3. Seb kev to taub qhov kev paub txog vajluskub thiab kev xav fab kev ntseeg puas txhais tau hais tias yog kev to taub qhov tseeb thiab kev paub Vajtswv

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Coob tus tib neeg muab Vajtswv tej lus coj los nyeem hnub dhau hnub, mus txog rau theem uas ua twb zoo txiav txim siab khov khocim txhua zaj uas nyob hauv ua lawv ib qhov khoom uas muaj nqis, thiab tshaj ntawd qhia Vajtswv tej lus rau txhua qhov, pub thiab pab Vajtswv tej lus rau lwm tus. Lawv xav tias qhov ua li no yog qhov ua tim khawv rau Vajtswv, ua tim khawv rau Nws tej lus, tias qhov ua li no yog qhov caum raws Vajtswv txoj kev; lawv xav tias qhov ua li no yog qhov ua lub neej raws li Vajtswv tej lus, tias qhov ua li no yog qhov coj Nws tej lus los rau hauv lawv lub neej tiag, tias qhov ua li no yuav pab lawv tau txais Vajtswv tej lus qhuas, thiab raug cawm dim thiab raug ua kom zoo tiav log. Tab sis, txawm lawv qhia Vajtswv tej lus los xij, lawv yeej tsis ua raws li Vajtswv tej lus hauv txoj kev xyaum ua, los sis sim muab lawv tus kheej piv yam uas raub muab nthuav tawm rau hauv Vajtswv tej lus lawm. Dua ntawd, lawv siv Vajtswv tej lus kom tau txais lwm tus txoj kev hwm thiab kev ntseeg siab los ntawm qhov dag ntxias, kom tau nkag mus rau hauv txoj kev cawm lawv tus kheej, thiab dag ntxias nyiag thiab nyiag Vajtswv lub koob meej xwb. Lawv cia siab, yam rhuav plhu ntsuav, los siv lub tsam thawj uas tau los ntawm qhov tshaj tawm Vajtswv tej lus xwv kom tau txais Vajtswv nqi zog thiab Nws tej lus qhuas. Tau pes tsawg xyoo dhau lawm, tab sis tsuas tsis yog cov tib neeg no tsis muaj peev xwm tau Vajtswv tej lus qhuas hauv tus txheej txheem ntawm qhov qhia Vajtswv tej lus xwb, thiab tsuas tsis yog lawv tsis muaj peev xwm tshawb pom txoj kev uas lawv yuav tsum caum hauv tus txheej txheem ntawm qhov ua tim khawv rau Vajtswv tej lus xwb, thiab tsuas tsis yog lawv tsis pab los sis pub rau lawv tus kheej hauv tus txheej txheem ntawm qhov pab thiab pub Vajtswv tej lus rau lwm tus xwb, thiab tsuas tsis yog lawv tsis muaj peev xwm paub Vajtswv xwb, los sis lawv tus kheej tsim dheev los muaj kev hwm tseeb rau Vajtswv, hauv tus txheej txheem ntawm qhov ua txhua yam no; tab sis, qhov txawv, lawv tej kev to taub txog Vajtswv haj yam loj hlob tob dua, lawv txoj kev tsis ntseeg siab rau Nws haj yam phem dua, thiab lawv tej kev xav txog Nws haj yam tsis tseeb. Pub thiab coj los ntawm lawv tej tswv yim ntsig txog Vajtswv tej lus, lawv tshwm los li yog lawv tej khoom uas muaj txhij zog, li yog siv lawv tej kev txawj ntse yam tsis tas siv zog li, li yog lawv twb nrhiav tau lawv lub hom phiaj rau lub neej lawm, lawv tes hauj lwm, thiab li yog lawv twb kov yeej lub neej tshiab thiab raug cawm dim lawm, li yog, nrog Vajtswv tej lus ua plam tawm ntawm lawv tus nplaig mus yooj yim, lawv tau txais qhov tseeb lawm, paub Vajtswv tej kev xav tau, thiab tshawb pom txoj kev los paub Vajtswv lawm, li yog, hauv tus txheej txheem ntawm qhov qhia Vajtswv tej lus, lawv tau los ntsib Vajtswv tim ntsej tim muag tas li. Thiab, lawv “raug poob” mus rau kev quaj nyiav, thiab, raug coj los ntawm tus “Vajtswv” hauv Vajtswv tej lus, lawv tshwm sim los to taub tsis kawg rau ntawm Nws txoj kev kub siab thiab kev xav tau, thiab nyob rau tib lub sij hawm no los paub Vajtswv txoj kev cawm dim rau tib neeg thiab Nws txoj kev cawm, los paub Nws lub ntsiab tseem ceeb, thiab los to taub Nws tus moj yam uas ncaj ncees. Nyob rau ntawm lub hauv paus no, zoo li lawv los ntseeg ruaj khov dua tias muaj Vajtswv, los lees txog ntawm Nws tus yam ntxwv uas ntxim qhuas, thiab los xav tob dua txog Nws lub hwj chim loj thiab lub hwj chim uas paub tsis tag. Tsau rawv rau txoj kev paub tsis thoob ntawm Vajtswv tej lus, nws tshwm sim los zoo li lawv txoj kev tseeg tau loj hlob lawm, lawv txoj kev daws los tiv kev txom nyem tau muaj zog tuaj lawm, thiab lawv txoj kev paub txog Vajtswv tob dua lawm. Lawv paub me me tias, txog thaum lawv tau ntsib tau pom kiag Vajtswv tej lus tiag, tag nrho lawv txoj kev paub txog Vajtswv thiab tej tswv yim ntsig txog Nws yog tawm los ntawm lawv tus kheej tej kev xav thiab lub tswv yim uas tsis muaj pov thawj. Lawv txoj kev ntseeg yuav tiv tsis taus txhua hom kev sim los ntawm Vajtswv, lawv qhov hu ua txoj kev ntseeg sab ntsujplig thiab lub siab yuav tsis yooj yim tiv taus Vajtswv txoj kev sim siab los sis kev ntsuam xyuas, lawv kev daws teeb meem yog tab sis ib lub tsev uas tsa rau saum xuab zeb xwb, thiab lawv qhov hu ua txoj kev paub txog Vajtswv tsis zoo tshaj li ib yam tsis muaj tseeb ntawm lawv txoj kev xav. Qhov tseeb, cov tib neeg no, uas tau, li uas yog rau yav dhau los, tau tawm dag zog ntau heev rau Vajtswv tej lus, yeej tsis tau faj tias txoj kev ntseeg tiag yog dab tsi, kev mloog lus tiag yog dab tsi, kev saib xyuas tiag yog dab tsi, los sis kev paub txog Vajtswv tiag yog dab tsi. Lawv muaj tswv yim, kev xav, kev paub, khoom pub, kev cai qub, kev cai dab qhuas, thiab tej kev coj uas muaj nqis ntawm noob neej, thiab muab tej no ua qhov “nyiaj nqis peev” thiab “riam phom” rau txoj kev ntseeg Vajtswv thiab caum raws Nws, thiab tseem muab tej no ua lub hauv paus ntawm lawv txoj kev ntseeg Vajtswv thiab lawv txoj kev caum raws Nws. Nyob rau tib lub sij hawm no, lawv kuj muab qhov tseem ceeb no thiab qhov cuab yeej no thiab muaj tej no ua pov haum los ntawm qhov lawv paub Vajtswv, rau txoj kev ntsib thiab sib hais nrog Vajtswv txoj kev ntsuam xyuas, kev sim siab, kev rau txim, thiab kev txiav txim. Nyob rau thaum kawg, yam lawv muaj yeej tseem tsis muaj dab tsi ntau tshaj tej lus xaus hais ntsig txog Vajtswv uas tsau tsawv nyob rau hauv tej ntsiab lus txuam tsis zoo nyob rau hauv txoj kev ntseeg, hauv txoj kev cai dab qhuas qub, thiab hauv txhua yam uas tsis muaj qab hau, qias vaub tsuab, thiab tsis yooj yim to taub. Lawv txoj kev paub thiab txhais Vajtswv yog lo rau tib theem li ntawm cov tib neeg uas tsuas ntseeg Saum Ntuj Ceeb Tsheej xwb, los sis tus Neeg Laus uas nyob saum Ntuj, hos Vajtswv qhov tseeb tiag, Nws lub ntsiab tseem ceeb, Nws tus moj yam, tej uas Nws muaj thiab yog, thiab ntau ntxiv—txhua yam uas muaj feem rau tus tseem Vajtswv Tus Kheej—yog ntau yam uas lawv txoj kev paub muab tsis tau, los ntawm qhov lawv txoj kev paub ncav tsis cuag li, thiab haj tseem deb npaum li qaum teb kawg mus rau qab teb kawg.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Paub Vajtswv Yog txoj Kev Ntshai Vajtswv thiab Zam Kev Phem” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov kev qhia tshwm tseem ceeb ntawm cov Falixais txoj kev ua ntsej muag ncaj siab nkaus yog dab tsi? Lawv tsuas yog nyeem phau Vajluskub xwb tiam sis tsis nrhiav qhov tseeb li. Thaum lawv nyeem Vajtswv cov lus, lawv tsis thov Vajtswv los sis tsis nrhiav li; tiam sis, lawv kawm Vajtswv cov lus, lawv kawm yam Vajtswv hais thiab ua, thiab yog li thiaj li muab Nws cov lus tig los ua ib hom kev tshawb xav, los ua ib txoj kev qhuab qhia uas lawv qhia rau lwm tus xwb. Qhov no yog qhov kev nyeem Vajtswv cov lus. Yog li vim li cas lawv thiaj li ua li ntawd? Qhov lawv nyeem ntawd yog dab tsi? Raws li lawv pom mas, cov no tsis yog Vajtswv cov lus, cov no tsis yog Vajtswv tej kev nthuav tawm, haj yam tsis yog qhov tseeb, tiam sis tsuas yog ib txoj kev kawm qib siab xwb. Txoj kev kawm qib siab zoo li no, raws li lawv pom mas, yuav tsum muab coj mus rau lwm tus, yuav tsum muab tshaj tawm, thiab tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog txoj kev tshaj tawm Vajtswv txoj kev thiab txoj moo zoo. Qhov no yog qhov lawv hu ua “kev tshaj tawm,” thiab cov lus qhuab qhia uas lawv tshaj tawm yog kev kawm txog sab kev ntseeg.

… Cov Falixais saib kev kawm txog sab kev ntseeg thiab kev tshawb xav uas lawv tau kawm tiav ua ib hom kev paub, li ib yam cuab yeej rau txoj kev teem txim tib neeg thiab kev ntsuas seb lawv puas yog los sis tsis yog. Lawv haj tseem siv qhov ntawd rau tus Tswv Yexus thiab—qhov ntawd yog qhov uas tus Tswv Yexus raug teem txim. Lawv txoj kev ntsuam xyuas txog tib neeg, thiab txoj kev lawv saib tib neeg, yeej tsis tau ua raws li cov tib neeg ntawd lub ntsiab tseeb li, los sis seb yam cov tib neeg ntawd hais yog los sis tsis yog li, haj yam tsis ua raws li lub hauv paus los sis qhov pib ntawm cov tib neeg ntawd cov lus. Lawv tsuas yog teem txim thiab ntsuas tib neeg raws li cov lus tawv qhawv thiab tej kev qhuab qhia uas lawv tau kawm tiav lawm xwb. Yog li ntawd, tab txawm cov Falixais no paub lawm tias yam uas tus Tswv Yexus ua tsis yog ib txoj kev txhaum, thiab tsis txhaum txoj cai los xij, lawv yeej tseem teem txim rau Nws, vim hais tias yam tus Tswv Yexus tau hais zoo li tsis haum nrog rau txoj kev paub thiab txoj kev kawm qib siab uas lawv tau kawm tiav thiab txoj kev tshawb xav txog sab kev ntseeg uas lawv tau piav qhia. Thiab cov Falixais yeej tsis tso qhov lawv tuav cov lus thiab tej kab lus ntawd kom xoob li, lawv tuav rawv rau txoj kev paub no thiab yeej tsis tso qhov no tseg. Tib qho tshwm sim nyob rau thaum kawg yog dab tsi xwb? Lawv yuav tsis lees paub tias tus Tswv Yexus yog tus Mexiyas uas yuav los, los sis tias muaj qhov tseeb nyob rau hauv yam tus Tswv Yexus tau hais lawm, haj yam tsis lees paub tias yam tus Tswv Yexus tau ua lawm yog ua raws li qhov tseeb. Lawv nrhiav qee yam kev hloov pauv uas tsis muaj pov thawj los teem txim rau tus Tswv Yexus—tiam sis qhov tseeb, nyob hauv lawv lub siab, lawv puas paub tias cov kev txhaum uas lawv teem txim rau Nws no yog lawm? Lawv paub kawg. Yog li vim li cas lawv thiaj li tseem teem txim rau Nws li no? (Lawv tsis xav ntseeg tias tus Vajtswv uas siab thiab muaj hwj chim loj kawg nkaus hauv lawv lub siab tuaj yeem yog tus Tswv Yexus, tus yam ntxwv ntawm ib tug Neeg Leej Tub dog dig no.) Lawv tsis xav lees txais yuav qhov tseeb no. Thiab tus yeeb yam ntawm qhov lawv tsis kam lees txais yuav qhov no yog dab tsi? Tsis muaj qee yam uas lam ua txuj los sib cam nrog Vajtswv txog qhov no xwb lov? Qhov lawv hais mas yog qhov tias, “Vajtswv puas tuaj yeem ua tau li ntawd? Yog tias Vajtswv yug los ua neeg lawm, Nws yuav tsum yug los ntawm caj ces tseem ceeb. Dab tsi ntxiv thiab, Nws yuav tsum lees txais yuav cov xib fwb uas qhia Vajtswv txoj kev cai thiab cov Falixais cov lus qhia, kawm txoj kev paub no, thiab nyeem Vajluskub kom ntau. Tsuas yog tom qab Nws muaj txoj kev paub no lawm xwb Nws thiaj li tuaj yeem ris tau lub npe ntawm ‘kev yug los ua neeg’.” Lawv ntseeg hais tias, qhov ib, Koj tsis tsim nyog npaum li ntawd, yog li Koj tsis yog Vajtswv; qhov ob, yog tsis muaj txoj kev paub no Koj tsis tuaj yeem ua tau Vajtswv tes hauj lwm, haj yam tsis tuaj yeem ua tau Vajtswv; qhov peb, Koj tsis tuaj yeem ua hauj lwm nyob rau sab nraum lub tuam tsev—tam sim no Koj tsis nyob rau hauv lub tuam tsev, Koj pheej nrog cov neeg txhaum nyob ua ke xwb, yog li ntawd tes hauj lwm uas Koj ua dhau tus ciaj ciam ntawm Vajtswv tes hauj lwm lawm. Lub hauv paus ntawm lawv txoj kev teem txim los qhov twg los? Los ntawm phau Vajluskub los, los ntawm tib neeg lub siab los, thiab los ntawm txoj kev kawm txog sab kev ntseeg uas lawv tau txais los. Vim hais tias lawv muaj tej kev xav phem, tej kev xav hauv nruab siab, thiab kev paub, lawv ntseeg tias qhov kev paub no yog qhov yog, yog qhov tseeb, yog lub hauv paus, thiab Vajtswv tsis lam cia li rhuav tshem tej no ib sim neej li. Lawv puas tau nrhiav qhov tseeb? Lawv tsis tau nrhiav. Yam uas lawv nrhiav yog lawv tus kheej tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab, thiab lawv tus kheej tej kev ntsib kev pom xwb, thiab lawv sim siv tej no los tshab txhais txog Vajtswv thiab txiav txim siab seb Nws puas yog los sis tsis yog. Qhov tshwm sim thaum kawg ntawm qhov no yog dab tsi? Lawv teem txim rau Vajtswv tes hauj lwm thiab muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Yog Neeg Phem, Lim Hiam, thiab Txawj Dag (Ntu Peb)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Qhov cov tib neeg ntawm txoj kev ntseeg uas ntseeg tus Tswv tau raug txo los ua “Kev Ntseeg Vajtswv” lawm ntawd zoo li cas xwb? Vim li cas es niaj hnub no, lawv raug muab cais mus ua ib pab pawg ntawm sab kev ntseeg lawm, ho tsis yog ua ib pab pawg ntawm Vajtswv lub tuam tsev, Vajtswv pawg ntseeg, daim phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm? Lawv muaj ib lub hauv paus ntsiab lus, lawv muab tes hauj lwm uas Vajtswv tau ua tiav lawm, thiab cov lus Nws hais coj los lo ua ke ua ib phau ntawv, ua ib co ntawv qhia, ces tom qab ntawd qhib tsev kawm ntawv los qhia thiab cob qhia txhua hom tub kawm txog kev ntseeg. Cov tub kawm txog kev ntseeg no puas yog kawm txog qhov tseeb mas? (Tsis yog.) Yog li ntawd lawv kawm txog dab tsi xwb? Lawv kawm txog txoj kev paub sab kev ntseeg xwb, uas tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau Vajtswv tes hauj lwm los sis rau tej qhov tseeb uas Vajtswv hais kiag li. Ces qhov ua li no, yog lawv txo lawv tus kheej los mus rau Kev Ntseeg Vajtswv ntag. Kev Ntseeg Vajtswv txhawb nqa txog dab tsi? Yog tias koj mus rau ib pawg ntseeg twg, tib neeg yuav nug koj hais tias koj twb ntseeg Vajtswv tau ntev npaum li cas lawm, thiab thaum koj hais tias koj nyuam qhuav pib xwb, ces lawv yuav tsis quav ntsej koj lawm. Tiam sis yog tias koj tuav rawv ib phau Vajluskub mus rau hauv, thiab hais tias “Kuv nyuam qhuav kawm tiav los ntawm Lub Tsev Kawm Txog Sab Kev Ntseeg uas hu li no thiab hu li tod los,” mas lawv yuav caw koj los zaum rau ntawm ib lub rooj uas tshwj xeeb. Qhov no yog Kev Ntseeg Vajtswv. Ib co tib neeg uas sawv ntawm lub rooj hais lus ntawd puav leej tau kawm txog sab kev ntseeg, tau raug cob qhia hauv tsev kawm ntawv, muaj txoj kev paub txog sab kev ntseeg thiab kev tshawb xav—lawv yog lub hauv paus uas tseem ceeb ntawm Kev Ntseeg Vajtswv. Kev Ntseeg Vajtswv cob qhia cov tib neeg zoo li no los qhuab qhia rau ntawm lub rooj hais lus, mus ncig tshaj tawm txoj moo zoo thiab mus ua hauj lwm. Lawv xav hais tias qhov muaj nuj nqis ntawm Kev Ntseeg Vajtswv yog nyob rau ntawm cov tib neeg uas muaj peev xwm zoo li cov tub kawm txog sab kev ntseeg, cov xib fwb thiab cov tub kawm txog sab kev ntseeg no uas tshaj tawm lus qhuab qhia; cov xib fwb thiab cov tub kawm ntawd yog lawv cov peev txheej. Yog tias tus xib fwb ntawm ib pawg ntseeg twg uas kawm tiav los ntawm ib lub tsev kawm ntawv los, es txawj piav qhia txog phau Vajluskub, tau nyeem qee phau ntawv ntawm sab ntsuj plig, thiab muaj kev paub me ntsis thiab ib txoj kev hais lus, ces pawg ntseeg ntawd huaj vam, thiab muaj koob muaj npe dua li lwm cov pawg ntseeg. Cov tib neeg hauv Kev Ntseeg Vajtswv no txhawb nqa txog dab tsi xwb? Kev paub. Yog li txoj kev paub no los qhov twg los? Nws los puag thaum ub los lawm. Puag thaum ub muaj Vajluskub, uas los ib tiam dhau ib tiam los lawm, txhua txhua tiam puav leej nyeem thiab kawm phau Vajluskub ntawd, los txog ntua rau niaj hnub no. Tib neeg muab phau Vajluskub ntawd faib ua ntau ntu thiab muab tsim kho ua ntau phau uas sib txawv rau tib neeg nyeem thiab kawm. Tiam sis qhov lawv kawm ntawd mas tsis yog qhov yuav to taub qhov tseeb thiab paub Vajtswv li cas, los sis yuav to taub Vajtswv lub siab nyiam thiab ntshai Vajtswv thiab zam kev phem li cas; tiam sis, yog lawv nyeem txoj kev paub uas muaj nyob rau hauv lawv lawm xwb. Feem ntau, lawv nrhiav mus rau tej lus zais tob uas muaj nyob rau hauv, lawv nrhiav kom pom seb tej lus hais tseg txog yav tom ntej twg hauv Phau Qhia Tshwm ntawd muaj tiav rau lub sij hawm twg, thaum twg tej kev puas tsuaj loj mam los txog, thaum twg ib txhiab xyoo mam los txog—tej no yog tej uas lawv kawm. Thiab yam lawv kawm puas muaj feem xyuam txog qhov tseeb? Tsis muaj. Vim li cas lawv thiaj li kawm tej yam uas tsis muaj feem xyuam txog qhov tseeb? Lawv yim kawm tej ntawd, ces lawv yim xav tias lawv to taub, thiab lawv yim npaj lawv tus kheej kom paub tej npe ntawv thiab kev qhuab qhia xwb. Lawv qhov peev txheej loj hlob ib yam nkaus. Lawv tej kev tsim nyog yim siab, ces lawv yim xav tias lawv muaj peev xwm ntau dua, lawv yim ntseeg tias lawv txoj kev ntseeg Vajtswv twb tiav lawm, thiab lawv yim xav tias lawv yeej yuav raug cawm dim thiab tau nkag mus rau hauv lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej xwb xwb li.

… Txhua tus hauv Kev Ntseeg Vajtswv uas kawm txog sab kev ntseeg, Vajluskub, thiab haj tseem kawm keeb kwm txog Vajtswv tes hauj lwm thiab los xij—lawv puas yog cov ntseeg tseeb? Lawv puas txawv cov ntseeg thiab cov raws Vajtswv qab uas Vajtswv hais txog ib qho li? Raws li Vajtswv pom, lawv puas ntseeg Vajtswv? (Tsis ntseeg.) Lawv kawm txog sab kev ntseeg, lawv kawm txog Vajtswv. Puas muaj ib qho txawv ntawm lawv cov uas kawm txog Vajtswv thiab cov uas kawm lwm yam li? Tsis muaj qhov txawv li. Lawv tsuas zoo ib yam li cov tib neeg uas kawm keeb kwm xwb, uas kawm lub tswv yim, uas kawm kev cai lij choj, uas kawm txog cev nqaij daim tawv txoj sia, uas kawm txog txhua yam nyob rau saum nruab ntug—lawv tsuas yog tsis nyiam kev tshawb fawb, los sis kev kawm txog cev nqaij daim tawv txoj sia, los sis lwm yam kev kawm xwb; lawv tsuas yog nyiam kev kawm txog sab kev ntseeg xwb. Cov tib neeg no kawm txog Vajtswv los ntawm kev tshawb nrhiav tej kev qhia thiab muab Vajtswv tes hauj lwm tso tseg—yog li yam uas tau los ntawm lawv txoj kev tshawb nrhiav yog dab tsi? Lawv puas muaj peev xwm txiav txim siab seb puas muaj Vajtswv los sis muaj? Lawv yeej yuav tsis muaj li. Lawv puas muaj peev xwm txiav txim siab txog Vajtswv lub siab nyiam? (Tsis muaj.) Vim li cas? Vim hais tias lawv ua neej nyob rau hauv cov lus thiab tej kab lus xwb, lawv ua neej nyob rau hauv txoj kev paub, lawv ua neej nyob rau hauv lub tswv yim, lawv ua neej nyob rau hauv noob neej lub siab thiab tej kev xav xwb. Lawv yeej yuav tsis muaj peev xwm pom tau Vajtswv li, lawv yeej yuav tsis tau txais Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia li. Vajtswv muab lawv tshab txhais li cas? Li cov tsis paub qhov tseeb, li cov tsis ntseeg. Cov tsis paub qhov tseeb thiab cov tsis ntseeg no koom nrog rau qhov uas hu hais tias lub zos Ntseeg Vajtswv, coj zoo li cov tib neeg uas ntseeg Vajtswv, coj zoo li cov Ntseeg Vajtswv—tiam sis qhov tseeb, lawv puas pe hawm Vajtswv tiag tiag? Lawv puas mloog Nws lus tiag tiag? Tsis mloog. Vim li cas? Ib yam uas muaj tseeb ces yog: Qhov ntawd yog vim, nyob hauv lawv lub siab mas, lawv tsis ntseeg tias Vajtswv tsim lub ntiaj teb, tias Nws kav txhua yam, tias Nws tuaj yeem los ua cev nqaij daim tawv, lawv haj yam tsis ntseeg tias muaj Vajtswv. Txoj kev tsis ntseeg no qhia txog dab tsi? Kev tsis ntseeg, kev tsis lees paub, thiab haj tseem yog ib tug cwj pwm uas cia siab tias tej lus hais tseg txog yav tom ntej uas Vajtswv hais txog ntawd—tshwj xeeb mas yog cov lus uas hais txog tej kev puas ntsuaj—tsis tau muaj tseeb thiab tsis tau muaj tiav. Qhov no yog tus cwj pwm uas lawv coj rau txoj kev ntseeg Vajtswv, thiab nws kuj yog lub ntsiab tseeb thiab lub ntsej muag tseeb ntawm qhov lawv hu hais tias txoj kev ntseeg. Cov tib neeg no kawm txog Vajtswv vim yog lawv muaj ib txoj kev ntshaw tshwj xeeb txog txoj kev kawm qib siab thiab kev paub txog kev kawm sab kev ntseeg, thiab xav paub txog qhov keeb kwm tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm xwb. Lawv tsis muaj ib yam dab tsi uas ntau tshaj li ib pab tub txawj ntse kawm txog sab kev ntseeglawm. Cov “tub txawj ntse” no tsis ntseeg tias muaj Vajtswv, yog li ntawd lawv yuav ua li cas thaum Vajtswv los ua hauj lwm thiab Nws cov lus muaj tiav lawm? Lawv thawj qhov kev xav yog dab tsi thaum lawv hnov tias Vajtswv twb los ua cev nqaij daim tawv lawm thiab tab tom ua tes hauj lwm tshiab? “Yeej tsis muaj hnub kiag li!” Lawv teem txim rau tus uas tshaj tawm txog Vajtswv tes hauj lwm tshiab, thiab haj tseem xav muab lawv tua pov tseg thiab. Qhov no yog ib qho kev qhia tshwm txog dab tsi? Qhov no tsis yog qhov qhia tshwm tias lawv yog cov tawm tsam Khetos tiag tiag no lov? Lawv ua yeeb ncuab rau Vajtswv tes hauj lwm thiab qhov muaj tiav ntawm Nws cov lus, tsis hais ib yam dab tsi txog Nws lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg li: “Yog tias Koj tsis yog yug los ua neeg thiab Koj cov lus tsis tau muaj tiav ces Koj yog Vajtswv. Yog tias Koj cov lus muaj tiav lawm thiab Koj twb yug los ua neeg lawm, ces Koj tsis yog.” Lub ntsiab lus rau qhov no yog dab tsi? Nws yog qhov tias lawv tsis tso cai rau Vajtswv txoj kev yug los ua neeg kom ntev npaum li lawv muaj txoj sia nyob. Qhov no tsis yog ib tug tawm tsam Khetos tiag tiag lov? Qhov no yog ib tugtawm tsam Khetos tseem tseem ntag. Puas muaj tej kev lees paub zoo li no nyob rau hauv lub zos ntawm sab kev ntseeg thiab? Tej kev lees paub zoo li no mas nrov heev, thiab kuj muaj zog heev: “Qhov Vajtswv tau yug los ua neeg ntawd tsis yog lawm, nws yeej tsis muaj hnub kiag li! Txhua txoj kev yug los ua neeg ces yog kev dag xwb!” Ib txhia nug hais tias, “Cov tib neeg no puas tau raug dag li?” Yeej tsis tau li! Lawv tsuas yog tsis muaj txoj tseem kev ntseeg Vajtswv xwb. Lawv tsis ntseeg tias muaj Vajtswv, lawv tsis ntseeg Vajtswv txoj kev yug los ua neeg, lawv tsis ntseeg Vajtswv tes hauj lwm uas tsim lub ntiaj teb, haj yam tsis ntseeg Vajtswv tes hauj lwm uas raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig thiab kev txhiv txhua tus tib neeg ntiaj teb kom dim. Rau lawv mas, kev kawm txog sab kev ntseeg uas lawv kawm ntawd yog ib co xwm txheej keeb kwm, nws yog ib hom kev qhuab qhia los sis kev tshawb xav.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Yog Neeg Phem, Lim Hiam, thiab Txawj Dag (Ntu Peb)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Ua coob tus neeg yeej tsis tawm tsam Vajtswv thiab khuam Vajntsujplig tes hauj lwm vim lawv tsis paub Vajtswv tes hauj lwm uas sib txawv thiab muaj ntau yam sib txuam, thiab, tshaj qhov ntawd, vim lawv tsuas muaj qhia kev paub me me xwb thiab kev qhuab qhia uas siv los ntsuas tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig lod? Txawm hais tias qhov kev ntsib kev pom ntawm cov neeg zoo li ntawd mas muaj nyob ntiav ntiav xwb, los lawv tseem khav theeb thiab tseem nyob yam tso siab lug thiab lawv tseem saib tsis tau Vajntsujplig tes hauj lwm, tsis quav ntsej txog Vajntsujplig tej kev qhuab qhia thiab, tshaj qhov ntawd, tseem siv lawv tej lus sib cav qub uas me me ntawd coj los “lees” Vajntsujplig tes hauj lwm thiab. Lawv kuj tseem ua txuj dag, thiab tseem ntseeg tag nrho txog lawv tus kheej tej kev kawm thiab kev paub, thiab ntseeg hais tias lawv muaj cuab kav yuav tsam mus thoob plaws lub ntiaj teb. Cov neeg zoo li ntawd tsis yog cov uas Vajntsujplig ntxub thiab tsis txais yuav, thiab lawv tseem yuav tsis raug rhuav tshem pov tseg nyob rau tiam tshiab thiab lod? Cov ntawd tseem tsis yog cov uas los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tseem tab meeg tawm tsam Nws cov niag neeg me me uas ruam ruam thiab siab phem phem xwb, cov uas tsuas lam khav hais tias lawv ntse npaum los cas xwb lod? Muaj ib qho nyuag kev paub me me txog Vajluskub xwb, los lawv tseem sim ua kub ua ntxov rau hauv lub ntiaj teb tej “tsev kawm txuj”; muab ib qho nyuag kev qhuab qhia ntiav ntiav los qhia tib neeg, lawv sim rhuav Vajntsujplig tes hauj lwm thiab sim muab ua kom nws khiav ncig lawv tus kheej qhov txheej txheem kev xav. Qhov muag pom ze npaum li lawv, los lawv tseem sim kom ntsia ib pliag xwb ces pom tag nrho Vajtswv tes hauj lwm 6,000 xyoo. Cov neeg no tsis muaj ib qho kev txawj xav uas tsim nyob hais txog li! Qhov tseeb, yog tib neeg yim muaj kev paub ntau zog txog Vajtswv, ces lawv yim txiav txim rau Nws tes hauj lwm qeeb zog xwb. Tshaj qhov ntawd, lawv tsuas tham me me txog lawv qhov kev paub txog Vajtswv tes hauj lwm niaj hnub no xwb, tab sis lawv yeej tsis maj mus rau lawv tej kev txiav txim li. Yog tib neeg yim paub tsawg zog txog Vajtswv, ces lawv yim khav theeb thiab ntseeg lawv tus kheej tshaj plaws li thiab lawv haj yam tsuas xav tshaj tawm txog Vajtswv kiag—tab sis lawv tsuas tham txog lub tswv yim xwb, thiab tsis muaj pov thawj dab tsi tiag tiag li. Cov neeg zoo li ntawd ces tsis muaj ib qho nuj nqis dab tsi hlo li. Cov uas pom Vajntsujplig tes hauj lwm ua ib qho kev ua si xwb ces yog cov uas tsis tseem ceeb dab tsi li. Cov uas tsis xyuam xim thaum lawv ntsib tes hauj lwm tshiab ntawm Vajntsujplig, cov uas tham tsis paub xaus, maj nroos yuav txiav txim, cov uas muab lub peev xwm ua ywj siab rau lawv tus yeeb yam los tsis lees paub qhov yog ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm, thiab cov uas cem thiab thuam nws—yog cov neeg uas tsis hwm leej twg li uas tsis yog tsis paub Vajntsujplig tes hauj lwm lod? Ua lawv tsis yog, tshaj ntxiv mus, cov neeg uas muaj kev khav theeb loj, cov neeg uas yeej xeeb txawm txaus siab rau lawv tus kheej thiab tsis muaj cuab kav yuav tswj tau li los? Txawm hais tias muaj ib hnub los txog es cov neeg zoo li ntawd txais yuav tes hauj lwm tshiab ntawm Vajntsujplig, los Vajtswv yeej tseem yuav tsis zam lawv li. Tsis yog lawv saib tsis taus cov uas ua hauj lwm rau Vajtswv nkaus xwb, tab sis lawv kuj tseem thuam Vajtswv Tus Kheej kiag thiab. Cov neeg liam liam zoo li ntawd yuav tsis raug zam txim rau li, tsis hais nyob rau tiam no los sis tiam tseem yuav los no li, thiab lawv yuav ntsib kev puas tsuaj mus ib txhis nyob hauv dab teb! Cov neeg uas tsis hwm lwm tus, nyob tso siab lug li ntawd ces lam ua txuj ntseeg Vajtswv xwb, thiab yog tib neeg yim zoo li no, ces lawv yim muaj yuav ua txhaum rau Vajtswv tej kev cai tswj fwm. Tsis yog tag nrho cov neeg khav theeb ntawd uas tawv ncauj nruab thiab, thiab cov uas yeej tsis mloog leej twg lus li, tag nrho sawv daws taug txoj kev no lod? Tsis yog lawv tawm tsam Vajtswv ib hnub dhau ib hnub, tus Vajtswv uas yeej tshiab tas mus li xwb thiab tsis muaj qub li lod?

Xaiv tawm los ntawm “Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tib neeg yeej ib txwm siab tsis ncaj thiab ua neej nyob rau hauv Ntxwgnyoog rooj ntxiab. Tag nrho txhua tus neeg yeej nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, nyob rau hauv tej kev ntshaw kom txhua yam mas yog lawv tus kheej li nkaus xwb, thiab yeej tsis muaj ib tug ntawm lawv kiag li uas yuav sib raug zoo nrog Kuv. Yeej muaj cov uas hais tias lawv yog cov muaj kev sib raug zoo nrog Kuv, tab sis cov neeg zoo li ntawd tseem pheej teev hawm tej mlom uas pom tsis meej. Txawm hais tias lawv lees paub Kuv lub npe hais tias yeej dawb huv los, lawv taug ib txoj kev uas khiav mus tsis thooj li Kuv, thiab lawv tej lus mas muaj kev khav theeb thiab kev ruaj siab rau lawv tus kheej puv nkaus nyob rau hauv xwb. Qhov no mas yog vim, nyob rau hauv tus cag, lawv sawv daws puav leej tawm tsam Kuv thiab tsis muaj kev sib raug zoo nrog Kuv. Txhua txhua hnub, lawv nrhiav Kuv tej lw nyob hauv Vajluskub thiab lam tau lam nrhiav tej nqe lus uas “zoo nyeem” uas lawv muab nyeem tsis paub xaus thiab muab hais tias yog tej nqe tej nqe Vajluskub. Lawv tsis paub tias yuav ua cas thiaj muaj kev sib raug zoo nrog Kuv los sis kev tawm tsam Kuv ho yuav zoo li cas. Lawv tsuas lam nyeem tej nqe Vajluskub li tej neeg dig muag xwb. Nyob rau hauv phau Vajluskub, lawv muab ib tug Vajtswv uas pom tsis tseeb kaw cia rau hauv, tus uas lawv yeej tsis tau pom dua li, thiab yeej tsis muaj cuab kav yuav pom tau li, thiab muab thau tawm coj los saib rau thaum lawv muaj sij hawm. Lawv ntseeg qhov uas muaj Kuv raws li qhov uas Vajluskub hais xwb, thiab lawv muab Kuv tso sib txig sib luag nrog phau Vajluskub; yog tsis muaj phau Vajluskub ces tsis muaj Kuv, thiab tsis muaj Kuv ces tsis muaj phau Vajluskub. Lawv tsis quav ntsej txog qhov uas muaj Kuv thiab tej yam Kuv ua li, tab sis ho rau siab ntso thiab kub siab lug kawm txhua lo lus hauv Vajluskub. Muaj coob tus haj tseem ntseeg hais tias kom Kuv txhob ua tej yam uas Kuv xav ua li yog hais tias Vajluskub tsis tau hais tseg ua ntej. Lawv muab Vajluskub saib tseem ceeb dhau heev lawm. Nws hais tau hais tias lawv saib tej lus thiab tej yam qhia tawm ntawd tseem ceeb dhau heev lawm, txog ntua qhov uas lawv siv tej nqe lus hauv Vajluskub los ntsuas txhua lo lus Kuv hais thiab los cem thuam Kuv. Qhov lawv nrhiav ntawd tsis yog txoj kev sib raug zoo nrog Kuv, los sis qhov uas yuav ua kom muaj kev sib raug zoo nrog qhov tseeb, tab sis tsuas yog qhov ua kom muaj kev sib raug zoo nrog cov lus ntawm phau Vajluskub, thiab lawv ntseeg, yam tsis muaj ib qho zam tau li, hais tias tej yam uas tsis yoog raws Vajluskub ces yeej tsis yog Kuv tes hauj lwm. Cov neeg ntawd tsis yog cov Falixai cov xeeb leej xeeb ntxwv uas paub lawv tes dej num lod? Cov Falixai uas yog neeg Yudai siv Mauxe txoj kev cai los teem txim rau Yexus. Lawv tsis nrhiav kev sib raug zoo nrog rau tus Yexus uas nyob rau lub sij hawm ntawd, tab sis mas tsuas rau siab ntso ua raws tej kev cai ntawd nruj npaum nkaus li txhua tus ntawv uas tau sau tseg, txog ntua qhov uas—tom qab nog txim rau Nws hais tias tsis ua raws cov kev cai hauv Vajluskub Qub thiab tsis yog tus Mexiyas—lawv muab Yexus tus uas tsis muaj kev txhaum ntawd ntsia kiag rau saum tus ntoo khaub lig. Lawv tus moj yam tseeb yog dab tsi? Tsis yog qhov uas lawv tsis nrhiav kev sib raug zoo nrog qhov tseeb los? Lawv mas mob siab tshaj plaws rau txhua lo lus hauv Vajluskub ces tsis quav ntsej txog qhov Kuv siab nyiam los sis tej kauj ruam thiab tej kev ua Kuv tes hauj lwm. Lawv tsis yog cov neeg uas nrhiav qhov tseeb, tab sis tsuas yog cov neeg uas tuav tej lus ruaj ruaj xwb; lawv tsis yog cov neeg ntseeg Vajtswv, tab sis tsuas yog cov neeg ntseeg Valuskub xwb. Qhov tseem ceeb tshaj, lawv yog cov dev zov phau Vajluskub xwb. Yuav kom tiv thaiv tau lawv qhov kev txaus siab rau phau Vajluskub, los mus txhawb nqa lub meej mom ntawm Vajluskub, thiab tiv thaiv Vajluskub lub koob npe zoo, lawv ua mus txog qhov uas muab tus Yexus uas muaj lub siab hlub tshua sawv daws ntawd ntsia kiag rau saum tus ntoo khaub lig. Qhov no lawv tsuas lam ua los tiv thaiv Vajluskub xwb, thiab ua los mus tuav lub meej mom ntawm txhua lo lus hauv Vajluskub uas nyob hauv neeg lub siab xwb. Yog li ntawd lawv yeem muab lawv lub neej yav pem suab thiab kev theej txhoj daws kev txhaum tso pov tseg es los nog txim rau Yexus, tus uas tsis ua raws li tej lus qhuab qhia hauv Vajluskub, rau lub qhov tuag. Lawv tsis yog qhev rau txhua lo lus hauv Vajluskub thiab los?

Thiab ua li cov neeg niaj hnub no ne? Khetos tau los nthuav tawm qhov tseeb, tab sis lawv yeem muab Nws ntiab tawm hauv lub ntiaj teb no es kom lawv thiaj li tau kev mus rau ntuj ceeb tsheej thiab tau txais kev hlub. Lawv yeem tsis lees paub qhov tseeb uas tshwm sim los ntawd es thiaj li tiv thaiv tau lawv txoj kev nyiam Vajluskub, thiab lawv yeem rov qab muab tus Khetos uas los muaj cev nqaij daim tawv ntawd ntsia rau saum ntoo khaub lig dua thiab es kom thiaj li paub meej hais tias phau Vajluskub yuav muaj nyob mus ib txhis. Tib neeg yuav ua cas tau txais Kuv txoj kev cawm dim thaum uas nws muaj lub siab phem thiab tus yam ntxwv tawm tsam Kuv tag npaum li mas? Kuv nrog tib neeg nyob, tab sis tib neeg tsis paub tias muaj Kuv. Thaum Kuv tsom Kuv lub teeb ci rau tib neeg, nws yeej tseem tsis paub tias muaj Kuv li. Thaum Kuv tso Kuv txoj kev npau taws rau saum tib neeg, nws haj yam muaj zog tsis lees paub tias muaj Kuv li thiab. Tib neeg nrhiav kev sib raug zoo nrog rau tej lus thiab kev sib raug zoo nrog rau Vajluskub, tab sis tsis muaj ib tug uas yuav los rau ntawm Kuv xub ntiag los nrhiav kev sib raug zoo nrog rau qhov tseeb. Tib neeg ntsia Kuv rau puag saum ntuj ceeb tsheej thiab mob siab txhawj xeeb tias muaj Kuv nyob saum ntuj ceeb tsheej, tab sis tsis muaj leej twg quav ntsej txog Kuv ntawm cev nqaij daim tawv, vim Kuv tus uas nrog tib neeg nyob ua ke ntawd yeej tsis tseem ceeb dab tsi li. Cov uas tsuas nrhiav kev sib raug zoo nrog rau cov lus hauv Vajluskub thiab cov uas nrhiav kev sib raug zoo nrog rau ib tug Vajtswv uas pom tsis tseeb mas yog ib qho laj ntsia tshaj plaws rau Kuv. Qhov no mas vim yog tej uas lawv teev hawm ntawd tsuas yog tej lus tsis ciaj sia xwb, thiab ib tug Vajtswv uas muaj peev xwm muab tej yam muaj nqis uas qhia tsis tau ntawd rau lawv; tus lawv teev hawm ntawd yog ib tug Vajtswv uas yuav muab Nws tus kheej pw kiag rau hauv tib neeg lub xib teg—ib tug Vajtswv uas tsis muaj nyob qhov twg li. Dab tsi, yog li ntawd nas, es cov neeg zoo li ntawd thiaj yuav tau txais los ntawm Kuv? Tib neeg mas qis dhau heev lawm rau tej lus. Cov uas tawm tsam Kuv, cov uas taij thov Kuv tsis tseg tsis tu, cov uas tsis nyiam qhov tseeb kiag, cov uas tig ntxeev siab rau Kuv—yuav ua li cas lawv thiaj muaj kev sib raug zoo nrog Kuv tau mas?

Cov uas tawm tsam Kuv yog cov uas tsis muaj kev sib raug zoo nrog Kuv. Qhov ntawd ces kuj yog cov uas tsis nyiam qhov tseeb tib yam nkaus li thiab. Cov uas tig ntxeev siab rau Kuv ces haj yam tawm tsam Kuv thiab tsis sib raug zoo nrog Kuv. Kuv muab cov uas tsis sib raug zoo nrog Kuv ntawd cob kiag rau tus phem ob txhais tes, thiab Kuv muab lawv rho tawm kiag mus rau tus phem txoj kev coj tsis ncaj, tso plhuav lawv mus qhia tawm txog lawv tej kev ua neeg phem, thiab thaum kawg ces muab lawv cev kiag mus rau tus tus phem kom muab nqos kiag. Kuv tsis quav ntsej txog tias pes tsawg leej teev hawm Kuv, ces hais tau hais tias, Kuv tsis quav ntsej tias muaj pes tsawg tus neeg ntseeg Kuv li. Tag nrho qhov Kuv quav ntsej txog ces yog seb pes tsawg leej thiaj muaj kev sib raug zoo nrog Kuv xwb. Qhov ntawd yog vim tias tag nrho cov uas tsis sib raug zoo nrog Kuv ntawd yog cov phem uas ntxeev siab rau Kuv; lawv yog Kuv cov yeeb ncuab, thiab Kuv yuav tsum tsis muab Kuv cov yeeb ncuab “tso rau qhov chaw teev hawm” nyob hauv Kuv lub tsev. Cov uas sib raug zoo nrog Kuv ces yuav tau tiam Kuv nyob hauv Kuv lub tsev mus ib txhis, thiab cov uas tawm tsam Kuv ces yuav raug ris Kuv txoj kev rau txim mus ib txhis. Cov uas tsuas quav ntsej txog cov lus hauv Vajluskub thiab cov uas tsis quav ntsej txog qhov tseeb los sis tsis nrhiav Kuv tej hneev taw—lawv tawm tsam Kuv, vim lawv muab Kuv kem ciam raws li Vajluskub hais, muab Kuv kaw cia nyob rau hauv Vajluskub, thiab tau thuam Kuv loj kawg kiag. Cov neeg zoo li ntawd yuav los tau rau ntawm Kuv lub xub ntiag li cas? Lawv tsis quav ntsej txog Kuv tej kev ua zoo, los sis Kuv siab nyiam, los sis qhov tseeb, tab sis ho mob siab rau tej lus—tej lus uas tua kom tuag. Cov neeg zoo li ntawd ho yuav sib raug zoo nrog Kuv tau li cas?

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Nrhiav Txoj Hau Kev Kom Sib Raug Zoo Nrog Rau Khetos” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 2. Qhov tseeb qhov muaj tiag yog dab tsi, thiab tej ntaub ntawv thiab tej kev qhuab qhia yog dab tsi

Ntxiv Mus: 1. Qhov sib txawv ntawm tus Vajntsujplig tes hauj lwm thiab cov ntsujplig phem tes hauj lwm yog dab tsi

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No