3. Ib tug neeg twg yuav muaj kev hlub Vajtswv tiag tau li cas

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Hnub no, thaum nej nrhiav los hlub thiab paub Vajtswv, ib txoj kev ces yog nej yuav tsum tiv kev txom nyem thiab kev tsim kho kom zoo, thiab lwm txoj kev, nej yuav tsum them ib tug nqi. Tsis muaj ib zaj kev kawm twg uas yuav tob npaum li zaj ntawm txoj kev hlub Vajtswv, thiab nws yeej hais tau tias zaj kev kawm uas tib neeg kawm los tau ib sim neej ntawm txoj kev ntseeg ces yog seb yuav hlub Vajtswv li cas. Hais tau tias, yog tias koj ntseeg Vajtswv koj yuav tsum hlub Vajtswv. Yog tias koj tsuas ntseeg Vajtswv xwb tab sis tsis hlub Nws thiab tsis tau muaj qhov paub Vajtswv, thiab yeej tsis tau hlub Vajtswv nrog ib txoj tseem kev hlub uas tawm hauv koj nruab siab los, ces koj txoj kev ntseeg Vajtswv tsis muaj qab hau; yog tias, nyob hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv, koj tsis hlub Vajtswv, ces koj ua neej nyob tsis muaj qab hau, thiab tag nrho koj lub neej yog lub qis tshaj plaws ntawm txhua lub neej. Yog tias, thoob plaws koj lub neej, koj yeej tsis tau hlub los sis ua rau Vajtswv txaus siab, ces lub ntsiab uas koj ua neej nyob yog dab tsi? Thiab lub ntsiab ntawm koj txoj kev ntseeg Vajtswv yog dab tsi? Qhov ntawd tsis yog nkim zog dawb xwb los? Qhov no hais tau tias, yog tias tib neeg ntseeg thiab hlub Vajtswv, ces lawv yuav tsum them ib tug nqi. Dua li qhov sim mus ua ib txoj kev sab nraud, lawv yuav nrhiav txoj tseem kev nkag siab uas nyob tob tob hauv lawv lub siab. Yog tias koj muaj zog zis txog kev hu nkauj thiab seev cev, tab sis tsis muaj peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum coj, koj puas hais tau tias hlub Vajtswv? Txoj kev hlub Vajtswv cheem tsum txoj kev nrhiav Vajtswv lub siab nyiam rau txhua yam, thiab tias koj tshuaj saib kom tob rau hauv thaum muaj ib yam dab tsi tshwm sim rau koj, sim kom paub Vajtswv lub siab nyiam, thiab sim kom pom seb Vajtswv lub siab nyiam yog dab tsi rau hauv txhua yam teeb meem, seb Nws hais kom koj ua dab tsi kom tiav, thiab seb koj yuav xav li cas txog Nws lub siab nyiam. Piv txwv tias: Tej yam tshwm sim uas cheem tsum koj tiv txoj kev txom nyem, nyob rau lub sij hawm uas koj yuav tsum to taub seb Vajtswv lub siab nyiam yog dab tsi thiab seb koj kub siab li cas txog Nws lub siab nyiam. Koj yuav tsum tsis ua kom koj tus kheej txaus siab xwb: Ua ntej tshaj muab koj tus kheej tso rau ib sab tso. Tsis muaj ib yam dab tsi uas phem tshaj cev nqaij daim tawv lawm. Koj yuav tsum nrhiav ua kom txaus Vajtswv siab, thiab koj yuav tsum ua koj tes dej num kom tiav. Nrog tej kev xav zoo li no, Vajtswv yuav coj kev qhuab qhia tshwj xeeb los rau koj hauv qhov hais no, thiab koj lub siab kuj yuav muaj kev nplig. Txawm loj los sis me, thaum muaj tej yam tshwm sim rau koj, koj yuav tsum xub muab koj tus kheej tso rau ib sab thiab suav cev nqaij daim tawv li tej khoom uas qis tshaj plaws ntawm txhua yam. Qhov koj ua rau cev nqaij daim tawv txaus siab npaum li cas, nws yuav ua txhua yam ywj siab npaum li ntawd; yog tias koj ua txaus nws siab zaum no, lwm zaus nws yuav thov kom ua ntau dua. Thaum muaj li no mus, tib neeg los nyiam cev nqaij daim ntawv heev dua. Cev nqaij daim tawv yeej ib txwm muaj tej kev ntshaw tsis paub txaus li; nws yeej ib txwm hais kom koj ua rau nws txaus siab thiab kom koj ua rau nws zoo siab sab hauv, tsis hais nws nyob hauv tej khoom uas koj noj, yam koj hnav, los sis hauv qhov ua rau koj siab luv, los sis pom zoo rau koj tus kheej tej kev qaug zog thiab kev tub nkeeg…. Koj yim ua rau cev nqaij daim tawv txaus siab, nws yees yim loj tuaj thiab cev nqaij daim tawv yim phem tuaj, txog thaum nws mus rau theem uas tib neeg cev nqaij daim tawv muab tej kev xav phem zais tob tob, thiab tsis mloog Vajtswv lus, thiab qhuas nws tus kheej, thiab rais los tsis tshua ntseeg txog Vajtswv tes dej num. Koj yim ua rau cev nqaij daim tawv txaus siab, cev nqaij daim tawv tej kev qaug zog yim loj tuaj; koj yuav ib txwm xav tias tsis muaj leej twg tu siab nrog koj tej kev qaug zog, koj yuav ib txwm ntseeg tias Vajtswv mus deb hwv lawm, thiab koj yuav hais tias: Ua li cas es Vajtswv yuav siab phem ua luaj li? Vim li cas Nws tsis cia tib neeg so li? Thaum tib neeg ua rau cev nqaij daim tawv txaus siab thiab saib xyuas nws heev, ces lawv tsim kev puas tsuaj rau lawv tus kheej. Yog tias koj hlub Vajtswv tiag thiab tsis ua rau cev nqaij daim tawv txaus siab, ces koj yuav pom tias txhua yam uas Vajtswv ua mas yog heev thiab zoo heev, thiab tias Nws txoj kev tsawm foom rau koj txoj kev ntxeev siab tawm tsam thiab kev txiav txim rau koj txoj kev tsis ncaj ncees mas raug cai lawm. Yeej yuav muaj tej lub sij hawm uas Vajtswv qhuab ntuas thiab qhuab qhia koj thiab tsa ib qho chaw los sim koj, yuam koj los rau ntawm Nws xub ntiag—thiab koj yuav xav tias yam uas Vajtswv ua mas zoo heev. Yog li koj yuav xav li uas yog tias kuj tsis mob ua luaj twg, thiab tias Vajtswv mas yeej hlub kawg. Yog tias koj cia muaj tej kev qaug zog ntawm cev nqaij daim tawv thiab hais tias Vajtswv mus deb hwv lawm, ces koj yuav hnov mob tas li, thiab yeej yuav nyuaj siab tas li, thiab koj yuav tsis paub tseeb txog txhua yam ntawm Vajtswv tes dej num, thiab nws yuav zoo yam li Vajtswv tsis tu siab rau tib neeg txoj kev qaug zog kiag li thiab tsis faj txog tib neeg tej kev nyuaj siab. Thiab yog li koj yuav txom nyem siab ntsws thiab nyob ib leeg, zoo yam li koj tau txais txoj kev tsis ncaj ncees loj, thiab nyob rau zaum no koj yuav pib yws. Koj yim pom zoo rau txoj kev qaug zog ntawm cev nqaij daim tawv rau txoj kev no, koj yim yuav xav tias Vajtswv mus deb hwv lawm, txog ntua thaum nws phem heev uas koj tsis lees Vajtswv tes dej num, thiab pib tawm tsam Vajtswv, thiab rais los tsis muaj kev mloog lus kiag li lawm. Yog li, koj yuav tsum tawm tsam cev nqaij daim tawv, thiab txhob pom zoo rau nws: “Kuv tus txiv (tus poj niam), tej me nyuam, tej zeem muag, kev txij nkawm, tsev neeg—tsis muaj ib yam ntawm cov no tseem ceeb li! Nyob hauv kuv lub siab tsuas muaj Vajtswv xwb, thiab kuv yuav tsum ua kuv qhov zoo kawg nkaus kom Vajtswv txaus siab thiab tsis ua kom cev nqaij daim tawv txaus siab.” Koj yuav tsum muaj qhov kev daws no. Yog tias koj yeej ib txwm muaj qhov kev daws zoo li no, ces thaum koj muab qhov tseeb coj los xyaum coj thiab muab koj tus kheej tso rau ib sab, koj yuav muaj peev xwm ua tau nrog tab sis ib lub zog me me xwb. Nws hais tias muaj ib zaug muaj ib tug neeg ua liaj teb uas pom ib tug nab txhav khov rau ntawm txoj kev. Tus neeg ua liaj teb txawm khaws nkaus nws thiab muab tso rau hauv nws lub hauv siab, thiab tom qab tus nab ciaj sia tuaj nws tom tus neeg ua liaj teb ntawd tuag lawm. Tib neeg cev nqaij daim tawv ces zoo yam li tus nab: Nws lub ntsiab yog los txov lawv txoj sia—thiab thaum nws tau nws yam tag lawm, koj txoj sia piam lawm. Cev nqaij daim tawv yog Ntxwgnyoog li. Nyob rau hauv nws yog tej kev ntshaw tsis paub txaus, nws tsuas xav rau nws tus kheej xwb, nws xav zoo siab xyiv fab hlo thiab txaus siab rau txoj kev ua si, kaj siab lug rau txoj kev tub nkeeg thiab kev nyob dawb, thiab tau ua rau nws txaus siab mus txog ib theem uas koj yuav raug nws muab koj noj rau thaum kawg. Hais tau tias, yog koj ua rau nws txaus siab zaum no, lwm zaus nws yuav los nug dua ntxiv. Nws yeej ib txwm muaj tej kev ntshaw tsis paub txaus thiab tej kev xav tau tshiab, thiab siv koj txoj kev pom zoo rau cev nqaij daim tawv los ua kom koj saib xyuas nws kom ntau dua thiab nyob rau hauv nws tej kev nplig siab—thiab yog tias koj kov tsis yeej nws, thaum kawg koj tus kheej yuav liam sim. Txawm tias koj tau koj lub neej rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab koj qhov xaus thaum kawg yuav yog dab tsi kuj xij, nyob ntawm seb koj siv koj txoj kev ntxeev siab tawm tsam cev nqaij daim tawv li cas xwb. Vajtswv twb tau cawm koj thiab xaiv koj thiab npaj rau koj lawm, tab sis yog tias hnub no koj tsis zoo siab hlo ua kom Nws txaus siab, koj tsis zoo siab hlo muab qhov tseeb coj los xyaum coj, koj tsis zoo siab hlo ntxeev siab tawm tsam koj tus kheej cev nqaij daim ntawv nrog ib lub siab uas hlub Vajtswv, thaum kawg koj tus kheej yuav liam sim, thiab yog li yuav tau tiv tej kev mob uas mob heev. Yog tias koj ib txwm pom zoo rau cev nqaij daim tawv, Ntxwgnyoog yuav maj mam nqos koj, thiab muab koj tso tseg tsis muaj sia, los sis qhov kov ntawm tus Ntsujplig, kom txog rau hnub uas thaum koj sab hauv tsaus nti lawm xwb. Thaum koj nyob hauv qhov tsaus, koj yuav raug Ntxwgnyoog muab kaw cia, koj yuav tsis muaj Vajtswv nyob hauv koj lub siab lawm, thiab nyob rau lub sij hawm ntawd koj yuav tsis lees paub tias muaj Vajtswv thiab tso Nws tseg. Yog li, yog tias tib neeg xav hlub Vajtswv, lawv yuav tsum them tus nqi ntawm txoj kev mob thiab tiv kev nyuaj siab. Tsis muaj kev cheem tsum rau txoj kev kub siab thiab kev nyuaj siab sab nraud, nyeem kom ntau thiab khiav rau ub rau no ntau; dua ntawd, lawv yuav tsum muab tej khoom nyob hauv lawv tso rau ib sab: tej kev xav uas tsis paub txaus, tej kev ntshaw ntawm tus kheej, thiab lawv tus kheej tej kev txiav txim siab, tej kev xav, thiab tej kev xav ua. Qhov ua li no yog Vajtswv lub siab nyiam.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Txoj Kev Hlub Vajtswv Xwb Thiaj Yog Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Tiag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tib neeg yeej nyob hauv qab txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj, dab Ntxwgnyoog muab kev haub ntxias tuav rawv cia, ua rau tib neeg khiav tsis dim, thiab lawv tus moj yam, tau raug Ntxwgnyoog hloov lawm, thiaj tsuas muaj qias vuab tsuab zuj zus ntxiv xwb. Thiaj li hais tau tias tib neeg yeej ib txwm nyob nrog lawv tus moj yam phem qias vuab ntsuab thiab tsis muaj peev xwm hlub Vajtswv tiag tiag. Yog li ntawd, yog tib neeg xav hlub Vajtswv, lawv yuav tsum muab txoj kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, kev qhuas tias yus tus kheej tseem ceeb, kev khav theeb, kev muab hlob, thiab txhua yam uas zoo li Ntxwgnyoog tus moj yam ntawd tso pov tseg. Yog tsis li ntawd, lawv txoj kev hlub yog ib txoj kev hlub tsis dawb huv, ib txoj kev hlub phem, thiab ib txoj kev hlub uas yeej yuav tsis tau txais kev pom zoo los ntawm Vajtswv kiag li. Yeej tsis muaj ib tug twg muaj peev xwm hlub tau Vajtswv tiag tiag, yog nws tsis tau raug muab kho kom zoo tiav log, raug saib xyuas, raug muab tsoo kom tawg, raug qhuab qhia, raug qhuab ntuas, raug rau txim, thiab raug tsim kho kom dawb huv ncaj qha los ntawm tus Vajntsujplig.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Tsis Muaj Peev Xwm Sawv Cev Tam Tau Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum tib neeg siv lawv lub siab sib txuas ncauj txuas lus nrog rau Vajtswv, thaum uas lawv lub siab muaj cuab kav tig tau los rau Nws tas nrho, qhov no yog thawj kauj ruam ntawm tib neeg txoj kev hlub rau Vajtswv. Yog koj xav hlub Vajtswv, koj yuav tsum xub tig koj lub siab mus npuab Nws. Tig lub siab mus npuab Vajtswv yog dab tsi? Nws yog thaum uas txhua yam koj ua hauv koj lub siab ces yog ua rau qhov kev hlub thiab qhov kev ua kom tau Vajtswv nkaus xwb. Qhov no qhia tau kom pom hais tias koj yeej tig koj lub siab tag nrho los npuab Vajtswv lawm. Dhau ntawm Vajtswv thiab Nws cov lus lawm, nws yuav luag tsis muaj ib yam dab tsi nyob hauv koj lub siab (tsev neeg, kev nplua nuj, tus txiv, tus poj niam, cov me nyuam, thiab lwm yam). Txawm hais tias yuav muaj thiab tsis muaj los xij, tej ntawd yuav tsum tsis txhob nyob puv nkaus koj lub siab, thiab koj yeej tsis xav txog koj lub neej yav tom ntej li tab sis tsuas yog nrhiav kev hlub Vajtswv nkaus xwb. Nyob rau lub sij hawm ntawd ces koj yuav tig tau tag nrho koj lub siab los npuab Vajtswv. Piv txwv hais tias koj tseem tab tom npaj qee yam rau koj tus kheej hauv koj lub siab thiab koj pheej xav kom tau nyiaj txiag rau koj tus kheej nkaus xwb, pheej xav tas li hais tias: “Thaum twg es kuv mam thov tau ib yam me me ntawm Vajtswv? Thaum twg es kuv tsev neeg mam nplua nuj? Yuav ua li cas es kuv thiaj tau ib co ris tsho zoo nkauj? …” Yog koj nyob rau qhov ntawd ces nws qhia tau hais tias koj lub siab tseem tsis tau tig los npuab Vajtswv tag nrho. Yog hais tias koj tsuas muaj Vajtswv txoj lus nyob rau hauv koj lub siab xwb thiab koj muaj cuab kav thov Vajtswv thiab txav tau ze rau Nws rau txhua lub sij hawm—ib yam li Nws yeej nyob ze heev rau koj, ib yam li Vajtswv nyob kiag hauv koj thiab koj nyob kiag hauv Nws—yog koj nyob rau qhov zoo li ntawd, nws txhais tau hais tias koj lub siab nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag lawm. Yog koj thov Vajtswv thiab noj thiab haus Nws tej lus txhua hnub, xav txog tes hauj lwm ntawm pawg ntseeg tas mus li xwb, thiab yog koj ua twb zoo xav rau qhov uas Vajtswv lub siab xav tau, siv koj lub siab mus hlub Nws tiag thiab ua raws li Nws lub siab nyiam, ces koj lub siab yog Vajtswv tug lawm. Yog koj lub siab muaj lwm yam nyob puv nkaus hauv xwb, ces nws yeej tseem muaj Ntxwgnyoog nyob rau hauv thiab nws yeej tsis tau tig mus npuab Vajtswv tiag tiag li. Thaum uas ib tug neeg twg lub siab tig mus rau Vajtswv tiag tiag lawm, lawv yuav muaj txoj kev hlub tseeb uas nyob nyob cia li tshwm sim tuaj rau Nws thiab xam tau hais tias yog Vajtswv tes hauj lwm. Txawm hais tias lawv yeej tseem muaj qee lub caij li neeg ruam thiab tsis muaj laj thawj, los lawv kuj ua tau kom pom hais tias lawv yeej nyiam Vajtswv lub tsev, Nws tes hauj lwm, thiab lawv tus kheej qhov kev hloov lawv tus moj yam, thiab lawv yeej xav txoj zoo xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Hlub Tiag Rau Vajtswv Ces Nyob Nyob Cia Li Tshwm Plaws Tuaj Xwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yog koj xav hlub Vajtswv tiag thiab xav kom Nws muab tau koj, thawj kauj ruam ces yog yuav tsum tig koj lub siab los npuab Vajtswv kom tag nrho. Nyob rau txhua yam uas koj ua, nrhiav koj tus kheej thiab nug hais tias: “Kuv puas yog ua qhov no raws li ib lub siab uas hlub Vajtswv? Puas muaj tej yam kev npaj siab ua rau kuv tus kheej nyob rau to qab ntawm qhov no? Kuv lub hom phiaj tiag rau qhov kuv ua no yog dab tsi?” Yog koj xav muab koj lub siab cob kiag rau Vajtswv, koj yuav tsum xub kov kom yeej koj lub siab, muab txhua yam uas koj xav tau tso tseg, thiab ua kom tau qhov uas muab txhua yam tso tag nrho rau Vajtswv. Qhov no yog txoj kev xyaum muab koj lub siab rau Vajtswv. Kov kom yeej yus lub siab yog hais txog dab tsi? Nws yog qhov uas muab tej kev xav tau ntau yam tsis paub txaus ntawm yus lub cev tso tseg, tsis txhob ua siab hlob xav tau kev tau zoo tsis paub kawg los sis tej txiaj ntsig ntawm meej mom. Nws yog kev ua txhua yam kom zoo Vajtswv siab, thiab kev muab yus lub siab tag nrho rau Vajtswv, tsis yog rau yus tus kheej. Qhov no ces yeej txaus lawm.

Kev hlub tiag rau Vajtswv yog los hauv qhov tob heev hauv lub siab los; nws yog ib qho kev hlub uas tsuas muaj tshwm sim nyob rau ntawm lub hauv paus ntawm tib neeg txoj kev paub txog Vajtswv. Thaum uas ib tug neeg twg lub siab tig tag nrho mus npuab Vajtswv lawm, ces txoj kev hlub ntawd tsis tas yuav yog dawb huv thiab tsis tas yuav muaj kom txhij hlo. Qhov no vim yog nws yeej tseem muaj ib ncua kev nrug ntawm ib tug tib neeg lub siab uas tig tag nrho mus npuab Vajtswv thiab qhov uas tus neeg ntawd muaj ib qho kev to taub tseeb txog Vajtswv thiab ib qho kev qhuas Nws tiag tiag. Txoj kev uas tib neeg yuav nrhiav tau kev hlub Vajtswv tiag thiab los mus paub txog Vajtswv tus moj yam ces yog tig nws lub siab los npuab Vajtswv. Thaum tib neeg muab nws lub siab tiag cob rau Vajtswv lawm, ces nws yuav paub qhov tseeb txog kev ua lub neej. Nyob rau qhov no, nws tus moj yam yuav pib hloov, nws txoj kev hlub rau Vajtswv yuav maj mam loj hlob, thiab nws qhov kev paub txog Vajtswv kuj yuav maj mam nce siab zuj zus. Yog li ntawd, muab yus lub siab tig mus npuab Vajtswv yog yam uas yuav tsum tau ua ua ntej rau qhov uas yuav mus taug tau txoj kev yog rau tej kev ntsib kev pom ntawm lub neej txoj sia. Thaum tib neeg muab lawv lub siab cob kiag rau Vajtswv, ces lawv tsuas muaj ib lub siab uas yog Nws tug xwb tab tsis tsis yog muaj kev hlub rau Nws, vim lawv tsis muaj ib qho kev to taub txog Nws hlo li. Txawm hais tias nyob rau lub tsam thawj zoo li no lawv muaj me ntsis kev hlub rau Nws, los nws tsis yog nyob nyob cia li muaj tshwm sim tuaj thiab tsis yog qhov tseeb. Qhov no vim yog ib yam twg uas tshwm sim ntawm tib neeg lub cev los ces yog yam tshwm sim los ntawm tej kev xav thiab tsis yog los ntawm ib qho kev to taub tseeb los. Nws tsuas yog ua lam ua ib nyuag pliag xwb thiab nws yuav ua tsis tau ib qho kev qhuas kom kav mus ntev. Thaum neeg tsis muaj ib qho kev to taub txog Vajtswv, lawv tsuas muaj cuab kav hlub tau Nws raws li qhov lawv tus kheej nyiam thiab lawv tus kheej qhov kev xav xwb; hom kev hlub no hu tsis tau hais tias yog ib qho kev hlub uas nyob nyob cia li tshwm plaws tuaj, los sis nws tsis yog ib qho kev hlub tiag. Tej zaum mas ib tug tib neeg lub siab yeej tig mus npuab Vajtswv lawm tiag, thiab yeej muaj peev xwm xav txoj tej yam uas Vajtswv nyiam nyob rau hauv txhua yam, tab sis yog nws tsis muaj kev to taub txog Vajtswv, ces nws yuav tsis muaj peev xwm muaj tau ib qho kev hlub tiag uas nyob nyob cia li muaj tshwm sim tuaj. Tag nrho qhov uas nws yuav ua tau ces tsuas yog muaj peev xwm ua tau qee yam dej num rau pawg ntseeg xwb los sis ua nws tes dej num me ntsis xwb, tab sis nws yuav ua li ntawd yam tsis muaj qab hau li. Tus moj yam ntawm hom neeg zoo li no mas yuav hloov nyuab; cov neeg ntawd mas yeej tsis taug qhov tseeb, los sis tsis to tau nws li. Txawm hais tias ib tug neeg tig tag nrho nws lub siab los npuab Vajtswv, los nws tsis tau txhais hais tias lawv lub siab uas hlub Vajtswv ntawd yuav dawb huv tag nrho, vim cov uas muaj Vajtswv nyob hauv lawv lub siab tsis tau txhais hais tias muaj kev hlub rau Vajtswv nyob rau hauv lawv lub siab. Qhov no mas yog hais txog qhov sib txawv ntawm ib tug uas taug thiab tsis taug qhov kev to taub txog Vajtswv. Thaum uas ib tug neeg muaj kev to taub txog Nws lawm, nws qhia kom pom tau hais tias lawv lub siab tau tig los npuab Vajtswv tag nrho lawm, nws qhia kom pom tau hais tias lawv txoj kev hlub Vajtswv tiag nyob rau hauv lawv lub siab yog qhov uas nyob nyob cia li muaj tshwm plaws tuaj. Tsuas yog hom neeg zoo li no xwb thiaj li muaj Vajtswv nyob rau hauv lawv lub siab. Tig yus lub siab mus npuab Vajtswv yog qhov uas yuav tsum tau ua ua ntej uas yus yuav mus taug tau txoj kev yog, rau kev to taub Vajtswv, thiab rau qhov uas tsim muaj kev hlub rau Vajtswv. Nws tsis yog ib qho ntaus cim rau kev ua tiav hlo ib tug tib neeg tes dej num hlub Vajtswv, los sis tsis yog ib qho ntaus cim txog kev muaj kev hlub tiag rau Nws. Tib txog kev uas ib tug neeg twg yuav tsim tau txoj kev hlub tiag rau Vajtswv ces tsuas yog tig nws lub siab mus npuab Vajtswv, uas kuj yog thawj qhov uas yuav tsum tau ua raws li qhov yus yog ib tug uas Nws tsim tawm. Cov uas hlub Vajtswv ces yog tag nrho cov neeg uas nrhiav txoj sia, ntawd mas yog, cov neeg uas nrhiav qhov tseeb thiab yeej xav tau Vajtswv tiag tiag; tag nrho lawv sawv daws puav leej muaj kev tig ras to taub los ntawm tus Vajntsujplig thiab tau raug Nws muab hloov lawm. Lawv sawv daws muaj cuab kav tau txais Vajtswv txoj kev coj qhia.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Hlub Tiag Rau Vajtswv Ces Nyob Nyob Cia Li Tshwm Plaws Tuaj Xwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Hnub no koj hlub Vajtswv ntau npaum li cas? Thiab koj paub txog txhua yam uas Vajtswv tau ua rau hauv koj lawm ntau npaum li cas? Tej no yog tej yam koj tsim nyog kawm paub. Thaum Vajtswv nqes los txog rau hauv ntiaj teb, txhua yam uas Nws tau ua nyob rau hauv tib neeg thiab Nws tso cai rau tib neeg pom yog kom tib neeg thiaj li yuav hlub Nws thiab paub Nws tseeb tiag tiag. Tias kom tib neeg muaj peev xwm txais kev tsim txom this rau Vajtswv thiab tau muaj peev xwm los deb txog theem no yog, nyob rau ib sab, vim ntawm Vajtswv txoj kev hlub, nyob rau lwm sab, vim ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim; ntau tshaj ntawd, nws vim yog kev txiav txim thiab tes hauj lwm ntawm kev rau txim uas Vajtswv tau ua rau tib neeg. Yog tias koj tsis muaj kev txiav txim, kev rau txim, thiab kev sim siab ntawm Vajtswv, thiab yog Vajtswv tsis ua rau nej txom nyem, ces, hais ncaj tias nej yuav tsis hlub Vajtswv tiag tiag. Vajtswv tes hauj lwm hauv tib neeg yim loj npaum li cas, qhov kev txom nyem ntawm tib neeg yim loj npaum li ntawd, yim pom txog tes hauj lwm ntawm Vajtswv muaj nqes tseeb npaum li cas, tib neeg lub siab hlub Vajtswv tiag tiag yim muaj ntau npaum li ntawd. Koj kawm paub txog kev yuav hlub Vajtswv li cas tau li cas? Yog tsis muaj kev tsim txom thiab kev tsim kho kom zoo, kev sim siab uas mob—ntau tshaj ntawd, yog tias txhua yam Vajtswv muab rau tib neeg yog txoj hmoov hlub, kev hlub, thiab kev hlub tshua—koj puas yuav muaj cuab kav mus kom txog ib theem ntawm kev hlub Vajtswv tiag tiag? Nyob rau ib sab, thaum lub sij hawm Vajtswv txoj kev sim siab tib neeg los paub txog nws qhov tsis zoo thiab los pom tias nws tsis muaj nuj nqes dab tsi li, tsis ntxim nyiam thiab nyob qes heev, tias nws yeej tsis muaj dab tsi hlo li thiab tsis yog dab tsi hlo li; nyob rau lwm sab, thaum lub sij hawm ntawm Nws txoj kev sim siab Vajtswv tau tsim thaj chaw ib puag ncig tsis sib thooj rau tib neeg kom ua rau tib neeg muaj cuab kav tau txais kev paub txog txoj kev zoo ntxim hlub ntawm Vajtswv. Txawm txoj kev mob yuav loj npaum li cas, thiab qee zaum yuav dhau mus tsis tau—txog theem muaj kev tu siab heev—kev muaj kev paub txog tej no, tib neeg pom Vajtswv tes hauj lwm rau hauv nws tus kheej tias ntxim hlub npaum li cas, thiab tsuas yog lub hauv paus no xwb thiaj ua rau tib neeg muaj txoj kev hlub Vajtswv tiag tiag. Niaj hnub no tib neeg pom tias los ntawm txoj hmoov hlub, kev hlub thiab kev hlub tshua ntawm Vajtswv nkaus xwb, ces nws tsis muaj cuab kav paub txog nws tus kheej tiag tiag, thiab haj yam tsis muaj cuab kav paub txog qhov tseem ceeb ntawm tib neeg. Tsuas yog dhau los ntawm kev tsim kho kom zoo thiab kev txiav txim ntawm Vajtswv, thaum lub sij hawm ntawm cov txheej txheem kev tsim kho kom zoo, tib neeg tuaj yeem paub txog nws qhov kev tsis zoo, thiab paub tias nws yeej tsis muaj ib yam dab tsi li. Vim yog li ntawd, tib neeg txoj kev hlub ntawm Vajtswv yog tsim los ntawm lub hauv paus kev tsim kho kom zoo thiab kev txiav txim ntawm Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Kev Sim Siab Uas Mob Thiaj Muaj Peev Xwm Paub Txog Vajtswv Txoj Kev Zoo Ntxim Hlub” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum Vajtswv ua hauj lwm los tsim kho tib neeg kom zoo, ces tib neeg raug kev tsim txom. Tib neeg txoj kev tsim kho kom zoo yim huab loj, ces lawv txoj kev hlub Vajtswv yim huab loj thiab, thiab Vajtswv lub hwj chim yim huab raug nthuav tawm rau lawv. Qhov sib txawv yog, ib tug tib neeg twg uas tau txais kev tsim kho kom zoo tsawg dua, ces lawv txoj kev hlub Vajtswv yeej loj hlob tsawg dua thiab, thiab Vajtswv lub hwj chim yeej raug nthuav tawm rau lawv tsawg dua thiab. Ib tug tib neeg twg txoj kev tsim kho kom zoo thiab kev mob thiab kev tsim txom uas lawv ntsib loj npaum li cas, lawv txoj kev hlub Vajtswv loj hlob tob npaum li cas, ces lawv txoj kev ntseeg Vajtswv yuav tseem npaum li ntawd, thiab lawv txoj kev paub txog Vajtswv yuav tob npaum li ntawd. Hauv koj cov kev paub, koj yuav pom cov tib neeg uas raug tsim txom hnyav heev rau thaum lawv raug tsim kho kom zoo, cov uas raug saib xyuas thiab raug qhuab qhia ntau tshaj, ces koj yuav pom tias nws yog cov tib neeg uas muaj txoj kev hlub tob rau Vajtswv thiab muaj kev paub tob dua thiab muaj kev paub txog Vajtswv tob tshaj. Cov tib neeg uas tsis tau muaj kev paub dhau los txog kev raug saib xyuas muaj tiam sis yog ib qho kev paub sab nraud xwb, thiab lawv tsuas tuaj yeem hais tau tias: “Vajtswv zoo heev, Nws muab txoj hmoov hlub rau tib neeg yog li lawv thiaj li zoo siab heev rau Nws.” Yog tias tib neeg muaj kev paub dhau los txog kev raug saib xyuas thiab raug qhuab qhia lawm, ces lawv yuav muaj peev xwm hais txog txoj kev paub tseeb ntawm Vajtswv. Yog li Vajtswv txoj hauj lwm uas ua rau tib neeg yim huab zoo npaum li cas, ces nws yim huab muaj nqis thiab tseem ceeb npaum li ntawd. Koj yim huab muaj lub siab tawv thiab koj yim huab muaj txoj kev xav phem tsis sib xws, ces Vajtswv txoj hauj lwm yim huab kov yeej koj, muab tau koj, thiab ua rau koj kom zoo tshaj plaws. Vajtswv txoj hauj lwm tseem ceeb npaum li cas! Yog tias Vajtswv tsis tsim kho tib neeg kom zoo raws txoj kev no, yog tias Nws tsis ua hauj lwm raws nraim li txoj kev no, ces Nws txoj hauj lwm yuav tsis muaj txiaj ntsig thiab tsis tseem ceeb li. Nws tau hais yav dhau los lawm hais tias Vajtswv yuav xaiv thiab txais pab pawg no, thiab ua kom lawv tiav log rau lub sij hawm kawg; nyob hauv qhov no, muaj qhov tseem ceeb tshaj plaws. Txoj hauj lwm Nws ua rau hauv nej yim huab loj npaum li cas, ces nej txoj kev hlub Vajtswv yim huab tob thiab dawb huv npaum li ntawd. Vajtswv txoj hauj lwm yim huab loj npaum li cas, ces tib neeg yim huab muaj peev xwm txais tau qee yam ntawm Nws lub tswv yim ntse thiab tib neeg txoj kev paub txog Nws yim huab tob.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv txoj kev lim tib neeg kom dawb huv yim huab loj, ces tib neeg lub siab yim huab muaj peev xwm hlub Vajtswv. Qhov kev tsim txom uas nyob hauv lawv lub siab yog qhov muaj txiaj ntsig rau lawv lub neej, lawv muaj peev xwm tau kev thaj yeeb nyab xeeb rau ntawm Vajtswv xub ntiag, lawv txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv zoo dua qub, thiab lawv muaj peev xwm pom tau Vajtswv txoj kev hlub loj tshaj plaws thiab Nws txoj kev cawm dim zoo tshaj plaws. Petus tau ntsib kev lim tib neeg kom dawb huv ntau pua zaus lawm, thiab Yauj tau raug ob peb yam kev sim siab. Yog tias nej xav kom nej raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv, nej los kuj yuav tsum raug kev lim tib neeg kom dawb huv ntau pua zaus thiab; tsuas yog nej los mus dhau qhov txheej txheem no thiab vam khom rau kauj ruam no xwb nej thiaj li yuav muaj peev xwm ua kom txaus Vajtswv lub siab nyiam thiab raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Kev lim tib neeg kom dawb huv yog txoj kev zoo tshaj plaws ntawm qhov uas Vajtswv ua rau tib neeg kom zoo tiav log; tsuas yog kev lim tib neeg kom dawb huv thiab kev sim siab iab iab xwb thiaj li tuaj yeem coj txoj kev hlub tiag rau Vajtswv tawm hauv tib neeg lub siab los. Yog tsis muaj kev txom nyem, tib neeg tu ncua kev hlub tiag rau Vajtswv; yog tias lawv tsis raug sim, yog tias lawv tsis raug cob rau kev lim tib neeg kom dawb huv, ces lawv lub siab yuav ntab mus mus los los rau sab nraud ib txwm li xwb. Qhov tau raug lim kom dawb huv txog ntawm qhov tseeb, koj yuav pom koj tus kheej qhov tsis muaj zog thiab cov teeb meem, koj yuav pom tias koj tu ncua ntau npaum li cas thiab tias koj tsis muaj peev xwm kov yeej ntau yam teeb meem uas koj ntsib, thiab koj yuav pom tias koj txoj kev tsis mloog lus loj npaum li cas. Tsuas yog thaum raug kev sim siab xwb tib neeg thiaj li tuaj yeem paub txog lawv tus yam ntxwv tiag tiag; kev sim siab ua rau tib neeg tuaj yeem ua tau neeg zoo tiav log.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas yog los ntawm Kev Raug Kev Lim Tib Neeg Kom Dawb Huv Xwb Tib Neeg Thiaj Li Yuav Muaj Txoj Kev Hlub Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yog tias koj xav pom Vajtswv txoj kev hlub, yog tias koj xav paub Vajtswv txoj kev hlub tiag, ces koj yuav tsum mus kom tob rau qhov tseeb, koj yuav tsum mus kom tob rau lub neej tiag tiag thiaj pom tias txhua yam uas Vajtswv ua yog kev hlub thiab kev cawm dim, tias txhua yam uas Nws ua yog ua kom tib neeg muaj peev xwm tso yam uas tsis huv pov tseg rau tom qab, thiab kho tej uas nyob hauv tib neeg uas tsis muaj peev xwm ua kom zoo raws Vajtswv lub siab nyiam. Vajtswv siv tej lus pub rau tib neeg; Nws npaj tej xwm txheej ntawm lub neej tiag tiag rau tib neeg paub, thiab yog tias tib neeg noj thiab haus Vajtswv tej lus ntau, ces thaum lawv muab tej ntawd coj los xyaum, lawv muaj peev xwm daws tau txhua txoj kev nyuaj siab hauv lawv lub neej uas yog siv Vajtswv tej lus ntau. Hais tau tias, koj yuav tsum muaj Vajtswv tej lus kom thiaj mus tau tob rau qhov tseeb; yog tias koj tsis noj thiab haus Vajtswv tej lus thiab yog tsis muaj Vajtswv tes hauj lwm, ces koj yuav tsis muaj kev taug hauv lub neej tiag tiag. Yog tias koj yeej tsis noj los sis haus Vajtswv tej lus, ces koj yuav raug txaj muag thaum tej yam tshwm sim rau koj. Koj tsuas paub tias koj yuav tsum hlub Vajtswv xwb, tab sis koj tsis muaj peev xwm qhia qhov txawv thiab tsis muaj txoj kev xyaum; koj raug muab sib tov thiab tsis meej pem lawm, thiab tej zaum koj tseem ntseeg tias qhov ua rau lub cev nqaij daim tawv zoo siab ntawd yog qhov koj ua kom Vajtswv zoo siab—tag nrho tej no yog lub txim ntawm qhov tsis noj thiab tsis haus Vajtswv tej lus. Hais tau tias, yog koj tsis muaj kev pab ntawm Vajtswv tej lus thiab tsuas qi muag xuas hauv qhov tseeb xwb, ces koj yeej yuav tsis muaj peev xwm nrhiav tau txoj kev xyaum kiag li. Cov tib neeg zoo li no yeej tsis to taub tias ntseeg Vajtswv yog dab tsi li, lawv haj yam to taub tsawg tias hlub Vajtswv yog dab tsi tiag. Yog tias, siv Vajtswv txoj kev kaj thiab kev taw qhia ntawm Vajtswv tej lus, koj thov Vajtswv tas li, thiab tshawb nrhiav, thiab nrhiav, thiab los ntawm qhov ua li no koj pom qhov uas koj yuav tsum muab coj los xyaum, nrhiav lub cib fim rau tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig, koom tes tiag tiag nrog Vajtswv, thiab txhob raug muab sib tov thiab tsis meej pem, ces koj yuav muaj ib txoj kev rau hauv lub neej tiag tiag, thiab yuav ua rau Vajtswv zoo siab tiag. Thaum koj ua rau Vajtswv zoo siab lawm, nyob rau hauv koj yuav yog Vajtswv txoj kev taw qhia, thiab koj yuav tau koob hmoov tshwj xeeb los ntawm Vajtswv, uas yuav muab ib txoj kev zoo siab xyiv fab rau koj: Koj yuav raug fwm heev tias koj tau ua rau Vajtswv zoo siab, koj yuav kaj siab lug rau sab hauv, thiab nyob hauv koj lub siab koj yuav nyob kaj nrig thiab thaj yeeb lug. Koj lub siab zoo yuav raug nplij thiab dim tej kev iab liam, thiab nyob sab hauv koj yuav kaj siab lug thaum koj pom koj cov kwv tij thiab cov muam. Qhov no yog qhov uas zoo siab xyiv fab rau Vajtswv txoj kev hlub yog dab tsi, thiab tsuas yog qhov no xwb thiaj yog qhov zoo siab xyiv fab rau Vajtswv. Tib neeg txoj kev zoo siab xyiv fab ntawm Vajtswv txoj kev hlub yog tau los ntawm qhov kev ntsib kev pom: Los ntawm qhov ntsib kev pom txog txoj kev txom nyem, thiab qhov paub muab qhov tseeb coj los xyaum coj, lawv tau Vajtswv tej koob hmoov. Yog koj tsuas hais tias Vajtswv hlub koj heev, hais tias Vajtswv tau them ib tug nqi hnyav heev rau tib neeg lub txim, hais tias Nws tau ua siab ntev thiab ua twb zoo hais tej lus ntau heev thiab ib txwm cawm tib neeg, qhov koj hais tej lus no tsuas yog ib sab ntawm txoj kev zoo siab xyiv fab rau Vajtswv xwb. Tab sis, txoj kev zoo siab xyiv fab uas loj tshaj—txoj tseem kev zoo siab xyiv fab—yog thaum tib neeg muab qhov tseeb coj los xyaum coj nyob rau hauv lawv lub neej tiag tiag, tom qab qhov uas lawv muaj kev thaj yeeb lug thiab kaj nrig nyob hauv lawv lub siab. Lawv tuaj zog zis rau sab hauv thiab pom tias Vajtswv mas ntxim hlub heev. Koj yuav pom tias tus nqi uas koj tau them ntawd mas tseem ntau tshaj qhov ncaj nrab lawm thiab. Qhov them tus nqi loj rau koj tej kev siv dag zog, koj yuav muaj qhov kaj siab lug heev nyob rau sab hauv: Koj yuav pom tias koj zoo siab xyiv fab tiag tiag rau Vajtswv txoj kev hlub thiab koj yuav to taub tias Vajtswv tau ua tes hauj lwm ntawm txoj kev cawm dim rau hauv tib neeg, tias Nws txoj kev kho tib neeg yog kho kom lawv dawb huv, thiab tias Vajtswv sim tib neeg kom thiaj paub seb lawv hlub Nws tiag los tsis hlub. Yog tias koj yeej ib txwm muab qhov tseeb coj los xyaum li qhov no, ces koj yuav maj mam muaj ib txoj kev paub ntau txog Vajtswv tes hauj lwm, thiab nyob rau lub sij hawm ntawd koj yuav pom tias Vajtswv tej lus uas nyob ntawm koj xub ntiag mas pom meej tseeb npaum li lub qe zeb iav. Yog tias koj to taub tau meej txog qhov tseeb, koj yuav pom tias txhua yam yuav yooj yim coj los xyaum coj, tias koj muaj peev xwm kov yeej txhua yam xwm thiab kov yeej txhua txoj kev sim siab, thiab koj yuav pom tias tsis muaj ib yam dab tsi uas yog ib qho teeb meem rau koj, uas yog qhov yuav tso koj dim plaws thiab tso koj tawm. Nyob rau lub sij hawm no, koj yuav zoo siab xyiv fab rau Vajtswv txoj kev hlub, thiab Vajtswv txoj tseem kev hlub yuav los rau saum koj. Vajtswv foom koob tsav hmoov rau cov uas muaj zeem muag, cov uas muaj qhov tseeb, cov muaj qhov paub, thiab cov uas hlub Nws tiag. Yog tias tib neeg xav saib rau Vajtswv txoj kev hlub, lawv yuav tsum muab qhov tseeb coj los xyaum coj rau hauv lub neej tiag tiag, lawv yuav tsum tuaj yeem uv kev mob thiab tso yam uas lawv hlub pov tseg los mus ua kom Vajtswv zoo siab, thiab tsis hais txawm lawv yuav poob kua muag los xij, lawv yuav tsum tseem muaj peev xwm ua kom Vajtswv lub siab zoo. Nyob rau txoj kev no, Vajtswv yeej yuav foom koob tsav hmoov rau koj tiag, thiab yog tias koj uv kev nyuaj siab li qhov no, tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig yeej yuav caum raws. Los ntawm lub neej tiag tiag, thiab los ntawm qhov paub Vajtswv tej lus, tib neeg muaj peev xwm pom Vajtswv txoj kev hlub, thiab tsuas yog tias lawv tau saj Vajtswv txoj kev hlub mas lawv thiaj hlub tau Nws tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Hlub Vajtswv Yuav Nyob Hauv Nws Txoj Kev Kaj Mus Ib Txhis” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov koj muab qhov tseeb coj los xyaum coj ntau npaum li cas, koj muaj qhov tseeb ntau npaum li ntawd; qhov koj muab qhov tseeb coj los xyaum coj ntau npaum li cas, koj muaj Vajtswv txoj kev hlub ntau npaum li ntawd; thiab qhov koj muab qhov tseeb coj los xyaum coj ntau npaum li cas, Vajtswv foom koob tsav hmoov rau koj ntau npaum li ntawd. Yog tias koj yeej ib txwm xyaum li no, Vajtswv txoj kev hlub rau koj yuav maj mam ua rau koj pom, ib yam li Petus los paub Vajtswv: Petus hais tias Vajtswv tsis yog muaj tswv yim tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam xwb, tab sis, tshaj ntawd, Nws kuj tseem muaj tswv yim ua tes hauj lwm tiag rau hauv tib neeg thiab. Petus hais tias Nws tsis yog tsim nyog tau tib neeg txoj kev hlub vim qhov Nws tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam nkaus xwb, tab sis, tshaj ntawd, vim yog Nws lub peev xwm los tsim tib neeg, los cawm tib neeg, los kho tib neeg kom zoo tiav log, thiab los muab Nws txoj kev hlub tso rau tib neeg. Yog li, kuj ib yam thiab, Petus tau hais tias muaj ntau yam nyob hauv Nws uas tsim nyog tib neeg txoj kev hlub. Petus hais rau Yexus tias: “Puas yog qhov tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam ntawd tsuas yog tib qho laj thawj uas Koj tsim nyog tau tib neeg txoj kev hlub xwb? Muaj ntau yam nyob hauv Koj uas ntxim hlub tshaj. Koj ua thiab mus hauv lub neej tiag tiag, Koj tus Ntsujplig ua rau kuv ras sab hauv, Koj qhuab ntuas kuv, Koj cem kuv—tej no haj yam tsim nyog tib neeg txoj kev hlub.” Yog tias koj xav pom thiab paub Vajtswv txoj kev hlub, ces koj yuav tsum tshawb thiab nrhiav hauv lub neej tiag tiag thiab yuav tsum tuaj yeem muab koj cev nqaij daim tawv tso rau ib sab. Koj yuav tsum txiav txim siab khov kho rau qho no. Koj yuav tsum yog ib tug uas qhia tau tias leej twg muaj peev xwm ua tau rau Vajtswv zoo siab rau txhua yam, yam tsis tub nkeeg los sis ntshaw tej kev zoo siab xyiv fab ntawm cev nqaij daim tawv, tsis ua lub neej rau cev nqaij daim tawv tab sis ua lub neej rau Vajtswv. Tej zaum yuav muaj tej lub sij hawm thaum koj tsis ua rau Vajtswv zoo siab. Ntawd yog vim hais tias koj tsis to taub Vajtswv lub siab nyiam; nyob rau lwm zaus, txawm tias nws yuav siv dag zog ntau dua, los koj yuav tsum ua kom Nws zoo siab thiab yuav tsum tsis txhob ua kom cev nqaij daim tawv zoo siab. Thaum koj paub li qhov no, koj yuav los paub Vajtswv. Koj yuav pom tias Vajtswv muaj peev xwm tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam, tias Nws tau yug los ua cev nqaij daim tawv xwv tib neeg thiaj pom tau Nws kiag thiab koom tau nrog Nws kiag; koj yuav pom tias Nws muaj peev xwm mus kev ua ke nrog tib neeg, thiab Nws tus Ntsujplig muaj peev xwm kho tau tib neeg kom zoo tiav log hauv lub neej tiag tiag, cia lawv pom Nws txoj kev ntxim hlub thiab tau ntsib tau pom Nws txoj kev qhuab ntuas, Nws txoj kev rau txim, thiab Nws tej koob hmoov. Yog tias koj ib txwm tau ntsib tau pom li qhov no, nyob hauv lub neej tiag tiag koj yuav raug cais tsis tau tawm ntawm Vajtswv mus, thiab yog tias muaj ib hnub koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv nres tsis zoo li qub lawm, koj yuav muaj peev xwm raug cem thiab yuav tu siab. Thaum koj muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv, koj yeej yuav tsis xav tso Vajtswv tseg, thiab yog tias muaj ib hnub Vajtswv hais tias Nws yuav tso koj tseg, koj yuav ntshai, thiab yuav hais tias koj xum tuag zoo dua li uas raug Vajtswv muab tso tseg. Thaum koj muaj tej kev xav no, koj yuav pom tias koj tsis muaj peev xwm tso Vajtswv tseg, thiab nyob rau txoj kev no, koj yuav muaj ib lub hauv paus, thiab yuav xyiv fab hlo rau Vajtswv txoj kev hlub tiag tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Hlub Vajtswv Yuav Nyob Hauv Nws Txoj Kev Kaj Mus Ib Txhis” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Ib yam dab tsi nyob hauv Petus lub neeg uas tsis ua kom haum rau Vajtswv txoj kev ntshaw ces ua rau nws ntxhov siab. Yog nws tsis ua kom haum rau Vajtswv txoj kev ntshaw, ces nws yuav hnov tu siab, thiab yuav nrhiav ib txoj kev kom yog es kom nws muaj cuab kav rau siab ntso ua kom haum rau Vajtswv lub siab. Nyob rau hauv kis me ntshaj plaws thiab zoo li tsis tseem ceeb tshaj plaws hauv nws lub neej, los nws yeej tseem yuav tseev kom nws ua kom tau haum Vajtswv lub siab. Nws yeej tsis yuam nws tus kheej tsawg tshaj li, tseem haj yam tsoo hnyav rau qhov yuav tseev kom nws tus kheej nce qib tob tshaj mus rau qhov tseeb. … Nyob rau hauv nws txoj kev ntseeg Vajtswv, Petus nrhiav kev ua kom haum Vajtswv siab nyob rau txhua yam, thiab nrhiav kev ua raws li txhua yam uas los ntawm Vajtswv los. Yam tsis muaj ib qho kev yws me me hlo li, nws muaj cuab kav txais kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, nrog rau kev tsim kho kom zoo, txoj kev txom nyem loj thiab mus yam tsis muaj nyob rau hauv nws lub neej, tsis muaj ib yam uas yuav hloov tau nws txoj kev hlub rau Vajtswv li. Qhov no tseem tsis yog qhov kev hlub loj tshaj plaws rau Vajtswv thiab lod? Qhov no tseem tsis yog kev ua tau tes dej num ntawm ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los thiab lod? Tsis hais nyob rau hauv kev qhuav ntuas, kev txiav txim, los sis kev txom nyem loj, koj yeej muaj cuab kav ua tau txoj kev mloog lus kom txog thaum tuag kiag, thiab qhov no yog qhov uas tsim nyog ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los twg yuav tsum ua kom tau, qhov no yog qhov kev dawb huv ntawm txoj kev hlub rau Vajtswv. Yog hais tias tib neeg muaj cuab kav ua tau ntau npaum li no, ces lawv yeej zoo tsim nyog ua ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los, thiab yeej tsis muaj ib yam dab tsi li uas yuav ua tau kom haum txoj kev ntshaw ntawm tus Tswv Tsim tshaj qhov no li lawm. Muab xav hais tias koj muaj cuab kav ua hauj lwm rau Vajtswv, tab sis koj tsis mloog Vajtswv lus, thiab tsis muaj cuab kav hlub Vajtswv tiag tiag. Nyob rau txoj kev no, tsis yog koj yuav ua tsis tau koj tes dej num li ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los xwb, tab tsis koj tseem yuav raug Vajtswv teem txim rau thiab, vim koj yog ib tug uas tsis muaj qhov tseeb, tus uas tsis muaj cuab kav mloog Vajtswv lus, thiab tus uas tsis mloog lus rau Vajtswv. Koj tsuas mob siab txog kev ua hauj lwm rau Vajtswv xwb, thiab tsis mob siab txog kev muab qhov tseeb coj los xyaum ua los sis paub koj tus kheej. Koj tsis to taub los sis paub tus Tswv Tsim, thiab tsis mloog lus los sis hlub tus Tswv Tsim. Koj yog ib tug uas yeej xeeb txawm tsis mloog lus rau Vajtswv, thiab ces cov neeg zoo li ntawd yog cov uas tus Tswv Tsim tsis hlub.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum nws tseem ua neej nyob, Petus tau ntsib kev lim tib neeg kom dawb huv ntau pua zaus thiab raug ntau yam kev txom nyem. Txoj kev lim tib neeg kom dawb huv no tau dhau los ua lub hauv paus ntawm nws txoj kev hlub Vajtswv uas loj tshaj plaws, thiab yog qhov kev paub uas tseem ceeb tshaj plaws hauv nws lub neej. Uas nws muaj peev xwm muaj txoj kev hlub Vajtswv uas loj tshaj plaws, hauv lub ntsiab tseem ceeb, yog vim nws tau txiav txim siab hlub Vajtswv; txawm li cas los xij, qhov tseem ceeb tshaj, nws yog vim muaj kev lim tib neeg kom dawb huv thiab tsim txom uas nws raug. Txoj kev tsim txom no tau dhau los ua nws txoj kev coj pab ntawm txoj kev hlub Vajtswv, thiab yog yam uas nws nco ntsoov tseg. Yog tias tib neeg tsis ntsib txoj kev mob ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv thaum hlub Vajtswv, ces lawv txoj kev hlub puv npo kev tsis dawb huv thiab lawv tus kheej txoj kev nyiam xwb; txoj kev hlub zoo li no puv npo Ntxwgnyoog lub tswv yim, thiab yeej tsis muaj peev xwm ua tau kom txaus Vajtswv lub siab nyiam. Qhov muaj txoj kev txiav txim siab los hlub Vajtswv tsis zoo ib yam li hlub Vajtswv tiag tiag. Txawm hais tias txhua yam uas lawv xav hauv lawv lub siab yog vim txoj kev hlub thiab kev ua kom txaus Vajtswv siab, thiab txawm tias lawv txoj kev xav zoo li kev mob siab rau Vajtswv tag nrho thiab tsis muaj tib neeg ib lub tswv yim hlo li, tab sis thaum lawv cov kev xav raug coj los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, Nws yuav tsis qhuas los sis foom koob hmoov rau cov kev xav zoo li no. Txawm tias thaum tib neeg tau nkag siab txhua qhov tseeb—thaum lawv tau los paub txhua yam—qhov no tsis tuaj yeem hais tau tias yog tus cim ntawm kev hlub Vajtswv, tsis tuaj yeem hais tau tias cov tib neeg no hlub Vajtswv tiag tiag. Txawm hais tias muaj kev nkag siab txog ntau qhov tseeb yam tsis tau raug kev lim tib neeg kom dawb huv los, tib neeg tsis tuaj yeem muab cov kev tseeb no coj los xyaum ua; tsuas yog thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv xwb tib neeg thiaj tuaj yeem nkag siab txog lub ntsiab tseeb ntawm cov kev tseeb no, tsuas yog thaum ntawd xwb tib neeg thiaj li tuaj yeem txais yuav tau lub ntsiab tseeb hauv cov kev tseeb. Lub sij hawm ntawd, thaum lawv rov qab sim dua, lawv tuaj yeem muab qhov tseeb coj los xyaum ua kom zoo zoo, thiab ua raws li Vajtswv lub siab nyiam; lub sij hawm ntawd, lawv lub tswv yim noob neej twb raug txiav mus lawm, lawv txoj kev coj tsis ncaj twb raug txo lawm, thiab lawv cov kev xav noob neej twb raug ploj zuj zus lawm; tsuas yog lub sij hawm ntawd xwb thiaj li yog lawv txoj kev xyaum qhia tau qhov tseeb ntawm txoj kev hlub Vajtswv. Qhov tshwm sim ntawm qhov tseeb ntawm txoj kev hlub Vajtswv tsis yog ua tiav los ntawm kev paub uas hais tawm los sis kev txaus siab hlo, thiab tsis yog nws tuaj yeem ua tiav los ntawm kev nkag siab qhov tseeb yam yooj yooj yim. Nws xav kom tib neeg them ib tug nqi, uas lawv tau ntsib kev iab kev khwv thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb lawv txoj kev hlub thiaj li yuav dawb huv thiab ua raws li Vajtswv lub siab. Hauv Nws txoj kev xav tau kom tib neeg hlub Nws, Vajtswv tsis cheem tsum kom tib neeg hlub Nws uas siv txoj kev ntshaw los sis nws tus kheej txoj kev xav; tsuas yog los ntawm kev ncaj ncees thiab siv qhov tseeb los ua dej num rau Nws xwb tib neeg thiaj li tuaj yeem hlub tau Nws tiag tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas yog los ntawm Kev Raug Kev Lim Tib Neeg Kom Dawb Huv Xwb Tib Neeg Thiaj Li Yuav Muaj Txoj Kev Hlub Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tib neeg yuav tsum nrhiav kev ua lub neej kom muaj nuj nqis, thiab yuav tsum tsis txhob txaus siab rau tej xwm txheej tam sim no. Yuav ua lub neej kom zoo li Petus tus yam ntxwv, lawv yuav tsum muaj kev paub thiab kev ntsib kev pom li Petus. Tib neeg yuav tsum nrhiav tej yam uas siab dua thiab tob dua. Lawv yuav tsum nrhiav ib txog kev hlub uas tob tshaj thiab dawb huv tshaj rau Vajtswv, thiab ib lub neej uas muaj nqis thiab muaj qab hau. Qhov no xwb thiaj li yog lub neej; tsuas yog thaum ntawd xwb mas tib neeg thiaj li yuav zoo ib yam li Petus. Koj yuav tsum tsom ntsoov rau qhov kev mob siab rau kev to taub txog sab zoo, thiab tsis txhob nyoo cia koj tus kheej poob qab rau tej qho kev tau zoo ib nyuag pliag rau lub sij hawm uas tsis quav ntsej txog qhov tseeb uas tob tshaj, ntxaws tshaj thiab muaj qab hau tshaj. Koj txoj kev hlub yuav tsum muaj qab hau, thiab koj yuav tsum nrhiav kev tso koj tus kheej tawm ntawm lub neej uas qias vuab tsuab, lub neej uas tsis kub tsis ntxhov txog dab tsi uas tsis txawv tej tsiaj li. Koj yuav tsum ua ib lub neej kom muaj qab hau, muaj nuj nqis, thiab koj yuav tsum tsis txhob dag koj tus kheej los sis muab koj tus kheej siv zoo li tej khoom ua si coj los ua si xwb. Vim txhua tus uas xav hlub Vajtswv ntawd, mas yeej tsis muaj qhov tseeb uas yuav nrhiav tsis tau li thiab tsis muaj kev ncaj ncees vim yog lawv sawv tsis tau khov kho li. Koj yuav ua koj lub neej li cas? Koj yuav hlub Vajtswv li cas, thiab siv txoj kev hlub no los ua kom tau zoo raws li Nws txoj kev ntshaw? Yeej tsis muaj ib yam dab tsi hauv koj lub neej uas yuav loj tshaj li. Tshaj txhua yam, mas koj yuav tsum muaj kev ntshaw qhov zoo thiab kev ua siab ntev, thiab yuav tsum tsis txhob zoo li cov niag uas tsis muaj txha nrab qaum, cov niag uas tsis khov kiag li. Koj yuav tsum kawm kom ntsib kom pom ib lub neej uas muaj nuj nqis thiab kom ntsib kom pom qhov tseeb uas muaj nuj nqis thiab tsis txhob cia koj tus kheej ua dog ua dig rau txoj kev ntawd. Tos nco xwb, koj lub neej twb yuav dhau ntawm koj mus lawm; tom qab ntawd, koj puas tseem yuav muaj dua ib lub cib fim hlub Vajtswv ntxiv lawm? Tib neeg puas tseem hlub tau Vajtswv tom qab lawv tuag lawm mas? Koj yuav tsum muaj txoj kev ntshaw qhov zoo thiab muaj kev txawj xav tib yam nkaus li Petus; koj lub neej mas yuav tsum muaj nuj nqis, thiab koj yuav tsum tsis txhob ua si nrog koj tus kheej. Ua ib tug tib neeg, thiab ua ib tug neeg uas caum nrhiav Vajtswv, koj yuav tsum muaj cuab kav ua twb zoo xav hais tias yuav ua lub neej li cas, koj yuav muab koj tus kheej cob fim rau Vajtswv li cas, koj yuav muaj ib txoj kev ntseeg Vajtswv kom muaj qab hau li cas, thiab koj yuav, vim koj hlub Vajtswv, hlub Nws rau ib txoj kev kom dawb huv tshaj, zoo nkauj tshaj, thiab zoo tshaj tau li cas.

Xaiv tawm los ntawm “Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 2. Seb qhov uas tsuas hlub Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej yam tsis hlub Khetos hauv ntiaj teb puas yog kev hlub Vajtswv tiag

Ntxiv Mus: 4. Kev hlub Vajtswv yuav muab coj los xyaum ua los ntawm tej kev sim siab thiab kev lim kom tib neeg dawb huv tau li cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No