4. Peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm ho tob zuj zus ib theem rau ib theem li cas kom tib neeg thiaj li raug cawm thiab raug ua kom zoo tiav log

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Tag nrho Vajtswv qhov kev cawm tib neeg mas muab faib ua peb theem, thiab nyob rau ib theem twg, mas yuav muab tej yam uas yuav tsum tau ua ntawd cob rau tib neeg. Dhau qhov ntawd mus lawm, raws li tej tiam ntawd dhau mus thiab nce qib zuj zus, tej yam uas Vajtswv yuav kom tib neeg ua ntawd mas nce siab zuj zus thiab. Yog li ntawd, ib kauj ruam zuj zus, Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg no nce mus txog qhov siab tshaj plaws, kom txog ntua thaum uas tib neeg pom qhov tseeb txog “qhov kev tshwm sim ntawm Txoj Lus hauv lub cev nqaij daim tawv,” thiab nyob rau qhov no mas tej yam uas yuav kom tib neeg ua ntawd mas haj yam siab, ib yam nkaus li qhov uas yuav kom tib neeg yuav tsum tau hais lus pov thawj. Tib neeg yim muaj peev xwm koom tes tau nrog Vajtswv ntau tiag tiag, ces Vajtswv yim tau txais yeeb koob xwb. Tib neeg qhov kev koom tes yog cov lus tim khawv uas nws yuav tsum tau hais, thiab cov lus tim khawv nws hais ces yog tib neeg qhov kev xyaum ua. Yog li ntawd, qhov uas seb Vajtswv tes hauj lwm puas yuav ua tau tej yam tshwm sim li siab xav, thiab qhov uas seb puas yuav muaj tej lus tim khawv tseeb los tsis muaj ntawd, mas yeej muaj kev sib txuas yam ruaj khov nrog rau tib neeg qhov kev koom tes thiab tej lus tim khawv. Thaum tes hauj lwm tiav lawm, ces hais tau hais tias, thaum tag nrho Vajtswv qhov kev cawm tib neeg tau mus txog qhov kawg lawm, tib neeg yuav tsum hais tej lus tim khawv siab tshaj, thiab thaum Vajtswv tes hauj lwm mus txog qhov kawg lawm, tib neeg qhov kev xyaum ua thiab kev nkag mus ntawd yuav mus txog qhov siab tshaj plaws thiab. Nyob rau yav tag los, tib neeg raug hais kom yuav tsum yoog raws kev cai thiab cov lus txib, thiab lawv yuav tsum ua siab ntev thiab txo hwj chim. Hnub no, tib neeg yuav tsum tau ua raws li tej uas Vajtswv npaj thiab yuav tsum muaj kev hlub loj tshaj plaws rau Vajtswv, thiab thaum kawg los lawv yuav tsum hlub Vajtswv tib yam nkaus li ntawd rau lub sij hawm uas muaj kev ceeb laj txom nyem loj thiab. Peb theem no yog tej uas Vajtswv yuav kom tib neeg yuav tsum tau ua, ib kauj ruam zuj zus, thoob plaws Nws qhov kev cawm tib neeg. Ib theem twg ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas mus tob dua theem dhau los lawm, thiab nyob rau hauv ib theem twg mas qhov uas tib neeg yuav tsum tau ua ntawd mas tob tshaj qhov dhau los lawm, thiab nyob rau qhov no, mas tag nrho Vajtswv qhov kev cawm tib neeg thiaj li maj mam tshwm sim tuaj. Nws yog kiag li ntawd vim qhov tib neeg yuav tsum tau ua ntawd mas tseem siab tshaj thiab mas tib neeg tus moj yam thiaj li los ze zog rau ntawm lub hom phiaj uas Vajtswv teeb tseg, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb mas tag nrho noob neej thiaj li yuav maj mam pib nrug ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias kom txog ntua, thaum uas Vajtswv tes hauj lwm los txog ntua rau qhov xaus, tag nrho noob neej thiaj li yuav raug cawm dim los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tes dej num ntawm Vajtswv txoj kev cawm tau pib nyob rau ntawm qhov tsim lub ntiaj teb no, thiab tib neeg yog qhov tseem ceeb nyob rau ntawm tes dej num no. Qhov Vajtswv tsim txhua yam, nws yeej hais tau tias, yog tsim rau tib neeg. Vim yog tes dej num ntawm Nws txoj kev cawm siv ntau txhiab xyoo thiab ua tsis tau kom tiav rau hauv ob peb feeb los sis xaws nkoos xwb, los sis ib ntsais muag, los sis ib los ob xyoos, Nws tau tsim ntau yam uas tseem ceeb rau noob neej txoj kev ciaj sia, xws li lub hnub, lub hli, txhua yam tsiaj uas muaj sia, zaub mov, thiab ib thaj chaw uas xis nyob. Nov yog qhov pib ntawm Vajtswv txoj kev cawm.

Tom qab ntawd, Vajtswv muab noob neej cob rau Ntxwgnyoog, thiab tib neeg nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, uas yog maj mam mus rau Vajtswv tes dej num ntawm thawj thawj tiam: qhov keeb kwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai…. Nyob rau ntau txhiab xyoo ntawm Tiam Muaj Kev Cai, noob neej rais los swm rau txoj kev taw qhia ntawm Tiam Muaj Kev Cai thiab muab nws siv yam tsis rau nqi. Maj mam tso zuj zus, tib neeg tau ncaim ntawm Vajtswv txoj kev saib xyuas mus lawm. Thiab yog li, thaum tseem ua raws li txoj kev cai, lawv kuj pe hawm tej mlom thiab ua ntau yam kev phem. Lawv tsis muaj Yehauvas txoj kev tiv thaiv, thiab lam ua lawv lub neej rau ntawm lub thaj hauv lub tuam tsev. Qhov tseeb, Vajtswv tes dej num twb tau tso lawv tseg ntev los lawm, thiab txawm hais tias cov neeg Yixayee tseem daig rau txoj kev cai, thiab hais Yehauvas lub npe, thiab tseem zoo siab hlo ntseeg tias tsuas yog lawv xwb thiaj li yog Yehauvas cov tib neeg thiab yog Yehauvas cov xaiv tseg los, Vajtswv lub yeeb koob twb tau muab lawv tso tseg ntsiag to lawm …

…………

Li uas ib txwm tau muaj qhov nov los, tom qab Yehauvas tes dej num hauv Tiam Muaj Kev Cai lawm, Vajtswv tau pib Nws tes dej num tshiab ntawm theem ob: li lub cev nqaij daim tawv—yug los ua li tib neeg tau kaum, nees nkaum xyoo—thiab hais thiab ua Nws tes dej num rau hauv cov ntseeg. Tab sis tsis muaj qhov zam dhau li, tsis muaj leej twg paub txog, thiab tsuas yog ib co tib neeg tsawg tsawg xwb thiaj li lees paub tias Nws yog tus Vajtswv uas yug los ua cev nqaij daim tawv tom qab tus Tswv Yexus tau raug muab ntsia rau saum ntoo khaub lig thiab raug tsa sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm. … Txij thaum Vajtswv tes dej num theem ob tiav lawm—tom qab qhov raug ntsia rau saum ntoo khaub lig lawm—Vajtswv tes dej num uas cawm tib neeg los ntawm kev txhaum (uas hais tau tias, cawm tib neeg los ntawm Ntxwgnyoog ob txhais tes) muaj tiav lawm. Thiab yog li ntawd, txij lub sij hawm ntawd mus rau tom ntej, noob neej tsuas yog txais yuav Tswv Yexus ua tus Cawm Seej xwb, thiab lawv tej kev txhaum yuav tsum raug zam txim rau. Muab hais kom tsawg tsawg, tib neeg tej kev txhaum tsis yog ib tug laj kab thaiv tsis pub nws tau txoj kev cawm dim thiab los rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm, thiab tsis yog txoj kev haub ntxias uas Ntxwgnyoog muab los liam tib neeg lawm. Ntawd yog vim hais tias Vajtswv Tus Kheej tau ua tes dej num no tiav tiag tiag, tau los ua qhov uas zoo li thiab tau saj ntawm cev nqaij daim ntawv uas muaj kev txhaum, thiab Vajtswv Tus Kheej yog kev theej txhoj. Nyob rau txoj kev no, tib neeg nqis saum tus ntoo khaub lig los, thiab raug txhiv dim thiab raug cawm los ntawm cev nqaij daim tawv ntawm Vajtswv—qhov uas zoo ib yam li cev nqaij daim ntawv uas muaj kev txhaum. Thiab yog li ntawd, tom qab raug Ntxwgnyoog muaj kaw cia, tib neeg tau los ib kauj ruam ze zog rau txoj kev txais yuav Nws txoj kev cawm dim rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Muaj tseeb tiag, theem no ntawm tes dej num yeej tob dua thiab zoo dua Vajtswv txoj kev cawm nyob rau ntawm Tiam Muaj Kev Cai.

Qhov zoo li no yog Vajtswv txoj kev cawm: mus muab noob neej cob rau Ntxwgnyoog—ib tug tib neeg uas tsis paub tias Vajtswv yog dab tsi, tus Tswv Tsim yog dab tsi, yuav pe hawm Vajtswv li cas, los sis vim li cas ho tsim nyog zwm rau Vajtswv—thiab tso cia Ntxwgnyoog muab lawv ua qias vuab tsuab lawm. Ib kauj ruam tag ib kauj ruam tuaj, ces Vajtswv cawm tau tib neeg los ntawm Ntxwgnyoog ob txhais tes, kom txog rau thaum tib neeg pe hawm Vajtswv kawg siab thiab tsis lees Ntxwgnyoog lawm. Qhov no yog Vajtswv txoj kev cawm. Tej zaum qhov no yuav zoo li ib zaj dab neeg uas nyob hauv kev xav xwb, thiab tej zaum nws yuav zoo li qhov tsis to taub yooj yim kiag. Tib neeg xav zoo li qhov no yog ib zaj dab neeg uas nyob hauv kev xav vim hais tias lawv tsis muaj txoj kev paub me me txog ntawm qhov tau muaj dab tsi tshwm sim rau tib neeg ntau npaum li cas nyob rau ntau txhiab xyoo dhau los lawm, lawv haj yam paub tsawg txog qhov muaj tej dab neeg ntau npaum li cas tau tshwm sim rau hauv qab ntuj khwb thiab saum ntuj ntsuab lawm. Thiab tseem ntau tshaj ntawd, ntawd yog vim tias lawv nco txiaj ntsig tsis tau rau lub ntiaj teb uas phim hwj heev thiab ntxim ntshai heev uas muaj nyob dhau ntawm lub ntiaj teb muaj khoom no mus lawm, tab sis lawv ob lub qhov muag uas txawj tuag txwv tsis pub lawv pom. Nws zoo li tsis nkag siab tau yooj yim rau tib neeg vim tias tib neeg tsis muaj kev to taub ntawm qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim rau noob neej los sis qhov tseem ceeb ntawm tes dej num ntawm Nws txoj kev cawm, thiab tsis nkag siab tias thaum kawg Vajtswv xav kom noob neej zoo li cas. Nws puas yog ua kom raug lwj liam tag los ntawm Ntxwgnyoog, zoo ib yam li Adas thiab Evas nkawd raug? Tsis yog! Lub ntsiab ntawm Vajtswv txoj kev cawm yog ua kom tau ib pab ntawm cov tib neeg uas pe hawm Vajtswv thiab zwm rau Nws. Txawm tias cov tib neeg no twb tau raug ua lwj liam tag los ntawm Ntxwgnyoog lawm los xij, lawv tsis saib Ntxwgnyoog li yog lawv txiv lawm; lawv paub Ntxwgnyoog lub ntsej muag uas qias neeg thiab tsis lees nws, thiab lawv los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los txais yuav Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas. Lawv los paub yam uas tsis dawb huv thiab nws txawv li cas ntawm yam uas dawb huv, thiab los paub Vajtswv txoj kev zoo thiab Ntxwgnyoog txoj kev phem. Ib tug tib neeg zoo li no yuav tsis ua hauj lwm rau Ntxwgnyoog lawm, los sis pe hawm Ntxwgnyoog lawm, los sis nco txog Ntxwgnyoog lawm. Nov yog vim tias lawv yog ib pab ntawm cov tib neeg uas Vajtswv muab tau lawm. Nov yog qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev cawm noob neej. Nyob rau tes dej num ntawm Vajtswv txoj kev cawm ntawm lub sij hawm no, noob neej yog ib yam khoom ntawm Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj thiab Vajtswv txoj kev cawm dim, thiab tib neeg yog yam khoom uas Vajtswv thiab Ntxwgnyoog sib txeeb. Thaum Vajtswv ua Nws tes dej num, Nws maj mam cawm tau tib neeg los ntawm Ntxwgnyoog ob txhais tes los, thiab yog li ces tib neeg txav los ze zuj zus rau Vajtswv dua lawm …

Thiab tom qab ntawd ces Tiam Lub Nceeg Vaj txawm los txog, uas yog theem uas muaj qab hau ntawm tes dej num, thiab kuj yog yam uas nyuab tshaj plaws rau tib neeg txais yuav. Ntawd yog vim hais tias tib neeg txav los ze rau Vajtswv npaum li cas, Vajtswv tus pas los cuag tib neeg ze npaum li ntawd, thiab Vajtswv lub ntsej muag qhia tshwm tseeb rau tib neeg npaum li ntawd. Raws qab lias rau txoj kev cawm dim ntawm noob neej no, tib neeg tig rov qab mus rau Vajtswv tsev neeg raws kev cai. Tib neeg xav tias tam sim no yog lub sij hawm rau txoj kev zoo siab xyiv fab, tab sis lawv tseem raug muab mus cob rau ib txoj kev tsim txom tim ntsej tim muag los ntawm Vajtswv, yam uas zoo li ntawm qhov tau tsis muaj leej twg pom dua li: Li qhov uas tawm los, nov yog ib txoj kev ua kev cai raus dej uas Vajtswv cov tib neeg yuav tsum “zoo siab xyiv fab.” Nyob rau hauv qhov kev kho no, tib neeg tsis muaj kev xaiv tab sis nres thiab xav rau lawv tus kheej tias, “Kuv yog tus me nyuam yaj uas tau ploj lawm tau ntau xyoo uas Vajtswv siv nyiaj txiag ntau heev yuav rov qab los, yog li vim li cas Vajtswv ho saib kuv zoo li no? Nws puas yog Vajtswv txoj kev txaus luag rau kuv, thiab nthuav tawm rau kuv? …” Tom qab ntau lub xyoo dhau mus lawm, tib neeg tau rais los ua tus raug tshav-ziab, tau paub txoj kev txom nyem ntawm kev tsim khom thiab kev qhuab ntuas zoo. Txawm tias tib neeg tau poob lub “yeeb koob” thiab “kev hlub” ntawm lub sij hawm dhau los lawm los, lawv tau, yam tsis paub txog li, los to taub tej keeb laj fai ntawm tib neeg tus cwj pwm, thiab tau los nco txiaj ntsig rau Vajtswv ntau lub xyoo ntawm txoj kev mob siab rau txoj kev cawm noob neej. Tib neeg maj mam pib tsis nyiam lawv tus kheej txoj kev tsis paub tab kiag li. Lawv pib ntxub tias lawv qus npaum li cas, txhua yam ntawm txoj kev tsis to taub rau Vajtswv, thiab tej uas xav tsis muaj qab hau uas lawv tau ua rau Nws lawm. Lub teev tig tsis tau rov qab. Tej xwm txheej yav tag los rais los ua tej cim xeeb uas tu siab rau tib neeg, thiab Vajtswv tej lus thiab txoj kev hlub rais los ua lub hwj chim tsav hauv tib neeg lub neej. Tib neeg tej nqaij to zoo zuj zus ib hnub dhau ib hnub, lawv rov muaj zog tuaj, thiab lawv sawv ntsug thiab ntsia rau Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub ntsej muag … tsuas yog kom paub tias Nws yeej ib txwm nyob rau ntawm kuv ib sab, thiab tias qhov Nws luag ntxhi thiab Nws lub ntsej muag uas zoo nkauj tseem txhawb siab heev. Nws lub siab tseem tuav rawv txoj kev txhawj xeeb rau noob neej uas Nws tau tsim, thiab Nws ob txhais tes tseem sov so thiab muaj zog zis li lawv muaj thaum chiv thawj. Nws yog zoo ib yam li yog tias tib neeg rov qab mus rau lub Vaj Edee, tab sis zaum no tib neeg tsis mloog rau tej kev haub ntxias ntawm tus nab thiab tsis tig ntawm Yehauvas lub ntsej muag mus lawm. Tib neeg txhos caug rau ntawm Vajtswv xub ntiag, saib rau saum Vajtswv lub ntsej muag luag ntxi, thiab fij lawv tej khoom uas tshwj xeeb tshaj—Au! Kuv tus Tswv, kuv tus Vajtswv!

Xaiv tawm los ntawm “Tib Neeg Tsuas Yog Raug Cawm Tau Rau Hauv Vajtswv Txoj Kev Cawm Xwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txawm hais tias txoj kev uas tib neeg taug tam sim no yuav yog txoj kev ntawm tus ntoo khaub lig thiab txoj kev ntawm txoj kev txom nyem los xij, qhov uas tib neeg xyaum ua, thiab qhov uas lawv noj, haus, thiab nyiam niaj hnub no mas txawv qhov ua poob rau tib neeg nyob rau hauv txoj cai thiab nyob rau hauv Tiam Hmoov Hlub. Qhov uas yuav kom tib neeg ua niaj hnub no mas tsis zoo li qhov nyob rau yav tag los lawm thiab haj yam tsis zoo li qhov uas kom tib neeg ua nyob rau Tiam Muaj Kev Cai lawm. Yog li, qhov uas tau kom tib neeg ua nyob rau hauv txoj cai thaum Vajtswv ua Nws tes hauj lwm nyob rau Yixayee ntawd yog dab tsi? Nws tsis muaj dab tsi ntau tshaj li qhov uas kom tib neeg yuav tsum ua raws li kev cai Xanpatau thiab Yehauvas tej kev cai xwb. Leej twg tsis txhob lam ua hauj lwm rau hnub Xanpatau los sis ua txhaum cai rau Yehauvas tej kev cai. Tab sis tsis yog li ntawd rau tam sim no lawm. Nyob rau hnub Xanpatau, tib neeg ua hauj lwm, sib ntsib ua ke, thiab thov Vajtswv li ib txwm ua, thiab tsis muaj kev txwv txiav dab tsi rau lawv. Cov nyob rau hauv tiam Hmoov Hlub mas yuav tsum raug ua kev cai raus dej rau, thiab lawv tseem raug hais kom yoo mov, ntais ncuav ci, hauv cawv, qhwv lawv lub tob hau thiab ntxuav lwm tus neeg txhais ko taw. Tam sim no, tej kev cai no raug muab tshem pov tseg tag lawm, tab sis tau muaj lus txib loj tshaj ntawd rau tib neeg thiab, vim Vajtswv tes hauj lwm loj hlob tuaj mus tob tshaj lawm thiab tib neeg txoj kev to taub mas mus siab tshaj lawm. Nyob rau yav tag los, Yexus npuab tes rau rau saum tib neeg thiab thov Vajtswv, tab sis tam sim no ces txhua yam twb hais tag lawm, ces kev npuab tes ntawd hos yuav siv los ua dab tsi mas? Cov lus nkaus xwb ces yeej ua tau yam uas xav tau lawm. Thaum Nws npuab Nws ob txhais tes rau saum tib neeg yav tag los, nws yog yuav foom koob hmoov rau tib neeg thiab kuj yog yuav kho kom lawv tej mob nkeeg zoo. Qhov no yog qhov uas Vajntsujplig ua hauj lwm nyob rau lub sij hawm ntawd, tab tsis nws tsis zoo li ntawd tam sim no lawm. Tam sim no Vajntsujplig siv cov lus los ua hauj lwm thiab ua kom tau tej uas xav tau ntawd lawm xwb. Nws tej lus twb tau muab hais meej rau nej lawm, thiab nej yuav tsum muab lawv coj mus xyaum ua ib yam nkaus li qhov uas muab qhia rau nej. Nws tej lus yog Nws txoj kev xav; lawv yog tes hauj lwm uas Nws xav ua. Los ntawm Nws tej lus, ces nej yuav to taub Nws txoj kev xav thiab qhov uas Nws yuav kom nej ua kom tau, thiab nej cia li muab Nws tej lus coj mus xyaum ua ncaj qha yam tsis tas yuav kom npuab tes rau saum nej li. Ib txhia yuav hais tias, “Muab Koj ob txhais tes npuab rau saum kuv! Muab koj ob txhais tes npuab rau saum kuv es kom kuv thiaj li tau txais Koj txoj koob hmoov thiab kom kuv thiaj koom tau Koj.” Tag nrho tej no ces yog tej kev ua uas dhau lub caij nyoog nyob rau yav tag lawm xwb, tam sim no ces siv tsis tau lawm, vim tiam no twb hloov lawm. Vajntsujplig ua hauj lwm raws li tej tiam ntawd, tsis yog lam tau lam ua los sis tsis yog yuav ua raws li ib co kev cai teeb tseg twg xwb. Tiam no twb hloov lawm, thiab ib tiam tshiab mas yeej yuav tsum coj tes hauj lwm tshiab nrog nws los. Qhov no yeej muaj tseeb rau txhua theem ntawm tes hauj lwm, thiab ces Nws tes hauj lwm thiaj li tsis rov pib dua qhov qub tas mus li. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Yexus yeej tau ua yam hauj lwm no ntau tsawv lawm thiab, xws li yog kho tej kev mob nkeeg, ntiab dab tawm, muab Nws ob txhais tes npuab rau saum tib neeg los thov Vajtswv rau lawv, thiab foom koob hmoov rau tib neeg. Txawm li cas los xij, yog rov ua li ntawd ces tsis muaj qab hau dab tsi rau niaj hnub no li. Vajntsujplig ua hauj lwm li ntawd nyob rau lub sij hawm ntawd, vim nws yog Tiam Hmoov Hlub, thiab nws yeej muaj hmoov hlub ntau txaus rau tib neeg siv. Nws yeej tsis kom them tus nqi dab tsi rov qab li, thiab yog hais tias lawv tseem muaj txoj kev ntseeg, ces lawv yuav tau txais hmoov hlub. Txhua tus ces yeej tau txais hmoov hlub tib si. Tam sim no ces tiam ntawd hloov lawm, thiab Vajtswv tes hauj lwm tau nce qib mus deb lawm; nws yog kev rau txim thiab kev txiav txim xwb uas yuav siv los muab cov tib neeg uas ntxeev siab thiab tej yam tsis dawb huv rhuav tshem pov tseg. Theem ntawd yog theem ntawm kev txhiv dim, nws yuav tseev kom Vajtswv ua hauj lwm li ntawd, muaj hmoov hlub ntau txaus rau tib neeg siv, es kom tib neeg thiaj li raug txhiv tawm los ntawm txoj kev txhaum thiab, uas yog siv hmoov hlub, tau txais kev zam txim rau lawv tej kev txhaum. Theem tam sim no ces yuav nthuav tawm txog tej kev tsis ncaj ncees hauv tib neeg uas yog siv kev rau txim, kev txiav txim, tej lus hnyav, nrog rau kev rau txim thiab kev qhia tshwm ntawm tej lus, es kom tom qab ntawd tib neeg thiaj li raug cawm tau. Tes hauj lwm no mas tob dua kev txhiv dim. Tej hmoov hlub nyob rau Tiam Hmoov Hlub ces yeej muaj ntau txaus rau tib neeg siv; tam sim no tib neeg twb tau ntsib tau pom qhov hmoov hlub no lawm, lawv yuav tsis tau siv nws ntxiv lawm. Tes hauj lwm no dhau nws lub caij nyoog lawm thiab tsis tas ua ntxiv lawm. Tam sim no ces tib neeg yuav raug cawm los ntawm kev txiav txim ntawm txoj lus. Tom qab uas tib neeg raug txiav txim, rau txim, thiab lim kom dawb huv lawm, ces lawv tus moj yam thiaj li yuav hloov. Tag nrho qhov no tsis yog vim tej lus Kuv tau hais lawm lod? Txhua theem ntawm tes hauj lwm mas yeej ua raws nraim li txoj kev loj hlob mus lawm tom ntej ntawm tag nrho haiv tib neeg thiab nrog tiam ntawd. Tes hauj lwm ces tag nrho yeej tseem ceeb, thiab puav leej yog ua rau qhov kev cawm dim zaum kawg xwb, kom noob neej thiaj li tau ib txoj hau kev kawg zoo nyob rau yav tom ntej, thiab kom tib neeg thiaj li raug cais tawm raws li hom nyob rau thaum kawg.

Xaiv tawm los ntawm “Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nyob rau hauv tes hauj lwm thaum tiam kawg, txoj lus yuav muaj hwj chim loj tshaj qhov kev tshwm sim kiag ntawm tej txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj lawm, thiab lub hwj chim ntawm txoj lus yuav tshaj lub hwj chim ntawm tej txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj lawm. Txoj lus qhia tshwm tag nrho tej moj yam qias vuab tsuab uas faus tob nyob rau hauv tib neeg lub siab. Koj tsis muaj txoj hau kev yuav paub tau lawv los ntawm koj tus kheej. Thaum lawv raug txoj lus muab nthuav tawm tso pluav rau ntawm koj xub ntiag, koj yeej yuav txawj los tshawb pom lawv; koj yuav tsis muaj cuab kav tsis lees lawv li, thiab koj yuav ntseeg tag nrho. Qhov no tseem tsis yog lub hwj chim ntawm txoj lus thiab lod? Qhov no yog qhov tau los ntawm tes hauj lwm ntawm txoj lus hnub no. Yog li ntawd, nws tsis yog los ntawm kev kho tau tej mob nkeeg thiab kev ntiab dab tawm es tib neeg thiaj li raug cawm tau tag nrho los ntawm lawv tej kev txhaum, los sis tib neeg yuav tsis muaj cuab kav raug ua kom muaj txhua yam los ntawm qhov kev tshwm sim ntawm tej txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj. Lub hwj chim kho kev mob nkeeg thiab ntiab dab tawm tsuas muab tau hmoov hlub rau tib neeg xwb, tab sis tib neeg lub cev nqaij daim tawv tseem yog Ntxwgnyoog tug thiab tus moj yam phem qias vuab tsuab tseem nyob hauv tib neeg. Muab ua lwm yam lus hais, ces qhov uas tseem tsis tau muab ntxhuav kom dawb huv ces tseem cuam tshuam rau kev txhaum thiab kev phem kev qias. Tsuas yog thaum uas lawv raug ntxuav kom dawb huv los ntawm qhov kev ua ntawm txoj lus lawm xwb mas tib neeg thiaj li raug muab tau los ntawm Vajtswv thiab raug ntxuav kom dawb huv. Thaum dab raug ntiab tawm ntawm tib neeg mus lawm thiab lawv raug txhiv dim lawm, ces qhov no tsuas txhais tau hais tias lawv raug txeeb tawm ntawm Ntxwgnyoog ob txhais tes los lawm thiab rov qab los rau ntawm Vajtswv lawm. Txawm li cas los xij, yog tsis tau raug Vajtswv muab ntxuav kom dawb huv los sis muab hloov, ces lawv yeej tseem yog cov neeg qias vuab tsuab. Nyob rau hauv tib neeg tseem muaj kev phem kev qias, kev tawm tsam, thiab kev ntxeev siab; tib neeg tsuas rov qab los rau ntawm Vajtswv los ntawm Nws qhov kev txhim dim xwb, tab sis lawv yeej tsis muaj ib qho kev paub txog Vajtswv me me li thiab yeej tseem muaj cuab kav tawm tsam thiab ntxeev siab rau Nws tau. Ua ntej tib neeg raug txhiv dim, ntau qhov ntawm Ntxwgnyoog tej tshuaj lom twb raug muab cog rau hauv lawv lawm thiab, tom qab ntau txhiab xyoo uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab lawm, lawv yeej muaj ib tug yeeb yam raug tsim tseg uas tawm tsam Vajtswv lawm. Yog li ntawd, thaum tib neeg raug txhiv dim lawm, ces nws tsis muaj dab tsi tshaj li ib qho kev txhiv dim uas tib neeg raug yuav rov qab rau ib tug nqi siab heev xwb, tab sis tus yeeb yam muaj tshuaj lom nyob rau hauv lawv tseem tsis tau raug muab rhuav tshem pov tseg. Tus tib neeg uas tsis huv yuav tsum tau mus kom dhau ib qho kev hloov ua ntej yuav zoo txaus los ua dej num rau Vajtswv. Los ntawm tes hauj lwm txiav txim thiab rau txim no, tib neeg yuav los paub tag nrho lub ntsiab tseem ceeb uas phem thiab qias vuab tsuab nyob rau hauv yus tus kheej, thiab lawv yuav muaj peev xwm hloov tag nrho thiab rais los ua tus dawb huv. Tsuas yog txoj kev no xwb mas tib neeg thiaj li yuav zoo txaus rov los rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv. Tag nrho tes hauj lwm ua niaj hnub no ces yog ua kom tib neeg raug ntxuav kom dawb huv thiab hloov tau; los ntawm qhov kev txiav txim thiab kev rau txim los ntawm txoj lus, nrog rau qhov kev lim tib neeg kom dawb huv, ces tib neeg thiaj li muaj cuab kav muab lawv tej kev qias vuab tsuab rhuav tshem pov tseg thiab raug ntxuav kom dawb huv. Tshaj qhov uas muab theem hauj lwm no xam ua theem ntawm qhov kev cawm dim, ces nws yuav yog ib qho tsim nyog dua los hais tias theem no yog tes hauj lwm ntawm txoj kev ntxuav kom dawb huv. Nyob rau qhov tseeb, theem no ces yog theem ntawm kev txeeb tau ib yam nkaus li theem ob nyob rau hauv kev cawm tib neeg thiab. Nws yog los ntawm kev txiav txim thiab kev rau txim los ntawm txoj lus ces tib neeg thiaj li los txog rau qhov uas Vajtswv muab tau, thiab nws yog los ntawm kev siv txoj lus los lim kom dawb huv, txiav txim, thiab nthuav qhia hais tias tag nrho tej yam tsis dawb huv, kev xav phem, kev tshoov siab, thiab kev ntshaw nyob hauv tib neeg lub siab thiaj li raug nthuav tawm tag nrho. Rau tag nrho tej uas tib neeg tau raug txhiv dim thiab zam txim rau ntawm lawv tej kev txhaum, ces tsuas muab xam cuag nkaus li Vajtswv tsis nco qab txog tib neeg tej kev ua txhaum lawm thiab tsis ua rau tib neeg raws li lawv tej kev ua txhaum xwb. Txawm li cas los xij, thaum tib neeg, cov uas nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, tsis tau raug tso tawm ntawm txoj kev txhaum, ces lawv tsuas muaj yuav ua kev txhaum ntxiv mus xwb, nthuav tawm tas zog txog lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab yam tsis muaj chaw kawg li. Qhov no yog lub neej uas tib neeg ua, ib lub voj voog kiv mus los uas tsis muaj chaw xaus ntawm kev ua txhaum thiab tau txais kev zam txim. Feem coob ntawm noob neej ces ua txhaum yav nruab hnub ces lees txim thaum yuav tsaus ntuj xwb. Txoj kev no, txawm hais tias qhov kev theej txhoj rau kev txhaum ces yeej siv tau mus ib txhis rau tib neeg, los nws yuav tsis muaj cuab kav cawm tau tib neeg los ntawm txoj kev txhaum. Tsuas yog ib nrab ntawm tes hauj lwm ntawm txoj kev cawm dim thiaj li raug ua tiav xwb, vim tib neeg tseem muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab. Piv txwv li, thaum tib neeg paub kiag hais tias lawv los nawm Mau-a los, ces lawv hais tawm tej lus cem yws tuaj, tso tseg txoj kev npaj ua lub neej, thiab cia li coj phem heev. Qhov no tseem qhia tsis tau hais tias tib neeg tseem tsis tau muaj cuab kav yuav kam zwm tag nrho rau hauv Vajtswv txoj kev tswj fwm lod? Qhov no tsis yog kiag lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab lod? Thaum koj tsis raug rau txim, koj ob txhais tes mas tsa siab tshaj lwm tus, tseem tshaj Yexus txhais lawm. Thiab koj quaj qw tawm ua ib lub suab nrov nrov tias: “Ua ib leeg tub ntxim hlub ntawm Vajtswv! Ua ib tug nyob ti Vajtswv! Peb xum tuag zoo dua nyo hau rau Ntxwgnyoog! Tig tawm tsam yawg Ntxwgnyoog laus! Tig tawm tsam tus zaj loj liab ploog laus! Thov kom tus zaj loj liab ploog poob hwj chim yam ntxim hnyos kawg! Thov kom Vajtswv ua kom peb muaj txhua yam!” Koj lub suab quaj qw mas nrov tshaj tag nrho lwm tus. Tab sis thaum lub sij hawm rau txim los txog thiab, ib zaug ntxiv thiab, tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab raug nthuav tawm. Thaum ntawd, ces lawv tej suab quaj qw tu nrho, thiab lawv qhov kev ua tawv qhawv ntawd ntog yaj ntsis mus lawm xwb. Qhov no yog tib neeg txoj kev qias vuab tsuab; tseem khiav tob tshaj kev txhaum lawm thiab, nws yog tej yam uas Ntxwgnyoog cog tseg thiab nrhau cag tob heev nyob rau hauv tib neeg. Nws tsis yog ib qho yooj yim rau tib neeg los paub txog lawv tej kev txhaum; lawv tsis muaj kev paub txog lawv tus kheej tus yeeb yam uas cog tob heev, thiab lawv yuav tsum tos kev txiav txim los ntawm txoj lus mas thiaj li yuav ua tau qhov kom tshwm sim ntawd. Tsuas yog li ntawd xwb mas tib neeg thiaj li maj mam hloov tau txij ntawm no mus lawm tom ntej.

Xaiv tawm los ntawm “Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tes dej num uas Vajtswv ua tiav nyob rau tiam no yog tseem ceeb rau lub ntsiab ntawm tej lus rau tib neeg txoj sia; qhov nthuav tawm ntawm tib neeg lub ntsiab xeeb txawm thiab tus moj yam uas coj tsis ncaj; thiab kev tshem tawm ntawm tej kev xav phem ntawm sab kev ntseeg, txoj kev xav qub qub, txoj kev xav uas tsis siv lawm, thiab txoj kev paub thiab kev kab lig kev cai ntawm tib neeg. Tej no yuav tsum raug muab ntxuav los ntawm qhov raug Vajtswv tej lus muab nthuav tawm. Nyob rau tiam kawg, Vajtswv siv tej lus, tsis yog tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, los kho kom tib neeg zoo tiav log. Nws siv Nws tej lus los nthuav tib neeg tawm, los txiav txim rau tib neeg, los rau txim rau tib neeg, thiab los kho tib neeg kom zoo tiav log, yog li nyob rau hauv Vajtswv tej lus, tib neeg thiaj los pom Vajtswv lub tswv yim thiab txoj kev hlub, thiab los to taub Vajtswv tus moj yam, thiab yog li los ntawm Vajtswv tej lus, tib neeg thiaj saib rau Vajtswv tej num. Nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, Yehauvas coj Mauxe tawm hauv Iyiv nrog Nws tej lus, thiab hais tej cov lus rau cov neeg Yixayee; nyob rau lub sij hawm ntawd, ib qho ntawm Vajtswv tej num yeej muab ua yooj yooj yim, tab sis vim yog tib neeg lub peev xwm muaj chaw kawg thiab tsis muaj dab tsi yuav muaj peev xwm ua rau nws txoj kev paub tiav, Vajtswv thiaj hais lus thiab ua hauj lwm txuas ntxiv. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, tib neeg rov qab pom ib qho ntawm Vajtswv tej num ib zaug ntxiv. Yexus muaj peev xwm los ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, los kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm, thiab raug muab ntsia rau saum ntoo khaub lig, peb hnub tom qab uas Nws raug tsa sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab tshwm hauv cev nqaij daim tawv rau ntawm tib neeg xub ntiag. Ntawm Vajtswv, tib neeg tsis paub ntau tshaj qhov no. Tib neeg tsuas paub ntau npaum li qhov Vajtswv qhia rau nws xwb, thiab yog tias Vajtswv tsis qhia dab tsi ntau rau tib neeg, ces qhov zoo li no yuav yog qhov nthuav ntawm tib neeg txoj kev txwv txiav kom muaj chaw kawg rau Vajtswv. Yog li, Vajtswv ua hauj lwm txuas ntxiv, xwv kom tib neeg txoj kev paub Nws thiaj tob dua, thiab xwv kom tib neeg thiaj maj mam los paub Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb. Nyob rau tiam kawg, Vajtswv siv Nws tej lus los kho kom tib neeg zoo tiav log. Koj tus moj yam uas tsis coj tsis ncaj raug Vajtswv tej lus muab qhia tawm, thiab koj tej kev xav phem ntawm sab kev ntseeg raug Vajtswv qhov muaj tseeb muab hloov. Vajtswv yug los ua neeg ntawm tiam kawg tau los ua kom tej lus “txoj Lus yug los ua cev nqaij daim tawv, txoj Lus los rau hauv cev nqaij daim tawv, thiab txoj Lus tshwm rau hauv cev nqaij daim tawv” kom muaj tiav, thiab yog tias koj tsis muaj ib txoj kev paub thoob txog qhov no, ces koj yuav tsis muaj peev xwm sawv ruaj nrees. Nyob rau tiam kawg, Vajtswv xav ua kom tiav ib theem ntawm tes dej num hauv qhov uas txoj Lus tshwm rau hauv cev nqaij daim tawv, thiab qhov no yog ib qho ntawm Vajtswv kev npaj cawm neeg ntiaj teb. Yog li, nej txoj kev paub yuav tsum yog meej; tsis hais ntawm qhov seb Vajtswv ua hauj lwm li cas, Vajtswv tsis tso cai rau tib neeg los txwv Nws. Yog tias Vajtswv tsis ua tes dej num no rau tiam kawg, ces tib neeg txoj kev paub Nws yuav mus tsis tau deb. Koj tsuas yuav paub tias Vajtswv yeej raug muab ntsia rau saum ntoo khaub lig tau thiab yeej rhuav tshem tau Xaudoo xwb, thiab tias Yexus yeej raug tsa sawv hauv qhov tuag los tau thiab tshwm rau Petus…. Tab sis koj yeej yuav tsis hais tias Vajtswv tej lus ua tau txhua yam tiav, thiab kov yeej tib neeg. Tsuas yog los ntawm qhov paub Vajtswv tej lus xwb koj thiaj hais tau qhov kev paub zoo li no, thiab koj yim paub ntau txog Vajtswv tes dej num npaum li cas, koj txoj kev paub Nws yuav yim ntxaws npaum li ntawd. Tsuas yog tom qab ntawd xwb koj thiaj li tsum tsis txwv Vajtswv nyob hauv koj tus kheej tej kev xav phem lawm. Tib neeg los paub Vajtswv los ntawm qhov paub Nws tes dej num; tsis muaj lwm txoj kev yog los paub Vajtswv lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Paub Vajtswv Tes Dej Num Hnub No” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tau muab 6,000 xyoo ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg faib ua peb theem: Tiam Muaj Kev Cai, Tiam Hmoov Hlub, thiab Tiam Lub Nceeg Vaj. Tag nrho peb theem ntawm tes hauj lwm no ces yog npaj rau noob neej qhov kev cawm dim nkaus xwb, ces hais tau hais tias, tej ntawd yog ua rau noob neej txoj kev cawm dim uas tau raug cuam tshuam hnyav los ntawm Ntxwgnyoog. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, txawm li cas los xij, tej ntawd kuj yog muaj kom Vajtswv tau muaj kev sib ntaus sib tua nrog rau Ntxwgnyoog. Yog li ntawd, ib yam nkaus li qhov uas tes hauj lwm cawm dim ntawd raug faib ua peb theem, ces qhov kev sib ntaus sib tua nrog rau Ntxwgnyoog ntawd kuj raug faib ua peb theem ib yam nkaus, thiab ob qho ntawm Vajtswv tes hauj lwm no mas raug thooj txhij ua nyob rau tib lub sij hawm. Qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog mas yog ua rau noob neej txoj kev cawm dim, thiab vim yog tes hauj lwm ntawm noob neej qhov kev cawm dim ntawd mas tsis yog ib yam uas yuav cia li ua tiav hlo tau rau ib theem nkaus xwb, qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog mas kuj raug muab cais ua tej ntu thiab tej lub caij nyoog, thiab ua rog nrog Ntxwgnyoog raws li tib neeg qhov kev xav tau thiab raws li qhov ntau los tsawg ntawm Ntxwgnyoog qhov kev qias vuab tsuab nyob rau hauv lawv. Tej zaum, nyob rau hauv tib neeg txoj kev xav, mas lawv ntseeg hais tias nyob rau qhov kev sib ntaus sib tua ntawd Vajtswv yuav khaws riam phom tua nrog Ntxwgnyoog, ib yam nkaus li ob pab tub rog sib tua. Qhov no ces tsuas yog qhov uas tib neeg txoj kev ntse muaj peev xwb xav tau nkaus xwb; nws yog ib qho uas pom tsis meej tshaj plaws thiab lub tswv yim uas tsis zoo li qhov muaj tiag, tab sis nws yog qhov uas tib neeg ntseeg. Thiab vim yog Kuv hais qhov nov hais tias txoj kev rau tib neeg qhov kev cawm dim ces yog kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog, tib neeg xav hais tias qhov no yog qhov uas qhov kev sib ntaus sib tua ntawd tshwm sim. Nyob rau hauv tes hauj lwm cawm tib neeg, mas peb theem twb tau muab ua tiav lawm, ces hais tau hais tias qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog muab faib ua peb theem ua ntej uas yuav tua yeej Ntxwgnyoog. Tab sis qhov tseeb sab hauv ntawm tag nrho tes hauj lwm sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog mas yog qhov uas ua tau los ntawm ntau ntau kauj ruam ntawm tes hauj lwm: muab txoj hmoov hlub pub rau tib neeg, rais los ua tib neeg qhov kev theej txhoj rau kev txhaum, zam txim pub rau tib neeg tej kev txhaum, txeeb tau tib neeg, thiab tsim kho kom tib neeg zoo tiav log. Qhov tseeb tiag, qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog tsis yog kev nkaus riam nkaus phom sib tua nrog Ntxwgnyoog, tab sis yog qhov kev cawm dim rau tib neeg, kev tsim kho tib neej lub neej, thiab kev hloov tib neeg tus moj yam es kom lawv hais lus tim khawv rau Vajtswv. Qhov no yog qhov uas yuav tua yeej Ntxwgnyoog. Ntxwgnyoog swb los ntawm qhov kev hloov tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab. Thaum Ntxwgnyoog swb tag lawm, ces yog, thaum uas tib neeg raug cawm tau tag nrho lawm, ces niag Ntxwgnyoog uas poob ntsej muag ntawd yuav raug khi khov kho, thiab nyob rau qhov no, tib neeg ces yuav raug cawm tau tag nrho lawm. Yog li ntawd, qhov tseem ntsiab ntawm tib neeg qhov kev cawm dim ces yog ntsug rog nrog Ntxwgnyoog, thiab ntsug rog no ces qhov tseem ceeb tshaj ntawd yuav tshwm nyob rau hauv tib neeg txoj kev cawm dim. Theem thaum tiam kawg, uas tib neeg yuav raug txeeb tau, yog theem kawg ntawm qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog, thiab kuj yog tes hauj lwm cawm tib neeg kom tau tag nrho los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm. Lub ntsiab sab hauv ntawm tib neeg qhov kev txeeb tau ces yog qhov uas yuav tau lub cev uas Ntxwgnyoog tshwm sim rau ntawd rov qab los, cov tib neeg uas raug Ntxwgnyoog muab ntxias ua qias vuab tsuab tag ntawd, rov qab mus rau tus Tswv Tsim tom qab lawv qhov kev raug txeeb tau lawm, los ntawm qhov uas lawv yuav muab Ntxwgnyoog tso pov tseg thiab yuav rov qab tag nrho los cuag Vajtswv. Nyob rau qhov no, tib neeg thiaj li yuav raug cawm tau tag nrho. Thiab yog li ntawd, kev txeeb tau ces yog tes hauj lwm kawg ntawm qhov kev sib ntaus sib tua nrog rau Ntxwgnyoog thiab theem kawg rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg kom Ntxwgnyoog swb mus. Yog tsis muaj tes hauj lwm no, qhov kev cawm dim tag nrho rau tib neeg yuav tsis muaj hnub ua tau li, Ntxwgnyoog qhov kev swb tag nrho ntawd los yuav tsis muaj hnub tshwm sim, thiab noob neej yuav tsis muaj hnub muaj cuab kav nkag tau mus rau txoj hau kev kawg uas zoo kawg nkaus ntawd, los sis dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Qhov tshwm sim ntawd los, ces kev cawm tib neeg yuav muab xaus tsis tau ua ntej uas qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog yuav xaus, vim lub plawv tseem ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg ces yog ua rau noob neej txoj kev cawm dim. Noob neej yav puag thaum tseem ntxov mas nyob rau hauv Vajtswv xib teg, tab sis vim yog Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag thiab kev qias vuab tsuab, tib neeg thiaj raug Ntxwgnyoog khi thiab poob mus rau tus phem ob txais tes lawm. Yog li ntawd, Ntxwgnyoog thiaj rais mus ua daim phiaj uas yuav tsum tua kom yeej nyob rau ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg. Vim Ntxwgnyoog txeeb tau tib neeg mus tuav lawm, thiab vim tib neeg yog qhov peev uas Vajtswv siv los ua qhov kev cawm tib neeg, yog yuav kom cawm tau tib neeg, mas lawv yuav tsum raug chua ntia ntawm Ntxwgnyoog ob txhais tes rov qab, uas hais tau hais tias tib neeg yuav tsum raug muab coj rov qab tom qab uas raug Ntxwgnyoog txhom coj mus kaw lawm. Yog li ntawd, Ntxwgnyoog yuav tsum raug tua kom swb los ntawm qhov kev hloov hauv tib neeg tus moj yam, qhov kev hloov uas rov qab muab tib neeg tej kev hnov kev pom rov qab rau lawv. Nyob rau qhov no, tib neeg, cov uas raug txhom kaw ntawd, thiaj li yuav raug chua ntia ntawm Ntxwgnyoog ob txhais tes rov qab los. Yog tib neeg dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias thiab txoj kev raug cuab raug khi lawm, ces Ntxwgnyoog yuav txaj muag, tib neeg yuav raug muab coj rov qab los thaum kawg, thiab Ntxwgnyoog yuav swb. Thiab vim tib neeg tau dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag uas tsaus ntuj nti, tib neeg yuav rais los ua cov khoom sib txeeb rau ntawm tag nrho qhov kev sib ntaus sib tua no, thiab Ntxwgnyoog yuav rais mus ua daim phiaj rau kev rau txim thaum qhov kev sib ntaus sib tua no xaus lawm, tom qab uas tag nrho tes hauj lwm cawm tib neeg tau raug ua tiav hlo lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Rov Tsim Kho Tib Neeg lub Neej Raws Li Ib Txwm Muaj thiab Coj Lawv mus rau ib Txoj Hau Kev Kawg Uas Zoo Kawg Nkaus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 3. Qhov Kev Sib Cuam Tshuam Ntawm Txhua Theem ntawm Peb Theem ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm

Ntxiv Mus: 1. Vim li cas Vajtswv thiaj muaj cov npe sib txawv nyob rau tej tiam uas sib txawv thiab qhov tseem ceeb ntawm Nws cov npe

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No