1. Phau Vajluskub tsuas yog ib co lus teev tseg txog ob theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm uas yog Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub xwb; nws tsis yog ib colus teev tseg tag nrho ntawm Vajtswv tes hauj lwm

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Thiab kuj muaj ntau yam uas Yexus ua, qhov uas, ntshe yog muab txhua yam sau tseg mas, Kuv xav hais tias ntshe lub ntiaj teb kiag los yuav ntim tsis tag cov ntawv uas tsim nyog sau” (Yh 21:25).

“Kuv tseem muaj ntau yam hais rau nej, tab sis nej ris tsis taus tej ntawd tam sim no. Txawm li cas los xij, thaum Nws, tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb, los, Nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb: vim Nws tsis hais ntawm Nws Tus Kheej xwb; tab sis yam uas Nws hnov, Nws yuav tsum hais: thiab Nws yuav qhia nej paub txog tej uas yuav los” (Yh 16:12–13).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Phau Vajluskub yog phom ntawv dab tsi? Phau Vajluskub Qub yog tes hauj lwm ntawm Vajtswv nyob rau thaum Tiam Muaj Kev Cai. Phau Vajluskub Qub ntawm phau Vajluskub ces teev muaj tag nrho tes hauj lwm ntawm Yehauvas nyob rau lub sij hawm thaum Tiam Muaj Kev Cai thiab Nws tes hauj lwm tsim txhua yam. Tag nrho nws ces teev muaj tes hauj lwm uas Yehauvas ua, thiab thaum kawg ces nws kuj xaus tej lus qhia txog Yehauvas tes hauj lwm nrog rau Malakhi Phau Ntawv. Phau Vajluskub Qub teev muaj ob qho hauj lwm uas Vajtswv ua: Ib qho ces yog tes hauj lwm tsim txhua yam, thiab ib qho ces yog kev tsim cov kev cai. Ob qho puav leej yog Yehauvas ua tag nrho. Tiam Muaj Kev Cai sawv cev rau tes hauj lwm hauv lub npe ntawm Vajtswv Yehauvas; nws yog tag nrho tes hauj lwm uas qhov tseem ceeb ces yog ua nyob hauv lub npe ntawm Yehauvas. Yog li ntawd, phau Vajluskub Qub teev tseg tes hauj lwm ntawm Yehauvas, thiab phau Vajluskub Tshiab teev tseg tes hauj lwm ntawm Yexus, tes hauj lwm uas qhov tseem ceeb ces yog ua nyob rau hauv lub npe ntawm Yexus. Qhov tseem ceeb ntawm Yexus lub npe thiab tes hauj lwm Nws ua ces feem ntau yog teev muaj nyob rau hauv phau Vajluskub Tshiab. Nyob rau hauv Vajluskub Qub Tiam Muaj Kev Cai, Yehauvas tsim tsa lub tuam tsev thiab lub thaj nyob rau hauv Yixayee, Nws coj cov neeg Yixayee lub neej nyob rau hauv ntiaj teb, ua pov thawj qhia hais tias lawv yog Nws cov neeg xaiv tseg, thawj pab neeg uas Nws xaiv nyob rau hauv ntiaj teb thiab cov uas ua raws Nws tus kheej lub siab, thawj pab neeg uas Nws tau coj kiag. Kaum ob pab neeg ntawm Yixayee yog Yehauvas thawj cov xaiv tseg, thiab yog li ntawd Nws thiaj li ua hauj rau ntawm lawv, los txog ntua rau thaum tes hauj lwm ntawm Yehauvas rau Tiam Muaj Kev Cai xaus kiag. Theem thib ob ntawm tes hauj lwm ces yog tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub ntawm phau Vajluskub Tshiab, thiab nws yog ua nyob rau hauv cov neeg Yudais, nyob rau hauv ib pab ntawm kaum ob pab neeg ntawm Yixayee. Tus ciaj ciam ntawm tes hauj lwm no mas me dua vim Yexus yog tus Vajtswv uas rais los muaj cev nqaij daim tawv. Yexus tsuas ua hauj lwm thoob plaws daim av ntawm Yudia xwb, thiab tsuas ua tes hauj lwm peb-thiab-ib-nrab xyoo xwb; yog li ntawd, tej uas raug teev tseg rau hauv Vajluskub Tshiab mas tseem nrug deb qhov uas yuav muaj tshaj tes hauj lwm uas teev tseg rau hauv Vajluskub Qub.

Xaiv tawm los ntawm “Hais Txog phau Vajluskub (1)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Phau Vajluskub yog ib phau ntawv keeb kwm. Muaj tseeb, nws kuj muaj cov lus hais qhia txog yav tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus, thiab cov lus qhia txog yav tom ntej ntawd mas tsis yog keeb kwm ib qho li. Phau Vajluskub muaj ntau feem nyob rau hauv—nws tsis yog muaj cov lus qhia txog yav tom ntej xwb, los sis Yehauvas tes hauj lwm xwb, los sis tsis yog tsuas muaj Povlauj cov ntawv nkaus xwb. Koj yuav tsum paub hais tias phau Vajluskub muaj pes tswg feem nyob rau hauv; phau Vajluskub Qub muaj Chiv Keeb, Khiav Dim…, thiab kuj tseem muaj ntau phau ntawv ntawm tej lus qhia txog yav tom ntej uas cov xib fwb cev Vajtswv lus sau. Nyob rau thaum kawg, phau Vajluskub Qub xaus rau Malakhi Phau Ntawv. Nws teev txog tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai, uas yog Yehauvas coj; txij kiag ntawm Chiv Keeb los txog rau Malakhi Phau Ntawv, ces nws yog ib co lus teev tseg uas ntxaws kawg nkaus rau tag nrho tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai. Ces hais tau hais tias, phau Vajluskub Qub teev muaj tag nrho tej uas tau ntsib tau pom los ntawm cov neeg uas Yehauvas coj nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai. Nyob rau thaum Tiam Muaj Kev Caim ntawm Vajluskub Qub, Yehauvas tau tsa ib co xib fwb cev Vajtswv lus coob heev los hais cov lus qhia txog yav tom ntej rau Nws, lawv muab tej lus qhia rau tej pab neeg thiab tej haiv neeg uas sib txawv, thiab xub hais qhia rau lawv txog tes hauj lwm uas Yehauvas yuav ua. Cov neeg uas raug tsa sawv los no ces sawv daws yeej tau txais tus Ntsujplig ntawm kev qhia txog tej uas yuav tshwm sim yav tom ntej los ntawm Yehauvas: Lawv muaj cuab kav pom tej yog toog uas los ntawm Yehauvas los, thiab hnov Nws lub suab, thiab yog li ntawd lawv thiaj li tau txais kev tshoov siab los ntawm Nws los thiab sau tej lus qhia txog yav tom ntej ntawd. Tes hauj lwm lawv ua ces yog qhov kev hais qhia kom pom txog Yehauvas lub suab, qhov kev qhia kom pom txog cov lus qhia txog yav tom ntej ntawm Yehauvas, thiab Yehauvas tes hauj lwm nyob rau lub sij hawm ntawd ces tsuas yog siv tus Ntsujplig los coj tib neeg xwb; Nws tsis rais los muaj cev nqaij daim tawv, thiab tib neeg tsis pom dab tsi ntawm Nws lub ntsej muag li. Yog li ntawd, Nws thiaj li tsa coob tus xib fwb cev Vajtswv lus los ua Nws tes hauj lawm, thiab muab cov lus qhia txog yav tom ntej rau lawv kom lawv muab qhia mus rau txhua pab neeg thiab txhua xeem neeg hauv Yixayee. Lawv tes hauj lwm ces yog hais tej lus qhia txog yav tom ntej, thiab muaj ib co ces sau Yehauvas tej lus qhia tseg rau lawv thiab coj mus qhia rau lwm tus. Yehauvas tsa cov neeg no sawv los hais tej lus qhia txog yav tom ntej, qhia ua ntej txog tes hauj lwm rau yav tom ntej los sis tes hauj lwm uas tseem yuav raug ua nyob rau lub sij hawm ntawd, ces kom tib neeg thiaj li pom Yehauvas tej txuj ci phim hwj thiab lub tswv yim. Cov ntawv txog tej lus qhia txog yav tom ntej mas txawv lwm cov ntawv nyob rau hauv Vajluskub; cov ntawd yog cov lus uas hais thiab sau los ntawm cov uas tau txais tus Ntsujplig ntawm kev cev lus qhia txog yav tom ntej—los ntawm cov uas tau tej yog toog los sis lub suab los ntawm Yehauvas los. Dhau ntawm cov ntawv ntawm cov lus qhia txog yav tom ntej lawm, tag nrho lwm yam nyob rau hauv Vajluskub Qub ces yog tej lus teev los ntawm cov neeg tom qab uas Yehauvas tau ua Nws tes hauj lwm tag lawm. Cov ntawv no yuav hloov tsis tau cov lus qhia txog yav tom ntej los ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus uas raug tsa los ntawm Yehauvas, ib yam nkaus li Chiv Keeb thiab Khiav Dim uas muab piv tsis tau rau phau Ntawv ntawm Yaxaya thiab phau Ntawv ntawm Daniyee. Cov lus qhia txog yav tom ntej ces twb tau hais ua ntej yuav ua tes hauj lwm lawm; lwm cov ntawv, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, ces yog sau tom qab uas tes hauj lwm twb ua tiav lawm, uas yog qhov uas tib neeg muaj peev xwm ua tau. Cov xib fwb cev Vajtswv lus nyob rau lub sij hawm ntawd tau txais kev tshoov siab los ntawm Yehauvas thiab hais ib co lus qhia txog yav tom ntej, lawv hais lus ntau heev, thiab lawv qhia txog tej yam uas yuav tshwm sim yav tom ntej ntawm Tiam Hmoov Hlub, nrog rau kev rhuav lub ntiaj teb pov tseg nyob rau tiam kawg—tes hauj lwm uas Yehauvas npaj yuav ua. Cov ntawv seem ntawd ces tag nrho teev tes hauj lwm uas Yehauvas ua nyob rau Yixayee. Yog li ntawd, thaum nej nyeem phau Vajluskub, qhov tseem ceeb ces yog nej nyeem txog tej yam uas Yehauvas ua nyob rau hauv Yixayee xwb; phau Vajluskub Qub ces feem ntau yog teev txog Yehauvas tes hauj lwm coj Yixayee, Nws qhov kev siv Mauxe mus coj cov neeg Yixayee ntawm ntawm Iyiv mus, tus uas daws lawv dim ntawm Falau tej khawb xauv lawv, thiab coj lawv tawm mus rau tom tiaj moj sab qhua, tom qab uas lawv nkag mus rau Khana-as thiab txhua yam tom qab qhov no ces yog lawv lub neej nyob rau hauv Khana-as. Tag nrho tej uas dhau qhov no lawm ces yog tej lus teev txog Yehauvas tes hauj lwm thoob plaws Yixayee. Txhua yam teev tseg hauv Vajluskub Qub yog Yehauvas tes hauj lwm nyob rau hauv Yixayee, nws yog tes hauj lwm Yehauvas ua nyob rau daim av uas Nws tsim Adas thiab Evas nkawd. Txij kiag thaum Vajtswv pib coj cov tib neeg hauv ntiaj teb yam muaj qib muaj duas tom qab Nau-a, tag nrho tej uas teev tseg rau hauv phau Vajluskub Qub ces yog tes hauj lwm ntawm Yixayee. Thiab yog vim li cas ho tsis teev muaj ib qho hauj lwm twg uas dhau ntawm Yixayee mus li lawm? Vim yog daim av ntawm Yixayee yog noob neej qhov chaw yug. Nyob rau thaum cheev keeb, yeej tsis muaj ib lub teb chaws twg uas dhau ntawm Yixayee mus li lawm, thiab Yehauvas tsis tau ua hauj lwm nyob rau lwm qhov chaw li. Nyob rau txoj kev no, tej uas tau muab teev tseg ces nyob rau hauv phau Vajluskub Qub ntawm phau Vajluskub ces tsuas yog Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv Yixayee rau lub sij hawm ntawd xwb. Cov lus hais los ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus, hais los ntawm Yaxaya, Daniyee, Yelemi, thiab Exekhee … lawv cov lus ces xub qhia ua ntej txog Nws lwm yam hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb, lawv xub qhia ua ntej txog tes hauj lwm ntawm Vajtswv Yehauvas Tus Kheej kiag. Tag nrho tej no ces yog los ntawm Vajtswv los, nws yog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig, thiab tshaj ntawm cov ntawv ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus no, txhua yam seem ces yog ib co lus teev txog tib neeg tej kev ntsib kev pom txog Yehauvas tes hauj lwm nyob rau lub sij hawm ntawd.

Tes hauj lwm tsim txhua yam mas tshwm sim ua ntej muaj noob neej lawm, tab sis phau Ntawv Chiv Keeb mas tsuas muaj tom qab uas twb muaj noob neej lawm xwb; nws yog ib phau ntawv uas Mauxe sau nyob rau thaum Tiam Muaj Kev Cai. Nws zoo li tej yam uas tshwm sim rau ntawm nej niaj hnub no: Tom qab tej ntawd tshwm sim lawm, nej muab tej ntawd sau cia coj mus qhia rau cov tib neeg yav tom ntej, thiab rau cov neeg yav tom ntej, tej uas koj tau muab teev tseg ces yog tej uas tshwm sim nyob rau lub sij hawm dhau los lawm—tej ntawd ces yeej tsis yog dab tsi tshaj tej keeb kwm li. Tej yam uas teev tseg nyob rau hauv Vajluskub Qub yog Yehauvas tes hauj lwm nyob rau Yixayee, thiab tej uas teev tseg nyob rau hauv Vajluskub Tshiab yog tes hauj lwm ntawm Yexus nyob rau Tiam Hmoov Hlub; lawv muab tes hauj lwm uas Vajtswv ua nyob rau ob tiam sib txawv ntawd teev ua ntaub ntawv tseg. Phau Vajluskub Qub teev ua ntaub ntawv tseg txog Vajtswv tes hauj lwm nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, thiab yog li ntawd phau Vajluskub Qub yog ib phau ntawv keeb kwm, hos phau Vajluskub Tshiab ces yog qhov khoom ntawm tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub. Thaum tes hauj lwm tshiab pib lawm, ces phau Vajluskub Tshiab kuj rais mus ua ib yam uas dhau lub caij nyoog lawm thiab—thiab yog li ntawd, phau Vajluskub Tshiab ces kuj yog ib phau ntawv keeb kwm lawm thiab. Muaj tseeb, phau Vajluskub Tshiab mas tsis muaj kab muaj ke npaum li phau Vajluskub Qub, los sis nws tsis teev muaj ntau yam. Tag nrho ntawm cov lus ntau lo uas Yehauvas hais ces raug muab teev tseg nyob rau hauv Vajluskub Qub ntawm phau Vajluskub, hos tsuas yog ib txhia ntawm Yexus cov lus thiaj li raug muab teev muaj nyob rau hauv Plaub Txoj Moo Zoo xwb. Muaj tseeb, Yexus tau ua hauj lwm ntau heev, tab sis nws tsis raug muab teev tseg kom ntxaws ntxaws. Muaj tsawg yam dua uas teev tseg rau hauv phau Vajluskub Tshiab vim yog qhov uas seb Yexus tau ua tes hauj lwm ntau nplaum li cas; qhov hauj lwm uas Nws ua nyob rau lub sij hawm peb-thiab-ib-nrab xyoo nyob rau hauv ntiaj teb no thiab tes hauj lwm uas cov thwj tim ua ntawd tsawg tshaj tes hauj lwm ntawm Yehauvas. Thiab yog li ntawd, thiaj li muaj tej ntawv nyob rau hauv phau Vajluskub Tshiab tsawg dua phau Vajluskub Qub.

Xaiv tawm los ntawm “Hais Txog phau Vajluskub (1)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Phau Vajluskub ces kuj hu ua phau Qub thiab phau Vajluskub Tshiab. Koj puas paub “vajluskub” yog hais txog dab tsi? Phau “vajluskub” nyob rau hauv phau Vajluskub Qub yog los ntawm Yehauvas cov lus cog tseg nrog cov neeg ntawm Yixayee thaum Nws tua cov neeg Iyiv thiab cawm cov neeg Yixayee los ntawm tus Falau. Muaj tseeb, qhov pov thawj ntawm qhov kev cog lus no ces yog tus me nyuam yaj cov ntshav uas pleev rau saum tus tab ntawm qaum qhov rooj, los ntawm qhov uas Vajtswv tsim muaj ib qho kev cog lus nrog tib neeg, qhov uas nws hais tias tag nrho cov uas muaj tus me nyuam yaj cov ntshav pleev rau ntawm tus tab saum qaum qhov rooj thiab tus ncej qhov rooj ces yog neeg Yixayee, lawv yog Vajtswv cov neeg xaiv tseg, thiab tag nrho lawv sawv daws yuav rau Yehauvas zam (vim thaum ntawd ces Yehauvas tab tom yuav tua cov tub hlob ntawm Iyiv thiab cov yaj thiab cov nyuj uas xya thawj zag ntawd kom tag). Qhov kev cog lus no muaj ob theem ntsiab lus. Tsis muaj ib tug ntawm cov neeg los sis cov tsiaj txhu ntawm Iyiv yuav raug cawm los ntawm Yehauvas li; Nws yuav tua tag nrho lawv cov tub hlob thiab thawj zag yaj thiab nyuj. Yog li ntawd, nyob rau hauv ntau phau ntawv txog tej lus qhia txog yav tom ntej mas tau hais tias cov neeg Iyiv yuav raug rau txim hnyav kawg los ntawm qhov kev cog lus ntawm Yehauvas. Qhov no yog qhov kev cog lus thawj theem ntsiab lus. Yehauvas tua cov tub hlob ntawm Iyiv thiab tag nrho thawj zag tsiaj txhu, thiab Nws zam tag nrho cov neeg Yixayee, ces txhais tau hais tias tag nrho cov uas yog neeg ntawm daim av Yixayee ces thiaj raug Yehauvas saib xyuas xwb, thiab tag nrho ces yuav raug zam; Nws xav ua hauj lwm ntev ntev nrog rau lawv, thiab tsim muaj ib qho kev cog lus nrog lawv uas siv me nyuam yaj cov ntshav. Txij li thaum ntawd los mus, Yehauvas yuav tsis tua cov neeg Yixayee lawm, thiab hais tias lawv yuav yog Nws cov xaiv tseg mus ib txhis. Nyob rau ntawm kaum ob pab neeg ntawm Yixayee, Nws yuav pib ua Nws tes hauj lwm kom tag nrho Tiam Muaj Kev Cai, Nws yuav nthuav tawm tag nrho Nws tej kev cai rau cov neeg Yixayee, thiab xaiv ib co ntawm lawv ua cov xib fwb cev Vajtswv lus thiab cov neeg txiav txim, thiab lawv yuav nyob rau qhov nruab nrab ntawm Nws tes hauj lwm. Yehauvas muaj ib qho kev cog lus nrog lawv: Tshwj tsis yog hais tias tiam ntawd hloov lawm, ces Nws tsuas yuav ua hauj lwm nrog rau cov xaiv tseg nkaws xwb. Yehauvas qhov kev cog lus mas hloov tsis tau li, vim nws yog ua nyob rau hauv cov ntshav lawm, thiab yog tsim muaj nrog rau Nws cov neeg xaiv tseg lawm. Qhov tseem ceeb tshaj, Nws tau xaiv ib qho ciaj ciam thiab ib daim phiaj uas zoo tsim nyog rau qhov kev pib ua Nws tes hauj lwm kom tag nrho tiam ntawd, thiab kom cov neeg pom hais tias qhov kev cog lus ntawd mas tseem ceeb kawg nkaus. Qhov no yog theem ob ntawm lub ntsiab lus ntawm qhov kev cog lus. Dhau ntawm phau Chiv Keeb, uas yog ua ntej ntawm qhov kev cog lus, tag nrho lwm phau ntawv nyob rau hauv phau Vajluskub Qub ces yeej teev muaj Vajtswv tes hauj lwm nrog rau cov neeg Yixayee tom qab thaum tsim muaj qhov kev cog lus no lawm xwb. Muaj tseeb, yeej muaj kev tham txog Lwm Haiv Neeg qee zaus thiab, tab sis tag nrho ces, phau Vajluskub Qub teev muaj Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv Yixayee xwb. Vim yog Yehauvas qhov kev cog lus nrog cov neeg Yixayee, cov ntawv uas sau thaum Tiam Muaj Kev Cai ntawd thiaj li hu ua phau Vajluskub Qub. Lawv yog hu raws li Yehauvas qhov kev cog lus nrog cov neeg Yixayee lawm.

Phau Vajluskub Tshiab ces yog hu los ntawm Yexus cov ntshav uas ntws rau saum tus ntoo khaub lig thiab Nws qhov kev cog lus rau tag nrho cov uas ntseeg Nws. Yexus qhov kev cog lus ces yog li no: Cov neeg uas ntseeg Nws ces yuav tau txais kev zam txim rau lawv tej kev txhaum vim yog cov ntshav uas Nws los ntawd, thiab yog li ntawd lawv yuav raug cawm dim, thiab rov yug dua tshiab los ntawm Nws, thiab yuav tsis yog neeg txhaum ntxiv lawm; cov neeg uas ntseeg Nws ces yuav tau txais Nws txoj hmoov hlub, thiab yuav tsis raug kev txom nyem nyob rau hauv dab teb tom qab lawv tuag lawm. Tag nrho cov ntawv uas sau nyob rau Tiam Hmoov Hlub ces yog sau tom qab qhov kev cog lus no, thiab tag nrho cov ntawv ntawd ces teev txog tes hauj lwm thiab tej lub hais tawm nyob rau hauv. Lawv mus tsis deb tshaj qhov kev cawm dim ntawm Tswv Yexus qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig los sis qhov kev cog lus; lawv tag nrho puav leej yog cov ntawv uas sau los ntawm cov kwv tij nyob rau hauv tus Tswv uas tau muaj tej kev ntsib kev pom ntawd. Yog li ntawd, cov ntawv no kuj yog tis npe raws li ib qho kev cog lus thiab: Lawv raug hu ua phau Vajluskub Tshiab. Ob phau vajluskub no tsuas muaj Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub xwb, thiab tsis muaj dab tsi txuas rau tiam kawg li.

Xaiv tawm los ntawm “Hais Txog phau Vajluskub (2)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Muaj coob tus neeg ntseeg hais tias kev to taub thiab muaj peev xwm txhais phau Vajluskub ces yog ib yam nkaus li nrhiav txoj hau kev tseeb—tab sis qhov tseeb, ces tej ntawd puas yuav yooj yim npaum li ntawd? Tsis muaj leej twg paub qhov muaj tseeb ntawm phau Vajluskub: qhov ntawd ces tsis yog dab tsi tshaj ib co lus teev tseg txoj keeb kwm ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab ib co lus tim khawv rau thawj ob theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab uas nws tsis muab ib qho kev to taub txog tej hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm rau koj li. Txhua tus uas tau nyeem phau Vajluskub lawm ces yeej paub hais tias nws teev txog ob theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub. Phau Vajluskub Qub teev tseg txog qhov keeb kwm ntawm Yixayee thiab Yehauvas tes hauj lwm txij puag thaum ntuj tsim teb raug los txog ntua rau thaum kawg ntawm Tiam Muaj Kev Cai. Phau Vajluskub Tshiab teev tseg txog Yexus tes hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb, uas yog nyob rau hauv Plaub Txoj Moo Zoo, nrog rau tes hauj lwm ntawm Povlauj—tej no tseem tsis yog tej lus teev txog keeb kwm thiab lod? Muaj tej yam nyob rau yav tag coj los rau tam sim no ces yeej ua rau lawv yog keeb kwm lawm, thiab tsis hais lawv yuav muaj tseeb los muaj tiag npaum li cas li, lawv yeej tseem yog keeb kwm—thiab keeb kwm mas hais tsis tau txog qhov tam sim no, vim Vajtswv tsis tig saib rov qab rau hauv keeb kwm lawm! Thiab yog li ntawd, yog koj tsuas to taub phau Vajluskub xwb, thiab tsis to taub dab tsi txog tes hauj lwm uas Vajtswv npaj siab ua niaj hnub no, thiab yog koj ntseeg Vajtswv tab sis tsis nrhiav Vajntsujplig tes hauj lwm, ces koj tsis to taub hais tias kev nrhiav Vajtswv yog txhais tau li cas. Yog koj nyeem phau Vajluskub kom kawm tau qhov keeb kwm ntawm Yixayee, tshawb fawb txog qhov keeb kwm ntawm Vajtswv qhov kev tsim tag nrho lub ntuj thiab lub ntiaj teb, ces koj tsis ntseeg Vajtswv. Tab sis niaj hnub no, vim koj ntseeg Vajtswv, thiab caum nrhiav txoj sia, vim koj nrhiav kev paub Vajtswv, thiab tsis nrhiav tej niag ntaub ntawv uas tsis muaj sia thiab tej kev qhuab qhia los sis ib qho kev to taub txog keeb kwm xwb, ces koj yuav tsum nrhiav Vajtswv txoj kev xav ntawm niaj hnub no, thiab koj yuav tsum nrhiav txoj xub ke ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm. Yog koj yog ib tug kws paub txog tej khoom qub ces koj nyeem phau Vajluskub los tau—tab sis koj tsis yog, koj yog ib tug ntawm cov ntseeg Vajtswv, thiab koj yuav tsum tau nrhiav Vajtswv txoj kev xav niaj hnub no. Los ntawm qhov nyeem phau Vajluskub, ces yam ntau los koj tsuas to taub me me txog qhov keeb kwm ntawm Yixayee xwb, ces koj tsuas yuav kawm tau txog lub neej ntawm Anplahas, Davi, thiab Mauxe xwb, koj yuav paub hais tias lawv hwm Yehauvas li cas, Yehauvas muab cov uas tawm tsam Nws hlawv li cas, thiab Nws hais lus li cas rau tib neeg nyob rau tiam ntawd. Koj tsuas yuav paub txog Vajtswv tes hauj lwm nyob rau yav tag los lawm xwb. Tej lus teev tseg hauv phau Vajluskub hais txog qhov uas cov neeg puag thaum ntxov ntawm Yixayee hwm Vajtswv thiab ua neej nyob hauv qab txoj kev coj qhia ntawm Yehauvas li cas. Vim cov neeg Yixayee yog Vajtswv cov neeg xaiv tseg, nyob rau hauv phau Vajluskub Qub koj yuav pom tau tag nrho cov neeg hauv Yixayee txoj kev ua siab ncaj rau Yehauvas, tag nrho cov neeg uas mloog Yehauvas lus tau txais kev saib xyuas thiab koob hmoov los ntawm Nws li cas; koj yuav kawm tau hais tias thaum Vajtswv ua hauj lwm nyob rau hauv Yixayee mas Nws muaj kev siab dawb siab zoo thiab kev hlub puv no, nrog rau qhov muaj tej nplaim taws kub hnyiab, thiab hais tias tag nrho cov neeg Yixayee, txij kiag cov qib qis mus txog rau cov muaj hwj chim loj, yeej hwm Yehauvas, thiab yog li ntawd tag nrho lub teb chaws thiaj li tau txais koob hmoov los ntawm Vajtswv. Tej ntawd yog keeb kwm ntawm Yixayee uas teev tseg rau hauv phau Vajluskub Qub.

Xaiv tawm los ntawm “Hais Txog phau Vajluskub (4)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yog koj xav pom tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai, thiab xav pom seb cov neeg Yixayee taug Yehauvas txoj kev li cas, ces koj yuav tsum nyeem phau Vajluskub Qub; yog koj xav to taub tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub, ces koj yuav tsum nyeem phau Vajluskub Tshiab. Tab sis koj ho yuav pom tes hauj lwm ntawm tiam kawg tau li cas? Koj yuav tsum lees txais txoj kev coj ntawm tus Vajtswv niaj hnub no, thiab to taub qhov tseeb txog tes hauj lwm niaj hnub no, vim qhov no yog tes hauj lwm tshiab, thiab tsis tau muaj leej twg teev nws tseg rau hauv Vajluskub li. Niaj hnub no, Vajtswv tau rais los muaj cev nqaij daim tawm lawm thiab tau xaiv lwm cov xaiv tseg nyob rau hauv Suav Teb lawm. Vajtswv ua hauj lwm nyob rau hauv cov neeg no, Nws ua txuas ntxiv mus rau Nws tes hauj lwm hauv ntiaj teb, thiab txuas ntxiv rau tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub. Tes hauj lwm niaj hnub no ces yog ib txoj kev uas tib neeg yeej tsis tau taug dua li, thiab ib txoj kev uas tsis muaj leej twg yuav tau pom dua li. Nws yog tes hauj lwm uas yeej tsis tau raug ua dua li—nws yog Vajtswv tes hauj lwm uas tshiab tshaj plaws nyob rau hauv ntiaj teb. Yog li ntawd, tes hauj lwm uas yeej tsis tau raug ua dua ces tsis yog keeb kwm, vim tam sim no yog tam sim no, thiab tseem tsis tau rais mus ua yav tag los. Tib neeg tsis paub hais tias Vajtswv twb tau ua tes hauj lwm loj dua, tshiab dua nyob rau hauv ntiaj teb, thiab nyob rau sab nraud ntawm Yixayee, hais tias nws twb tau mus dhau deb tshaj ntawm tus ciaj ciam ntawm Yixayee lawm, thiab tau dhau qhov uas tej xib fwb cev Vajtswv lus tej lus qhia txog yav tom ntej lawm, thiab tes hauj lwm tshiab dua uas dhau mus tshaj ntawm Yixayee mus lawm, thiab tes hauj lwm uas tib neeg tsis muaj peev xwm yuav xav tau los sis pom tau hauv nruab siab li. Vajluskub yuav ua cas ntim tau tej lus teev tseg uas qhia meej npaum li ntawd mas? Leej twg thiaj yuav teev tau txhua txhua qhov ntawm tes hauj lwm niaj hnub no, yam tsis muaj ib qho tu ncua li, ua ntej ntawd mas? Leej twg thiaj yuav teev tau tes hauj lwm uas loj tshaj, ntse tshaj uas tsis ua raws tej kab lig kev cai, nyob rau hauv phau ntawv qub qub tuaj pwm taws mas? Tes hauj lwm niaj hnub no tsis yog keeb kwm, thiab zoo li ntawd, ces yog koj xav taug txoj kev tshiab ntawm niaj hnub no, ces koj yuav tsum ncaim ntawm phau Vajluskub, koj yuav tsum mus kom dhau deb tshaj cov ntawv ntawm tej lus qhia txog yav tom ntej los sis keeb kwm nyob rau hauv phau Vajluskub. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas koj thiaj li yuav muaj cuab kav taug tau txoj kev tshiab kom yog, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb mas koj thiaj li yuav muaj cuab kav to taub qhov tseeb txog thaj chaw tshiab thiab tes hauj lwm tshiab.

Xaiv tawm los ntawm “Hais Txog phau Vajluskub (1)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 4. Tej kev uas Vajtswv lub hwj chim loj kawg nkaus thiab lub tswv yim raug nthuav tawm

Ntxiv Mus: 2. Lub ntiaj teb sab kev ntseeg ntseeg hais tias txhua nqe vajluskub mas yog Vajtswv tshoov thiab yog tag nrho Nws cov lus; qhov kev xav no mas yog cuav xwb

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No