3. Qhov sib txawv ntawm kev ntseeg Vajtswv thiab kev ntseeg txoj kev ntseeg

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Txoj kev ntseeg kev ntseeg yog dab tsi? Txoj kev ntseeg Vajtswv ho yog dab tsi thiab? Puas muaj qhov sib txawv li? Qhov zoo sib xws ntawm kev ntseeg yog dab tsi? Feem ntau tib neeg pom txoj kev ntseeg kev ntseeg li cas xwb? Txoj kev ntseeg kev ntseeg mas muaj kev hloov pauv tus cwj pwm, ib qho kev hloov pauv tus cwj pwm zoo li no mas zoo li yog nrog lwm tus sib tawm tsam, foom phem rau lwm tus, ua txhaum cai, siv lwm tus, siv lwm tus kom tau txiaj ntsig, thiab ua tub sab tub nyiig. Txoj kev ntseeg ntawd hais txog, qhov tseem ceeb, qhov hloov pauv tus cwj pwm. Thaum ib tug neeg twg ntseeg txoj kev ntseeg lawm, lawv xyaum coj tus cwj pwm zoo, ua ib tug neeg zoo; tej no yog cov cwj pwm sab nraud xwb. Yog li hais txog txoj kev ntseeg uas zoo li ib txog kev txhawb ne? Yog li hais txog qhov ntawm sab tswv yim ne? Yog muaj txoj kev ntseeg lawm, ces tib neeg yeej yuav muaj ib txoj kev txhawb xwb xwb li. Yog li ntawd txoj kev ntseeg kev ntseeg ntawd tuaj yeem pom tau zoo li no: coj tus cwj pwm zoo, thiab muaj ib txog kev txhawb—ces tsis muaj dab tsi ntxiv li lawm. Yog yuav muab hais kom ntxaws ntxaws xws li tias seb tus lawv ntseeg ntawd puas muaj nyob tiag tiag thiab Nws zoo li cas kiag, thiab Nws hais kom lawv ua dab tsi, ces tib neeg tsuas siv tswv yim thiab lawv tej kev xav hauv nruab siab lawm xwb. Txoj kev ntseeg uas muaj lub hauv paus zoo li no ces muab hu ua txoj kev ntseeg kev ntseeg. Txoj kev ntseeg kev ntseeg ces feem ntau yog kev caum qhov kev hloov pauv tus cwj pwm thiab muaj ib txog kev txhawb xwb, tiam sis nws puas cuam tshuam rau ib qho kev hloov pauv twg hauv txoj kev ntawm ib tug tib neeg lub neej txoj sia li? Yeej tsis muaj kev hloov pauv ib qho me me hauv txoj kev, lub hom qhiaj, los sis txoj xub ke ntawm tus neeg ntawd lub neej txoj sia, los sis hauv lub hauv paus uas lawv ua neej nyob rau li. Thiab kev ntseeg Vajtswv ne ho yog dab tsi? Yam Vajtswv qhia thiab cheem tsum tias yog txoj kev ntseeg Nws ntawd yog dab tsi? (Ntseeg Nws lub hwj chim kav.) Nws yog ntseeg tias Nws muaj nyob thiab ntseeg Nws lub hwj chim kav—qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Vajtswv cheem tsum dab tsi ntawm tib neeg hauv lawv txoj kev ntseeg Nws? Yam ntawd ntsig txog dab tsi? (Ua neeg kom muaj lub siab ncaj ncees, kom muaj txoj kev ua neej, kev caum qhov tseeb, kev hloov pauv tus moj yam, thiab kev nrhiav kom paub Vajtswv.) Thiab puas muaj ib yam dab tsi cheem tsum ntawm tib neeg txog lawv cov lus thiab tus cwj pwm li? Nyob rau sab nraud mas, Vajtswv cheem tsum kom koj yuav tsum ua neeg dawb huv thiab ua neej raws li kev ua neej. Thiab lub ntsiab lus ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv yog dab tsi? Txoj kev ntseeg Vajtswv yog kev mloog Vajtswv cov lus hais; nws yeej muaj nyob, ua neej, thiab ua tib neeg tes dej num raws li cov lus uas Vajtswv tau hais lawm, thiab koom ua raws li txhua txoj hauj lwm ntawm txoj kev ua neej. Yam uas qhov no hais txog yog txhais hais tias ntseeg Vajtswv ces yog raws Vajtswv qab, ua li Vajtswv xav kom koj ua, thiab ua neej li Vajtswv xav kom koj ua neej. Kev ntseeg Vajtswv ces yog kev ua raws li Nws txoj kev. Thiab txoj kev ua li no, puas yog lub hom phiaj thiab txoj xub ke ntawm tib neeg lub neej txoj sia tsis txawv ntawm cov tib neeg uas ntseeg kev ntseeg ib qho li? Txoj kev ntseeg Vajtswv cuam tshuam rau dab tsi? Tib neeg yuav tsum ua neej kom muaj kev ua neej; lawv yuav tsum mloog Vajtswv cov lus, txawm hais tias Vajtswv yuav hais kom lawv ua dab tsi los xij; thiab lawv yuav tsum xyaum ua raws li Vajtswv cov lus. Txhua yam no puav leej cuam tshuam txog Vajtswv cov lus. Vajtswv cov lus yog dab tsi? (Yog qhov tseeb.) Txoj kev ntseeg Vajtswv cuam tshuam txog qhov tseeb; nws yog lub hauv paus, thiab txoj kev yog ntawm lub neej txoj sia; nws cuam tshuam txog txoj kev tib neeg taug hauv lub neej txoj sia. Txoj kev ntseeg kev ntseeg puas cuam tshuam txog ib yam dab tsi ntawm qhov no li? Tsis cuam tshuam li. Txoj kev ntseeg kev ntseeg, ces tsuas yog coj zoo rau sab nraud, tswj yus tus kheej, ua raws li cov kev cai tswj, thiab muaj ib txog kev txhawb xwb ces zoo lawm. Yog tias tib neeg coj zoo thiab muaj ib txoj kev txhawb dag txhawb zog, lawv txoj kev hauv lub neej puas hloov pauv? (Tsis hloov pauv li.) Ib txhia tib neeg hais tias, “Txoj kev ntseeg kev ntseeg thiab txoj kev ntseeg Vajtswv yog tib txoj xwb.” Yog li ntawd ces, ua lawv puas caum raws Vajtswv qab? Ib txoj kev ntseeg kev ntseeg tsuas lam yog txoj kev hloov pauv tus yam ntxwv xwb, tsis muaj dab tsi tshaj li ib txoj kev txhawb li lawm, thiab txoj kev ntseeg ntawd tsis cuam tshuam txog ib qho tseeb li. Vim li ntawd, cov tib neeg no tus yam ntxwv thiaj li tsis muaj kev hloov pauv li. Lawv tsis muaj peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum ua, los sis ib qho kev hloov pauv tseem ceeb twg li, thiab lawv tsis muaj kev paub tseeb txog Vajtswv. Thaum ib tug neeg twg ntseeg kev ntseeg lawm, txawm hais tias lawv tus cwj pwm yuav zoo npaum li cas los xij, txawm hais tias lawv txoj kev txhawb yuav khov npaum li cas los xij, ua lawv puas caum raws Vajtswv qab? (Tsis caum raws.) Yog li lawv raws leej twg qab xwb? Lawv raws Ntxwgnyoog qab xwb. Thiab dab tsi yog lub hauv paus ntawm qhov uas lawv ua neej, caum, ntshaw, xyaum ua, thiab vam khom rau hauv lawv lub neej txoj sia? Lub hauv paus ntawd yog Ntxwgnyoog tus yam ntxwv thiab nws lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab nkaus xwb. Qhov uas lawv coj lawv tus kheej thiab ua rau lwm tus ntawd yog ua raws li Ntxwgnyoog lub ntsiab thiab lub tswv yim rau kev ua neej xwb; txhua yam lawv hais yog lus dag xwb, tsis muaj ib qho tseeb me me li; lawv tsis tau hloov pauv lawv tus moj yam phem ib qho me me li, thiab yam lawv raws qab ntawd yeej tseem yog Ntxwgnyoog. Lawv txoj kev xam pom txog lub neej, yam muaj nuj nqis, kev saib xyuas txhua yam, thiab cov qauv ntawm lawv tej kev ua puav leej yog tej kev nthuav tawm txog lawv tus yeeb yam phem nkaus xwb; tsuas yog hloov pauv lawv tus cwj pwm sab nraud me ntsis xwb; yeej tseem tsis tau muaj kev hloov pauv txoj kev ntawm lawv lub neej txoj sia, qhov lawv ua neej, los sis lawv txoj kev xam pom ib qho me me li. Yog tias koj ntseeg Vajtswv tiag tiag, ces yam uas koj tau hloov pauv tiag tiag tom qab uas ntseeg Vajtswv tau ob peb xyoo lawm yog dab tsi? Lub hauv paus ntawm koj lub neej txoj sia muaj kev hloov pauv lawm. Koj ua neej nyob raws lub hauv paus twg? Yam uas tswj qhov koj ua thiab hais txhua txhua hnub ntawd yog dab tsi? Qhov ntawd puav leej yog ua raws dab tsi? (Qhov ntawd puav leej yog ua raws li Vajtswv cov lus thiab qhov tseeb xwb.) Piv txwv tias, tej zaum koj tsis hais lus dag ntxiv li lawm—lub hauv paus ntawm qhov no yog dab tsi? Vim li cas koj thiaj li tsis hais lus li ntawd ntxiv lawm? (Vim tias Vajtswv tsis nyiam qhov ntawd.) Muaj ib lub hauv paus uas ua rau koj tsis hais lus los sis ua li ntawd ntxiv lawm, thiab lub hauv paus ntawd yog Vajtswv txoj lus, yam Vajtswv hais, thiab qhov tseeb. Yog li ntawd, tus neeg zoo li no puas muaj lub neej txoj sia uas zoo ib yam? Ntawm no yog ib lo lus xaus: Txoj kev ntseeg kev ntseeg yog dab tsi? Thiab txoj kev ntseeg Vajtswv ho yog dab tsi thiab? Thaum tib neeg ntseeg kev ntseeg, ces yog lawv raws Ntxwgnyoog qab; thaum lawv ntseeg Vajtswv, ces lawv raws Vajtswv qab. Qhov ntawd yog qhov sib txawv. Hnub no, koj ua koj tes dej num nyob rau hauv Vajtswv lub tsev; koj ntseeg kev ntseeg xwb los yog ntseeg Vajtswv? Qhov sib txawv yog dab tsi? Qhov no yog nyob ntawm dab tsi? Nws yog nyob rau ntawm txoj kev koj taug xwb. Yog tias yam koj caum yog tus cwj pwm zoo, ib txog kev txhawb, ua raws li cov kev cai tswj, thiab nrhiav kev ua phem kom yus tau txiaj ntsig, thiab yog tias koj tsis caum qhov tseeb ib qho me me li, tiam sis tsuas lam ua tus neeg uas saib zoo li yog tus neeg zoo xwb, thiab yeej tsis muaj kev hloov pauv hauv koj tus yeeb yam lub ntsiab tseeb, los sis tus yam ntxwv qias vuab tsuab ib qho me me li, ces yog koj tsuas ntseeg kev ntseeg xwb. Cov uas ntseeg Vajtswv muaj peev xwm lees txais yuav txhua qhov tseeb uas Vajtswv nthuav tawm; lawv muaj peev xwm los tig xav txog thiab los paub txog lawv tus kheej raws nraim li qhov tseeb thiab lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag, thiab thaum kawg, lawv dhau los muaj peev xwm ua neej raws li Vajtswv cov lus, mloog Vajtswv lus, thiab pe hawm Vajtswv—tsuas yog cov tib neeg zoo li no xwb thiaj li yog cov ntseeg Vajtswv tiag tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Txoj Kev Ntseeg Kev Ntseeg Mas Yeej Tsis Muaj Hnub Yuav Coj Tau Mus Kom Tau Txais Kev Cawm Dim Li” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Qhov sib txawv ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv, thiab txoj kev ntseeg kev lig kev cai ntseeg thiab sab kev lig kev cai ntseeg ntawd yog dab tsi? Txhua tus tib neeg yeej muaj txoj kev ntseeg txog tib neeg vim tus tib neeg uas ntseeg li ntawd tsis muaj ib txoj kev nrhiav noj nrhiav haus, tias tej zaum lawv muaj teeb meem hauv tsev. Yog tsis li ntawd, ces nws yog qhov hais tias lawv xav nrhiav qee yam kom muaj chaw vam khom rau, nrhiav txoj kev txhawb sab ntsuj plig. Txoj kev ntseeg kev lig kev cai ntseeg mas pheej tsis tshua muaj dab tsi tsuas muaj qhov hais kom tib neeg ua siab dawb, pab lwm tus, ua siab zoo rau lwm tus, ua hauj lwm zoo ntxiv kom muaj txiaj ntsim ntau, tsis txhob tua neeg los sis hlawv vaj hlawv tsev, tsis txhob ua yam phem, tsis txhob ntaus tib neeg los sis foom phem rau lawv, tsis txhob nyiag los sis ua tub sab, thiab tsis txhob coj tsis ncaj los sis dag noj dag haus. Qhov no yog txoj kev xav ntawm “txoj kev ntseeg kev lig kev cai ntseeg” uas muaj nyob rau hauv txhua tus tib neeg lub tswv yim. Hnub no txoj kev xav ntawm txoj kev ntseeg kev lig kev cai ntseeg ntawd muaj ntau npaum li cas nyob rau hauv nej lub siab? Nej puas qhia tau tias kev muaj tej kev xav no yog txoj kev ntseeg kev lig kev cai ntseeg los sis tsis yog? Puas muaj qhov sib txawv ntawm ib tug yam ntxwv uas muaj kev ntseeg, thiab tus yam ntxwv uas ntseeg txoj kev lig kev cai ntseeg? Qhov sib txawv ntawm txoj kev ntseeg kev lig kev cai ntseeg thiab kev ntseeg Vajtswv yog dab tsi? Thaum koj nyuam qhuav pib ntseeg Vajtswv, koj yuav xav hais tias txoj kev ntseeg kev lig kev cai ntseeg thiab kev ntseeg Vajtswv yog tib yam xwb. Tiam sis hnub no, tom qab uas ntseeg Vajtswv tshaj tsib lub xyoo lawm, koj xav tias qhov muaj txoj kev ntseeg tiag tiag ntawd yog dab tsi? Puas muaj ib qho sib txawv ntawm txoj kev ntseeg kev lig kev cai ntseeg li? Txoj kev ntseeg kev lig kev cai ntseeg txhais hais tias ua raws li tej kev cai dab qhuas kom coj tau kev zoo siab thiab kev nplij siab los rau ib tug tib neeg tus ntsuj plig. Nws tsis muaj feem ntsig txog cov lus nug uas hais tias tib neeg taug txoj kev twg, tib neeg ua neej nyob muaj nuj nqis dab tsi, los sis lawv ua lawv lub neej li cas. Uas hais tau hais tias, yeej tsis muaj kev hloov pauv nyob hauv koj lub siab lub ntsws li; koj yeej tseem yog koj, thiab koj tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb yeej tseem nyob li qub. Koj tsis tau lees txais yuav ntau qhov tseeb uas los ntawm Vajtswv los thiab muab ntau qhov tseeb ntawd coj los ua koj lub neej txoj sia, tiam sis tsuas yog tau ua qee yam dej num zoo los sis ua raws li txoj kab ke thiab tej kev cai tswj xwb. Koj tsuas yog koom tes rau qee yam hauj lwm uas ntsig txog txoj kev ntseeg kev lig kev cai ntseeg xwb—tsuas li no xwb, tsis muaj dab tsi ntxiv li lawm. Yog li ntawd txoj kev ntseeg Vajtswv yog hais txog dab tsi? Txoj kev ntseeg Vajtswv yog hais txog ib txoj kev hloov pauv txog koj txoj kev ua neej hauv lub ntiaj teb no, nws txhais hais tias twb muaj ib txoj kev hloov pauv hauv koj txoj kev ua neej nyob thiab koj cov hom phiaj hauv lub neej txoj sia uas muaj nuj nqis lawm. Koj keeb xeeb los yeej ua neej nyob rau tej yam xws li tias hwm koj cov pog koob yawg koob, kom zoo tshaj lwm tus, kom muaj lub neej zoo, thiab ua txhua yam kom muaj suab npe thiab muaj nyiaj muaj txiaj. Hnub no, koj tau tso tej ntawd tseg lawm. Koj tsis ua raws li Ntxwgnyoog hais ntxiv lawm, tiam sis koj xav kom tso tau nws tseg, kom tso tau txoj kev phem no tseg. Koj tab tom raws Vajtswv qab, yam uas koj lees txais yuav ntawd yog qhov tseeb, thiab txoj kev koj taug yog txoj caum qhov tseeb. Koj txoj kev ua neej tau hloov pauv tag nrho lawm. Nws yog txoj kev ua neej kom txawv, muaj ib txoj kev ua neej txawv, raws tus Tswv Tsim qab, lees txais yuav thiab zwm rau tus Tswv Tsim txoj kev cai tswj thiab tej kev npaj, lees txais yuav tus Tswv Tsim txoj kev cawm dim, thiab thaum kawg los ua ib tug uas raug tsim tawm los tseeb. Qhov no tsis hloov pauv koj txoj kev ua neej lov? Nws yog qhov sib txawv ntawm koj txoj kev caum yav dhau los lawm, kev ua neej, thiab tej kev txhawb siab thiab tej kev npaj siab uas nyob tom qab txhua yam uas koj tau ua lawm—tag nrho tej ntawd yeej tsis sib haum kiag li, haj tseem twb tsis zoo ib yam.

Xaiv tawm los ntawm “Tib Neeg Ua Neej Vam Khom Rau Dab Tsi Kiag” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Qhov yooj yim tshaj plaws uas siv los piav qhia txoj kev ntseeg Vajtswv ces yog kev ntseeg tias muaj ib tug Vajtswv, thiab, nyob rau ntawm lub hauv paus no, kev raws Nws qab, kev mloog Nws lus, kev lees txais yuav Nws txoj kev tswj fwm, tej kev coj, thiab tej kev npaj, kev mloog Nws cov lus, kev ua neej raws li Nws cov lus, ua txhua yam raws li Nws cov lus, kev ua ib tug neeg tseeb, thiab kev ntshai Nws thiab zam kev phem; tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog txoj kev ntseeg Vajtswv tseeb. Qhov no yog qhov uas txhais hais tias raws Vajtswv qab. Koj hais tias koj raws Vajtswv qab, tiam sis, hauv koj lub siab, koj tsis lees txais yuav Vajtswv cov lus, thiab koj tsis lees txais yuav Nws txoj kev tswj fwm, tej kev coj, thiab tej kev npaj. Yog tias koj pheej muaj tej kev xav phem txog yam Vajtswv ua, thiab koj pheej nkag siab yuam kev yam Nws ua, thiab yws txog tej ntawd; yog tias koj pheej tsis txaus siab, thiab koj pheej siv koj tus kheej tej kev xav phem thiab kev xav hauv nruab siab los ntsuas thiab ua yam Nws ua; yog tias koj pheej muaj koj tus kheej tej kev nkag siab—ces qhov no yuav ua rau muaj teeb meem. Koj tsis tau ntsib tau pom txog Vajtswv txoj hauj lwm, thiab koj yeej tsis muaj kev raws Nws qab tiag tiag li. Tej zoo li no tsis yog txoj kev ntseeg Vajtswv.

Txoj kev ntseeg Vajtswv yog dab tsi kiag? Txoj kev ntseeg kev ntseeg thiab txoj kev ntseeg Vajtswv puas sib txig sib luag? Thaum tib neeg ntseeg kev ntseeg, ces lawv raws Ntxwgnyoog qab. Tsuas yog thaum lawv ntseeg Vajtswv xwb thiaj li yog lawv raws Vajtswv qab, thiab tsuas yog cov uas raws Khetos qab xwb thiaj li yog ntseeg Vajtswv tiag tiag. Ib tug neeg uas tsis lees txais yuav Vajtswv cov lus los ua lawv lub neej txoj sia li puas yog ib tug neeg uas ntseeg Vajtswv mas? Txawm hais tias lawv twb tau ntseeg Vajtswv los tau ntau lub xyoo lawm los xij, nws yeej tsis muaj nuj nqis li. Qee tus neeg uas pheej koom rau tej kab ke ntawm sab kev ntseeg hauv lawv txoj kev ntseeg tiam sis ho tsis xyaum ua raws qhov tseeb li ces tsis yog ib tug ntseeg Vajtswv, thiab Vajtswv tsis lees paub lawv. Vajtswv lees paub koj vim lub hauv paus dab si? Nws txoj kev lees paub koj yog nyob rau ntawm seb koj puas ua txhua yam raws li Nws tej kev cheem tsum xwb. Nws txoj kev lees paub yog ua raws li Nws cov lus, tsis yog nyob rau ntawm qhov seb koj hloov pauv koj tus cwj pwm sab nraud pes tsawg zaus lawm, los sis koj siv sij hawm khiav dej num rau Nws pes tsawg zaus lawm, tiam sis yog nyob rau ntawm txoj kev koj taug, thiab seb koj puas caum qhov tseeb xwb. Muaj coob leej ntau tus uas hais tias lawv ntseeg Vajtswv thiab hais lus qhuas Vajtswv—tiam sis, nyob hauv lawv lub siab mas, lawv tsis nyiam cov lus uas Vajtswv hais, los sis lawv tsis nyiam qhov tseeb li. Nyob hauv lawv lub siab mas lawv ib txwm ntseeg tias tsuas yog lawv ua neej raws li Ntxwgnyoog cov tswv yim thiab ntau yam kev qhuab qhia ntawm lub ntiaj teb sab nraud xwb lawv thiaj li yuav zoo li qub, thiab muaj peev xwm tiv thaiv lawv tus kheej, tias tsuas yog ua neej zoo li no xwb thiaj li yuav ua rau lawv lub neej txoj sia muaj nuj nqis nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Qhov no puas yog tus neeg uas ntseeg Vajtswv thiab raws Nws qab mas? Txhua yam lus hais uas nto moo lug, tej tswv yim tshwj xeeb uas tseem ceeb mas muaj peev xwm dag ntxias tib neeg. Yog tias koj saib tej ntawd li qhov tseeb thiab ua raws li tej ntawd li cov lus uas muaj tseeb, tiam sis, thaum hais txog Vajtswv cov lus, Vajtswv cov lus uas yooj yim tshaj plaws, uas yog hais kom koj ua ib tug neeg muaj lub siab ncaj ncees, kom koj ua twb zoo npuab rau koj tus kheej, txuag tus yam ntxwv thiab ua tes dej num ntawm ib tug neeg uas raug tsim tawm los, thiab kom koj nyob khov kho xwb—koj tsis muaj peev xwm xyaum ua tej no li, thiab koj tsis saib tej no li qhov tseeb li, ces koj tsis yog tus raws Vajtswv qab. Tej zaum koj yuav hais tias koj twb tau xyaum ua raws Nws cov lus lawm, tiam sis yog tias tej zaum Vajtswv nias koj txog qhov tseeb thiab nug tias: “Koj tau xyaum ua dab tsi lawm? Leej twg yog tus hais cov lus ntawd tias koj xyaum ua lawm? Koj ua raws li lub hauv paus ntawm cov hauv paus ntsiab lus twg mas?” Yog tias lub hauv paus ntawd tsis yog Vajtswv cov lus, ces nws yog Ntxwgnyoog cov lus xwb; yam koj ua neej raws ces yog Ntxwgnyoog cov lus, tiam sis koj yeej tseem hais tias koj xyaum ua raws qhov tseeb thiab ua tau zoo raws Vajtswv, qhov no tsis yog kev tuam mom Nws lov? Vajtswv hais tias tib neeg yuav tsum muaj lub siab ncaj ncees, tiam sis muaj cov tib neeg uas tsis xav txog tias kev muaj lub siab ncaj ncees yog muaj dab tsi, tias lawv yuav tsum xyaum ua raws txoj kev muaj lub siab ncaj ncees li cas, los sis yam twg uas lawv ua neej raws thiab nthuav tawm uas tsis muaj lub siab ncaj ncees, thiab yam twg muaj lub siab ncaj ncees. Lawv tsis xav txog lub ntsiab tseeb ntawm qhov tseeb hauv Vajtswv cov lus li, tiam sis yog lawv pom cov tsis ntseeg ib phau ntawv twg, thiab, thaum tab tom nyeem, lawv hais tias, “Cov lus no yog cov lus zoo—haj tseem zoo tshaj Vajtswv cov lus lawm thiab. ‘Cov tib neeg zoo yeej yuav yeej xwb’—qhov ntawd tsis zoo ib yam nkaus li qhov Vajtswv tau hais lawm lov? Qhov no los kuj yog qhov tseeb ib yam nkaus thiab!” Yog li ntawd, lawv ua raws li cov lus no. Thaum lawv ua raws li cov lus no lawm lawv ua neej zoo li cas? Lawv puas muaj peev xwm los ua neej raws li qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb? Cov tib neeg zoo li no puas muaj coob? Lawv muaj kev paub me ntsis, thaum nyeem ob peb phau ntawv, thiab muaj kev to taub tob me ntsis, thaum lawv hnov tej lus hais uas nto moo lug los sis cov lus hais uas nrov ncha lug rau txhua txhia qhov chaw ces lawv saib cov lus no li qhov tseeb. Lawv ua raws li cov lus no, thiab siv cov lus no rau hauv lawv tej dej num thiab hauv lawv lub neej txoj sia ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv, thiab haj tseem xav tias qhov no yuav ua tau zoo raws Nws thiab. Qhov no tsis yog ib txoj kev txawj dag lov? Qhov no tsis yog kev dag ntxias lov? Nws yog kev tuam mom! Tib neeg muaj txoj kev tuam mom no ntau heev. Lawv ua raws li cov kev qhuab qhia uas raug tib neeg siab, thiab saib zoo li ntxim cov lus ntawd yog qhov tseeb. Lawv muab Vajtswv cov lus tso rau ib sab thiab tsis mob siab ua raws li cov lus ntawd li, thiab, txawm hais tias lawv yuav nyeem cov lus ntawd pes tsawg zaus lawm los xij, lawv yeej tsis khaws cov lus ntawd rau nruab siab los sis saib cov lus ntawd li qhov tseeb hlo li. Ib tug tib neeg uas ua li no puas yog tug uas ntseeg Vajtswv? Lawv puas raws Vajtswv qab? Ib tug tib neeg zoo li no ces yog ntseeg kev ntseeg xwb; lawv raws Ntxwgnyoog qab! Hauv lawv lub siab, lawv xav tias muaj ib lub tswv yim nyob rau hauv cov lus uas Ntxwgnyoog tau hais lawm, tias cov lus no muaj lub ntsiab tob, tias cov lus no muaj hwj chim, hais lus ntse, thiab, txawm hais tias lawv yuav muab dab tsi tso tseg los xij, lawv yeej tsis tuaj yeem tso tau cov lus no tseg li. Qhov ua li no, yuav ua rau lawv, zoo li plam lawv lub neej txoj sia, los sis lawv lub siab raug muab rho tawm lawm. Hom tib neeg no yog hom neeg dab tsi? Nov yog ib tug tib neeg uas raws Ntxwgnyoog qab.

Xaiv tawm los ntawm “Txoj Kev Ntseeg Kev Ntseeg Mas Yeej Tsis Muaj Hnub Yuav Coj Tau Mus Kom Tau Txais Kev Cawm Dim Li” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Yog tias leej twg ntseeg Vajtswv tiam sis tsis ua raws li Nws cov lus, tsis lees txais yuav qhov tseeb, los sis tsis zwm rau Nws tej kev npaj thiab kev coj kev qhia; yog tias lawv tsuas coj qee tus cwj pwm zoo xwb, tiam sis tsis muaj peev xwm muab lub cev nqaij daim tawv tso tseg, thiab tso ib yam dab tsi ntawm lawv txoj kev txaus siab los sis kev ntshaw tseg; yog tias, txhua yam uas lawv ua lawv tes dej num, lawv tseem ua neej raws li lawv tus yam ntxwv phem, thiab tsis tau muab Ntxwgnyoog cov tswv yim thiab cov kev ua neej tso pov tseg, thiab tsis hloov pauv ib qho me me li—ces lawv yuav ua li cas ntseeg tau Vajtswv no mas? Qhov ntawd yog txoj kev ntseeg kev ntseeg xwb. Cov tib neeg zoo li no muab tej yam tso tseg thiab siv lawv tus kheej yam ntiav ntiav xwb, tiam sis txoj kev uas lawv taug thiab lub hauv paus uas txhawb txhua yam lawv ua mas tsis yog raws li Vajtswv cov lus los sis qhov tseeb li; tiam sis, lawv ho tas zog ua raws li lawv tus kheej tej kev xav hauv nruab siab, tej kev ntshaw, thiab tej kev khwv yees ntawm lawv tus kheej, thiab Ntxwgnyoog cov tswv yim thiab cov yam ntxwv pheej ua lub hauv paus rau lawv txoj kev muaj nyob thiab tej kev ua txuas ntxiv mus. Txawm lawv tsis nkag siab leej twg qhov tseeb los, lawv yeej tsis nrhiav qhov tseeb li; txawm lawv nkag siab leej twg qhov tseeb los, lawv tsis xyaum ua raws, txhawb nqa Vajtswv kom loj, los sis saib qhov tseeb kom muaj nqis. Txawm hais tias lawv tsuas yog ib tug uas raws Vajtswv qab xwb los xij, tsuas yog lo lus hais xwb; lub ntsiab tseeb ntawm lawv tej kev ua ces tsis muaj ib yam dab tsi li tiam sis tsuas yog kev nthuav tawm txog lawv tus yam ntxwv uas qias vuab tsuab nkaus xwb. Tsis muaj ib qho qhia tias lawv txoj kev xav thiab kev npaj siab yog los xyaum ua raws qhov tseeb thiab ua raws li Vajtswv cov lus li. Cov tib neeg uas xav txog lawv tus kheej tej kev ntshaw ua ntej txhua yam huv si, cov uas ua kom tiav lawv tus kheej tej kev ntshaw thiab tej kev npaj siab ua ntej—cov tib neeg no puas yog cov uas raws Vajtswv qab? (Tsis yog.) Thiab cov tib neeg uas tsis raws Vajtswv qab puas tuaj yeem hloov pauv tau lawv tus yam ntxwv? (Tsis tuaj yeem.) Thiab yog tias lawv hloov pauv tsis tau lawv tus yam ntxwv no, lawv tsis txaus hlub lov? … Thaum lawv tsis muaj teeb meem, thaum txhua yam mus tau zoo rau lawv, ces tib neeg feem coob xav tias Vajtswv muaj hwj chim, ncaj ncees, thiab ntxim hlub heev. Thaum Vajtswv sim lawv siab, qhuab ntuas lawv, rau txim rau lawv, thiab qhuab qhia lawv, thaum Nws hais kom lawv muab lawv tus kheej tej kev ntshaw tso tseg rau ib sab, tig lawv lub nraub qaum rau sab cev nqaij daim tawv thiab xyaum ua raws qhov tseeb, thaum Vajtswv ua hauj lwm rau lawv, thiab coj thiab tswj kav lawv txoj hmoo thiab lawv lub neej txoj sia, ces lawv txawm cia li ntxeev siab, thiab ua rau muaj kev tsis sib haum rau ntawm lawv tus kheej thiab Vajtswv; lawv tsim kev tsis sib haum xeeb thiab ib lub pas hiav txwv los quas lawv thiab Vajtswv. Thaum lub sij hawm zoo li no, nyob hauv lawv lub siab mas, Vajtswv tsis ntxim hlub ib qho me me li; Nws tsis muaj hwj chim kiag li, vim rau qhov yam Nws ua ntawd tsis ua kom lawv tej kev xav tau tiav. Vajtswv ua rau lawv tu siab; Nws ua rau lawv chim siab; Nws coj kev mob thiab kev txom nyem los rau lawv; Nws ua rau lawv nyob tsis tswm. Yog li ntawd lawv tsis zwm rau Vajtswv kiag li, tiam sis ntxeev siab tawm tsam Nws thiab txav deb ntawm Nws. Qhov ua li no puas yog lawv tab tom xyaum ua raws qhov tseeb mas? Puas yog lawv tab tom ua raws li Vajtswv txoj kev mas? Lawv puas raws Vajtswv qab mas? Tsis raws li. Yog li ntawd, txawm hais tias koj tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab txog Vajtswv txoj hauj lwm yuav ntau npaum li cas los xij, thiab txawm hais tias yav tas los koj tau ua raws li koj tus kheej lub siab nyiam thiab ntxeev siab tawm tsam Vajtswv lawm los xij, yog tias koj caum qhov tseeb tiag tiag, thiab lees txais yuav txoj kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Vajtswv cov lus, thiab lees txais yuav kev qhuab qhia thiab qhuab ntuas los ntawm Vajtswv cov lus; yog tias, hauv txhua yam uas Nws coj, es koj muaj peev xwm ua raws li Vajtswv txoj kev, mloog Vajtswv cov lus hais, nrhiav yam Nws lub siab nyiam, xyaum ua raws nraim li Nws cov lus thiab Nws lub siab nyiam, muaj peev xwm los nrhiav zwm rau, thiab tuaj yeem muab tag nrho yam koj tus kheej lub siab nyiam, kev ntshaw, kev xav, kev txhawb siab, thiab kev ua yeeb ncuab rau Vajtswv tso tseg rau ib sab—ces tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li yog raws Vajtswv qab! Koj hais tias koj raws Vajtswv qab, tiam sis txhua yam koj ua, yog koj ua raws li koj tus kheej lub siab nyiam xwb. Txhua yam uas koj ua, koj muaj koj tus kheej lub hom phiaj, koj tus kheej tej kev npaj; koj tsis cia tej koj ua ntawd rau Vajtswv li. Yog li ntawd es, Vajtswv puas tseem yog koj tus Vajtswv mas? Yog tias Vajtswv tsis yog koj tus Vajtswv, ces thaum koj hais tias koj raws Vajtswv qab, cov no tsis yog cov lus qhuav qhawv xwb lov? Cov lus zoo li no tsis yog ib yam uas siv los dag tib neeg xwb lov? Koj hais tias koj raws Vajtswv qab, tiam sis tag nrho koj tej kev ua thiab tus cwj pwm, koj txoj kev xam pom txog lub neej txoj sia, yam muaj nuj nqis rau koj, tus yeeb yam thiab cov qauv uas koj ua los daws teeb meem ntawd puav leej yog los ntawm Ntxwgnyoog los xwb—koj daws txhua yam no raws nraim li Ntxwgnyoog cov qauv thiab lub ntsiab nkaus xwb. Yog li ntawd, koj puas raws Vajtswv qab?

Xaiv tawm los ntawm “Txoj Kev Ntseeg Kev Ntseeg Mas Yeej Tsis Muaj Hnub Yuav Coj Tau Mus Kom Tau Txais Kev Cawm Dim Li” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Yog tias, nyob rau hauv txoj kev ntseeg Vajtswv, tib neeg saib qhov tseeb yam li yog ib co kev cai tswj uas yuav tsum tau ua raws nraim xwb, ces lawv txoj kev ntseeg puas yuav tsis raug sib hloov los ua tej kab ke ntawm sab kev lig kev cai ntseeg ntawd mas? Thiab qhov sib txawv ntawm tej kab ke uas zoo li no thiab Kev Ntseeg Vajtswv ho yog dab tsi? Cov tib neeg no tej zaum yuav nkag siab tob thiab paub dua thaum lawv hais lus, tiam sis yog tias lawv txoj kev ntseeg tsuas los txij ntawm tej kev cai tswj thiab ib hom kab ke xwb, ces qhov ntawd tsis yog txhais hais tias nws tau tig los mus ua Kev Ntseeg Vajtswv lawm no lov? (Yog lawm, nws txhais li ntawd ntag.) Muaj qhov sib txawv ntawm cov lus qhia qub thiab cov tshiab, tiam sis yog tias cov lus qhia tsis muaj dab tsi ntau tshaj li ib hom kev tshawb xav, thiab tsuas yog dhau los ua ib txoj kab ke thiab kev cai tswj rau tib neeg xwb—thiab, ib yam nkaus li ntawd, yog tias tib neeg tsis tuaj yeem tau txais qhov tseeb los ntawm tej ntawd los thiab tsis tuaj yeem siv tej ntawd los pab kom to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb li—ces lawv txoj kev ntseeg tsis yog dhau los zoo ib yam nkaus li Kev Ntseeg Vajtswv lawm xwb lov? Hauv lub ntsiab tseeb, qhov no tsis yog Kev Ntseeg Vajtswv lov? (Yog, nws yeej yog lawm.) Yog li ntawd ces, nyob rau hauv nej tus cwj pwm thiab thaum nej ua nej tej dej num, yam twg uas nej muaj kev xav thiab tus yam ntxwv uas zoo ib yam nkaus los sis sib thooj li cov ntseeg txoj Kev Ntseeg Vajtswv? (Hauv kev ua raws li cov kev cai tswj, thiab hauv kev npaj peb tus kheej nrog rau tej npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia.) (Kev mob siab rau qhov kev tshwm sim ntawm sab ntsuj plig thiab kev coj tus cwj pwm zoo, thiab kev mob siab ntseeg thiab txo hwj chim.) Nej coj tus cwj pwm zoo rau sab nraud, ua nej qhov zoo tshaj plaws los ntim nej tus kheej kom zoo ntawm sab ntsuj plig qhov kev tshwm sim, thiab nej ua tej yam uas tsuas pom zoo nyob rau hauv noob neej tej kev xav phem thiab kev xav hauv nruab siab, lam ua txuj ua tus tsim tsim txiaj xwb. Nej sawv saum lub sam thiaj siab qhia txog tej npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia, qhia tib neeg kom ua zoo, kom tsim txiaj, thiab kom nkag siab qhov tseeb; nej qhia txog qhov kev qhuab qhia sab ntsuj plig, hais yam yog txog sab ntsuj plig; nej muab hlob txog sab ntsuj plig thiab qhia txog sab ntsuj plig nyob rau hauv txhua yam uas nej hais thiab ua, tiam sis hauv kev xyaum ua thiab kev ua nej tes dej num, nej yeej tsis nrhiav qhov tseeb li. Kiag thaum nej ntsib ib qho teeb meem, ces nej ua txhua yam raws li noob neej lub siab nyiam, muab Vajtswv pov kiag rau ib sab xwb. Nej yeej ib txwm tsis ua raws li qhov tseeb lub hauv paus ntsiab lus li, thiab nej haj tseem tsis muaj tswv yim hais tias qhov tseeb ntawd yog dab tsi, Vajtswv tej kev npaj siab yog dab tsi, los sis tus qauv uas Nws cheem tsum ntawm tib neeg yog dab tsi; nej yeej tsis mob siab rau tej no tiag tiag li los sis txhawj nej tus kheej txog tej no li. Tib neeg tej kev ua sab nraud thiab tus yam ntxwv sab hauv uas zoo li no—qhov ntawd yog, hom kev ntseeg no—puas ntshai Vajtswv thiab zam kev phem? Yog tias tsis muaj txoj kev sib cuag ntawm tib neeg txoj kev ntseeg thiab kev caum qhov tseeb, ces lawv puas ntseeg los sis tsis ntseeg Vajtswv? Tsis hais txawm tias cov tib neeg uas tsis muaj kev sib cuag nrog qhov kev caum qhov tseeb ntawd yuav ntseeg Nws los tau pes tsawg xyoo lawm los xij, ua lawv puas tuaj yeem los sis tsis tuaj yeem ntshai Vajtswv thiab zam kev phem tiag tiag? (Lawv tsis tuaj yeem.) Yog li ntawd ces, tus cwj pwm sab nraud ntawm cov tib neeg zoo li no ho zoo li cas? Lawv taug txoj kev zoo li cas? (Txoj kev uas cov Falixai taug.) Lawv siv lawv lub sij hawm npaj lawv tus kheej nrog dab tsi? Tsis yog tej npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia xwb lov? Tsis yog lawv siv lawv lub sij hawm los npaj lawv tus kheej, muab tej npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia coj los rau lawv tus kheej hnav kom ua rau lawv tus kheej zoo li cov Falixai ntxiv, zoo li cov paub sab ntsuj plig ntxiv, thiab kom zoo li cov tib neeg uas twb tsim nyog ua dej num rau Vajtswv ntxiv? Tus yeeb yam ntawm txhua tes dej num no yog dab tsi? Puas yog kev pe hawm Vajtswv? Puas yog txoj kev ntseeg Nws tiag tiag? (Tsis yog, qhov ntawd tsis yog li.) Yog li ntawd, lawv tab tom ua dab tsi? Lawv tab tom dag Vajtswv; lawv nyuam qhuav ua raws li cov kauj ruam ntawm tus txheej txheem xwb, thiab koom nrog rau tej kab ke ntawm sab kev lig kev cai ntseeg. Lawv tab tom yoj tus chij ntawm txoj kev ntseeg thiab ua cov kev lig kev cai dab qhuas, sim dag Vajtswv kom ua tau lawv lub hom phiaj ntawm qhov tau txais koob hmoov tiav. Cov tib neeg no tsis pe hawm Vajtswv kiag li. Thaum kawg, pab tib neeg zoo no yuav tsis xaus mus zoo ib yam li cov uas nyob rau hauv pawg ntseeg uas twb tsim nyog ua dej num rau Vajtswv, thiab cov uas twb tsim nyog ntseeg thiab raws Vajtswv qab lov?

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Ua Neej Nyob Rau Ntawm Vajtswv Lub Xub Ntiag Tas Li Xwb Ib Tug Tib Neeg Thiaj Li Yuav Taug Tau Txoj Kev Cawm Dim” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Yog tias txoj kev nej taug zoo ib yam li cov tib neeg sab kev ntseeg taug thiab xwb, ces qhov ntawd ua rau nej yog ib tug ntseeg Kev Ntseeg Vajtswv xwb; nej tsis ntseeg Vajtswv thiab tsis tau ntsib tau pom Nws tes hauj lwm. Qee tus uas tsis tau ntseeg Vajtswv tau ntev lawm qhuas cov uas tau ntseeg ntev lawm, lawv hais lus tau zoo. Lawv pom cov neeg zoo li ntawd zaum tod thiab tuaj yeem tham ntev txog ob los sis peb teev tau yam yooj yim. Lawv pib kawm tau los ntawm cov neeg no—cov lus thiab cov kev nthuav tawm sab ntsuj plig, nrog tus neeg ntawd txoj kev hais lus thiab kev coj lawv tus kheej li cas. Tom qab ntawd ces lawv mob siab cim ob peb zaj lus ntawm cov lus sab ntsuj plig, thiab yog li lawv tau nco cov zaj lus ntawd cia mus txog ntua thaum, muaj ib hnub, lawv ntseeg los tau ntev niaj ntau xyoo txaus rau lawv los zaum thiab piav yam tsis muaj qhov kawg li, hais lus zoo, thiab tham tau ntev. Tab sis yog tias ib tug twg ua tib zoo mloog, ces nws tsis muaj ib yam tseem ceeb hlo li, txhua lo lus qhuav qhawv xwb, tsuas yog cov npe ntawv thiab kev qhuab qhia xwb; thiab pom meej tias lawv ntseeg tsis ncaj, coj tsis ncaj rau lawv tus kheej thiab lwm tus. Cas yuav tu siab ua luaj! Nej yuav tsum tsis txhob taug txoj kev ntawd, uas, thaum taug kiag lawm, ua rau muaj kev puas tsuaj, thiab nyuaj tig tau rov qab los lawm. Qhov muab tej khoom zoo li ntawd khaws cia saib muaj nuj nqis, coj tej ntawd mus ua ib tug twg lub neej, thiab siv tej ntawd los ntsuas nws tus kheej piv rau lwm tus txawm nws mus qhov twg los xij; muaj, dhau ntawm ib tug moj yam qias vuab tsuab, phem lawm, qee cov tswv yim sab ntsuj plig, thiab ntau yam khoom ntawm txoj kev ua lub ncauj zoo tab sis siab phem, dhau li ntawd lawm—tus neeg no tsis yog tsuas yog qias neeg xwb, tab sis yogqias neeg tshaj plaws li, muaj mob thiab tsis paub txaj muag kiag li, thiab lwm tus tsis tuaj yeem saib tau lawv. Yog li ntawd, pab ntseeg ntawm cov uas tau raws Tswv Yexus qab ib zaug lawm ces tam sim no muab hu ua Kev Ntseeg Vajtswv. Nws yog ib pab ntseeg, thiab hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, lawv tsis ua dab tsi ntau tshaj li qhov ua raws nraim li qhov ib txwm ua los. Yeej tsis muaj kev hloov pauv hauv lawv tus moj yam ntawm lub neej kiag li, thiab lawv tsis yog cov neeg nrhiav qhov tseeb; lawv txoj kev nrhiav tsis yog qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia uas los ntawm Vajtswv los, tab sis lawv tsuas nrhiav kev los ua cov neeg Falixais, thiab ua yeeb ncuab rau Vajtswv xwb—cov no yog pab pawg ntawm cov tib neeg uas tam sim no muab txhais tias yog Kev Ntseeg Vajtswv. Lawv pab pawg no raug hu ua “Kev Ntseeg Vajtswv” tau li cas? Qhov no tshwm sim muaj los vim tias lawv tau coj lawv tus kheej li neeg dawb huv, paub sab ntsuj plig, thiab siab dawb siab zoo, thiab tam li yog tus ntseeg Vajtswv tiag, tab sis lawv tsis lees yuav qhov tseeb thiab lawv tsis lees qhov tseeb ntawm txhua yam zoo uas los ntawm Vajtswv los. Lawv siv cov lus uas Vajtswv tau hais yav dhau los lawm los npog lawv tus kheej, los tiv thaiv thiab zais lawv tus kheej, thiab thaum kawg lawv siv tej ntawd los ua cov peev txheej mus dag cov neeg nyob txhua qhov chaw los ntawm cov zaub mov noj thiab dej haus. Lawv tsav zam rau lawv tus kheej li cov ntseeg Vajtswv thiab thiaj li khav thiab ntxias lwm tus; lawv sib tw yam liam heev nrog lwm tus—tej no yog lub yeeb koob thiab peev txheej rau lawv. Lawv kuj xav kom tau txais Vajtswv tej foom koob hmoov thiab phaj tshab los ntawm kev dag ntxias. Nov yog txoj kev lawv taug. Nws yog vim hais tias lawv taug txoj kev no uas thaum kawg lawv pab pawg thiaj li raug muab txhais tias yog Kev Ntseeg Vajtswv. Ziag no sim saib seb, lub npe “Kev Ntseeg Vajtswv” no yog zoo los-sis phem? Nws yog qhov raug tsim los uas txaus txaj muag, thiab tsis muaj ib yam dab tsi muaj yeeb koob los-sis zoo kawg nkaus txog qhov no li.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Uas Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb Thiaj Li Yog Cov Ntshai Vajtswv Xwb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Qhov Dhau Los: 2. Kev ntseeg Vajtswv txhais li cas tiag

Ntxiv Mus: 4. Ib tug neeg twg yuav xyaum ua raws lawv txoj kev ntseeg li cas es thiaj li yuav dim ntawm Ntxwgnyoog cov tub rog thiab thiaj li raug cawm

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No