2. Ib tug neeg twg yuav ua li cas thiaj tau qhov kev paub Vajtswv

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Peb theem ntawm tes hauj lwm ces yog tag nrho ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau kev cawm noob neej. Tib neeg yuav tsum paub Vajtswv tes hauj lwm thiab Vajtswv tus moj yam nyob rau hauv tes hauj lwm ntawm kev cawm dim; yog tsis muaj qhov tseeb no, ces koj qhov kev paub txog Vajtswv yeej tsis muaj dab tsi li tsuas yog tej nyuag lus qhuav xwb, tsis muaj dab tsi tshaj tej niag lus yws daws dom ntawm rooj zaum xwb. Tej kev paub zoo li ntawd ces yeej ua tsis tau kom tib neeg ntseeg los sis kov tsis yeej tib neeg li; nws tsis yog raws qhov muaj tiag, thiab nws tsis yog qhov tseeb. Tej zaum mas nws kuj zoo li ntau heev thiab zoo mloog heev, tab sis yog nws tsis yog raws li Vajtswv tus moj yam xeeb txawm, ces Vajtswv yuav tsis tseg koj li. Tsis yog hais tias Nws yuav tsis qhuas koj qhov kev paub nkaus xwb, tab sis Nws tseem yuav rau txim rau koj rau qhov uas koj yog ib tug neeg txhaum uas tau thuam Nws lawm thiab. Tej lus txog kev paub Vajtswv mas tsis zoo lam tau lam hais. Txawm hais tias tej zaum koj yuav tsis yog lam dag thiab lam ntxias, thiab txawm hais tias koj cov lus mas ntse kawg kiag es koj muaj peev xwm cam kom qhov dub ua dawb thiab dawb ua dub los xij, los koj yeej tseem nyob tsis tob thaum hais txog txoj kev paub txog Vajtswv. Vajtswv tsis yog ib tug uas koj yuav cia li txiav txim rau tau sai sai los sis lam tau lam qhuas xwb, los sis lam tau lam saib tsis taus. Koj qhuas txhua leej thiab txhua tus, tab sis koj peem tsis tau los nrhiav cov lus kom yog los piav txog Vajtswv txoj hmoov hlub uas loj tshaj plaws—qhov no yog qhov uas txhua tus neeg swb los ras txog. Txawm hais tias yeej muaj coob tus neeg txawj lus uas muaj peev xwm piav tau txog Vajtswv, los qhov uas yog ntawm tej uas lawv piav ntawd mas tsuas yog ib feem pua ntawm qhov tseeb uas cov neeg uas yeej yog Vajtswv cov neeg ntawd hais xwb, cov neeg uas txawm hais tias muaj tej lus hais tsawg tsawg xwb, los yeej muaj kev ntsib kev pom ntau heev uas yuav rub los siv hais tau. Yog li ntawd mas nws yeej pom tau hais tias qhov kev paub txog Vajtswv mas nyob rau hauv qhov hais kom yog thiab qhov muaj tiag, thiab tsis yog nyob rau hauv qhov kev txawj siv tej lus los sis muaj lus hais ntau, thiab hais tias tib neeg qhov kev paub thiab qhov kev paub txog Vajtswv mas yeej tsis sib cuam tshuam dab tsi li. Qhov kev kawm ntawm kev paub Vajtswv mas yog ib qho uas siab tshaj txhua yam kev tshawb fawb kawm txuj ntawm noob neej. Nws yog ib qho kev kawm uas tsuas muaj ib co neeg tsawg kawg kiag uas nrhiav kev paub Vajtswv mas thiaj kawm tau nkaus xwb, thiab tsis yog tus neeg tshaj lij twg los yuav kawm tau tib si. Yog li ntawd, koj yuav tsum tsis txhob saib kev paub Vajtswv thiab kev caum nrhiav qhov tseeb zoo li tej yam uas ib tug me nyuam yaus los yeej lam cia li kawm tau li. Tej zaum mas koj yeej ua tau txhua yam zoo kawg nkaus nyob rau hauv koj tsev neeg lub neej, los sis hauv koj txoj kev khwv noj khwv haus, los sis nyob rau hauv koj txoj kev txwj nkawm lawm, tab sis thaum hais txog qhov tseeb thiab qhov kev kawm txog kev paub Vajtswv, koj tsis muaj dab tsi coj los rau koj tus kheej saib li thiab koj ua tsis tau dab tsi li. Muab qhov tseeb coj los xyaum ua, ces nws hais tau hais tias, nws nyuab heev rau koj, thiab kev paub Vajtswv mas haj yam yog ib qho teeb meem loj tshaj. Qhov no yog qhov nyuaj rau koj, thiab qhov no kuj yog qhov nyuab rau tag nrho noob neej sawv daws. Nyob rau ntawm cov uas twb yeej muaj ntau yam uas lawv ua tau tiav hlo nyob rau hauv qhov uas ua kom paub Vajtswv lawm, los yeej tseem yuav luag tsis muaj ib tug twg uas yuav ua tau raws li hom phiaj li. Tib neeg tsis paub hais tias kev paub Vajtswv yog txhais li cas tiag, los sis vim li cas nws ho yuav tsum tau paub Vajtswv, los sis ib tug neeg twg yuav tsum tau ua kom tau txij li cas mas thiaj li paub Vajtswv. Qhov no yog qhov uas noob neej yeej tsis to taub li, thiab nws yeej cia li yog qhov lus txhiaj txhais uas tib neeg ntsib—tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm teb tau lo lus nug no li, los sis tsis muaj leej twg yuav kam teb lo lus nug no li, vim hais tias, los txog niaj hnub no kiag, los tsis muaj leej twg nyob rau ntawm noob neej uas yuav kawm tau txog tes hauj lwm no kom tiav hlo li. Tej zaum, thaum qhov lus txhiaj txhais ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm ntawd raug muab coj los hais kom noob neej paub lawm, yuav muaj ib pab neeg tshaj lij sib txuas zws uas yuav paub Vajtswv. Muaj tseeb, Kuv vam hais tias yuav zoo li no, thiab, tshaj qhov ntawd, Kuv tab tom ua tes hauj lwm no, thiab vam hais tias yuav pom cov neeg tshaj lij li ntawd tshwm tuaj ntxiv rau yav sai sai tom ntej no. Lawv yuav yog cov uas hais lus tim khawv rau qhov tseeb txog peb theem ntawm tes hauj lwm, thiab, muaj tseeb, lawv kuj yuav yog cov uas xub hais lus tim khawv rau peb theem ntawm tes hauj lwm no. Tab sis tsis muaj ib yam uas yuav ntxov siab tshaj thiab khuv xim tshaj qhov uas cov neeg tshaj lij ntawd tsis tshwm tuaj rau hnub uas Vajtswv tes hauj lwm los txog ib qho kawg, los sis tsuas muaj ib los sis ob tug neeg zoo li ntawd uas tau txais kev tsim kho kom zoo tiav log los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg kiag xwb. Txawm li cas los xij, qhov no tsuas yog qhov phem tshaj plaws uas ntxim yuav tshwm sim tau xwb. Txawm yuav zoo li cas los xij, Kuv tseem vam hais tias cov uas yeej caum nrhiav tiag tiag yuav tau txais qhov koob hmoov no. Txij puag thaum chiv keeb los lawm, yeej tsis tau muaj ib teg hauj lwm zoo li no dua li; tej qhov kev ua li no yeej tsis tau tshwm sim muaj nyob rau hauv keeb kwm kev loj hlob ntawm tib neeg li. Yog koj muaj cuab kav rais los ua ib tug ntawm cov uas xub xub paub Vajtswv tiag tiag, qhov no tseem tsis yog lub meej mom siab tshaj plaws nyob rau hauv tej uas raug tsim tawm los thiab lod? Puas muaj ib tug twg uas raug tsim tawm los nyob rau ntawm noob neej uas yuav raug Vajtswv qhuas tshaj qhov no thiab?

Xaiv tawm los ntawm “Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txhua yam uas Vajtswv muaj thiab yog, Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb, Vajtswv tus moj yam—txhua yam raug muab qhia tawm rau hauv Nws tej lus rau noob neej lawm. Thaum lawv tau ntsib tau pom Vajtswv tej lus lawm, tib neeg yuav nyob rau tus txheej txheem ntawm qhov muab tej lus ntawd coj los xyaum coj komto taub txog lub hom phiaj hauv tej lus uas Vajtswv hais, thiab los to taub lub hauv paus cag thiab keeb kwm ntawm Vajtswv tej lus, thiab los to taub thiab nco txiaj ntsig rau yam uas npaj siab yuav ua tau zoo ntawm Vajtswv tej lus. Rau noob neej, tej no yog txhua yam uas tib neeg yuav tsum tau ntsib tau pom, to taub, thiab muaj kom thiaj muaj qhov tseeb thiab lub neej, to taub Vajtswv tej kev xav tau, rais los hloov hauv lawv tus moj yam, thiab rais los muaj peeb xwm mloog lus rau Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj. Nyob rau tib lub sij hawm no uas tib neeg saj, to taub, thiab muaj tej no lawm, lawv yuav maj mam muab tau ib txoj kev to taub txog Vajtswv, thiab nyob rau lub sij hawm no nws kuj yuav muab tau ntau theem sib txawv ntawm txoj kev paub txog Nws. Txoj kev to taub thiab kev paub no tsis yog tawm los ntawm tej uas tib neeg tau xav txog los sis tswj tau, tab sis yog los ntawm qhov lawv nco txiaj tsig, tau ntsib tau pom, tau hnov, thiab paub tseeb rau hauv lawv tus kheej. Tsuas yog tom qab qhov nco txiaj ntsig, qhov saj, qhov xav, thiab qhov paub tseeb tej no lawm xwb tib neeg txoj kev paub txog Vajtswv thiaj muaj txaus; tsuas yog txoj kev paub uas tib neeg muaj rau lub sij hawm no xwb thiaj tseeb, tiag, thiab yog, thiab tus txheej txheem no—ntawm qhov muaj txoj tseem kev to taub thiab kev paub zoo txog Vajtswv los ntawm qhov nco txiaj ntsig, qhov saj, qhov xav, thiab qhov paub tseeb Nws tej lus—tsis tshaj li txoj kev sib koom tseeb ntawm tib neeg thiab Vajtswv. Nyob rau hauv hom kev sib koom no, tib neeg los to taub thiab nkag siab meej txog Vajtswv tej kev xav tau, los to taub thiab paub yam uas Vajtswv muaj thiab yog, los to taub thiab paub txog Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb, maj mam los to taub thiab paub Vajtswv tus moj yam, los txog rau ntawm qhov tseeb tiag uas hais txog, thiab lo lus txhais yog ntawm, qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj kev tswj fwm txhua yam uas tsim los, thiab tau ib txoj kev siab ntev thev thiab kev paub txog Vajtswv lub koob meej thiab txoj dej num. Nyob rau hauv hom kev sib koom no, tib neeg hloov, ib kauj ruam zuj zus, nws tej tswv yim ntsig txog Vajtswv, tsis xav txog Nws tawm hauv tej huab cua los, los sis tuav khov rau lawv tus kheej tej kev ua xyem xyav tsis tshua ntseeg Nws, los sis kev to taub yuam kev txog Nws, los sis kev cem thuam Nws, los sis kev pov txoj kev txiav txim rau Nws, los sis kev ua xyem xyav tsis ntseeg Nws. Yog li, tib neeg yuav muaj kev sib cav nrog Vajtswv tsawg zog, nws yuav muaj kev cov nyom nrog Vajtswv tsawg zog, thiab yuav muaj tej caij nyoog uas tib neeg ntxeev siab tawm tsam Vajtswv tsawg zog. Qhov txawv, tib neeg txoj kev cuab pob ntseg rau thiab mloog Vajtswv lus yuav loj hlob zoo dua, thiab lawv txoj kev hwm Vajtswv yuav rais los ua qhov tseeb dua thiab paub zoo dua. Nyob rau hauv kev sib koom zoo li no, tib neeg tsis yog tsuas yuav tau lub ntsiab ntawm qhov tseeb thiab kev cai raus dej ntawm lub neej xwb, tab sis nyob rau tib lub sij hawm no nws kuj yuav tau txoj kev paub tseeb txog Vajtswv thiab. Nyob rau hauv txoj kev sib koom zoo li no, tib neeg tsis yog yuav raug hloov hauv nws tus moj yam thiab tau txais kev cawm dim xwb, tab sis nyob rau tib lub sij hawm no nws kuj yuav muaj txoj kev hwm thiab kev pe hawm ntawm ib tug neeg uas raug tsim los rau Vajtswv. Qhov muaj hom kev sib koom zoo li no, tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv yuav tsis yog li ib nplooj ntawv uas tsis muaj dab tsi sau rau hauv, los sis ib lo lus cog tseg uas lam hais kom zoo mloog xwb, los sis ib txoj kev caum thiab kev teev hawm li tej mlom yam qi muag nti ntxiv lawm; tsuas yog nrog hom kev sib koom zoo li no xwb tib neeg lub neej thiaj yuav loj hlob mus rau qhov paub tab ib hnub zuj zus, thiab tsuas yog tam sim no xwb nws tus moj yam thiaj yuav maj mam hloov, thiab nws txoj kev ntseeg Vajtswv yuav, ib kauj ruam zuj zus, dhau ntawm qhov pom tsis meej thiab txoj kev ntseeg uas paub tsis tseeb mus rau txoj tseem kev mloog lus thiab kev saib xyuas tiag, mus rau txoj kev hwm tiag, thiab tib neeg kuj yuav, hauv tus txheej txheem caum raws Vajtswv, maj mam loj hlob los ntawm qhov nyob twj ywm mus rau qhov uas sawv ua fab fo, los ntawm yam tsis zoo mus rau yam zoo; tsuas yog nrog hom kev sib koom zoo li no xwb tib neeg thiaj los txog rau qhov to taub thiab nkag siab tseeb txog Vajtswv, paub Vajtswv tseeb tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Paub Vajtswv Yog txoj Kev Ntshai Vajtswv thiab Zam Kev Phem” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tau ntsib nrog tib neeg tus yam ntxwv thiab tus cwj pwm rau Vajtswv, Vajtswv tau ua tiav txoj hauj lwm tshiab, uas yog tso cai rau tib neeg muaj kev paub txog thiab mloog Nws lus, thiab kev hlub thiab hais lus tim khawv. Yog li ntawd, tib neeg yuav tsum paub txog Vajtswv txoj kev lim tib neeg kom dawb huv, nrog rau Nws txoj kev txiav txim, kev saib xyuas thiab kev txiav nws tawm, yog tias tsis muaj qhov no ces tib neeg yuav tsis tuaj yeem paub txog Vajtswv thiab yuav tsis tuaj yeem ua tim khawv rau Nws tiag tiag. Vajtswv txoj kev lim tib neeg kom dawb huv tsis yog yuav hloov ib qho me me-ntawm koj lub neej xwb, tiam sis hloov-tag nrho koj lub neej. Tsuas yog txoj kev no xwb uas Vajtswv ua hauj lwm ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv rau cov neeg uas zoo siab hlo los nrhiav qhov tseeb, kom lawv txoj kev txiav txim siab thiab kev hlub raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Hais rau cov uas zoo siab hlo nrhiav qhov tseeb thiab cov uas xav tau Vajtswv, tsis muaj ib yam dab tsi uas tseem ceeb dua, los sis pab ntau dua, li txoj kev lim tib neeg kom dawb huv zoo li no lawm. Vajtswv tus yam ntxwv tib neeg tsis tuaj yeem paub los sis nkag siab yam yooj yooj yim, rau qhov Vajtswv, thaum kawg, yog Vajtswv. Thaum kawg, Vajtswv tsis tuaj yeem yuav muaj tus yam ntxwv zoo ib yam li tib neeg, thiab yog li ntawd nws tsis yooj yim rau tib neeg los paub txog Nws tus yam ntxwv. Tib neeg yeej tsis muaj qhov tseeb, thiab cov neeg uas raug ua coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog lawm tsis tuaj yeem nkag siab yam yooj yooj yim; tib neeg nyob deb ntawm qhov tseeb, thiab deb txoj kev txiav txim siab muab qhov tseeb coj los xyaum ua, thiab yog tias nws tsis raug tsim txom thiab tsis raug lim kom dawb huv los sis txiav txim, ces txoj kev txiav txim siab yuav tsis raug ua kom zoo tiav log. Rau txhua tus tib neeg, kev lim tib neeg kom dawb huv yog kev tsim txom nqaij tawv siab ntsws, thiaj li yog yam nyuaj los txais yuav—tiam sis thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv uas Vajtswv npaj Nws tus yam ntxwv ncaj ncees rau tib neeg, thiab qhia tshwm Nws cov kev xav tau rau tib neeg, thiab muab kev tig ras to taub, kev txiav tawm thiab kev saib xyuas tseeb tiag ntxiv; los ntawm kev sib piv txog cov kev tseeb thiab qhov tseeb, Nws muab txoj kev paub txog tib neeg tus kheej thiab qhov tseeb uas zoo dua rau tib neeg, thiab muab txoj kev nkag siab zoo dua txog Vajtswv lub siab nyiam rau tib neeg, yog li ntawd Nws thiaj tso cai rau tib neeg muaj lub siab hlub Vajtswv uas tseeb dua thiab dawb huv dua. Tej zoo li no yog Vajtswv lub hom phiaj ua txoj kev lim tib neeg kom dawb huv.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas yog los ntawm Kev Raug Kev Lim Tib Neeg Kom Dawb Huv Xwb Tib Neeg Thiaj Li Yuav Muaj Txoj Kev Hlub Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kev paub Vajtswv yuav tsum ua tiav tau los ntawm kev nyeem thiab to taub Vajtswv cov lus. Qee leej hais tias: “Kuv tsis tau pom dua tus Vajtswv uas yug los ua neeg, yog li ntawd kuv yuav ua cas paub Vajtswv?” Qhov tseeb, Vajtswv cov lus yog ib qho kev nthuav tawm ntawm Nws tus moj yam. Los ntawm Vajtswv cov lus los, koj tuaj yeem pom Nws txoj kev hlub thiab kev cawm dim rau noob neej, nrog rau Nws txoj hau kev cawm lawv…. Qhov no vim yog Nws cov lus raug nthuav tawm los kiag ntawm Vajtswv Tus Kheej ntag, tsis yog raug sau los ntawm tej tib neeg li. Tej ntawd raug nthuav ntawm los ntawm Vajtswv kiag ntag; Vajtswv Tus Kheej tab tom nthuav tawm Nws tus kheej cov lus thiab Nws lub suab hauv nruab siab. Vim li cas tej ntawd thiaj li raug hu ua cov lus tawm hauv lub siab los? Nws vim yog tej ntawd tawm los ntawm qhov tob tob los, thiab nthuav tawm Nws tus moj yam, Nws siab nyiam, Nws cov kev xav, Nws txoj kev hlub rau noob neej, Nws txoj kev cawm dim ntawm noob neej, thiab Nws tej kev xav tauntawm noob neej…. Vajtswv cov lus hais tawm suav nrog rau cov lus uas hnyav, thiab lus mos lus muag thiab cov lus txawj xav, nrog rau qee cov lus nthuav tawm uas tsis yoog raws li tib neeg tej kev ntshaw. Yog tias koj tsuas saib rau cov lus nthuav tawm xwb, tej zaum koj yuav xav tias Vajtswv mas coj me ntsis nruj. Yog tias koj tsuas saib rau cov lus mos lus muag xwb, tej zaum koj yuav xav tias Vajtswv mas tsis tshua muaj hwj chim. Yog li ntawd koj tsis tsim nyogto taub yuam kev txog tej ntawd; tiam sis, saib tej ntawd los ntawm txhua lub ces kaum. Qee zaum Vajtswv hais tawm los ntawm ib txoj kev xav uas ua siab mos siab muag thiab txawj xav, ces tib neeg pom Nws txoj kev hlub rau noob neej: qee zaum Nws hais tawm los ntawm txoj kev xav uas coj nruj, ces tib neeg pom Nws tus moj yam uas yuav tsis zam kev ua txhaum li. Tib neeg mas qias neeg tshaj, thiab tsis tsim nyog pom Vajtswv lub ntsej muag los sis los rau ntawm Nws lub xub ntiag li. Qhov uas tam sim no tib neeg tau kev tso cai los rau ntawm Nws lub xub ntiag tseeb tiag yog vim Nws txoj hmoov hlub nkaus xwb. Vajtswv txoj kev ntse tuaj yeem pom tau los ntawm txoj kev Nws ua dej num thiab nyob hauv qhov tseem ceeb ntawm Nws tes dej num. Tib neeg tseem tuaj yeem pom tej no tau rau hauv Vajtswv cov lus thiab, txawm tsis tau ntsib ncaj qa los kiag ntawm Nws los los xij. Thaum qee leej uas paub Vajtswv tseeb los ntsib Khetos, nws qhov kev sib ntsib nrog Khetos tuaj yeem sib haum nrog nws qhov kev paub txog Vajtswv uas muaj ua ntej ntawd; txawm li cas los xij, thaum qee leej uas tsuas muaj ib qho kev nkag siab rau sab kev tshawb nrhiav ntsib Vajtswv, nws tsis tuaj yeem pom qhov sib txheeb sib ze ntawd. Yam ntawm qhov tseeb no yog qhov to taub nyuaj tshaj plaws; nws nyuaj rau kev nkag siab. Kev muab lus xaus rau Vajtswv cov lus txog qhov to taub nyuaj ntawm kev yug los ua neeg, kev saib tej ntawd los ntawm txhua ces kaum, thiab taij thov ua ke, ua zoo xav, thiab sib qhia ntxiv nyob txogtus xeeb ceem ntawm qhov tseeb. Kev ua li ntawd, koj yuav muaj cuab kav tau txais kev tig ras to taub ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv thiab kev to taub. Vim tib neeg tsis muaj cib fim tau sib ntsib ncaj qha nrog Vajtswv, lawv thiaj yuav tsum vam khom rau hom kev paub no kom tau chwv thiab maj mam to taub me ntsis mus thiaj li yuav tau txais kev paub tseeb tiag ntawm Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Paub Tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Txawm tias koj yuav los txog rau theem dab tsi hauv koj txoj kev pom kev ntsib los xij, koj tsis muaj peev xwm muab cais tau tawm ntawm Vajtswv txoj lus los sis qhov tseeb mus, thiab yam uas koj to taub ntawm Vajtswv tus moj yam thiab yam koj paub ntawm yam uas Vajtswv muaj thiab yog tag nrho raug muab nthuav tawm rau hauv Vajtswv cov lus lawm; lawv raug sib khi ruaj khov heev nrog qhov tseeb lawm. Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog, hauv lawv tus kheej, yog qhov tseeb; qhov tseeb yog ib yam nthuav qhia qhov muaj tiag ntawm Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog. Nws tsim ua raws li qhov zoo ntawm yam uas Nws muaj thiab yog, thiab nws ua kom pom meej txog yam uas Nws muaj thiab yog; nws qhia ncaj nraim rau koj txog yam uas Vajtswv nyiam, yam uas Nws tsis nyiam, yam uas Nws xav kom koj ua thiab yam uas Nws tsis tso cai rau koj ua, hom neeg twg uas Nws ntxub thiab hom neeg twg uas Nws zoo siab rau. Kev tshawb qhov tseeb uas Vajtswv nthuav tawm, cov neeg tuaj yeem pom Nws qhov kev txaus siab, kev npaw taws, kev tu siab, thiab kev zoo siab, nrog rau Nws lub ntsiab tseem ceeb—qhov no yog kev qhia tshwm ntawm Nws tus moj yam. Dhau ntawm qhov kev paub yam uas Vajtswv muaj thiab yog lawm, thiab kev to taub Nws tus moj yam los ntawm Nws txoj lus, yam tseem ceeb tshaj plaws yog yuav tsum caum kom txog qhov kev to taub no los ntawm kev pom kev ntsib tiag. Yog ib tug neeg tshem lawv tus kheej tawm mus ntawm lub neej tiag kom los paub Vajtswv, ces lawv yuav tsis muaj hnub ua tiav tau qhov ntawd. Txawm tias yuav muaj cov neeg uas muaj peev xwm muab tau qee yam kev to taub los ntawm Vajtswv txoj lus los xij, lawv txoj kev to taub tseem tsawg heev rau tej qauv tswv yim thiab cov lus, thiab muaj qhov sib txawv ntawm yam uas Vajtswv Tus Kheej qhov yog tiag tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txoj kev paub ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai, Vajtswv lub hwj chim, Vajtswv tus kheej lub cev yeeb yam, thiab Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb yeej tsis muaj peev xwm paub tau los ntawm kev siv koj txoj kev xav hauv nruab siab li. Vim koj tsis muaj peev xwm siv txoj kev xav hauv nruab siab los paub Vajtswv txoj kev muaj cai, ces koj yuav muaj kev paub tseeb ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai tau li cas? Yuav ua tau li qhov no ces yog los ntawm kev noj thiab kev haus Vajtswv cov lus, los ntawm kev sib qhia, thiab los ntawm kev pom kev ntsib Vajtswv cov lus xwb. Yog li, koj yuav maj mam muaj kev pom kev ntsib thiab kev paub qhov tseeb ib qho zuj zus rau ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab koj yuav maj mam muab tau kev to taub thiab muaj kev paub ntau ntxiv ntawm nws. Qhov no tsuas yog tib txoj hau kev nkaus xwb thiaj li yuav los paub tau Vajtswv txoj kev muaj cai; yeej tsis muaj txiav kev kom luv li. Kev hais kom nej txhob xav hauv lub hlwb tsis zoo ib yam li kev ua kom nej zaum tos twj ywm rau kev rhuav pov tseg, los sis kev cheem kom nej txhob ua ib yam dab tsi. Txhob siv koj lub hlwb xav thiab xav hauv nruab siab txhais tias txhob siv laj thawj los tshab txhais, txhob siv kev paub los tshuaj xyuas, txhob siv keeb txuj los ua lub hauv paus, tiam sis hloov los siv kev qhuas, kev lees, thiab kev yoog raws tus Vajtswv uas koj ntseeg tias muaj txoj kev muaj cai, lees tias Nws tuav lub hwj chim kav rau koj txoj hmoo, thiab tias Nws lub hwj chim ua pov thawj rau Nws tas li tias yog Vajtswv Tus Kheej tseeb tiag, los ntawm Vajtswv cov lus, los ntawm qhov tseeb, los ntawm txhua yam uas koj ntsib huv txoj kev ua neej. Qhov no tsuas yog tib txoj hau kev nkaus xwb tias txhua leej thiaj muaj peev xwm muab tau kev to taub ntawm Vajtswv. Ib txhia hais tias lawv xav nrhiav ib txoj kev yooj yim ntawm kev muab kom tau lub hom phiaj no, tiam sis nej puas tuaj yeem xav tau txoj kev zoo li ntawd? Kuv qhia rau koj tias, tsis tas xav txog: Yeej tsis muaj lwm txoj hau kev li lawm! Tsuas muaj tib txoj hau kev no nkaus xwb thiaj li yog txoj hau kev ua tau tiag thiab paub tseeb tiag thiab txeeb xyuas tau qhov tseeb txog yam uas Vajtswv muaj thiab yog los ntawm txhua txhua lo lus uas Nws nthuav tawm thiab txhua yam uas Nws ua. Qhov no tsuas yog tib txoj hau kev txhawm rau kom paub Vajtswv nkaus xwb. Vim yam uas Vajtswv muaj thiab yog, thiab txhua yam ntawm Vajtswv yeej tsis khoob lug thiab qhuav qhawv li, tiam sis yog muaj tiag tiag li.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Paub tias thaum Vajtswv ua hauj lwm thaum yug los ua neeg, ces qhov ntawd yog thaum tib neeg muaj peev xwm mus cuag tau thiab pom tau yuav luag txhua qhov ntawm qhov uas Vajtswv muaj thiab yog, thiab Nws lub ntsiab tseem ceeb thiab Nws tus moj yam. Nws yog lub hwv tsam zoo tshaj plaws los paub Vajtswv. Nyob rau yav dhau los, tib neeg tau hais lawm tias lawv xav paub Vajtswv tej kev ua thiab tus moj yam, tab sis qhov ntawd mas tsis yooj yim ua li, vim hais tias lawv tsis muaj peev xwm mus cuag tau Nws. Rov qab mus rau thaum Mauxe xub paub Yehauvas thiab tau pom Nws qee qhov kev ua, nws muaj txoj kev paub tiag ntau npaum li cas? Puas zoo tshaj li cov tib neeg niaj hnub tam sim no txoj? Puas muaj qab hau dua li cov tib neeg niaj hnub tam sim no txoj? Qhov tseeb tiag ces tsis zoo tshaj. Thaum Yehauvas ua hauj lwm tom qab ntawd, Nws tej kev ua mas nthuav tawm ntau heev nyob rau hauv Yixayees; coob tus tib neeg tau pom Yehauvas qhia tshwm tej txuj ci tseem ceeb thiab muaj tib neeg uas tau pom Yehauvas tus duab ntxoov ntxoo uas nyob tom Nws qub qab. Coob tus tib neeg kuj tau pom cov tub txib saum ntuj thiab, tab sis muaj pes tsawg leej tau los paub Vajtswv xwb? Tsawg heev li! Yeej tsis muaj cov tib neeg uas paub Vajtswv tiag tiag kiag li. Tsuas yog cov tib neeg ntawm tiam kawg thiaj li muaj kev paub ntau heev txog Vajtswv los ntawm lawv qhov kev ntsib kev pom txog Nws txoj hauj lwm thaum Nws yog cev nqaij daim tawv xwb, vim Vajtswv hais lus rau tib neeg, tim ntsej tim muag: Nws ua hauj lwm dab tsi, thiab mus rau qhov kawg twg; Nws txoj kev xav yog dab tsi, Nws tus cwj pwm coj rau tib neeg yog dab tsi; thiab tus yam ntxwv thiab lub tseem ntsiab qias vuab tsuab ntawm tib neeg yog dab tsi…. Los ntawm tej no, tib neeg muaj peev xwm pom tau tias Vajtswv mas zoo kiag li ib tug Vajtswv ntag, Nws tej kev xav rau tib neeg mas zoo li ntawd tiag tiag ntag; Nws tus moj yam mas zoo li ntawd tiag tiag ntag; Nws tej kev ua mas zoo tshwj xeeb tshaj plaws; Nws txoj kev ntse mas tob tshaj plaws li; thiab Nws txoj kev hlub tshua rau tib neeg mas muaj tseeb tiag tiag. Zaum no, thiaj li tau ntsib tau pom tej no lawm tiag tiag. Lawv ua rau koj muaj kev ntsib kev pom tias Vajtswv txoj kev hlub thiab kev thev taus rau tib neeg mas tsis muaj qhov xaus kiag li, thiab tias Nws txoj kev xav cawm tib neeg mas puav leej suav sau tag nrho rau hauv Nws txoj hauj lwm thiab rau hauv Nws cov lus lawm; lawv ua rau tib neeg muaj kev ntsib kev pom txog tej ntawd tiag. Yog li ntawd, koj txoj kev paub txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm qhov kev yug los ua neeg yog los ntawm tiam kev yug los ua neeg los. Tsis muaj txoj kev paub los ntawm lwm tiam uas yuav siv tau tiag. Tom qab ua tiav hlo txoj hauj lwm ntawm kev yug los ua neeg lawm ces Nws mam li ncaim mus, yog koj xav sim kom muaj kev ntsib kev pom Vajtswv txoj hauj lwm, ces nws yuav tsis yog tiag li qhov koj muaj ziag no lawm, vim hais tias tam sim no, koj muaj peev xwm pom tau tus Vajtswv uas yug los ua neeg kiag ntawm koj ob lub qhov muag lawm, thiab tuav tau tiag tiag lawm; tshaj qhov no, Vajtswv mas nquag ua hauj lwm tim ntsej tim muag heev, thiab tib neeg tus kheej thiaj li maj mam los ntsib los pom tej ntawd zuj zus. … Yog li ntawd, yog koj xav to taub Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb, ces lub sij hawm muaj txiaj ntsig uas zoo tshaj plaws rau koj los ua qhov ntawd ces yog thaum lub sij hawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ua hauj lwm. Koj muaj peev xwm pom thiab chwv tau qhov ntawd, koj muaj peev xwm hnov qhov ntawd, thiab koj muaj peev xwm hnov tau qhov ntawd tob heev. Thaum Vajtswv txoj hauj lwm ntawm kev yug los ua neeg raug ua tiav tag lawm, yog koj pheej sim ua txuas ntxiv kom muaj kev ntsib kev pom seb Vajntsujplig ua hauj lwm li cas, thiab sim tig xav rov qab, ces nws yuav tsis zoo tob npaum li ziag no, thiab koj qhov kev to taub yuav yog qhov ntiav ntiav xwb. Thaum sij hawm ntawd, Nws tsuas lim tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab kom dawb nkaus xwb, thiab tib neeg, thaum raug lim dawb huv tag lawm, thiaj li muaj peev xwm to taub tau ob peb qhov tseeb ntxiv thiab siv tau qhov tseeb uas lawv tau txais ntawd los ua lub hauv paus rau lawv txoj kev ua neej thiab los hloov pauv tus moj yam qias vuab tsuab uas nyob rau hauv lawv—tab sis, txawm koj yuav hlub Vajtswv li cas los xij, koj yuav ua tsis tau kom huaj vam heev rau thaum lub sij hawm ntawd rau hauv koj qhov kev to taub txog Nws. Nws yuav tsis muaj txiaj ntsig npaum li qhov kev paub Vajtswv rau thaum Nws yug los ua neeg thiab ua hauj lwm.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Txoj Kev Hlub Tiag rau Tib Neeg” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Thaum lub sij hawm uas nws raws Yexus mus ntawd, ces Petus kuj xav ntau yam txog Nws thiab siv nws qhov kev pom kev xav los txiav txim rau Nws xwb. Txawm hais tias Petus yeej to taub txog tus Ntsujplig me ntsis, los nws qhov kev to taub ntawd tsis feeb meej pes tsawg, ces nws thiaj li hais tias: “Kuv yuav tsum caum tus uas Leej Txiv saum ceeb tsheej xa los. Kuv yuav lees paub tus uas raug tus Vajntsujplig Dawb Huv xaiv tseg.” Nws tsis to taub tej uas Yexus ua thiab pom tej ntawd tsis meej. Tom qab uas raws Nws mus tau ib ntus, Petus xav paub ntau zuj zus txog tej Nws ua thiab hais, thiab hauv Yexus Tus Kheej kiag. Nws kuj hnov zoo li Yexus ua tau kom muaj kev hlub thiab kev hwm; nws nyiam nrog Nws ua ke thiab nyob ntawm Nws ib sab, thiab mloog Yexus cov lus mas ua rau nws tau txais kev pab thiab kev txhawb. Nyob rau lub sij hawm uas nws raws Yexus ntawd, Petus saib thiab muab txhua yam txog Nws lub neej coj los khaws nkaus cia hauv siab: Nws tej kev ua, tej lus, tej kev txav mus los, thiab tej kev hais qhia kom pom. Nws muaj kev to taub tob hais tias Yexus tsis zoo li tej neeg dog dig. Txawm hais tias Nws qhov kev tshwm sim zoo li tib neeg ntawd mas yeej zoo nkaus li sawv daws xwb, Nws muaj kev hlub, kev khuv leej, thiab kev zam lwm tus yam puv npo. Txhua yam Nws ua thiab hais mas pab tau lwm tus ntau heev, thiab Petus pom thiab tau tej yam uas nws yeej tsis tau pom dua los sis muaj dua li los ntawm Yexus. Nws pom hais tias txawm Yexus yeej tsis muaj tus yeeb yam siab tshaj lwm tus los sis tsis muaj txoj kev ua neeg uas txawv tshaj lwm tus, los Nws yeej muaj ib tsos uas zoo tshaj thiab tsis zoo li leej twg hlo li. Txawm hais tias Petus yuav piav tsis tau qhov ntawd kiag li, los nws yeej pom hais tias Yexus ua txhua yam txawv tshaj lwm tus neeg, vim tej Nws ua ntawd yeej txawv tshaj lwm tus neeg dog dig tej. Lub sij hawm uas nws nyob nrog Yexus, Petus pom tau hais tias Nws tus cwj pwm yeej txawv tshaj tej neeg dog dig li. Nws ua dab tsi los yeej ua tus yees khov kho thiab tsis maj ntug maj teb li, tsis hais tshaj los sis hais tsawg dua txog ib yam dab tsi li, thiab nws ua Nws lub neej uas qhia kom pom txog ib tug cwj pwm uas yeej zoo li sawv daws li thiab ho txaus hwm txaus qhuas kawg thiab. Nyob rau hauv kev tham lus, Yexus maj mam hais lus thiab muaj txoj hmoov hlub, kev cev ncauj cev lus los yeej hais tau yam luag ntxhi tab sis ho hais tau yam siab txias zias—thiab yeej tsis muaj ib zaug uas Nws yuav lam ua tau rhuav plhu ntsuav lub sij hawm Nws ua Nws tej hauj lwm li. Petus pom hais tias qee lub sij hawm mas Yexus nyob ntsiag to, hos qee lub sij hawm mas Nws ho hais lus tsis paub tsum li. Qee lub sij hawm Nws zoo siab heev ces Nws zoo li ib tug nquab dawb uas tshawb nws tej plaub tawg qeej lees, thiab qee lub caij mas Nws ho tu siab thiab tsis hais lus li, cuag li ris kev tu siab hnyav npaum nkaus li ib leej niam uas sab sab nkees nkees kawg li. Muaj ntau lub sij hawm Nws kuj muaj kev chim loj cuag li ib tug tub rog siab tawv uas dhia mus tua ib tug yeeb ncuab los sis, muaj qee zaus, Nws zoo nkaus li ib tug txiv yawg tsov ntxhuav nyooj laws. Qee lub sij hawm Nws luag; qee lub sij hawm Nws thov Vajtswv thiab quaj. Tsis hais Yexus yuav ua li cas li, Petus yeej muaj kev hlub thiab kev hwm Nws yam tsis muaj chaw kawg. Yexus lub suab luag ua rau nws zoo siab, Nws tej kev tu siab tswm nws dua ntais rau hauv txoj kev tu siab, Nws qhov kev chim ua rau nws ntshai, hos Nws txoj kev hlub, kev zam txim, thiab tej lus txib khov kho uas Nws kom neeg ua ntawd ua rau nws hlub Yexus tiag tiag thiab tsim muaj ib qho kev hwm thiab kev xav nrog ua ke rau Nws. Muaj tseeb, nws kuj yog ntau xyoo tom qab uas Petus tau nrog Yexus nyob ua ke lawm mas nws mam li maj mam paub txog tej qhov no.

Xaiv tawm los ntawm “Petus Los Paub Yexus Tau Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yog tias koj xav paub Vajtswv, kom paub Nws tiag tiag, kom nkag siab txog Nws tiag tiag, ces tsis txhob txwv koj tus kheej rau hauv peb qib ntawm Vajtswv txoj hauj lwm nkaus xwb, los sis cov dab neeg txog tes hauj lwm Nws tau ua yav dhau los nkaus xwb. Yog tias koj sim los ua kom paub txog Nws nyob rau hauv txoj hau kev ntawd, ces koj tab tom tso kev txwv txog Vajtswv, kaw Nws. Koj saib Vajtswv zoo li yog tej yam me me heev. Kev ua li ntawd yuav cuam tshuam li cas rau tib neeg? Koj yuav tsis muaj peev xwm paub txog Vajtswv li kev xav tsis thoob thiab kev zoo tshaj plaws, thiab Nws lub hwj chim thiab qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg thiab tus cwj ciam ntawm Nws lub hwj chim. Qhov kev nkag siab zoo li no yuav cuam tshuam koj lub peev xwm los lees paub qhov tseeb tias Vajtswv yog tus Kav txhua yam, nrog rau koj txoj kev paub txog qhov qhia meej txog Vajtswv tus kheej thiab lub meej mom. Hauv lwm lo lus, yog tias koj txoj kev nkag siab txog ntawm Vajtswv raug txwv hauv tus cwj ciam lawm, ces qhov koj tau txais kuj raug txwv tib yam nkaus. Qhov no yog qhov vim li cas koj thiaj yuav tsum tau nthuav dav koj tus cwj ciam thiab nthuav dav koj lub qab ntuj. Koj yuav tsum nrhiav kom nkag siab txhua yam—tus cwj ciam ntawm Vajtswv tes hauj lwm, Nws txoj kev cawm tib neeg, Nws txoj kev kav, thiab txhua yam uas Nws cawm thiab txhua yam uas Nws tswj kav. Nws yog los ntawm tej yam no uas koj yuav tsum los nkag siab txog Vajtswv tej hauj lwm. Nrog rau qhov kev nkag siab zoo li no, koj yuav hnov tau, yam tsis paub txog li, hais tias Vajtswv kav, cawm, thiab muab txhua yam rau lawv, thiab koj kuj tseem yuav hnov tau tiag tias koj yog ib feem thiab yog ib tug tswv cuab ntawm txhua yam. Vim Vajtswv tau muab rau txhua yam, koj kuj yuav tau lees txais Vajtswv txoj kev kav thiab kev muab. Qhov no yog qhov tseeb uas tsis muaj leej twg tuaj yeem tsis lees paub tau.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VIII” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txawm hais tias tib neeg yuav ua nws qhov kev tshawb nrhiav ntawm kev tshawb fawb mus tob thiab cov kev cai uas tswj hwm txhua yam los, qhov kev tshawb nrhiav ntawd tsuas yog txwv rau hauv ib cheeb tsam xwb, hos Vajtswv tswj txhua yam. Txog rau tib neeg, Vajtswv txoj kev tswj hwm yog tsis muaj qhov kawg. Tib neeg tuaj yeem siv tag nrho nws lub neej los tshawb nrhiav Vajtswv ib qhov kev xav me tshaj plaws los yeej ua tsis tiav tsis pom qhov tseeb. Vim li no, yog tias koj tsuas siv txoj kev paub thiab yam uas koj tau kawm los kawm txog Vajtswv xwb, koj yuav tsis muaj peev xwm paub tau Vajtswv los sis to taub Nws. Tab sis yog koj xaiv txoj hau kev los nrhiav qhov tseeb thiab nrhiav Vajtswv, thiab saib Vajtswv los ntawm qhov kev xav tias yuav los paub txog Nws, ces, muaj ib hnub, koj yuav paub tias Vajtswv tej kev ua hauj lwm thiab kev txawj ntse nyob txhua qhov chaw kiag tam sim ntawd, thiab koj yuav paub tias yog vim li cas Vajtswv thiaj raug hu ua tus Tswv ntawm txhua yam thiab yog lub hauv paus ntawm txoj sia rau txhua yam. Koj yim tau txais kev nkag siab li no ntau, yuav ua rau koj yim nkag siab txog tias vim li cas Vajtswv thiaj raug hu ua tus Tswv ntawm txhua yam. Txhua tsav txhua yam, suav nrog koj tib si, yog tau txais kev npaj tas li los ntawm Vajtswv. Koj kuj tseem yuav pom meej tias nyob hauv ntiaj teb no, thiab ntawm cov tib neeg no, tsis muaj ib tug twg lawm dhau ntawm Vajtswv uas yuav muaj peev xwm thiab muaj qhov tseeb li qhov uas Nws tau kav, cawm, thiab tswj hwm kev muaj nyob ntawm txhua tsav yam. Thaum koj nkag siab los txog qhov no, koj yuav lees paub tseeb tias Vajtswv yog koj tus Vajtswv. Thaum koj los txog qhov no, koj yuav lees paub Vajtswv tiag tiag thiab tso cai rau Nws los ua koj tus Vajtswv thiab koj tus Tswv. Thaum koj tau txais txoj kev nkag siab zoo li ntawd lawm thiab koj lub neej tau los txog rau qhov no lawm, Vajtswv yuav tsis sim koj siab thiab txiav txim rau koj lawm, los sis Nws yuav tsis thov dab tsi ntawm koj lawm, vim tias koj yuav to taub Vajtswv, yuav paub Nws lub siab, thiab yuav lees txais Vajtswv rau hauv koj lub siab tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VIII” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tib neeg feem ntau hais tias tsis yog ib yam yooj yim paub txog Vajtswv. Txawm li cas los xij, Kuv hais tias kev paub txog Vajtswv tsis yog ib yam nyuab kiag li, vim Vajtswv nquag qhia Nws cov kev ua rau tib neeg pom. Vajtswv tsis txeev tso kev sib tham nrog noob nej tseg, thiab Nws tsis txeev zais Nws Tus Kheej tawm ntawm tib neeg, los sis tsis txeev npog Nws Tus Kheej kiag li. Nws cov kev xav, Nws cov tswv yim, Nws cov lus thiab Nws cov kev ua tag nrho puas leej nthuav tawm rau tib neeg. Yog li ntawd, tsuas yog tib neeg xav paub txog Vajtswv xwb, nws tuaj yeem muaj kev nkag siab thiab paub Nws dhau los ntawm txhua hom hau kev. Qhov kev muaj qab hau tias vim li cas tib neeg dig muag nkoos xav tias Vajtswv txhob txwm khiav ntawm nws, tias Vajtswv txhob txwm zais Nws Tus Kheej ntawm tib neeg, tias Vajtswv tsis xav cia kom tib neeg nkag siab thiab paub txog Nws, vim yog nws tsis paub tias Vajtswv yog leej twg thiab nws tsis xav nkag siab txog Vajtswv. Ntau tshaj ntawd, tib neeg tsis paub txhawj xeeb txog nws tus kheej nrog tus Tswv Tsim cov kev xav, cov lus los sis cov kev ua…. Hais raws qhov tseeb tseeb tias, yog ib tug tib neeg siv lawv lub sij hawm thaum lawv khoom los tsom thiab nkag siab txog tus Tswv Tsim cov lus los sis cov kev ua, thiab yog tias lawv tsuas rau siab me ntsis rau ntawm tus Tswv Tsim cov kev xav thiab lub suab ntawm Nws lub siab, nws yuav tsis yog yam nyuab rau tus tib neeg ntawd kom paub txog tus Tswv Tsim cov kev xav, cov lus, thiab cov kev ua, tej no mas yog yam pom tau tseeb thiab meej heev. Kuj zoo ib yam li ntawd, nws yuav siv kev rau siab me ntsis kom paub txog tias tus Tswv Tsim mas nyob nrog tib neeg txhua lub sij hawm, tias Nws ib txwm nyob hauv cov lus tham nrog tib neeg, nrog nraim txoj kev tsim tag nrho, thiab Nws tab tom ua qhov kev ua tshiab txhua hnub. Nws lub ntsiab tseem ceeb thiab tus yam ntxwv mas raug muab hais qhia tawm nyob rau ntawm Nws cov kev tham nrog tib neeg; Nws cov kev xav thiab cov tswv yim mas yeej nthuav tawm tag nrho nyob hauv Nws tej kev ua; Nws nrog nraim thiab soj ntsuam tib neeg txhua lub sij hawm. Nws hais lus ntsiag to rau tib neeg thiab txhua yam kev tsim nyob nrog Nws cov lus ntsiag to: “Kuv nyob saum ntuj ceeb tsheej, thiab Kuv nyob nrog Kuv tej kev tsim. Kuv tab tom saib xyuas; Kuv tab tom tos ntsoov; Kuv nyob ntawm koj ib siab….” Nws ob txhais tes mas sov so thiab ruaj khov; Nws tej kauj ruam mas sib heev; Nws lub suab mas mos thiab muaj txoj hmoov hlub; Nws lub cev dhau mus los thiab pauv ntxeev, puag noob neej txhua tus; Nws lub ntsej muag mas zoo nkauj thiab mos heev. Nws ib txwm tsis khiav mus, tsis ploj mus li. Nruab hnub thiab hmo ntuj, Nws yog tib neeg tus kwv luag khov kho, tsis ncaim ntawm ib sab mus li.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 1. Kev paub Vajtswv yog dab tsi thiab qhov tseem ceeb ntawm kev paub Vajtswv yog dab tsi

Ntxiv Mus: 3. Vim li cas thiaj hais tias tag nrho cov uas tsis paub Vajtswv ces tawm tsam Vajtswv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No