1. Kev paub Vajtswv yog dab tsi thiab qhov tseem ceeb ntawm kev paub Vajtswv yog dab tsi

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Qhov los ntseeg Vajtswv thiab paub Vajtswv ntawd yog raug tsa los ntawm Ntuj Ceeb Tsheej thiab raug lees paub los ntawm lub tiaj teb, thiab niaj hnub no—lub caij nyoog uas Vajtswv yug los ua neeg tab tom ua Nws tes hauj lwm hauv tus neeg—yog lub sij hawm zoo tshwj xeeb tshaj plaws rau los paub txog Vajtswv. Qhov ua haum Vajtswv siab yog ib yam ua tau tiav los ntawm kev tsim nyob rau lub hauv paus ntawm kev nkag siab Vajtswv lub siab nyiam, thiab yuav kom nkag siab Vajtswv lub siab nyiam, nws yog qhov tsim nyog yuav tsum muaj qee qhov kev paub txog Vajtswv. Qhov kev paub txog Vajtswv no yog lub zeem muag uas ib tug neeg ntseeg Vajtswv yuav tsum muaj; nws yog lub hauv paus ntawm tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv. Thaum tsis muaj qhov kev paub no lawm, tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv yuav nyob hauv ib tug yam ntxwv uas tsis meej tseeb, nyob hauv nruab nrab ntawm txoj kev xav uas tsis muaj dab tsi. Txawm hais tias nws yog kev meej tseeb ntawm cov tib neeg zoo li no ntseeg Vajtswv los, lawv yuav tsis tau txais ib yam dab tsi li. Txhua tus neeg uas tsis tau txais dab tsi hauv cov kev yoog raws no yog cov uas yuav raug tshem tawm—lawv txhua tus yog cov neeg uas xav tau luag li dawb xwb. Tab txawm hais tias koj tau ntsib Vajtswv tes hauj lwm nyob rau kauj ruam twg los xij, koj yuav tsum muaj nrog lub zeem muag hwj chim loj kawg nkaus. Tsis yog li ntawd, nws yuav nyuaj rau koj los lees txais txhua kauj ruam ntawm tes hauj lwm tshiab, vim hais tias txoj hauj lwm tshiab ntawm Vajtswv nyob siab dhau qhov uas neeg muaj peev xwm xav tau, thiab nyob sab nraum ntawm tib neeg txoj kev xav lawm. Yog li, yog tias tsis muaj tus tswv yug yaj nyiam ua rau tib neeg, yog tsis muaj tus tswv yug yaj los sib qhia txog cov zeem muag, tib neeg yuav tsis muaj peev xwm lees txais tau txoj hauj lwm tshiab no. Yog tias tib neeg tsis muaj peev xwm txais tau cov zeem muag no, ces nws yuav tsis tuaj yeem txais tau txoj hauj lwm tshiab ntawm Vajtswv, thiab yog tias tib neeg tsis tuaj yeem ua raws li Vajtswv txoj hauj lwm tshiab, ces tib neeg yuav tsis tuaj yeem nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam, thiab yog li nws txoj kev paub txog Vajtswv yuav tsis muaj ib yam dab tsi li. Ua ntej tib neeg yuav nqa Vajtswv txoj lus, nws yuav tsum paub Vajtswv txoj lus; ntawd yog, nws yuav tsum nkag siab Vajtswv lub siab nyiam. Tsuas yog txoj hau kev no xwb thiaj li tuaj yeem ua tau raws li Vajtswv txoj lus kom raug thiab ua raws li Vajtswv lub siab nyiam xwb. Nov yog ib yam uas txhua tus neeg nrhiav qhov tseeb yuav tsum muaj, thiab nws kuj yog tus txheej txheem uas txhua tus uas sim kom paub txog Vajtswv yuav tsum ua. Tus txheej txheem ntawm kev los paub txoj lus ntawm Vajtswv yog tus txheej txheem ntawm kev los paub txog Vajtswv thiab Vajtswv tes hauj lwm. Yog li ntawd, kev paub txog cov zeem muag tsis yog hais txog kev paub txog ntawm Vajtswv uas yug los ua neeg xwb, tab sis kuj suav nrog qhov paub txog txoj lus thiab tes hauj lwm ntawm Vajtswv thiab. Los ntawm Vajtswv txoj lus tib neeg los to taub Vajtswv lub siab nyiam, thiab los ntawm Vajtswv tes hauj lwm lawv thiaj li los paub Vajtswv tus yam ntxwv thiab Vajtswv yog dab tsi. Kev ntseeg Vajtswv yog thawj kauj ruam rau los paub txog Vajtswv. Tus txheej txheem ntawm kev nce qib los ntawm qhov kev pib ntseeg Vajtswv no yog qhov kev ntseeg siab tshaj plaws rau Nws yog tus txheej txheem ntawm kev los paub txog Vajtswv, tus txheej txheem ntawm kev tau paub txog Vajtswv tes hauj lwm. Yog tias koj tsuas ntseeg Vajtswv rau tus txiaj ntsig ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv xwb, thiab tsis yog rau qhov ua kom los paub txog Nws, ces tsis muaj qhov tseeb rau ntawm koj txoj kev ntseeg, thiab koj txoj kev ntseeg tsis tuaj yeem dawb huv tau—ntawm qhov no tsis muaj qhov ua xyem xyav. Yog tias, thaum tus txheej txheem uas tib neeg tau paub txog Vajtswv tes hauj lwm, nws maj mam los paub txog Vajtswv, ces nws tus yam ntxwv yuav maj mam hloov, thiab nws txoj kev ntseeg yuav hloov zuj zus mus muaj tseeb. Nyob rau hauv txoj kev no, thaum tib neeg ua tiav hauv kev ntseeg nyob rau hauv nws txoj kev ntseeg Vajtswv lawm, nws yuav tau txais Vajtswv. Qhov kev muaj qab hau uas yog vim li cas Vajtswv thiaj li siv sij hawm ntev ua luaj los yug ua neeg zeeg ob los ua Nws tes hauj lwm hauv tib neeg yog kom tib neeg thiaj li muaj peev xwm los paub Nws thiab los pom Nws. Kev paub txog Vajtswv[a] yog qhov kev tshwm sim kawg ntawm kev ua tiav hauv Vajtswv txoj hauj lwm; nws yog qhov kev xav tau kawg uas Vajtswv ua rau tib neeg. Qhov kev muaj qab hau uas yog vim li cas Nws ua li no yog rau qhov txiaj ntsig ntawm Nws zaj lus tim khawv kawg; Nws ua tes hauj lwm no kom tib neeg tig los cuag Nws thaum kawg thiab tag nrho. Tib neeg tsuas los hlub tau Vajtswv los ntawm kev paub txog Vajtswv xwb, thiab kom los hlub Vajtswv nws yuav tsum paub txog Vajtswv. Txawm nws yuav nrhiav li cas, los sis nws yuav nrhiav kom tau txais dab tsi los xij, nws yuav tsum muaj peev xwm ua tiav txoj kev paub txog Vajtswv. Tsuas yog tib txoj kev no tib neej thiaj li ua tau txaus Vajtswv lub siab xwb. Tsuas yog los ntawm kev paub txog Vajtswv xwb tib neeg thiaj muaj peev xwm muaj kev ntseeg tseeb txog Vajtswv, thiab tsuas yog los ntawm kev paub txog Vajtswv xwb tib neeg thiaj li muaj peev xwm hwm thiab mloog tau Vajtswv lus. Cov uas tsis paub txog Vajtswv yeej yuav ua tsis tiav txoj kev mloog Vajtswv lus thiab hwm Vajtswv tiag tiag. Kev paub txog Vajtswv yog kev paub txog Nws tus yam ntxwv, kev nkag siab txog Nws lub siab nyiam, thiab kev paub tias Nws yog dab tsi. Tab sis txawm tias tus twg yuav los paub txoj kev xav twg los xij, txhua qhov tseev kom tib neeg them ib tug nqi thiab yuav tsum kam ua raws li, yog tsis muaj qhov ntawd yuav tsis muaj ib tus twg yuav muaj peev xwm ntseeg txuas ntxiv mus txog thaum kawg.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tim Khawv rau Vajtswv Tau” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov kev kawm ntawm kev paub Vajtswv mas yog ib qho uas siab tshaj txhua yam kev tshawb fawb kawm txuj ntawm noob neej. Nws yog ib qho kev kawm uas tsuas muaj ib co neeg tsawg kawg kiag uas nrhiav kev paub Vajtswv mas thiaj kawm tau nkaus xwb, thiab tsis yog tus neeg tshaj lij twg los yuav kawm tau tib si. Yog li ntawd, koj yuav tsum tsis txhob saib kev paub Vajtswv thiab kev caum nrhiav qhov tseeb zoo li tej yam uas ib tug me nyuam yaus los yeej lam cia li kawm tau li. Tej zaum mas koj yeej ua tau txhua yam zoo kawg nkaus nyob rau hauv koj tsev neeg lub neej, los sis hauv koj txoj kev khwv noj khwv haus, los sis nyob rau hauv koj txoj kev txwj nkawm lawm, tab sis thaum hais txog qhov tseeb thiab qhov kev kawm txog kev paub Vajtswv, koj tsis muaj dab tsi coj los rau koj tus kheej saib li thiab koj ua tsis tau dab tsi li. Muab qhov tseeb coj los xyaum ua, ces nws hais tau hais tias, nws nyuab heev rau koj, thiab kev paub Vajtswv mas haj yam yog ib qho teeb meem loj tshaj. Qhov no yog qhov nyuaj rau koj, thiab qhov no kuj yog qhov nyuab rau tag nrho noob neej sawv daws. Nyob rau ntawm cov uas twb yeej muaj ntau yam uas lawv ua tau tiav hlo nyob rau hauv qhov uas ua kom paub Vajtswv lawm, los yeej tseem yuav luag tsis muaj ib tug twg uas yuav ua tau raws li hom phiaj li. Tib neeg tsis paub hais tias kev paub Vajtswv yog txhais li cas tiag, los sis vim li cas nws ho yuav tsum tau paub Vajtswv, los sis ib tug neeg twg yuav tsum tau ua kom tau txij li cas mas thiaj li paub Vajtswv. Qhov no yog qhov uas noob neej yeej tsis to taub li, thiab nws yeej cia li yog qhov lus txhiaj txhais uas tib neeg ntsib—tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm teb tau lo lus nug no li, los sis tsis muaj leej twg yuav kam teb lo lus nug no li, vim hais tias, los txog niaj hnub no kiag, los tsis muaj leej twg nyob rau ntawm noob neej uas yuav kawm tau txog tes hauj lwm no kom tiav hlo li. Tej zaum, thaum qhov lus txhiaj txhais ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm ntawd raug muab coj los hais kom noob neej paub lawm, yuav muaj ib pab neeg tshaj lij sib txuas zws uas yuav paub Vajtswv. Muaj tseeb, Kuv vam hais tias yuav zoo li no, thiab, tshaj qhov ntawd, Kuv tab tom ua tes hauj lwm no, thiab vam hais tias yuav pom cov neeg tshaj lij li ntawd tshwm tuaj ntxiv rau yav sai sai tom ntej no. Lawv yuav yog cov uas hais lus tim khawv rau qhov tseeb txog peb theem ntawm tes hauj lwm, thiab, muaj tseeb, lawv kuj yuav yog cov uas xub hais lus tim khawv rau peb theem ntawm tes hauj lwm no. Tab sis tsis muaj ib yam uas yuav ntxov siab tshaj thiab khuv xim tshaj qhov uas cov neeg tshaj lij ntawd tsis tshwm tuaj rau hnub uas Vajtswv tes hauj lwm los txog ib qho kawg, los sis tsuas muaj ib los sis ob tug neeg zoo li ntawd uas tau txais kev tsim kho kom zoo tiav log los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg kiag xwb. Txawm li cas los xij, qhov no tsuas yog qhov phem tshaj plaws uas ntxim yuav tshwm sim tau xwb. Txawm yuav zoo li cas los xij, Kuv tseem vam hais tias cov uas yeej caum nrhiav tiag tiag yuav tau txais qhov koob hmoov no. Txij puag thaum chiv keeb los lawm, yeej tsis tau muaj ib teg hauj lwm zoo li no dua li; tej qhov kev ua li no yeej tsis tau tshwm sim muaj nyob rau hauv keeb kwm kev loj hlob ntawm tib neeg li. Yog koj muaj cuab kav rais los ua ib tug ntawm cov uas xub xub paub Vajtswv tiag tiag, qhov no tseem tsis yog lub meej mom siab tshaj plaws nyob rau hauv tej uas raug tsim tawm los thiab lod? Puas muaj ib tug twg uas raug tsim tawm los nyob rau ntawm noob neej uas yuav raug Vajtswv qhuas tshaj qhov no thiab? Tes hauj lwm zoo li no mas yuav ua kom tiav ces yeej tsis yoog yim li, tab sis thaum kawg yeej tseem yuav tau txais nqi dag nqi zog thiab. Tsis hais lawv yuav yog poj niam los sis txiv neej los sis yog haiv neeg twg li, tag nrho cov uas muaj peev xwm nrhiav tau qhov kev paub txog Vajtswv ces yeej yuav, nyob rau thaum kawg, tau txais Vajtswv lub meej moj loj tshaj plaws, thiab yuav yog tib co uas muaj Vajtswv lub hwj chim nkaus xwb. Qhov no ces yog tes hauj lwm hnub no, thiab nws kuj yog tes hauj lwm nyob rau yav tom ntej; nws yog tes hauj lwm kawg thiab siab tshaj plaws uas yuav ua tau tiav hlo nyob rau hauv tes hauj lwm 6,000 xyoo, thiab nws yog ib txoj kev ua hauj lwm uas nthuav tawm txog txhua hom tib neeg. Los ntawm tes hauj lwm uas ua kom tib neeg paub Vajtswv, tej luag hauj lwm uas sib txawv ntawm tib neeg raug muab nthuav tawm: Cov uas paub Vajtswv ces yeej tsim nyog tau txais Vajtswv tej koob hmoov thiab txais Nws tej lus cog tseg, hos cov uas tsis paub Vajtswv ces tsis tsim nyog tau txais Vajtswv tej koob hmoov thiab txais Nws tej lus cog tseg. Cov uas paub Vajtswv ces yog cov nyob ze ntawm Vajtswv, thiab cov tsis paub Vajtswv ces hu tsis tau ua cov nyob ze ntawm Vajtswv; cov nyob ze ntawm Vajtswv ces muaj cuab kav tau txais txhua qhov ntawm Vajtswv tej koob hmoov, tab sis cov uas tsis yog Nws cov nyob ze ces tsis muaj nuj nqis tsim nyog rau ib qho ntawm Nws tes hauj lwm li. Tsis hais yuav yog qhov kev txom nyem loj, kev lim tib neeg kom dawb huv, los sis kev txiav txim, tag nrho tej yam no ces yog ua rau kom thaum kawg ces cia tib neeg muab tau qhov kev paub txog Vajtswv xwb, thiab kom tib neeg thiaj li zwm tau rau Vajtswv. Qhov no yog qhov uas tshwm sim los uas thaum kawg yuav ua tau. Tsis muaj ib yam twg ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm no uas yuav muab zais cia, thiab qhov no ces zoo rau tib neeg qhov kev paub txog Vajtswv, thiab pab tib neeg kom muab tau qhov kev paub kom tag nrho thiab ntxaws ntxaws txog Vajtswv. Tag nrho tes hauj lwm no yog ntawm tus txiaj ntsig rau tib neeg.

Xaiv tawm los ntawm “Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas kom tib neeg thiaj li tau txais kev paub txog Nws, thiab ua lus tim khawv rau Nws. Yog tsis muaj Nws txoj kev txiav txim txog tib neeg tus yam ntxwv uas coj tsis ncaj, tib neeg tsis tuaj yeem paub Nws tus moj yam kev ncaj ncees, uas ua rau tsis muaj kev txhaum, thiab tib neeg yuav tsis muaj peev xwm tig nws txoj kev paub qub txog Vajtswv mus rau qhov tshiab. Rau txiaj ntsig ntawm Nws tej lus tim khawv, thiab rau Nws kev cawm, Nws ua rau tib neeg paub Nws tus kheej tag nrho, yog li ua rau kom tib neeg, los ntawm Nws txoj kev tshwm sim hauv cov pej xeem, ua tiav txoj kev paub ntawm Vajtswv, kom hloov pauv hauv nws tus yam ntxwv, thiab ua lus tim khawv zoo rau Vajtswv. Txoj kev hloov pauv ntawm tib neeg tus yam ntxwv raug ua tiav los ntawm ntau yam hauj lwm ntawm Vajtswv; yog tsis muaj kev hloov pauv ntawm nws tus yam ntxwv li ntawd, tib neeg yuav tsis tuaj yeem ua lus tim khawv rau Vajtswv thiab ua raws li Vajtswv lub siab. Qhov kev hloov pauv ntawm tib neeg tus yam ntxwv ua pov thawj qhia tias tib neeg tau tso nws tus kheej dim ntawm txoj kev ua qhev rau Ntxwgnyoog thiab los ntawm txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj, thiab tau dhau los ua tus qauv thiab tus qauv piv txwv ntawm Vajtswv txoj hauj lwm, ib tug tim khawv ntawm Vajtswv, thiab yog ib tug uas ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Niaj hnub no, Vajtswv uas yug los ua neeg los ua Nws txoj hauj lwm hauv ntiaj teb, thiab Nws xav kom tib neeg ua tiav txoj kev paub txog Nws, mloog nws lus, ua lus tim khawv rau Nws, kom paub txog Nws txoj kev xyaum ua thiab ib txwm ua hauj lwm, los mloog tag nrho Nws cov lus thiab tes hauj lwm uas tsis ua raws li tib neeg tej kev xav phem, thiab los ua lus tim khawv rau txhua txoj hauj lwm Nws ua los cawm tib neeg, ib yam nkaus li txhua tes dej num uas Nws tau ua kom kov yeej tib neeg. Cov uas ua lus tim khawv rau Vajtswv yuav tsum muaj kev paub txog Vajtswv; tsuas yog hom lus tim khawv zoo no xwb thiaj li yog thiab muaj tseeb, thiab tsuas yog cov lus tim khawv zoo no xwb thiaj tuaj yeem ua rau Ntxwgnyoog poob ntsej muag. Vajtswv siv cov neeg uas tau los paub Nws los ntawm Nws li kev txiav txim thiab kev rau txim, saib xyuas thiab txiav, los ua lus tim khawv rau Nws. Nws siv cov uas tau raug coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog kom ua lus tim khawv rau Nws, thiab Nws kuj siv cov uas hloov tus yam ntxwv, thiab cov uas muaj tej no tau txais Nws cov koob hmoov, los ua lus tim khawv rau Nws. Nws tsis xav tau kom tib neeg los hais lus qhuas Nws ntawm ncauj, thiab Nws xav tau lus qhuas thiab ua lus tim khawv los ntawm Ntxwgnyoog, uas tsis tau txais kev cawm dim los ntawm Nws. Tsuas yog cov uas paub Vajtswv thiaj tsim nyog ua lus tim khawv rau Nws xwb, thiab tsuas yog cov uas tau hloov lawv tus yam ntxwv thiaj tsim nyog ua lus tim khawv rau Nws. Vajtswv yuav tsis cia tib neeg txhob txwm tsim kev txaj muag rau Nws lub npe.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tim Khawv rau Vajtswv Tau” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kev paub Vajtswv txhais tau li cas? Nws txhais tias muaj cuab kav nkag siab txog Nws txoj kev xyiv fab, kev chim siab, kev tu siab, thiab kev zoo siab; qhov no yog kev paub Vajtswv tus moj yam—qhov yuav tsum paub Vajtswv tiiag tiag yog dab tsi. Koj hais tias koj tau pom dua Nws lawm, tiam sis koj tsis to taub Nws txoj kev xyiv fab, kev chim siab, kev tu siab, thiab kev zoo siab thiab koj tsis to taub Nws tus moj yam. Koj kuj tsis to taub Nws txoj kev ncaj ncees los sis kev hlub tshua, los sis koj tsis paub yam Nws nyiam los sis yam Nws tsis nyiam kiag li. Qhov no tsis yog txoj kev paub Vajtswv. Yog li ntawd, qee leej tuaj yeem caum raws Vajtswv tiam sis tsis cheem tsum tias muaj cuab kav ntseeg Nws tiag; nov yog qhov tsis sib thooj. Yog tias koj paub Vajtswv, to taub Nws, thiab muaj cuab kav nkag siab qee yam ntawm Nws txoj kev xav, ces koj tuaj yeem ntseeg Nws tiag, zwm rau Nws tiag, hlub Nws tiag, thiab pe hawm Nws tiag. Yog tias koj tsis to taub tej no, ces koj tsuas yog ib tug caum raws uas khiav mus ua ke thiab mus raws feem coob xwb. Ntawd tsis tuaj yeem raug hu ua kev zwm tiag los sis kev pe hawm tiag. Kev pe hawm tiag muaj los li cas? Yam tsis muaj kev zam, txhua tus uas paub Vajtswv tiag yeej pe hawm thiab hwm Nws thaum twg los xij uas lawv pom Nws; lawv txhua tus raug yuam los txhos caug thiab pe hawm Nws. Tam sim no, thaum tus Vajtswv uas yug los ua neeg tseem ua dej num, tib neeg yim muaj kev to taub txog Nws tus moj yam thiab txog yam uas Nws muaj thiab yam yog Nws ntau, ces lawv yim huab yuav khaws tej no ntau zuj zus thiab lawv yuav hwm Nws ntau zuj zus. Feem ntau, tib neeg yim muaj kev to taub tsawg npaum li cas, ces lawv yim huab tsis quav ntsej npaum li ntawd, thiab lawv thiaj saib Vajtswv zoo tam li tib neeg xwb. Yog tias tib neeg paub thiab pom Vajtswv tiag, ces lawv yuav tshee nyos ntshai heev. “Nws tus uas los tom qab kuv muaj hwj chim loj dua kuv, kuv tsis tsim nyog ris Nws nkawm khau”—vim li cas Yauhas thiaj hais li no? Txawm nyob tob tob rau hauv nws tsis muaj ib qho kev to taub zoo li los, nws paub tias Vajtswv mas phim hwj tshaj. Niaj hnub nim no muaj pes tsawg leej thiaj muaj cuab kav hwm Vajtswv? Yog tias lawv tsis paub Nws tus moj yam, ces lawv yuav ua cas tuaj yeem hwm tau Vajtswv? Tib neeg twb tsis paub Khetos lub ntsiab tseeb los sis to taub Vajtswv tus moj yam, mas lawv haj yam yuav muaj cuab kav tsawg tshaj los pe hawm Vajtswv tiag. Yog lawv tsuas pom qhov kev tshwm sim dog dig thiab ib txwm nyob sab nraud ntawm Khetos xwb, tiam sis tsis paub Nws lub ntsiab tseeb, ces nws yeej yooj yim rau lawv saib Khetos zoo tam li ib tug neeg dog dig xwb. Yuav ua rau lawv muaj ib tug yeeb yam tsis hwm rau Nws thiab tuaj yeem dag ntxias Nws, tawm tsam Nws, tsis mloog Nws lus, thiab muab kev txiav txim rau Nws. Lawv tuaj yeem qhuas tias yus tus kheej coj ncaj thiab tsis coj li Nws cov lus tiag tiag; lawv tuaj yeem rhawv muaj tej kev xav phem, kev rau txim, thiab kev thuam tawm tsam Vajtswv. Txhawm rau kev daws qhov tej teeb meem no, yus yuav tsum paub Khetos lub ntsiab tseeb thiab lub hwj chim qaum ntuj. Nov yog yam tseem ceeb ntawm kev paub Vajtswv; nws yog yam uas txhua tus ntseeg tus Vajtswv uas muaj tiag yuav tsum to taub thiab ua kom tiav.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Paub Tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Koj yuav tsum paub dab tsi txog tus Vajtswv uas muaj qab hau? Tus Ntsujplig, tus Tib Neeg, thiab Txoj Lus ua ke ces yog Vajtswv Tus Kheej uas muaj qab hau, thiab qhov no yog lub tseem ntsiab ntawm Vajtswv Tus Kheej uas muaj qab hau. Yog tias koj tsuas paub tus Tib Neeg xwb—yog tias koj tsuas paub Nws tej cwj pwm thiab tus yam ntxwv xwb—tab sis tsis paub tus Ntsujplig tes dej num, los sis tus Ntsujplig ua dab tsi hauv cev nqaij daim tawv, thiab yog tias koj tsuas quav ntsej rau tus Ntsujplig, thiab Txoj Lus, thiab tsuas thov rau ntawm tus Ntsujplig xub ntiag xwb, tab sis tsis paub tes dej num ntawm Vajtswv tus Ntsujplig hauv tus Vajtswv uas muaj qab hau, ces qhov no qhia meej tias koj tsis paub tus Vajtswv uas muaj qab hau. Kev paub txog tus Vajtswv uas muaj qab hau yog muaj xws li paub nrog rau paub txog thiab ua raws li Nws tej lus, thiab paub tej cai thiab tej hauv paus ntsiab lus ntawm tus Vajntsujplig tes dej num thiab seb Vajtswv tus Ntsujplig ua hauj lwm li cas hauv cev nqaij daim tawv. Nws kuj muaj xws li paub tias txhua qhov Vajtswv ua hauv cev nqaij daim tawv yog tswj los ntawm tus Ntsujplig, thiab tias tej lus uas Nws hais yog kev hais qhia kom pom kiag ntawm tus Ntsujplig. Yog li, qhov los paub tus Vajtswv uas muaj qab hau, nws tseem ceeb los paub seb Vajtswv ua hauj lwm li cas rau hauv noob neej thiab hauv lub hwj huam saum ntuj; qhov no, rov hais dua, txhawj txog kev hais qhia kom pom ntawm tus Ntsujplig, uas yog qhov txhua tus tib neeg koom nrog.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Paub Tias Tus Vajtswv Uas Muaj Qab Hau Ces Yog Vajtswv Tus Kheej Ntag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Raws li ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los, yog koj xav ua tes dej num ntawm ib tug uas Vajtswv tsim tawm los thiab to taub Vajtswv txoj kev xav, ces koj yuav tsum to taub Vajtswv tes hauj lwm, koj yuav tsum to taub Vajtswv txoj kev xav rau cov uas raug tsim tawm los, koj yuav tsum to taub Nws txoj kev npaj cawm tib neeg, thiab koj yuav tsum to taub tag nrho qhov tseem ceeb ntawm tes hauj lwm uas Nws ua. Cov uas tsis to taub qhov no ces tsis tsim nyog ua cov tsim tawm los ntawm Vajtswv! Raws li ib tug uas Vajtswv tsim tawm los, yog koj tsis to taub hais tias koj los qhov twg los, tsis to taub noob neej qhov keeb kwm thiab tag nrho tes hauj lwm uas Vajtswv tau ua lawm, thiab, dhau qhov ntawd, tsis to taub hais tias noob neej ho loj hlob tau li cas los txog niaj hnub no, thiab tsis to taub hais tias leej twg yog tus tswj tag nrho noob neej, ces koj tsis muaj peev xwm ua koj tes dej num. Vajtswv tau coj noob neej los txog niaj hnub no, thiab txij kiag puag thaum Nws tsim tib neeg nyob rau hauv ntiaj teb los ces Nws yeej tsis tau ncaim lawv li. Tus Vajntsujplig yeej ua hauj lwm tsis nres li, yeej tsis tau nres txoj kev coj noob neej li, thiab yeej tsis tau ncaim noob neej li. Tab sis noob neej tsis ras txog hais tias muaj ib tug Vajtswv, haj yam tsis paub Vajtswv li. Puas muaj ib yam dab tsi uas yuav poob ntsej muag tshaj qhov no rau tag nrho cov uas Vajtswv tsim tawm los thiab? Vajtswv tus kheej kiag coj tib neeg, tab sis tib neeg tsis to taub Vajtswv tes hauj lwm. Koj yog ib tug uas Vajtswv tsim tawm los, tab sis koj tsis to taub koj tus kheej qhov keeb kwm, thiab tsis paub txog hais tias leej twg tau coj koj rau koj txoj kev taug, koj tsis nco qab txog tes hauj lwm uas Vajtswv ua, thiab koj tsis muaj cuab kav paub Vajtswv. Yog koj tseem tsis tau paub tam sim no, ces koj yuav tsis tsim nyog hais lus tim khawv rau Vajtswv. Niaj hnub no, tus Tswv Tsim yeej rov coj kiag tag nrho cov neeg ib zaug dua, thiab ua rau cov neeg tag nrho pom Nws lub tswv yim, lub hwj chim loj kawg nkaus, txoj kev cawm dim, thiab txoj kev zoo kawg nkaus. Tab sis koj tseem tsis ras txog los sis to taub li—ces yog li ntawd koj tseem tsis yog tus uas yuav tsis tau txais kev cawm dim thiab lod? Cov uas yog Ntxwgnyoog tug tsis to taub Vajtswv cov lus, hos cov uas yog Vajtswv tug thiaj muaj peev xwm hnov Vajtswv lub suab. Tag nrho cov uas ras txog thiab to taub cov lus Kuv hais ces yog cov uas yuav raug cawm thiab cov uas yuav hais lus tim khawv rau Vajtswv; tag nrho cov uas tsis to taub cov lus uas Kuv hais ces tsis muaj cuab kav yuav hais lus tim khawv tau rau Vajtswv, thiab yog cov uas yuav raug rhuav tshem tawm mus. Cov uas tsis to taub Vajtswv txoj kev xav thiab tsis paub txog Vajtswv tes hauj lwm ces tsis muaj cuab kav yuav nrhiav tau qhov kev paub txog Vajtswv, thiab cov neeg zoo li ntawd hais tsis tau lus tim khawv rau Vajtswv. Yog koj xav hais lus tim khawv rau Vajtswv, ces koj yuav tsum paub Vajtswv; qhov kev paub txog Vajtswv yog muab tau los ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Tag nrho nyob rau txhua yam, yog koj xav paub Vajtswv, ces koj yuav tsum paub Vajtswv tes hauj lwm: Paub Vajtswv tes hauj lwm ces yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Thaum uas peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm los txog qhov kawg, lawv yuav raug ua ib pab ntawm cov uas hais lus tim khawv rau Vajtswv, ib pab ntawm cov uas paub Vajtswv. Cov neeg no yuav paub Vajtswv tag nrho thiab yuav muaj peev xwm muab tau qhov tseeb coj los xyaum ua. Lawv yuav muaj kev ua neeg thiab kev txawj xav, thiab tag nrho yuav paub txog peb theem ntawm Vajtswv tej hauj lwm ntawm kev cawm dim. Qhov no yog tes hauj lwm uas yuav raug ua kom tiav rau thaum kawg, thiab cov neeg no yog qhov khov tshwm sim los ntawm tes hauj lwm 6,000 xyoo ntawm qhov kev cawm tib neeg, thiab yog qhov lus tim khawv uas muaj zog tshaj plaws rau qhov kev tua yeej Ntxwgnyoog thaum kawg.

Xaiv tawm los ntawm “Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tib neeg paub txog Vajtswv tes hauj lwm, los paub nws tus kheej, ntxuav nws tus yam ntxwv uas coj tsis ncaj, thiab nrhiav kev loj hlob hauv lub neej, txhua yam rau qhov paub txog Vajtswv. Yog tias koj tsuas yog nrhiav kom paub koj tus kheej thiab saib xyuas koj tus kheej tus yam ntxwv uas coj tsis ncaj, tab sis tsis muaj kev paub txog tias Vajtswv tes hauj lwm rau tib neeg yog dab tsi, txog Nws txoj kev cawm dim tias loj npaum li cas, los sis ntawm qhov seb koj tau paub Vajtswv txoj hauj lwm thiab ua pov thawj Nws cov hauj lwm li cas, ces qhov kev paub ntawm koj no yog ruam thiab tsis muaj qab hau. Yog tias koj xav tias ib tus neeg lub neej tau loj hlob tiav tsuas yog vim tias tus neeg ntawd muaj peev xwm muab qhov tseeb los xyaum ua tau thiab los ua siab ntev, qhov no txhais tau tias koj tseem tsis tau to taub lub ntsiab lus tiag ntawm lub neej los sis Vajtswv lub hom phiaj ua kom tib neeg zoo tiav log. Muaj ib hnub, thaum koj nyob hauv cov tsev teev ntuj, nrog cov tswv cuab ntawm Lub Tsev Teev Ntuj Kev Txhim Kho Tshiab los sis Lub Neej Lub Tsev Teev Ntuj, koj yuav pom ntau tus neeg ntseeg uas mob siab, uas lawv cov lus thov muaj “cov zeem muag” thiab tus uas, nrhiav lawv lub neej, hnov raug txhawb thiab raug coj los ntawm cov lus. Tsis tas li ntawd xwb, lawv muaj peev xwm nyob hauv ntau yam xwm txheej kom uv dhau thiab tso tseg lawv tus kheej tawm mus, thiab tsis raug coj ua los ntawm sab nqaij tawv. Lub sij hawm ntawd, koj yuav tsis muaj peev xwm qhia qhov sib txawv: Koj yuav ntseeg hais tias txhua yam lawv ua yog qhov yog, yog kev hais qhia kom pom txog yam ntuj tsim ntawm lub neej, thiab nws yog qhov tu siab kawg uas lub npe uas lawv ntseeg yog qhov tsis raug. Txoj kev pom zoo li ntawd tseem tsis yog kev xav ruam thiab lod? Vim li cas thiaj hais tias ntau tus neeg tsis muaj lub neej? Vim hais tias lawv tsis paub Vajtswv, thiab yog li thiaj hais tau tias lawv tsis muaj Vajtswv nyob hauv lawv lub siab, thiab tsis muaj lub neej. Yog tias koj txoj kev ntseeg Vajtswv tau mus txog ib theem uas koj muaj peev xwm paub meej txog cov hauj lwm ntawm Vajtswv, qhov tseeb ntawm Vajtswv, thiab txhua theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm, ces koj muaj qhov tseeb lawm. Yog tias koj tsis paub txog tes hauj lwm thiab tus yam ntxwv ntawm Vajtswv, ces tseem tshuav qee yam tsis muaj nyob hauv koj qhov kev paub dhau los. Yexus tau ua tiav ntawm Nws theem hauj lwm ntawd tau li cas, theem hauj lwm no raug ua tiav li cas, Vajtswv tau ua Nws txoj hauj lwm hauv Tiam Hmoov Hlub li cas thiab ua tiav yam hauj lwm dab tsi, yam hauj lwm dab tsi raug ua tiav nyob rau theem no—yog tias koj tsis muaj kev paub txhij txhua ntawm tej no, ces koj yeej yuav tsis tso siab thiab koj yuav ib txwm tsis nyab xeeb. Yog tias, tom qab ib ncua sij hawm ntawm txoj kev paub dhau los, koj muaj peev xwm paub txog txoj hauj lwm uas tau ua tiav los ntawm Vajtswv thiab txhua kauj ruam ntawm Nws txoj hauj lwm, thiab yog tias koj tau txais kev paub txhij txhua txog Vajtswv lub hom phiaj ntawm kev hais Nws cov lo lus, thiab vim li cas ntau cov lus uas Nws tau hais ho tsis tau muaj tiav, ces tej zaum koj yuav khav thiab tsis tuav txoj kev caum qab mus rau ntej, tsis muaj kev txhawj xeeb thiab kev tsim kho kom zoo.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tim Khawv rau Vajtswv Tau” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kev paub ntawm Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws muaj peev xwm cuam tshuam zoo rau tib neeg tau. Nws muaj peev xwm pab ua rau lawv muaj kev ruaj siab rau Vajtswv thiab pab ua rau lawv muaj kev mloog lus thiab kev ntshai rau Nws. Dhau ntawd ces, lawv yuav tsis lam qi muag nti raws los sis pe hawm Nws mus ntxiv lawm. Vajtswv tsis xav tau cov neeg ruam los sis cov neeg uas qi muag nti raws tsheej pab pawg, tab sis yuav tsum yog ib pawg neeg uas to taub thiab paub meej txog Vajtswv tus moj yam rau hauv lawv lub siab thiab muaj peev xwm ua tim khawv rau Vajtswv, cov neeg uas, vim Nws txoj kev hlub tshua, vim yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws, thiab vim Nws tus moj yam ncaj ncees, yuav tsis muaj hnub tso Vajtswv tseg li. Yog ib tug neeg raws Vajtswv, yog hauv koj lub siab tseem tsis muaj qhov kev pom meej tseeb, los sis tseem ua xyem xyav los sis tseem feeb tsis meej txog qhov muaj tseeb ntawm Vajtswv, Nws tus moj yam, yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws, thiab Nws txoj kev npaj cawm tib neeg, ces koj txoj kev ntseeg tsis muaj peev xwm tau txais Vajtswv txoj lus qhuas li. Vajtswv tsis xav tau hom neeg no los raws Nws qab, thiab Nws tsis nyiam hom neeg no los rau ntawm Nws xub ntiag. Vim hais tias hom neeg no tsis to taub Vajtswv, lawv tsis muaj peev xwm muab lawv lub siab rau Vajtswv—lawv lub siab yeej kaw rau Nws lawm, yog li ntawd lawv txoj kev ntseeg Vajtswv thiaj li puv npo tej yam tsis dawb huv. Lawv txoj kev raws Vajtswv thiaj tsuas raug hu ua dig muag xwb. Cov neeg tsuas muaj peev xwm tau txais kev ntseeg tiag thiab ua tau cov neeg raws tiag yog lawv muaj kev to taub thiab kev paub tseeb ntawm Vajtswv xwb, uas ua rau lawv muaj kev mloog lus thiab kev ntshai Vajtswv tiag. Tsuas ua li txoj hau kev noj nkaus xwb lawv thiaj muaj peev xwm muab lawv lub siab tau rau Vajtswv thiab qhib kev rau Nws. Qhov no yog yam uas Vajtswv xav tau, vim hais tias txhua yam uas lawv ua thiab xav muaj peev xwm tiv rau Vajtswv txoj kev sim siab thiab muaj peev xwm ua tim khawv rau Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov los paub Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb ntawd tsis yog ib yam tsis tseem ceeb. Koj yuav tsum to taub Nws tus moj yam. Nyob rau txoj kev no, koj yuav, maj mam thiab tsis nco paub li, los paub Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb. Thaum koj tau nkag mus rau hauv txoj kev paub no lawm, koj yuav pom tias koj tus kheej nkag mus rau ib theem uas siab dua thiab zoo nkauj dua. Nyob rau thaum kawg, koj yuav txaj muag rau koj tus ntsuj uas nraim nkaus, thiab, phem tshaj ntawd, yuav xav tias tsis muaj ib qho chaw nraim koj txoj kev txaj muag li. Nyob rau lub sij hawm ntawd, koj tus cwj pwm uas ua rau Vajtswv tus moj yam chim ntawd yuav muaj tsawg thiab tsawg zuj zus, koj lub siab yuav txav ze zuj zus thiab ze zuj zus mus rau Vajtswv lub, thiab ib txoj kev hlub rau Nws yuav maj mam loj hlob hauv koj lub siab. Qhov no yog ib lub cim ntawm tib neeg txoj kev nkag mus rau theem uas zoo nkauj. Tab sis tsis tau txog, nej tsis tau tau txais qhov no. Thaum nej txhua tus maj nroos mus rau nej txoj hau kev, leej twg thiaj muaj kev ntshaw los mus paub Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb? Yog tias qhov no muaj mus ntxiv, nej yuav ua txhaum tawm tsam tej cai uas tswj fwm yam tsis paub txog li, rau qhov nej to taub me me ntawm Vajtswv tus moj yam xwb. Yog li tsis yog yam nej ua tam sim no es pua ib lub hauv paus rau nej tej kev txhaum tawm tsam Vajtswv tus moj yam los? Qhov Kuv hais kom nej to taub Vajtswv tus moj yam ntawd mas yeej tsis txawv ntawm Kuv tes hauj lwm li. Rau qhov yog hais tias nej ua txhaum tawm tsam tej cai uas tswj fwm tas li, leej twg hauv nej cov ko yuav khiav dim txoj kev rau txim?

Xaiv tawm los ntawm “Nws Yog Tseem Ceeb Heev los To Taub Vajtswv Tus Moj Yam” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yog tias koj tsis to taub Vajtswv tus moj yam, ces nws yuav tsis yog ib qho ua tau rau koj ua tes hauj lwm uas koj yuav tsum ua rau Nws. Yog tias koj tsis paub Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb, ces nws yuav yog ib qho ua tsis tau rau koj muaj kev fwm thiab kev ntshai rau Nws; phem tshaj ntawd, tsuas muaj kev yws qaug zog zis thiab kev hais lus dag yam tsis quav ntsej li xwb, thiab tshaj qhov ntawd, hais lus tuam mom uas thim tsis tau. Txawm tias qhov to taub Vajtswv tus moj yam yeej tseem ceeb kawg, thiab qhov paub Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb ntawd tsis saib yeej tsis tau los, yeej tsis muaj leej twg tau muab ua twb zoo tshuaj saib los sis tshawb saib rau tej teeb meem no. Nws yeej pom tsheeb tias nej txhua tus tau tso tseg tej cai tswj fwm uas Kuv tau muab coj los siv lawm. Yog tias nej tsis to taub Vajtswv tus moj yam, ces yeej muaj tau qhov tias nej yuav ua tub qaug rau Nws tus moj yam. Qhov ua tub qaug Nws tus moj yam ces zoo ib yam li qhov thab ua kom Vajtswv Tus Kheej npau taws, txawm yog qhov twg los thaum kawg tej uas koj ua ntawd yuav yog ib qho txhaum ntawm tej cai uas tswj fwm. Tam sim no koj yuav tsum ras tias thaum koj paub Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb lawm, yog li kuj tib yam thiab uas koj yeej to taub tau Nws tus moj yam—thiab thaum koj to taub Nws tus moj yam lawm, yog li kuj tib yam thiab uas koj yuav to taub tej cai uas tswj fwm. Tsis tsim nyog hais, yam uas muaj ntau nyob rau hauv tej cai uas tswj fwm ntawd tuav rau Vajtswv tus moj yam, tab sis tsis yog txhua yam ntawm Nws tus moj yam es raug muab hais tawm rau hauv tej cai uas tswj fwm; yog li, nej yuav tsum mus ib kauj ruam kom deb zog rau txoj kev uas tsim kho nej txoj kev to taub txog Vajtswv tus moj yam.

Xaiv tawm los ntawm “Nws Yog Tseem Ceeb Heev los To Taub Vajtswv Tus Moj Yam” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yog yam uas cov neeg muab tau txoj kev paub thiab los to taub ntawd yog Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog, ces yam lawv muab tau los yuav loj hlob los ntawm Vajtswv los. Kiag thaum qhov muaj peev xwm loj hlob no muaj nyob rau hauv koj lawm, koj txoj kev ntshai ntawm Vajtswv yuav loj zuj zus tuaj. Qhov no yog ib yam muab tau los yooj yim raws li qhov ib txwm ua tau. Yog koj tsis xav kom to taub los sis tsis xav paub txog Vajtswv tus moj yam los sis Nws lub ntsiab tseem ceeb, tab txawm tias koj tsis xav muab nws xav dua ntxiv los sis tsis tsom kwm rau tej yam zoo li no los xij, Kuv tuaj yeem qhia rau koj tau qee yam tseeb tias txoj kev uas tam sim no koj tab tom caum koj txoj kev ntseeg Vajtswv ntawd yeej yuav tsis tso cai rau koj ua tau li Nws siab nyiam los sis muab tau Nws txoj kev qhuas. Dhau qhov ntawd lawm ces, koj yeej tsis muaj peev xwm tau txais txoj kev cawm dim li—tej no yog yam tshwm sim kawg. Thaum cov neeg tsis to taub Vajtswv thiab tsis paub Nws tus moj yam, lawv lub siab yeej tsis muaj hnub qhib rau Nws li. Kiag thaum lawv tau to taub Vajtswv lawm, lawv yuav pib qhuas thiab saj yam nyob hauv Nws lub siab los ntawm txoj kev ntshaw thiab kev ntseeg. Thaum koj qhuas thiab saj yam nyob hauv Vajtswv lub siab, koj lub siab yuav maj mam, ib qho rau ib qho, qhib rau Nws. Thaum koj lub siab qhib rau Nws lawm, koj yuav hnov tias qhov kev sib hloov pauv tswv yim nrog Vajtswv cas yuav txaus txaj muag thiab txaus thuam ua luaj li, koj tej kev xav tau ntawm Vajtswv, thiab koj tus kheej tej kev hais lus muab hlob yog zoo li cas. Thaum koj lub siab qhib tiag rau Vajtswv lawm, koj yuav pom tias Nws lub siab yog ib lub ntiaj teb loj dav tsis paub kawg, thiab koj yuav paub qhov tseeb txog lub ntiaj teb uas koj yeej ib txwm tsis tau pom tau ntsib ua ntej dua los li. Hauv lub ntiaj teb no tsis muaj kev coj tsis ncaj, tsis muaj kev dag ntxias, tsis muaj kev tsaus ntuj, thiab tsis muaj kev ua phem. Nws tsuas muaj kev ua siab dawb paug thiab kev ncaj ncees nkaus xwb; tsuas muaj kev kaj thiab kev yog nkaus xwb; tsuas muaj kev ncaj ncees thiab kev siab zoo nkaus xwb. Nws puv npo ntawm txoj kev hlub thiab kev saib xyuas, puv npo ntawm kev hmov tshua thiab kev thev taus, thiab dhau nws mus lawm ces koj yuav hnov kev zoo siab thiab kev lom zem ntawm txoj kev ciaj sia nyob. Tej no yog yam uas Vajtswv yuav nthuav tawm rau koj thaum koj qhib koj lub siab rau Nws. Lub ntiaj teb uas tsis paub kawg no muaj puv npo ntawm Vajtswv txoj kev ntse thiab qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg; kuj muaj puv npo ntawm Nws txoj kev hlub thiab Nws lub hwj chim. Ntawm no koj muaj peev xwm pom txhua tus yeeb yam ntawm yam uas Vajtswv muaj thiab yog, yam ua rau Nws zoo siab lom zem, vim li cas Nws thiaj txhawj thiab vim li cas Nws thiaj tu siab, vim li cas Nws thiaj npau taws…. Qhov no yog yam uas txhua txhua tus tib neeg tuaj yeem pom tau tias leej twg yog tus qhib lawv lub siab thiab cia Vajtswv los nyob hauv. Vajtswv tsuas nkag los nyob hauv koj lub siab tau xwb yog koj qhib siab rau Nws. Koj tsuas tuaj yeem pom yam uas Vajtswv muaj thiab yog xwb, thiab koj tsuas tuaj yeem pom Nws tej kev xav rau koj xwb, yog Nws nkag los rau hauv koj lub siab. Thaum lub sij hawm ntawd, koj yuav nrhiav pom tias txhua yam ntsig txog Vajtswv yog muaj nqis tshaj plaws, tias yam uas Nws muaj thiab yog tsim nyog yuav tsum raug pov hwm tseg. Muab piv rau qhov ntawd, cov neeg uas nyob ib puag ncig ntawm koj, tej daim phiaj thiab tej xwm txheej nyob hauv koj lub neej, thiab tab txawm tias yuav yog koj cov neeg hlub, koj tus txij nkawm, thiab yam uas koj hlub, los yeej tsis tsim nyog yuav hais txog li. Lawv yog tej yam me me, thiab yam qis heev; koj yuav hnov tias tsis muaj ib daim phiaj uas yog khoom yuav muaj peev xwm rub koj nkag rov qab los tau ntxiv, los sis ib daim phiaj uas yog khoom uas yuav muaj peev xwm ntxias dag kom koj them tus nqi rau nws. Hauv Vajtswv txoj kev txo hwj chim koj yuav pom Nws qhov loj tshaj plaws thiab Nws qhov siab tshaj plaws. Ntxiv rau qhov no, koj yuav pom hauv Vajtswv qee qhov kev ua uas koj tau ntseeg yav dhau los tias yog yam me me Nws lub tswv yim tsis paub kawg thiab Nws txoj kev thev taus, thiab koj yuav pom Nws qhov kev ua siab ntev, Nws qhov nyiaj taus, thiab Nws txoj kev to taub ntawm koj. Qhov no yuav ua rau koj muaj kev teev hawm rau Nws. Rau thaum hnub ntawd, koj yuav hnov tias tib neeg ntiaj teb tab tom ua neej nyob rau hauv ib lub ntiaj teb qias vuab tsuab, uas cov neeg ntawd nyob puab ntawm koj ib sab thiab yam uas tshwm sim rau hauv koj lub neej, thiab txawm tias yuav yog cov koj hlub, lawv txoj kev hlub rau koj, thiab yam uas lawv hu tias kev tiv thaiv los sis lawv txoj kev txhawj rau koj ntawd yog yam tsis tsim nyog yuav muab hais—tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj yog tus uas koj hlub, thiab nws tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj yog tus uas koj saib siab tshaj plaws. Thaum hnub ntawd los txog, Kuv ntseeg tias yuav muaj qee cov neeg uas hais tias: Vajtswv txoj kev hlub yog loj tshaj plaws, thiab Nws lub ntsiab tseem ceeb yog dawb huv tiag tiag—hauv Vajtswv yeej tsis muaj kev ntxias dag, tsis muaj kev ua phem, tsis muaj kev sib khib, thiab tsis muaj kev sib cav sib ntaus, tab sis tsuas muaj kev ncaj ncees thiab kev yog nkaus xwb, thiab txhua yam uas Vajtswv muaj thiab yog yuav tsum yog yam tib neeg ntshaw. Tib neeg yuav tsum mob siab rau thiab tshoov siab rau nws. Lub hauv paus ntawm tib neeg rab peev xwm uas yuav los tsim qhov no kom tiav yog dab tsi? Nws raug tsim raws li lub hauv paus ntawm lawv txoj kev to taub ntawm Vajtswv tus moj yam, thiab lawv txoj kev to taub ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb. Yog li kev to taub Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog, yog ib qho kev kawm mus tag ib sim neej rau txhua tus neeg; qhov no yog ib lub hom phiaj mus tag ib sim neej uas caum los ntawm rau txhua tus neeg uas mob siab los hloov lawv tus moj yam, thiab mob siab los paub Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

“Ntshai Vajtswv thiab zam kev phem” thiab qhov paub Vajtswv yeej sib khi sib txuas ua ke los ntawm tej xov paj, thiab qhov sib txuas ntawm lawv ntawd yog qhov pov thawj. Yog ib tug xav muaj qhov zam kev phem, tus ntawd yuav tsum xub muaj qhov ntshai Vajtswv tiag tiag ua ntsej tso; yog ib tug xav muaj qhov ntshai Vajtswv tiag tiag, tus ntawd yuav tsum xub muaj qhov paub txog Vajtswv tiag tiag ua ntej tso; yog ib tug xav muaj qhov paub Vajtswv tiag tiag, tus ntawd yuav tsum xub saj Vajtswv tej lus, nkag mus rau hauv qhov tseeb tiag ntawm Vajtswv tej lus, saj Vajtswv kev qhuab qhia thiab ke qhuab ntuas, Nws kev rau txim thiab kev txiav txim ua ntej tso; yog ib tug xav saj Vajtswv tej lus, tus ntawd yuav tsum xub los tim ntsej tim muaj nrog Vajtswv tej lus, los tim ntsej tim muag nrog Vajtswv, thiab thov Vajtswv kom pub lub tsam thawj los saj Vajtswv tej lus hauv txhua yam ntawm tej chaw uas muaj feem txog tib neeg, xwm txheej, thiab tej khoom ua ntej tso; yog ib tug xav los tim ntsej tim muag nrog Vajtswv thiab nrog Vajtswv tej lus, tus ntawd yuav tsum xub muaj ib lub siab uas yooj yim thiab ncaj ncees, npaj txhij zog los txais yuav qhov tseeb, txaus siab hlo los tiv kev txom nyem, kev txiav txim siab khov kho thiab lub siab tawv los zam kev phem, thiab kev cia siab los ua ib tug muaj sia uas raug tsim los ua ntej tso…. Nyob rau txoj kev no, mus rau tom ntej ib kauj ruam zuj zus, koj yuav haj yam txav ze rau Vajtswv, koj lub siab yuav loj hlob dawb huv dua, thiab koj lub neej thiab qhov muaj nqis ntawm qhov ciaj sia yuav, nyob rau hauv qhov koj los paub Vajtswv, loj hlob muaj ntsiab zoo dua thiab nthuav dav dua. Thaum txog lawm, muaj ib hnub, koj yuav paub tias tus Tswv Tsim tsis yog ib tug uas to taub nyuaj, tias tus Tswv Tsim yeej tsis tau nkaum koj li, tias tus Tswv Tsim yeej tsis tau npog Nws lub ntsej muag rau koj li, tias tus Tswv Tsim yeej tsis nyob deb ntawm koj li, tias tus Tswv Tsim tsis yog ib Tug uas koj nrhiav tas li rau hauv koj tej kev xav tab sis koj ho ncav tsis cuag nrog koj tej kev xav, tias Nws yeej yog tiag thiab sawv zov koj mus rau sab laug thiab sab xis tiag, pub rau koj txoj lub neej txoj sia, thiab tsw koj txoj hmoo. Nws tsis nyob tim npoo ntuj lawm, los sis Nws tsis tau zais Nws Tus Kheej siab rau saum cov huab. Nws yeej nyob kiag ntawm koj ib sab, saib ntsoov koj txhua yam, Nws yog txhua yam uas koj muaj, thiab Nws tsuas yog tib yam uas koj muaj xwb. Ib tug Vajtswv zoo li no tso cai rau koj los hlub Nws tawm hauv nruab siab tuaj, lo kiag rau Nws, tuav Nws ruaj, hwm Nws, ntshai tsam plam Nws, thiab tsis txaus siab hlo tsis lees paub Nws mus ntxiv lawm, tsis mloog Nws lus mus ntxiv lawm, los sis tsis nkaum Nws los sis muab Nws tso kom nrug deb mus ntxiv lawm. Txhua yam uas koj xav tau yog cuab pob ntseg rau Nws, mloog Nws lus, ua zoo pauj txhua yam uas Nws muab rau koj, thiab zwm rau Nws txoj kev tswj hwm. Koj tsis tawv nyom qho raug coj, raug pub rau, saib xyuas, thiab tsom kwm los ntawm Nws, tsis tawv nyom yam uas Nws txib thiab tsa rau koj. Txhua yam uas koj xav tau yog caum raws Nws, los nyob puag ncig Nws nrog Nws nyob ua ke; txhua yam uas koj xav tau yog los txais yuav Nws li koj ib txoj thiab tib txoj sia nkaus xwb, los txais yuav Nws li koj ib tug thiab tib tug Tswv nkaus xwb, koj ib tug thiab tib tug Vajtswv nkaus xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Paub Vajtswv Yog txoj Kev Ntshai Vajtswv thiab Zam Kev Phem” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lus taw qhia:

a. Qhov ntawv thaum chiv thawj sau hais tias “Tes hauj lwm ntawm kev paub txog Vajtswv.”

Qhov Dhau Los: 4. Kev hlub Vajtswv yuav muab coj los xyaum ua los ntawm tej kev sim siab thiab kev lim kom tib neeg dawb huv tau li cas

Ntxiv Mus: 2. Ib tug neeg twg yuav ua li cas thiaj tau qhov kev paub Vajtswv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No