1. Kev hlub Vajtswv tiag yog dab tsi thiab qhov tseem ceeb ntawm kev hlub Vajtswv yog dab tsi

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb tsis yog rau tib neeg ntseeg xwb; nws yog, tseem ceeb tshaj ntawd, rau tib neeg hlub. Tab sis muaj coob tus ntawm cov uas ntseeg Vajtswv tsis muaj peev xwm nrhiav pom qhov uas “nraim nkoos” no. Tib neeg tsis hlub Vajtswv tiag, los sis lawv tsis sim hlub Nws li. Lawv yeej tsis tau nrhiav pom tias muaj ntau yam uas ntxim hlub heev txog Vajtswv; lawv yeej tsis tau nrhiav pom tias Vajtswv yog tus Vajtswv uas hlub tib neeg, thiab tias Nws yog tus Vajtswv uas yog rau tib neeg hlub. Vajtswv txoj kev ntxim hlub yog muaj hais qhia nyob rau hauv Nws tes hauj lwm: Tsuas yog thaum lawv paub Nws tes hauj lwm ces tib neeg thiaj nrhiav pom Nws txoj kev hlub xwb; tsuas yog nyob hauv lawv txoj kev paub xwb lawv thiaj nco txiaj ntsig rau Vajtswv txoj kev ntxim hlub; thiab yog tsis muaj txoj kev soj ntsuam rau hauv lub neej tiag tiag, ces tsis muaj ib tug twg yuav nrhiav pom tau Vajtswv txoj kev ntxim hlub li. Muaj ntau ntau yam uas tsim nyog hlub txog Vajtswv, tab sis yog tsis muaj qhov koom kiag nrog Nws ces tib neeg yeej tsis muaj peev xwm nrhiav pom nws li. Hais tau tias, yog Vajtswv tsis los yug ua cev nqaij daim tawv, tib neeg yuav tsis muaj peev xwm koom tau nrog Nws, thiab yog tias lawv tsis muaj peev xwm koom nrog Nws, lawv kuj yuav tsis muaj peev xwm pom kiag Nws tes hauj lwm—thiab yog li ntawd lawv txoj kev hlub Vajtswv yuav raug tsuas nrog txoj kev cuav thiab kev xav ntau heev. Txoj kev hlub rau tus Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej tsis tseeb npaum li txoj kev hlub rau tus Vajtswv nyob hauv ntiaj teb, rau qhov tib neeg txoj kev paub Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej yog muaj nyob hauv lawv tej kev xav, dua li nyob hauv yam uas lawv tau pom los ntawm lawv ob lub qhov muag kiag thiab yam uas lawv tus kheej tau ntsib tau pom kiag. Thaum Vajtswv los rau ntiaj teb, tib neeg muaj peev xwm saib tau Nws tej kev ua thiab Nws txoj kev ntxim hlub, thiab lawv yeej pom tau txhua yam ntawm Nws tus moj yam uas muaj qab hau thiab ib txwm muaj, txhua yam uas tseeb tshaj li qhov paub tus Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej lawm ntau txhiab zaus. Txawm tib neeg yuav hlub tus Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej heev npaum li cas los, yeej tsis muaj ib yam dab tsi tseeb txog txoj kev hlub no, thiab nws yog tib neeg tej tswv yim puv ntoob xwb. Txawm lawv txoj kev hlub rau tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb me npaum li cas los xij, txoj kev hlub no yog txoj tseeb tiag; txawm yog tias muaj me me xwb los, nws tseem yog tseeb tiag. Vajtswv ua kom tib neeg paub Nws los ntawm Nws tes hauj lwm tseeb, thiab los ntawm txoj kev paub no Nws tau lawv txoj kev hlub. Nws zoo ib yam li Petus: Yog tias nws tsis tau nyob nrog Yexus, ces nws yeej yuav yog ib qho uas tsis yooj yim rau nws hlub Yexus. Yog li, kuj tib yam thiab, nws txoj kev ua siab ncaj rau Yexus yog muaj los ntawm nws txoj kev koom nrog Yexus. Yuav kom tib neeg hlub Nws, Vajtswv tau los rau hauv tib neeg thiab nyob ua ke nrog tib neeg, thiab txhua yam uas Nws ua rau tib neeg pom thiab ntsib kiag ces yog qhov tseeb ntawm Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Hlub Vajtswv Yuav Nyob Hauv Nws Txoj Kev Kaj Mus Ib Txhis” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yog tias tib neeg xav hlub Vajtswv, lawv yuav tsum saj Vajtswv txoj kev hlub thiab pom Vajtswv txoj kev ntxim hlub; tsuas yog thaum ntawd xwb thiaj yuav tsa tau ib lub siab uas hlub Vajtswv rau lawv, ib lub siab uas txhawb tib neeg kom muab lawv tus kheej rau Vajtswv yam ua siab ncaj ncees hlo. Vajtswv tsis ua kom tib neeg hlub Nws los ntawm tej lus thiab tej uas hais tawm los sis los ntawm lawv txoj kev xav, thiab Nws tsis yuam tib neeg kom hlub Nws. Qhov tseeb, Nws cia lawv hlub Nws tawm ntawm lawv tus kheej txoj kev txaus siab, thiab Nws cia lawv pom Nws txoj kev ntxim hlub hauv Nws tes hauj lwm thiab tej lus hais tawm, tom qab uas Vajtswv txoj kev hlub yug rau hauv lawv. Tsuas yog nyob rau txoj kev no xwb tib neeg thiaj muaj peev xwm hais tau lus tim khawv tseeb rau Vajtswv. Tib neeg tsis hlub Vajtswv vim tias lawv raug lwm tus hais kom ua li ntawd, los sis nws tsis yog ib txoj kev xav ib vuag dua xwb. Lawv hlub Vajtswv vim tias lawv tau pom Nws txoj kev hlub, lawv tau pom tias muaj ntau yam ntawm Nws uas tsim nyog tib neeg txoj kev hlub, vim tias lawv tau pom Vajtswv txoj kev cawm dim, lub tswv yim, thiab tej kev ua uas phim hwj—thiab li ntawd, lawv thiaj qhuas Vajtswv thiab ntshaw Nws tiag, thiab muaj ib txoj kev hlub uas tsim dheev nyob hauv lawv tias lawv tsis muaj peev xwm ciaj tau yog tsis tau Vajtswv. Qhov laj thawj uas vim li cas cov uas hais lus tim khawv rau Vajtswv muaj peev xwm muab tau lus tim khawv uas zoo rau Nws ntawd yog vim hais tias lawv tej lus tim khawv yog nyob rau ntawm lub hauv paus ntawm qhov paub thiab qhov ntshaw Vajtswv. Tej lus tim khawv zoo li no tsis muab raws ib txoj kev xav ib vuag dua, tab sis raws li lawv txoj kev paub Vajtswv thiab Nws tus moj yam. Vim hais tias lawv tau los paub Vajtswv, lawv xav tias lawv yuav tsum hais lus tim khawv rau Vajtswv thiab ua kom tag nrho cov uas ntshaw Vajtswv los paub Vajtswv, thiab ceev faj txog ntawm Vajtswv txoj kev hlub thiab qhov Nws yog tiag. Zoo ib yam li tib neeg txoj kev hlub rau Vajtswv, lawv tej lus tim khawv mas nyob nyob cia li muaj tshwm plaws tuaj xwb; nws yog tseem thiab muaj qhov tseem ceeb tiag thiab muaj nuj nqis tiag. Nws tsis yog lam ua raws los sis tsis muaj dab tsi thiab tsis muaj qab hau dab tsi. Tib qho laj thawj uas tsuas yog cov uas hlub Vajtswv tiag xwb thiaj muaj nuj nqis tshaj thiab muaj qab hau tshaj hauv lawv lub neej, qhov laj thawj uas lawv tsuas ntseeg Vajtswv xwb, yog qhov cov tib neeg no muaj peev xwm ua lub neej nyob rau hauv Vajtswv txoj kev kaj thiab muaj peev xwm ua lub neej nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm thiab txoj kev cawm tib neeg. Nws yog vim hais tias lawv tsis ua neej nyob hauv txoj kev ntsaus, tab sis nyob hauv txoj kev kaj; lawv tsis ua lub neej nyob tsis muaj qab hau, tab sis lub neej uas tau koob hmoov los ntawm Vajtswv. Tsuas yog cov uas hlub Vajtswv xwb thiaj muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv, tsuas yog lawv xwb thiaj yog Vajtswv cov tim khawv, tsuas yog lawv xwb thiaj tau koob hmoov los ntawm Vajtswv, thiab tsuas yog lawv xwb thiaj muaj peev xwm txais tau Vajtswv tej lus cog tseg. Cov uas hlub Vajtswv yog cov nyob ti Vajtswv; lawv yog cov tib neeg uas Vajtswv hlub, thiab lawv zoo siab xyiv fab rau tej koob hmoov ua ke nrog Vajtswv tau. Tsuas yog cov tib neeg zoo li no xwb thiaj yuav nyob mus ib txhis, thiab tsuas yog lawv xwb thiaj yuav nyob rau hauv qab Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv mus ib txhis. Vajtswv yog rau tib neeg hlub, thiab Nws tsim nyog rau txhua tus tib neeg txoj kev hlub, tab sis tsis yog txhua tus tib neeg yuav muaj peev xwm hlub Vajtswv, thiab tsis yog txhua tus tib neeg hais tau lus tim khawv rau Vajtswv thiab tuav lub hwj chim nrog Vajtswv. Vim hais tias lawv muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv thiab muab tag nrho lawv tej dag zog rau Vajtswv tes hauj lwm, cov uas hlub Vajtswv tiag mus tau txhua qhov hauv lub qab ntuj yam tsis muaj leej twg tuaj yeem xav tawm tsam lawv, thiab lawv tuav tau lub hwj chim rau hauv ntiaj teb thiab tswj tag nrho Vajtswv txhua tus tib neeg. Cov tib neeg no ua ke tuaj ntawm txhua qhov chaw hauv lub ntiaj teb no tuaj. Lawv hais lus sib txawv thiab muaj cev nqaij daim tawv sib txawv, tab sis qhov muaj lawv ces yog tib lub ntsiab xwb; lawv txhua tus muaj lub siab hlub Vajtswv, lawv muaj tib lo lus tim khawv, thiab lawv muaj tib txoj kev txiav txim siab, thiab tib txoj kev xav tau. Cov uas hlub Vajtswv yeej mus tau yam tso siab plhuav thoob lub ntiaj teb, thiab cov uas hais lus tim khawv rau Vajtswv yeej mus ncig tau thoob lub qab ntuj khwb. Vajtswv hlub cov tib neeg no, Vajtswv foom koob tsav hmoov rau lawv, thiab lawv yuav nyob hauv Nws txoj kev kaj mus ib txhis.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Hlub Vajtswv Yuav Nyob Hauv Nws Txoj Kev Kaj Mus Ib Txhis” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tsis muaj ib zaj kev kawm twg uas yuav tob npaum li zaj ntawm txoj kev hlub Vajtswv, thiab nws yeej hais tau tias zaj kev kawm uas tib neeg kawm los tau ib sim neej ntawm txoj kev ntseeg ces yog seb yuav hlub Vajtswv li cas. Hais tau tias, yog tias koj ntseeg Vajtswv koj yuav tsum hlub Vajtswv. Yog tias koj tsuas ntseeg Vajtswv xwb tab sis tsis hlub Nws thiab tsis tau muaj qhov paub Vajtswv, thiab yeej tsis tau hlub Vajtswv nrog ib txoj tseem kev hlub uas tawm hauv koj nruab siab los, ces koj txoj kev ntseeg Vajtswv tsis muaj qab hau; yog tias, nyob hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv, koj tsis hlub Vajtswv, ces koj ua neej nyob tsis muaj qab hau, thiab tag nrho koj lub neej yog lub qis tshaj plaws ntawm txhua lub neej. Yog tias, thoob plaws koj lub neej, koj yeej tsis tau hlub los sis ua rau Vajtswv txaus siab, ces lub ntsiab uas koj ua neej nyob yog dab tsi? Thiab lub ntsiab ntawm koj txoj kev ntseeg Vajtswv yog dab tsi? Qhov ntawd tsis yog nkim zog dawb xwb los?

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Txoj Kev Hlub Vajtswv Xwb Thiaj Yog Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Tiag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lo lus uas hu ua “Kev Hlub”, yog hais txog txoj kev xav uas dawb huv thiab tsis muaj kev dub tsuas, uas yog los ntawm koj lub siab hlub, hnov tau thiab xav qhov zoo nkaus xwb. Nyob rau hauv txoj kev hlub yuav tsis muaj qhov txwv, tsis muaj teeb meem cuam tshuam, thiab tsis muaj toj roob hauv pes quas. Nyob hauv txoj kev sib hlub yuav tsis muaj kev tsis sib ntseeg siab, tsis muaj kev dag, thiab tsis muaj kev haub ntxias. Nyob rau hauv txoj kev hlub yeej tsis muaj qhov sib pauv mus los thiab tsis muaj dab tsi uas yuav tsis dawb huv. Yog tias koj hlub tiag, ces koj yuav tsum tsis dag, tsis yws, tsis ntxeev siab, tsis yuam, tsis tsib nuj tsib nqi, los sis tsis nrhiav kom tau qee yam dab tsi los sis kom tau ntau npaum li cas. Yog tias koj hlub tiag, ces koj yuav zoo siab hlo muab koj tus kheej, yuav zoo siab tiv txoj kev txom nyem, koj yuav sib raug zoo nrog Kuv, koj yuav tso tseg txhua yam uas koj muaj rau Kuv, koj yuav tso tseg tag nrho koj tsev neeg, koj lub neej tom ntej, koj txoj kev hluas, thiab koj txoj kev txij nkawm. Yog tias tsis yog li no ces, koj txoj kev hlub yuav tsis yog kev hlub hlo li, tiam sis tsuas yog kev ntxias dag thiab kev ntxeev siab xwb! Koj txoj kev hlub yog yam kev hlub twg? Nws puas yog txoj kev hlub tiag? Los sis kev hlub cuav? Koj tau tso tseg ntau npaum li cas? Koj tau muab ntau npaum li cas fij rau Kuv? Kuv tau txais kev hlub ntau npaum li cas los ntawm koj? Koj puas paub txog? Nej lub siab mas puv ntoob nrog tej kev ua phem, kev ntxeev siab, thiab kev dag ntxias xwb—thiab zoo li no es, nej txoj kev hlub yuav dawb huv npaum li cas no? Nej xav tias nej yeej tau tso pov tseg ntau yam rau Kuv lawm; nej xav tias nej txoj kev hlub uas muab rau Kuv yeej txaus heev lawm. Tiam sis yog vim li cas es nej cov lus thiab kev nqis tes ua ho ib txwm yog kev ntxeev siab thiab dag ntxias mas? Nej raws Kuv qab, tiam sis nej ho tsis lees paub Kuv txoj lus. Qhov no puas hais tau tias yog kev hlub? Nej raws Kuv qab, tom qab ntawd ces muab Kuv tsaws pov tseg. Qhov no puas hais tau tias yog kev hlub? Nej raws Kuv qab, tiam sis nej ho tsis ntseeg Kuv. Qhov no puas hais tau tias yog kev hlub? Nej raws Kuv qab, tiam sis nej ho tsis tuaj yeem lees txais tias muaj Kuv. Qhov no puas hais tau tias yog kev hlub? Nej raws Kuv qab, tiam sis nej ho tsis hwm Kuv raws li qhov uas Kuv yog leej twg, thiab tig qhov twg los nej ua qhov nyuaj rau Kuv. Qhov no puas hais tau tias yog kev hlub? Nej raws Kuv qab, tiam sis nej ho ntxias Kuv thiab dag Kuv nyob rau hauv txhua yam. Qhov no puas hais tau tias yog kev hlub? Nej raws Kuv qab, tiam sis nej ho tsis ntshai Kuv. Qhov no puas hais tau tias yog kev hlub? Nej tawm tsam Kuv nyob rau hauv txhua qhov thiab txhua yam. Tag nrho tej no puas hais tau tias yog kev hlub? Nej yeej tau mob siab rau ntau txaus tiag, tiam sis nej ib txwm tsis tau xyaum ua raws li qhov Kuv xav kom nej ua. Qhov no puas hais tau tias yog kev hlub? Ua twb zoo saib pom tau tias tsis muaj ib qhov me me kev hlub uas nej muab rau Kuv li. Tom qab ntawm kev ua hauj lwm ntau lub xyoo thiab tag nrho txhua cov lus uas Kuv tau muab rau nej, nej tau txais ntau npaum li cas tiag? Qhov no tsis tsim nyog muab tig rov ua twb zoo saib thiab los?

Xaiv tawm los ntawm “Muaj Coob Leej Raug Hu, tiam sis Muaj Tsawg Leej Thiaj Li Raug Xaiv Xwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Niaj hnub no, yuav kom los ntseeg hauv tus Vajtswv uas muaj qab hau, koj yuav tsum taug txoj kev kom yog. Yog koj ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum tsis txhob yog nrhiav tej koob hmoov nkaus xwb, tiam sis hlub Vajtswv thiab paub Vajtswv. Los ntawm Nws txoj kev tshoov siab qhuab qhia, los ntawm koj tus kheej txoj kev nrhiav, koj noj thiab haus tau Nws txoj lus, txhim kho ib txoj kev nkag siab tiag ntawm Vajtswv, thiab muaj ib txoj kev hlub tiag rau Vajtswv uas tawm hauv koj nruab siab los. Nyob rau hauv lwm lo lus, thaum txoj kev hnub uas muab rau Vajtswv yog qhov tseeb tiag, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem rhuav tshem los sis txiav txoj kev ntawm koj txoj kev hlub uas muab rau Nws, lub sij hawm no koj nyob rau hauv koj txoj kev ntseeg uas tseeb tiag rau Vajtswv. Qhov no ua pov thawj tias koj yog Vajtswv li, rau qhov koj lub siab yog Vajtswv tug lawm thiab tsis muaj ib yam dab tsi yuav los txeeb tau koj mus lawm. Los ntawm koj txoj kev paub dhau los, los ntawm tus nqi uas koj raug them, thiab los ntawm Vajtswv tes hauj lwm, koj muaj peev xwm tsim kom muaj txoj kev hlub uas tsis muaj qhov zais rau Vajtswv—thiab thaum koj ua li no, koj yuav tau txais kev ywj pheej dim los ntawm Dab Ntxwgnyoog thiab yuav los nyob hauv qhov kaj ntawm Vajtswv txoj lus. Tsuas yog thaum koj tawm tau los ntawm txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj ces thiaj tuaj yeem hais tau tias koj tau Vajtswv lawm. Hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum sim nrhiav lub hom phiaj no. Nov yog tes dej num ntawm nej txhua tus. Yuav tsum tsis muaj ib tug twg ntawm nej cov txaus siab rau tej xwm txheej tam sim no. Koj ua tsis tau ob siab rau Vajtswv tes dej num, los sis koj saib tsis tau nws tsis rau nqi. Koj yuav tsum xav txog Vajtswv kom tag nrho lub siab hwm thiab txhua lub sij hawm, thiab ua txhua yam rau Nws. Thiab thaum twg koj hais lus los sis nqis tes ua, koj yuav tsum uas raws li Vajtswv txoj kev nyiam ua ntej. Tsuas yog ua li ntawd koj thiaj li tuaj yeem ua tau raws li Vajtswv lub siab.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Ua Lub Neej rau Qhov Tseeb Vim Koj Ntseeg Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Cov uas ua dej num rau Vajtswv yuav tsum yog tus mob siab rau Vajtswv, lawv yuav tsum ua kom haum Vajtswv siab, thiab tuaj yeem ua neeg zoo rau Vajtswv. Txawm hais tias koj ua ib leeg kheej los sis ua rau hauv pej xeem, koj muaj peev xwm tau txais kev xyiv fab ntawm Vajtswv rau ntawm Vajtswv xub ntiag, koj muaj peev xwm sawv ruaj nrees rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab tsis hais lwm tus neeg yuav saib koj zoo li cas los xij peem, koj ib txwm taug txoj kev uas koj yuav tsum taug, thiab saib xyuas Vajtswv lub nra kom zoo. Tsuas yog cov neeg zoo li no xwb thiaj li yog tus mob siab rau Vajtswv. Vajtswv cov neeg mob siab ntawd muaj peev xwm ua dej num rau Nws tau ncaj qha yog vim tias lawv tau txais Vajtswv cov lus txib thiab Vajtswv lub nra tseem ceeb, lawv muaj peev xwm ua kom Vajtswv lub siab yog lawv tus kheej lub, thiab ua rau Vajtswv lub nra los yog lawv li, thiab lawv tsis xav txog lawv lub neej yav pem suab: Txawm tias thaum lawv tsis muaj kev cia siab, thiab tsis tau txais dab tsi li lawm los, lawv ib txwm yuav ntseeg Vajtswv nrog lub siab hlub tshua. Thiab yog li ntawd, tus neeg zoo li no yog Vajtswv tus neeg mob siab rau. Vajtswv cov neeg mob siab rau kuj yog Nws cov neeg pab zais; tsuas yog Vajtswv cov neeg pab zais xwb thiaj paub txog nws txoj kev nyob tsis tswm, thiab Nws txoj kev xav, thiab txawm hais tias lawv lub cev nqaij tawv yuav mob thiab tsis muaj zog los, lawv muaj peev xwm thev dhau qhov mob thiab tso qhov uas lawv nyiam ua kom haum Vajtswv siab. Vajtswv muab lub nra hnyav ntau ntxiv rau cov neeg zoo li ntawd, thiab uas Vajtswv xav ua kom tau tawm los ntawm cov neeg ntawd yog lawv cov lus tim khawv. Yog li, cov neeg no tau ua haum Vajtswv siab, lawv yog Vajtswv cov tub qhe uas ua raws li Nws lub siab nyiam, thiab tsuas yog cov neeg zoo li no xwb thiaj tuaj yeem tswj kav ua ke nrog Vajtswv tau. Thaum koj tau los ua Vajtswv tus neeg mob siab tiag lawm yog thaum koj los tswj kav ua ke nrog Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Ua Li Cas Ua Dej Num yam Muaj Kev Sib Raug Zoo Nrog Vajtswv Lub Siab Nyiam” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Koj yuav tsum paub tias txhua yam uas tshwm sim rau koj yog ib qho kev sim siab loj thiab lub sij hawm uas Vajtswv xav tau koj hais lus tim khawv. Txawm tias lawv zoo li tsis tshua tseem ceeb luaj twg los ntawm sab nraud, los thaum tej no tshwm sim lawv qhia seb koj hlub Vajtswv los sis tsis hlub. Yog tias koj hlub, koj yuav muaj peev xwm tuav koj tej lus tim khawv khov kho rau Nws, thiab yog tias koj tsis muab txoj kev hlub rau Nws coj los xyaum, qhov no qhia tias koj tsis yog ib tug uas muab qhov tseeb coj los xyaum coj, tias koj tsis muaj qhov tseeb, thiab tsis muaj sia, tias koj yog ib co npluag nplej xwb! Txhua yam uas tshwm sim rau tib neeg tshwm sim rau thaum Vajtswv xav kom lawv tuav lawv tej lus tim khawv khov kho rau Nws. Txawm tias tsis muaj dab tsi loj tshwm sim rau koj tam sim no thiab koj tsis hais lus tim khawv loj los xij, txhua yam ntxaws ntxaws ntawm koj lub neej txhua hnub yeej yog ib qho lus tim khawv rau Vajtswv lawm. Yog tias koj yeej txoj kev hwm ntawm koj cov kwv tij thiab cov muam, koj cov neeg hauv tsev, thiab txhua tus puag ncig koj; yog tias, muaj ib hnub, cov tsis ntseeg tuaj, thiab qhuas txhua yam uas koj ua, thiab pom tias txhua yam uas Vajtswv ua mas zoo heev, ces koj hais tau lus tim khawv lawm. Txawm tias koj tsis muaj kev nkag siab thiab koj lub peev xwm tsis zoo los, los ntawm Vajtswv txoj kev kho kom zoo tiav log ntawm koj, koj muaj peev xwm ua tau rau Nws txaus siab thiab kub siab rau Nws lub siab nyiam, qhia lwm tus txog tes dej num loj uas Nws tau ua rau hauv tib neeg ntawm cov uas muaj lub peev xwm phem tshaj plaws. Thaum tib neeg los paub Vajtswv thiab rais los ua cov kov yeej rau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag lawm, ua siab ncaj rau Vajtswv mus deb heev, ces tsis muaj leej twg muaj txha nqaj nqaum ntau npaum li pab tib neeg no, thiab qhov no yog qhov lus tim khawv uas loj tshaj plaws. Txawm tias koj tsis muaj peev xwm ua ntawm qhov ua tes dej num loj los, koj muaj peev xwm ua rau Vajtswv txaus siab. Lwm tus muab tsis tau lawv tej kev xav phem tso rau ib sab, tab sis koj muab tau; lwm tus hais tsis tau lus tim khawv rau Vajtswv rau hauv lawv tej kev paub, tab sis koj siv tau koj lub siab thiab tej koj ua los rov them rau Vajtswv txoj kev hlub thiab hais lus tim khawv muaj kuab rau Nws. Tsuas yog qhov no xwb thiaj suav li ib txoj kev tseem kev hlub Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Txoj Kev Hlub Vajtswv Xwb Thiaj Yog Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Tiag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txawm Vajtswv yuav ua hauj lwm li cas los xij, thiab txawm txhua yam nyob ib puag ncig koj yuav zoo li cas los xij, koj muaj peev xwm ua lub neej thiab nrhiav qhov tseeb, thiab tshawb nrhiav kev paub txog Vajtswv txoj hauj lwm, thiab muaj kev nkag siab txog Nws cov dej num, thiab koj yuav muaj peev xwm ua raws nraim li qhov tseeb. Ua li ntawd yog qhov uas muaj kev ntseeg tseeb, thiab ua li ntawd qhia tau hais tias koj tsis tau poob kev ntseeg Vajtswv. Koj yuav muaj kev ntseeg tseeb rau Vajtswv yog tias koj muaj peev xwm ua tau lub siab ntev nrhiav ua qhov tseeb los ntawm kev tsim kho kom zoo, yog tias koj muaj peev xwm hlub Vajtswv tiag tiag thiab tsis tsim kho kev ua xyem xyav txog Nws, yog tias txawm Nws yuav ua dab tsi los xij koj tseem ua qhov tseeb kom Nws zoo siab, thiab yog tias koj muaj peev xwm nrhiav tau Nws lub siab nyiam uas nyob tob tshaj plaws thiab ua tib zoo txiav txim siab txog Nws lub siab nyiam. Yav dhau los, thaum Vajtswv tau hais tias koj yuav kav tam li ib tug vajntxwv, koj tau hlub Nws, thiab thaum Nws nthuav qhia Nws Tus Kheej rau koj, koj ua raws li Nws hais. Tiam sis tam sim no Vajtswv tau khiav nkaum lawm, koj tsis tuaj yeem pom Nws, thiab teeb meem tau los raug koj—koj puas yuav tsis muaj kev cia siab rau Vajtswv tam sim no? Yog li, koj yuav tsum niaj hnub ua lub neej thiab nrhiav kev kom ua kom tau raws li Vajtswv lub siab nyiam. Qhov no hu hais tias txoj tseem tseem kev ntseeg, thiab qhov no yog txoj kev hlub uas tseeb tshaj plaws thiab zoo tshaj plaws.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Muaj ntau zaus tib neeg hais tias cia Vajtswv ua lawv lub neej, tab sis lawv txoj kev ntsib kev pom tseem tsis tau los txog rau theem no. Koj tsuas lam hais tias Vajtswv yog koj lub neej, tias Nws coj koj txhua hnub, tias koj noj thiab haus Nws tej lus txhua hnub, thiab tias koj thov Nws txhua hnub, yog li Nws tau rais los ua koj lub neej lawm. Txoj kev paub ntawm cov uas hais li no mas ntiav heev. Nyob rau hauv coob tus tib neeg tsis muaj lub hauv paus li; Vajtswv tej lus twb tau muab cog rau hauv lawv lawm, tab sis lawv tsis tau hlav nrhau cag, lawv haj yam tsis tau txi txiv li. Hnub no, koj tau ntsib tau pom txog qib twg lawm? Tsuas yog tam sim no xwb, tom qab Vajtswv tau yuam koj los txog qhov no, koj xav tias koj tso tsis tau Vajtswv tseg lawm. Ib hnub, thaum koj qhov kev ntsib kev pom yuav mus txog ib theem twg, yog tias Vajtswv ua kom koj khiav mus, koj yuav tsis muaj peev xwm ua tau. Koj yuav ib txwm xav tias koj ua tsis tau yog tsis muaj Vajtswv nyob hauv koj; koj nyob taus yog tsis muaj ib tug txiv, ib tug poj niam, los sis me nyuam, tsis muaj ib tse neeg, tsis muaj ib leej niam los sis leej txiv, tsis muaj kev zoo siab xyiv fab ntawm cev nqaij daim tawv, tab sis koj nyob tsis taus yog tsis muaj Vajtswv. Qhov tsis muaj Vajtswv yuav zoo ib yam li plam koj txoj sia; koj yuav tsis muaj peev xwm nyob taus yog tsis muaj Vajtswv. Thaum koj tau ntsib tau pom txog theem no lawm, koj yuav ua tau raws li lub hom phiaj hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv, thiab nyob rau txoj kev no, Vajtswv yuav rais los ua koj lub neej, Nws yuav rais los ua lub hauv paus ntawm qhov muaj koj. Koj yeej yuav tsis muaj peev xwm tso Vajtswv tseg dua li lawm. Thaum koj paub los txog rau qib no, koj yuav zoo siab xyiv fab hlo rau Vajtswv txoj kev hlub, thiab thaum koj muaj ib txoj kev sib raug zoo uas zoo txaus nrog Vajtswv, Nws yuav yog koj lub neej, koj txoj kev hlub, thiab nyob rau lub sij hawm ntawd koj yuav thov rau Vajtswv thiab hais tias: “Au Vajtswv! Kuv tso tsis tau Koj tseg lawm. Koj yog kuv lub neej. Kuv yeej nyob taus yam tsis muaj dab tsi li—tab sis yog tsis muaj Koj, kuv nyob tsis tau ntxiv mus.” Nov yog tib neeg tus tseem yeeb yam; nws yog lub neej tiag tiag. Ib txhia tib neeg tau raug yuam los txog qhov li lawv raug hnub no: Lawv yuav tsum tau mus ntxiv txawm tias lawv xav mus los tsis xav, thiab lawv ib txwm xav li uas yog hais tias lawv raug daig rau ntawm ib kem pob zeb thiab ib qho chaw nyuaj. Koj yuav tsum paub qhov zoo li no tias Vajtswv yog koj lub neej, qhov tias yog Vajtswv raug tshem tawm ntawm koj lub siab mus lawm, nws yuav zoo yam li uas plam koj txoj sia; Vajtswv yuav tsum yog koj lub neej, thiab koj yuav tsum tsis muaj peev xwm tso Nws tseg. Nyob rau txoj kev no, koj yuav tau ntsib tau pom Vajtswv tiag, thiab nyob rau lub sij hawm no, thaum koj hlub Vajtswv, koj yuav hlub Vajtswg tiag tiag, thiab nws yuav yog tib txoj, txoj kev hlub uas dawb huv. Muaj ib hnub, thaum koj txoj kev ntsib kev pom yog qhov uas koj lub neej tau los txog rau ib theem lawm, thaum koj thov rau Vajtswv, thiab noj thiab haus Vajtswv tej lus, koj yuav tsis muaj peev xwm tso tau Vajtswv tseg sab hauv, los sis koj yuav tsis muaj peev xwm hnov qab Nws txawm tias koj xav hnov qab. Vajtswv yuav rais los ua koj lub neej, koj hnov qab lub ntiaj teb tau, koj hnov qab koj tus poj niam, tus txiv, los sis tej me nyuam tau, tab sis koj yuav muaj teeb meem hnov qab txog Vajtswv—yuav ua li no ces yeej tsis muaj hnub yuav ua tau li, qhov no yog koj lub neeg tiag tiag thiab koj txoj tseem kev hlub rau Vajtswv. Thaum tib neeg txoj kev hlub rau Vajtswv los txog rau ib theem no lawm, lawv txoj kev hlub rau yam tsis muaj nuj nqis tsis sib txig sib luag li lawv txoj kev hlub rau Vajtswv lawm; lawv txoj kev hlub rau Vajtswv los ua ntej. Nyob rau txoj kev no koj muaj peev xwm tso txhua yam tseg, thiab tuaj yeem txais yuav txhua txoj kev qhuab ntuas thiab kho los ntawm Vajtswv. Thaum koj caum tau ib txoj kev hlub rau Vajtswv uas loj tshaj lwm yam, koj yuav ua neej nyob rau hauv qhov tseeb thiab nyob rau hauv Vajtswv txoj kev hlub.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Hlub Vajtswv Yuav Nyob Hauv Nws Txoj Kev Kaj Mus Ib Txhis” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Cov uas raug tsim kho kom zoo tiav log lawm mas tsis yog yuav tsis muaj qhov kev ua neej neeg nkaus xwb, tab sis tseem muaj qhov tseeb uas tshaj qhov txoj kev xav yuav ntsuas tau lawm thiab, uas siab tshaj qhov phiaj ntsuas ntawm txoj kev xav lawm thiab; lawv tsis yog siv lawv txoj kev xav los them Vajtswv txoj kev hlub rov qab nkaus xwb, tab sis, tshaj qhov ntawd, lawv tau paub Vajtswv, thiab tau pom hais tias Vajtswv ntxim hlub, thiab tsim nyog rau tib neeg txoj kev hlub, thiab hais tias yeej muaj ntau yam nyob rau hauv Vajtswv rau lawv hlub; tib neeg yeej pab tsis tau tsuas yog hlub Nws xwb! Txoj kev hlub Vajtswv ntawm cov uas twb raug tsim kho kom zoo tiav log lawm mas yog muaj es kom lawv thiaj li ua tau raws li lawv tus kheej txoj kev ntshaw qhov zoo. Lawv qhov mas yog ib qho kev hlub uas nyob nyob cia li muaj tshwm plaws xwb, ib qho kev hlub uas tsis yuav kom them ib yam dab tsi rov qab li, thiab uas tsis yog ib qho kev sib pauv lag luam. Lawv hlub Vajtswv tsis yog vim muaj dab tsi tshaj lawv qhov kev paub txog Nws. Cov neeg zoo li ntawd yeej tsis quav ntsej hais tias Vajtswv yuav muab hmoov hlub pub rau lawv, thiab tsis muaj kev zoo siab rau ib yam dab tsi tshaj qhov ua tau zoo raws Vajtswv xwb. Lawv tsis khom nqi nrog Vajtswv, los sis lawv tsis siv lawv txoj kev xav los ntsuas lawv txoj kev hlub rau Vajtswv: “Koj tau muab rau kuv, yog li ntawd kuv hlub Koj rov qab; yog Koj tsis muab rau kuv, ces kuv tsis muaj dab tsi muab rov qab rau Koj li.” Cov uas raug tsim kho kom zoo tiav log lawm yeej ib txwm ntseeg hais tias: “Vajtswv yog tus Tswv Tsim, thiab Nws ua Nws tes hauj lwm rau peb. Ces thaum kuv muaj lub cib fim, tus yeeb yam, thiab qhov zoo tsim nyog raug tsim kho kom zoo tiav log no lawm, qhov kuv yuav nrhiav ces yog ua lub neej kom muaj qab hau, thiab kuv yuav tsum ua kom tau zoo raws Nws.” Nws zoo nkaus li qhov uas Petus tau ntsib tau pom: Thaum uas nws nyob rau ntawm nws qhov kev qaug zog tshaj plaws, nws thov Vajtswv thiab hais tias, “Au Vajtswv! Tsis hais lub sij hawm twg los sis qhov chaw twg li, Koj yeej paub hais tias kuv yeej nco ntsoov Koj. Tsis hais lub sij hawm twg los sis qhov chaw twg li, Koj yeej paub hais tias kuv xav hlub Koj, tab sis kuv lub meej mom me dhau heev lawm, kuv qaug zog dhau heev lawm thiab tsis muaj ib qho hwj chim li, kuv txoj kev hlub koj mas tsawg dhau heev lawm, thiab kuv txoj kev siab ncaj rau Koj mas me dhau heev lawm. Muab piv rau Koj txoj kev hlub, kuv ces tsis tsim nyog ua neej nyob li. Kuv tsuas xav kom kuv lub neej tsis txhob nkim pov tseg dawb dawb xwb, thiab kom kuv tsis yog pauj kom tau Koj txoj kev hlub nkaus xwb, tab sis, tshaj qhov ntawd, ces kuv muab tau tag nrho txhua yam kuv muaj cob fim rau Koj. Yog hais tias kuv ua tau haum Koj siab, ces raws li ib tug uas raug tsim tawm los, kuv yuav muaj kev kaj siab, thiab yuav tsis thov dab tsi ntxiv lawm. Txawm hais tias kuv qaug zog thiab tsis muaj hwj chim tam sim no, los kuv yuav tsis nov qab Koj tej kev cob qhia, thiab kuv yuav tsis nov qab Koj txoj kev hlub. Tam sim no ces kuv tsis ua dab tsi tshaj qhov uas them Koj txoj kev hlub rov qab. Au Vajtswv, kuv mas hnov zoo li kuv phem dhau heev lawm! Kuv yuav ua cas muab tau txoj kev hlub hauv kuv lub siab rov rau Koj, kuv yuav ua cas ua tau tag nrho tej uas kuv ua tau, thiab muaj cuab kav ua kom tau Koj tej kev xav kom tiav hlo, thiab muaj cuab kav muab tag nrho tej kuv muaj rau Koj? Koj paub tib neeg qhov kev qaug zog; kuv yuav ua cas tsim nyog rau Koj txoj kev hlub? Au Vajtswv! Koj paub kuv lub siab me, hais tias kuv txoj kev hlub me dhau heev lawm. Kuv yuav ua cas ua tau qhov zoo tshaj uas kuv muaj peev xwm ua tau nyob rau qhov ib puag ncig zoo li no? Kuv paub hais tias kuv tsim nyog them Koj txoj kev hlub rov qab, kuv paub hais tias kuv tsim nyog muab tag nrho tej kuv muaj rau Koj, tab sis hnub no kuv lub siab me dhau heev lawm. Kuv thov kom koj muab lub zog thiab txoj kev ruaj siab rau kuv, es kom kuv muaj peev xwm muaj tau ib txoj kev hlub uas dawb huv los muab cob rau Koj, thiab muaj cuab kav muab tag nrho tej kuv muaj cob fim kiag rau koj; tsis yog kuv yuav muaj cuab kav them tau Koj txoj kev hlub rov qab nkaus xwb, tab sis kuv yuav muaj cuab kav tau ntsib tau pom Koj txoj kev qhuab ntuas, kev txiav txim thiab kev sim siab, thiab tshaj ntawd yog tej kev cem foom hnyav tshaj thiab. Koj tau pub kuv pom Koj txoj kev hlub, thiab kuv tsis muaj cuab kav yuav tsis hlub Koj li lawm, thiab txawm hais tias kuv qaug zog thiab tsis muaj hwj chim hnub no, los yuav ua cas kuv thiaj yuav nov qab Koj? Koj txoj kev hlub, kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim tau ua rau kuv paub Koj lawm, tab sis kuv tseem hnov zoo li tsis muaj peev xwm yuav paub tau Koj txoj kev hlub, vim Koj mas zoo dhau heev lawm. Kuv yuav ua cas muab tau tag nrho tej uas kuv muaj cob fim rau tus Tswv Tsim?”

Xaiv tawm los ntawm “Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum ze nws txoj sia yuav kawg lawm, tom qab uas nws raug tsim kho kom zoo tiav log lawm, Petus hais tias, “Au Vajtswv! Yog hais tias kuv tseem yuav nyob tau ob peb xyoos ntxiv, kuv xav kom muaj ib txoj kev hlub uas dawb huv tshaj nov thiab tob tshaj nov rau Koj.” Thaum uas nws tab tom yuav raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, nws thov Vajtswv nyob hauv nws lub siab hais tias, “Au Vajtswv! Koj lub sij hawm los txog tam sim no lawm; lub sij hawm uas Koj npaj rau kuv los txog lawm. Kuv yuav tsum raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau Koj, kuv yuav tsum hais qhov lus tim khawv no rau Koj, thiab kuv cia siab hais tias kuv txoj kev hlub yuav ua tau raws li qhov Koj kom kuv ua, thiab es kom nws thiaj li yuav dawb huv zog. Hnub no, muaj peev xwm tuag rau Koj, thiab raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau Koj, mas kaj siab kawg thiab ua rau kuv ruaj siab kawg, vim tsis muaj dab tsi yuav ua rau kuv txaus siab tshaj qhov uas muaj peev xwm raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau Koj thiab ua tau zoo raws li Koj lub siab xav, thiab muaj peev xwm muab kuv tus kheej kiag rau Koj, muab kuv txoj sia cob fim kiag rau Koj. Au Vajtswv! Koj mas ntxim hlub kawg kiag! Yog Koj cia kuv muaj sia nyob, kuv tseem haj yam yuav hlub Koj. Yog hais tias kuv tseem muaj txoj sia nyob, kuv yuav hlub Koj. Kuv xav hlub Koj kom tob tshaj. Koj txiav txim rau kuv, thiab qhuab ntuas kuv, thiab sim kuv siab vim kuv tsis ncaj ncees, vim kuv tau muaj kev txhaum lawm. Thiab Koj tus moj yam uas ncaj ncees mas ua rau kuv pom tseeb zog tuaj. Qhov no yog ib qho koob hmoov rau kuv, vim kuv muaj peev xwm hlub tau Koj tob zog tuaj, thiab kuv txaus siab yuav hlub Koj li no txawm hais tias Koj tsis hlub kuv los xij. Kuv yeej txaus siab saib Koj tus moj yam ncaj ncees, vim qhov no ua rau kuv haj yam muaj cuab kav ua tau lub neej muaj qab hau tshaj. Kuv hnov zoo li tag nrho kuv txoj sia ces tam sim no yog qhov muaj nuj nqis tshaj, vim kuv raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau Koj, thiab nws yog ib qho muaj nuj nqis heev uas tau tuag rau Koj. Tab sis kuv tseem tsis hnov zoo li txaus siab thiab, vim kuv paub Koj tshawg dhau heev lawm, kuv paub hais tias kuv ua tsis tau kom Koj txoj kev cia siab puv npo, thiab them Koj rov qab tshawg dhau heev lawm. Nyob rau hauv kuv lub neej, kuv tsis muaj cuab kav yuav rov tau kuv qhov tag nrho rau Koj; kuv ntseem nyob deb ntawm qhov ntawd kawg nkaus. Thaum uas kuv saib rov qab rau lub sij hawm no, kuv hnov zoo li kuv tshuav Koj nqi, thiab kuv tsuas muaj lub sij hawm no los them tag nrho tej uas kuv ua yuam kev thiab tag nrho txoj kev hlub uas kuv tseem tsis tau them rov rau Koj.”

Xaiv tawm los ntawm “Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yog cov neeg tsis caum ib lub hom phiaj thaum lawv ntseeg Vajtswv, ces lawv lub neej yeej yuav tsis muaj dab tsi li, thiab thaum txog lub sij hawm uas lawv yuav tuag, lawv tsuas pom lub ntuj ntsuab thiab lub ntiaj teb muaj plua plav xwb. Qhov ntawd puas yog lub neej muaj nuj nqis? Yog koj muaj peev xwm ua tau puv npo Vajtswv tej kev cheem tsum thaum koj tseem muaj txoj sia, nov puas yog ib yam zoo nkauj thiab? Vim li cas koj thiaj ib txwm tsim teeb meem rau koj tus kheej tas li thiab vim li cas koj thiaj ib txwm tag kev cia siab? Koj puas muab tau ib yam dab tsi los ntawm Vajtswv, ua zoo li ntawd? Thiab Vajtswv puas muaj peev xwm muab tau ib yam dab tsi los ntawm koj? Hauv Kuv txoj kev tsa tes cog lus rau Vajtswv, tsuas muaj kev cog lus ntawm Kuv lub siab nkaus xwb; Kuv yuav tsis sim hais cov lus dag rau Nws. Kuv yeej tsis ua tej yam zoo li no—Kuv tsuas xav ua kev kaj siab rau Vajtswv tus uas Kuv hlub nrog Kuv lub siab nkaus xwb, kom Nws tus Ntsujplig nyob saum ntuj ceeb tsheej muaj kev kaj siab. Tej zaum lub siab yeej muaj nuj nqis, tab sis kev hlub muaj nqis tshaj. Kuv yuav muab tag nrho txoj kev hlub muaj nqis tshaj hauv Kuv lub siab rau Vajtswv kom Nws zoo siab rau yam zoo nkauj uas Kuv muaj, thiab kom Nws tau txhua yam puv npo los ntawm kev hlub uas Kuv muab fij rau Nws. Koj puas txaus siab muab koj txoj kev hlub rau Vajtswv kom Nws zoo siab? Koj puas txaus siab tsim lub nroog no ua koj qhov chaw nyob? Hauv Kuv tej kev ntsib kev pom, Kuv pom tau tias Kuv yim muab kev hlub rau Vajtswv ntau npaum li cas, Kuv yim ntsib kev zoo siab rau txoj kev ua neej ntau npaum li ntawd; tshaj qhov no lawm, Kuv lub zog yuav tsis muaj qhov chaw kawg, thiab Kuv txaus siab fij tag nrho Kuv lub cev thiab lub siab, thiab Kuv hnov xwm yeem tas li tias zoo li Kuv tseem muab kev hlub rau Vajtswv tsis tau txaus. Yog li koj txoj kev hlub puas yog ib txoj kev hlub me me tsis tseem ceeb, txoj kev hlub tsis paub kawg, txoj kev hlub uas ntsuas tsis tau? Yog koj xav hlub Vajtswv tiag, koj yuav muaj kev hlub pauj rau Vajtswv ntau ntxiv—thiab yog zoo li kis hais ntawd, tus neeg los sis yam dab tsi uas sawv thaiv kev rau txoj kev hlub rau Vajtswv?

Vajtswv saib txhua tus tib neeg txoj kev hlub muaj nuj nqis. Rau txhua tus uas hlub Nws, Nws tej koob hmoov yuav muaj ntau npaug, vim tib neeg txoj kev hlub tshwm sim nyuaj heev, thiab nws muaj tsawg kawg kiag, uas twb ntsia yuav luag tsis pom lawm. Thoob plaws rau lub qab ntuj khwb, Vajtswv tau sim hais kom cov neeg hlub pauj rov qab rau Nws, tab sis thoob plaws txhua tiam los txog rau tam sim no, tsuas muaj ob peb leeg—muaj tsawg tsawb xwb—thiaj tau muab txoj kev hlub pauj rov qab rau Nws xwb. Raws li Kuv nco tau, Petus yog ib tug, tab sis nws raug Yexus tus kheej coj kiag thiab tsuas yog thaum lub sij hawm nws tuag ntawd nws tau muab nws txoj kev hlub puv npo rau Vajtswv lawm, thiab dhau ntawd ces tag nws txoj sia. Thiab yog li, hauv cov yam ntxwv phem zoo li no, Vajtswv thiaj txo Nws tes dej num rau hauv lub qab ntuj khwb kom nraim dua qub, thiab tau siv lub teb chaws ntawm tus zaj loj liab ploog ua thaj chaw sim ua rau saib, npaj tag nrho Nws lub zog thiab Nws tej kev mob siab rau hauv ib thaj chaw, kom ua Nws tes dej num tau zoo ntxiv thiab muaj txiaj ntsim tshaj rau Nws qhov lus tim khawv. Nws nyob rau hauv ob qho yam ntxwv no ces Vajtswv thiaj tau tshem Nws tes dej num tag nrho hauv lub qab ntuj khwb mus rau cov neeg nyob hauv Teb Chaws Suav av loj, cov uas muaj rab peev xwm qis tshaj plaws tag nrho, thiab tau pib Nws tes dej num ntawm txoj kev kov yeej uas Nws nyiam. Thiab tom qab ntawd Nws ua rau lawv txhua tus hlub Nws lawm, Nws yuav ua kauj ruam txuas mus ntxiv ntawm Nws tes dej num, uas yog Vajtswv txoj kev npaj. Yog li Nws tes dej num thiaj ua tau zoo tshaj plaws. Tag nrho Nws tes dej num puav leej muaj lub ntsiab thiab chaw xaus. Nws pom meej tias Vajtswv tau them nqi zoo npaum li cas thiab Nws tau siv dab zog ntau npaum li cas los ua Nws tes dej num rau peb, es kom peb lub sij hawm thiaj los txog. Nov yog peb qhov koob hmoov.

Xaiv tawm los ntawm “Txoj Kev … (3)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nej yuav tsum rau siab tshaj plaws los hlub Vajtswv nyob rau tej chaw thaj yeeb lug no. Nyob rau yav tom ntej ces nej yuav tsis muaj cib fim los hlub Vajtswv ntxiv lawm, vim tib neeg tsuas muaj lub cib fim los hlub Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv xwb; thaum lawv nyob rau lwm lub ntiaj teb lawm, ces yuav tsis muaj leej twg tham txog kev hlub Vajtswv lawm. Qhov no tsis yog tes dej num ntawm ib tug uas raug tsim tawm los lod? Thiab yog li ntawd nej yuav hlub Vajtswv li cas nyob rau lub sij hawm nej tseem ua neej nyob? Koj puas tau xav txog qhov no li? Puas yog koj tseem yuav tos kom koj tuag tso mam hlub Vajtswv? Qhov no tsis yog lus qhuav xwb lod? Hnub no, vim li cas koj thiaj tsis nrhiav kev hlub Vajtswv? Kev hlub Vajtswv thaum tseem tsis khoom kiag li puas yog kev hlub tiag rau Vajtswv mas? Qhov laj thawj uas vim li cas ho hais tias kauj ruam no ntawm Vajtswv tes hauj lwm yuav los xaus sai sai ces yog vim Vajtswv twb muaj lus tim khawv rau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag lawm. Yog li ntawd, tsis tas tib neeg yuav ua dab tsi li lawm; tib neeg tsuas raug hais kom nrhiav kev hlub Vajtswv nyob rau lub sij hawm uas lawv tseem ua neej nyob xwb—qhov no yog tus yawm sij. Vim Vajtswv tej kev cheem tsum twb tsis siab, thiab, dhau qhov ntawd, vim muaj ib qho kev ntsaw kub lug nyob hauv Nws lub siab, Nws thiaj li qhia tshwm ib co lus piav luv luv txog kauj ruam ntxiv mus ntawm tes hauj lwm ua ntej uas kauj ruam no ntawm tes hauj lwm yuav raug ua tiav hlo, uas twb yeej qhia tau kom pom meej meej lawm hais tias muaj sij hawm li cas xwb; yog Vajtswv tsis ntxhov siab rau hauv Nws lub siab, ua Nws puas yuav hais tej lus no ntxov ua luaj mas? Nws yog vim sij hawm luv luv xwb ces Vajtswv thiaj ua hauj lwm li no. Cia siab hais tias nej yuav muaj peev xwm hlub Vajtswv kawg siab kawg ntsws, kawg laj lim tswv yim, thiab kawg dag kawg zog, ib yam nkaus li qhov nej hlub nej tus kheej txoj sia. Qhov no tseem tsis yog ib lub neej uas muaj qab hau tshaj plaws li thiab lod? Nej tseem yuav nrhiav tau kev muaj qab hau ntawm lub neej nyob rau qhov twg thiab? Tsis yog nej dig muag heev lawm lod? Koj puas txaus siab hlo hlub Vajtswv? Vajtswv puas muaj nuj nqis txaus rau tib neeg txoj kev hlub? Tib neeg puas muaj nuj nqis txaus rau tib neeg txoj kev hlub? Yog li ntawd, koj yuav ua li cas? Hlub Vajtswv yam siab tawv qhawv, yam tsis tseg dab tsi li, thiab saib seb Vajtswv ho yuav ua dab tsi rau koj. Saib seb Nws puas tua koj. Nyob rau qhov muab sau ua ke, ces tes hauj lwm hlub Vajtswv tseem ceeb dua kev theej thiab kev sau nyuag ub nyuag no tseg rau Vajtswv. Koj yuav tsum muaj thawj qhov chaw rau yam uas tseem ceeb tshaj plaws, es kom koj lub neej thiaj li muaj nuj nqis ntau zog thiab kom muaj kev zoo siab puv npo, thiab tom qab ntawd ces koj yuav tau tos Vajtswv qhov “kev rau txim” rau koj. Kuv tsis paub xyov koj qhov phiaj xwm puas muaj kev hlub Vajtswv nyob rau hauv. Kuv cia siab hais tias txhua tus npaj kom raug Vajtswv ua kom muaj txhua yam, thiab kom lawv rais los ua qhov muaj tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 42” ntawm Kev txhais lub ntsiab ntawm Cov Lus Zais Tob ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 3. Cov lus tim khawv tseeb yog dab tsi thiab seb ib tug neeg twg qhov lus tim khawv puas tseeb yog lawv tsuas xyiv fab rau Vajtswv qhov hmoov hlub nkaus xwb

Ntxiv Mus: 2. Seb qhov uas tsuas hlub Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej yam tsis hlub Khetos hauv ntiaj teb puas yog kev hlub Vajtswv tiag

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No