Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (2)

Txoj moo zoo ntawm kev hloov siab lees txim raug muab los qhuab qhia nyob rau Tiam Hmoov Hlub lawm, thiab yog hais tias tib neeg ntseeg, ces lawv yuav raug cawm. Niaj hnub no, nyob rau qhov chaw ntawm kev cawm dim, tsuas muaj kev tham txog kev txeeb tau thiab kev tsim kho kom zoo tiav log xwb. Yeej tsis muaj ib qho uas hais tias yog ib tug neeg twg ntseeg lawm, tag nrho lawv tsev neeg yuav tau txais koob hmoov, los sis hais tias thaum raug cawm tau lawm ces yeej yuav raug cawm tau mus tag li. Niaj hnub no, tsis muaj leej twg hais tej lus no li lawm, thiab tej yam no mas qub lawm. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yexus tes hauj lwm yog tes hauj lwm txhiv tag nrho noob neej. Tej kev txhaum ntawm tag nrho cov uas ntseeg Nws ces raug zam txim pub rau tag nrho lawm; tsuav koj tseem ntseeg Nws xwb, Nws yuav txhiv kom koj dim; yog koj ntseeg Nws, koj yuav tsis muaj kev txhaum ntxiv lawm, koj raug tso tawm ntawm koj tej kev txhaum ntawd lawm. Qhov no ces yog qhov txhais hais tias raug cawm dim, thiab ua tau los ntawm txoj kev ntseeg. Tab sis nyob rau hauv cov uas ntseeg, yeej tseem tshuav cov uas ntxeev siab thiab tawm tsam Vajtswv, thiab cov uas tseem yuav raug maj mam muab tshem tawm. Kev cawm dim tsis tau txhais hais tias tib neeg ces yeej raug Yexus muab tau tag nrho lawm, tab sis tsuas yog hais tias tib neeg ces tsis muaj kev txhaum lawm xwb, hais tias lawv yeej tau txais kev zam txim rau lawv tej kev txhaum lawm xwb. Yog hais tias koj ntseeg, ces yog yuav tsis muaj hnub yog neeg txhaum ntxiv lawm xwb. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yexus ua ntau yam hauj lwm uas Nws cov thwj tim tsis muaj peev xwm to taub tau li thiab hais ntau yam uas tib neeg tsis to taub li. Qhov no mas yog vim, nyob rau lub sij hawm ntawd, Nws tsis muab tej lus tshab txhais rau lawv. Yog li ntawd, twb tau ntau xyoo tom qab uas Nws twb ncaim mus lawm, Mathai mam tsim ib qho kev nrhiav caj ces rau Yexus, thiab lwm tus neeg kuj tau ua ntau yam hauj lwm uas yog raws li tib neeg txoj kev xav xwb. Yexus tsis tau los muab tib neeg tsim kho kom zoo tiav log thiab muab kom tau tib neeg, tab sis los ua ib theem ntawm tes hauj lwm xwb: muab txoj moo zoo txog lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej coj los nthuav tawm thiab ua tes dej num raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig kom tiav hlo. Thiab yog li ntawd, thaum Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm, Nws tes hauj lwm los txog qhov xaus tag nrho lawm. Tab sis nyob rau theem tam sim no—kev txeeb tau—mas muaj ntau yam lus yuav tau muab hais tawm, ntau qhov hauj lwm yuav tau muab ua kom tiav, thiab nws yuav tsum muaj ntau qhov txheej txheem ua. Thiab yuav tsum tau muab tej lus zais tob ntawm Yexus tes hauj lwm thiab Yehauvas tes hauj lwm coj los nthuav tawm, ces kom tag nrho tib neeg to taub thiab pom meej nyob rau hauv lawv txoj kev ntseeg, vim qhov no yog tes hauj lwm ntawm tiam kawg, thiab tiam kawg yog qhov xaus ntawm Vajtswv tes hauj lwm, lub sij hawm ntawm tes hauj lwm qhov chaw xaus. Theem no ntawm tes hauj lwm yuav piav qhia rau koj txog Yehauvas txoj kev cai, thiab Yexus txoj kev txhiv dim, thiab qhov tseem ceeb ces kom koj to taub tag nrho tes hauj lwm ntawm Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo, thiab txaus siab rau tag nro qhov tseem ceeb thiab qhov tseem ntsiab ntawm qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo, thiab to taub lub hom phiaj ntawm tag nrho tes hauj lwm uas Yexus ua thiab tej lus uas Nws hais, thiab ntawm koj qhov kev ntseeg yam dig muag ntsuav nyob rau hauv thiab kev qhuas txog phau Vajluskub. Tag nrho tej no ces yuav cia kom koj to taub thoob plaws. Koj yuav los to taub txog tes hauj lwm uas Yexus ua tiav, thiab Vajtswv tes hauj lwm niaj hnub no; koj yuav to taub thiab pom tag nrho qhov tseeb, txoj sia, thiab txoj kev. Nyob rau theem ntawm tes hauj lwm uas Yexus ua, vim li cas Yexus ho cia li ncaim mus lawm yam tsis muab tes hauj lwm ua kom tiav hlo tso? Vim hais tias theem ntawm Yexus tes hauj lwm tsis yog qhov xaus ntawm tes hauj lwm. Thaum uas Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, Nws cov lus kuj tau los rau qhov xaus lawm thiab; tom qab Nws qhov raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm, Nws tes hauj lwm ces tiav hlo lawm. Theem tam sim no mas txawv lawm: Tsuas yog tom qab uas cov lus raug hais txog thaum kawg thiab Vajtswv tes hauj lwm xaus lawm mas Nws tes hauj lwm thiaj li yuav tag. Nyob rau ntawm Yexus theem ntawm tes hauj lwm, mas tshuav ntau yam lus uas tseem tsis tau hais, los sis tsis tau muab hais kom meej meej. Tab sis Yexus tsis quav ntsej txog tej uas Nws tau hais los tsis tau hais lawm, vim Nws tes hauj lwm mas tsis yog ib teg hauj lwm txog tej lus, thiab yog li ntawd tom qab uas Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm, Nws thiaj ncaim mus lawm. Theem ntawd ntawm tes hauj lwm mas qhov tseem ceeb ces yog qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig xwb, thiab tsis zoo li theem tam sim no. Theem hauj lwm tam sim no mas qhov tseem ceeb ces yog qhov ua kom tiav hlo, qhov tu txhua yam kom du lug, thiab qhov muab tag nrho tes hauj lwm coj los rau ib qho chaw xaus kiag. Yog hais tias tej lus tsis tau hais kom txog lawv qhov kawg kiag, ces nws yuav tsis muaj kev muab tes hauj lwm no xaus kiag li, vim theem ntawm tes hauj lwm ces tag nrho tes hauj lwm raug muab coj los rau ib qho chaw xaus thiab ua kom tiav hlo los ntawm kev siv tej lus ua. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yexus tau ua ntau yam hauj lwm uas tib neeg tsis to taub txog li. Nws ncaim mus yam ntsiag to lawm, thiab niaj hnub no yeej tseem muaj coob tus uas tsis to taub Nws tej lus, cov uas muaj qhov kev to taub yuam kev tab tsis lawv tseem ntseeg hais tias nws yog qhov yog, thiab tsis paub hais tias lawv yog qhov tsis yog lawm. Theem kawg yuav muab Vajtswv tes hauj lwm coj los rau ib qho chaw xaus tag nrho, thiab yuav muab nws qhov kev xaus. Tag nrho sawv daws yuav los to taub thiab paub txog Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg. Tej kev xav phem nyob rau hauv tib neeg, lawv tej kev npaj siab, lawv tej kev to taub uas yuam kev rhuav thiab tsis meej pem, lawv tej kev xav phem txog tes hauj lwm ntawm Yehauvas thiab Yexus, lawv tej kev pom txog Lwm Haiv Neeg, thiab lawv tej kev plam mus deb thiab kev yuam kev yuav raug kho kom yog. Thiab tib neeg yuav to taub tag nrho tej kev ntawm lub neej txoj sia uas yog, thiab tag nrho tes hauj lwm uas Vajtswv ua, thiab tag nrho qhov tseeb. Thaum qhov ntawd tshwm sim, theem no ntawm tes hauj lwm yuav los rau qhov kawg. Tes hauj lwm ntawm Yehauvas yog kev tsim lub ntiaj teb, nws yog qhov chiv keeb; theem no ntawm tes hauj lwm yog qhov kawg ntawm tes hauj lwm, thiab nws yog qhov xaus kiag. Nyob rau thaum pib, Vajtswv tes hauj lwm mas yog ua los ntawm cov xaiv tseg nyob rau hauv Yixayee, thiab nws yog qhov pib kiag ntawm ib tiam tshiab nyob rau hauv qhov chaw uas dawb huv tshaj plaws ntawm txhua qhov. Theem kawg ntawm tes hauj lwm ces yog ua nyob rau hauv lub teb chaws uas tsis dawb huv tshaj txhua lub teb chaws li, los txiav txim rau lub ntiaj teb thiab coj tiam ntawd los rau ib qhov chaw xaus. Nyob rau ntawm theem thib ib, Vajtswv tes hauj lwm yog ua nyob rau hauv qhov chaw uas kaj tshaj txhua txhia qhov, thiab theem kawg ces yog ua nyob rau hauv qhov chaw uas tsaus tshaj txhua txhia qhov chaw, thiab qhov kev tsaus ntuj no yuav raug ntiab tawm mus, qhov kev kaj yuav tshwm tuaj, thiab tag nrho cov neeg yuav raug txeeb tau. Thaum cov neeg ntawm qhov chaw uas tsis dawb huv tshaj thiab tsaus tshaj txhua txhia qhov chaw no tau raug txeeb tau lawm, thiab tag nrho cov pej xeem tau lees paub hais tias muaj ib tug Vajtswv, tus uas yog tus Vajtswv tiag, thiab txhua tus neeg tau ntseeg lawm, ces qhov tseeb no yuav raug siv los ua qhov kev txeeb tau thoob plaws lub qab ntuj khwb. Theem no ntawm tes hauj lwm mas yog ua ib qho cim xwb: Thaum uas tes hauj lwm ntawm tiam no raug ua tiav tag lawm, tes hauj lwm rau txhiab xyoo ntawm kev cawm tib neeg yuav los rau qhov xaus tag nrho. Thaum cov nyob rau hauv qhov chaw uas tsaus ntuj tshaj plaws ntawd raug txeeb tau lawm, ces nws kuj hais tau tias yuav zoo li ntawd rau txhua txhia qhov chaw thiab. Zoo li ntawd, tsuas yog qhov kev txeeb tau nyob rau hauv Suav Teb xwb thiaj li muaj ib qho cim uas muaj qab hau. Suav Teb muaj tag nrho txhua yam ntawm txoj kev tsaus ntuj, thiab cov neeg hauv Suav Teb sawv cev rau tag nrho cov uas muaj cev nqaij daim tawv, ntawm Ntxwgnyoog, thiab muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha. Nws yog cov neeg Suav uas yog cov uas raug ua qias vuab tsuab tshaj plaws los ntawm tus zaj loj liab ploog, tus uas muaj kev tawm tsam loj tshaj plaws rau Vajtswv, cov uas lawv txoj kev ua neeg ces yog qhov poob qis tshaj plaws thiab tsis dawb huv tshaj plaws, thiab lawv yog tus tseem tseem qauv rau tag nrho tej tib neeg qias vuab tsuab. Qhov no mas tsis tau hais tias lwm lub teb chaws yuav tsis muaj teeb meem kiag li; tej kev xav phem ntawm tib neeg ces yeej zoo ib yam nkaus li, thiab txawm hais tias cov neeg ntawm cov teb chaws no yuav muaj peev xwm, los yog hais tias lawv tsis paub Vajtswv, ces nws yeej yog hais tias lawv tawm tsam Nws. Vim li cas cov neeg Yudais ho tawm tsam thiab tsis mloog Vajtswv hais? Vim li cas cov Falixais ho tawm tsam Nws? Vim li cas Yudas ho ntxeev siab rau Yexus? Nyob rau lub sij hawm ntawd, coob tus ntawm cov thwj tim yeej tsis paub Yexus. Vim li cas, tom qab uas Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig tag thiab sawv rov los lawm, es tib neeg tseem tsis ntseeg Nws thiab? Ua li tib neeg txoj kev tawv ncauj tsis zoo ib yam nkaus lod? Nws tsuas yog hais tias cov neeg hauv Suav Teb raug muab coj los ua qhov piv txwv xwb, thiab thaum uas lawv raug txeeb tau lawm ces lawv yuav rais mus ua cov qauv xyaum raws thiab cov qauv piv txwv, thiab yuav siv coj los ua qhov chaw piv lus rau lws tus. Vim li cas Kuv pheej hais tas mus li hais tias nej yog ib co khoom ntxiv rau hauv Kuv qhov kev npaj cawm tib neeg? Nws yog nyob rau hauv cov neeg hauv Suav Teb uas muaj kev qias vuab tsuab, kev tsis dawb huv, kev tsis ncaj ncees, kev tawm tsam, thiab kev ntxeev siab tshwm sim tuaj tag nrho thiab nthuav tawm zoo li cas los muaj tag nrho li. Nyob rau ib sab tes, ces lawv yog cov muaj peev xwm qis, thiab nyob rau lwm sab tes, ces lawv lub neej thiab txoj kev xav mas tig rov qab lawm, thiab lawv tej cwj pwm, ib ncig ntawm kev thooj zej koom zos, tsev neeg ua yug rau—tag nrho ces puav leej txom nyem thiab tig rov qab deb heev. Lawv lub meej mom, los ib yam nkaus li, yeej poob qis thiab. Tes hauj lwm nyob rau qhov chaw no thiaj li yog ib qho ntaus cim sawv cev lwm qhov, thiab tom qab tes hauj lwm sim ua no raug ua tiav tag nrho lawm, Vajtswv tes hauj lwm tom qab ntawd yuav yooj yim dua lawm. Yog hais tias kauj ruam no ntawm tes hauj lwm muab ua tau tiav hlo lawm, ces tes hauj lwm tom qab ces yeej cia li ua tau mus tus yees lawm xwb. Thaum kauj ruam no ntawm tes hauj lwm raug ua tiav hlo lawm, ces qhov ua tau zoo tshaj plaws ntawd yeej raug ua tau tag nrho lawm, thiab kev txeeb tau thoob plaws lub qab ntuj khwb yuav los txog rau qhov xaus tag nrho. Qhov tseeb, thaum tes hauj lwm nrog nej tau muab ua tiav hlo lawm, qhov no ces yuav cuag nkaus li qhov kev ua tiav thoob plaws lub qab ntuj khwb lawm. Qhov no yog qhov tseem ceeb uas vim li cas Kuv ho kom nej ua tus qauv xyaum raws thiab tus qauv piv txwv. Kev ntxeev siab, kev tawm tsam, kev tsis dawb huv, kev tsis ncaj ncees—tag nrho ces yeej pom muaj nyob rau hauv cov neeg no, thiab nyob rau hauv lawv ces yeej sawv cev rau tag nrho tej kev ntxeev siab ntawm noob neej. Lawv mas thiaj tseem tseem yog tej yam dab tsi tiag. Yog li ntawd, lawv thiaj li raug muab coj los ua tus qauv rau qhov kev txeeb tau, thiab thaum uas lawv raug txeeb tau lawm ces lawv yuav cia li rais mus ua ib co qauv piv txwv thiab qauv xyaum raws rau lwm tus. Tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav ua tau qhov cim zoo npaum li thawj theem uas ua nyob rau hauv Yixayee lawm: Cov neeg Yixayee yog cov uas dawb huv tshaj plaws thiab tsis qias vuab tsuab ntawm tag nro txhua haiv neeg, thiab yog li ntawd qhov pib ntawm ib tiam tshiab nyob rau daim av no thiaj li yog qhov uas tseem ceeb tshaj plaws. Nws yeej hais tau hais tias noob neej cov poj koob yawm txwv yog los ntawm Yixayee los, thiab hais tias Yixayee yog qhov chaw yug ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Nyob rau thaum pib, cov neeg no yog cov uas dawb huv tshaj plaws, thiab tag nrho lawv yeej pe hawm Yehauvas, thiab Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv lawv mas yeej ua tau zoo tshaj plaws li. Tag nrho phau Vajluskub teev tseg tes hauj lwm ntawm ob tiam: Ib qho yog tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai, thiab ib qho yog tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub. Phau Vajluskub Qub teev txog Yehauvas tej lus hais rau cov neeg Yixayee thiab Nws tes hauj lwm nyob rau hauv Yixayee; phau Vajluskub Tshiab teev txog Yexus tes hauj lwm nyob rau hauv Yudia. Tab sis vim li cas Vajluskub ho tsis muaj ib co npe Suav li? Vim yog thawj thawj ob qho ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas yog ua nyob rau hauv Yixayee xwb, vim cov neeg hauv Yixayee yog cov xaiv tseg—ces hais tau hais tias lawv yog cov uas xub xub lees txais Yehauvas tes hauj lwm. Lawv yog cov uas tsis qias vuab tsuab npaum li tag nrho lwm cov noob neej, thiab nyob rau thaum pib, lawv muaj lub siab ntsia ntsoov Vajtswv thiab hwm Nws. Lawv ua raws li Yehauvas tej lus, thiab ib txwm ua dej num nyob rau hauv lub tuam tsev, thiab hnav tej khaub ncaws pov thawj los sis ntoo tej kaus mom vajntxwv. Lawv yog cov neeg uas xub pe hawm Vajtswv tshaj plaws, thiab yog daim phiaj rau Nws tes hauj lwm thaum xub thawj tshaj plaws. Cov neeg no yog cov qauv piv txwv thiab qauv xyaum raws rau tag nrho noob neej. Lawv yog cov qauv piv txwv thiab qauv xyaum raws ntawm txoj kev dawb huv, ntawm cov neeg caj ncees. Cov neeg zoo li Yauj, Anplahas, Lauj, los sis Petus thiab Timaute—lawv puav leej yog neeg Yixayee tag nrho huv si, thiab yog cov uas dawb huv tshaj plaws ntawm cov qauv piv txwv thiab cov qauv xyaum raws. Yixayee yog thawj lub teb chaws uas pe hawm Vajtswv ntawm tag nrho noob neej, thiab muaj cov neeg ncaj ncees tuaj ntawm lub teb chaws no tuaj coob tshaj li lwm qhov chaw. Vajtswv ua hauj lwm rau hauv lawv es kom Nws thiaj li tswj tau noob neej thoob plaws daim av nyob rau yav tom ntej. Lawv tej kev ua tau tiav hlo thiab lawv tej dej num ncaj ncees txoj kev pe hawm Yehauvas raug muab sau tseg, kom lawv thiaj li ua dej num tau li cov qauv piv txwv thiab qauv xyaum raws rau cov neeg uas nyob dhau ntawm Yixayee mus rau thaum tiam Hmoov Hlub; thiab lawv tej kev ua tau tuav tes hauj lwm ntau txhiab xyoo, los txog ntua rau niaj hnub no.

Tom qab uas tsim lub ntiaj teb lawm, thawj theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces yog ua nyob rau hauv Yixayee, thiab yog li ntawd Yixayee thiaj yog qhov chaw yug ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb, thiab lub hauv paus ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb. Tus ciaj ciam ntawm Yexus tes hauj lwm ces npog tag nrho Yudia. Lub sij hawm ntawm Nws tes hauj lwm ntawd, tsawg tsawg tus uas nyob sab nraud ntawm Yudia thiaj li paub xwb, vim Nws tsis ua ib qho hauj lwm dhau ntawm Yudia mus li. Niaj hnub no, Vajtswv tes hauj lwm tau raug muab coj los rau hauv Suav Teb lawm, thiab nws ua yam dawb huv hlo nyob rau hauv tus ciaj ciam no. Nyob rau ntu no, tsis muaj ib teg hauj lwm twg uas pib sab nraud ntawm Suav Teb li; nws qhov kev raug nthuav tawm mus dhau Suav Teb ntawd mas yuav muaj tshwm sim tuaj tom qab. Theem no ntawm tes hauj lwm mas yog lawv qab liag los ntawm theem ntawm Yexus tes hauj lwm los. Yexus ua tes dej num ntawm kev txhiv dim, thiab theem no mas yog tes hauj lwm uas lawv qab liag los ntawm tes hauj lwm ntawd los; tes dej num ntawm kev txhiv dim tau raug ua tiav hlo lawm, thiab nyob rau theem no ces tsis tas yuav muaj kev xav los ntawm Vajntsujplig lawm, vim theem no ntawm tes hauj lwm tsis zoo li theem tag los lawm, thiab, dhau qhov ntawd, vim Suav Teb tsis zoo li Yixayee. Yexus ua ib theem ntawm tes dej num ntawm kev txhiv dim. Tib neeg pom Yexus, thiab tsis ntev tom qab ntawd, Nws tes hauj lwm tau pib raug nthuav tawm mus rau Lwm Haiv Neeg. Niaj hnub no, muaj coob tus heev ua ntseeg Vajtswv nyob rau Amelikas, Askiv thiab Lavxias, yog li ntawd vim li cas ho muaj cov ntseeg tsawg tshaj nyob rau hauv Suav Teb? Vim Suav Teb yog lub teb chaws uas raug muab kaw ntom tshaj plaws. Zoo li ntawd, ces Suav Teb thiaj yog lub teb chaws kawg uas lees txais txoj hau kev ntawm Vajtswv, thiab txawm yog tam sim no kiag los nws yeej tseem luv tshaj ib puas xyoo uas nws ua li ntawd—lig tshaj Amelikas thiab Askiv. Theem kawg ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces yog ua nyob rau hauv daim av ntawm Suav Teb kom thiaj li coj tau Nws tes hauj lwm los rau ib qho chaw xaus, thiab kom tag nrho Nws tes hauj lwm thiaj li raug ua kom tiav tag nrho. Cov neeg hauv Yixayee hu Yehauvas ua lawv tus Tswv. Nyob rau lub sij hawm ntawd, lawv xam hais tias Nws yog tus coj ntawm lawv tsev neeg, thiab tag nrho Yixayee rais mus ua ib tse neeg loj heev uas txhua tus pe hawm lawv tus Tswv Yehauvas. Yehauvas tus Ntsujplig nquag tshwm los rau lawv pom, thiab Nws hais lus thiab hais Nws lub suab lus rau lawv, thiab siv ib tug ncej huab thiab lub suab lus los coj lawv lub neej. Nyob rau lub sij hawm ntawd, tus Ntsujplig muab Nws qhov kev coj qhia ncaj qha nyob rau hauv Yixayee, hais lus thiab hais tawm kiag Nws lub suab lus rau cov neeg, thiab lawv pom cov huab thiab hnov tej suab xob nthe, thiab nyob rau hauv txoj kev coj no ces Nws coj kev rau lawv lub neej tau ntau txhiab xyoo. Yog li ntawd, tsuas yog cov neeg ntawm Yixayee nkaus xwb thiaj li tau pe hawm Yehauvas tas mus li. Lawv ntseeg hais tias Yehauvas yog lawv tus Vajtswv, thiab hais tias Nws tsis yog tus Vajtswv rau Lwm haiv Neeg. Qhov no los yeej tsis txaus ceeb li thiab: Yehauvas, tom qab tshaj txhua yam, tau ua hauj lwm nrog rau lawv los tau yuav luag muaj plaub txhiab xyoo lawm. Nyob rau ntawm daim av hauv Suav Teb, tom qab tsaug zog yam nkees zuj zuav los tau ntau txhiab xyoo lawm, tsuas yog tam sim no nkaus xwb es cov neeg lwj liam thiaj li los paub lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam uas tsis yog nyob nyob ces cia li tshwm sim tuaj, tab sis yog tsim los ntawm tus Tswv Tsim. Vim txoj moo zoo no yog tuaj ntawm lwm lub teb chaws tuaj, cov uas muaj lub siab tuav hwj chim nom, tsis kam hloov raws tej yam tshiab ntawd ntseeg hais tias tag nrho cov uas lees txais txoj moo zoo no ces yog cov ntxeev siab, lawv yog cov dev liam txwv uas tau ntxeev siab rau tus Thawj Hau Sam, lawv tus poj koob yawm txwv. Tshaj qhov ntawd, coob tus ntawm cov uas muaj lub siab tuav hwj chim nom no nug hais tias, “Cov neeg Suav yuav ua cas ntseeg tau tus Vajtswv ntawm cov neeg txawv teb chaws mas? Tsis yog lawv ntxeev siab rau lawv tej poj koob yawm txwv lod? Tsis yog lawv ua phem lod?” Niaj hnub no, neeg twb tau nov qab ntev los lawm hais tias Yehauvas yog lawv tus Vajtswv. Lawv twb tau muab tus Tswv Tsim thawb tuaj puag tom qab ntawm lawv lub siab lawm, thiab lawv tseem mus ntseeg tej kev hloov, uas txhais hais tias tib neeg mas yog hloov los ntawm liab, thiab hais tias lub ntiaj teb raws li ntuj tsim mas yog tshwm sim los raws li tej kab ke ntawm tej xwm txheej xwb. Tag nrho tej zaub mov zoo uas tib neeg nyiam noj mas yog ntuj tsim los xwb, noob neej txoj kev ciaj thiab kev tuag mas nws yeej muaj nws kab nws kev taug, thiab yeej tsis muaj ib tug Vajtswv uas kav tag nrho txhua yam li. Tshaj qhov ntawd, tseem muaj ib co neeg tsis ntseeg hais tias muaj Vajtswv uas ntseeg hais tias Vajtswv kav tag nrho txhua yam mas yog kev ntseeg dab xwb thiab tsis muaj tseeb raws li keeb txuj. Tab sis keeb txuj puas yuav hloov tau tes hauj lwm ntawm Vajtswv? Keeb txuj puas yuav kav tau tag nrho noob neej? Qhia txoj moo zoo nyob rau ib lub teb chaws uas cov neeg tsis ntseeg hais tias muaj Vajtswv no kav mas tsis yog ib qho hauj lwm yooj yim kiag li, thiab nws muaj yam thaiv kev loj heev li. Niaj hnub no, tseem tsis muaj coob tus uas tawm tsam Vajtswv li txoj kev no thiab lod?

Thaum Yexus los ua Nws tes hauj lwm, coob tus neeg muab Nws tes hauj lwm piv rau tes hauj lwm ntawm Yehauvas, thiab, pom tau hais tias ob qho ntawd tsis mus raws tib kis, lawv thiaj muab Yexus ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Vim li cas lawv ho pom hais tias tsis muaj ib qho zoo mus raws tib kis ntawm Nkawd tes hauj lwm? Nws yog, nyob rau ib qho, vim Yexus ua tes hauj lwm tshiab, thiab kuj vim yog, ua ntej Yexus pib Nws tes hauj lwm, tsis muaj leej twg sau Nws qhov kev taug caj ces li. Nws yuav yog ib qho zoo yog tias muaj ib tug twg tau muab sau cia lawm—ces leej twg yuav muab Yexus ntsia rau saum tus ntoo khaub lig mas? Yog Mathai tau sau Yexus qhov kev taug caj ces ntau caum xyoo ua ntej, ces Yexus yuav tsis raug tsim txom hnyav npaum li ntawd. Tsis yog li ntawd lod? Thaum uas cov neeg nyeem kiag Yexus qhov kev taug caj ces—hais tias Nws yog tus tub ntawm Anplahas, thiab tus xeeb ntxwv ntawm Davi—ces lawv yeej yuav tsum kiag lawv tej kev tsim txom Nws. Nws tsis yog ib qho txaus tu siab uas Nws qhov kev taug caj ces raug sau lig dhau heev lawm lod? Thiab cas yuav txaus tu siab ua luaj rau qhov uas Vajluskub tsuas teev tseg tau ob theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm xwb: ib theem ces yog tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai, thiab ib qho ces yog tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub; ib theem ces yog tes hauj lwm ntawm Yehauvas, thiab ib qho ces yog tes hauj lwm ntawm Yexus. Nws yuav zoo npaum li cas yog hais tias muaj ib tug xib fwb loj cev Vajtswv lus tau xub qhia txog tes hauj lwm niaj hnub no lawm. Nws yuav tsum tau muaj ib kem tshaj ntxiv rau phau Vajluskub uas hu ua “Tes Hauj Lwm ntawm Tiam Kawg”—ua qhov ntawd tsis zoo tshaj thiab lod? Vim li cas tib neeg thiaj li raug kev txom nyem loj tag npaum li rau niaj hnub no? Nej twb tau muaj tej kev txom nyem li ntawd lawm ne! Yog ib tug neeg twg tsim nyog raug ntxub, ces nws kuj yog Yaxaya thiab Daniyee nkawd vim rau qhov uas tsis xub qhia txog tes hauj lwm ntawm tiam kawg, thiab yog yuav cem ib tug neeg twg, ces nws yog cov thwj tim ntawm phau Vajluskub Tshiab uas tsis sau qhov kev taug caj ces rau qhov ua Vajtswv yug los ua neeg zaum thib ob kom ntxov zog thiab ne. Cas hmoov phem ua luaj li! Nej yuav tsum tau nrhiav tej pov thawj kom thoob plaws, thiab txawm yog kiag tom qab uas nrhiav tau tej daim txhais me me ntawm tej lus los nej yeej tseem qhia tsis tau hais tias tej ntawd puas yog pov thawj thiab. Cas yuav txaj muag ua luaj li lau! Cas Vajtswv yuav muab Nws tes hauj lwm zais zoo ua luaj? Niaj hnub no, coob tus neeg yeej tseem tsis tau nrhiav tau tej pov thawj kom meej meej, tab sis lawv yeej tsis muaj cuab kav yuav tsis lees nws thiab. Yog li ntawd lawv yuav ua li cas? Lawv tsis muaj cuab kav yuav caum Vajtswv tau yam kawg nkaus, tab sis lawv kuj tsis muaj cuab kav yuav mus lawm tom ntej nrog tej kev tsis tshua ntseeg ntawd thiab. Thiab yog li ntawd, coob tus “neeg txawj ntse uas ntse heev thiab tshaj lij heev” txais yuav tus yam ntxwv hais tias “sim thiaj pom” thaum uas lawv caum Vajtswv. Qhov no mas muaj teeb meem ntau dhau heev lawm! Ua txhua yam yuav tsis yooj yim tshaj yog hais tias Mathai, Malakau, Luka thiab Yauhas lawv muaj peev xwm qhia txog yav tom ntej? Nws yuav yog ib qho zoo dua yog Yauhas tau pom kiag qhov tseeb sab hauv ntawm lub neej nyob rau hauv lub nceeg vaj kiag—cas yuav txaus tu siab ua luaj li uas nws tsuas pom tej yog toog xwb thiab tsis pom kiag tej khoom uas muaj tseeb nyob hauv ntiaj teb. Cas yuav khuv xim ua luaj li! Muaj dab tsi tsis zoo tshwm sim rau Vajtswv lawm? Vim li cas, tom qab uas Nws tes hauj lwm mus tau zoo heev nyob rau Yixayee, ces tam sim no Nws ho los rau Suav Teb, thiab, vim li cas Nws thiaj yuav tsum tau muaj cev nqaij daim tawv, thiab ua kiag tes hauj lwm thiab nyob nrog tib neeg kiag? Vajtswv mas tsis paub cai rau tib neeg li! Tsis yog hais tias Nws tsis qhia tib neeg ua ntej nkaus xwb, tab sis tos nco xwb Nws cia li coj Nws tej kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim los. Nws tsis muaj qab hau li! Thawj zaug uas Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws raug kev txom nyem ntau heev vim yog qhov uas tsis qhia tib neeg ua ntej txog tag nrho qhov tseeb uas nyob sab hauv. Nws yeej yuav tsum tsis nov qab qhov ntawd tiag li pob? Thiab yog li ntawd vim li cas Nws tseem ho tsis qhia tib neeg zaum no thiab mas? Niaj hnub no, nws tsis hmoov zoo npaum li cas es thiaj li tsuas muaj rau-caum-rau phau ntawv nyob rau hauv Vajluskub xwb. Tsuas xav kom muaj ib phau ntxiv uas xub qhia txog tes hauj lwm ntawm tiam kawg tiag! Koj tsis xav li ntawd lod? Txawm yog kiag Yehauvas, Yaxaya thiab Davi los yeej tsis hais ib qho txog tes hauj lwm ntawm niaj hnub no li. Lawv ces yeej raug tshem tawm deb ntawm tam sim no mus lawm, raug cais nyob rau hauv lub sij hawm li plaub txhiab xyoo lawm. Yexus los yeej tsis qhia ua ntej kom kawg kawg txog tes hauj lwm niaj hnub no thiab, tsuas hais me me txog nws xwb, thiab tib neeg tseem nrhiav tsis tau pov thawj txaus. Yog koj muab tes hauj lwm niaj hnub no coj los piv rau cov tag los lawm, yuav ua cas ob qho thiaj li zoo ib yam mas? Yehauvas theem ntawm tes hauj lwm mas yog ua ncaj qha rau Yixayee xwb, yog li ntawd yog koj muab tes hauj lwm niaj hnub no los piv rau nws ces tseem haj yam yuav muaj qhov tsis sib dhos ntau tshaj thiab; ob qho ntawd mas muab coj los sib piv tsis tau. Koj tsis yog neeg Yixayee, los sis tsis yog ib tug neeg Yudais; koj qhov peev xwm thiab txhua yam txog koj ces yeej tsis muaj li—koj yuav muab koj tus kheej coj mus piv rau lawv tau li cas mas? Qhov no puas yuav muaj hnub ua tau? Paub hais tias niaj hnub no ces yog Tiam Lub Nceeg Vaj, thiab nws yeej txawv ntawm Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub lawm. Txawm yuav muaj dab tsi los xij, tsis txhob sim thiab siv ib txoj kab ke; Vajtswv tsis nyob rau hauv ib txoj kab ke li ntawd li.

Yexus ua neej nyob li cas rau lub sij hawm 29 xyoo tom qab Nws yug los? Phau Vajluskub tsis teev muab dab tsi txog Nws lub sij hawm thaum me nyuam yaus thiab thaum ua tub hluas li; koj puas paub hais tias tej ntawd zoo li cas? Puas yog Nws yeej tsis muaj lub sij hawm ua me nyuam yaus thiab ua tub hluas li, thiab hais tias thaum Nws yug los ces twb cia li muaj 30 xyoo lawm xwb? Koj paub tsawg dhau heev lawm, yog li ntawd tsis txhob cia li tsis xyuam xim es qw koj tej kev xav. Nws ua tsis tau dab tsi zoo rau koj li! Phau Vajluskub tsuas teev tseg hais tias ua ntej Yexus lub hnub yug txwm 30 xyoo, Nws raug ua kev cai raus dej thiab raug Vajntsujplig coj mus rau tom moj sab qhua mus sim kom dhau dab txoj kev sim siab. Thiab Plaub Txoj Moo Zoo teev txog Nws tes hauj lwm uas ua tau peb thiab ib nrab xyoo. Yeej tsis muaj lus teev tseg txog Nws lub sij hawm thaum me nyuam yaus thiab tub hluas li, tab sis qhov no tsis tau yog pov thawj qhia hais tias Nws tsis muaj lub sij hawm ua me nyuam yaus thiab tub hluas li; nws tsuas yog hais tias, nyob rau thaum pib, Nws tsis ua ib qho hauj lwm dab tsi li, thiab tsuas yog ib tug neeg dog dig xwb. Koj hais puas tau hais tias, tom qab ntawd, Yexus ua neej nyob tau 33 xyoos yam tsis muaj ib qho kev ua tub hluas los sis ua ib tug me nyuam yaus li mas? Ua puas yog nyob nyob ces Nws cia li muaj kiag 33 thiab ib nrab xyoo xwb? Tag nrho tej no ces tib neeg xav txog Nws li ib tug tshaj ntuj tsim thiab tsis ntxim yuav muaj tseeb. Nws yeej tsis muaj qhov yuav tsis ntseeg li hais tias tus Vajtswv uas yug los ua neeg yeej muaj kev ua neeg li sawv daws thiab li ib txwm muaj, tab sis thaum Nws ua Nws tes hauj lwm ces nws yog ua ncaj qha nrog rau Nws qhov kev ua neeg uas muaj tsis txhij thiab muaj hwj chim qaum ntuj tag nrho. Nws yog vim qhov no ces tib neeg thiaj li muaj kev tsis ntseeg txog tes hauj lwm niaj hnub no, thiab tseem tsis tshua ntseeg Yexus tes hauj lwm kiag thiab. Txawm hais tias Vajtswv tes hauj lwm yeej sib txawv ntawm ob zaug uas Nws yug los muaj cev nqaij daim tawv, los Nws lub ntsiab tseeb yeej tsis sib txawv li. Muaj tseeb, yog koj nyeem cov lus teev tseg nyob rau hauv Plaub Txoj Moo Zoo, qhov sib txawv ntawd mas loj kawg li. Koj yuav rov qab mus rau Yexus lub sij hawm yog me nyuam yaus thiab tub hluas tau li cas? Koj yuav to taub qhov kev ua neeg li sawv daws ntawm Yexus tau li cas? Tej zaum koj muaj ib qho kev to taub khov heev txog qhov kev ua neej ntawm tus Vajtswv niaj hnub no, tab sis koj tsis to taub Yexus qhov kev ua neeg, koj haj yam tsis to taub nws li. Yog hais tias Mathai tsis tau muab nws teev tseg, ces koj yeej tsis paub ib qho me me txog Yexus txoj kev ua neeg li. Tej zaum, thaum Kuv qhia koj txog Yexus tej dab neeg nyob rau lub sij hawm ntawm Nws lub neej txoj sia, thiab qhia koj txog qhov tseeb sab hauv thaum Yexus tseem yog me nyuam yaus thiab tub hluas, koj yuav co koj lub tob hau thiab hais tias, “Tsis yog! Nws yeej tsis zoo li ntawd li. Nws yeej tsis muaj ib qho kev qaug zog li, Nws haj yam tsis muaj ib qho kev ua neeg li!” Koj tseem yuav hais nrov nrov thiab qw tib si. Nws yog vim koj tsis to taub Yexus ces yog koj muaj kev xav phem txog Kuv. Koj ntseeg hais tias Yexus mas muaj hwj chim qaum ntuj loj dhau heev lawm, ces tsis muaj dab tsi txog ntawm cev nqaij daim tawv txog Nws li. Tab sis qhov tseeb ces yeej tseem yog qhov tseeb. Tsis muaj leej twg xav hais lus tawv ncauj rau tej yam muaj tseeb ntawm qhov tseeb, vim thaum Kuv hais ces nws yog yoog raws qhov tseeb; nws tsis yog kev xav xwb, los sis nws tsis yog lus qhia txog yav tom ntej. Paub hais tias Vajtswv muaj peev xwm sawv kom siab heev li, thiab, tshaj qhov ntawd, hais tias Nws muaj cuab kav nkaum tau nyob rau qhov tob tshaj plaws. Nws tsis yog tej yam uas koj tsim muaj nyob rau hauv koj lub siab—Nws yog tus Vajtswv ntawm txhua yam uas tsim tawm los, tsis yog ib tug Vajtswv uas ib tug neeg twg yug tawm los.

Qhov Dhau Los: Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (1)

Ntxiv Mus: Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (3)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No