2. Qhov tseeb qhov muaj tiag yog dab tsi, thiab tej ntaub ntawv thiab tej kev qhuab qhia yog dab tsi

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Vajtswv yog ib tug Vajtswv uas muaj tiag: Tag nrho Nws tej hauj lwm yog qhov muaj tiag, tag nrho cov lus uas Nws hais yog cov muaj tiag, thiab tag nrho qho tseeb uas Nws hais qhia yeej muaj tiag. Txhua yam uas tsis yog Nws cov lus ces tsis muaj qab hau, tsis muaj nyob, thiab tsis zoo. Hnub no, tus Vajntsujplig Dawb Huv yog los coj neeg mus nkag rau Vajtswv cov lus. Yog neeg xav nrhiav kev to taub qhov tseeb txog qhov muaj tiag, ces lawv yuav tsum nrhiav qhov muaj tiag, thiab paub qhov muaj tiag, tom qab ntawd ces lawv yuav tsum ntsib thiab pom kiag qhov muaj tiag, thiab ua neej mus raws li qhov muaj tiag. Yog neeg yim paub qhov muaj tiag ntau tshaj, ces lawv yim paub hais tias ua lwm tus neeg cov lus puas muaj tiag; yog neeg yim paub qhov muaj tiag; ces lawv yim muaj kev xav phem tsawg xwb; yog neeg yim ntsib thiab pom qhov muaj tiag, ces lawv yim paub tej kev ua ntawm tus Vajtswv uas muaj tiag, thiab haj yam yooj yim rau lawv khiav dim ntawm lawv tej moj yam phem qias vuab tsuab, tej moj yam phem; yog tib neeg yim muaj qhov muaj tiag ntau, ces lawv yim paub Vajtswv thiab lawv yim ntxub lub cev nqaij daim tawv thiab nyiam qhov tseeb; thiab yog neeg yim muaj qhov muaj tiag ntau, ces lawv yim los mus ze rau tej phiaj ntsuas ntawm tej uas Vajtswv yuav kom ua. Cov neeg uas Vajtswv muab tau lawm ces yog cov uas muaj qhov muaj tiag lawm, cov uas paub qhov muaj tiag, thiab cov uas tau los paub Vajtswv tej kev ua los ntawm kev ntsib kev pom qhov muaj tiag lawm. Yog koj yim koom tes nrog Vajtswv rau ntawm qhov uas ua tau tiag thiab qhuab ntuas koj lub cev, ces koj haj yam yuav muab tau qhov hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, ces koj yuav tau qhov muaj tiag kom ntau zog, thiab koj yuav tau txais kev pab kom tig ras to taub los ntawm Vajtswv ntau dua, thiab yog li ntawd ces koj qhov kev paub txog Vajtswv tej kev ua haj yam yuav muaj ntau dua tuaj xwb. Yog koj muaj cuab kav ua neej nyob tau rau hauv qhov kaj ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tam sim no, ces txoj kev taug mus xyaum ua tam sim no yuav pom tseeb zog rau koj, thiab koj will muaj peev xwm cais koj tus kheej tawm tau ntawm qhov kev xav phem txog txoj kev ntseeg thiab tej kev coj kev ua yav tag dhau los. Hnub no qhov muaj tiag ces yog qhov kev tsom ntsoov: Yog neeg muaj qhov muaj tiag ntau dua, ces lawv qhov kev paub txog qhov tseeb yuav pom meej zog ntxiv, thiab lawv qhov kev to taub txog Vajtswv lub siab nyiam yuav muaj ntau dua tuaj. Qhov muaj tiag ntawd muaj peev xwm kam yeej tag nrho tej ntaub ntawv thiab txhua qhov kev qhuab qhia, nws yuav kam yeej tag nrho txhua qhov kev khwv yees thiab txhua qhov kev txawj ntse, thiab yog neeg yim tsom ntsoov rau qhov muaj tiag kom ntau zog, ces lawv yuav haj yam hlub tau Vajtswv ntau dua, thiab tshaib thiab nqhis Nws cov lus. Yog koj yeej tsom ntsoov rau qhov muaj tiag tas mus li xwb, ces koj qhov kev xav rau kev ua neej, kev xav phem rau sab kev ntseeg, thiab tus yam ntxwv uas ib txwm muaj ntawd yuav maj mam raug tshem tawm tom qab Vajtswv tes hauj lwm. Cov uas tsis nrhiav qhov muaj tiag, thiab tsis paub txog qhov muaj tiag, ces feem ntau yuav tig nrhiav tej uas muaj fwj cheej tshaj qhov muaj tiag, thiab lawv yuav raug dag yooj yim heev. Tus Vajntsujplig Dawb Huv tsis muaj kev ua hauj lwm nyob rau hauv cov neeg zoo li ntawd, thiab yog li lawv thiaj li hnov zoo li khoob vaj khoob vus tsis muaj dab tsi, thiab lawv lub neej tsis muaj nuj nqi dab tsi li.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Ua Cas Thiaj Li Paub Qhov Muaj Tiag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tuav Vajtswv tej lus thiab muaj cuab kav piav tau yam tsis paub txaj muag tsis tau txhais tias koj twb tau qhov kev tseeb los tuav lawm; tej ntawd tsis yooj yim li qhov koj xav. Qhov uas koj tau qhov kev tseeb los ua koj tug tsis yog raws li yam koj hais; tiam sis, nws yog raws li qhov koj ua tawm hauv koj lub neej los. Tsuas yog thaum Vajtswv tej lus dhau los ua koj lub neej thiab kev nthuav tawm lawm mas thiaj li hais tau tias koj muaj qhov kev tseeb xwb, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb thiaj li suav tau tias koj muaj kev to taub tseeb thiab tus yeeb yam tseeb. Koj yuav tsum muaj cuab kav nres dhau txoj kev ntsuam xyuas mus li ib lub caij nyoog ntev loo, thiab koj yuav tsum muaj cuab kav ua lub neej zoo li qhov Vajtswv xav tau. Qhov no yuav tsum txhob yog sawv ua qhov khws khws xwb; nws yuav tsum cia li ntws tawm ntawm koj los xwb. Dhau ntawd koj thiaj yuav tau qhov kev tseeb xwb, thiab dhau ntawd koj thiaj yuav tau txoj sia. Cia Kuv muab ib qhov piv txwv txog qhov kev sim siab ntawm cov uas txaus siab cia Vajtswv txib uas txhua tus twb paub lawm: Leej twg los nyias yeej muaj nyias ib qho kev xav txog cov neeg ua dej num, thiab txhua tus nyias yeej muaj nyias kev to taub txog zaj no; lawv hais txog zaj no thiab tus twg hais los qhov nws hais yeej zoo tshaj tus hais dhau los li, cuag li uas yog ib qho kev sib tw li ntag. Txawm li ntawd los, yog tias tib neeg twb tsis tau raug ib qho kev sim siab loj, ces hais tau tias nws yog ib yam uas nyuaj heev uas yuav muab los ua tau ib qho tim khawv zoo. Muab ua luv luv hais, neeg txoj kev ua neej tseem muaj kev tu ncua heev, txawv deb ntawm nws txoj kev to taub. Yog li ntawd, nws tseem tsis tau rais los ua neeg tus yeeb yam tseeb, thiab nws tseem tsis tau yog neeg txoj sia. Vim qhov uas neeg tab tom to taub ntawd tseem tsis tau coj los tau qhov kev tseeb tiag, nws tus yeeb yam tseem zoo li lub tsev zeb tsev tsua uas tsa rau saum cov xuab zeb xwb, tab tom tsis ruaj tsis khov thiab twb yuav vau. Neeg tau lub neej no tseem tsawg kawg nkaus li; yuav luag nrhiav tsis tau ib qhov kev tseeb nyob hauv neeg li. Muaj qhov kev tseeb tsawg heev uas ntws hauv neeg los, thiab tag nrho qhov kev tseeb uas lawv ua neej tawm yog raug yuam xwb. Yog vim li no Kuv thiaj hais tias neeg tseem tsis tau muaj qhov kev tseeb tiag. Txawm tib neeg yuav hais tias lawv txoj kev hlub Vajtswv yeej tsis hloov li los, qhov no tsuas yog lawv hais ua ntej uas lawv tsis tau ntsib kev sim siab xwb. Yog ib hnub twg lawv cia li ntsib kev sim siab kiag tam sid, yam uas lawv hais txog yuav rov poob tawm ntawm theem uas yog qhov kev tseeb mus, thiab qhov no yuav rov ua pov thawj dua tias neeg tseem tsis tau muaj qhov kev tseeb tiag. Nws hais tau tias thaum twg koj ntsib tej yam uas tsis haum li koj txoj kev xav thiab yuav kom koj muab koj tus kheej tshem rau ib cag, tej ntawd yog koj cov kev sim siab. Ua ntej uas Vajtswv txoj kev xav qhia tshwm, txhua tus puav leej raug qhov kev sim uas nruj heev thiab qhov kev sim siab uas loj kawg li. Koj puas muaj peev xwm piav tau qhov no? Thaum uas Vajtswv sim tib neeg, Nws ib txwm cia lawv xaiv ua ntej qhov kev tseeb tiag li mam muab qhia tshwm. Qhov no txhais tau tias thaum Vajtswv muab neeg cob rau kev sim siab, Nws yeej yuav tsis qhia qhov tseeb rau koj; qhov no yog tus moj yam uas tib neeg raug qhia tshwm. Qhov no yog ib txoj kev uas Vajtswv ua Nws tes hauj lwm, los saib seb koj puas paub Vajtswv hnub no, thiab saib seb koj puas muaj ib qhov kev tseeb tiag. Koj puas tau dim tiag tiag ntawm qhov ua xyem xyav ntsig txog Vajtswv tes hauj lwm? Koj puas muaj cuab kav sawv khov kho tiag tiag thaum muaj tej kev sim siab loj los raug koj? Leej twg kam hais tias, “Kuv npav ntxhias tias yuav tsis muaj teeb meem”? Leej twg kam ntxiv tias, “Txawm lwm tus ua xyem xyav, los kuv yuav tsis ua li”? Nws zoo ib yam li thaum Petus raug kev sim siab: Nws yeej khav ua ntej uas qhov tseeb yuav qhia tshwm los. Qhov no yog ib qho tsis zoo uas tshwj xeeb rau Petus; qhov no yog ib qho uas nyuaj kawg nkaus rau txhua tus neeg uas tau ntsib tam sim no. Yog tias Kuv tau mus xyuas ob peb qho chaw los sis mus saib ob peb tug kwv tij thiab muam saib nej to taub li cas txog Vajtswv tes hauj lwm hnub no, nej yeej muaj cuab kav hais ntau yam txog qhov nej paub, thiab nej yeej tsis muaj qhov ua xyem xyav txog tej ntawd li. Yog Kuv tau nug koj tias, “Koj puas txiav txim siab tau meej tias tes hauj lwm hnub no yog ua los ntawm Vajtswv Tus Kheej los? Tsis muaj qhov ua xyem xyav li?” koj yeej yuav teb tias, “Tsis muaj qhov ua xyem xyav kiag li, nws yeej yog tes hauj lwm uas Vajtswv tus Ntsujplig ua ntag.” Thaum uas koj tau teb rau seem no lawm, koj yeej tsis muaj qhov ua xyem xyav me me li, thiab koj haj tseem fwb xwm tias koj txaus siab heev, xav tias koj tau qhov kev tseeb ib qho ntxiv lawm. Cov uas tseem to taub tej no mus rau seem no yog cov tib neeg uas tseem tau qhov kev tseeb tsawg heev; tus uas yim xav tias nws twb tau lawm, nws yim huab yog tus sawv tsis khov thaum nws ntsib tej kev sim siab. Cov uas khav theeb thiab xav tias lawv ntse dua twb raug foom tsis zoo lawm, thiab rau cov uas tsis muaj kev paub txog lawv tus kheej; cov tib neeg no txawj hais kawg, tiam sis ua tau phem tshaj thaum uas muab lawv cov lus los nqis tes ua kiag. Qhov cim uas me tshaj plaws ntawm qhov teeb meem yog, cov tib neeg no twb pib ua xyem xyav lawm, thiab qhov kev xav twb nyiag nkag los rau hauv lawv lub hlwb lawm. Lawv tsis tau muaj ib qho kev tseeb li; lawv tsuas yog muaj ib qho kev xav me me rau saum cov kev ntseeg xwb, tsis muaj ib qho kev tseeb uas Vajtswv kom muaj tam sim no li. Kuv dhuav cov neeg uas hais lus li paub paub tiam sis tsis tau muaj ib qho kev tseeb li. Lawv qw nrov tshaj thaum muab lawv cov num los ua, tiam sis thaum lawv ntsib kiag qhov kev tseeb lawm, lawv zaum tsaws quaj xwb. Qhov no puas yog qhia tias cov tib neeg no tsis muaj qhov kev tseeb tiag? Txawm cua thiab dej yuav hlob npaum li cas los, yog koj tseem sawv tsis pub muaj ib qho ua xyem xyav luaj txoj plaub hau nkag tau koj lub hlwb, thiab sawv khov kho thiab tsis muaj qhov kev tsis lees paub li, txawm tsis tshuav leej twg li lawm los xij, ces thiaj li yuav suav tau tias koj to taub thiab tuav tau qhov kev tseeb lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Muab Qhov Tseeb Coj Los Xyaum Ua Xwb Thiaj Yog Muaj Qhov Kev Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv tsis tseev kom tib neeg dog dig siv kev txawj los tham txog qhov kev tseeb xwb; yog ua li ntawd mas yooj yim dhau lawm, puas yog? Yog li, vim li cas Vajtswv ho hais txog qhov nkag mus rau hauv txoj sia? Vim li cas Nws tham txog kev hloov siab ntsws? Yog tib neeg ua tau los ntawm qhov hais lus qhuav qhuav txog qhov kev tseeb xwb, ces lawv puas yuav ncav cuag qhov kev hloov siab ntsws hauv lawv tus yam ntxwv? Cov tub rog zoo ntawm Vajtswv lub teb chaws tsis yog xyaum los nrog ib pab tib neeg uas tham tau txog kev tseeb los sis khav theeb xwb; tiam sis, lawv xyaum los ua neej li Vajtswv tej lus txhua lub sij hawm, txawm ntsib kev thaub qab npaum li cas los tsis thim, nyob mus li, thiab ua neej raws li Vajtswv cov lus tag mus li thiab tsis rov qab mus ua li ntiaj teb ua ntxiv li lawm. Qhov no yog qhov kev tseeb ntawm qhov Vajtswv hais; qhov no yog qhov Vajtswv tseev kom tib neeg ua. Yog li, tsis txhob muab qhov kev tseeb uas Vajtswv hais no ntsia li yog ib qho uas yooj yim dhau. Qhov kev qhuab qhia me me los ntawm tus Vajntsujplig xwb tsis thooj li tau kiag qhov kev tseeb. Yam zoo li no tsis yog tus yeeb yam ntawm tib neeg—nws yog kev hlub los ntawm Vajtswv xwb, tib neeg yeej tsis muaj dab tsi ntxiv rau li. Txhua tus yuav tsum tiv Petus qhov kev txom nyem, thiab, tshaj dua no, tau kiag Petus lub hwj chim ci ntsia iab, uas lawv tau ua neej tawm tom qab lawv ua Vajtswv tes dej num tiav lawm. Qhov no xwb thiaj hu tau ua qhov kev tseeb. Tsis txhob xav tias koj twb tau qhov kev tseeb vim rau qhov koj tham tau txog nws xwb; qhov ntawd yog xav yuam kev lawm. Qhov kev xav no tsis raws li Vajtswv txoj kev xav thiab tsis yog ib qho tseem ceeb. Tsis txhob hais tej yam no rau yav tom ntej ntxiv lawm—tseg kiag cov lus hais li no! Tag nrho cov uas to taub yuam kev Vajtswv cov lus yog cov uas tsis ntseeg. Lawv tsis muaj ib qho paub tiag tiag txog, tsawg tshaj no tsis muaj tus yeeb yam tiag tiag li; lawv yog tib neeg tsis muaj kev txawj ntse uas tu ncua qhov kev tseeb. Muab ua lwm los lus hais, tag nrho cov uas nyob sab nraud ntawm Vajtswv cov lus uas tseem ceeb yog cov tsis ntseeg. Vajtswv ntsia cov uas tsis ntseeg zoo li ib cov tsiaj xwb, thiab cov tib neeg uas tsis ntseeg Vajtswv ntsia lawv yog ib cov tib neeg uas tsis muaj Vajtswv tej lus nyob hauv lawv lub neej. Yog li ntawd hais tau tias cov uas tsis muaj qhov kev tseeb ntawm Vajtswv tej lus thiab cov uas tsis ua neej li Nws cov lus puav leej yog cov tsis ntseeg huv si. Qhov Vajtswv xav yog ua kom txhua tus los nyob ntawm qhov kev tseeb uas yog Nws tej lus—tsis yog kom txhua tus tham txog qhov kev tseeb xwb, tiam sis, tshaj dua ntawd, kom txhua tus muaj cuab kav ua lub neej li qhov kev tseeb li Nws tej lus ntag. Qhov kev tseeb uas neeg paub yog sab nraud xwb; nws tsis muaj nqis thiab ua tsis tau li Vajtswv siab nyiam. Nws qis dhau thiab twb tsis tsim nyog hais txog li. Nws tu ncua ntau yam thiab pob qis dhau ntawm tus qauv uas Vajtswv kom tseg lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Muab Qhov Tseeb Coj Los Xyaum Ua Xwb Thiaj Yog Muaj Qhov Kev Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov muaj tseeb los li cas los? Nws tshwm sim rau thaum lub sij hawm qhov txheej txheem ntawm kev xyaum ua raws qhov tseeb, thaum tib neeg muaj txhua yam ntawm kev ntsib kev pom, thiab ua rau muaj txhua hom ntawm tej yam ntxwv lawm. Muaj ib qho txheej txheem ntawm kev hloov pauv rau hauv qhov seb tib neeg nkag los rau lawv tej yam ntxwv li cas, dab tsi yog tej kev xav thiab tej kev xam pom uas lawv muaj, thiab lawv nrhiav qhov tseeb los daws tej ntawd li cas. Qhov txheej txheem no yog qhov muaj tseeb. Yog koj tsis mus kom dhau qhov txheej txheem ntawm kev xyaum ua raws thiab kev ntsib kev pom Vajtswv cov lus, tab tsis tsuas paub thiab to taub tej ntawd raws tus niam ntawv thiab theem kev qhuab qhia xwb, ces txhua yam uas koj muaj yog kev qhuab qhia xwb, vim nws muaj qhov sib txawv los ntawm koj qhov kev to taub raws tus niam ntawv thiab koj txoj kev ntsib kev pom. Txoj kev qhuab qhia tshwm sim los li cas? Thaum yus tsis xyaum ua raws, tab sis tsuas yog to taub, tshuaj xyuas, thiab piav qhia raws lub ntsiab raws tus niam ntawv ntawm Vajtswv cov lus xwb, thiab tshaj qhov kev tshaj tawm tej ntawd lawm, ces tseem muaj kev qhuab qhia tshwm sim thiab. Txoj kev qhuab qhia puas tuaj yeem dhau los yog qhov muaj tseeb? Yog koj tsis xyaum ua raws qhov tseeb, koj yeej yuav tsis mua hnub to taub nws li. Kev piav qhia raws tus niam ntawv yuav yog kev qhuab qhia mus tag ib txhiab ib txhis. Txawm li cas los xij, yog, koj xyaum ua raws, ntsib pom, hnov, thiab kawm, txoj kev paub, tej kev xav, tej tswv yim, thiab txoj kev ntsib kev pom uas raug tsim los ces yeej muaj qab hau. Qhov muaj tseeb raug ua tiav hlo los ntawm kev xyaum ua raws; yog tsis muaj kev xyaum ua raws, qhov muaj tseeb yeej yuav tsis muaj mus tag ib txhiab ib txhis li. Puas tau muaj leej twg hais tias, “Kuv tsis xyaum ua raws qhov tseeb, tab sis kuv tseem tuaj yeem qhia tej kev ntseeg tau muaj qab hau kawg?” Yam uas koj qhia tej zaum zoo li yuav yog lawm thiab muaj qab hau rau lwm tus rau thaum lub sij hawm ntawd, tab sis lawv tseem tsis muaj txoj kev xyaum ua raws tom qab ntawd. Txhua yam uas koj to taub yeej tseem yog kev qhuab qhia xwb. Yog koj tsis muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua raws thiab tsis muaj kev ntsib kev pom kom muaj qab hau los sis tsis to taub txog qhov tseeb, thaum koj muaj tus yam ntxwv uas yeej tsis tau xav ua ntej dhau los tshwm sim rau hauv qee tus neeg, koj yuav tsis paub tias yuav daws nws li cas. Thaum yus tsis tshua nquag xyaum ua raws qhov tseeb lawm, lawv yeej yuav tsis muaj hnub to taub nws tiag tiag li. Tsuas yog lawv xyaum ua raws qhov tseeb kom ntau ntxiv xwb lawv thiaj li tuaj yeem to taub nws tiag tiag, thiab tsuas yog li ntawd nkaus xwb lawv thiaj li tuaj yeem nkag siab cov hauv paus ntsiab lus ntawm kev xyaum ua raws qhov tseeb. Yog koj tsis muaj kev ntsib kev pom ntawm qhov tseeb, koj tsuas muaj peev xwm tshaj tawm txoj kev qhuab qhia tau raws li qhov ib txwm muaj xwb. Koj yuav qhia lwm tus kom tuav raws li tej kev cai tswj kav ib yam li qhov koj ua. Yog tsis muaj qhov muaj tseeb ntawm kev xyaum ua raws thiab kev ntsib kev pom, koj yeej yuav tsis tuaj yeem tshaj tawm qhov muaj tseeb li.

Xaiv tawm los ntawm “Txoj Kev Daws ib Tug Moj Yam Lwj Liam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Yog nej tau nyeem ntau txog Vajtswv txoj lus tab sis tsuas to taub lub ntsiab ntawm cov ntawv xwb thiab tsis muaj kev nkag siab txog Vajtswv txoj lus los ntawm nej txoj kev ua neej li, ces koj yuav tsis paub Vajtswv txoj lus. Raws li koj xav, Vajtswv txoj lust sis yog txoj sia, tab sis yog tej ntaub ntawv uas tsis ciaj sia xwb. Thiab yog koj tsuas lam saib tej nyuag ntaub ntawv tsis ciaj sia xwb, ces koj yuav muab tsis tau lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv txoj lus, los sis koj yuav tsis to taub Nws txoj kev xav. Tsuas yog thaum koj saj tau Nws txoj lus rau hauv koj lub neej lawm xwb mas txoj kev to taub sab ntsujplig ntawm Vajtswv txoj lus thiaj li mam nthuav nws tus kheej rau koj, thiab tsuas yog los ntawm koj kev saj xwb koj thiaj li muab tau lub ntsiab ntawm ntau qhov tseeb thiab qhib tej tsis nkag siab yooj yim ntawm Vajtswv txoj lus. Yog koj tsis muab coj los xyaum ua li, ces txawm Nws txoj lus pom tseeb npaum li cas los xij, txhua yam koj muab tau ntawd tsuas yog tej nyuag ntaub ntawv qhuav qhuav thiab tej kab lis kev cai xwb, uas tau rais los ua kev cai ntawm sab kev ntseeg rau koj xwb. Qhov no tsis yog qhov cov Falixais ua los? Yog nej xyaum ua thiab saj Vajtswv txoj lus, nws yuav muaj qab hau rau nej; yog nej tsis muab coj los xyaum ua, ces Vajtswv txoj lus rau koj tsuas yog tshaj me ntsis li tej dab neeg ntawm lub ceeb tsheej thib peb xwb. Qhov tseeb tiag, tus txheej txheem ntawm kev ntseeg Vajtswv yog tus txheej txheem ntawm nej txoj kev saj Nws txoj lus nrog rau qhov caum cuag Nws, los yog muab hais kom pom tseeb tshaj nov tias, ntawm kev ntseeg Vajtswv yog kev paub txog thiab to taub Nws txoj lus thiab saj thiab ua lub neej raws li Nws txoj lus; tej no thiaj li yog qhov tseeb tiag ntawm nej txoj kev ntseeg Vajtswv. Yog nej ntseeg Vajtswv thiab vam txoj sia ntev dhawv mus ib txhis tab sis tsis nrhiav kev los xyaum ua raws li Vajtswv txoj lus li ib yam uas nej muaj nyob hauv lub neej, ces nej ruam kawg. Nov tsuas zoo li mus koom ib rooj mov thiab tsuas saib tej zaub mov xwb thiab tsuas xav hauv siab tias qab npaum li cas xwb tab sis yeej tsis tau saj ib yam dab tsi li. Ib tug neeg zoo li no yuav tsis yog ib tug neeg ruam los?

Xaiv tawm los ntawm “Thaum Nej To Taub Qhov Tseeb Lawm, Nej Yuav Tsum Muab Coj Los Xyaum Ua” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Koj mas muaj peev xwm hais txog kev paub ntau npaum li cov xuab zeb ntawm ntug hiav txwv, txawm li ntawd los yeej tsis muaj ib lo lus muaj txoj kev tseeb kiag li. Tsis yog koj tab tom ua li no los dag tib neeg lov? Tsis yog koj tab tom ua ib qho yeeb yam uas tsis muaj dab tsi, uas tsis muaj lub ntsiab lus los pab txhawb nws lov? Tag nrho cov cwj pwm zoo li no yog rhuav tshem tib neeg! Tej zaj lus qhia yim siab thiab nws yim tu ncua qhov muaj tseeb, ces nws yim tsis muaj peev xwm coj tib neeg los rau qhov tseeb, tej zaj lus qhia yim siab, ces nws yim ua rau koj tsis mloog lus thiab tawm tsam Vajtswv. Tsis txhob saib tej zaj lus qhia uas zoo tshaj plaws yam li tej khoom muaj nqis; lawv yog cov kev puas tsuaj thiab ua dej num tsis muaj hom phiaj! Tej zaum muaj qee tus neeg muaj peev xwm tham txog tej zaj lus qhia uas zoo tshaj plaws tiam sis tej no tsis muaj ib qho tseeb kiag li, rau qho cov tib neeg no tsis muaj kev paub txog qhov tseeb los ntawm lawv tus kheej, ces yog li no thiaj tsis muaj txoj hau kev los xyaum ua. Cov tib neeg zoo li no tsis muaj peev xwm coj tau lwm tus mus rau txoj kev yog thiab tsuas yuav coj lawv mus yuam kev xwb. Qhov no tsis yog rhuav tshem tib neeg lov? Qhov tsawg kawg, koj yuav tsum muaj peev xwm daws tau cov tib neeg tej teeb meem tam sim no thiab tso cai rau lawv ua kom tiav qhov kev paub qhov tseeb; tsuas yog qhov no xwb thiaj li suav ua kev mob siab, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li yuav tsim nyog ua hauj lwm rau Vajtswv. Tsis txhob hais lus khav theeb tas li, cov lus tsis txaus ntseeg, thiab tsis txhob siv ib pawg twg uas tsis tsim nyog xyaum ua los khi lwm tus kom mloog koj lus. Ua li ntawd yuav tsis muaj qab hau dab tsi thiab tsuas yog ua rau lawv haj yam tsis meej pem ntxiv xwb. Kev coj li no yuav ua rau muaj kev qhuab qhia ntau yam, uas yuav ua rau tib neeg tsis nyiam koj. Xws li tias yog qhov tib neeg ua tsis tau zoo, thiab nws yog yam ua rau txaj muag tiag tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Tsom Ntsoov rau Qhov Muaj Tseeb Ntxiv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yog ib tug neeg tsis caum raws qhov tseeb, nws yeej yuav tsis to taub txog qhov ntawd li. Koj tuaj yeem hais tau cov ntaub ntawv thiab cov kev qhuab qhia kaum txhiab zaus, tab sis lawv tseem tsuas yog cov ntaub ntawv thiab cov kev qhuab qhia nkaus xwb. Ib txhia tib neeg tsuas hais tias, “Khetos yog qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia.” Txawm tias yog koj rov qab hais cov lus no kaum txhiab zaus los xij, nws tseem yuav tsis muaj txiaj ntsim li; koj tsis muaj kev to taub txog nws lub ntsiab. Vim li cas thiaj li hais tau tias Khetos yog qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia? Koj puas tuaj yeem piav tau txoj kev txawj ntse uas koj muab tau los ntawm qhov kev ntsib kev pom no? Koj puas to taub txog qhov muaj tseeb ntawm qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia? Vajtswv tau hais Nws cov lus tawm kom nej thiaj li muaj kev ntsib kev pom tej ntawd thiab muab tau kev txawj ntse; qhov tsuas hais tau cov ntaub ntawv thiab cov kev qhuab qhia nkaus xwb ces yeej tsis muaj txiaj ntsim li. Koj tsuas tuaj yeem paub koj tus kheej thaum koj to taub thiab paub qhov tseeb ntawm Vajtswv cov lus lawm xwb. Yog koj tsis to taub Vajtswv cov lus, ces koj tsis tuaj yeem paub koj tus kheej li. Koj tsuas tuaj yeem xav tau thaum koj muaj qhov tseeb lawm xwb; yog tsis muaj qhov tseeb, koj tsis tuaj yeem xav tau. Koj tsuas tuaj yeem to taub puv npo ib lub ntsiab thaum koj muaj qhov tseeb lawm xwb; yog tsis muaj qhov tseeb, koj tsis tuaj yeem to taub ib lub ntsiab tau. Koj tsuas tuaj yeem paub koj tus kheej thaum koj muaj qhov tseeb lawm xwb; yog tsis muaj qhov tseeb, koj tsis tuaj yeem paub koj tus kheej li. Koj tus moj yam tsuas hloov pauv tau thaum koj muaj qhov tseeb lawm xwb; yog tsis muaj qhov tseeb, koj tus moj yam tsis tuaj yeem hloov pauv tau li. Tsuas yog tom qab koj muaj qhov tseeb lawm xwb koj thiaj li ua tau raws li qhov Vajtswv xav tau; yog tsis muaj qhov tseeb, koj tsis tuaj yeem ua tau raws li qhov Vajtswv xav tau li. Tsuas yog tom qab koj muaj qhov tseeb lawm xwb koj thiaj li tuaj yeem pe hawm Vajtswv; yog tsis muaj qhov tseeb, koj qhov kev pe hawm yuav tsis muaj dab tsi tshaj qhov kev ua ntawm txoj kev ntseeg. Tag nrho tej no nyob rau ntawm kev muab tau qhov tseeb los ntawm Vajtswv cov lus los.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Ib txhia tib neeg ua dej num thiab qhuab qhia thiab, txawm tias saib sab nraud tshwm tuaj zoo li tau sib qhia txog Vajtswv cov lus hais tawm los xij, lawv tsuas sib tham txog lub ntsiab meej meej ntawm Nws cov lus xwb, thiab tsis tau hais txog feem tseem ceeb li. Lawv tej lus qhuab qhia zoo li tej kev qhia los ntawm ib co lus hauv phau ntawv kawm los—yeej tau npaj tseg ib qho rau ib qho thiab ib yam rau ib yam lawm, thiab thaum lawv ua tiav, sawv daws hu nkauj qhuas, hais tias, “Tus tib neeg no muaj qhov muaj tseeb. Nws tau qhuab qhia tau zoo heev thiab hais tau ntxaws kawg nkaus.” Tom qab cov neeg no tau qhuab qhia tiav lawm, lawv qhia rau lwm tus kom suav sau lawv tej kev qhuab qhia thiab muab nws xa mus rau sawv daws. Kev ua li qhov no, lawv tau mus txog qhov uas lawv tab tom ntxias dag lwm tus thiab txhua yam uas lawv qhuab qhia yog yam ua rau nkag siab yuam kev. Sab nrauv daim tawv, nws zoo nkaus li lawv tab tom qhuab qhia Vajtswv cov lus nkaus xwb thiab lawv tej lus qhuab qhia yoog raws qhov tseeb. Txawm li cas los xij, nrog rau txoj kev thoob tsib to nrog uas ua tib zoo xam ntau ntxiv, koj yuav pom tias lawv tsis muaj dab tsi hlo li tab sis tsuas muaj cov ntaub ntawv thiab tej kev qhuab qhia thiab lub laj thawj cuav nrog rau tib neeg qee cov kev xav hauv nruab siab thiab tej kev xav phem, thiab qee yam uas faib cais Vajtswv xwb. Hom kev qhuab qhia zoo li no tsis yog ib qho ua kev cuam tshuam rau ntawm Vajtswv txoj dej num los? Qhov no yog txoj dej num uas tawm tsam Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog los ntawm Kev Caum Raws Qhov Tseeb Xwb Yus Thiaj Tuaj Yeem Ua Tau ib qho Hloov Pauv rau hauv Tus Moj Yam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Nej tau ua tsis ncaj raws li hauv nej qhov hais txog lub ntsiab ntawm qhov tseeb lawm; tom qab nej hais lub ntsiab tag nrho lawm, tsuas siv tau rau cov kev cai nkaus xwb. Nej “qhov hais txog lub ntsiab ntawm qhov tseeb” tseem ua tsis tiav kom tib neeg thiaj li muab tau lub neej txoj sia los sis tau txais kev hloov pauv rau hauv lawv tus moj yam los ntawm qhov tseeb. Tiam sis, qhov ntawd ua rau tib neeg muaj qee qhov kev paub zoo thiab tej kev qhuab qhia los sab hauv qhov tseeb los. Zoo li lawv to taub lub hom phiaj uas txhawb Vajtswv tes hauj lwm lawm, tab sis qhov tseeb tiag lawv tsuas paub zoo txog qee cov lus thiab tej kev qhuab qhia xwb. Lawv tsis to taub lub ntsiab tiag ntawm qhov tseeb; nws yeej tsis txawv los ntawm qhov kev kawm txog txoj kev ntseeg los sis nyeem phau Vajluskub li. Koj muab cov phau ntawv no los sis tej ntaub ntawv ntawd los lo ua ke, es kom tib neeg thiaj li muaj kis no ntawm qhov kev qhuab qhia no thiab muaj kis ntawd ntawm qhov kev paub ntawd. Lawv yog cov txawj hais lus zoo txog kev qhuab qhia tshaj—tab sis thaum lawv hais lus tag lawm ho muaj dab tsi tshwm sim tuaj? Lawv mas tsis muaj peev xwm txog qhov kev ntsib kev pom kiag li, lawv tsis muaj kev to taub txog Vajtswv tes hauj lwm, los sis lawv tsis muaj ib qho kev to taub txog lawv tus kheej li. Thaum kawg, lawv puav leej muab tau tej qauv thiab tej kev cai xwb, thiab lawv tuaj yeem tham tau txog ob peb yam ntawd tab sis tsis tau lwm yam hlo li lawm. Yog Vajtswv ua qee yam tshiab, koj puas muaj peev xwm muab tag nrho tej kev qhuab qhia uas koj paub los piv rau qee yam tshiab ntawd? Tej yam uas yog koj tug ntawd tsuas yog tej kev cai xwb thiab koj tsuas kom tib neeg kawm txoj kev ntseeg xwb, tsis pub lawv los ntsib los pom Vajtswv txoj lus los sis qhov tseeb li. Yog li ntawd, cov phau ntawv uas koj muab coj los sib lo ua ke no tsuas coj tau lwm tus los rau hauv txoj kev ntseeg thiab kev paub, los rau hauv tej qauv tshiab, thiab los rau hauv tej kev cai thiab tej kab lis kev cai xwb. Lawv tsis muaj peev xwm coj tau tib neeg los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los sis ua kom lawv to taub qhov tseeb los sis Vajtswv txoj kev xav li. Koj xav tias los ntawm kev nug cov lus nug ntawd ib nqe zuj zus, uas tom qab ntawd koj yuav teb nqe twg thiab nqe twg koj yuav sau tseg thiab muab zuaj zog los sau ua lub ntsiab, kom cov kwv tij thiab cov nkauj muam pom tias to taub tau yooj yim, thiab koj xav tias dhau ntawm qhov cim tau yooj yim no lawm, ces yuav nkag siab meej txog tej teeb meem no tau sai heev, thiab tias qhov no yog ib txoj hau kev zoo tshaj ntawm kev ua txhua yam. Tab sis qhov tib neeg to taub ntawd mas tsis yog lub ntsiab tiag ntawm qhov tseeb thiab piv tsis tau rau qhov uas muaj tseeb—nws tsuas yog cov lus thiab tej kev qhuab qhia nkaus xwb. Yog li qhov zoo dua ces yog koj txhob ua tej no kiag li. Qhov ua li no mas yuav ua rau tib neeg to taub thiab muaj kev paub zoo. Koj coj lwm tus los rau hauv tej kev qhuab qhia, los rau hauv txoj kev ntseeg, thiab kom lawv caum thiab ntseeg Vajtswv rau hauv tej kev qhuab qhia txog kev ntseeg. Qhov ntawd tsis yog tsuas zoo li Povlauj xwb lod? Nej xav tias qhov muaj kev paub zoo txog qhov tseeb ntawd yog qhov tseem ceeb tshwj xeeb, thiab yog li ces kev kawm txog ntau zaj lus ntawm Vajtswv cov lus los ntawm lub siab los kuj tseem ceeb tshwj xeeb thiab. Tab sis qhov tib neeg to taub Vajtswv txoj lus li cas ntawd mas tsis tseem ceeb kiag li. Nej xav tias nws tseem ceeb tshaj plaws rau tib neeg kom muaj peev xwm cim tau ntau lo lus ntawm Vajtswv cov lus, kom muaj peev xwm hais lus tau ntau txog qhov kev qhuab qhia thiab nrhiav pom ntau yam qauv nyob hauv Vajtswv cov lus. Yog li ntawd, nej npaj tej no kom muaj txheej txheem es kom txhua tus hu tau zaj nkauj qhuas tib yam, hais tib yam, thiab tham txog tej kev qhuab qhia uas zoo tib yam, es kom lawv thiaj li muaj tib yam kev paub thiab tuav tau tib yam kev cai mus tas li—qhov no yog nej lub hom phiaj. Nej qhov kev ua li no zoo li yog rau tus txiaj ntsig ntawm qhov tib neeg muab tau kev to taub, tab sis nyob rau sab tod mas nej tsis paub tias qhov no yuav coj tau tib neeg mus rau hauv tej kev cai uas tsis muaj nyob rau ntawm Vajtswv txoj lus qhov tseeb. Yuav ua kom tib neeg muaj kev to taub tiag txog qhov tseeb, mas koj yuav tsum muab tej ntawd piv rau qhov uas muaj tseeb thiab piv rau tes hauj lwm, thiab daws tej teeb meem tiag kom mus raws li Vajtswv txoj lus qhov tseeb. Tsuas nyob rau hauv qhov no nkaus xwb tib neeg thiaj li to taub qhov tseeb thiab to taub qhov tseeb txog qhov uas muaj tseeb, thiab tsuas yog ua tau li no nkaus xwb thiaj li yog qhov coj tib neeg mus rau ntawm Vajtswv xub ntiag tau tiag tiag. Yog qhov koj tham txog ntawd puav leej yog tej tswv yim sab ntsuj plig, tej kev qhuab qhia, thiab tej kev cai, yog koj tsuas siv dag zog mus rau cov lus ncaj ncaj xwb, ces qhov koj ua tau ntawd yog kom tib neeg hais tau tib yam thiab ua raws cov kev cai tau tib yam, tab sis koj yuav tsis muaj peev xwm coj tau tib neeg kev los mus to taub qhov tseeb. Koj yuav tsis muaj peev xwm los ua kom tib neeg to taub lawv tus kheej zoo dua, thiab ua tau qhov kev lees txim hloov dua siab tshiab thiab kev hloov pauv. Yog qhov muaj peev xwm tham txog tej tswv yim sab ntsuj plig ntawd yuav hloov tau tib neeg qhov kev paub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, ces tsis tas cheem tsum nej los coj pawg ntseeg li.

Xaiv tawm los ntawm “Yog Tsis Muaj Qhov Tseeb, Ces Yus Yeej Yuav Ua Txhaum Rau Vajtswv Xwb Li” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Nej txoj kev paub tsuas pab cuam tau tib neeg rau ib lub caij nyoog twg xwb. Thaum sij hawm dhau mus, yog koj pheej hais tej qub tas li xwb, ces ib txhia tib neeg yuav paub qhov ntawd; lawv yuav hais tias koj mas paub ntiav dhau heev lawm, tsis paub tob kiag li. Koj yuav tsis muaj kev taug lawm tab sis sim thiab dag ntxias tib neeg los ntawm qhov kev qhia txog tej kev qhuab qhia xwb. Yog koj pheej ua zoo li no mus tas li xwb, ces cov uas nyob hauv koj qab yuav caum raws koj tej tswv yim, tej kuaj ruam, thiab tus qauv ntawm txoj kev ntseeg thiab ntawm kev ntsib kev pom thiab kev muab cov lus thiab tej kev qhuab qhia ntawd coj lus xyaum ua raws. Thaum kawg, thaum koj pheej qhia thiab qhia tas zog mus, ces lawv sawv daws yuav los siv koj ua ib tug qauv zoo. Hauv koj txoj kev coj lwm tus koj hais txog tej kev qhuab qhia, es kom cov uas nyob hauv koj qab thiaj li yuav kawm tau tej kev qhuab qhia ntawd los ntawm koj, ces thaum txhua yam loj hlob tuaj lawm ces koj twb taug txoj kev tsis yog lawm. Cov uas nyob hauv koj qab yuav taug txoj kev twg los xij uas koj taug; lawv sawv daws yuav kawm los ntawm koj los thiab caum raws koj qab, yog li koj yuav xav tias: “Tam sim no kuv mas muaj hwj chim heev li; coob tus tib neeg mloog kuv, thiab pawg ntseeg npaj txhij mloog kuv lus.” Tus yeeb yam ntxeev siab uas nyob rau hauv tib neeg no ua rau koj tsuas lam muab Vajtswv tig los ua ib lub taub hau qauv, thiab tom qab ntawd ces koj tus kheej tsim tsa qee hom ntawm ib pab ntseeg. Ntau pab ntseeg tshwm tuaj tau li cas? Lawv tshwm tuaj raws li no ntag. Saib cov thawj coj ntawm txhua pab ntseeg—lawv sawv daws mas khav theeb thiab qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, thiab lawv tej kev tshab txhais phau Vajluskub tsis muaj qhov tseem ntsiab li thiab tsuas yog ua raws li lawv tus kheej tej kev xav hauv nruab siab xwb. Lawv tsuas siv tej kev txawj thiab txoj kev kawm los ua lawv tes hauj lwm xwb. Yog lawv tsis txawj qhuab qhia kiag li, tib neeg puas tseem yuav caum lawv qab mas? Lawv ces, tshaj txhua yam, yeej muaj me ntsis kev paub thiab muaj peev xwm qhuab qhia txog qee yam kev qhuab qhia, los sis lawv txawj hais kom lwm tus ntseeg thiab siv qee yam tswv yim ntxias dag xwb. Lawv siv tej no mus coj tib neeg los rau ntawm lawv tus kheej xub ntiag thiab dag lawv xwb. Hauv lub npe ces, cov neeg ntawd ntseeg Vajtswv, tab sis qhov tseeb ces, lawv caum lawv cov thawj coj qab xwb. Thaum lawv ntsib tej tug uas qhuab qhia txoj kev tseeb, lawv ib txhia hais tias, “Peb yuav tsum tau sab laj rau peb tus thawj coj txog peb txoj kev ntseeg.” Ib tug tib neeg yog qhov txuas ntawm lawv txoj kev ntseeg Vajtswv; qhov ntawd tsis yog ib qho teeb meem lod? Cov thawj coj ntawd ho rais los ua dab tsi lawm mas, yog li nas? Lawv tsis tau rais los ua cov Falixais, neeg yug yaj cuav, cov tawm tsam Khetos, thiab chaw dawm taw rau tib neeg txoj kev lees txais txoj kev tseeb lawm lod?

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Nrhiav Qhov Tseeb Xwb Mas Thiaj Yog Ntseeg Vajtswv Tiag” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Qhov Dhau Los: 1. Qhov tseeb yog dab tsi thiab seb kev paub fab kev ntseeg puas yog qhov tseeb

Ntxiv Mus: 3. Seb kev to taub qhov kev paub txog vajluskub thiab kev xav fab kev ntseeg puas txhais tau hais tias yog kev to taub qhov tseeb thiab kev paub Vajtswv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No