ntxiv.” Nws yog Kuv txoj kev xav xwm yeem tias txoj kev uas Vajtswv coj peb kev ntawd yuav tsis ncaj tas li, tiam sis yog ib txoj kev nkhaus mus los thiab muaj tej qhov to thoob plaws; Vajtswv hais tias, tshaj qhov no, txoj kev yim muaj pob zeb ntau npaum li cas, nws yim nthuav tawm peb lub siab hlub ntau npaum li ntawd. Tiam sis tsis muaj leej twg ntawm peb cov no qhib tau txoj kev ntawd li. Hauv Kuv txoj kev ntsib kev pom mas, Kuv tau taug ntau txoj kev muaj pob zeb, tej kev phom sij thiab Kuv tau thev txoj kev txom nyem loj; tej thaum Kuv kuj tau mluas-tu siab kawg nkaus uas Kuv xav quaj kiag lawm xwb, tiam sis Kuv tau taug txoj kev no los txog rau hnub no. Kuv ntseeg tias qhov no yog txoj kev uas Vajtswv coj, yog li Kuv thiaj li tiv txoj kev tsim txom ntawm txhua txoj kev txom nyem thiab mus tom ntej txuas ntxiv. Vim qhov no yog yam uas Vajtswv tau npaj tseg lawm, yog li leej twg thiaj li khiav dim qhov no tau mas? Kuv tsis thov kom tau txais ib qho koob hmoov twg li; txhua yam uas Kuv thov ces yog kom Kuv muaj peev xwm taug txoj kev uas Kuv tsim nyog taug kom mus raws li Vajtswv txoj kev xav xwb. Kuv tsis nrhiav kev los xyaum raws lwm tus, tsis taug txoj kev uas lawv taug; txhua yam uas Kuv nrhiav ces yog qhov tias thov kom Kuv ua tau tiav hlo Kuv txoj kev mob siab taug Kuv txoj kev kom mus txog thaum kawg. Kuv tsis thov kev pab ntawm lwm tus; muab hais qhib siab lug tias, Kuv los pab tsis tau leej twg ib yam nkaus thiab. Nws zoo li Kuv phem heev rau qhov teeb meem no. Kuv tsis paub tias lwm cov tib neeg xav li cas. Qhov no vim Kuv yeej ib txwm ntseeg tias qhov uas ib tug neeg twg yuav tsum tau ntsib kev txom nyem thiab qhov deb uas lawv yuav tsum tau taug ntawm lawv txoj kev ntawd yog twb raug Vajtswv npaj tseg lawm, thiab tias tsis muaj leej twg yuav pab tau lwm tus kiag li lawm. Ib txhia ntawm peb cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas kub siab lug ntawd yuav hais tias Kuv tsis muaj kev hlub li, tiam sis qhov no tsuas yog yam uas Kuv ntseeg xwb. Tib neeg taug lawv tej kev mus raws li Vajtswv txoj kev coj qhia, thiab Kuv ntseeg tias feem coob ntawm Kuv cov kwv tij thiab nkauj muam yuav to taub Kuv lub siab. Kuv kuj vam tias Vajtswv muab kev qhuab qhia ntau heev nyob rau kis no rau peb lawm, kom peb txoj kev hlub thiaj li dawb huv dua qub thiab peb txoj kev phooj ywg muaj nuj nqis ntaus zuj zus. Thov kom peb txhob feeb tsis meej rau lus ncauj lus no, tiam sis kom muab tau kev paub tseeb ntau ntxiv xwb, kom tej kev sib raug zoo ntawm tib neeg thiaj li yuav raug tsim tsa raws li lub hauv paus ntawm Vajtswv txoj kev coj.

Vajtswv tau ua hauj lwm nyob rau hauv Suav Teb av loj los tau ntau lub xyoo lawm, thiab Nws tau them ib tug nqi siab rau txhua tus tib neeg kom thaum kawg thiaj li coj peb los txog rau qhov uas peb nyob niaj hnub no. Kuv xav tias yuav coj tau txhua tus kev mus rau txoj kev yog, mas tes hauj lwm no yuav tsum pib ntawm qhov uas txhua tus qaug zog tshaj plaws mus; tsuas yog thaum ntawd nkaus xwb lawv thiaj li tsoo kom thawj tus laj kab thaiv tawg thiab mus tau lawm tom ntej txuas ntxiv. Qhov ntawd tseem tsis zoo dua los? Haiv neeg Suav, qias vuab tsuab los tau ntau txhiab xyoo lawm, tau muaj sia nyob los txog niaj hnub no, txhua yam “kab mob” loj hlob tuaj yam tsis paub kawg, sib kis mus txhua qhov txhia chaw zoo li tus kab mob aws; tsuas saib rau ntawm tib neeg tej kev sib raug zoo xwb ces yeej pom txaus lawm tias muaj pes tsawg “cov kab mob” nkaum rau hauv tib neeg. Nws yog yam nyuaj heev li rau Vajtswv los tsim kho Nws tes hauj lwm rau hauv ib qho chaw uas ti heev thiab raug kab mob lawm. Tib neeg tej cwj pwm, tej xeeb ceem, txoj kev uas lawv ua tej yam, txhua yam uas lawv nthuav tawm rau hauv lawv lub neej thiab lawv tej kev sib raug zoo ntawm tus kheej—lawv txhua tus hnav tej ris tsho uas ntuag ntuag, txog rau theem uas tib neeg txoj kev paub thiab tej kab lis kev cai tag nrho huv si raug Vajtswv muab teem txim rau txoj kev tuag lawm. Tsis tas hais txog tej kev ntsib kev pom uas lawv tau kawm los ntawm lawv tsev neeg thiab lub zej lub zos los—tag nrho tej no tau ua txhaum raws li Vajtswv pom lawm. Qhov no vim hais tias cov neeg uas nyob hauv daim av no tau noj kab mob ntau dhau heev lawm. Nws zoo ib yam li txoj hauj lwm uas lawv ib txwm ua, lawv tsis xav dab tsi txog qhov ntawd li. Yog li ntawd, yim muaj cov tib neeg qias vuab tsuab nyob rau hauv ib qho chaw twg ntau npaum li cas, ces lawv tej kev sib raug zoo rau tus kheej yim phem npaum li ntawd. Tib neeg tej kev sib raug zoo mas muaj txoj kev sib koom xav phem puv nkaus, lawv npaj ib leeg tawm tsam ib leeg thiab ib leeg tua ib leeg npaum nkaus li yog tej tsiaj uas yus rov qab noj yus rau ntawm tej dab phem lub chaw. Nyob hauv ib qho chaw uas muaj kev txaus ntshai zoo li no puv nkaus, uas yog qhov chaw muaj poj ntxoog khiav mus los coob, mas ua Vajtswv tes hauj lwm tau nyuaj heev. Kuv thov Vajtswv tsis tseg thaum Kuv yuav tsum tau mus ntsib tib neeg, vim Kuv ntshai ntsib lawv, thiab ntshai heev tsam Kuv yuav ua txhaum rau lawv “lub meej mom” nrog Kuv tus moj yam. Hauv Kuv lub siab, Kuv yeej ntshai tsam tej ntsujplig tsis dawb huv no yuav ua lwj ua liam, yog li Kuv thiaj li ib txwm thov Vajtswv kom tiv thaiv Kuv tas li. Txhua txhua qhov ntawm txoj kev sib raug zoo uas phem ntawd yeej pom tshwm meej rau ntawm peb, thiab pom txhua yam txog qhov no, ces muaj kev ntxub nyob hauv Kuv lub siab, vim nyob rau ntawm lawv tus kheej, tib neeg ib txwm koom tib neeg “tej hauj lwm,” thiab yeej tsis xav txog Vajtswv li. Kuv ntxub lawv tus cwj pwm mus ti nkaus Kuv tej pob txha. Yam uas pom tau rau hauv cov tib neeg nyob hauv Suav Teb av loj ntawd ces tsis muaj dab tsi hlo li tiam sis tsuas muaj cov moj yam qias vuab tsuab uas phem nkaus xwb, yog li hauv Vajtswv tes hauj lwm rau hauv cov tib neeg no, nws yuav luag tsis muaj hnub nrhiav pom ib yam dab tsi muaj nqis nyob rau hauv lawv li; tag nrho tes hauj lwm ces yog tus Vajntsujplig ua tiav xwb, thiab tsuas yog Vajntsujplig nkaus xwb thiaj li txhawb tib neeg ntau ntxiv, thiab ua hauj lwm rau hauv lawv. Nws yuav luag tsis muaj hnub siv tau cov tib neeg ntawd li; qhov ntawd yog, tus Vajntsujplig tes hauj lwm uas tab tom txhawb tib neeg nrog rau tib neeg txoj kev koom tes uas tsis tuaj yeem koom tes tau. Tus Vajntsujplig tsuas ua hauj lwm khwv heev los txhawb tib neeg xwb, tiam sis txawm li ntawd los xij, tib neeg tseem loog tag thiab xav tsis txog, thiab tsis paub tias Vajtswv tab tom ua dab tsi li. Yog li, Vajtswv tes hauj lwm nyob rau Suav Teb av loj ntawd yeej muab piv tau rau Nws tes hauj lwm ntawm kev tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb. Nws ua kom txhua tus tib neeg rov yug dua, thiab hloov pauv txhua yam txog lawv, vim rau qhov tsis muaj ib yam dab tsi muaj nqis nyob rau hauv lawv li. Nws tu siab heev li. Kuv keev thov Vajtswv nrog txoj kev tu siab rau cov tib neeg no tias: “Vajtswv, thov kom Koj lub hwj chim loj raug nthuav tawm rau hauv cov tib neeg no, kom Koj tus Ntsujplig thiaj li txhawb lawv tau zoo, thiab kom cov neeg txom nyeem loog tag thiab ruam qauj no thiaj li tsim dheev los, kom txhob qaug dab ntub mus ntxiv lawm, thiab pom hnub ntawm Koj lub yeeb koob.” Thov kom peb txhua tus thov Vajtswv rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab hais tias: Au Vajtswv! Thov kom Koj rov qab muab txoj kev hlub tshua rau peb ib zaug ntxiv thiab saib xyuas peb es peb lub siab thiaj li tig los npuab Koj tag nrho, thiab kom peb thiaj li muaj peev xwm khiav dim ntawm daim av qias neeg no, sawv los, thiab ua kom tiav hlo yam uas Koj tau muab tso rau peb lawm. Kuv vam tias Vajtswv yuav txhawb peb ib zaug ntxiv kom peb thiaj li muab tau Nws txoj kev qhuab qhia, thiab Kuv Vam tias Nws yuav muab txoj kev hlub tshua rau peb es peb lub siab thiaj li muaj peev xwm maj mam tig los npuab Nws zuj zus thiab Nws thiaj li muab tau peb. Qhov no yog txoj kev ntshaw uas peb txhua tus koom nrog.

Txoj kev uas peb taug yog Vajtswv npaj ua ntej tseg tag nrho lawm. Muab hais kom luv luv tias, Kuv ntseeg tias Kuv yuav taug txoj kev no mus kom kawg kiag xwb xwb li, vim rau qhov Vajtswv ib txwm luag nyav rau Kuv tas li, thiab cuag nkaus li Nws txhais tes coj Kuv kev tas li. Yog li ntawd Kuv lub siab thiaj li tsis tsuas lwm yam hlo li, thiab yog li ntawd Kuv thiaj li xav txog Vajtswv tes hauj lwm tas li. Kuv ua txhua yam uas Vajtswv txib kom Kuv ua kawg Kuv lub dag lub zog thiab kawg txoj kev mob siab rau, thiab Kuv yeej tsis cuam tshuam tej hauj lwm uas tau muab faib rau Kuv ua lawm, los sis Kuv Tus Kheej yuav tsis muaj feem xyuam rau hauv yam uas lwm tus ua li—vim rau qhov Kuv ntseeg tias txhua tus tib neeg yuav tsum taug lawv tus kheej txoj kev, thiab yuav tsis nam mus rau lwm tus txoj kev. Qhov ntawd yog yam Kuv pom. Tej zaum qhov no yog vim Kuv tus kheej tus cwj pwm xwb, tiam sis Kuv vam tias Kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam yuav to taub thiab zam txim rau Kuv vim hais tias Kuv yeej tsis tawv los tawm tsam Kuv Leej Txiv tej kev cai. Kuv tsis tawv los tawm tsam Ntuj Ceeb Tsheej txoj kev xav. Koj puas tau hnov qab lawm tias “Ntuj Ceeb Tsheej txoj kev xav mas tawm tsam tsis tau”? Ib txhia tib neeg xav tias Kuv yuav yus tus kheej siab nkaus xwb, tiam sis Kuv ntseeg tias Kuv los ua ib feem ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg kiag xwb. Kuv tsis tau los kom muaj feem xyuam ntsig txog rau hauv tej kev sib raug zoo ntawm tus kheej; Kuv yeej yuav tsis muaj hnub kawm kom paub tias yuav coj li cas thiaj li zoo nrog lwm tus. Txawm li cas los xij, hauv Vajtswv cov lus txib, Kuv muaj Vajtswv txoj kev coj qhia, thiab Kuv muaj txoj kev ntseeg thiab lub siab ruaj khov xav ua tes hauj lwm no kom tiav hlo. Tej zaum Kuv yuav yog “tus yuav yus tus kheej siab nkaus xwb” ntau heev dhau lawm, tiam sis Kuv vam tias txhua tus nyias yuav lees nyias tus kheej los mob siab xav txog Vajtswv txoj kev ncaj ncees thiab txoj kev hlub uas tsis yuav yus tus kheej siab nkaus xwb, thiab mob siab los koom tes nrog Vajtswv. Txhob tos qhov yuav los zaum ob ntawm Vajtswv qhov kev muaj meej mom tshaj; qhov ntawd tsis zoo rau txhua tus li. Kuv ib txwm xav tias yam uas peb yuav tsum ua twb zoo xav txog yog qhov no: “Peb yuav tsum ua txhua yam raws li qhov ua tau los ua yam uas peb tsim nyog ua kom ua tau zoo raws Vajtswv. Vajtswv cov lus txib rau peb txhua tus mas sib txawv; peb yuav tsum ua kom tau tiav hlo li cas?” Koj yuav tsum nkag siab tias txoj kev koj taug yog dab tsi xwb—nws tseem ceeb heev uas koj yuav tsum paub txog qhov no kom meej. Vim nej txhua tus xav ua kom tau zoo raws Vajtswv, vim li cas thiaj li tsis muab koj tus kheej cob rau Nws mas? Thawj zaug Kuv thov Vajtswv mas, Kuv muab tag nrho Kuv lub siab rau Nws. Cov tib-neeg nyob ib puag ncig Kuv—cov niam thiab cov txiv, cov nkauj muam, cov kwv tij, thiab cov phooj ywg ua dej num ua ke—lawv sawv daws raug thawb mus deb rau tom qab ntawm Kuv lub siab los ntawm yam uas Kuv tau txiav txim siab lawm, nws zoo nkaus li tsis muaj lawv nyob hauv Kuv hlo li lawm. Vim rau qhov Kuv lub siab ib txwm muab tso rau Vajtswv lawm, los sis Vajtswv cov lus, los sis Nws lub tswv yim; tej no yeej ib txwm nyob hauv Kuv lub siab tas li, thiab tej ntawd yog qhov chaw muaj nuj nqis rau hauv Kuv lub siab lawm. Yog li ntawd, rau cov neeg uas muaj tej tswv yim rau txoj kev ua neej puv npo, Kuv yog ib tug uas siab txias txia ntshav thiab tsis muaj kev xav li. Lawv lub siab mob los ntawm qhov Kuv coj Kuv Tus Kheej li cas, los ntawm qhov Kuv ua txhua yam li cas, los ntawm Kuv txhua txoj kev mus los. Lawv ntsia txawv txawv rau Kuv, zoo nkaus li tus neeg uas Kuv yog ntawd yog ib kab lus txhais tseem daws tsis tau. Hauv lawv nruab siab, lawv tab tom nyiag ntsuas tus tib neeg uas yog Kuv ntawd, yeej tsis paub txog yam uas Kuv yuav ua mus tom ntej. Tej yam uas lawv ua tav Kuv txoj hau kev tau li cas? Tej zaum lawv khib siab xwb, los sis qias xwb, los sis thuam xwb; txawm tias, Kuv yuav thov Vajtswv rau ntawm Vajtswv xub ntiag tsis tseg yam tshaib plab thiab nqhis dej heev los xij, nws zoo nkaus li tsuas muaj Kuv thiab Nws nyob hauv tib lub ntiaj teb xwb, thiab yeej tsis muaj lwm tus li lawm. Yeej muaj lub zog sab nraum lub ntiaj teb coob heev nyob ze puag ncig Kuv—tiam sis, txoj kev hnov txog txoj kev txhawb los ntawm Vajtswv ntawd kuj muaj ntau nyob rau hauv Kuv ib yam nkaus thiab. Thaum poob rau qhov teeb meem nyuaj siab zoo li no lawm, Kuv tau nyo hau rau ntawm Vajtswv xub ntiag: “Au Vajtswv! Kuv tsis mob siab rau Koj txoj kev xav tau li cas? Koj ob lub qhov muag saib ntsoov rau ntawm Kuv yam li muaj hwj chim, npaum nkaus li yog kub, tiam sis Kuv tsis muaj peev xwm khiav dim lub zog ntawm txoj kev tsaus ntuj. Kuv yuav txom nyem rau Koj kom tag nrho Kuv txoj sia, Kuv yuav muab Koj tes hauj lwm ua Kuv lub neej txoj sia txoj dej num, thiab Kuv thov Koj muab ib qho chaw so uas tsim nyog rau Kuv los fij Kuv Tus Kheej rau Koj. Au Vajtswv! Kuv xav muab Kuv Tus Kheej fij rau Koj. Koj paub zoo txog tib neeg txoj kev qaug zog, yog li vim li cas Koj thiaj li npog Koj Tus Kheej los ntawm Kuv?” Thaum ntawd kiag, Kuv zoo nkaus li ib lub paj lilij, nws tus ntxhiab tsw qab ntxiag los raws seem cua, uas txhua tus tsis paub hlo li. Txawm tias Ntuj Ceeb Tsheej, quaj, thiab Kuv lub siab quaj tsis ntsiag; nws hnov zoo li muaj ib qho mob tshaj plaws nyob rau hauv Kuv lub siab. Tag nrho lub zog thiab txoj kev nias qees ntawm tib neeg—tej ntawd zoo ib yam li ib lub suab xob nthe rau ib hnub kaj nrig. Leej twg thiaj li to taub Kuv lub siab tau? Thiab yog li Kuv thiaj li tau los rau ntawm Vajtswv xub ntiag ib zaug ntxiv, thiab hais tias, “Au Vajtswv! Tsis muaj kev yuav ua tau Koj tes hauj lwm rau hauv daim av qias vuab tsuab no li lawm los? Vim li cas lwm cov neeg ho tsis tuaj yeem xav txog Koj lub siab rau hauv ib cheeb tsam puag ncig uas muaj kev kaj siab, kev txhawb nqa uas tsis muaj kev tsim txom li? Kuv xav nthuav Kuv ob sab tis, tiam sis vim li cas nws thiaj li yuav ya tawm mus tau nyuaj ua luaj li? Koj tsis pom zoo los?” Kuv tau quaj ntau hnub rau qhov no, tiam sis Kuv ib txwm ntseeg tias Vajtswv yuav coj kev nplig siab los rau Kuv lub siab uas muaj kev tu siab. Tsis muaj leej twg ib txwm to taub Kuv txoj kev ntxhov siab li. Tej zaum nws yog ib txoj kev lees paub los ntawm Vajtswv lawm—Kuv ib txwm muaj lub siab kub lug nyob rau hauv Kuv rau Nws tes hauj lwm, thiab twb yuav luag tsis muaj sij hawm ua pa li. Los txog niaj hnub no, Kuv tseem thov Vajtswv thiab hais tias, “Au Vajtswv! Yog tias nws yog Koj txoj kev xav, thov Koj coj Kuv ua Koj tes hauj lwm uas tseem loj dua kom nws nthuav tawm mus thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb, thiab kom nws qhib dav mus rau txhua txhua haiv neeg thiab pab ntseeg, kom coj tau ib qho kev kaj siab me me los rau Kuv lub siab, thiab kom Kuv thiaj li yuav ua neej nyob rau hauv ib qho chaw so rau Koj, thiab thiaj li yuav ua hauj lwm rau Koj yam tsis muaj kev cuam tshuam, thiab ua tau dej num rau Koj, nrog Kuv lub siab kaj siab lug, mus tag Kuv lub neej txoj sia.” Qhov no yog Kuv lub siab ntshaw. Tej zaum cov kwv tij thiab cov nkauj muam yuav hais tias Kuv khav theeb thiab khav txiv; Kuv los lees paub qhov no ib yam nkaus thiab, vim rau qhov nws yog qhov tseeb—cov tib neeg hluas tsis muaj dab tsi yog tsis khav theeb. Yog li ntawd Kuv thiaj li qhia nws tias nws yog li cas tiag tiag, yog tsis muaj qhov tsis haum rau tej yam tseeb. Hauv Kuv ces koj yuav pom tag nrho tus kheej tus xeeb ceem ntawm ib tug neeg hluas, tiam sis koj kuj pom tau qhov uas Kuv uas txawv ntawm lwm cov neeg hluas thiab: Kuv qhov ua twj ywm thiab nyob ntsiag to. Kuv tsis tau tsim ib lub ncauj lus ntawm qhov no; Kuv ntseeg tias Vajtswv paub Kuv zoo dua qhov Kuv paub Kuv Tus Kheej. Tej no yog cov lus tawm hauv Kuv lub siab los, thiab Kuv vam tias cov kwv tij thiab nkauj muam yuav tsis chim. Thov kom hais cov lus hauv peb lub siab, saib seb peb txhua tus caum raws dab tsi, muab peb lub siab piv rau txoj kev hlub Vajtswv, mloog cov lus uas peb ntxhi rau Vajtswv, hu tej nkauj zoo mloog tshaj plaws hauv peb lub siab, thiab tawm lub suab hu txaus siab hauv peb lub siab, kom peb lub neej thiaj li zoo nkauj zuj zus ntxiv tuaj. Hnov qab txog yav dhau los thiab saib mus rau yav tom ntej. Vajtswv yuav qhib ib txoj kev rau peb!

Qhov Dhau Los: Txoj Kev … (5)

Ntxiv Mus: Txoj Kev … (7)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No