2. Seb qhov uas tsuas hlub Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej yam tsis hlub Khetos hauv ntiaj teb puas yog kev hlub Vajtswv tiag

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb tsis yog rau tib neeg ntseeg xwb; nws yog, tseem ceeb tshaj ntawd, rau tib neeg hlub. Tab sis muaj coob tus ntawm cov uas ntseeg Vajtswv tsis muaj peev xwm nrhiav pom qhov uas “nraim nkoos” no. Tib neeg tsis hlub Vajtswv tiag, los sis lawv tsis sim hlub Nws li. Lawv yeej tsis tau nrhiav pom tias muaj ntau yam uas ntxim hlub heev txog Vajtswv; lawv yeej tsis tau nrhiav pom tias Vajtswv yog tus Vajtswv uas hlub tib neeg, thiab tias Nws yog tus Vajtswv uas yog rau tib neeg hlub. Vajtswv txoj kev ntxim hlub yog muaj hais qhia nyob rau hauv Nws tes hauj lwm: Tsuas yog thaum lawv paub Nws tes hauj lwm ces tib neeg thiaj nrhiav pom Nws txoj kev hlub xwb; tsuas yog nyob hauv lawv txoj kev paub xwb lawv thiaj nco txiaj ntsig rau Vajtswv txoj kev ntxim hlub; thiab yog tsis muaj txoj kev soj ntsuam rau hauv lub neej tiag tiag, ces tsis muaj ib tug twg yuav nrhiav pom tau Vajtswv txoj kev ntxim hlub li. Muaj ntau ntau yam uas tsim nyog hlub txog Vajtswv, tab sis yog tsis muaj qhov koom kiag nrog Nws ces tib neeg yeej tsis muaj peev xwm nrhiav pom nws li. Hais tau tias, yog Vajtswv tsis los yug ua cev nqaij daim tawv, tib neeg yuav tsis muaj peev xwm koom tau nrog Nws, thiab yog tias lawv tsis muaj peev xwm koom nrog Nws, lawv kuj yuav tsis muaj peev xwm pom kiag Nws tes hauj lwm—thiab yog li ntawd lawv txoj kev hlub Vajtswv yuav raug tsuas nrog txoj kev cuav thiab kev xav ntau heev. Txoj kev hlub rau tus Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej tsis tseeb npaum li txoj kev hlub rau tus Vajtswv nyob hauv ntiaj teb, rau qhov tib neeg txoj kev paub Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej yog muaj nyob hauv lawv tej kev xav, dua li nyob hauv yam uas lawv tau pom los ntawm lawv ob lub qhov muag kiag thiab yam uas lawv tus kheej tau ntsib tau pom kiag. Thaum Vajtswv los rau ntiaj teb, tib neeg muaj peev xwm saib tau Nws tej kev ua thiab Nws txoj kev ntxim hlub, thiab lawv yeej pom tau txhua yam ntawm Nws tus moj yam uas muaj qab hau thiab ib txwm muaj, txhua yam uas tseeb tshaj li qhov paub tus Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej lawm ntau txhiab zaus. Txawm tib neeg yuav hlub tus Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej heev npaum li cas los, yeej tsis muaj ib yam dab tsi tseeb txog txoj kev hlub no, thiab nws yog tib neeg tej tswv yim puv ntoob xwb. Txawm lawv txoj kev hlub rau tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb me npaum li cas los xij, txoj kev hlub no yog txoj tseeb tiag; txawm yog tias muaj me me xwb los, nws tseem yog tseeb tiag. Vajtswv ua kom tib neeg paub Nws los ntawm Nws tes hauj lwm tseeb, thiab los ntawm txoj kev paub no Nws tau lawv txoj kev hlub. Nws zoo ib yam li Petus: Yog tias nws tsis tau nyob nrog Yexus, ces nws yeej yuav yog ib qho uas tsis yooj yim rau nws hlub Yexus. Yog li, kuj tib yam thiab, nws txoj kev ua siab ncaj rau Yexus yog muaj los ntawm nws txoj kev koom nrog Yexus. Yuav kom tib neeg hlub Nws, Vajtswv tau los rau hauv tib neeg thiab nyob ua ke nrog tib neeg, thiab txhua yam uas Nws ua rau tib neeg pom thiab ntsib kiag ces yog qhov tseeb ntawm Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Hlub Vajtswv Yuav Nyob Hauv Nws Txoj Kev Kaj Mus Ib Txhis” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov teeb meem loj tshaj plaws ntawm tib neeg yog nws tsuas hlub tej yam uas nws tsis tuaj yeem pom los sis kov tau xwb, tej yam uas paub tsis meej thiab xav tsis thoob, thiab qhov tib neeg tsis muaj peev xwm xav tau thiab tib neeg uas txawj tuag tsis muaj peev xwm caum cuag nkaus xwb. Qhov tej no tsis meej tsis tseeb yim ntau npaum li cas, tej no yim raug ntsuam xyuas los ntawm tib neeg ntau npaum li ntawd, thiab tib neeg tseem haj yam ua tib zoo caum lawv yam tsis quav ntsej txog lwm yam, thiab ua kom tau txais lawv. Qhov tsis tseeb yim ntau npaum li cas, tib neeg yim txheeb xyuas thiab ntsuam xyuas kom haj yam ze lawv tshaj, tseem haj yam mus kom deb li deb los tsim lawv tus kheej cov tswv yim txog cov khoom ntawd. Rov qab qees, tej uas muaj tseeb yim ntau npaum li cas, tib neeg yim tsis quav ntsej rau tej ntawd ntau npaum li ntawd; lawv tsuas dauv muag saib lawv cov taub ntswg rau tej ntawd xwb, thiab tseem haj yam hais lus saib tsis taus lawv thiab. Qhov no tsis yog nej tus cwj pwm uas muaj rau txoj hauj lwm tiag uas Kuv ua niaj hnub no lod? Tej no yim muaj tseeb npaum li cas, nej yim muaj ntau yam kev xav phem los tawm tsam lawv. Nej tsis cia me ntsis sij hawm los tshuaj xyuas lawv li, tab sis cia li tsis quav ntsej lawv; nej dauv muag saib nej cov taub ntswg rau tej yam muaj tseeb, tej kev cheem tsum uas muaj qauv quag qis no, thiab npog ntau qhov kev xav phem txog tus Vajtswv uas tseeb tshaj plaws no, thiab yooj yim tsis muaj peev xwm lees txais Nws qhov tseeb thiab qhov li ib txwm muaj. Nyob rau txoj kev no, nej tseem tsis yog tuav rawv rau ib txoj kev ntseeg uas tsis pom meej thiab lod? Nej muaj txoj kev ntseeg ruaj khov rau tus Vajtswv uas tsis meej pem yav dhau los, thiab tsis muaj kev txaus siab rau tus tseem Vajtswv niaj hnub no. Qhov no tsis yog vim tias tus Vajtswv yav tag dhau los thiab tus Vajtswv tam sim no yog los ntawm ob tiam sib txawv lod? Tsis yog tias vim tias tus Vajtswv yav tag dhau los yog tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej, hos tus Vajtswv niaj hnub no yog ib tug niag noob neej me me hauv ntiaj teb no xwb lod? Tsis tas li ntawd, nws puas yog vim hais tias tus Vajtswv uas raug pe hawm los ntawm tib neeg yog tus raug tsim tawm los ntawm nws cov kev xav, hos tus Vajtswv niaj hnub no yog ntawm lub cev nqaij daim tawv tiag, raug tsim los nyob hauv ntiaj teb no xwb lod? Thaum hais tej no tag thiab tiav lawm, nws puas yog vim hais tias tus Vajtswv niaj hnub no muaj tseeb dhau lawm es tib neeg thiaj tsis caum Nws qab lod? Rau qhov yam uas tus Vajtswv niaj hnub no nug ntawm tib neeg yog yam uas tib neeg tsis txaus siab ua tshaj plaws, thiab uas ua rau lawv txaj muag. Qhov no tsis ua ntau yam nyuab rau tib neeg lod? Qhov no tsis yog ua rau tib neeg tej caws pliav lwj dawb lod? Nyob rau hauv txoj kev no, coob leej ntawm cov uas tsis nrhiav qhov tseeb rais los ua Vajtswv cov yeeb ncuab, los ua cov tawm tsam khetos. Qhov no tsis yog qhov tseeb uas meej tshaj plaws lod? Yav dhau los, thaum Vajtswv tseem tsis tau los ua neeg, tej zaum koj yuav yog ib tug ntseeg teev ntuj, los sis ib tug ntseeg dab qhuas. Tom qab Vajtswv los ua neeg lawm, muaj ntau tus ntseeg dab qhuas zoo li no rais los ua cov tawm tsam Khetos. Koj puas paub tias muaj dab tsi tshwm sim ntawm qhov no? Hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv, koj tsis tsom ntsoov rau qhov tseeb los sis caum qhov tseeb, tab sis mas ho tseem nyob nrog tej kev cuav—qhov no tsis yog qhov tseeb tshaj plaws ntawm koj cov kev ua yeeb ncuab rau Vajtswv uas yug los ua neeg lod? Vajtswv uas yug los ua neeg yog hu ua Khetos, yog li ntawd tsis yog txhua tus uas tsis ntseeg Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd yog cov tawm tsam Khetos thiab lod? Yog li, tus uas koj ntseeg thiab hlub puas yog tus tseem Vajtswv uas muaj cev nqaij daim tawv no? Nws puas yog tus Vajtswv uas muaj sia nyob tiag tiag, ua tau pa tiag thiab tshwj xeeb li ib txwm mas? Lub hom phiaj tseeb tiag ntawm koj qhov kev nrhiav yog dab tsi? Nws yog nyob saum ntuj ceeb tsheej los sis hauv ntiaj teb? Nws yog kev xav los sis nws yog qhov tseeb? Nws yog Vajtswv los sis nws yog qee yam uas zoo tshaj li ntuj tsim lawm? Qhov tiag ces, qhov tseeb yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm cov zaj lus tshaj tawm zoo hauv lub neej, thiab qhov siab tshaj plaws ntawm cov zaj lus tshaj tawm zoo ntawd nyob rau hauv tib neeg. Vim hais tias nws yog qhov cheem tsum uas Vajtswv ua rau tib neeg, thiab yog txoj hauj lwm uas Vajtswv tus kheej ua tiav, yog li ntawd nws thiaj hu ua “zaj lus tshaj tawm zoo hauv lub neej.” Nws tsis yog zaj lus tshaj tawm zoo uas muab sau zog los hais ua ke los ntawm ib yam dab tsi, los sis nws tsis yog cov lus qiv los ntawm ib tug neeg zoo twg. Tab sis, nws yog cov lus tawm rau noob neej los ntawm tus Tswv ntawm lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam; nws tsis yog ib co lus uas tib neeg muab sau zog los hais ua ke, tab sis yog txoj sia xeeb txawm ntawm Vajtswv. Thiab yog li ntawd nws thiaj hu ua “cov zaj lus tshaj tawm zoo tshaj plaws hauv lub neej.” Tib neeg txoj kev nrhiav qhov tseeb coj los xyaum ua ntawd yog qhov lawv ua lawv lub luag hauj lwm—uas yog hais tau tias, nws yog kev nrhiav ua kom tau raws li Vajtswv lub siab nyiam uas cheem tsum. Lub ntsiab tseeb ntawm qhov kev cheem tsum no yog qhov tseeb tshaj plaws ntawm txhua qhov tseeb, tshaj dua li txoj kev qhuab qhia qhuav qhawv uas tsis muaj ib tug tib neeg twg yuav caum cuag tau. Yog tias koj qhov raws qab tsis muaj dab tsi tab sis lus qhuab qhia xwb thiab tsis muaj qhov tseeb nyob rau hauv, koj tseem tsis ntxeev siab tawm tsam qhov tseeb thiab lod? Koj tsis yog ib tug neeg tawm tsam qhov tseeb lod? Ib tug neeg zoo li no yuav ua ib tug neeg uas nrhiav los hlub Vajtswv tau li cas? Cov tib neeg uas tsis muaj qhov tseeb yog cov uas ntxeev siab rau qhov tseeb, thiab lawv yog cov ntxeev siab!

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv thiab Nws Tes Hauj Lwm Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tau Rau Vajtswv Txaus Siab” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nej txhua tus xav tau txais phaj tshab rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab xav kom Vajtswv nyiam; txhua tus cia siab rau tej zoo li no thaum lawv pib ntseeg Vajtswv, rau qhov txhua tus yeej txhawj xeeb rau txoj kev caum nrhiav tej khoom siab dua, thiab tsis muaj leej twg xav kom caum tsis cuag lwm tus. Tib neeg ces yeej zoo li no. Vim yog kiag qhov laj thawj no, coob tus hauv nej cov ko yeej sim tas zog kom tau txoj kev txaus siab nrog tus Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej, tab tsis qhov tseeb, nej txoj kev ua siab ncaj rau thiab kev qhib siab lug rau Vajtswv mas tsawg tshaj li nej txoj kev ua siab ncaj rau thiab qhib siab lug rau nej tus kheej. Vim li cas Kuv hais li no? Vim tias Kuv tsis lees paub nej txoj kev npuab siab rau Vajtswv kiag li thiab, tshaj ntawd, vim tias Kuv tsis lees qhov muaj tus Vajtswv uas nyob hauv nej lub siab. Hais tau tias, tus Vajtswv uas nej pe hawm, tus Vajtswv uas pom tsis meej uas nej hwm, yeej tsis muaj kiag li. Qhov Kuv hais tau li no meej tseeb mas vim yog nej tseem nyob deb heev ntawm tus tseem Vajtswv. Qhov laj thawj rau nej txoj kev npuab siab ces yog tus mlom nyob hauv nej lub siab; rau Kuv, tib lub sij hawm no, tus Vajtswv uas nej saib rau tsis loj los sis tsis me, nej tsuas lam lees paub ntawm tej lus xwb. Thaum Kuv hais tias nej tseem nyob deb ntawm Vajtswv, Kuv txhais hais tias nej nyob ntawm tus tseem Vajtswv, hos zoo li tus Vajtswv uas pom tsis meej ho nyob ze ntawm tes. Thaum Kuv hais tias, “tsis loj,” nws yog taw mus rau qhov tus Vajtswv uas nej ntseeg niaj hnub no uas lam tshwm los ua ib tug tib neeg tsis muaj tej peev xwm li cas, ib tug tib neeg uas tsis zoo kiag li. Thiab thaum Kuv hais tias, “tsis me,” qhov no txhais tias, txawm tias tus tib neeg no hu tsis tau cua los thiab txib tsis tau nag los, txawm li cas los Nws muaj peev xwm hu rau Vajtswv tus Ntsujplig los ua tes dej num uas ua rau lub ntuj thiab lub ntiaj teb co ntseeg nkaws, ua rau tib neeg tsis to taub kiag li. Txawv heev li, nej txhua tus yeej mloog lus heev rau tus Khetos no uas nyob hauv ntiaj teb, tab sis hauv lub ntsiab tseeb, nej tsis muaj kev ntseeg Nws, los sis nej tsis hlub Nws. Hais tau tias, tus uas nej ntseeg tiag yog tus Vajtswv uas pom tsis meej ntawm nej tus kheej tej kev xav xwb, thiab tus uas nej hlub tiag yog tus Vajtswv uas nej ntshaw txhua hmo thiab txhua hnub, tab sis tsis tau pom tus tib neeg li. Rau tus Khetos no, nej txoj kev ntseeg yog tab sis me me xwb, thiab nej txoj kev hlub tsis muaj dab tsi li. Kev ntseeg txhais tias txoj kev ntseeg thiab kev ntseeg siab; kev hlub txhais tias txoj kev hlub uas muaj kev hwm thiab kev fwm uas nyob hauv nej lub siab, tsis ncaim li. Tab sis nej txoj kev ntseeg thiab txoj kev hlub rau tus Khetos niaj hnub mas poob qab deb ntawm qhov no lawm. Thaum nws los rau txoj kev ntseeg, nej muaj kev ntseeg Nws li cas? Thaum nws los rau txoj kev hlub, nej hlub Nws rau txoj kev twg? Nej tsis muaj kev to taub yooj yim ntawm Nws tus moj yam, nej tseem haj yam paub tsawg txog Nws lub ntsiab tseeb, yog li nej muaj kev ntseeg Nws li cas? Qhov tseeb ntawm nej txoj kev ntseeg Nws nyob qhov twg? Nej hlub Nws li cas? Qhov tseeb ntawm nej txoj kev hlub rau Nws nyob qhov twg?

Xaiv tawm los ntawm “Paub Tus Vajtswv hauv Ntiaj Teb Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thoob plaws ntau lub xyoo ntawm tes dej num, nej tau pom ntau qhov tseeb lawm, tab sis nej puas paub Kuv lub pob ntseg tau hnov dab tsi? Muaj pes tsawg leej hauv nej cov ko txaus siab hlo txais yuav qhov tseeb? Nej txhua tus ntseeg tias nej txaus siab hlo them tus nqi rau qhov tseeb, tab sis muaj pes tsawg leej ntawm nej cov ko tau raug txom nyem rau qhov tseeg tiag? Tsis muaj dab tsi tab sis txoj kev tsis ncaj ncees nyob hauv nej lub siab, uas ua rau nej xav tias txhua tus, txawm tias lawv yog leej twg los xij, yeej txawj dag thiab coj tsis ncaj tib yam nkaus—txog theem uas nej tseem ntseeg tias qhov Vajtswv yug los ua neeg ntawd muaj peev xwm, zoo ib yam li ib tug neeg dog dig, ua tau yam tsis muaj ib lub siab zoo los sis ib txoj kev hlub uas muaj ntsiab. Ntau tshaj ntawd, nej ntseeg tias ib tug cwj pwm zoo thiab ib qho uas muaj kev hlub tshua, tus yeeb yam uas muaj ntsiab tsuas muaj nyob rau hauv tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej xwb. Nej ntseeg tias tsis muaj ib tug dawb huv zoo li no, tias tsuas yog qhov tsaus thiab qhov phem kav lub ntiaj teb xwb, hos Vajtswv yog tej yam uas tib neeg tso lawv txoj kev ntshaw rau qhov zoo thiab zoo nkauj, ib tug uas muaj koob nrov npe uas raug tsim tawm los ntawm lawv. Nyob hauv nej lub hlwb, tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej mas siab ncaj heev, ncaj ncees heev, thiab zoo heev, tsim nyog pe hawm thiab hwm kawg li; hos tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb no mas yog ib tug hloov chaw rau, thiab ib yam khoom, ntawm tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej xwb. Nej ntseeg tias tus Vajtswv no ua tsis tau qhov sib txig sib luag ntawm tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej, haj yam tsawg uas tsim nyog muab hais tias yog tib txoj pa li Nws. Thaum hais txog qhov zoo thiab lub meej mom ntawm Vajtswv, lawv yog lub yeeb koob ntawm tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej, tab sis thaum nws los rau tib neeg tus yeeb yam thiab kev coj tsis ncaj, lawv yog tej yam ntxwv zoo uas tus Vajtswv nyob hauv ntiaj teb muaj ib qho. Tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej mas yeej muaj hwj chim siab mus ib txhis, hos tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb yeej tsis tseem ceeb, tsis muaj zog, thiab tsis muaj peev xwm mus ib txhis. Tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej tsis muab kev xav phem, tsuas yog kev ncaj ncees xwb, hos tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj tsuas muaj kev xav twm xeeb xwb thiab tsis muaj kev ua ncaj nrab los sis muaj laj thawj li. Tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej tsis muaj kev coj tsis ncaj ib qho me me li thiab yeej ncaj ncees mus ib txhis, hos tus Vajtswv nyob hauv ntiaj teb yeej ib txwm muaj ib sab coj tsis ncaj. Tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej hlub tib neeg heev, hos tus Vajtswv nyob hauv ntiaj teb muab txoj kev saib xyuas rau tib neeg tsis sib xws, tseem muab lawv tso tseg tag nrho lawm thiab. Txoj kev paub tsis yog no tau muab khaws cia rau hauv nej lub siab los ntev lawm thiab kuj yuav muaj ntxiv mus rau yav pem suab. Nej quav ntsej txhua yam dej num ntawm Khetos los ntawm txoj kev tsis ncaj ncees thiab tshuaj saib tag nrho Nws tes dej num, thiab Nws lub koob meej thiab lub ntsiab tseeb, los ntawm cov neeg lim hiam txoj kev xav. Nej tau ua ib qho yuam kev loj kawg thiab ua tiav uas yeej tsis tau ua los ntawm cov neeg uas los ua ntej nej li. Ntawd yog, nej tsuas ua dej num rau tus Vajtswv uas nyob siab saum ntuj ceeb tsheej uas muaj ib lub mom vajntxwv nyob saum Nws taub hau xwb, thiab yeej tsis tau koom rau tus Vajtswv uas nej suav tias tsis tseem ceeb dab tsi li uas nej pom tsis tau Nws. Qhov no tsis yog nej txoj kev txhaum los? Qhov no tsis yog ib qho piv txwv ntawm kev ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam los? Nej pe hawm tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej. Nej nyiam tej duab uas nyob siab thiab hwm cov uas luag paub zoo vim lawv txoj kev hais lus zoo xwb. Nej zoo siab hlo raug txib los ntawm tus Vajtswv uas pub nej ob txhais tes muaj txiag nplua nuj, thiab nqhis tus Vajtswv uas muaj cuab kav ua tiav rau nej txhua txoj kev ntshaw. Tib Tug uas koj tsis pe hawm ces yog tus Vajtswv no uas tsis nyob siab xwb; tib yam uas koj ntxub ces yog txoj kev koom nrog tus Vajtswv no uas tsis muaj tib neeg nquav ntsej li xwb. Tib yam uas koj tsis txaus siab hlo ua dej num rau tus Vajtswv no uas yeej tsis tau muab ib lub npib liab rau koj li, thiab tib Tug uas tsis muaj peev xwm ua kom koj ntshaw Nws ces yog tus Vajtswv uas tsis ntxim hlub no. Hom Vajtswv no pab tsis tau koj ua kom koj pom deb pom dav, kom xav li yog koj nrhiav tau ib yam muaj nqis, haj yam ua tsis tau kom yam uas koj ntshaw tiav. Vim li cas, yog li, koj ho caum raws Nws? Koj puas tau xav txog tej lus nug zoo li no dua li? Yam uas koj ua tsis lam tub qaug tus Khetos no; tseem ceeb tshaj ntawd, nws tub qaug tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej. Qhov no tsis yog, Kuv xav, lub ntsiab ntawm nej txoj kev ntseeg Vajtswv!

Xaiv tawm los ntawm “Paub Tus Vajtswv hauv Ntiaj Teb Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nej ntshaw kom Vajtswv zoo siab rau nej, tab sis nej nyob deb ntawm Vajtswv. Qhov teeb meem yog dab tsi tiag? Nej tsuas txais yuav Nws tej lus xwb, tab sis tsis txais yuav Nws txoj kev qhuab ntuas los sis Nws txoj kev qhuab qhia, haj yam tsawg tshaj mas yog nej muaj peev xwm los txais yuav Nws txhua txoj kev npaj, kom muaj txoj kev ntseeg Nws puv ntoob. Yog li ces, qhov teeb meem yog dab tsi tiag? Nyob rau qhov kev soj ntsuam kawg, nej txoj kev ntseeg yog ib lub plhaub qes qhuav xwb, lub uas yeej yuav daug tsis tau ib tug me nyuam qaib li. Rau qhov nej txoj kev ntseeg yeej tsis coj qhov tseeb los rau nej los sis muab txoj sia rau nej li, tab sis dua ntawd muab ib qho khoom noj yug txoj sia thiab ib txoj kev cia siab uas tsis muaj tseeb rau nej xwb. Nws yog qhov tsis muaj tseeb ntawm qhov khoom noj yug txoj sia thiab txoj kev cia siab no uas yog nej lub hom phiaj hauv txoj kev ntseeg Vajtswv, tsis yog qhov tseeb thiab txoj sia. Yog li Kuv thiaj hais tias lub ntsiab ntawm nej txoj kev ntseeg Vajtswv tsis muaj dab tsi tshaj li qhov sim tas zog kom tau txoj kev txaus siab ntawm Vajtswv los ntawm txoj kev mloog lus thiab tsis paub txaj muag, thiab muab suav tsis tau ua txoj kev ntseeg tseeb li. Ib tug me nyuam qaib yuav daug los ntawm txoj kev ntseeg zoo li no tau li cas? Muab ua lwm lo lus hais, txoj kev ntseeg zoo li no ua tau dab tsi tiav? Lub ntsiab ntawm nej txoj kev ntseeg yog los siv Nws los ua kom nej tus kheej tej hom phiaj tiav xwb. Qhov no tseem tsis yog qhov tseeb ntawm nej txoj kev ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam thiab los? Nej ntseeg tias muaj tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej thiab tsis lees tias muaj tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb, tab sis Kuv tsis paub nej tej kev xav; Kuv tsuas qhuas cov tib neeg uas cia lawv ob txhais ko taws tsuj rau hauv av thiab ua dej num rau tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb xwb, tab sis tsis qhuas cov uas yeej tsis lees paub tus Khetos uas nyob hauv ntiaj teb. Txawm tias cov tib neeg zoo li no ua siab ncaj npaum li cas rau tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej los xij, nyob rau thaum kawg lawv yuav khiav tsis dim Kuv txhais tes uas rau txim rau cov neeg lim hiam. Cov tib neeg no yog cov neeg lim hiam; lawv yog cov phem uas tawm tsam Vajtswv thiab yeej tsis zoo siab hlo mloog Khetos lus li. Muaj tseeb tiag, qhov lawv coob li cas ntawd kuj yog tag nrho cov uas tsis paub thiab, ntxiv ntawd, tsis lees paub Khetos. Koj puas ntseeg tias koj coj tau raws li koj siab nyiam rau Khetos tsuav yog koj ua siab ncaj rau tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej xwb? Tsis tau kiag li! Koj txoj kev tsis paub Khetos ces yog txoj kev tsis paub tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej ntag. Txawm tias koj ua siab ncaj li cas rau tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej los xij, nws tsuas yog hais qhuav thiab ua txuj xwb, rau qhov tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb tsis yog cuab yeej rau tib neeg txoj kev txais qhov tseeb thiab kev paub kom ntau, tab sis ntau tshaj ntawd yog cuab yeej hauv txoj kev teem txim ntawm tib neeg thiab tom qab ntawd nrhiav tej uas muaj tseeb los rau txim rau cov neeg lim hiam. Koj puas to taub qhov txiaj ntsim thiab qhov kev puas tsuaj uas yuav muaj los no? Koj puas tau paub txog tej ntawd? Kuv vam tias muaj ib hnub tsis ntev tom ntej no nej yuav los to taub qhov tseeb no: Yuav kom paub Vajtswv, koj yuav tsum tsis yog paub tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej xwb tab sis, tseem ceeb tshaj ntawd, tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb thiab. Tsis txhob muab nej tej uas tseem ceeb xav yuam kev sib xyaws pes daws los sis cia yam tsis tshua tseem ceeb hloov qhov tseem ceeb chaw. Tsuas yog tib txoj kev no xwb koj thiaj li tsim tsa tau ib txoj kev sib raug zoon nrog Vajtswv, txav ze zog rau Vajtswv, thiab npuab koj lub siab ze zog rau Nws. Yog tias koj muaj kev ntseeg tau ntau lub xyoo lawm thiab nco txoj kev koom nrog Kuv, tab sis tseem txav deb ntawm Kuv lawm, ces Kuv hais tias nws yuav tsum yog qhov koj tawm tsam Vajtswv tus moj yam tas li, thiab koj qhov xaus yuav yog ib qho nyuaj suav tau heev. Yog hais tias ntau lub xyoo ntawm txoj kev koom nrog Kuv ntawd tsuas tsis hloov tsis tau koj kom ua ib tug tib neeg uas muaj kev ua neej thiab qhov tseeb xwb, tab sis, phem tshaj ntawd, coj koj txoj kev ua phem mus ua koj tus yeeb yam lawm, thiab koj tsuas tsis yog muaj kev khav theeb ob npaug ntawm qhov dhau los xwb, tab sis koj txoj kev to taub yuam kev txog Kuv kuj tau huaj vam ntau tuaj lawm, xws li koj muab Kuv xam li ib tug pab koj me me xwb, ces Kuv hais tias koj txoj kev txom nyem tsis yog nyob ntawm daim tawv xwb tab sis nkag mus rau hauv koj tej pob txha tib si lawm. Txhua yam uas seem ces yog rau koj nyob tos npaj koj lub ntees kom tiav lawm xwb. Koj tsis tas thov Kuv kom ua koj tus Vajtswv, rau qhov koj tau ua ib txoj kev txhaum uas tsim nyog tuag, ib txoj kev txhaum uas zam txim tsis tau. Txawm yog tias Kuv muaj kev hlub tshua ntau rau koj, los tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej yuav xav txov koj txoj sia, rau qhov koj txoj kev ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam tsis yog ib qho teeb meem dog dig, tab sis yog ib qho uas loj heev. Thaum lub sij hawm los txog, tsis txhob liam Kuv tias tsis qhia koj ua ntej no nawb. Nws rov qab los rau qhov no: Thaum koom nrog Khetos—tus Vajtswv uas nyog hauv ntiaj teb—li ib tug tib neeg dog dig, ntawd yog, thaum koj ntseeg tias tus Vajtswv no tsis muaj dab tsi tab sis yog ib tug tib neeg xwb, tom qab ntawd ces koj yuav tsum liam sim mus. Qhov no yog Kuv txoj kev nqua hu rau nej txhua tus xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Paub Tus Vajtswv hauv Ntiaj Teb Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thiab dab tsi yog qhov uas Petus tu siab rau tshaj plaws? Tsis ntev tom qab uas Petus tau hais tias “Koj yog Leej Tub ntawm tus Vajtswv uas muaj sia nyob,” Yexus muab ib lo lus nug hais rau Petus (txawm hais tias tsis muaj teev tseg rau hauv Vajluskub li no). Yexus nug nws: “Petus! Koj puas tau hlub Kuv li?” Petus to taub Nws hais dab tsi lawm, thiab teb hais tias: “Tus Tswv! Kuv yeej tau hlub Leej Txiv saum ceeb tsheej ib zaug lawm, tab sis kuv lees hais tias kuv yeej tsis tau hlub Koj li.” Yexus thiaj hais tias: “Yog neeg tsis hlub Leej Txiv saum ceeb tsheej, yuav ua cas lawv thiaj li hlub tau Leej Tub nyob rau hauv ntiaj teb? Thiab yog neeg tsis hlub Leej Tub uas Leej Txiv saum ceeb tsheej xa los, lawv ho yuav hlub Leej Txiv saum ceeb tsheej tau li cas? Yog neeg yeej hlub Leej Tub hauv ntiaj teb tiag, ces lawv yeej hlub Leej Txiv saum ceeb tsheej tiag thiab.” Thaum Petus hnov cov lus no, nws paub kiag qhov uas nws yeej tseem tsis tau muaj. Nws yeej tu siab txog qhov uas kua muag ntws rau hauv nws cov lus “Kuv yeej tau hlub Leej Txiv saum ceeb tsheej, tab sis kuv yeej tsis tau hlub Koj li.” Tom qab uas Yexus sawv hauv qhov tuag rov los thiab nce mus rau saum ntuj lawm, nws haj yam tu siab thiab tu siab rau cov lus no. Xav txog nws tes hauj lwm yav dhau los thiab nws tus yeeb yam tam sim no, nws nquag los rau ntawm Yexus hauv nws tej lus thov, ib txwm tu siab thiab xav hais tias tshuav nqi vim nws tsis tau ua haum Vajtswv siab nyiam thiab coj tsis tau zoo txaus li Vajtswv tej hom phiaj. Tej teeb meem no rais los ua nws lub nra hnyav tshaj plaws. Nws hais tias: “Muaj ib hnub kuv yuav muab tag nrho txhua yam uas kuv muaj thiab kuv yog ntawd cob fim kiag rau Koj, thiab kuv yuav muab yam uas muaj nuj nqis tshaj plaws rau Koj.” Nws hais tias: “Vajtswv! Kuv tsuas muaj ib txog kev ntseeg thiab ib txog kev hlub nkaus xwb. Kuv txoj sia tsis muaj nuj nqis dab tsi li, thiab kuv lub cev tsis muaj nuj nqis dab tsi li. Kuv muaj ib txog kev ntseeg thiab ib txog kev hlub nkaus xwb. Kuv ntseeg Koj nyob rau hauv kuv lub siab thiab hlub Koj nyob rau hauv kuv lub siab; kuv tsuas muaj ob yam no rau Koj xwb, thiab tsis muaj lwm yam li lawm.” Petus tau txais kev txhawb siab ntau los ntawm Yexus cov lus, vim ua ntej uas Yexus yuav raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, Nws tau qhia Petus hais tias: “Kuv tsis yog neeg ntiaj teb, thiab koj los yeej tsis yog neeg ntiaj teb thiab.” Tom qab ntawd, thaum Petus mob loj heev lawm, Yexus rov hais qhia nws tias: “Petus, koj tsis nco qab lawm los? Kuv tsis yog neeg ntiaj teb, thiab nws tsuas yog Kuv tes hauj lwm xwb es Kuv thiaj ncaim mus ntxov zog xwb. Koj los yeej tsis yog neeg ntiaj teb thiab, koj tsis nco qab lawm tiag los? Kuv twb tau qhia koj ob zaug lawm, koj tseem tsis nco qab thiab los?” Hnov li no, Petus hais tias: “Kuv tseem tsis tau nov qab li os!” Ces Yexus hais tias: “Koj twb tau muaj ib lub sij hawm nyob zoo siab hlo nrog Kuv saum ceeb tsheej thiab muaj ib ntus nyob ntawm Kuv ib sab. Koj nco Kuv thiab Kuv nco koj. Txawm hais tias raws li Kuv pom ces cov raug tsim tawm los tsis tsim nyog hais txog, ua li cas Kuv thiaj yuav tsis hlub cov uas dawb huv thiab txaus hlub? Koj tau nov qab txog Kuv tej lus cog tseg lawm los? Koj yuav tsum txais yuav Kuv lus txib rau hauv ntiaj teb; koj yuav tsum ua qhov hauj lwm Kuv cob rau koj ntawd kom tiav hlo. Muaj ib hnub Kuv yeej yuav coj koj rov los nyob ntawm Kuv ib sab nkaus xwb.” Tom qab hnov qhov no lawm, Petus haj yam muaj siab tuaj thiab haj yam tau txais kev txhawb siab loj tshaj, uas txog kiag thaum uas nws nyob rau saum tus ntoo khaub lig, nws muaj cuab kav hais tias: “Vajtswv! Kuv yeej tsis tau hlub Koj txaus li! Txawm hais tias Koj yuav kom kuv tuag, los kuv yeej tseem hlub Koj tsis tau txaus. Koj txawm yuav xa kuv tus plig mus rau qhov twg, tsis hais Koj yuav ua tau li Koj tej lus cog ntseg dhau los thiab tsis tau los xij, Koj yuav ua dab tsi tom qab ntawd los xij, kuv hlub Koj thiab ntseeg Koj.” Qhov uas nws tuav rawv ces yog nws txoj kev ntseeg, thiab txoj kev hlub tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Petus Los Paub Yexus Tau Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 1. Kev hlub Vajtswv tiag yog dab tsi thiab qhov tseem ceeb ntawm kev hlub Vajtswv yog dab tsi

Ntxiv Mus: 3. Ib tug neeg twg yuav muaj kev hlub Vajtswv tiag tau li cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No