4. Ib tug neeg twg yuav los mloog Vajtswv lus tau li cas thiab ib tug neeg twg yuav siv qhov keeb laj fai twg ntawm kev xyaum ua uas ib tug neeg twg tsim nyog mloog Vajtswv lus

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Thaum lub sij hawm uas Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv, txoj kev zwm rau uas Nws cheem tsum ntawm tib neeg tsis koom rau kev cais tawm ntawm kev muaj cov kev txiav txim los sis kev tawm tsam, raws li lawv xav; tiam sis, Nws cheem tsum kom tib neeg siv Nws cov lus tam li lawv txoj kev qhia ua neej thiab lub hauv paus ntawm qhov lawv muaj sia nyob, kom lawv thiaj li muab lub ntsiab tseeb ntawm Nws cov lus coj los xyaum ua tiag tiag, thiab kom lawv thiaj li ua tau zoo raws Nws lub siab nyiam tiag tiag. Ib yam ntawm kev cheem tsum tib neeg kom los zwm rau tus Vajtswv yug los ua neeg yog hais txog kev muab Nws cov lus coj los xyaum ua, hos lwm yam yog hais txog kev muaj peev xwm los zwm rau qhov uas Nws ib txwm muaj thiab tej yam uas tshwm sim kiag. Ob qho no yuav tsum yog tseeb tiag. Cov uas tuaj yeem ua tiav ob yam no tag nrho yog cov uas muaj txoj kev hlub tseeb rau Vajtswv hauv lawv lub siab. Lawv yog txhua tus tib neeg uas tau raug Vajtswv muab tau lawm, thiab lawv txhua tus puav leej hlub Vajtswv ib yam li hlub lawv tus kheej txoj sia. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg coj li ib txwm muaj thiab kev ua neej uas muaj qab hau hauv Nws txoj hauj lwm. Hauv txoj kev no, Nws daim plhaub sab nraud ntawm ob qho li ib txwm muaj thiab kev ua neej uas muaj qab hau dhau los ua ib txoj kev sim siab uas loj tshaj plaws rau tib neeg; nws dhau los ua lawv txoj kev uas nyuaj tshaj plaws. Txawm li cas los xij, qhov uas Vajtswv ib txwm muaj thiab tej yam uas tshwm sim kiag tsis tuaj yeem yuav zam dhau li. Nws tau sim txhua yam los nrhiav ib txoj kev daws, tiam sis thaum kawg tsis tuaj yeem tshem tau Nws Tus Kheej tawm ntawm daim plhaub ntawm Nws txoj kev ua neej. Qhov no yog vim tias, tom qab txhua yam lawm, Nws yog tus Vajtswv uas dhau los muaj cev nqaij daim tawv, tsis yog tus Vajtswv ntawm tus Ntsujplig uas nyob saum ntuj ceeb tshwj. Nws tsis yog tus Vajtswv uas tib neeg tsis tuaj yeem pom, tiam sis yog tus Vajtswv uas hnav daim plhaub ntawm ib tug neeg ntawm txhua yam uas tau tsim tseg. Yog li, kev tshem tawm Nws Tus Kheej ntawm daim plhaub ntawm Nws txoj kev ua neej yuav tsis muaj txiaj ntsig dab tsi uas yooj yim. Yog li ntawd, txawm li cas los xij, Nws tseem ua txoj hauj lwm uas Nws xav ua los ntawm txoj kev vam ntawm sab cev nqaij daim tawv. Txoj hauj lwm no yog kev nthuav tawm txog tus Vajtswv uas ib txwm muaj thiab muaj qab hau, yog li tib neeg yuav tsis zwm rau tau li cas? Yam dab tsi hauv ntiaj teb uas tib neeg tuaj yeem ua tau cov dej num ntawm Vajtswv? Nws ua txhua yam li Nws xav ua; txhua yam uas Nws zoo siab rau yeej yog raws li txoj kev ntawd. Yog tias tib neeg tsis zwm rau, yog li lwm yam kev npaj dab tsi uas lawv tuaj yeej muaj? Deb heev, tsuas yog kev zwm rau nkaus xwb thiaj li muaj peev xwm los cawm tau tib neeg; yeej tsis muaj leej twg muaj lwm yam tswv yim ntse li lawm. Yog tias Vajtswv xav sim tib neeg, lawv yuav ua li cas? Txawm li cas los xij, txhua yam no Vajtswv tsis tau xav txog nyob rau saum ntuj ceeb tsheej; nws yog rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg xav tawm xwb. Nws xav ua qhov no, ces tsis muaj leej twg yuav hloov pauv tau li, tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej tsis cuam tshuam rau yam tus Vajtswv uas yug los ua neeg ua, yog li qhov no tseem tsis yog qhov laj thawj uas tib neeg yuav tsum zwm rau Nws thiab lov? Txawm hais tias Nws yog tag nrho ob qho uas muaj qab hau thiab li ib txwm muaj los, Nws yeej yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Raws li Nws tus kheej cov tswv yim, Nws ua txhua yam li Nws xav ua. Tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej tau muab tag nrho cov hauj lwm rau Nws lawm; koj yuav tsum zwm rau txhua yam uas Nws ua. Txawm hias tias Nws muaj kev ua neej thiab yeej zoo li ib txwm muaj tiag tiag los, Nws yeej tau npaj tseg txhua yam ntawm no yam zoo heev li lawm, yog li yog ua cas tib neeg thiaj li ua ntsej muag npau taws vog nrog rau lawv cov qhov muag qhib loj loj nrog rau kev tsis pom zoo rau Nws? Nws xav kom zoo li ib txwm muaj, ces Nws zoo li ib txwm muaj. Nws xav ua neej raws li kev ua neej, ces Nws ua neej raws li kev ua neej. Nws xav ua neej raws li neeg qaum ntuj, yog li Nws thiaj ua neej raws li neeg qaum ntuj. Tib neeg tuaj yeem ntsia nws raws li lawv xav, tiam sis Vajtswv yeej yuav ib txwm yog Vajtswv thiab noob neej yeej yuav ib txwm yog noob neej. Nws lub ntsiab tseeb tsis tuaj yeem raug tsis lees paub vim yog qee yam ntxaws uas me me, los sis Nws tsis tuaj yeem raug thawb tawm ntawm “tus neeg” ntawm Vajtswv vim yog ib yam me me xwb. Tib neeg muaj kev ywj pheej ntawm kev ua noob neej, thiab Vajtswv muaj lub meej mom ntawm Vajtswv; cov no tsis sib cuam tshuam. Tib neeg yuav tsis tuaj yeem muab kev ywj pheej me me rau Vajtswv li lov? Lawv tsis tuaj yeem ua siab ntev rau qhov uas yog Vajtswv me ntsis ntxiv li lov? Tsis txhob coj nruj nruj rau Vajtswv! Ib leeg yuav tsum muaj kev ua siab ntev rau ib leeg; txhua yam yuav tsis xaus li ntawd lov? Puas yog kev sib cais tseem muaj nyob? Yog tias ib tug neeg twg twb tsis tuaj yeem ua siab ntev rau ib txoj kev sim siab zoo li no, ces ua li cas lawv haj tseem hais tau tej yam zoo li no tias “Ib tug nom lub siab mas yeej loj txaus mus nquam ib lub nkoj rau hauv mas”? Lawv tuaj yeem ua tau ib tug tib neeg tseeb li cas mas? Nws tsis yog Vajtswv uas tsim kev nyuaj rau noob neej, tiam sis yog noob neej uas tsim kev nyuaj rau Vajtswv. Lawv ib txwm saib xyuas txhua yam los ntawm kev tsim cov roob tawm los ntawm pawg pleb. Lawv yeej tsim kom muaj qee yam tawm los ntawm yam uas tsis muaj dab tsi, thiab nws yog yam uas tsis tsim nyog kiag li! Thaum Vajtswv ua hauj lwm raws li yam ib txwm muaj thiab kev ua neej uas muaj qab hau, yam uas Nws ua tsis yog txoj hauj lwm ntawm noob neej, tiam sis yog txoj hauj lwm ntawm Vajtswv. Txawm li cas los xij, noob neej tsis pom lub ntsiab tseeb ntawm Nws txoj hauj lwm; lawv tsuas yog pom daim plhaub sab nraud ntawm Nws txoj kev ua neej xwb. Lawv tseem tsis tau pom ib txoj hauj lwm loj zoo li no li, txawm li ntawd los lawv ua tau pov thawj rau hauv kev pom Nws txoj kev dog dig thiab kev ua neej, thiab yuav tsis tso nws mus li. Qhov no yuav tuaj yeem hu tau li cas tias yog kev zwm rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag? Tam sim no tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej tau “tig los ua” tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb lawm, thiab tus Vajtswv uas nyob rau hauv ntiaj teb tam sim no yog tus Vajtswv uas nyob saum ntuj lawm. Nws tsis tseem ceeb yog tias nkawv cov kev tshwm sim sab nraud zoo ib yam, thiab tsis tseem ceeb txawm tias nkawv ua hauj lwm ib yam nkaus. Thaum kawg, Tus uas ua Vajtswv tus kheej txoj hauj lwm yog Vajtswv Tus Kheej kiag. Koj yuav tsum zwm rau txawm hais tias koj xav los sis tsis xav—qhov no tsis yog ib qho tseem ceeb uas koj muaj ib txoj kev xaiv! Noob neej yuav tsum mloog Vajtswv lus, thiab noob neej yuav tsum zwm rau Vajtswv yam tsis muaj ib qho kev lam ua txuj me me kiag li.

Pawg tib neeg uas tus Vajtswv yug los ua neeg xav muab kom tau hnub no yog cov uas ua raws li Nws lub siab nyiam. Lawv tsuas yog yuav tsum zwm rau Nws txoj hauj lwm nkaus xwb, thiab tso tseg qhov txhawj xeeb txog lawv tus kheej tas zog nrog rau cov tswv yim ntawm tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej, kev ua neej nyob hauv txoj kev uas pom tsis meej, thiab kev tsim tej yam nyuaj rau tus Vajtswv uas nyob hauv sab cev nqaij daim tawv. Cov uas muaj peev xwm mloog Nws lus yog cov uas yeej mloog Nws cov lus tiag tiag thiab zwm rau Nws cov kev npaj tseg. Cov tib neeg zoo li no tsis mob siab rau yam uas tus Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej nyiam tshaj plaws los sis yam hauj lwm dab tsi uas tus Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej tau tab tom ua rau hauv noob neej kiag li; lawv muab lawv lub siab tag nrho rau tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb thiab lawv muab tag nrho txhua yam ntawm lawv tso rau ntawm Nws lub xub ntiag. Lawv yeej tsis muaj ib txoj kev xav txog lawv tus kheej txoj kev nyab xeeb kiag li, thiab lawv yeej tsis tau tsim ib txoj kev txhawj xeeb rau qhov uas ib txwm muaj thiab tej yam uas tshwm sim kiag ntawm tus Vajtswv uas nyob hauv sab cev nqaij daim tawv. Cov uas zwm rau tus Vajtswv uas nyob sab cev nqaij daim tawv tuaj yeem raug Nws ua kom zoo tshaj plaws. Cov uas ntseeg tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej yuav tsis tau txais dab tsi li. Qhov no vim tias nws tsis yog tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tshej, tiam sis yog tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb, yog tus muab cov lus cog tseg thiab koob hmoov rau tib neeg. Tib neeg yuav tsum tsis txhob saib tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej loj dua thaum uas tab tom pom tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb yam li ib tug neeg nruab nrab xwb; qhov no tsis ncaj ncees. Tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej loj thiab zoo kawg nkaus nrog rau lub tswv yim uas zoo kawg nkaus, txawm li ntawd los qhov no tsis muaj nyob kiag li; tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb mas yog dog dig xwb thiab tsis tseem ceeb li, thiab kuj yog qhov uas ib txwm muaj thiab. Nws tsis muaj ib lub siab xav uas zoo tshaj plaws los sis ua cov dej num tawg thoob-ntiaj teb; Nws tsuas ua hauj lwm thiab hais lus li ib txwm muaj thiab yam uas muaj qab hau xwb. Thaum Nws tsis hais lus los ntawm lub suab xob nthe los sis hu cua thiab nag, Nws yeej yog kev yug los ua neeg ntawm tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej tiag tiag, thiab Nws yeej yog tus Vajtswv uas nyob nrog noob neej tiag tiag. Tib neeg yuav tsum tsis txhob saib tus uas lawv muaj peev xwm to taub thiab tus uas haum rau lawv tus kheej cov kev xav loj ib yam li Vajtswv, thaum uas tab tom pom tus uas lawv tsis tuaj yeem lees txais thiab xav tsis tawm kiag tias cas yuav qis ua luaj li. Txhua yam no los ntawm tib neeg txoj kev ntxeev siab; tag nrho puav leej yog lub hauv paus ntawm noob neej txoj kev tawm tsam Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Hlub Vajtswv Tiag Tiag Yog Cov Uas Tuaj Yeem Zwm Rau Nws Tej Yam Uas Tshwm Sim Kiag Tiag Tiag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kev mloog Vajtswv txoj lus thiab ua raws li Vajtswv cov kev cheem tsum mas yog tib neeg qhov kev ntoj ncig ua si uas ntuj ceeb tsheej tso los; yam Vajtswv hais tsis yog tib neeg txoj hauj lwm. Txawm Vajtswv yuav hais dab tsi los xij, yam uas Vajtswv hais tib neeg, Vajtswv lub koob meej, lub ntsiab tseeb, thiab lub meej mom yeej tsis hloov pauv li—Nws yeej ib txwm yog Vajtswv. Thaum koj tsis muaj qhov tsis ntseeg tias Nws yog Vajtswv lawm, koj lub luag hauj lwm, tib yam uas koj yuav tsum ua, ces tsuas yog mloog yam uas Nws hais nkaus xwb; qhov no yog txoj kev xyaum ua. Ib tug uas Vajtswv tsim tawm los yuav tsum tsis txhob kawm, txheeb xyuas, tshawb nrhiav, tsis lees paub, tawm tsam, tsis mloog lus, los sis tsis lees txais yuav Vajtswv cov lus; qhov no yog qhov Vajtswv ntxub tshaj plaws, thiab tsis yog qhov uas Nws xav pom nyob rau hauv tib neeg. Yog li txoj kev xyaum ua yog dab tsi xwb? Tseeb tiag nws yooj yim heev: Xyaum mloog, mloog los ntawm koj lub siab, lees txais yuav los ntawm koj lub siab, to taub thiab nkag siab los ntawm koj lub siab, ces tom qab ntawd mus ua kiag, ua hauj lwm kiag, thiab ua los ntawm koj lub siab kiag. Yam uas koj hnov thiab nkag siab hauv koj lub siab mas dho rau yam uas koj muab coj los xyaum ua ntawd zoo heev. Tsis txhob muab ob yam ntawd cais tawm; txhua yam—yam koj xyaum ua, yam koj ua raws, yam koj ua los ntawm koj tus kheej txhais tes, txhua yam uas koj ua—yog dho rau yam koj hnov thiab nkag siab hauv koj lub siab, thiab nyob rau qhov no, koj yuav ua tiav txoj kev mloog lus rau tus Tswv Tsim cov lus. Qhov no yog txoj kev xyaum ua.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Ntsiab Tseeb Peb: Nau-a thiab Anplahas Mloog Vajtswv Cov Lus thiab Mloog Nws Lus Li Cas (Ntu Ob)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Tib neeg tsis tuaj yeem hloov pauv lawv tus kheej tus yam ntxwv; lawv yuav tsum tau ntsib kev txiav txim thiab kev rau txim, thiab kev txom nyem thiab kev tsim kho kom zoo, ntawm Vajtswv cov lus, los sis raug rhuav tshem, raug rau txim, thiab raug qhuab qhia los ntawm Nws cov lus. Tsuas yog tom qab ntawd xwb lawv thiaj tuaj yeem ua tiav qhov kev mloog lus thiab kev tso siab rau Vajtswv, thiab thiaj tsis ua dog ua dig rau Nws ntxiv lawm. Nws yog nyob rau hauv qab kev tsim kho kom zoo ntawm Vajtswv cov lus uas ua rau tib neeg cov yam ntxwv hloov pauv. Tsuas yog dhau los ntawm kev tshwm sim, kev txiav txim, kev qhuab ntuas, thiab kev saib xyuas ntawm Nws cov lus xwb lawv thiaj yuav tsis ua phem ntxiv mus lawm, tiam sis yuav dhau los ua neeg ruaj khov thiab siab ntev. Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog lawv muaj cuab kav zwm rau Vajtswv cov lus niaj hnub no, thiab Nws tes dej num, txawm tias nws yuav tsis raws li tib neeg tej kev xav phem los, lawv muaj cuab kav muab tej kev xav phem no tso tseg rau ib sab thiab txaus siab hlo zwm rau.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Uas Tus Yam Ntxwv Tau Hloov Pauv Lawm Yog Cov Paub Qhov Tseeb Ntawm Vajtswv Cov Lus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tib neeg tus moj yam lwj liam zais npog rau hauv lawv txhua txoj kev xav thiab lub tswv yim, rau hauv tej kev txhawb siab ntsws rau lawv txhua txoj kev nqis tes ua; nws zais npog rau hauv txhua txoj kev xam pom uas tib neeg muaj rau txhua yam thiab nyob hauv txhua txoj kev xav, kev to taub, kev xam pom thiab kev ntshaw uas lawv muaj nyob hauv lawv lub tswv yim rau txhua yam uas Vajtswv ua. Nws raug npog cia rau hauv tej yam no lawm. Thiab Vajtswv ua dab tsi? Vajtswv ua li cas rau tib neeg txog tej yam no? Nws npaj tej cheeb tsam ib puag ncig los muab koj nthuav tawm. Nws tsis yog tias yuav muab koj nthuav tawm xwb, tiam sis Nws kuj yuav txiav txim rau koj thiab. Thaum koj muab koj tus yam ntxwv qias vuab tsuab nthuav tawm, thaum koj muaj cov kev xav thiab tswv yim uas tawm tsam Vajtswv, thaum koj muaj tus yam ntxwv thiab kev xam pom uas nrog Vajtswv sib cav, thaum koj muaj tus yam ntxwv uas ua rau koj to taub Vajtswv yuam kev, los sis tawm tsam Nws, ces Vajtswv yuav cem koj, txiav txim rau koj, thiab qhuab ntuas koj, thiab tej zaum Nws haj tseem yuav rau txim rau koj thiab qhuab qhia koj. Lub hom phiaj ntawm qhov kev qhuab ntuas thiab cem koj ntawd yog dab tsi? Nws yog los ua kom koj nkag siab tias yam koj xav ntawd yog tib neeg tej kev xav phem, thiab tias tej uas koj xav ntawd tsis yog lawm; tej uas txhawb koj lub siab yog yug los ntawm Ntxwgnyoog los, tej ntawd keeb xeeb tawm los ntawm noob neej lub siab nyiam los, tej ntawd tsis sawv cev rau Vajtswv, tej ntawd tsis sib haum nrog Vajtswv, tej ntawd ua tsis tau kom Vajtswv tej kev npaj tiav, tej ntawd qias thiab Vajtswv ntxub heev, tej ntawd ua rau Nws npau taws, thiab haj tseem thab kom Nws foom tsis zoo thiab. Tom qab ras dheev txog qhov no lawm, koj yuav muaj peev xwm hloov pauv tej uas txhawb koj lub siab. Thiab tej ntawd hloov pauv tau li cas? Ua tej tshaj plaws, koj yuav tsum zwm rau qhov uas Vajtswv ua zoo rau koj, thiab zwm rau tej cheeb tsam ib puag ncig thiab tib neeg, tej tseem ceeb, thiab tej uas Nws teeb tseg rau koj lawm; tsis txhob liam lwm tus, tsis txhob hais tias tim ub tim no, thiab tsis txhob khiav tawm ntawm koj lub luag hauj lwm mus. Qhov ob, nrhiav qhov tseeb uas tib neeg tsim nyog xyaum ua thiab to taub qhov tseeb thaum Vajtswv ua yam Nws ua. Vajtswv hais kom koj nkag siab tej no. Nws xav kom koj paub txog koj tus yam ntxwv qias vuab tsuab thiab lub ntsiab tseeb uas phem, kom koj muaj peev xwm los zwm rau tej cheeb tsam ib puag ncig uas Nws npaj rau koj lawm, thiab thaum kawg, kom koj muaj peev xwm los xyaum ua yam Nws cheem tsum ntawm koj kom mus raws li Nws lub siab nyiam, thiab kom muaj peev xwm ua tau raws li Nws lub siab nyiam. Ces koj thiaj li yuav dhau txoj kev tshuaj xyuas no. Thaum koj tso tseg txoj kev tawm tsam lawm, yam uas yuav raug hloov chaw sai sai no yog dab tsi? Koj muaj peev xwm mloog lus, thiab tsis cam ntxiv lawm. Thaum Vajtswv hais tias, “Ntxwgnyoog, cia li khiav mus rau tom kuv qub qab,” ces koj teb tias, “Yog tias Vajtswv hais tias kuv yog Ntxwgnyoog, ces kuv yog Ntxwgnyoog. Txawm kuv tsis nkag siab yam kuv tau ua yuam kev, los sis vim li cas Vajtswv thiaj li hais tias kuv yog Ntxwgnyoog los xij, yog tias Nws xav kom kuv khiav mus rau tom Nws qub qab, ces kuv yeej yuav tsis yig li. Kuv yuav tsum nrhiav Vajtswv lub siab nyiam.” Thaum Vajtswv hais tias tus yeeb yam ntawm koj tej kev ua mas phem heev, ces koj hais tias, “Kuv paub txhua yam uas Vajtswv hais, kuv lees txais txhua yam.” Qhov no yog tus cwj pwm dab tsi? Qhov no yog kev mloog lus. Nws puas yog kev mloog lus thaum koj muaj peev xwm tsis kam lees txais yuav Vajtswv uas koj hais tias koj yog tus Ntxwgnyoog phem, tiam sis tsis lees txais yuav qhov ntawd—thiab tsis muaj peev xwm mloog lus—thaum Nws hais tias koj yog ib tug tsiaj nyaum? Kev mloog lus txhais hais tias yeem ua raws txhua yam tag nrho, lees txais yuav, tsis sib cav thiab tsis hais lus sib nkaug pauj. Nws txhais hais tias tsis txhob tshuaj xyuas qhov ua rau tshwm sim thiab qhov los raug rau yus, tsis hais tej hom phiaj uas muaj laj thawj li, thiab koj tus kheej cia li lees txais yuav tej ntawd xwb. Thaum tib neeg muaj kev mloog lus zoo li no lawm, ces lawv txav los ze rau ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv tiag tiag lawm. Vajtswv yim ua dej num, ces koj yim to taub tias txhua yam yog Vajtswv ua tus kav, thiab koj yim yuav hnov tias, “Txhua yam uas Vajtswv ua mas yog yam zoo, tsis muaj ib yam phem li. Kuv yuav tsum tsis txhob xaiv li, tiam sis yuav tsum mloog lus xwb. Kuv lub luag hauj lwm, kuv txoj hauj lwm, kuv tes dej num—yog los mloog lus xwb; qhov no yog yam kuv yuav tsum tau ua li uas yog ib tug Vajtswv tsim tawm los. Yog tias kuv twb tsis mloog Vajtswv lus, ces kuv yog dab tsi? Kuv yog ib tug tsiaj nyaum, kuv yog tus dab phem!” Qhov no tsis qhia tau tias tam sim no koj muaj txoj kev ntseeg tiag tiag lawm lov? Kiag thaum koj los txog rau theem no lawm, koj yuav tsis muaj ib qho phem li, thiab nws yuav yooj yim rau Vajtswv siv koj, thiab nws kuj yooj yim rau koj los zwm rau Vajtswv txoj kev coj kev qhia thiab—thiab nws yuav tsis yooj yim rau Vajtswv foom koob hmoov rau koj lov? Yog li ntawd, muaj ntau yam kev kawm uas yuav tsum tau kawm los ntawm kev mloog lus.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Yus Yog Tus Uas Mloog Lus Tiag Tiag Xwb Mas Thiaj Li Muaj Kev Ntseeg Tiag” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Tib tug cwj pwm uas ib tug uas raug tsim tawmlos tsim nyog muaj rau nws tus Tswv Tsim ces yog kev mloog lus, ib qho kev mloog lus uas tsis muaj ib yam dab tsi los pauv li. Qhov no yog qee yam uas ib txhia tib neeg tam sim no yuav tsis kam lees txais. Qhov no vim hais tias tib neeg tus yeeb yam mas me heev thiab lawv tsis muaj qhov tseeb tiag li. Yog qhov no piav qhia txog koj tus yam ntxwv, ces koj tseem nyob deb ntawm qhov uas muaj peev xwm mloog Vajtswv lus. Thaum uas tib neeg tau txais kev puab cuam thiab kev ywg dej los ntawm Vajtswv txoj lus, tib neeg ces qhov tseeb tiag yog npaj rau ib yam nkaus xwb. Nws yog qhov uas thaum kawg ces kom muaj peev xwm zwm tau tag nrho rau Vajtswv yam tsis muaj ib qho dab tsi pauv li, nyob rau qhov uas, koj, tus raug tsim tawm los no, yuav tsum ua kom tau raws li tus qauv quag cheem tsum. Qee lub sij hawm, Vajtswv txhob txwm ua tej yam uas kom sib nraus nrog rau koj tej kev xav phem, uas yog muaj kev sib nraus nrog rau tej yam uas koj xav tau, los sis zoo li sib tawm tsam nrog tej keeb laj fai, los sis nrog rau tib neeg tej kev xav, kev ua neeg, los sis tej kev pom kev xav, ua rau koj tsis muaj cuab kav lees txais lawv thiab tsis muaj cuab kav to taub li. Txawm tias koj yuav saib sab twg tuaj los xij, yeej zoo li nws muaj ib qho tsis yog lawm, koj yuav cia li lees txais tsis tau li ntawd, thiab koj xav mas zoo li tej uas Nws tau ua ntawd ces tsis muaj laj thawj hlo li. Yog li ntawd Vajtswv lub hom phiaj ntawm tej kev ua li no yog dab tsi? Nws yog yuav sim koj. Koj tsis tas yuav tham txog qhov ua li cas thiab vim li cas ntawm tej uas Vajtswv tau ua tag lawm; tag nrho qhov koj ua tau ces yog tuav koj txoj kev ntseeg kom khov kho hais tias Nws yog qhov tseeb, thiab lees paub hais tias Nws yog koj tus Tswv Tsim, hais tias Nws yog koj tus Vajtswv. Qhov no mas tseem siab tshaj tag nrho qhov tseeb tib si, siab tshaj neeg ntiaj teb lub tswv yim, tshaj tib neeg qhov uas hu ua kev txawj xav, kev coj ncaj, kev paub, kev kawm ntaub kawm ntawv, lub tswv yim ntse los sis tej kab lig kev cai uas ib txwm muaj, thiab nws kuj tseem siab tshaj kev sib hlub los sis kev ua dej num ua ke los sis qhov uas hu ua kev hlub ntawm tib neeg—nws yeej siab tshaj tag nrho txhua yam tib si. Yog hais tias koj tsis to taub qhov no, ces tsis sai zog los yeej qeeb zog, thaum muaj ib yam dab tsi tshwm sim rau koj, ces koj yuav tig ntxeev siab rau Vajtswv thiab poob zoo ua ntej txog qhov kev hloov siab lees txim zaum kawg thiab tig ras hais tias Vajtswv mas ntxim hlub npaum li cas thiab qhov tseem ceeb ntawm tes hauj lwm uas Nws ua nyob rau hauv koj; los sis, haj yam phem tshaj qhov ntawd, ces tej zaum koj kuj yuav dawm thiab ntog vim yog tej ntawd. Nws yuav tsis yog ib qho txaus ntshai uas Vajtswv txiav txim rau koj, los sis nws kuj yuav tsis yog ib qho txaus ntshai uas Nws foom phem rau koj los sis rau txim rau koj—yog li ntawd, dab tsi yog qhov txaus ntshai? Nws puas yog ib qho txaus ntshai yog Nws hais tias, “Kuv yuav tsis cawm ib tug neeg zoo li koj; Kuv nyoo tso tseg lawm!” Nyob rau qhov ntawd, ces koj tag li ntawd lawm xwb. Yog li ntawd, tib neeg tsis tsim nyog ua nyuab nyuab rau qhov hais tias, “Tej lus no—kev txiav txim thiab kev rau txim—mas yeej zoo, tab sis tej no—kev foom phem, kev rhuav tshem, kev teem txim—tsis yog qhov ntawd txhais tau hais tias yog qhov kawg rau kuv lod? Kuv yuav ua ib tug uas raug tsim tawm los li cas tom qab ntawd lawm? Zoo lawm; kuv tso tseg. Thiab Koj cia li tsum tsis ua kuv tus Vajtswv los tau lawm mas.” Yog koj txiav txim siab muab Vajtswv tso tseg, yam tsis muaj lus tim khawv khov kho, ces tej zaum Nws kuj yuav txiav txim siab tiag tiag hais tias Nws tsis xav tau koj ntxiv lawm. Nej puas tau muab qhov no coj los ua twb zoo xav? Txawm tias ib tug neeg yuav ntseeg Vajtswv los ntev li cas lawm los xij, lawv yuav tau taug txoj kev los deb npaum li cas lawm los xij, lawv tau ua dej num ntau npaum li cas lawm los xij thiab muaj pes tsawg txoj hauj lwm uas lawv tau ua lawm los xij, lub sij hawm no ces tag nrho yeej npaj lawv los rau tib qho xwb: kom thaum kawg koj ua tau ib qho kev nyoo zwm tag nrho rau Vajtswv, yam tsis muaj ib qho dab tsi los pauv hlo li. Yog li ntawd, “yam tsis muaj ib qho dab tsi los pauv li” txhais tau li cas? Nws txhais tau hais tias tsis txhob quav ntsej txog koj tus kheej tej kev xav hais tias koj ua yog lawm, tsis txhob quav ntsej txog koj qhov laj thawj yog, thiab sib cam txog dab tsi hlo li: Koj yog ib tug uas raug tsim tawm los, thiab koj tsis muaj nuj nqis txaus. Thaum koj sib cam nrog Vajtswv, koj nyob rau qhov chaw yuam kev lawm; thaum koj npaj hais rau Vajtswv hais tias koj yeej ua yog lawm, ib zaug ntxiv thiab, koj nyob rau qhov chaw yuam kev lawm; thaum koj sib cav nrog Vajtswv, thaum koj xav nug qhov laj thawj hais tias vim li cas, los xav kom tawm seb muaj dab tsi tab tom tshwm sim tiag, yog koj tsis muaj peev xwm mloog lus yam tsis xub muaj kev to taub, thiab tsuas nyoo thaum uas txhua yam yeej pom meej meej rau koj lawm xwb, ces koj nyob rau qhov chaw yuam kev ib zaug ntxiv lawm thiab. Thaum qhov chaw koj nyob rau ntawd yog qhov yuam kev lawm, ces koj qhov kev mloog lus rau Vajtswv ntawd puas yog mloog lus tag nrho mas? Koj puas saib Vajtswv li Vajtswv tsim nyog raug saib mas? Koj puas pe hawm Nws li Tus Tswv ntawm tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los mas? Tsis pe hawm, koj tsis ua li ntawd, nyob rau qhov ntawd ces Vajtswv tsis lees paub koj. Dab tsi thiaj ua tau kom koj muaj kev mloog Vajtswv lus yam tsis tas yuav muaj dab tsis los pauv li mas? Yuav ua cas thiaj yuav tau ntsib tau pom qhov no? Nyob rau sab tes, mas yuav tsum yog muaj kev txawj xav qhov zoo qhov phem thiab kev ua neeg li sawv daws; nyob rau sab tes sab tod, thaum koj ua koj tej dej num kom tiav, yuav tsum to taub txhua txhua qhov tseeb mas koj thiaj li to taub Vajtswv txoj kev xav. Qee lub sij hawm, tib neeg qhov peev xwm tsis txog, thiab tib neeg tsis muaj lub zog nchav los sis qhov kev muaj zog los to taub tag nrho txhua qhov tseeb. Muaj ib yam, txawm li cas los xij: Tsis hais nyob rau thaj chaw ib puag ncig twg, cov neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam uas tshwm sim rau koj thiab tej uas Vajtswv tau npaj tseg lawm, koj yuav tsum muaj tus cwj pwm mloog lus tas mus li thiab tsis txhob nug qhov laj thawj hais tias vim li cas. Yog hais tias tus cwj pwm no xwb es twb tshaj koj lawm, thiab txawm tias koj yeej mus tau deb txog qhov tiv thaiv kev tawm tsam rau Vajtswv tau los xij, kwv yees txog Vajtswv, los sis xav xog rau koj tus kheej, “Kuv yuav tau ua twb zoo xav seb qhov Vajtswv tab tom ua puas ncaj ncees tiag tiag. Lawv hais tias Vajtswv yog kev hlub, sim saib seb puas muaj kev hlub nyob rau hauv tej nws ua rau kuv, thiab seb qho no puas yog kev hlub tiag,” yog hais tias koj pheej tshuaj xyuas tas mus li seb tej Vajtswv uas ntawd puas yoog li koj tej kev xav phem, saib seb qhov Vajtswv ua puas yog qhov koj nyiam, los sis seb nws puas yoog raws li qhov uas koj ntseeg hais tias yog qhov tseeb, ces qhov chaw koj nyob ntawd yog qhov yuam kev lawm, thiab qhov no yuav coj teeb meem los rau koj thiab koj yuav tau lees qhov ua txhaum Vajtswv tus moj yam.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Yuav Ua Kom Lwm Tus Mloog Lawv Lus Nkaus Xwb, Tsis Yog Qhov Tseeb los sis Vajtswv li (Ntu Ob)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Sab uas muaj tiag thiab siv tau ntawm ib tug cwj pwm ntawm qhov kev nyoo zwm rau yog dab tsi? Nws yog qhov no: Koj yuav tsum coj kom tau koj tus kheej los lees txais Vajtswv cov lus. Thaum koj qhov kev to taub lub neej txoj sia tseem nyob ntiav ntiav xwb, thiab koj tseem tsis tau muaj lub siab loj txaus, thiab koj qhov kev paub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb tseem tsis tau tob txaus, tab sis, txawm yuav nyob rau tej xwm txheej zoo li ntawd los xij, koj yeej tseem muaj peev xwm los caum Vajtswv qab thiab nyoo zwm rau Nws—qhov ntawd yog tus cwj pwm. Ua tej koj yuav muaj kev nyoo zwm tag nrho, mas koj yuav tsum xub muaj tus cwj pwm ntawm kev nyoo zwm tag nrho rau, uas yog ib tug cwj pwm ntawm txoj kev lees hais tias Vajtswv cov lus yeej yog, ntawm kev muab Vajtswv cov lus los ua qhov tseeb thiab ua tej keeb laj fai ntawm kev xyaum ua, thiab ntawm kev muaj peev xwm txhawb nqa tej ntawd los ua tej kev cai, txawm hais tias koj yeej tsis muaj ib qho kev to taub tej keeb laj fai ntawd los xij. Ntawd yog ib hom cwm pwm. Vim hais tias, nyob rau tam sim no, koj tus moj yam tseem tsis tau hloov, koj qhov kev muaj peev xwm ua tau qhov no, thiab ua rau Vajtswv pom zoo li muaj ib tug cwj pwm zoo li ntawd thiab ib txoj kev xav zoo li ntawd, thiab yuav hais tias, “Kuv tsis quav ntsej tias Vajtswv ua dab tsi thiab kuv tsis to taub ntau qhov tseeb. Qhov uas kuv paub ces yog qhov uas Vajtswv qhia kom kuv ua, ces kuv ua xwb. Kuv tsis muaj ib hnab tswv yim uas yuav pab kuv tshawb xyuas qhov uas Vajtswv hais, thiab qhov ntawd tsis yog qhov uas kuv tsim nyog ua”—qhov ntawd yog ib hom kev xav ntawm kev nyoo zwm. Muaj ob peb tug neeg uas hais tias, “Qhov ntawd siv tsis tau. Yog Nws yuam kev ne?” Vajtswv puas yuam kev tau mas? Koj hais tias, “Txawm qhov Vajtswv ua yuav yog thiab tsis yog los xij, kuv tsis ris qhov ntawd. Kuv tsuas mloog, zwm rau, lees txais, thiab caum Vajtswv qab xwb. Qhov ntawd yog qhov uas ib tug raug tsim tawm los tsim nyog ua.” Qhov ntawd yog hom kev xav uas yus tsim nyog zwm rau, thiab tsuas yog cov neeg uas muaj qhov kev xav zoo li ntawd xwb thiaj li yuav muab tau qhov tseeb. Yog koj tsis muaj qhov kev xav no, tab sis tseem hais tias, “Kuv tsis cia leej twg dag kuv li. Tsis muaj leej twg yuav dag tau kuv. Kuv ntse dhau qhov uas yuav raug tej lus ntawd dag tau thiab ua kom nyoo zwm rau ib yam dab tsi; nws yuav ua tsis tau li ntawd. Txawm dab tsi yuav tshwm sim tuaj los xij, kuv yuav tsum tau ua twb zoo tshawb xyuas thiab txhuaj xyuas kom zoo. Thaum uas kuv tus kheej kiag lees txais tau tej yam dab tsi thiab to taub qhov ntawd lawm, thaum ntawd ces kuv mam nyoo zwm rau nawb”—qhov ntawd puas yog ib tug cwj pwm ntawm qhov kev nyoo zwm rau mas? Nws tsis yog ib tug cwj pwm ntawm kev nyoo zwm rau li; nws yog ib qho kev tsis muaj txoj kev xav nyoo zwm rau, yeej tsis muaj ib qho kev npaj siab nyob rau hauv yus lub siab uas yuav nyoo zwm rau li. “Kuv yeej tseem yuav tau ua twb zoo tshawb xyuas Vajtswv. Txawm yog cov vajntxwv thiab poj vajntxwv los kuv yeej ua li no rau li. Qhov koj hais ntawd ces tsis muaj nuj nqis dab tsi li. Yeej muaj tseeb hais tias kuv yog ib tug uas raug tsim tawm los, tab sis kuv yeej tsis ruam—yog li ntawd txhob saib kuv zoo li ib tug ruam.” Yeej tag li ntawd rau lawv lawm xwb; lawv tsis muaj tus yam ntxwv los lees txais qhov tseeb. Cov neeg zoo li ntawd mas yeej tsis muaj ib qho kev txawj xav li. Lawv yog ib niag tsiaj nyaum! Yog tsis muaj kev txawj xav lawm, ces ib tug neeg tsis muaj kev nyoo zwm rau leej twg li. Yuav kom muaj kev nyoo zwm rau, ces yus yuav tsum xub muaj lub tswv yim nyoo zwm rau tso.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Daws Kom Tau Yus Tej Kev Xav Phem Xwb Mas Yus Thiaj Li Nkag Tau Rau Txoj Kev Yog ntawm Kev Ntseeg Vajtswv (3)” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Txawm koj ua dab tsi los xij, koj yuav tsum kawm nrhiav thiab ua raws qhov tseeb rau hauv nws. Tsuav koj nqis tes ua mus raws qhov tseeb xwb, ces koj tab tom ua yog lawm. Txawm yog nws yog ib tug me nyuam yaus uas tau thov txog nws, los sis yog tus kwv tij los sis tus nkauj muam uas tseem hluas tsis tau paub qab hau dab tsi, tsuav lawv hais tau yoog raws qhov tseeb lawm xwb, ces yam uas lawv tab tom ua yuav yog ib qho ua tau los zoo lawm, thiab nws yuav yoog raws li Vajtswv txoj kev xav. Kev daws ib qho teeb meem yog nce raws koj txoj kev xav thiab koj cov hauv paus ntsiab lus rau qhov kev daws nws ntawd. Yog koj cov hauv paus ntsiab lus tshwm sim los ntawm tib neeg txoj kev xav; yog lawv tshwm sim los ntawm tib neeg tej kev xav, tej kev xav phem, los sis tej kev xav hauv nruab siab los; los sis yog lawv tshwm sim los ntawm tib neeg lub siab xav thiab tej kev xam pom, ces koj txoj kev daws qhov teeb meem ntawd yuav tsis raug lawm, vim hais tias nws lub hauv paus yeej tsis raug lawm. Thaum koj tej kev xam pom nyob raws li cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, thiab koj daws tej teeb meem mus raws nrog qhov tseebcov hauv paus ntsiab lus tseeb lawm, ces koj yeej yuav daws qhov teeb meem ntawd tau yog xwb xwb li. Tej thaum, lwm cov tib neeg yuav tsis kam lees koj txoj kev daws qhov teeb meem rau thaum lub sij hawm ntawd, thiab, thaum lub sij hawm zoo li no, lawv zoo nkaus li muaj lawv tus kheej tej kev xav phem, los sis lawv lub siab yuav mob tau yooj yim. Txawm li cas los xij, tom qab ib pliag, koj yuav tau txais qhov ua pov thawj tias yog lawm. Tej yam uas yoog raws li Vajtswv txoj xav yeej zoo dua thaum saib rau lub sij hawm dhau mus; qhov ua tau los uas tsis yoog raws li Vajtswv txoj kev xav, txawm li cas los xij—tej yam uas mus raws li tib neeg txoj kev xav thiab yog yam uas tib neeg ua—yuav phem zuj zus tuaj thaum lub sij hawm dhau mus, thiab txhua yam yuav raug ua pov thawj raws li ntawd. Thaum koj ua, txhob txhawj txog koj tus kheej tias leej twg yuav yog tus los coj los sis tsis coj koj kev, thiab txhob lam kwv yees. Ua ntej tshaj plaws, koj yuav tsum nrhiav thiab thov Vajtswv, thiab dhau ntawd thiaj hnov tias koj txoj kev mus rau tom ntej lawm, thiab sib koom nrog txhua tus ua ke. Lub hom phiaj ntawm kev sib koom yog dab tsi? Nws pab yus ua tau tej yam yog raws nraim li Vajtswv txoj kev xav, thiab ua tau raug raws li Vajtswv txoj kev xav. Qhov no yog ib txoj hauj lwm tseem ceeb ntawm kev nqis tes ua nws; cia peb hais tias nws pab yus daws tej yam tau raws nraimnrog qhov tseeb cov hauv paus ntsiab lus—qhov no yog yam uas muaj qab hau dua. Yog koj tuaj yeem ua tiav hlo qhov no, qhov ntawd yeej ua tau xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Txoj Kev Daws ib Tug Moj Yam Lwj Liam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Thaum ntsib tej teeb meem tiag rau hauv lub neej, koj paub thiab to taub li cas txog Vajtswv lub hwj chim thiab Nws lub hwj chim kav? Thaum koj ntsib tej teeb meem no thiab koj tsis paub tias yuav ua li cas thiaj to taub, thiaj tswj tau, thiab thiaj paub txog tej ntawd, koj yuav coj tus cwj pwm dab tsi los ua kom pom txog koj txoj kev xav zwm rau, koj txoj kev ntshaw zwm rau, thiab qhov tseeb tiag ntawm koj txoj kev zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj? Ua ntej tshaj plaws koj yuav tsum kawm kom paub tos; dhau ntawd ces koj yuav tsum kawm kom paub nrhiav; dhau ntawd ces koj yuav tsum kawm kom paub zwm rau. “Kev tos” txhais tau tias kev tos rau Vajtswv lub sij hawm, kev tos tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam khoom uas Nws tau npaj rau koj, kev tos Nws lub siab nyiam los qhia tshwm txog nws tus kheej rau koj ib qho zuj zus. “Kev nrhiav” txhais tau tias yog kev xam ntsia thiab kev to taub Vajtswv tej kev xav zoo rau koj los ntawm tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam khoom uas Nws tau npaj tseg lawm, kev to taub qhov tseeb los ntawm tej ntawd, kev to taub txog yam uas tib neeg yuav tsum ua kom tiav hlo thiab tej hau kev uas lawv yuav tsum ua raws, kev to taub qhov ua tau los ntawm Vajtswv rau hauv ib neeg thiab yam uas Nws ua tau tiav hlo rau hauv lawv. “Kev zwm rau,” tseeb tiag, yog hais txog kev lees txais tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam khoom uas Vajtswv tau coj, kev lees txais Nws lub hwj chim kav thiab los ntawm qhov ntawd, kom paub tias tus Tswv Tsim npaj li cas rau tib neeg txoj hmoo, Nws muab Nws txoj sia rau tib neeg li cas, Nws ua qhov tseeb rau tib neeg li cas. Tag nrho tej no nyob rau hauv Vajtswv tej kev npaj thiab lub hwj chim kav uas yuav tsum tau mloog raws li tej kev cai ib txwm muaj, thiab yog koj cia Vajtswv ua tus npaj thiab npaj txhua yam los daws koj qhov teeb meem rau koj, koj yuav tsum kawm kom paub tos, koj yuav tsum kawm kom paub nrhiav, thiab koj yuav tsum kawm kom paub zwm rau. Qhov no yog tus cwj pwm uas txhua tus tib neeg xav zwm rau Vajtswv lub hwj chim uas yuav tsum tau coj los siv, lub hauv paus xub thawj uas txhua tus neeg tib neeg yuav muaj yog kev lees txais Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj. Xav tuav kom tau tus cwj pwm zoo li no, xav muaj qhov zoo li no, koj yuav tsum sib zog ua tes dej num ntxiv. Tsuas yog tib txoj hau kev no nkaus xwb koj thiaj muaj peev xwm to taub txog qhov tseeb tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nws muaj ib lub keeb laj fai ntawm tus Tswv txoj kev tsim coj rau yam muaj sia uas raug tsim los, uas kuj yog lub keeb laj fai uas siab tshaj plaws thiab. Nws coj li cas rau tej yam muaj sia uas raug tsim los yog nyob tag nrho rau ntawm Nws txoj kev npaj cawm tib neeg thiab ntawm Nws tej kev cheem tsum; Nws tsis tas sab laj nrog ib tug tib neeg twg li, los sis Nws cheem tsum kom ib tug tib neeg twg pom zoo nrog Nws. Yam uas Nws tsim nyog ua thiab Nws tsim nyog coj rau tib neeg, Nws ua, thiab, txawm Nws ua dab tsi los xij los sis Nws coj li cas rau tib neeg los xij, tag nrho yeej mus raws li cov keeb laj fai uas tus Tswv ntawm txoj kev tsim ua dej num. Yog ib yam muaj sia uas raug tsim los, ib yam uas yuav tau ua xwb xwb li ces qhov yog zwm rau; yuav tsum tsis muaj lwm txoj kev xaiv li lawm. Qhov no qhia tau dab tsi? Nws qhia tias tus Tswv ntawm txoj kev tsimyeej yuav ib txwm yog tus Tswv ntawm txoj kev tsim; Nws muaj hwj chim thiab tej ua tsim nyog los coj thiab tswj kav txhua yam muaj sia uas raug tsim los raws li Nws siab nyiam, thiab tsis tas siv ib qho laj thawj dab tsi los ua qhov ntawd. Qhov no yog Nws qhov kev muaj cai. Tsis muaj leej twg ntawm cov uas raug tsim los uas, tsuav yog tias lawv yog yam muaj sia uas raug tsim los, muaj lub hwj chim los sis tsim nyog los txiav txim rau ntawm qhov tus Tswv Tsim yuav tsum ua los sis rau ntawm seb yam uas Nws ua ntawd yog los sis tsis yog, los sis tsis muaj ib yam muaj sia uas raug tsim los tias tsim nyog xaiv seb lawv puas yuav raug tswj kav, raug coj, los sis raug rhuav tshem los ntawm tus Tswv ntawm txoj kev tsim. Ib yam nkaus, tsis yog ib yam muaj sia uas raug tsim los thiaj li tsim nyog los xaiv seb lawv puas raug tswj kav thiab raug rhuav tshem los ntawm tus Tswv ntawm txoj kev tsim. Qhov no yog qhov tseeb siab tshaj plaws. Txawm tias tus Tswv ntawm txoj kev tsim tau ua dab tsi rau Nws yam muaj sia uas raug tsim los los xij, thiab txawm tias Nws tau ua li cas rau tej ntawd lawm los xij, cov tib neeg uas Nws tau tsim los yuav tsum ua ib yam nkaus xwb: Nrhiav, zwm rau, paub, thiab lees txais qhov tseeb no uas tus Tswv ntawm txoj kev tsim muab tso rau. Qhov tau los thaum kawg ces yog tus Tswv ntawm txoj kev tsim yuav ua tiav hlo Nws txoj kev npaj cawm tib neeg thiab tau ua tiav Nws txoj dej num, ua rau Nws txoj kev npaj cawm tib neeg mus nce qib yam tsis muaj tej kev cuam tshuam dab tsi li; ua ke no, vim hais tias yam muaj sia uas raug tsim los tau lees txais tus Tswv Tsim txoj kev cai thiab tej kev npaj, thiab tau zwm rau Nws txoj kev cai thiab tej kev npaj lawm, lawv thiaj li yuav muab tau qhov tseeb, to taub tus Tswv Tsim txoj kev xav, thiab los paub Nws tus moj yam. Tseem muaj lwm lub keeb laj fai uas Kuv yuav tsum qhia rau nej tias thiab: Txawm tias tus Tswv Tsim yuav ua dab tsi los xij, txawm tias Nws yuav qhia tshwm li cas los xij, thiab txawm tias yam uas Nws ua yog ib qho kev ua loj los sis me los xij, Nws tseem yog tus Tswv Tsim; hos txhua tus tib neeg ntiaj teb, uas Nws tau tsim los, tsis hais txawm lawv tau ua dab tsi lawm los xij, thiab txawm lawv yuav txawj ntse los sis yog tus txaus nyiam li cas los xij, yeej tseem yog yam muaj sia uas raug tsim los xwb. Rau ntawm tib neeg uas raug tsim los, txawm lawv tau txais txoj hmoov hlub thiab cov koob hmoov ntau npaum li cas los ntawm tus Tswv Tsim los los xij, los sis kev hlub tshua, kev siab ncaj siab zoo, los sis kev hmov tshua ntau npaum li cas los xij, lawv yuav tsum tsis txhob ntseeg lawv tus kheej es sawv cais tawm ntawm pawg neeg coob coob mus, los sis xav tias lawv muaj peev xwm sawv tau sib txig sib luag nrog Vajtswv thiab xav tias lawv nyob siab dua ntawm yam muaj sia uas raug tsim los. Txawm tias Vajtswv tau muaj tej tej kev txawj ntau npaum li cas rau koj los xij, los sis Nws tau muab txoj hmoov hlub ntau npaum li cas rau koj, los sis Nws tau coj zoo li cas rau koj, los sis txawm Nws tau muab tej yam peev xwm uas tshwj xeeb rau koj los xij, tsis muaj ib yam ntawm tej no yog koj tej khoom muaj nqis li. Koj yog ib yam muaj sia uas raug tsim los, thiab yog li koj yuav yog ib yam muaj sia uas raug tsim los mus tag ib txhiab ib txhis. Koj yuav tsum tsis txhob xav tias, “Kuv yog ib tug neeg ntxim hlub me me nyob hauv Vajtswv ob txhais tes. Nws yuav tsis tsa tes rau kuv. Vajtswv tus cwj pwm coj rau kuv ib txwm yog ib txoj kev hlub, kev saib xyuas, thiab kev ua tib zoo saib xyuas, nrog rau lub suab ntxhi npliag siab thiab txhawb siab.” Ntawm qhov txawv mas, nyob hauv tus Tswv Tsim ob lub qhov muag, koj zoo tib yam nkaus li lwm cov muaj sia uas raug tsim los xwb; Vajtswv tuaj yeem siv tau koj raws li qhov Nws xav siv, thiab Nws kuj tuaj yeem coj tau koj raws li qhov Nws xav coj, thiab Nws tuaj yeem npaj tau li qhov Nws xav npaj rau koj los ua txhua lub luag hauj lwm rau ntawm txhua hom tib neeg, tej xwm txheej, thiab ntau yam. Qhov no yog txoj kev paub uas tib neeg yuav tsum muaj, thiab txoj kev xav zoo uas lawv yuav tsum muaj. Yog yus tuaj yeem to taub thiab kam lees txais cov lus no, lawv txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yuav loj hlob dua qub, thiab lawv yuav tsim ib kev sib raug zoo raug cai tshaj plaws nrog Nws; yog yus tuaj yeem to taub thiab kam lees txais cov lus no, lawv yuav yoog lawv lub chaw kom haum zoo, nyob rau ntawm lawv lub chaw ntawd, thiab tuav lawv tes dej num.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog los ntawm Kev Nrhiav Qhov Tseeb Nkaus Xwb Yus Thiaj Li Muaj Peev Xwm Paub Vajtswv Tej Kev Ua” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Qhov Dhau Los: 3. Vim li cas cov tsis mloog Vajtswv lus thiaj li tsis raug cawm

Ntxiv Mus: 1. Ib tug moj yam qias vuab tsuab yuav raug yaug kom dawb huv los ntawm kev raug txiav txim, kev rau txim, kev sim siab, thiab kev lim kom tib neeg dawb huv li cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No