3. Vim li cas thiaj hais tias tag nrho cov uas tsis paub Vajtswv ces tawm tsam Vajtswv

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Txij puag thaum tib neeg pib taug txoj kev yog ntawm kev ntseeg Vajtswv los, mas muaj ntau yam uas lawv tseem paub tsis tau meej. Lawv tseem feeb tsis tau meej txog Vajtswv tes hauj lwm kiag li, thiab txog tes hauj lwm uas lawv yuav tsum tau ua. Qhov no mas yog, nyob rau ib sab, vim qhov sib txawv ntawm lawv qhov kev ntsib kev pom thiab qhov muaj ciaj ciam kawg ntawm lawv lub peev xwm los txais; hos nyob rau lwm sab, ces nws yog vim Vajtswv tes hauj lwm tseem tsis tau coj tib neeg los rau theem no xwb. Yog li ntawd, txhua tus tseem feeb tsis meej txog tej xwm txheej sab ntsuj plig. Tsis yog nej paub tsis meej hais tias nej yuav tsum to taub dab tsi xwb, nej tseem tsis paub txog Vajtswv tes hauj lwm thiab. Qhov no mas tseem tshaj ib qho xwm txheej me me ntawm tej yam uas nej tsis muaj nyob rau hauv nej nkaus xwb: Nws yog ib qho tsis zoo uas loj heev uas muaj nyob rau tag nrho cov hauv lub ntiaj teb ntawm sab kev ntseeg lawm. Nyob rau hauv no mas muaj tus yawm sij uas vim li cas tib neeg thiaj tsis paub Vajtswv, thiab ces qhov tsis zoo no mas yog ib yam uas puas lawm uas muaj nyob thoob plaws rau hauv cov uas nrhiav caum Nws. Tsis muaj ib tug neeg twg uas paub Vajtswv dua li, los sis tau pom Nws lub ntsej muag tiag tiag li. Nws yog vim yog qhov no mas Vajtswv tes hauj lwm thiaj li nyuab npaum nkaus li txav ib lub roob los sis tso dej hiav txwv tawm. Muaj neeg coob heev uas tau muab lawv txoj sia fij kiag rau Vajtswv tes hauj lwm; muaj coob tus heev uas tau raug ntiab tawm vim yog Nws tes hauj lwm; muaj coob tus, vim yog Nws tes hauj lwm, tau raug tsim txom tuag kiag; muaj coob tus heev, lawv ob lub qhov muag mas muaj tej kua muag ntawm txoj kev hlub Vajtswv puv nkaus, tau tuag yam tsis ncaj ncees kiag li; muaj coob tus heev uas tau ntsib kev tsim txom yam siab phem kawg nkaus thiab tsis xws tib neeg kiag li…. Tej xwm txheej tu siab no los mus dhau—tsis yog vim tib neeg txoj kev tsis paub txog Vajtswv lod? Ib tug neeg uas tsis paub Vajtswv yuav muaj ntsej muag los rau ntawm Nws lub xub ntiag tau li cas mas? Ib tug neeg uas ntseeg Vajtswv thiab tab sis tseem tsim txom Nws thiab es yuav muaj ntsej muag los rau ntawm Nws xub ntiag tau li cas mas? Tej no mas tsis yog tej yam uas muaj tsis txaus nyob rau hauv lub ntiaj teb ntawm sab kev ntseeg nkaus xwb, tab sis lawv yeej muaj nyob thoob plaws hauv nej thiab lawv. Tib neeg ntseeg Vajtswv yam tsis paub Nws li; nws tsuas yog vim qhov laj thawj no nkaus xwb ces lawv thiaj li tsis hwm Vajtswv nyob rau hauv lawv lub siab, thiab tsis ntshai Nws nyob rau hauv lawv lub siab. Kuj tseem muaj cov uas, qhib lug thiab tab meeg lug, ua tes hauj lwm uas lawv khwv yees pom ntawm lawv tus kheej nyob rau qhov kev ntws raws no, thiab mus ua tes hauj lwm uas Vajtswv txib raws li lawv tus kheej qhov kev xav tau thiab txoj kev ntshaw yam tshaj tshaj. Muaj coob tus mas ua ciaj ua tuag li, yeej tsis saib Vajtswv rau lub sam xeeb li tab sis tsuas ua raws lawv tus kheej txoj kev xav xwb. Tej kev piv txwv no tsis yog tej yam tshwm sim zoo tshaj plaws ntawm tib neeg lub siab uas xav tau ntau ntawd xwb lod? Tej kev piv txwv no tsis ua kom tshwm sim tej kev dag uas ntau tshaj plaws nyob rau hauv tib neeg lod? Tej zaum mas tib neeg yeej ntse heev tiag, tab sis lawv qhov peev xwm ho yuav hloov tau qhov chaw ntawm Vajtswv tes hauj lwm li cas? Tej zaum mas tib neeg yeej txhawj xeeb txog Vajtswv lub nra tiag, tab sis lawv yuav cia li ua tsis tau yam niag siab hlob xav tau ntau li ntawd. Tib neeg tej kev ua puas zoo li Vajtswv tej mas? Puas muaj leej twg yuav tso siab tau ib puas feem pua mas? Yuav ua tim khawv rau Vajtswv, yuav kom tau txais Nws lub yeeb koob—qhov no yog Vajtswv zam ib zaug thiab tsa tib neeg sawv rau chaw siab; cov tib neeg no ho zoo tsim nyob tau li cas mas? Vajtswv tes hauj lwm nyuam qhuav pib xwb, thiab Nws tej lus ces nyuam qhuav pib hais xwb. Nyob rau lub sij hawm no, tib neeg mas txaus siab rau lawv tus kheej xwb, tab sis qhov no tsis yog lam nrhiav kev poob ntsej muag xwb lod? Lawv to taub tsawg dhau heev lawm. Txawm yog kiag tus kws qhia tswv yim uas tshaj lij kawg, tus neeg uas txawj hais lus tshaj plaws, los yeej tsis muaj peev xwm piav tau tag nrho tej uas Vajtswv muaj nplua mias, yog li ntawd nej ho piav tau tsawg tshaj ntawd npaum li cas? Nej tsis txhob muab nej tus kheej qhov kev muaj nuj nqis ntawd teeb kom siab tshaj lub ntuj, tab sis tsim nyog nej yuav tsum pom nej tus kheej qis dua txhua tus ntawm cov neeg muaj laj thawj uas nrhiav kev hlub Vajtswv. Qhov no yog txoj kev uas nej yuav tsum nkag mus rau: pom nej tus kheej kom qis tshaj tag nrho lwm tus. Vim li cas thiaj saib nej tus kheej siab ua luaj? Vim li cas yuav muab nej tus kheej tso siab ua luaj ntawm qhov kev khwv yees? Nyob rau txoj kev taug ntev ntev ntawm txoj sia, mas nej tsuas yog nyuam qhuav mus ob peb kauj ruam xwb. Qhov nej pom ces tsuas yog Vajtswv txhais caj npab xwb, tsis yog tag nrho Vajtswv. Nws yog nej tes dej num kom pom Vajtswv tes hauj lwm ntau dua, kom tshawb nrhiav tau ntau dua tej uas nej tsim nyog yuav tsum to taub, vim nej tsuas yog hloov me me nkaus xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (1)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yuav kom nkag siab txog lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm, kev tshwm sim ntawm Nws tes hauj lwm uas tau ua rau tib neeg, thiab lub ntsiab tseeb ntawm Nws lub siab nyiam rau tib neeg yog dab tsi: qhov no yog qhov txhua tus tib neeg uas raws Vajtswv yuav tsum tau ua. Niaj hnub no kev paub ntawm Vajtswv tes hauj lwm yog qhov txhua tus tib neeg tsis muaj. Tej dej num uas Vajtswv tau ua rau tib neeg, tag nrho Vajtswv tes hauj lwm, thiab dab tsi yog Vajtswv lub siab nyiam tiag rau neeg, txij thaum tsim lub ntiaj teb los txog rau lub sij hawm no—tej no yog cov uas neeg tsis paub los sis tsis nkag siab txog. Qhov no tsis yog yam tsis txaus ntseeg nyob rau hauv lub ntiaj teb txoj kev ntseeg xwb, tab sis kuj muaj nyob rau hauv txhua tus uas ntseeg Vajtswv thiab. Thaum hnub ntawd los txog uas koj pom Vajtswv tseeb tiag, thaum koj txaus siab tiag rau Nws lub tswv yim, thaum koj pom tag nrho tej num uas Vajtswv tau ua, thaum koj ras paub tias Vajtswv yog thiab muaj dab tsi—thaum koj pom Nws qhov zoo, lub tswv yim, txuj ci phim hwj, thiab txhua yam uas Nws tau ua rau tib neeg—ces nws yog thaum koj caum cuag koj txoj kev ntseeg Vajtswv lawm. Thaum Vajtswv raug hu ua Tus paub txhua yam thiab zoo tshaj txhua yam, yam uas Nws yog tus paub txhua yam, thiab yam uas Nws zoo tshaj txhua yam yog dab tsi tiag? Yog tias koj tsis to taub qhov no, ces koj tsis raug suav tias ntseeg Vajtswv. Vim li cas Kuv thiaj hais tias cov uas nyob hauv lub ntiaj teb kev ntseeg tsis yog cov ntseeg Vajtswv tab sis yog cov ua phem, yog tib hom li dab Ntxwgnyoog? Thaum Kuv hais tias lawv yog cov ua phem, nws yog vim tias lawv tsis to taub txog qhov Vajtswv lub siab nyiam thiab tsis muaj peev xwm pom Nws lub tswv yim. Tsis muaj ib lub sij hawm uas Vajtswv qhia Nws tes hauj lwm rau lawv li. Lawv dig muag; lawv tsis muaj cuab kav pom tau Vajtswv tej dej num, lawv raug Vajtswv muab tso tseg lawm, thiab lawv tsis muaj Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv li lawm, twb tsis tau hais txog tus Vajntsujplig tes hauj lwm. Cov uas tsis muaj Vajtswv tes hauj lwm ces yog cov ua phem tag nrho thiab yog cov tawm tsam Vajtswv. Txoj kev tawm tsam Vajtswv uas Kuv hais no yog hais txog cov uas tsis paub Vajtswv, cov uas lees paub Vajtswv ntawm lawv daim di ncauj thiab tab sis tsis paub Nws, cov uas caum raws Vajtswv thiab tab sis tsis mloog Nws lus, thiab cov uas ua kev lom zem qias ntsuav rau hauv Vajtswv txoj kev hlub thiab tab sis tsis muaj peev xwm sawv ua tim khawv tau rau Nws. Yog tsis muaj ib txoj kev to taub txog lub ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm los sis ib txoj kev to taub ntawm tes hauj lwm uas Vajtswv ua hauv neeg, ces nws ua tsis tau raws li Vajtswv lub siab nyiam, los sis nws tsis muaj peev xwm sawv ua tim khawv tau rau Vajtswv. Lub ntsiab uas vim li cas neeg ho tawm tsam Vajtswv pib, nyob rau lwm sab, los ntawm nws tus moj yam uas lwj liam los, thiab nyob rau lwm sab, los ntawm txoj kev khav theeb rau Vajtswv thiab tsis muaj kev to taub tej ntsiab lus los ntawm qhov uas Vajtswv ua hauj lwm thiab ntawm Nws lub siab nyiam rau neeg. Ob yam no, muab tso ua ke, rhawv ua ib zaj keeb kwm ntawm neeg txoj kev tawm tsam Vajtswv. Cov neeg uas tseem tshiab rau txoj kev ntseeg tawm tsam Vajtswv vim hais tias txoj kev tawm tsam zoo li no yeej nyob hauv lawv tus cwj pwm, hos txoj kev tawm tsam Vajtswv ntawm cov uas muaj kev ntseeg tau ntau xyoo lawm ces yog los ntawm lawv txoj kev khav theeb rau Nws, ntxiv rau lawv tus moj yam uas lwj liam. Nyob rau lub sij hawm ua ntej Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv, qhov ntsuas kom paub tias seb ib tug neeg tawm tsam Vajtswv los tsis tawm tsam ntawd yog nyob ntawm qhov seb nws puas ua li tej cai uas Vajtswv kom tseg saum ntuj ceeb tsheej. Piv txwv li no, nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, leej twg tsis ua raws li Yehauvas tej kev cai ces raug muab suav li yog ib tug uas tawm tsam Vajtswv; leej twg nyiag tej uas muab fij rau Yehauvas, los sis leej twg sawv tawm tsam cov uas Yehauvas nyiam, ces raug muab suav li ib tug uas tawm tsam Vajtswv thiab yuav raug xuas pob zeb txawb kom tuag; leej twg tsis hwm nws txiv thiab nws niam, thiab leej twg nkaug los sis tsawm foom lwm tus, ces raug muab suav li ib tug uas tsis ua raws li tej kev cai. Thiab tag nrho cov uas tsis ua raws li Yehauvas tej kev cai ces raug muab suav li yog sawv tawm tsam Nws. Qhov no tsis muaj ntxiv nyob rau Tiam Hmoov Hlub lawm, thaum leej twg sawv tawm tsam Yexus ces raug muab suav li ib tug uas sawv tawm tsam Vajtswv, thiab leej twg tsis mloog tej lus uas Yexus hais tag ces raug muab suav li ib tug uas sawv tawm tsam Vajtswv. Nyob rau lub sij hawm no, qhov uas muab txoj kev tawm tsam Vajtswv txhab txhais ntawd pom meej tseeb thiab siv tau zoo dua qub lawm. Nyob rau lub sij hawm uas Vajtswv tsis tau dhau los ua cev nqaij daim tawv, qhov ntsuas kom paub tias seb ib tug neeg tawm tsam Vajtswv los tsis tawm tsam ntawd yog nyob ntawm qhov seb neeg puas pe hawm thiab puas saib rau tus Vajtswv uas qhov muag pom tsis tau nyob saum ntuj ceeb tsheej. Qhov uas muab txoj kev tawm tsam Vajtswv txhab txhais nyob rau lub sij hawm ntawd tsis tau zoo luaj twg, rau qhov tias neeg pom tsis tau Vajtswv, los sis nws tsis paub tias Vajtswv tus yam ntxwv zoo li cas, los sis Nws ua hauj lwm thiab hais lus li cas. Neeg tsis muaj kev xav phem dab tsi txog Vajtswv, thiab nws ntseeg Vajtswv plooj nplas xwb, vim hais tias Vajtswv tsis tau tshwm los rau neeg pom. Yog li no, txawm neeg yuav ntseeg Vajtswv hauv nws txoj kev xav li cas los, Vajtswv tsis rau txim rau neeg los sis hais kom neeg ua li ub li no ntau, vim tias neeg yeej tsis muaj peev xwm pom tau Vajtswv tiag. Thaum Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv thiab los ua hauj lwm nrog tib neeg ua ke lawm, txhua tus saib rau Nws thiab hnov Nws tej lus, thiab txhua tus pom tej num uas Vajtswv ua tawm hauv Nws lub cev ntawm cev nqaij daim tawv los. Nyob rau lub sij hawm ntawd, txhua tus neeg tej kev xav phem cia li dhau los ua npuas tag lawm. Rau cov uas tau pom Vajtswv tshwm los hauv cev nqaij daim tawv, lawv yuav tsum tsis raug txim yog tias lawv txaus siab hlo mloog Nws lus, hos cov uas txhob txwm sawv tawm tsam Vajtswv ces yuav raug suav ua ib tug tawm tsam Vajtswv. Cov neeg zoo li no yog cov neeg tawm tsam khetos, cov yeeb ncuab uas txhob txwm tawm tsam Vajtswv. Cov uas tsis nthuav nws tej kev xav txog Vajtswv tab sis tseem npaj txhij zog thiab txaus siab mloog Nws lus ces yuav tsis raug txim. Vajtswv rau txim rau neeg los ntawm tej uas neeg xav tau thiab tej uas neeg ua, tsis yog rau rau nws tej kev xav los sis tej tswv yim. Yog tias Nws rau txim rau neeg los ntawm nws tej kev xav thiab tej tswv yim, ces tsis muaj ib tug neeg twg yuav khiav dim ntawm Vajtswv ob txhais tes uas npau taws vog. Cov uas txaus siab hlo sawv tawm tsam tus Vajtswv uas yug los muaj neeg lub cev yuav tsum raug rau txim rau lawv txoj kev tsis mloog lus. Hais txog cov neeg uas txaus siab hlo sawv tawm tsam Vajtswv, lawv txoj kev tawm tsam pib los ntawm qhov tseeb uas lawv muaj tej kev xav phem txog Vajtswv, uas coj lawv mus ua ntau yam uas cuam tshuam Vajtswv tes hauj lwm. Cov tib neeg no txhob txwm tawm tsam thiab rhuav tshem Vajtswv tes hauj lwm. Lawv tsis yog lam muaj kev xav phem txog Vajtswv xwb, tab sis lawv kuj koom ua ntau yam uas cuam tshuam Nws tes hauj lwm, thiab vim lub ntsiab no hom tib neeg no yuav tsum raug txim. Cov uas tsis yog txhob txwm cuam tshuam Vajtswv tes hauj lwm yuav tsum tsis raug txim li cov neeg txhaum, vim tias lawv muaj peev xwm mloog lus thiab tsis koom ua ntau yam uas tsim kom muaj kev cuam tshuam thiab kev xeeb txob. Cov tib neeg zoo li no yuav tsum tsis raug txim. Txawm li ntawd los, thaum tib neeg tau paub Vajtswv tes hauj lwm tau ntau xyoo lawm, yog tias lawv tseem muaj tej kev xav phem txog Vajtswv ntxiv thiab tsis muaj peev xwm paub tes hauj lwm ntawm Vajtswv tus uas yug los ua neeg, thiab yog tias, txawm lawv twb tau paub Nws tes hauj lwm los lawm pes tsawg xyoo lawm los xij, lawv tseem muaj tej kev xav txog Vajtswv thiab tseem tsis muaj peev xwm los paub Nws, ces txawm tias lawv tsis tau ua tej yam yuav los cuam tshuam, lawv lub siab yeej muaj ntau txoj kev xav phem puv npo txog Vajtswv, thiab txawm yog tias lawv tej kev xav phem tsis dhau los kom pom meej los xij, cov tib neeg zoo li no pab tsis tau dab tsi rau Vajtswv tes hauj lwm li. Lawv tsis muaj peev xwm mus tshaj tawm txoj moo zoo rau Vajtswv los sis sawv ua tim khawv tau rau Nws. Cov tib neeg zoo li no tsis zoo dab tsi li thiab ruam kawg. Vim hais tias lawv tsis paub Vajtswv thiab haj yam tsis muaj peev xwm muab lawv tej kev xav phem txog Vajtswv tshem tawm hlo li, yog li no lawv thiaj raug txim. Nws muab hais tau li no tias: Nws yeej yog ib txwm rau cov neeg muaj kev ntseeg tshiab tuav tej kev xav phem txog Vajtswv los sis tsis paub dab tsi txog Nws li, tab sis rau ib tug uas twb ntseeg Vajtswv tau ntau xyoo thiab twb paub zoo txog Nws tes hauj lwm lawm, ces nws tsis yog ib yam zoo rau ib tug neeg zoo li no tuav tej kev xav phem ntxiv lawm, thiab nws haj yam tsis yog ib qho zoo rau ib tug neeg zoo li no tsis muaj txoj kev paub txog Vajtswv li. Nws yog vim hais tias qhov no tsis yog qhov ib txwm uas lawv raug txim rau. Cov tib neeg tsis meej pem no yog tshwj xuam tag nrho huv si; lawv yog cov uas tawm tsam Vajtswv heev tshaj thiab cov uas muaj kev zoo siab xyiv fab rau Vajtswv txoj kev hlub yam tsis muaj qab hau dab tsi li. Tag nrho cov neeg zoo li no yuav tsum raug muab tshem tawm kom tag nyob rau thaum kawg!

Xaiv tawm los ntawm “Txhua Tus Tib Neeg Uas Tsis Paub Vajtswv Yog Cov Tib Neeg Uas Tawm Tsam Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Leej twg tsis to taub lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces yog tus tawm tsam Nws, thiab txawm yog tus uas tau to taub lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm lawm tab sis tsis nrhiav kev ua kom Vajtswv txaus siab ces haj yam suav tau tias yog ib tug tawm tsam Vajtswv heev. Muaj ib txhia nyeem Vajluskub hauv tej tsev teev hawm uas loj kawg nkaus thiab qog cov lus ntawd tas hnub, tab sis tsis muaj ib tug twg ntawm lawv cov ntawd to taub lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm li. Tsis muaj ib tug twg ntawm lawv cov ntawd muaj peev xwm paub txog Vajtswv; tseem muaj tsawg tus ntawm lawv cov ntawd thiaj muaj peev xwm ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Lawv txhua tus tsis tsim nqi dab tsi li, yog neeg phem, txhua tus sawv siab qhuab ntuas Vajtswv. Lawv txaus siab hlo tawm tsam Vajtswv rau thaum lawv tseem kwv rawv Nws tus chij. Hais tias ntseeg Vajtswv, lawv tseem noj noob neej li nqaij thiab haus noob neej li ntshav. Tag nrho cov tib neeg zoo li no yog cov dab phem uas nqos tib neeg tus ntsuj, cov thawj dab uas tav txoj kev ntawm cov uas xav taug mus rau txoj kev yog, thiab dawm thaiv cov uas nrhiav Vajtswv. Tej zaum lawv yuav tshwm los “ua suab mos suab muag,” tab sis cov uas caum raws lawv yuav ua cas paub tau tias lawv tsis yog leej twg tsuas yog cov uas tawm tsam khetos uas coj tib neeg sawv tawm tsam Vajtswv? Cov caum raws lawv yuav ua cas paub tau tias lawv yog cov dab phem ciaj sia uas rau siab ntso nqos tib neeg tej ntsuj? Cov uas tsa lawv tus kheej siab rau ntawm Vajtswv xub ntiag yog cov tib neeg phem tshaj plaws, hos cov uas lawv txo lawv tus kheej yog cov raug hwm tshaj plaws. Thiab cov uas xav tias lawv paub txog Vajtswv tes hauj lwm thiab cov uas, ntau tshaj ntawd, muaj peev xwm tshaj tawm Vajtswv tes hauj lwm rau lwm tus nrog suab raj txawm yog lawm saib ncaj qha rau Nws—cov no yog cov neeg uas ruam tshaj plaws. Cov tib neeg zoo li no tsis muaj Vajtswv tej lus tim khawv, yog neeg ruam thiab muaj kev khav theeb puv npo. Cov uas ntseeg tias lawv muaj txoj kev paub Vajtswv tsawg heev, txawm tias muaj kev paub dhau los thiab kev paub tseeb ntawm Nws, yog cov uas ntxim hlub tshaj rau Nws. Tsuas yog cov neeg zoo li no xwb thiaj muaj lus tim khawv tiag thiab muaj peev xwm cia rau Vajtswv kho ua kom zoo tshaj plaws. Cov uas tsis to taub Vajtswv lub siab nyiam ces yog cov tawm tsam Vajtswv; cov uas to taub txog Vajtswv lub siab nyiam tab sis tsis xyaum ua raws qhov tseeb ces yog cov tawm tsam Vajtswv; cov uas noj thiab haus Vajtswv cov lus, tab sis ho tawm tsam lub ntsiab ntawm Vajtswv cov lus, ces yog cov tawm tsam Vajtswv; cov uas muaj tej kev xav phem rau Vajtswv tus uas yug los a neeg, thiab ntau tshaj qhov ntawd tseem muaj ib lub siab koom nrog txoj kev ntxeev siab, ces yog cov tawm tsam Vajtswv; cov uas txiav txim rau Vajtswv ces yog cov tawm tsam Vajtswv; thiab leej twg tsis muaj peev xwm paub Vajtswv los sis ua tim khawv rau Nws ces yog Vajtswv ib tug yeeb ncuab. Vim li no Kuv nqua hu nej: Yog tias nej yeej muaj txoj kev ntseeg uas nej muaj peev xwm taug tau txoj kev no, ces kav tsij mus tas zog. Tab sis yog nej tsis muaj peev xwm tso txoj kev tawm tsam Vajtswv tseg, ces nej kav tsij txav tawm mus zoo dua ua ntej thaum nws yuav lig heev rau nej. Yog tsis li ntawd, feem uas tej xwm phem yuav raug rau nej ntawd mas ntau heev, vim tias nej tus cwj pwm mas tsis ncaj kiag li.

Xaiv tawm los ntawm “Txhua Tus Tib Neeg Uas Tsis Paub Vajtswv Yog Cov Tib Neeg Uas Tawm Tsam Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nej puas xav paub lub hauv paus keeb cag ntawm qhov uas vim li cas cov Falixai thiaj li tawm tsam Yexus mas? Nej puas xav paub lub ntsiab tseem ceeb ntawm cov Falixai? Lawv ces muaj tej kev npau suav nruab hnub puv npo txog tus Mexiyas. Tshaj qhov ntawd, lawv tsuas ntseeg hais tias tus Mexiyas yuav los, tab sis tsis duam nrhiav lub neej qhov tseeb. Thiab yog li ntawd, txawm yog niaj hnub no kiag los lawv tseem tos ntsoov tus Mexiyas, vim lawv tsis muaj ib qho kev paub txog txoj kev ntawm lub neej txoj sia li, thiab tsis paub hais tias txoj kev ntawm qhov tseeb yog dab tsi. Yuav ua cas, nej hais nas, es cov neeg ruam, tawv ncauj thiab tsis paub tab li ntawd thiaj yuav tau txais Vajtswv tej koob hmoov mas? Yuav ua cas lawv thiaj yuav pom tus Mexiyas? Lawv tawm tsam Yexus vim lawv tsis paub txoj xub ke ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm, vim lawv tsis paub txoj kev ntawm qhov tseeb uas Yexus tau hais txog, thiab, tshaj qhov ntawd, vim lawv tsis to taub tus Mexiyas. Thiab vim lawv tsis tau pom dua tus Mexiyas li thiab yeej tsis tau nrog dua tus Mexiyas ua ke li, lawv thiaj ua yuam kev rau qhov uas tsuas lam tuav rawv tus Mexiyas lub npe rau thaum uas tab tom siv txhua yam los tawm tsam lub ntsiab tseem ceeb ntawm tus Mexiyas xwb. Cov Falixai nyob rau hauv lub ntsiab tseem ceeb ces tawv ncauj, khav theeb, thiab tsis ua raws li qhov tseeb. Qhov tseem ntsiab ntawm lawv txoj kev ntseeg Vajtswv ces yog: Tsis hais Koj tej kev qhuab qhia yuav tob npaum li cas, tsis hais Koj lub hwj chim yuav siab npaum li cas li, Koj yeej tsis yog Khetos tshwj tsis yog hais tias Koj raug hu ua tus Mexiyas. Txoj kev ntseeg no tseem tsis yog tej yam txawv heev thiab txaus luag heev thiab lod? Cia Kuv nug nej ntxiv tias: Nws tsis yog ib qho yooj yim heev rau nej ua tej qho yuam kev li cov Falixai thaum ub thiab lod, yog hais tias nej twb tsis muaj ib qho kev to taub me me txog Yexus li nas? Koj puas muaj peev xwm pom txoj kev ntawm qhov tseeb? Koj puas yuav lav tau tiag tiag hais tias koj yuav tsis tawm tsam Khetos? Koj puas yuav muaj peev xwm ua raws li tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig? Yog koj tsis paub hais tias xyov koj puas yuav tawm tsam Khetos, ces Kuv hais tias koj twb nyob ze ze rau txoj kev tuag lawm. Tag nrho cov uas tsis paub tus Mexiyas ces yeej muaj cuab kav tawm tsam Yexus, tsis lees txais Yexus, hais lus cem Yexus. Cov neeg uas tsis to taub Yexus ces yeej muaj cuab kav tsis lees txais Nws thiab cem thuam Nws. Tshaj qhov ntawd, lawv yeej muaj cuab kav pom qhov kev rov qab los ntawm Yexus ua qhov kev ntxias dag ntawm Ntxwgnyoog, thiab muaj neeg coob dua yuav cem Yexus qhov kev rov qab los rau lub cev nqaij daim tawv. Tag nrho tej no tseem tsis ua rau nej ntshai thiab lod? Qhov nej ntsib yuav yog kev saib tsis taus txoj kev ntseeg rau Vajntsujplig, txoj kev rhuav tshem Vajntsujplig tej lus rau tej pawg ntseeg, thiab thuam tsis lees txais tag nrho tej uas Yexus nthuav tawm. Nej yuav tau txais dab tsi los ntawm Yexus yog nej tseem pheej feeb tsis meej? Nej yuav ua cas to taub txog Yexus tes hauj lwm thaum Nws rov qab los rau hauv lub cev nqaij daim tawv nyob saum ib tauv huab dawb, yog hais tias nej tseem pheej tawv qhawv tsis kam lees paub nej tej kev ua yuam kev ntawd? Kuv qhia nej qho no: Cov neeg uas tsis tau txais qhov tseeb, tab sis qi muag nti tos ntsoov rau qhov kev rov qab los ntawm Yexus nyob rau saum cov huab dawb, ces yeej saib tsis taus txoj kev ntseeg tiag tiag li rau Vajntsujplig, thiab lawv yog pawg uas yuav raug rhuav tshem. Nej tsuas xav tau Yexus txoj hmoov hlub xwb, thiab tsuas xav kom tau qhov chaw kaj siab lug saum ntuj ceeb tsheej xwb, tab sis nej ib txwm tsis mloog tej lus Yexus hais li, thiab yeej ib txwm tsis tau txais qhov tseeb uas Yexus nthuav tawm thaum Nws rov los rau lub cev nqaij daim tawv. Nej yuav muab dab tsi coj los pauv qhov tseeb ntawm Yexus qhov kev rov qab los rau saum ib tauv huab dawb? Puas yog qhov kev ua siab dawb paug uas nej ua ib qho kev txhaum tag los pheej ua ib qho kev txhaum ntxiv tag li, thiab tom qab ntawd ces nej los hais lus lees kev txhaum, ib zaug tag los ib zaug tuaj li thiab lod? Nej yuav muab dab tsi coj los ua kev theej txhoj rau Yexus tus uas rov los rau saum ib tauv huab dawb? Puas yog ntau xyoo ntawm tes hauj lwm uas nej qhuas nej tus kheej tas zog xwb lod? Nej yuav muab dab tsi coj los ua kom tus Yexus uas twb tau rov los lawm ntawd ntseeg nej? Puas yog nej tus yeeb yam khav theeb, uas tsis ua raws li ib qho tseeb twg li xwb lod?

Xaiv tawm los ntawm “Thaum Lub Sij Hawm Koj Pom Yexus Lub Cev Sab Ntsuj Plig, Vajtswv Yuav Tsim Lub Ntuj thiab Lub Ntiaj Teb Tshiab Lawm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Paub hais tias nej tawm tsam Vajtswv tes hauj lwm, los sis siv nej tus kheej tej kev xav phem los ntsuas tes hauj lwm hnub no, vim nej tsis paub tej tseem ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab vim ntawm nej qhov tsis maj mam ua twb zoo saib tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig. Nej qhov kev tawm tsam Vajtswv thiab kev thaiv khuam tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig ces yog tshwm sim los ntawm nej tej kev xav phem thiab txoj kev khav theeb xeeb txawm. Nws tsis yog vim Vajtswv tes hauj lwm yuam kev lawm, tab sis vim yog nej yeej xeeb txawm los tsis mloog lus kiag li. Tom qab nrhiav tau lawv qhov kev ntseeg Vajtswv lawm, ib txhia neeg yeej tsis muaj peev xwm yuav hais tau kom ruaj siab hlo hais tias tib neeg los qhov twg los, tab sis lawv tseem tau luag hais lub rau pej xeem mloog los qhuas txog tej uas yog thiab tej uas tsis yog ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm thiab. Lawv mas tseem qhuab qhia cov thwj tim uas twb muaj Vajntsujplig tes hauj lwm tshiab lawm, sib cev lus tham mus los thiab txhav luag lus hais tag zog; lawv qhov kev ua neeg mas poob qis dhau heev lawm, thiab lawv yeej tsis muaj ib qho kev txawj xav me me nyob rau hauv lawv hlo li. Yuav tsis muaj ib hnub uas cov neeg zoo li ntawd yuav raug tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig tsis lees txais, thiab yuav raug tej hluav taws hauv dab teb hlawv kom kub hnyiab li lod? Lawv tsis paub tes hauj lwm ntawm Vajtswv li, tab sis thuam Nws tes hauj lwm tag zog li, thiab tseem npaj qhia kom Vajtswv ua hauj lwm li cas thiab. Cov neeg tsis paub qab hau li ntawd es yuav paub Vajtswv tau li cas mas? Tib neeg los paub Vajtswv nyob rau ntawm qhov txheej txheem kev nrhiav thiab kev ntsib kev pom; nws tsis yog nyob rau ntawm ces thuam raws siab nyiam ua tib neeg los paub Vajtswv los ntawm qhov kev qhuab qhia kom paub ntawm Vajntsujplig. Yog tib neeg qhov kev paub txog Vajtswv yim yog npaum li cas, ces lawv yim tsis tawm tsam Nws npaum li ntawd. Nyob rau qhov sib txawv, yog tib neeg yim paub Vajtswv tsawg, ces lawv yim yuav tawm tsam Nws ntau tshaj. Koj qhov kev xav phem, koj tus yeeb yam qub, thiab koj txoj kev ua neeg, tus yam ntxwv thiab txoj kev xav txog qhov yog thiab tsis yog ntawd ces yog koj tej “peev” uas koj siv tawm tsam Vajtswv, thiab yog koj txoj kev xav txog qhov yog yim qias vuab tsuab, tej kev zoo yim ntxim ntxub, thiab koj txoj kev ua neeg yim poob qis, ces koj yim yog tus yeeb ncuab ntawm Vajtswv. Cov uas raug txoj kev xav phem loj muab lawv mooj thiab cov uas muaj tus moj yam qhuas tias yus tus kheej coj ncaj ces haj yam ua yeeb ncuab rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg; cov neeg zoo li ntawd yog cov tawm tsam Khetos. Yog koj tej kev xav phem tsis raug tsim kho kom zoo, ces lawv yuav tawm tsam Vajtswv tas mus li; ces koj yuav tsis muaj hnub uas yuav muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li, thiab yuav nrug Nws mus lawm tas li xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv tes hauj lwm mas yeej khiav mus rau tom ntej tas mus li xwb, thiab txawm hais tias lub hom phiaj ntawm Nws tes hauj lwm tsis hloov, los qhov txheej txheem uas Nws ua hauj lwm ntawd yeej hloov mus tag li, ces txhais tau hais tias cov uas ntseeg Vajtswv los yeej hloov mus tas li thiab. Vajtswv ua hauj lwm ntau npaum li cas, ces tib neeg qhov kev paub txog Vajtswv muaj ntxaws npaum li ntawd. Tej kev hloov uas zoo ib yam kuj muaj tshwm sim nyob rau hauv tib neeg tus yam ntxwv uas los ntawm Vajtswv tes hauj lwm los thiab. Txawm li cas los xij, vim yog Vajtswv tes hauj lwm mas hloov mus los tag li ces cov uas tsis paub Vajntsujplig tes hauj lwm thiab cov neeg ruam qauj uas tsis paub qhov tseeb dhau los ua cov tib neeg uas tawm tsam Vajtswv. Vajtswv tes hauj lwm yeej ib txwm tsis yoog raws tib neeg txoj kev xav, vim Nws tes hauj lwm mas yeej tshiab tas li xwb thiab tsis muaj qub li, thiab Nws yeej tsis rov mus ua tej qub hauj lwm li, tab sis tsuas nias qees mus lawm tom ntej nrog rau tes hauj lwm uas nws yeej tsis tau ua dua los nkaus xwb. Raws li qhov uas Vajtswv tsis rov qab ua Nws tes hauj lwm dua, thiab tib neeg mas yeej siv tes hauj lwm Nws ua yav tag los txiav txim rau Vajtswv tes hauj lwm tam sim no yam tsis muaj hloov hlo li, nws thiaj li ua ib qho nyuab heev li rau Vajtswv los ua tej qib duas ntawm nws tes hauj lwm nyob rau tiam tshiab. Tib neeg mas muaj ntau qhov nyuab dhau heev lawm! Nws txoj kev xav mas xav nkaus li cov laus thaum ub xwb! Tsis muaj leej twg paub Vajtswv tes hauj lwm, tab sis txhua tus mas kem ciam rau tas zog li. Thaum nws ncaim Vajtswv, ces tib neeg plam txoj sia, qhov tseeb, thiab Vajtswv tej koob hmoov, tab sis nws yeej tsis kam lees txais txoj sia los sis qhov tseeb li, haj yam tsis tas hais txog tej koob hmoov loj dua uas Vajtswv muab pub rau neeg ntiaj teb li. Txhua tus tib neeg yeej xav kom tau Vajtswv, tab sis tsis muaj peev xwm yuav ua siab ntev taus rau tej yam kev hloov hauv Vajtswv tes hauj lwm. Cov uas tsis kam txais yuav Vajtswv tes hauj lwm tshiab ntseeg hais tias Vajtswv tes hauj lwm mas hloov tsis tau li, hais tias nws yuav nyob twj ywm li qub mus tag ib txhis. Nyob rau hauv lawv qhov kev ntseeg, tag nrho qhov uas yuav siv los ua kom tau kev cawm dim mus ib txhis los ntawm Vajtswv ces yog ua raws li nws txoj cai, thiab yog hais tias lawv hloov siab lees txim thiab lees lawv tej kev txhaum, ces yeej zoo txaus rau Vajtswv siab xav lawm. Lawv xav hais tias Vajtswv ces tsuas ua tau tus Vajtswv hauv qab txoj cai thiab tus Vajtswv uas raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau tib neeg xwb; nws kuj yog lawv qhov kev xav thiab uas hais tias Vajtswv mas yuav tsum tsis txhob tshaj phau Vajluskub. Nws yog kiag tej kev xav li no ntag uas muab lawv xauv taw kiag khov kho rau txoj cai qub thiab muab lawv ntsia kiag rau tej cai tuag lawm xwb. Yeej tseem muaj coob tshaj thiab uas ntseeg hais tias txawm Vajtswv tes hauj lwm tshiab yuav yog dab tsi los xij, nws yuav tsum tau muaj pov thawj los ntawm cov lus zuag cev lus txog yav tom ntej, thiab nyob rau txhua txhua theem ntawm qhov hauj lwm ntawd, tag nrho cov uas caum Nws uas muaj ib lub siab “tiag” yuav tsum tau pom cov lus qhia tshwm; tsis li ntawd, ces qhov hauj lwm ntawd yeej tsis yog Vajtswv qhov hauj lwm li. Nws twb yeej yog ib qho tsis yooj yim rau tib neeg los paub Vajtswv lawm. Tseem yuav coj tib neeg lub siab ruam thiab nws tus yam ntxwv ntxeev siab ntawm kev saib tus kheej tseem ceeb thiab kev qhuas tus kheej ntawd los ntxiv thiab, ces nws thiaj li ua ib qho haj yam nyuab rau nws los txais yuav Vajtswv tes hauj lwm tshiab. Tib neeg tsis ua twb zoo tshawb xyuas rau Vajtswv tes hauj lwm tshiab kom meej, los sis tsis kam txo hwj chim lees nws, tsis li ntawd xwb hos, nws tseem muaj tus yam ntxwv muab hlob thaum uas nws tseem tos lus qhia tshwm thiab lus coj kev los ntawm Vajtswv. Qhov no tsis yog tus cwj pwm ntawm cov ntxeev siab thiab tawm tsam Vajtswv thiab los? Cov neeg zoo li ntawd es yuav ua cas thiaj tau txais Vajtswv qhov kev pom zoo mas?

Xaiv tawm los ntawm “Tus Tib Neeg Uas Twb Tau Kem Ciam Rau Vajtswv nyob rau hauv Nws Qhov Kev Xav Lawm Ho Yuav Tau Txais Vajtswv Txoj Kev Qhia Tshwm Tau Li Cas?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yog nej siv nej tej kev xav phem los ntsuas thiab kem ciam rau Vajtswv, ib yam li tias Vajtswv yog ib tug mlom uas xuas av nplaum puab uas tsis txhawj hloov, thiab yog nej kem ciam rau Vajtswv raws li lub vaj voog xov nyob hauv Vajluskub thiab muab Nws kaw rau hauv tus ciam ntawm tes hauj lwm, ces qhov no yog pov thawj qhia hais tias nej tau nog txim rau Vajtswv. Vim cov neeg Yudais nyob rau lub sij hawm hauv Vajluskub Qub muab Vajtswv ua ib tug mlom uas tsis txawj txav uas lawv muaj nyob rau hauv lawv lub siab xwb, cuag li Vajtswv ces tsuas hu tau hais tias yog tus Mexiyas xwb, thiab tsuas yog tus uas hu ua Mexiyas xwb thiaj yog Vajtswv, thiab vim yog neeg ntiaj teb tiam thiab pe hawm Vajtswv li Nws yog ib tug mlom uas xuas av nplaum puab (tsis ciaj sia), lawv muab tus Yexus rau lub sij hawm ntawd ntsia rau saum ntoo khaub lig, rau txim rau Nws kom tuag—tus Yexus uas tsis muaj kev txhaum ntawd thiaj li raug rau txim rau kom tuag. Vajtswv yog tus dawb huv tsis muaj kev txhaum txim, tab sis tib neeg tseem tsis zam Nws, thiab cam qees rau txim kom Nws tuag, thiab yog li ntawd Yexus thiaj raug ntsia rau saum ntoo khaub lig. Tib neeg yeej ib txwm ntseeg hais tias Vajtswv yeej tsis txawj hloov, thiab tshab txhais Nws raws li lub hauv paus teev tseg ntawm ib phau ntawv, phau Vajluskub, cuag li tib neeg yeej muaj ib txoj kev to taub uas zoo tshaj plaws txog Vajtswv tej kev tswj, cuag li tib neeg yeej tuav tag nrho tej uas Vajtswv ua ntawd rau hauv lawv lub xib teg. Tib neeg mas ruam kawg nkaus, khav theeb kawg nkaus, thiab tag nrho lawv yeej txawj hais lus dag tshaj plaws li. Tsis hais koj paub ntau npaum li cas txog Vajtswv li, Kuv tseem hais tias koj tsis paub Vajtswv, hais tias koj yog ib tug uas tawm tsam Vajtswv tshaj plaws, thiab koj tau cem Vajtswv, vim koj tsis muaj peev xwm txaus nkaus yuav ua tau raws li tes dej num ntawm Vajtswv, thiab taug txoj kev mus kom raug Vajtswv muab kho kom zoo tag nrho. Vim li cas Vajtswv pheej yuav tsis muaj qhov txaus siab rau tej tib neeg ua li? Vim tib neeg tsis paub Vajtswv, vim tib neeg muaj ntau yam kev xav phem, thiab vim tej yam nws paub txog Vajtswv ntawd yeej tsis muaj qhov yuav yoog xws li qhov tseeb li, tab sis tsuas pheej qog cov ntsiab lus qub tas mus li yam tsis muaj qhov hloov li, thiab tsuas ua tib yam qub rau txhua txhua qhov xwm txheej tag li xwb. Thiab yog li ntawd, tau los rau hauv ntiaj teb hnub no, Vajtswv tseem rov raug tib neeg muab ntsia rau saum ntoo khaub lig dua ib zaug thiab.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Lim Hiam Yeej Yuav Raug Rau Txim Tseeb Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yog tib neeg muaj peev xwm pom tau nyob rau hauv peb theem ntawm tes hauj lwm hais tias lawv yog ua los ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag rau tej sij hawm uas sib txawv, nyob rau tej chaw uas sib txawv, thiab nyob rau tej neeg uas sib txawv; yog tib neeg muaj peev xwm pom hais tias txawm tes hauj lwm yuav sib txawv, los nws puav leej yog tib tug Vajtswv ua xwb, thiab hais tias vim nws yog tes hauj lwm uas tib tug Vajtswv ua, ces nws yuav tsum yog lawm thiab tsis muaj qhov yuam kev li, thiab hais tias txawm nws yuav sib nraus nrog rau tib neeg tej kev xav phem, los yeej tsis muaj kev tsis lees hais tias nws yog tes hauj lwm ntawm ib tug Vajtswv—yog tib neeg muaj peev xwm hais tau tseeb hais tias nws yog tej hauj lwm ntawm ib tug Vajtswv xwb, ces tib neeg txoj kev xav phem yuav raug txo los ua tej yam nyuag me me, uas tsis tsim nyog yuav hais txog li. Vim tib neeg tej zeem muag mas tsis pom tseeb, thiab vim tib neeg tsuas paub Yehauvas ua Vajtswv xwb, thiab Yexus ua tus Tswv xwb, thiab ua ob lub siab txog tus Vajtswv uas yug los ua neeg niaj hnub no, ces coob tus neeg thiaj li tseem kub siab lug rau tes hauj lwm ntawm Yehauvas thiab Yexus, thiab raug vij ncig los ntawm tej kev xav phem txog tes hauj lwm ntawm niaj hnub no, ces neeg feem coob thiaj li tsis tshua ntseeg, thiab tsis saib tes hauj lwm niaj hnub no tseem ceeb. Tib neeg tsis muaj kev xav phem txog ob theem dhau los ntawm tes hauj lwm, uas yeej ntsia tsis pom li. Qhov ntawd ces yog vim tib neeg tsis to taub txog qhov muaj tseeb ntawm ob theem dhau los ntawm tes hauj lwm, thiab tsis tau pom kiag ob theem ntawd. Nws yog vim hais tias ob theem ntawm tes hauj lwm no mas tsis muaj cuab kav yuav pom tau kiag ces tib neeg thiaj li xav hauv nruab siab raws li qhov lawv nyiam xwb; tsis hais lawv yuav xav tawm dab tsi li, yeej tsis muaj qhov tseeb los ua pov thawj txog tej kev xav ntawd, thiab tsis muaj leej twg yuav los kho tej ntawd kom yog li. Tib neeg muab lub peev xwm ua ywj siab rau lawv lawv tus yeeb yam, muab tej kev ceev faj cuam pov tseg kiag nrog huab nrog cua mus thiab cia nws txoj kev xav hauv nruab siab ntawd xav yam ywj siab lug, vim nws yeej tsis muaj ib qho tseeb los tshawb xyuas seb lawv tej kev xav ntawd puas muaj tseeb, thiab yog li ntawd ces tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab ntawd thiaj li rais mus ua “qhov tseeb,” tsis hais yuav muaj dab tsi los ua pov thawj rau tej ntawd los tsis muaj li. Yog li ntawd tib neeg thiaj ntseeg tus Vajtswv uas nws tus kheej xav nyob rau hauv nruab siab, thiab thiaj li tsis nrhiav tus Vajtswv ntawm qhov muaj tseeb. Yog ib tug neeg muaj ib hom kev ntseeg, ces nyob rau ib puas leej ces yeej muaj ib puas hom kev ntseeg thiab. Tib neeg muaj tej kev ntseeg zoo li ntawd vim lawv tseem tsis tau pom qhov muaj tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm, vim lawv tsuas hnov qhov ntawd nrog lawv ob lub pob ntseg xwb thiab tsis tau pom kiag qhov ntawm nrog lawv ob lub qhov muag. Tib neeg tau hnov tej dab neeg thiab kwv huam—tab sis lawv yeej tsis tshua hnov tej kev paub txog qhov tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm li. Yog li ntawd nws thiaj li yog hais tias cov neeg uas nyuam qhuav los ua cov ntseeg tau ib lub xyoo xwb ces los ntseeg Vajtswv los ntawm lawv tus kheej tej kev xav phem los xwb. Tib qho no los yeej muaj tseeb rau cov uas twb yeej ntseeg Vajtswv los tag nrho lawv lub neej txoj sia lawm thiab. Cov uas tsis muaj peev xwm pom qhov tseeb yuav tsis muaj hnub muaj peev xwm khiav tawm tau ntawm ib txoj kev ntseeg uas lawv muaj kev xav phem txog Vajtswv. Tib neeg ntseeg hais tias lawv tau tso lawv tus kheej dim ntawm lub voj hlua ntawm lawv tej kev xav phem qub, thiab tau nkag mus rau ib thaj chaw tshiab lawm. Tib neeg tsis paub hais tias qhov kev paub ntawm cov uas tsis muaj peev xwm pom Vajtswv lub ntsej muag tseeb ces tsis muaj dab tsi li tab sis tsuas yog kev xav phem thiab lus paj lus cua xwb? Tib neeg xav hais tias lawv qhov kev xav phem yog qhov yog thiab tsis muaj dab tsi yuam kev li, thiab lawv xav hais tias tej kev xav phem no los ntawm Vajtswv los. Niaj hnub no, thaum tib neeg pom kiag Vajtswv tes hauj lwm lawm, lawv tso lawv tej kev xav phem uas tau sib tsub sib nias los tau ntau xyoo lawm pov tseg. Tej kev xav hauv nruab siab thiab tej tswv yim ntawm yav tag los tau rais los ua ib qho khuam tav kev rau tes hauj lwm ntawm theem no, thiab nws tau dhau los ua ib qho nyuab rau tib neeg tso tej kev xav phem ntawd tseg thiab lov tej tswv yim zoo li ntawd. Tej kev xav phem rau tes hauj lwm ib-kauj-ruam zuj zus ntawm coob tus ntawm cov uas tau cawm Vajtswv los txog niaj hnub no mas tau muaj ceem zuj zus tuaj, thiab cov neeg no tau maj mam tshwm sim ua ib tug yeeb ncuab uas tawv ncauj kawg nkaus rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Qhov hauv paus ntawm qhov kev ntxub no mas nyob rau hauv tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab ntawm tib neeg. Tej kev xav phem thiab tej kev xav nruab siab thiab ntawm tib neeg tau rais los ua tus yeeb ncuab rau tes hauj lwm niaj hnub no, tes hauj lwm uas sib nraus nrog rau tib neeg tej kev xav phem. Qhov no tau tshwm sim mas vim yog tej qhov tseeb tsis pub tib neeg cia lawv tej kev xav hauv nruab siab ntawd lam cia li xav ua dog ua dig, thiab, tshaj qhov ntawd, tib neeg tsis muaj peev xwm yuav muab nws lov tau yooj yim, thiab tej kev xav phem thiab kev xav hauv nruab siab ntawm tib neeg tsis zam qhov uas muaj qhov tseeb, thiab, tshaj qhov ntawd, vim tib neeg tsis xav txog qhov yog thiab qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, thiab tsuas yog ua ib siab tso lawv tej kev xav phem tseg thiab siv nws tus kheej qhov kev xav hauv nruab siab. Qhov no ces tsuas hais tau hais tias yog tim ib qho txhaum ntawm txoj kev xav phem ntawm tib neeg, thiab tsis muaj cuab kav hais tau hais tias yog tim ib qho txhaum ntawm tes hauj lwm ntawm Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Cov xib fwb thiab cov txwj laug uas sawv siab saum sam thiaj qhuab qhia lwm tus yog cov tawm tsam Vajtswv thiab yog Ntxwgnyoog cov phooj ywg; nej cov uas tsis sawv siab saum sam thiaj qhuab qhia lwm tus tsis yog cov haj yam tawm tsam Vajtswv heev los? Nej tsis yog, tseem heev tshaj lawv, nyiag ntshis koom nrog Ntxwgnyoog los? Cov uas tsis to taub lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces tsis paub tias yuav ua li cas thiaj haum raws li Vajtswv lub siab nyiam. Tseeb tiag, nws tsis yog tias cov uas to taub txog lub hom phiaj ntawm Nws tes hauj lwm ces yuav tsis paub tias yuav ua li cas thiaj ua haum raws li Vajtswv lub siab nyiam. Vajtswv tes hauj lwm yeej tsis muaj hnub yuam kev; tsuas yog, nws yog tib neeg qhov kev xav tias nws tsis tseem ceeb. Tsis yog cov tib neeg uas saib tsis taus cov txaus siab hlo tawm tsam Vajtswv haj yam nyaum thiab xav ua phem tshaj cov xib fwb thiab cov txwj laug los? Muaj coob tus tawm tsam Vajtswv, tab sis nyob rau ntawm lawv cov ntawd kuj muaj ntau txoj hau kev uas lawv tawm tsam Vajtswv. Muaj ntau hom ntawm cov ntseeg, ces kuj muaj ntau txoj hau kev ntawm cov uas tawm tsam Vajtswv thiab, ib co tsis zoo li lwm cov. Tsis muaj ib tug twg ntawm cov uas tsis paub lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm tseeb es yuav raug cawm kom dim tau hlo li. Tsis hais txawm tias muaj pes tsawg tus neeg tau tawm tsam Vajtswv nyob rau yav dhau los, thaum noob neej tau to taub txog lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab tau muab nws tej dag zog ua kom Vajtswv txaus siab, ces Vajtswv yuav so nws tej kev txhaum yav dhau los kom huv tag nrho. Tsuav yog noob neej nrhiav qhov tseeb thiab xyaum ua raws qhov tseeb, ces Vajtswv yuav tsis cim ntsoov yam uas nws tau ua dhau los lawm. Ntau tshaj ntawd, nws yog qhov tseem ceeb nyob rau ntawm tib neeg txoj kev xyaum ua raws qhov tseeb uas Vajtswv coj los txiav txim rau nws. Qhov no yog Vajtswv txoj kev ncaj ncees. Ua ntej thaum noob neej tau pom Vajtswv los sis paub txog Nws tes hauj lwm, tsis hais txawm tias noob neej tau ua li cas rau Vajtswv lawm los, Nws tsis cim tseg rau hauv nruab siab. Txawm li ntawd los, thaum noob neej twb tau pom Vajtswv thiab paub txog Nws tes hauj lwm lawm, ces Vajtswv yuav muab tag nrho tej dej num thiab tej uas noob neej tau ua sau ua “keeb kwm,” rau qhov neeg tau pom Vajtswv thiab nyob hauv Nws tes hauj lwm lawm.

Thaum noob neej tau pom yam uas Vajtswv muaj thiab yog, thaum nws tau pom Nws lub hwj chim loj, thiab thaum nws tau los paub txog Vajtswv tes hauj lwm tseeb lawm, thiab ntau tshaj ntawd, thaum noob neej tus qub moj yam hloov lawm, ces noob neej yuav muab nws tus moj yam ntxeev siab uas tawm tsam Vajtswv ntawd pov tseg kom tag. Nws yeej hais tau tias muaj qee lub sij hawm ces txhua tus yeej tau tawm tsam Vajtswv thiab txhua tus ces yeej muaj qee lub sij hawm tau ntxeev siab rau Vajtswv. Txawm li ntawd los, yog tias koj txaus siab hlo mloog Vajtswv tus uas yug los ua neeg, thiab txij no mus siv koj txoj kev ncaj ncees raws li Vajtswv lub siab nyiam, xyaum ua raws qhov tseeb uas koj tsim nyog xyaum, ua koj lub luag hauj lwm li koj tsim nyog ua, thiab ua raws li tej kev cai uas koj tsim nyog ua rau Vajtswv txaus siab, ces koj yog ib tug uas txaus siab hlo muab koj txoj kev ntxeev siab tso pov tseg kom Vajtswv txaus siab thiab yog ib tug uas Vajtswv kho tau kom zoo tshaj plaws. Yog koj tuaj yeem tawv ncauj tsis kam saib koj tej kev ua yuam kev thiab tsis muaj lub siab xav kho koj tus kheej kom zoo, yog koj tuaj yeem tsis lees koj tus cwj pwm ntxeev siab yam tsis muaj ib qho kev xav koom siab nrog Vajtswv me me thiab ua kom haum Nws li, ces ib tug neeg tawv ncauj thiab kho tsis tau zoo li koj yeej yuav raug txim thiab yeej yuav yog ib tug uas Vajtswv kho tsis tau kom zoo tshaj plaws. Yog li ntawd, tsis hais hnub no los yog tag kis ces koj yog Vajtswv tus yeeb ncuab los koj kuj yuav yog Vajtswv tus yeeb ncuab ntxiv mus, thiab tib yam li ntawd koj yuav yog Vajtswv tus yeeb ncuab rau hnub tom ntej mus thiab; koj yuav yog ib tug tawm tsam Vajtswv thiab yog Vajtswv tus yeeb ncuab mus ib txhis. Nyob rau qhov xwm no, Vajtswv yuav ua li cas tso koj mus? Nws yeej yog noob neej tus yam ntxwv uas ib txwm tawm tsam Vajtswv, tab sis noob neej yuav tsum txhob nrhiav lub ntsiab “nraim nkoos” ntawm txoj kev tawm tsam Vajtswv tsuas vim tias qhov hloov nws tus cwj pwm ntawd yog ib yam nyuab tshaj plaws. Yog tias yog li ntawd, ces koj kav tsij khiav tawm mus ua ntej nws yuav lig heev rau koj yuav zoo dua, nyob tsam ces koj lub txim nyob rau yav pem suab haj yam yuav hnyav dua qub, thiab nyob tsam koj tus cwj pwm phem tshwm tuaj thiab dhau los ua ib yam uas tswj tsis tau, txog rau thaum koj cev nqaij daim tawv raug Vajtswv muab txiav tawm rau thaum kawg.

Xaiv tawm los ntawm “Txhua Tus Tib Neeg Uas Tsis Paub Vajtswv Yog Cov Tib Neeg Uas Tawm Tsam Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 2. Ib tug neeg twg yuav ua li cas thiaj tau qhov kev paub Vajtswv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No