3. Ib tug neeg kov yeej yog dab tsi thiab ib tug neeg twg yuav raug Vajtswv ua kom yog ib tug neeg kov yeej li cas ua ntej tej kev puas ntsoog los txog

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Cov no yog lawv cov uas tawm ntawm txoj kev ceeb laj txom nyem loj los, thiab twb ntxhua lawv tej tsoos tsho, thiab ua rau lawv dawb paug rau hauv tus Me Nyuam Yaj cov ntshav lawm” (Qtsh 7:14).

“Thiab kuv saib thiab pom ib tug Me Nyuam Yaj sawv saum lub roob Xi-oo, thiab muaj ib puas plaub caug plaub txhiab leej nrog Nws, uas muaj Nws Leej Txiv lub npe sau rau saum lawv hauv pliaj. Thiab kuv hnov ib lub suab tawm saum ntuj ceeb tsheej los, zoo li lub suab ntawm ntau tus dej, thiab zoo li lub suab xob nroo uas nrov loj heev: thiab kuv hnov lub suab ntawm cov neeg uas ntaus nkauj nog ncas nrog rau lawv tej nkauj nog ncas: Thiab lawv hu nkauj yam li yog ib zaj nkauj tshiab rau ntawm lub zwm txwv xub ntiag, thiab rau ntawm plaub tug tsiaj thiab cov txwj laus xub ntiag: thiab tsis muaj ib tug tib neeg twg yuav kawm tau zaj nkauj ntawd li tsuas yog ib puas plaub caug plaub txhiab leej xwb, uas yog cov twb raug txhiv dim tawm ntawm lub ntiaj teb los lawm. Cov no yog lawv cov uas tsis tau dub tsuas nrog rau poj niam li; vim lawv tseem yog cov nraug xwb. Cov no yog lawv uas caum raws tus Menyuam Yaj qab mus rau txhua txhia qhov uas Nws mus. Cov no yog raug cawm dim hauv tib neeg los, yog thawj phaum txiv rau Vajtswv thiab rau tus Menyaum Yaj. Thiab nyob hauv lawv lub qhov ncauj tsis muaj lus dag li; lawv yeej tsis muaj qhov tsuas dub hlo li” (Qtsh 14:1–5).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Tib neeg yuav raug tsim kho kom muaj txhua yam puv npo nyob rau Tiam Lub Nceeg Vaj. Tom qab kev kov yeej lawm, tib neeg yuav raug cob rau kev lim tib neeg kom dawb huv thiab raug kev ceeb laj txom nyem loj. Cov uas muaj cuab kav kov yeej thiab sawv ua tim khawv rau lub sij hawm raug kev ceeb laj txom nyem loj no yog cov uas thaum kawg yuav tau txhua yam puv npo; lawv yog cov kov yeej. Nyob rau thaum lub sij hawm muaj kev ceeb laj txom nyem loj no, mas tib neeg yuav tsum txais yuav kev lim tib neeg kom dawb huv, thiab qhov kev lim tib neeg kom dawb huv no mas yog qhov kev piv txwv kawg ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Nws yog zaum kawg uas tib neeg yuav raug lim kom dawb huv ua ntej tag nrho Vajtswv qhov kev cawm tib neeg ntawd yuav xaus, thiab tag nrho cov ua ntseeg Vajtswv yuav tsum txais yuav qhov kev sim siab zaum kawg no, thiab lawv yuav tsum txais yuav qhov kev lim tib neeg kom dawb huv zaum kawg no. Cov uas raug kev ceeb laj txom nyem loj yog cov uas tsis muaj Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm thiab Vajtswv txoj kev coj qhia, tab sis cov uas tau raug kov yeej lawm tiag thiab cov uas nrhiav Vajtswv tiag ces thaum kawg yuav sawv tau ntseg ntsos; lawv yog cov uas muaj kev ua neeg thiab cov uas hlub Vajtswv tiag. Tsis hais Vajtswv yuav ua dab tsi li, cov neeg kov yeej no yuav tsis plam cov zeem muag thiab tseem yuav muab qhov tseeb coj los xyaum ua yam tsis pub plam lawv cov lus tim khawv li. Lawv yog cov uas thaum kawg yuav tawm hauv qhov kev ceeb laj txom nyem loj ntawd los.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kuv twb tau hais dhau los lawm hais tias ib pab neeg kov yeej raug muab tau nyob sab Hnub Tuaj, cov neeg kov yeej uas los ntawm qhov kev ceeb laj txom nyem loj los. Tej lus no txhais tau li cas? Tej ntawd txhais tau hais tias cov neeg no tsuas raug muab tau tom qab uas lawv twb raug kev txiav txim thiab kev rau txim, thiab kev qhuab ntuas thiab kev qhuab qhia, thiab ntau yam kev tsim khom kom zoo lawm. Qhov kev ntseeg ntawm cov neeg no mas tsis yog qhov uas pom tsis meej thiab tsuas muaj nyob rau hauv kev xav nkaus xwb, tab sis yeej muaj tseeb tiag. Lawv yeej tsis tau pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv twg li, los sis tej yam txuj ci tseem ceeb dab tsi li, lawv tsis hais txog tej ntaub ntawv thiab kev qhuab qhia tob tob li, los sis tej kev pom tob tob; tab sis lawv tsuas muaj qhov muaj tiag, thiab Vajtswv cov lus, thiab kev paub tseeb txog qhov uas Vajtswv yeej muaj tiag xwb. Ua pab neeg ntawd tseem tsis muaj peev xwm muab Vajtswv lub hwj chim coj los ua kom to taub yooj yim thiab los?

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Txoj Lus Ua Tau Txhua Yam” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kev ntseeg Vajtswv yuav tsum mloog Nws lus thiab muaj kev paub txog Nws tes dej num. Vajtswv tau ua tes dej num ntau heev—muaj peev xwm hais rau txhua tus neeg tau tias nws yog kev ua kom zoo tiav log, kev lim tib neeg kom dawb huv, thiab tseem tshaj qhov no, yog kev qhuab ntuas. Yeej tsis muaj ib kauj ruam ntawm Vajtswv tes dej num uas yuav haum xeeb nrog tib neeg tej kev xav phem; qhov ua ua rau tib neeg muaj kev lom zem yog Vajtswv cov lus. Thaum Vajtswv los, tib neeg yuav tsum zoo siab rau Nws lub meej mom thiab Nws kev chim siab. Txawm li cas los xij, txawm Nws cov lus yuav zoo li cas los xij, Nws los cawm tib neeg thiab ua kom tib neeg zoo tiav log. Li cov tsiaj, tib neeg yuav tsum ua tes hauj lwm kom tiav raws li qhov lawv tsim nyog ua, thiab ua tim khawv rau Vajtswv rau ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv. Hauv txhua txoj kev sim siab lawv yuav tsum lees ua tim khawv tias lawv yuav tsum txhawb nqa, thiab ua kom nrov muaj ceem rau Vajtswv tej txiaj ntsig. Ib tug neeg uas ua li no ces yog tus muaj yeej. Txawm Vajtswv yuav tsim kho kom koj zoo li cas los xij, koj yuav tsum muaj kev ruaj siab puv npo thiab txhob poob kev ruaj siab rau Nws. Koj ua yam uas tib neeg yuav tsum tau ua. Qhov no yog yam uas Vajtswv xav kom tib neeg ua, thiab tib neeg lub siab yuav tsum muaj peev xwm tig rov qab los cuag Nws thiab tig xub ntiag rau Nws txhua lub sij hawm uas dhau mus. Qhov no yog ib tug neeg muaj yeej. Cov neeg uas Vajtswv hais txog tias yog “cov neeg muaj yeej” yog cov neeg uas tseem muaj peev xwm ua tim khawv thiab tswj lawv txoj kev ruaj siab tau li qhov qub thiab muab kev fij ncaj ncees rau Vajtswv thaum nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias thiab thaum raug Ntxwgnyoog cuam tshuam, lawv nrhiav pom lawv tus kheej tias nyob rau hauv txoj kev txaus ntuj. Yog koj tseem muaj peev xwm ua tau lub siab dawb huv rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tuav tau koj txoj kev hlub tiag rau Vajtswv li qhov qub, txawm yuav muaj dab tsi los xij, koj yeej tseem ua tim khawv rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab qho no yog yam uas Vajtswv hais txog kev ua “tib tug neeg muaj yeej.” Yog koj txoj kev caum raws zoo heev lawm thaum Vajtswv foom koob hmoov rau koj, tab sis koj tsis cia li khiav tsis txais Nws tej koob hmoov, qhov no puas yog kev dawb huv? Vim koj yeej paub tias qhov no muaj tseeb lawm, koj yuav tsum ua raws nws kom mus txog thaum kawg; koj yuav tsum tuav koj txoj kev fij ncaj ncees rau Vajtswv li qhov qub. Vim koj yeej pom lawm tias Vajtswv Tus Kheej tau los rau hauv lub ntiaj teb yog los ua kom koj zoo tiav log, koj yuav tsum muab tag nrho koj lub siab rau Nws. Yog koj tseem muaj peev xwm raws Nws txawm tias Nws yuav ua dab tsi los xij, txawm tias thaum kawg Nws npaj tau tej yam uas koj tsis tau raws li koj siab xav los xij, qhov no yog kev tuav koj txoj kev dawb huv rau ntawm Vajtswv xub ntiag tau ruaj khov li qhov qub. Kev muab lub cev ntawm sab ntsujplig dawb huv thiab kev dawb huv xeeb txawm los fij rau Vajtswv txhais tau tias kev tuav lub siab ncaj ncees rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Rau ntawm tib neeg, qhov muaj tseeb yog kev dawb huv, thiab rab peev xwm muab kev ncaj ncees rau Vajtswv yog kev tuav kev dawb huv. Qhov no yog yam uas koj yuav tsum tau xyaum ua kiag. Thaum koj tsim nyog thov vajtswv, koj thov vajtswv; thaum koj tsim nyog yuav los sib qhia ua ke, koj ua li ntawd; thaum koj tsim nyog hu nkauj qhuas vajtswv, koj hu nkauj qhuas vajtswv; thiab thaum koj tsim nyog tso lub cev nqaij daim tawv tseg, koj yuav tau tso lub cev nqaij daim tawv tseg. Thaum koj ua koj tes hauj lwm, koj tsis txhob lam ua kom dhau mus xwb; thaum koj ntsib kev sim siab koj sawv ruaj khov. Qhov no yog kev fij ncaj ncees rau Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Tuav Koj Txoj Kev Fij Ncaj Ncees rau Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Rau txhua kauj ruam ntawm Vajtswv tes dej num, nws muaj ib txoj hau kev uas tib neeg yuav tsum tau koom tes. Vajtswv lim tib neeg kom dawb huv yog li lawv thiaj muaj kev ruaj siab rau thaum lawv raug tej kev lim tib neeg kom dawb huv. Vajtswv ua kom tib neeg zoo tiav log los yog li lawv thiaj muaj kev ruaj siab raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv thiab txaus siab kam lees txais Nws tej kev lim tib neeg kom dawb huv thiab kam cia raug saib xyuas thiab raug qhuab qhia los ntawm Vajtswv. Vajtswv tus Vajntsujplig ua tes dej num rau hauv tib neeg txhawm rau muab kev qhuab qhia thiab kev to taub zoo rau lawv, thiab kom lawv muaj kev koom tes nrog Nws thiab xyaum ua. Vajtswv tsis hais dab tsi rau thaum lub sij hawm ua kev lim tib neeg kom dawb huv. Nws tsis hais Nws lub suab lus tawm li, tab sis tseem muaj tes dej num rau tib neeg ua. Koj yuav tsum tuav yam koj twb muaj lawm, koj tseem yuav tsum muaj peev xwm thov Vajtswv, mus ze Vajtswv, thiab ua tim khawv rau ntawm Vajtswv xub ntiag; kev ua li no koj thiaj ua koj tus kheej tes hauj lwm tiav log. Nej txhua tus yuav tsum pom tseeb los ntawm Vajtswv tes dej num tiass Nws tej kev sim siab ntawm tib neeg txoj kev ruaj siab thiab txoj kev hlub uas hais kom lawv yuav tsum tau thov Vajtswv kom ntau ntxiv, thiab lawv yuav tsum nquag saj Vajtswv cov lus rau ntawm Nws xub ntiag. Yog Vajtswv qhia koj thiab koj to taub Nws txoj kev xav, tiam sis koj tsis muab tej no coj los xyaum ua kiag, koj yuav tsis tau dab tsi hlo li. Thaum koj muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua, yuav ua rau koj muaj peev xwm thov Nws, thiab thaum koj saj Nws cov lus koj yuav tsum los rau ntawm Nws xub ntiag thiab nrhiav thiab muaj kev ruaj siab kom puv npo rau Nws, yam tsis hnov tag kev cia siab los sis tsis ntab ntws dab tsi. Cov neeg uas tsis muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua kiag kom puv npo rau thaum tuaj sib ntsib, yuav poob rau txoj kev txaus ntuj thaum lawv rov qab mus tsev. Tseem muaj qee leej uas tsis xav tuaj sib ntsib ua ke. Yog li, koj yuav tsum pom tseeb tes hauj lwm uas tib neeg yuav tsum ua kom tiav hlo. Koj tsis tas yuav tsum paub Vajtswv txoj kev xav seb yog dab tsi, tab sis koj muaj peev xwm ua koj tes hauj lwm, koj muaj peev xwm thov vajtswv thaum koj yuav tsum tau thov, koj muaj peev xwm xyaum ua raws qhov tseeb thaum koj yuav tsum tau ua, thiab koj muaj peev xwm ua yam uas tib neeg tsim nyog ua. Koj muaj peev xwm tuav koj lub zeem muag kom tau raws li qhov qub. Kev ua tau raws li no, koj yuav muaj peev xwm lees txais Vajtswv tes dej num kauj ruam tom ntej. Thaum Vajtswv zais npog kev ua tes dej num, nws yog ib qho teeb meem yog koj tsis nrhiav. Thaum Nws hais lus thiab qhia tej lus ntseeg rau hauv lub sij hawm sawv daws tuaj sib koom, koj mob siab mloog, tab sis thaum Nws tsis hais lus lawm ces koj tsis muaj lub zog thiab tig rov qab. Hom neeg dab tsi thiaj ua li no? Qhov no yog ib tug neeg uas tsuas lawv qab raws pawg tsiaj xwb. Lawv tsis muaj kev khov kho, tsis muaj lus tim khawv, thiab tsis muaj zeem muag! Cov neeg feem coob yeej zoo li no. Yog koj ua raws li txoj kev no mus ntxiv, ib hnub twg thaum koj ntsib ib qho kev sim siab loj, koj yuav poob rau kev rau txim. Kev ua lub siab khov kho yog ib qho tseem ceeb heev rau Vajtswv tus txheej txheem kev tsim ua kom tib neeg zoo tiav log. Yog koj tsis muaj qhov ua xyem xyav rau ib kauj ruam ntawm Vajtswv tes dej num, yog koj ua tib neeg tes hauj lwm tau tiav hlo, yog koj tuav lub siab ncaj ncees txog yam uas Vajtswv hais kom koj xyaum ua, qhov ntawd yog qhov koj nco qab txog Vajtswv tej lus qhia, thiab txawm tias Nws yuav ua dab tsi rau tiam tam sim no los xij koj yuav tsum tsis muaj qhov ua xyem xyav txog Nws tes dej num, tuav koj txoj kev khov kho li qhov qub, tuav koj lo lus ua tim khawv, thiab yuav tsum ua kom muaj yeej txhua kauj ruam, ces thaum kawg koj yuav raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv thiab raug ua ib tug neeg muaj yeej. Yog koj muaj peev xwm tuav khov kho kom dhau txhua kauj ruam ntawm Vajtswv tej kev sim siab, thiab yog koj tseem muaj peev xwm tuav khov kho kom mus txog thaum kawg, ces koj yog ib tug muaj yeej, koj yog ib tug uas raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Tuav Koj Txoj Kev Fij Ncaj Ncees rau Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nyob rau txhua kauj ruam ntawm tes dej num uas Vajtswv ua rau hauv tib neeg, sab nraud ces nws tshwm muaj kev sib tshuam mus los ntawm tib neeg, li uas yog yug ntawm tib neeg tej kev npaj los sis los ntawm tib neeg txoj kev sib cuam tshuam. Tab sis nyob rau tom qab, txhua kauj ruam ntawm tes dej num, thiab txhua yam uas tshwm sim, yog ib lo lus twv los ntawm Ntxwgnyoog rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab cheem tsum tib neeg tuav lawv tej lus tim khawv khov kho rau Vajtswv. Muab thaum Yauj raug sim coj los ua piv txwv: Nyob rau tom qab, Ntxwgnyoog muaj ib qho lus twv nrog Vajtswv, thiab yam uas muaj tshwm sim rau Yauj yog tej kev ua ntawm tib neeg thiab kev sib cuam tshuam ntawm tib neeg. Nyob rau tom qab txhua kauj ruam ntawm tes dej num uas Vajtswv ua rau hauv nej yog Ntxwgnyoog lo lus twv nrog Vajtswv—nyob rau tom qab nws yog ib ntsug rog. Piv txwv li no, yog tias koj coj tsis ncaj rau koj cov kwv tij thiab cov muam, koj yuav muaj ib co lus uas koj xav hais—cov lus uas koj xav tias tej zaum tsis ua rau Vajtswv zoo siab—tab sis yog tias koj tsis hais cov lus ntawd, koj yuav tsis xeeb txob rau sab hauv, thiab nyob rau sij hawm no, ib ntsug rog yuav pib ua nyob rau hauv koj: “Kuv hais los sis tsis hais ne?” Nov yog ntsug rog. Yog li, txhua yam uas koj ntsib yeej muaj ib ntsug rog, thiab thaum muaj ib ntsug rog nyob rau hauv koj, ua tsaug rau koj txoj kev koom tes thiab kev txom nyem, Vajtswv ua hauj lwm rau hauv koj. Thaum kawg, koj muaj peev xwm muab qhov teeb meem tso rau ib sab hauv koj thiab txoj kev npau taws cia li tuag lawm. Qhov zoo li no yog qhov pauv ntawm koj txoj kev koom tes nrog Vajtswv. Txhua yam uas tib neeg ua yeej cheem tsum kom lawv them ib tug nqi hauv lawv tej dag zog. Yog tsis muaj txoj kev txom nyem, lawv yeej ua tsis tau kom Vajtswv txaus siab; lawv haj tseem twb txav tsis tau ze los ua kom Vajtswv txaus siab, thiab lawv tsuas lam hais tej niag lus qhuav qhuav xwb! Tej lus qhuav qhuav puas ua tau rau Vajtswv txaus siab? Thaum Vajtswv thiab Ntxwgnyoog ua rog rau sab yeeb ceeb, koj yuav ua kom Vajtswv txaus siab li cas, thiab koj yuav tuav koj tej lus tim khawv khov kho rau Nws li cas? Koj yuav tsum paub tias txhua yam uas tshwm sim rau koj yog ib qho kev sim siab loj thiab lub sij hawm uas Vajtswv xav tau koj hais lus tim khawv. Txawm tias lawv zoo li tsis tshua tseem ceeb luaj twg los ntawm sab nraud, los thaum tej no tshwm sim lawv qhia seb koj hlub Vajtswv los sis tsis hlub. Yog tias koj hlub, koj yuav muaj peev xwm tuav koj tej lus tim khawv khov kho rau Nws, thiab yog tias koj tsis muab txoj kev hlub rau Nws coj los xyaum, qhov no qhia tias koj tsis yog ib tug uas muab qhov tseeb coj los xyaum coj, tias koj tsis muaj qhov tseeb, thiab tsis muaj sia, tias koj yog ib co npluag nplej xwb! Txhua yam uas tshwm sim rau tib neeg tshwm sim rau thaum Vajtswv xav kom lawv tuav lawv tej lus tim khawv khov kho rau Nws. Txawm tias tsis muaj dab tsi loj tshwm sim rau koj tam sim no thiab koj tsis hais lus tim khawv loj los xij, txhua yam ntxaws ntxaws ntawm koj lub neej txhua hnub yeej yog ib qho lus tim khawv rau Vajtswv lawm. Yog tias koj yeej txoj kev hwm ntawm koj cov kwv tij thiab cov muam, koj cov neeg hauv tsev, thiab txhua tus puag ncig koj; yog tias, muaj ib hnub, cov tsis ntseeg tuaj, thiab qhuas txhua yam uas koj ua, thiab pom tias txhua yam uas Vajtswv ua mas zoo heev, ces koj hais tau lus tim khawv lawm. Txawm tias koj tsis muaj kev nkag siab thiab koj lub peev xwm tsis zoo los, los ntawm Vajtswv txoj kev kho kom zoo tiav log ntawm koj, koj muaj peev xwm ua tau rau Nws txaus siab thiab kub siab rau Nws lub siab nyiam, qhia lwm tus txog tes dej num loj uas Nws tau ua rau hauv tib neeg ntawm cov uas muaj lub peev xwm phem tshaj plaws. Thaum tib neeg los paub Vajtswv thiab rais los ua cov kov yeej rau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag lawm, ua siab ncaj rau Vajtswv mus deb heev, ces tsis muaj leej twg muaj txha nqaj nqaum ntau npaum li pab tib neeg no, thiab qhov no yog qhov lus tim khawv uas loj tshaj plaws. Txawm tias koj tsis muaj peev xwm ua ntawm qhov ua tes dej num loj los, koj muaj peev xwm ua rau Vajtswv txaus siab. Lwm tus muab tsis tau lawv tej kev xav phem tso rau ib sab, tab sis koj muab tau; lwm tus hais tsis tau lus tim khawv rau Vajtswv rau hauv lawv tej kev paub, tab sis koj siv tau koj lub siab thiab tej koj ua los rov them rau Vajtswv txoj kev hlub thiab hais lus tim khawv muaj kuab rau Nws. Tsuas yog qhov no xwb thiaj suav li ib txoj kev tseem kev hlub Vajtswv. Yog tias koj tsis muaj peev xwm ntawm qhov no, ces koj tsis hais lus tim khawv rau hauv koj cov neeg hauv tsev, hauv koj cov kwv tij thiab cov muam, los sis rau ntawm cov tib neeg ntawm lub ntiaj teb no xub ntiag. Yog tias koj tsis muaj peev xwm hais lus tim khawv rau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag, Ntxwgnyoog yuav luag rau koj, nws yuav saib koj li tso dag, li ib yam khoom ua si, nws yuav saib koj li ruam thiab ua rau koj vwm. Nyob rau yav pem suab, tej kev sim siab loj yuav ua rau koj ntog—tab sis hnub no, yog tias koj hlub Vajtswv nrog ib lub siab tseeb, thiab yog tias, txawm tias tej kev sim siab tom ntej loj npaum li cas kuj xij, yam tsis tau xav tias muaj dab tsi tshwm rau koj, koj muaj peev xwm tuav koj tej lus tim khawv khov kho thiab muaj peev xwm ua rau Vajtswv txaus siab, ces koj lub siab yuav raug nplig, thiab koj yuav tsis ntshai txawm tias tej kev sim siab uas koj ntsib rau yav pem suab yuav loj npaum cas kuj xij. Nej pom tsis tau yam yuav tshwm sim rau yav pem suab; nej tsuas ua tau rau Vajtswv txaus siab hauv tej xwm txheej hnub no xwb. Nej tsis muaj peev xwm ntawm qhov ua ib teg dej num loj thiab yuav tsum tsom ntsoov rau qhov ua kom Vajtswv txaus siab los ntawm qhov paub Nws tej lus hauv lub neej tiag tiag, thiab ua tim khawv khov thiab hais lus tim khawv muaj kuab uas coj txoj kev txaj muag los rau Ntxwgnyoog. Txawm tias koj cev nqaij daim tawv tseem tsis tau txaus siab thiab yuav raug txom nyem los, koj yuav ua tau rau Vajtswv txaus siab thiab coj txoj kev txaj muag los rau Ntxwgnyoog. Yog tias koj ib txwm xyaum li no, Vajtswv yuav qhib ib txoj kev rau ntawm koj xub ntiag. Thaum, muaj ib hnub, ib txoj kev sim siab loj los, lwm tus yuav ntog, tab sis koj tseem yuav muaj peev xwm sawv tau khov kho: Vim tus nqi uas koj tau them lawm, Vajtswv yuav tiv thaiv koj xwv koj thiaj sawv tau khov kho thiab tsis tog. Yog tias, kuj ib yam thiab, koj muaj peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum coj thiab ua rau Vajtswv txaus siab nrog ib lub siab uas hlub Vajtswv tiag tiag, ces Vajtswv yuav tiv thaiv koj tiag nyob rau tej kev sim siab yav pem suab. Txawm tias koj ruam thiab siab me thiab peev xwm tsis zoo los, Vajtswv yeej yuav tsis ntxub ntxaug tawm tsam koj. Nws yog nyob ntawm seb koj tej kev xav tau puas yog. Hnub no, koj muaj peev xwm ua rau Vajtswv txaus siab, hauv qhov uas koj ua twb zoo mloog rau yam ntxaws uas me tshaj plaws, koj ua rau Vajtswv txaus siab rau hauv txhua yam, koj muaj ib lub siab uas hlub Vajtswv tiag tiag, koj muab koj lub siab tiag tiag rau Vajtswv, thiab txawm tias muaj qee yam koj to taub tsis tau los, koj los tau rau ntawm Vajtswv xub ntiag los tsim kho koj tej kev xav tau thiab nrhiav Vajtswv lub siab nyiam, thiab koj ua txhua yam uas yuav tsum ua los ua rau Vajtswv txaus siab. Tej zaum koj cov kwv tij thiab cov muam yuav tso koj tseg, tab sis koj lub siab yuav ua rau Vajtswv txaus siab, thiab koj yuav tsis xav tau tej kev txaus siab ntawm cev nqaij daim tawv lawm. Yog tias koj yeej ib txwm xyaum li no, koj yuav raug tiv thaiv rau thaum tej kev sim siab loj los raug koj.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Txoj Kev Hlub Vajtswv Xwb Thiaj Yog Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Tiag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vim tias koj ntseeg Vajtswv lawm, koj yuav tsum muab koj lub siab fij rau Vajtswv. Yog tias koj fij thiab muab koj lub siab tso rau ntawm Vajtswv xub ntiag, ces thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv nws yuav tsis tuaj yeem ua rau koj tsis lees paub Vajtswv, los sis tawm ntawm Vajtswv mus. Ua li no koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv thiaj yuav los ze dua qub thiab zoo dua qub, thiab koj txoj kev sib txuas lus nrog Vajtswv thiaj yuav tsis tu ncua. Yog tias koj xyaum ua li no tas li, ces koj thiaj li yuav siv sij hawm ntau zog rau Vajtswv txoj kev kaj thiab sij hawm ntau zog rau Nws cov lus ua tus pab coj. Yuav muaj kev hloov pauv ntau yam hauv koj tus yam ntxwv, thiab koj yuav muaj txoj kev paub ib hnub dhau ib hnub zuj zus. Thaum txog hnub Vajtswv txoj kev sim siab los txog rau koj, koj tsis yog tias yuav muaj peev xwm sawv ntawm Vajtswv ib sab xwb, tiam sis yuav muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv thiab. Thaum lub sij hawm ntawd, koj yuav zoo li Yauj, thiab zoo li Petus. Tau hais lus tim khawv rau Vajtswv koj yuav hlub Nws tiag, thiab yuav zoo siab hlo tso koj txoj sia rau Nws; koj yuav yog Vajtswv tus tim khawv, thiab tus uas Vajtswv hlub. Txoj kev hlub uas tau raug kev lim tib neeg kom dawb huv lawm muaj zog heev, tsis yog tias tsis muaj zog. Txawm hais tias lub sij hawm twg los sis Vajtswv yuav muab koj cob rau Nws txoj kev sim siab li cas los xij, koj yuav muaj peev xwm los muab koj tej kev txhawj xeeb txog tias koj yuav ciaj los sis yuav tuag, los zoo siab hlo tso txhua yam rau Vajtswv, thiab los zoo siab hlo tiv txhua yam rau Vajtswv—yog li ntawd koj txoj kev hlub yuav dawb huv thiab koj txoj kev ntseeg yuav tseeb. Tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li yuav yog tus uas Vajtswv hlub tiag tiag, thiab tus uas raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas yog los ntawm Kev Raug Kev Lim Tib Neeg Kom Dawb Huv Xwb Tib Neeg Thiaj Li Yuav Muaj Txoj Kev Hlub Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Raws li cov neeg ntseeg Vajtswv, nej txhua tus yuav tsum zoo siab rau qhov tej tau txoj kev zoo siab tshaj plaws thiab kev cawm dim uas tau txais Vajtswv tes dej num nyob hauv tiam kawg thiab cov dej num ntawm Nws lub hom phiaj uas Nws ua nyob hauv koj hnub no. Vajtswv tau muab pab neeg no ua tib qho rau Nws tsom ntsoov nyob rau hauv Nws cov dej num thoob plaws lub qab ntuj khwb. Nws tau muab tag nrho cov ntshav ntawm nws lub plaws los theej nej lub txhoj; Nws tau rov txhiv nej thiab muab tag cov dej num ntawm leej Ntsujplig thoob plaws lub qab ntuj khwb rau nej. Vim li ntawd nej yog cov muaj hmoo. Ntau tshaj ntawd, Nws tau muab nws lub yeeb koob tshem tawm los ntawm Yixayee, cov neeg Nws xaiv, los rau nej, thiab Nws yuav ua kom lub hom phiaj ntawm nws txoj kev npaj tshwm sim tag nrho los ntawm pab no. Yog li ntawd, nej yog cov yuav tau txais Vajtswv lub cuab tam, thiab ntau tshaj qhov no, nej yog cov txais Vajtswv lub yeeb koob. Tej zaum nej txhua tus nco cov lus no: “Rau qhov peb txoj kev txom nyem me me no, uas tsuas yog ib nyuag pliag xwb, ua hauj lwm rau peb kom tau lub yeeb koob uas zoo tshaj plaws thiab nyob mus ib txhis.” Nej txhua tus yeej tau hnov cov lus no ua ntej lawm, tab sis nej tsis muaj ib tug nkag siab lawv lub ntsiab tseeb. Hnub no, nej paub meej tias lawv qhov tseeb tseem ceeb tiag. Cov lus no Vajtswv yuav ua kom tiav nyob rau hauv tiam kawg, thiab yuav ua kom tiav rau cov neeg raug tus zaj loj liab ploog ntaus tsim txom nyob hauv daim av uas nws chev. Tus zaj loj liab ploog tsim txom Vajtswv thiab yog Vajtswv tus yeeb ncuab, thiab ces, nyob thaj av no, cov uas ntseeg Vajtswv yog cov raug rau kev poob ntsej muag thiab kev caij tsuj, thiab qhov tau los ces yog cov lus no tshwm sim nyob hauv nej, pab neeg no. Vim tias, nws nqis tes mus rau ntawm thaj av uas tawm tsam Vajtswv, tag nrho Vajtswv tes dej num ntsib kev cuam tshuam loj heev, thiab siv sij hawm ntev mas Nws cov lus thiaj tiav; vim li ntawd, neeg lim hloov kom zoo dua los ntawm Vajtswv cov lus, uas kuj yog ib qhov ntawm kev txom nyem. Nws yog ib qho nyuaj kawg nkaus rau Vajtswv ua Nws tes dej num nyob ntawm thaj av uas tus zaj loj liab ploog nyob tab sis nws yog los ntawm txoj kev nyuaj no uas Vajtswv ua ib theem ntawm nws tes dej num, ua kom nws txoj kev thoob tsib thiab txoj kev ua uas muaj hwj huaj loj tshwm tuaj, thiab siv lub hwv tsam no ua kom nws pab neeg muaj txhua yam txhij. Nws yog los ntawm neeg txoj kev txom nyem, los ntawm lawv tej peev xwm, thiab los ntawm tag nrho tus moj yam phem ntawm cov neeg nyob ntawm thaj av phem no uas Vajtswv ua Nws tes dej num ua kom huv thiab muaj yeej, es kom, dhau ntawm no mus, Nws yuav tau yeeb koob, thiab Nws yuav tau cov uas yuav ua tim khawv rau tej yam Nws ua. Cov ntawd yog tag nrho qhov tseem ceeb ntawm tag nrho tej kev raug txhiv Vajtswv tau ua rau pab neeg no.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm Puas Yooj Yim Npaum Li Tib Neeg Xav?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lub teb chaws uas tab tom nthuav dav rau hauv tib neeg nruab nrab, nws tab tom tsim nyob rau hauv tib neeg nruab nrab, thiab nws tab tom sawv ntseg ntsos rau hauv tib neeg nruab nrab; yuav tsis muaj lub zog dab tsi tuaj yeem rhuav tshem tau Kuv lub teb chaws. Ntawm Kuv cov neeg uas nyob hauv lub teb chaws niaj hnub tam sim no, nej leej twg ntawm ko tsis yog ib tug ntawm cov neeg no thiab? Nej leej twg tseem nyob sab nraum tib neeg tus yam ntxwv thiab? Thaum Kuv qhov pib tshiab raug tshaj tawm rau cov tib neeg ntau pab pawg, tib neeg yuav teb li cas? Nej yeej pom tus yam ntxwv ntawm tib neeg ntiaj teb los ntawm nej tus kheej ob lub qhov muag lawm; nej puas tseem tuav tej kev cia siab mus tag ib txhiab ib txhis rau hauv lub ntiaj teb no lawm? Tam sim no Kuv tab tom taug kev mus ncig dav txhua qhov txhia chaw rau ntawm Kuv cov neeg thiab Kuv nyob nrog lawv. Niaj hnub tam sim no, cov uas muab kev hlub rau Kuv tiag tiag—cov neeg zoo li no tau txais koob hmoov. Tau koob hmoov yog cov uas zwm rau Kuv, lawv yuav tau nyob hauv Kuv lub teb chaws tiag tiag li. Cov uas nrhiav raws Kuv, lawv yuav khiav dim ntawm Ntxwgnyoog txoj hlua khi thiab yuav txaus siab rau Kuv cov koob hmoov. Cov uas tuaj yeem tso lawv tus kheej tseg, lawv yeej yuav paub qhov tseeb txog txhua yam uas Kuv muaj thiab tau txais ntau yam rau hauv Kuv lub teb chaws. Cov uas khiav tawm mus ntawm Kuv lawm Kuv yuav nco tseg, cov uas them tej nqi rau Kuv ces Kuv yuav puag khawm nrog kev zoo siab, thiab cov muab khoom fij rau Kuv ces Kuv yuav muab kev zoo siab lom zem rau. Cov uas nrhiav kev zoo siab lom zem rau hauv Kuv cov lus Kuv yuav foom koob hmoov rau; lawv yuav yog cov ncej tsev uas tuav txhawb tus nqaj yees nyob hauv Kuv lub teb chaws, lawv yeej yuav muaj kev huaj vam puv npo rau hauv Kuv lub tuam tsev, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem yuav piv tau lawv. Nej puas tau lees txais cov koob hmoov uas tau muab rau nej ntawd? Nej puas tau pom tej lus cog tseg uas tau tsim rau nej? Nej yeej yuav, nyob hauv qab txoj kev qhia ntawm Kuv txoj kev kaj, tsoo kom tej zog ntawm txoj kev tsaus nti tawg du lug. Nej yeej yuav tsis, nyob rau hauv nruab nrab ntawm txoj kev tsaus ntuj nti, poob txoj kev kaj coj kev rau nej. Nej yeej yuav yog tus tswv ntawm tag nrho txhua yam raug tsim los. Nej yeej yuav yog ib tug muaj yeej rau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag. Nej yeej yuav rhuav tshem lub teb chaw ntawm tus zaj loj liab ploog kom puas ntsoog, sawv ntseg ntsos rau ntawm tej pab pawg neeg coob ua npoj ntws los ua tim khawv rau Kuv txoj kev muaj yeej. Nej yeej yuav ua tim khawv khov kho thiab ruaj khov rau hauv daim av Sab Qab Teb. Los ntawm txoj kev txom nyem uas nej tau thev taus, nej yuav tau txais Kuv cov koob hmoov, thiab Kuv lub yeeb koob yeej yuav ci ntsa iab mus thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 19” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 2. Cov uas tsis kam lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ces qhov kev poob mus rau tej kev puas ntsoog ntawd yog Vajtswv qhov kev rau txim

Ntxiv Mus: 1. Txoj cai twg yog qhov uas Vajtswv siv los txiav txim rau qhov kawg ntawm ib tug neeg twg

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No