61. Qhov Tseeb Tau Qhia Txoj Hau Kev Rau Kuv

Sau los ntawm Swvtxaij, Teb Chaws Nyiav Pooj

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Kev ua dej num rau Vajtswv tsis yog ib txoj hauj lwm yooj yim. Cov uas muaj tus yam ntxwv tsis ncaj ncees uas yeej tseem tsis hloov yuav ua dej num tsis tau rau Vajtswv. Yog koj tus yam ntxwv tsis tau raug txiav txim thiab qhuab ntuas los ntawm Vajtswv cov lus, ces koj tus yam ntxwv tseem sawv cev rau Ntxwgnyoog, uas ua pov thawj tias koj ua dej num rau Vajtswv tawm ntawm koj kev xav ua zoo, hais tias koj txoj kev ua dej num yog raws li koj tus yeeb yam zoo li phem. Koj ua dej num rau Vajtswv nrog rau koj tus xeeb ceem, thiab raws li koj tus kheej siab nyiam. Dab tsi ntxiv, koj ib txwm xav tias tej yam uas koj tuaj yeem ua yog qhov ntxim Vajtswv siab, thiab hais tias tej yam uas koj tsis xav ua yog yam ntxim ntxub rau Vajtswv; koj ua hauj lwm tag nrho raws li koj tus kheej siab nyiam. Qhov no puas hu tau hais tias yog kev ua dej num rau Vajtswv? Thaum kawg, yuav tsis hloov me me ntawm koj tus yam ntxwv li; tsis yog li ntawd, koj txoj kev ua dej num yuav ua rau koj haj yam tawv ncauj, yog li ua rau koj tus yam ntxwv siab tsis ncaj zoo, thiab yog li ntawd, yuav tsim txoj cai hauv koj hais txog kev ua dej num rau Vajtswv uas feem ntau ua raws li koj tus kheej tus xeeb ceem, thiab cov kev paub tau los ntawm koj cov kev ua dej num raws li koj tus yam ntxwv. Cov no yog cov kev paub thiab kev kawm tau los ntawm ib tug tib neeg. Nws yog tib neeg lub tswv yim kev ua neej hauv ntiaj teb. Cov tib neeg zoo li no yeej muab hu tau ua cov neeg Falixais thiab cov coj kev cai dab qhuas. Yog lawv tsis tsim los thiab hloov dua siab tshiab, tom qab ntawd lawv yuav hloov los ua cov Khetos cuav thiab cov tawm tsam khetos uas dag ntxias cov ntseeg nyob rau lub sij hawm kawg. Cov Khetos cuav thiab cov tawm tsam khetos uas tau hais txog yuav tshwm sim los ntawm cov neeg no. Yog tias cov ua dej num rau Vajtswv ua raws li lawv tus cwj pwm thiab ua raws li lawv lub siab nyiam, lawv yuav raug txoj kev pheej hmoo thiab raug ntiab tawm lub sij hawm twg los tau. Cov neeg uas ua tau ntau xyoo dhau los lawm tau ua dej num rau Vajtswv tau txais txiaj ntsig ntawm lwm tus lub siab, qhuab qhia lawv thiab tswj hwm lawv, thiab sawv rau qhov siab—thiab cov uas tsis tau hloov dua siab tshiab, yeej tsis lees lawv tej kev txhaum yeej tsis tso tseg qhov txiaj ntsig ntawm txoj hauj lwm—cov neeg no yuav ntog rau ntawm Vajtswv. Lawv yog cov zoo tib yam li Povlauj, hais tias lawv yog cov tuaj ua ntej thiab khav theeb txog lawv cov txuj ci. Vajtswv yuav tsis coj cov neeg zoo li no los rau txoj kev ua neeg zoo tshaj plaws. Cov dej num zoo li no cuam tshuam Vajtswv tes dej num(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Teem Hawm Sab Kev Ntseeg Yuav Tsum Raug Kev Tshem Tawm). Nyeem nqe no lus ntawm Vajtswv cov lus ua rau kuv nco txog ib qho kev ntsib kev pom uas kuv tau muaj tsib lub xyoo nram ntej. Thaum kuv nyuam qhuav raug xaiv los ua ib tug thawj coj hauv pawg ntseeg. Kuv mas nquag tiag tiag thiab mob siab ua kuv tes dej num kawg nkaus. Kuv tau tib zoo ua pawg ntseeg txoj hauj lwm kom tau zoo. Thaum kuv pib ntsuam xyuas tag nrho cov xwm txheej ntawm pab pawg txoj hauj lwm, kuv pom tias cov tswv cuab ntawm qee pab pawg tsis tsim phim rau tes dej num, thiab cov thawj coj ntawm pab pawg tsis daws kho qhov no li. Qee leej tsis muaj kev nkag siab txog cov hauv paus ntsiab lus thiab cov thawj coj tsis muab kev sib qhia thiab kev pab kom sai sai txaus, uas tau cuam tshuam rau pawg ntseeg txoj hauj lwm. Qhov no tau ua rau kuv txhawj xeeb heev li, thiab kuv xav hais tias, “Tej teeb meem pom meej zoo li no tseem raug muab los daws. Pom tseeb tias lawv tsis saib xyuas lawv txoj hauj lwm li. Kuv yeej yuav tsum muab kev sib tham zoo nrog lawv rau hauv qhov kev sib sau ua ke uas yuav los tom ntej no thiab qhia kom lawv paub txog qhov uas lawv tab tom ua tsis raug.” Hauv qhov kev sib sau ua ke tom ntej no, kuv tau hais ntau zaus heev rau cov thawj coj ntawm pab pawg ntawd txog lawv txoj hauj lwm thiab taw qhia tej kev ua yuam kev thiab tej teeb meem uas kuv tau pom. Txawm lawv paub tias lawv tsis ua txoj hauj tiag thiab txaus siab los hloov pauv los xij, kuv yeej tseem tsis txaus siab li. Kuv xav hais tias yog kuv tsis coj kom nruj, tsis txheeb xyuas qhov ntawd thiab qhuab ntuas lawv tiag tiag, ces yuav tsis tau dab tsi los ntawm qhov ntawd. Nrog rau lub suab cem, kuv tau hais tias lawv tsuas lam ua lawv tej dej num xwb thiab tsis daws tej teeb meem uas muaj tiag, tias qhov no tau tab kaum rau pawg ntseeg txoj hauj lwm, thiab lwm yam. Tom qab kuv hais tag, kuv tsis nug txog lawv seb lawv xav li cas, tab sis tsuas maj mam npuaj kuv tus kheej nrab qaum, xav tias thaum kuv ntsib tej teeb meem lawm ces mam li daws tej ntawd tom qab. Tab sis tom qab ntawd ob hnub, ib tug npoj yaig tau hais rau kuv tias, “Ib tug thawj coj ntawm pab pawg hais tias nws ntshai los ntsib koj, tias nws xav tias koj yuav hais nws yog tias koj pom tej teeb meem hauv nws txoj hauj lwm.” Hnov li no ua rau kuv npau taws me ntsis, tab sis tam sim ntawd kuv xav tias kuv tsuas yog ua raws qhov tsim nyog xwb, tias qhov ntawd yog ua kom tshawb pom tej teeb meem thiab tom qab ntawd muab tej teeb meem coj los kho kom raug, thiab hais rau lawv kom lawv thiaj li paub. Kuv tsis xav dab tsi txog tej ntawd li. Hauv lub rooj sib tham nrog cov thawj coj ntawm pab pawg uas yuav los tom ntej no, Kuv pheej coj nruj heev tom qab lawv ua hauj lwm tag, ces hais lawv thiab tau txheeb xyuas txhua yam thaum kuv tshawb pom ib qho teeb meem. Kuv kuj tau hais yam ntseeg yus tus kheej kawg nkaus tias, “Qee cov kwv tij thiab cov nkauj muam mas ntshai tsam raug nug txog lawv txoj hauj lwm. Puas yuav muaj dab tsi txaus ntshai nyob rau tod yog tias koj ua txoj hauj lwm muaj qab hau lawm? Tsuas yog kev kawm paub txog koj txoj hauj lwm xwb thiaj li yuav pom tej teeb meem thiab kho tej teeb meem tau ncav sij hawm.” Tom qab qhov sib sau ua ke kuv tau hnov ib tug thawj coj ntawm pab pawg hais tias, “Kuv tseem pheej kawm ua kuv tes dej num thiab kuv muaj ntau yam kev nyuaj. Kuv xav kom tej ntawd raug daws dhau los ntawm kev sib qhia hauv peb qhov sib sau ua ke, tab sis, kuv tsuas hnov ntxhov siab ntau ntxiv xwb.” Hnov qhov no mas ua rau kuv chim siab me ntsis thiab kuv hnov tias qhov ntawd yog ib feem ntawm kuv qhov ua yuam kev tias qhov kev sib sau ua ke tsis tawg paj txi txiv. Tab sis kuv xav hais tias qhov ntawd tej zaum tsuas yog vim tias kuv tus yeeb yam mas nqaim thiab kuv qhov kev sib qhia tsis meej tseeb. Qhov ntawd mas ib txwm muaj rau ib tug thawj coj tshiab ntawm pab pawg uas yuav hnov nyuaj siab heev zoo li no. “Kev ntxhov siab yog kev txhawb siab. Qhov ntawd yuav tsis haum yog tias koj tsis hnov zoo li ntawd.” Tom qab ntawd ib tug npoj yaig paub tias cov thawj coj ntawm pab pawg ntshai los ntsib kuv thiab ntshai tsam raug kuv qhuab ntuas, thiab raug ceeb toom, “Kev hais tib neeg li ntawd thiaj li tsis muaj kev npau taws. Qhov ntawd tsis yog kev qhuab qhia rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Peb yuav tsum sib qhia qhov tseeb kom ntau ntxiv los daws kho lawv tej teeb meem thiab tej kev nyuaj.” Kuv tseem tsis xav dab tsi txog qhov ntawd li, ntseeg tias kuv tej kev xav mas thiaj raug thiab tias txawm tias kuv hais nchav me ntsis los xij, kuv tsuas yog muab kev saib xyuas rau kuv txoj hauj lwm xwb. Yog li txawm tias kuv raug ceeb toom dua los ntawm kuv cov npoj yaig ntau zaus los xij, kuv yeej tsis tau los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los thim xav rau ntawm kuv tus kheej dua li. Kuv thiaj maj mam pib hnov ib qho kev tsaus ntuj zuj zus hauv kuv lub siab, thiab kuv tsis tuaj yeem paub Vajntsujplig txoj hauj lwm. Kuv raug kev txom nyem thiab mob siab. Tsuas yog thaum ntawd xwb kuv tau los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab thim xav rau ntawm kuv tus kheej tias: “Vim li cas kuv thiaj ua tsis tiav ib yam dab tsi rau hauv kuv tes dej num li, tab sis kuv pheej ntsib teeb meem tas li xwb? Vim li cas cov kwv tij thiab cov nkauj muam ib txwm hais tias lawv raug kuv yuam qees tas li? Qhov ntawd puas zoo li qhov kuv cov npoj yaig hais tiag, tias kuv mas hais lus rau tib neeg yam tsis npau taws li? Tab sis, kuv tsuas hais txhua yam nyaum kom pawg ntseeg txoj hauj lwm thiaj yuav raug ua tiav zoo xwb. Yog tias kuv tsis ua li ntawd, cov kwv tij thiab cov nkauj muam puas yuav paub txog tias tej teeb meem no loj npaum li cas?” Txawm tias dhau los ntawm qhov kev tsim txom no lawm los xij, kuv mas tas zog nrhiav laj tawj rau kuv tus kheej. Kuv mas txom nyem tiag tiag li.

Tom qab taij thov Vajtswv tag, kuv tau nyeem Vajtswv cov lus no tias: “Raws li yog cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm hauv pawg ntseeg, yog koj xav coj cov neeg Vajtswv xaiv mus rau hauv qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb thiab ua dej num li Vajtswv cov tim khawv, qhov tseem ceeb tshaj plaws, ces koj yuav tsum muaj ib txoj kev to taub tob zog txog Vajtswv lub hom phiaj hauv qhov kev cawm tib neeg thiab lub hom phiaj ntawm Nws tes hauj lwm. Koj yuav tsum to taub Vajtswv txoj kev xav thiab Nws tej kev cheem tsum ntau yam ntawm tib neeg. Koj yuav tsum siv koj lub dag zog ua tiag tiag; tsuas xyaum ua raws npaum li qhov uas koj to taub thiab tsuas tham txog yam uas koj paub nkaus xwb. Txhob khav thiab, txhob hais tshaj qhov muaj tiag, thiab txhob hais yam tsis muaj qab hau. Yog koj hais tshaj qhov muaj tiag lawm, ces tib neeg yuav ntxub koj thiab koj yuav hnov raug thuam tom qab ntawd; qhov no mas tsis tsim nyog kiag li. Thaum koj muab qhov tseeb rau lwm tus, koj tsis tas yuav tsum tau hais lawv thiab cem lawv kom lawv thiaj li tau txais qhov tseeb. Yog koj tus kheej twb tsis muaj qhov tseeb thiab tsuas hais thiab cem lwm tus xwb, ces lawv yuav ntshai koj, tab sis qhov ntawd tsis txhais tau tias lawv to taub qhov tseeb. Nyob hauv qee tes hauj lwm tswj fwm, ces nws tsis ua li cas rau koj hais thiab qhuab qhia lwm tus thiab qhuab ntuas lawv rau ib theem twg. Tab sis yog koj tsis muaj peev xwm muab tau qhov tseeb thiab tsuas paub hawv thiab cem lwm tus xwb, ces koj qhov kev qias vuab tsuab thiab kev qias neeg yuav raug nthuav tawm. Thaum lub sij hawm dhau mus, thaum tib neeg tsis muaj peev xwm muab tau qhov tseem ceeb ntawm lub neej txoj sia thiab tej yam tiag los ntawm koj los, ces lawv yuav ntxub koj thiab dhuav koj. Cov uas tsis muaj kev thoob tsib to nrog yuav kawm tej yam phem los ntawm koj los; lawv yuav kawm hais thiab qhuab qhia lwm tus, kom lawv npau taws, thiab chim siab. Qhov ntawd tsis yog npaum li qhov kev coj lwm tus mus rau ntawm Povlauj txoj kev, mus rau ntawm ib txoj kev mus rau dab teb lod? Qhov ntawd tsis yog ib qho kev ua phem lod? Koj tes hauj lwm yuav tsum yog tsi ntsees rau qhov kev tham txog qhov tseeb thiab muab txoj sia rau lwm tus xwb. Yog txhua yam uas koj ua yog hais thiab qhuab ntuas lwm tus yam qi muag nti xwb, ces lawv yuav to taub qhov tseeb tau li cas? Sij hawm dhau mus, tib neeg yuav pom koj tias koj yog leej twg tiag tiag, ces lawv yuav tso koj tseg. Koj yuav coj lwm tus los rau ntawm Vajtswv xub ntiag rau hauv txoj hau kev no tau li cas? Qhov no ua tes hauj lwm tau li cas? Koj yuav plam txhua tus yog koj pheej ua hauj lwm li no mus. Tes hauj lwm uas koj cia siab tias yuav ua kom tiav yog dab tsi? Ib txhia thawj coj tsis muaj peev xwm tham txog qhov tseeb los daws tej teeb meem li. Tiam sis, lawv tsuas hais lwm tus yam qi muag nti xwb thiab khav ntxhias txog lawv lub hwj chim kom lwm tus ntshai lawv thiab mloog lawv lus—cov tib neeg zoo li no mas yog cov thawj coj cuav thiab cov tawm tsam Khetos ntag. Cov uas tus moj yam tsis tau hloov pauv ces tsis muaj peev xwm ua tau pawg ntseeg tes hauj lwm, thiab tsis tuaj yeem tiam tau Vajtswv(“Tsuas Yog Cov Muaj Qhov Muaj Tiag ntawm Qhov Tseeb Xwb Thiaj Li Yuav Coj Tau” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus tau qhia tshwm tiav log txog kuv tus kheej tus yam ntxwv. Qhov ntawd mas raws nraim li qhov uas kuv tau ua kuv tes dej num ntag. Hloov ru qhov yuav tsom ntsoov rau qhov kev sib qhia rau ntawm qhov tseeb los daws tej teeb meem, kuv tau hais, cem thiab thuam lwm tus npau taws hlo. Li qhov tau los, lawv raug yuam, ntshai, thiab lawv tau zam kuv. Kuv kuj raug Vajtswv dhuav vim hais tias kuv tau ua neej nyob rau hauv kuv tus moj yam qias vuab tsuab. Kuv thiaj li plam Vajntsujplig txoj hauj lwm thiab tog mus rau hauv txoj kev tsaus ntuj. Rov xav txog lub sij hawm ntawd, thaum kuv pom tej teeb meem hauv cov kwv tij thiab cov nkauj muam tej dej num, kuv tsis tshua nrhiav qhov tseeb los sis tsis tshua nrhiav Vajtswv cov lus hais txog rau qhov sib qhia tshwj xeeb, thiab kuv tsis tau coj lawv ncaj qha mus rau txoj kev xyaum ua. Kuv tsuas nthe lawv thiab cem lawv nrog kuv tus moj yam khav theeb nkaus xwb. Thaum kuv twb pom tias lawv raug yuam los ntawm kuv, los kuv yeej tseem tsis thim xav rau ntawm kuv tus kheej li. Kuv xav hais tias kuv mas muaj kev lav ris rau kuv tes dej num, tias kuv mas txawj xav txog Vajtswv txoj kev xav thiab daws tej teeb meem uas muaj qab hau. Vajtswv tau ceeb toom rau kuv dhau los ntawm kuv cov npoj yaig kom txhob siv txoj kev npau taws los hais rau tib neeg ywj siab, tab sis kuv yeej tsis quav ntsej qhov ntawd li. Li qhov tau los, qee cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau dhau los xav phem. Lawv mas ntshai kuv thiab nkaum kuv. Pawg ntseeg txoj hauj lwm thiaj ua mus tsis tau zoo, li thiab. Vajtswv yeej cheem tsum meej tseeb tias cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm yuav tau ua lawv txoj hauj lwm pib los ntawm kev sib qhia txog qhov tseeb ua ntej. Cov kwv tij thiab cov nkauj muam yuav tsum to taub qhov tseeb ua ntej lawv thiaj li yuav paub txog lawv cov moj yam qias vuab tsuab thiab qhov tseeb ntawm lawv tej kev qias vuab tsuab, thiab tsuas yog lub sij hawm ntawd xwb lawv thiaj raug tsav los xyaum ua raws Vajtswv cov lus thiab ua lawv tej dej num kom zoo. Tab sis kuv xav hais tias kuv yuav tsum tau coj kom nruj rau hauv kuv txoj hauj lwm, tias thaum kuv tshawb pom tej teeb meem kuv yuav tsum zam txhob cem thiab thuam lawv, thiab qhov ntawd thiaj li yuav yog tib txoj hau kev ua rau lawv pom txog lawv tej teeb meem thiab txhim kho rau tej ntawd. Kuv xav hais tias qhov ntawd mas yog tib txoj hau kev los ua kom tiav cov txiaj ntsig. Tom qab ntawd kuv mam pom tseeb tias qhov kev xav ntawd mas tsis muaj qab hau kiag li! Los ntawm kev ua hauj lwm li ntawd, kuv tau siv qhov txiaj ntsig ntawm kuv qib dej num, cem thiab yuam tib neeg yam khav theeb ntsuav. Kuv tsis daws lwm tus tej teeb meem nrog kev sib qhia rau ntawm qhov tseeb li. Vajtswv cheem tsum kom cov thawj coj siv kev sib qhia rau ntawm qhov tseeb los daws kho cov kwv tij thiab cov nkauj muam tej teeb meem, tias lawv txhua tus sawv sib txig ib yam, tias lawv sib qhia rau ntawm Vajtswv cov lus raws li tib neeg cov kev nyuaj uas muaj tiag, thiab faib kev sib qhia rau ntawm lawv tus kheej qhov kev ntsib kev pom thiab kev to taub los coj qhia thiab pab rau lwm tus. Yog tias lawv hais los sis qhia tshwm ib tug neeg twg, qhov ntawd yuav tsum muaj lub hauv paus ntawm kev sib qhia txog qhov tseeb, thiab lawv yuav tsum cim qhia lub ntsiab tseeb thiab tej theem tseem ceeb ntawm ib qho teeb meem kom tib neeg to taub qhov uas Vajtswv cheem tsum, yog li lawv tuaj yeem pom meej tseeb txog lawv tus kheej tej teeb meem, tus yeeb yam ntawm lawv cov teeb meem, tej yuav tshwm sim uas phom sij ntawm lawv tej teeb meem, thiab tej yam yuav tshwm sim phom sij los ntawm lawv tej teeb meem, thiab kom lawv paub txog qhov yuav tau ua kom haum raws li qhov tseeb thiab yuav ua lawv tes dej num li cas thiaj tau raws li qhov Vajtswv cheem tsum. Tab sis kuv tsis tau ua kuv tes dej num raws li qhov Vajtswv cheem tsum li. Kuv tsis mloog kuv cov npoj yaig tej lus ceeb toom, thim xav tsawg heev txog tus yeeb yam thiab qhov yuav tshwm sim ntawm kuv txoj kev cem tib neeg raws li kuv tus moj yam phem hauv kuv tes dej num. Kuv tau txiav txim qhov ntawd rau kuv tus kheej, hais tias qhov ntawd yog qhov zoo rau lawv tus kheej, thiab rau pawg ntseeg txoj hauj lwm. Kuv tsis ua qhov tsim nyob rau hauv kuv tes dej num, thiab tsis yog tias kuv tsis muaj txiaj ntsig rau lwm tus xwb, tab sis tiag tiag ces kuv tau yuam qees lawv thiab. Lawv txhua tus puav leej raug kev txom nyem thiab raug quab yuam. Tsis yog kuv ua kev piam sij rau lawv lod? Kuv tau ua kev phem lawm! Kuv yeej tsis xav tias kev ua kuv tes dej num raws li kuv tus moj yam phem yuav muaj tej yam tshwm sim loj tag npaum li no. Kuv khuv xim heev uas tau hais lawv thiab cem lawv li ntawd. Kuv thiaj maj nroos los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los hais lus thov thiab nrhiav, thiab xav hais tias: Qhov ua rau kuv ua phem yam tsis paub txog ntawd yog dab tsi tiag?

Tom qab ntawd, kuv tau nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus tias: “Yog koj yeej muaj qhov tseeb tiag tiag nyob rau hauv koj lawm, txoj kev uas koj taug ntawd yuav tsum yog txoj kev yog. Yog tsis muaj qhov tseeb, nws yuav yooj yim ua qhov phem, thiab koj yuav ua qhov phem ntawd tau los ntawm koj tus kheej. Piv txwv li, yog kev khav theeb thiab kev tsab ntse tau muaj nyob rau hauv koj lawm, koj yuav tsum pom tias nws tsis tuaj yeem saib xyuas kom txhob tawm tsam Vajtswv; koj yuav hnov tias raug yuam kom tawm tsam Nws. Koj yuav tsis ua qhov ntawd rau lub hom phiaj; koj yuav ua raws li qhov kev tswj hwm ntawm koj tus yeeb yam khav theeb thiab tsab ntse. Koj qhov kev khav theeb thiab tsab ntse yuav ua rau koj saib tsis taus Vajtswv thiab pom Nws zoo li tsis muaj qab hau li; lawv yuav ua rau kom koj qhuas koj tus kheej, tso koj tus kheej tshwm sim tawm xwm yeem, thiab, thaum kawg, yuav zaum hauv Vajtswv lub chaw thiab hais lus tim khawv rau koj tus kheej. Thaum kawg, koj yuav tig xav koj tus kheej tej tswv yim, koj tus kheej txoj kev xav, thiab koj tus kheej tej kev xav phem nkag los rau qhov tseeb kom raug pe hawm. Saib seb tib neeg tau ua phem ntau npaum li cas rau hauv qab qhov kev tswj hwm ntawm lawv tus yeeb yam khav theeb thiab tsab ntse!(“Tsuas Yog los ntawm Kev Caum Raws Qhov Tseeb Xwb Yus Thiaj Tuaj Yeem Ua Tau ib qho Hloov Pauv rau hauv Tus Moj Yam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus tau nthuav tawm txog tus cag ntawm kuv txoj kev ua phem tias: Kuv raug tswj los ntawm kuv tus yeeb yam khav theeb thiab tsab ntse. Vim ntawm kuv tus yeeb yam khav theeb, tsab ntse, kuv ib txwm xav hais tias kuv muaj kev lav ris ntau tshaj lwm tus, yog li kuv ua tus tswv kav lawv. Thaum muaj tej qho yuam kev los sis tej yam saib tsis txhua nyob rau hauv cov kwv tij thiab cov nkauj muam txoj hauj lwm, kuv tau thuam lawv, siv kuv qib dej num los cem thiab hais lawv. Kuv tsis muaj kev to taub los sis kev txhawb nqa li. Raug tswj los ntawm tus yeeb yam khav theeb no, kuv kuj muaj kev ruaj siab huv si rau hauv kuv tus kheej, xav tias tsuas muaj tib txoj hau kev yuav los daws tau tej teeb meem ces yog kev hais kom nyhav rau tib neeg nkaus xwb. Kuv tau qhia tawm kuv tus kheej tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab ua qhov tseeb. Txawm tias thaum kuv twb pom kuv txoj hau kev ua hauj lwm mas yuam qees rau lwm tus lawm los xij, kuv yeej tseem ua raws li kuv siab xav, tsis txaus siab mloog cov kwv tij thiab cov nkauj muam li. Txawm tias thaum kuv cov npoj yaig tau ceeb toom rau kuv lawm los xij, kuv tseem tsis thim xav rau ntawm kuv tus kheej li. Kuv xav hais tias kuv tsuas siv lub suab nchav me ntsis xwb, ces lawv tsis tuaj yeem txais tau qhov raug qhuab ntuas ntawd. Kuv tau ua kuv tes dej num raws li kuv tus moj yam khav theeb, tus moj yam phem, ua kev piam sij rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam thiab ncua qeeb rau pawg ntseeg txoj hauj lwm. Txhua yam kuv tau ua mas yog kev phem ntawm kev tawm tsam Vajtswv!

Tom qab ntawd kuv tau nyeem cov lus los ntawm Vajtswv tias: “Koj ua dej num rau Vajtswv nrog rau koj tus xeeb ceem, thiab raws li koj tus kheej siab nyiam. Dab tsi ntxiv, koj ib txwm xav tias tej yam uas koj tuaj yeem ua yog qhov ntxim Vajtswv siab, thiab hais tias tej yam uas koj tsis xav ua yog yam ntxim ntxub rau Vajtswv; koj ua hauj lwm tag nrho raws li koj tus kheej siab nyiam. Qhov no puas hu tau hais tias yog kev ua dej num rau Vajtswv? Thaum kawg, yuav tsis hloov me me ntawm koj tus yam ntxwv li; tsis yog li ntawd, koj txoj kev ua dej num yuav ua rau koj haj yam tawv ncauj, yog li ua rau koj tus yam ntxwv siab tsis ncaj zoo, thiab yog li ntawd, yuav tsim txoj cai hauv koj hais txog kev ua dej num rau Vajtswv uas feem ntau ua raws li koj tus kheej tus xeeb ceem, thiab cov kev paub tau los ntawm koj cov kev ua dej num raws li koj tus yam ntxwv. Cov no yog cov kev paub thiab kev kawm tau los ntawm ib tug tib neeg. Nws yog tib neeg lub tswv yim kev ua neej hauv ntiaj teb. Cov tib neeg zoo li no yeej muab hu tau ua cov neeg Falixais thiab cov coj kev cai dab qhuas. Yog lawv tsis tsim los thiab hloov dua siab tshiab, tom qab ntawd lawv yuav hloov los ua cov Khetos cuav thiab cov tawm tsam khetos uas dag ntxias cov ntseeg nyob rau lub sij hawm kawg. Cov Khetos cuav thiab cov tawm tsam khetos uas tau hais txog yuav tshwm sim los ntawm cov neeg no. Yog tias cov ua dej num rau Vajtswv ua raws li lawv tus cwj pwm thiab ua raws li lawv lub siab nyiam, lawv yuav raug txoj kev pheej hmoo thiab raug ntiab tawm lub sij hawm twg los tau. Cov neeg uas ua tau ntau xyoo dhau los lawm tau ua dej num rau Vajtswv tau txais txiaj ntsig ntawm lwm tus lub siab, qhuab qhia lawv thiab tswj hwm lawv, thiab sawv rau qhov siab—thiab cov uas tsis tau hloov dua siab tshiab, yeej tsis lees lawv tej kev txhaum yeej tsis tso tseg qhov txiaj ntsig ntawm txoj hauj lwm—cov neeg no yuav ntog rau ntawm Vajtswv. Lawv yog cov zoo tib yam li Povlauj, hais tias lawv yog cov tuaj ua ntej thiab khav theeb txog lawv cov txuj ci. Vajtswv yuav tsis coj cov neeg zoo li no los rau txoj kev ua neeg zoo tshaj plaws. Cov dej num zoo li no cuam tshuam Vajtswv tes dej num(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Teem Hawm Sab Kev Ntseeg Yuav Tsum Raug Kev Tshem Tawm). Cov lus no tau ua rau kuv nyiaj tsis taus, thiab kuv hnov tias Vajtswv tus moj yam mas tsis thev taus rau kev txhaum. Kuv pom tias txhua lub xyoo ntawm kuv txoj kev ntseeg los no, kuv tsis tau tsom ntsoov rau kev nrhiav cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, tab sis kuv tsuas ua kuv tes dej num li kuv tus kheej txoj hau kev xwb. Kuv tau tso plhuav kuv tus moj yam khav theeb, kev cem thiab kev yuam tib neeg los ntawm kuv qib dej num ntawm lub hwj chim lawm, thiab kuv tau xaus tsis yuam kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam lawm. Lawv raug yuam thiab raug mob. Kuv mas tsis muaj qhov zoo thooj li kev ua neeg li. Tsis yog tias kuv daws tsis tiav cov kwv tij thiab cov nkauj muam tej teeb meem uas muaj qab hau xwb, tab sis kuv tau tav lawv kev ntawm kev to taub lub neej txoj sia thiab tau ua qeeb rau pawg ntseeg txoj hauj lwm. Qhov ntawd yuav ua kuv tes dej num tau li cas? Tsis yog kuv coj li Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm lod? Kuv ib txwm xav tias kuv tej kev xav mas thiaj raug, tias kuv tau txhawj txog pawg ntseeg txoj hauj lwm, tab sis tom qab ntawd kuv tau pom tias muaj ib qho qaug zog me ntsis thiab paub me ntsis txog kev qhuab qhia xwb mas yeej tsis txaus los ua kom Vajtswv txaus siab rau kuv tes dej num. Yog tias tsis lees txais kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Vajtswv cov lus, kuv tus moj yam phem yuav hloov tsis tau, thiab tom qab ntawd kuv tes dej num yuav tsis haum raws li Vajtswv txoj kev xav. Kuv tsuas ua qhov phem thiab tawm tsam Vajtswv tseem yog kuv tus kheej kiag los xij. Kuv xav txog cov thawj coj cuav thiab cov tawm tsam Khetos uas raug tshem tawm lawm. Lawv tsis kam lees txais kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Vajtswv cov lus los sis tsis xyaum ua raws qhov tseeb, tab sis tau ua lawv tes dej num nrog lawv cov moj yam phem, khav theeb tshaj, tsab ntse tshaj thiab khav txiv ntxias, hais lus ywj siab thiab cem tib neeg raws li qhov npau taws, sawv saum qhov siab, tau caij tsuj. Lawv qhov cuam tshuam rau ntawm lwm tus mas tsis tau ib yam dab tsi li tab sis tsim kev puas tsuaj thiab lawv ua tsis tau ib yam dab tsi li tab sis rhuav thiab tab kaum pawg ntseeg txoj hauj lwm. Lawv txoj hauj lwm ua tsis tau ib yam dab tsi li tab sis tau ua qhov phem thiab tawm tsam Vajtswv nkaus xwb! Qhov ntawd yog li tus Tswv Yexus tau hais tseg tias: “Coob leej yuav hais rau Kuv rau hnub ntawd tias, tus Tswv, tus Tswv, peb tsis tau tuav Koj lub npe tshaj tawm los, thiab tuav Koj lub npe ntiab dab tawm los, thiab tuav Koj lub npe ua ntau yam hauj lwm phim hwj los? Thiab thaum ntawd Kuv yuav hais meej rau lawv tias, Kuv yeej tsis paub nej li: cia li khiav ntawm Kuv mus, nej cov uas ua hauj lwm lim hiam(Mathai 7:22–23). Qhov no tau ua rau kuv hnov ntshai me ntsis. Yog tias kuv pheej ua kuv tes dej num raws li kuv tus moj yam phem no mus, ces kuv tsuas tab kaum pawg ntseeg txoj hauj lwm xwb thiab yuav raug rau txim thiab raug tshem tawm los ntawm Vajtswv, zoo kiag li lwm cov neeg ua phem ntawd uas tau tawm tsam Vajtswv. Tom qab ntawd kuv thiaj li paub tias pawg ntseeg lub neej thiab kuv tes dej num tsis tawg paj txi txiv yog Vajtswv qhia tshwm kuv lawm, thiab tias kuv yuav tsum los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los thim xav rau ntawm kuv tus kheej thiab lees txim hloov dua siab tshiab rau Nws. Kuv mas khav theev tshaj, thiab yog tsis muaj kev txiav txim thiab kev qhia tshwm ntawm Vajtswv cov lus thiab nthuav tawm qhov tseeb tiag, ces kuv yeej tsis tuaj yeem zwm rau. Kuv yeej yuav tsis pom tej yam tshwm sim phom sij ntawm kev ua kuv tes dej num nrog tus moj yam phem. Tom ntawd kuv mas zoo siab tiag tiag li, thiab kuv hnov tias kuv tsis tuaj yeem ua li ntawd lawm. Kuv yuav tsum nrhiav qhov tseeb los daws kuv qhov qias vuab tsuab.

Tom qab ntawd kuv tau nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus tias: “Thaum muaj ib qho teeb meem tshwm sim rau koj, koj yuav tsum ua lub siab txias txias thiab ib txoj kev daws teeb meem kom yog, thiab koj yuav tsum muaj ib qho kev txiav txim siab. Koj yuav tsum xyaum siv qhov tseeb los daws qhov teeb meem. Nyob rau tej lub sij hawm li ib txwm muaj, ces kev to taub qee qhov tseeb ho siv tau ua dab tsi thiab? Nws tsis yog yuav muab ntim hauv plab xwb, thiab tsis yog lam muab qee yam rau koj hais xwb, los sis tsis yog siv daws lwm tus tej teeb meem. Qhov tseem ceeb tshaj, nws qhov kev siv ces yog siv daws koj tus kheej tej teeb meem, koj tus kheej tej kev nyuaj siab—tsuas yog thaum koj daws tau koj tus kheej tej kev nyuaj siab lawm xwb mas koj thiaj li yuav daws tau tej kev nyuaj siab ntawm lwm tus(“Cov Neeg Uas Feeb Tsis Meej Yuav Tsis Raug Cawm” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). “Koj yuav tsum muaj kev nkag siab txog cov neeg uas koj sib koom nrog, thiab koj yuav tsum sib koom nrog hais txog teeb meem sab ntsuj plig hauv lub neej; tsuas yog tom qab ntawd xwb koj thiaj li tuaj yeem muab txoj sia rau lwm tus thiab them nqi rau lawv qhov muaj tsis txaus. Koj yuav tsum tsis txhob nrog lawv tham ua suab nrov; qhov ntawd yog tus moj yam tsis yog lawm. Hauv kev sib koom, koj yuav tsum muaj kev nkag siab txog ntawm cov teeb meem sab ntsuj plig, koj yuav tsum muaj kev txawj ntse, thiab koj yuav tsum muaj peev xwm nkag siab txog tias muaj dab tsi nyob hauv tib neeg lub siab. Yog tias koj ua dej num rau lwm tus, ces koj yuav tsum yog hom neeg uas tsim nyog, thiab koj yuav tsum sib koom nrog txhua yam uas koj muaj(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 13). Dhau los ntawm Vajtswv cov lus kuv thiaj li to taub tias yuav kom daws tau lwm tus tej teeb meem, ces peb yuav tsum xub los xyaum ua thiab to taub qhov tseeb txog Vajtswv cov lus. Peb yuav tsum nrhiav qhov tseeb thiab daws kho peb tus kheej qhov qias vuab tsuab. Qhov ntawd yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Qhov ntawd mas tseem ceeb uas yuav tsum thoob tsib rau peb tus moj yam qias vuab tsuab, yog li thaum lwm tus nthuav tawm hom kev qias vuab tsuab ntawd, peb thiaj li yuav paub pab lawv, yuav paub sib qhia rau ntawm peb qhov kev ntsib kev pom thiab kev to taub los qhia txoj hau kev rau lawv xyaum ua. Peb kuj muaj peev xwm kho tau lwm tus kom yog thiab pom tias peb muaj tib yam kev qias vuab tsuab li peb pom rau hauv lwm tus, tias qhov ntawd mas zoo tib yam tag nrho. Tom qab ntawd peb thiaj li yuav tsis xav tias peb mas zoo tshaj lwm tus, tab sis peb yuav sib qhia nyob rau ib theem sib txig zos. Qhov ntawd thiaj li yog tib txog hau kev sib qhia uas yuav muaj txiaj ntsig rau lwm tus. Tab sis qhov kuv tab tom ua ho yog dab tsi? Kuv mas tsis tsom ntsoov rau ntawm kuv tus kheej qhov kev to taub qhov tseeb los sis tsis thim xav rau ntawm kuv tej teeb meem hauv kuv tes dej num li. Tab sis, kuv tsuas ua hauj lwm txhawm rau kom tau ua hauj lwm xwb, kom zoo nkaus li kuv tsis muaj qhov qias vuab tsuab. Kuv mas tas zog txhawj xeeb txog qhov daws lwm tus tej teeb meem, thiab thaum kuv qhov kev sib qhia pab tsis tau lawm, kuv tau cem lawv yam li saib tsis taus. Kuv tsis ua lub neej kom zoo thooj li tib neeg. Kuv mas zoo li ib niag dab. Kuv mas ntxim dhuav thiab ntxim ntxub rau Vajtswv thiab ntxim ntxub rau lwm cov tib neeg. Qhov tseeb mas cov kwv tij thiab cov nkauj muam ntawd xav ua lawv tes dej num kom tau zoo, tab sis lawv tsis paub yuav ua li cas vim tias lawv tsis to taub txog cov hauv paus ntsiab lus. Thaum muaj tej qhov ua yuam kev los sis tej yam tau hla rau hauv txoj hauj lwm, peb yuav tsum muaj kev to taub thiab kev zam txim, kev coj qhia thiab kev pab rau hauv txoj kev zoo kom ntau tshaj qub, kom peb thiaj li tuaj yeem nrhiav qhov tseeb thiab daws tau txhua yam ua ke. Peb yuav tsum cem thiab ceeb toom rau cov neeg uas txhob txwm tsis saib xyuas lawv tes dej num xwb. Peb txhob siv tib txoj hau kev rau txhua qhov xwm txheej. Tom qab nkag siab qhov no lawm ua rau kuv lub siab kaj thiab kuv mam paub tias kuv yuav tsum ua kuv tes dej num txij thaum ntawd los.

Tom qab ntawd tsis ntev, kuv tau hnov tias muaj ib tug thawj coj ntawm pab pawb uas muaj peev xwm zoo nrog kev to taub dawb huv txog qhov tseeb, uas tuaj yeem daws tau qee cov teeb meem muaj qab hau dhau los ntawm kev sib qhia rau ntawm qhov tseeb, tab sis mas qaug zog me ntsis, ces thim rov qab thaum ntsib tej teeb meem thiab tej kev nyuaj. Kuv tau rov ntxhov siab dua zaum ob thaum kuv hnov txog qhov no, xav tias nws tsis mob siab ua nws tes dej num, thiab kuv yuav tsum tau hais nws kom hnyav. Kuv thiaj nco dheev tias kuv twb yuav rov ua ntsej lag muag dig rau ntawm kuv tus moj yam khav theeb dua lawm. Kuv tau maj nroos los taij thov Vajtswv thiab tau txiav txim siab los xyaum ua raws li Nws cov lus nyob rau zaum no. Tom qab ntawd kuv thiaj li paub tias tus thawj coj ntawm pab pawg ntawd thiab tau qhib siab sib tham nrog nws yog li kuv thiaj li tuaj yeem to taub txog nws tus yam ntxwv thiab tej kev nyuaj. Kuv tau pom cov lus uas muaj feem xyuam los ntawm Vajtswv thiab tau siv kuv tus kheej tej kev ntsib kev pom rau hauv kuv qhov kev sib qhia. Nws thiaj li pom tias nws tsis mob siab fij rau Vajtswv cov lus txib, thiab nws xav hloov pauv. Qhov ntawd ua rau kuv zoo siab tiag tiag uas pom kuv tus niam hluas muaj peev xwm los thim xav rau ntawm nws tus kheej thiab txaus siab hlo los hloov pauv. Kuv qhuas qhov ntawd tiag tiag uas ib tug thawj coj hauv pawg ntseeg yuav tsum tsom ntsoov rau qhov kev sib qhia rau ntawm qhov tseeb los mus qhuab qhia rau lwm tus tiag tiag. Qhov ntawd thiaj yog tib txoj hau kev muaj txiaj ntsig rau tib neeg lub neej xwb.

Qhov Dhau Los: 60. Vajtswv Mas Ncaj Ncees Tshaj

Ntxiv Mus: 62. Kev Sawv Los hauv Qhov Kev Ntsib ntawm Kev Ua Tsis Tau

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

15. Tom Qab tej Kev Dag

Sau los ntawm Tsheev Siv, Teb Chaws SuavVajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Nej tsim nyog paub tias Vajtswv nyiam tus...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No