1. Ib tug moj yam qias vuab tsuab yuav raug yaug kom dawb huv los ntawm kev raug txiav txim, kev rau txim, kev sim siab, thiab kev lim kom tib neeg dawb huv li cas

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Hnub no Vajtswv txiav txim rau nej, qhuab ntuas nej, thiab rau txim rau nej, tiam sis koj yuav tsum paub tias qhov ntawm koj txoj kev rau txim yog rau koj kom paub koj tus kheej. Nws rau txim, foom tsis zoo, txiav txim, thiab qhuab ntuas kom koj paub koj tus kheej, kom koj tus yam ntxwv thiaj li yuav hloov pauv, thiab, tshaj ntawd ntxiv, kom koj thiaj li yuav paub koj txoj kev tsim nyog, thiab kom pom tias txhua yam ntawm Vajtswv cov dej num yeej ncaj ncees thiab ua raws li Nws tus yam ntxwv thiab kev cheem tsum ntawm Nws txoj hauj lwm, tias Nws ua hauj lwm raws li Nws txoj kev npaj tseg rau tib neeg txoj kev cawm dim, thiab tias Nws yog tus Vajtswv ncaj ncees uas hlub, cawm, txiav txim, thiab qhuab ntuas tib neeg. Yog tias koj tsuas paub tias koj yog neeg muaj meej mom qis, tias koj coj tsis ncaj thiab tsis mloog lus, tiam sis tsis paub tias Vajtswv xav npaj Nws txoj kev cawm dim los ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas uas Nws ua rau hauv koj hnub no, ces koj yuav tsis muaj txoj hau kev tau txais kev paub, tsawg dua qhov koj muaj peev xwm mus tom ntej txuas ntxiv. Vajtswv tsis tau los tua kom tuag los sis rhuav tshem, tiam sis los txiav txim, foom tsis zoo, qhuab ntuas, thiab cawm. Txog thaum Nws li 6,000-xyoo kev npaj cawm tib neeg los txog ze—ua ntej Nws nthuav tawm txog txhua yam kev tshwm sim ntawm tib neeg—Vajtswv txoj hauj lwm hauv ntiaj teb yog rau txoj kev cawm dim; nws lub hom phiaj tsuas yog ua kom cov tib neeg uas hlub Nws ua tiav—ua tib zoo—thiab coj lawv los rau kev zwm rau hauv qab Nws thaj chaw tswj fwm. Txawm hais tias Vajtswv yuav cawm tib neeg li cas los xij, nws yog ua kom muab lawv cais tawm ntawm lawv tus yam phem qub mus; uas yog, Nws cawm lawv los ntawm qhov uas kom lawv nrhiav txoj sia. Yog tias lawv tsis ua li no, ces lawv yuav tsis muaj txoj hau kev los txais Vajtswv txoj kev cawm dim. Kev cawm dim yog Vajtswv Tus Kheej txoj hauj lwm, thiab kev nrhiav txoj sia yog qee yam uas tib neeg yuav tsum ua kom thiaj tau txais kev cawm dim. Hauv tib neeg lub qhov muag, kev cawm dim yog Vajtswv txoj kev hlub, thiab Vajtswv txoj kev hlub tsis tuaj yeem yog kev rau txim, kev txiav txim, thiab kev foom tsis zoo; kev cawm dim yuav tsum muaj kev hlub, kev khuv leej, thiab tshaj ntawd ntxiv, cov lus ntawm kev nplig siab, thiab cov koob hmoov tsis paub kawg uas Vajtswv muab los. Tib neeg ntseeg tias thaum Vajtswv cawm tib neeg, Nws kuj nplig lawv siab los ntawm Nws cov koob hmoov thiab txoj hmoov hlub, kom lawv thiaj li tuaj yeem muab tau lawv lub siab rau Vajtswv. Qhov ntawd hais tau tias, Nws txoj kev txhawb tib neeg yog Nws txoj kev cawm lawv ntag. Hom kev cawm dim zoo li no yog ua tiav los ntawm ib txoj kev sib pom zoo. Tsuas yog thaum Vajtswv pub rau lawv ib puas npaug ntxiv xwb tib neeg thiaj li yuav zwm rau Vajtswv lub npe thiab siv zog ua qhov zoo rau Nws thiab coj yeeb koob los rau Nws. Qhov no tsis yog yam Vajtswv npaj tseg rau noob neej. Vajtswv tau los ua hauj lwm hauv ntiaj teb kom cawm tau cov noob neej uas coj tsis ncaj; tsis muaj kev cuav nyob hauv qhov no. Yog tias muaj, Nws yeej yuav tsis tau los ua Nws txoj hauj lwm rau hauv tib neeg li. Yav dhau los, Nws lub ntsiab ntawm kev cawm dim koom nrog kev qhia tshwm kev hlub thiab kev khuv leej uas loj tshaj plaws, xws li Nws tau muab tag nrho Nws txhua yam rau Ntxwgnyoog los hloov pauv tag nrho noob neej. Tam sim no tsis muaj dab tsi zoo ib yam li yav dhau los: Txoj kev cawm dim uas tau muab rau nej hnub no tshwm sim rau lub sij hawm ntawm hnub kawg, lub sij hawm kev sib cais tawm ntawm txhua yam raws li hom; lub ntsiab ntawm kev cawm dim tsis yog kev hlub los sis kev khuv leej, tiam sis kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, kom tib neeg thiaj li yuav dim tiag. Yog li, txhua yam uas nej tau txais yog kev qhuab ntuas, kev txiav txim, thiab tsis muaj kev hlub, tiam sis paub qhov no: Hauv qhov tsis muaj kev hlub no kiag li tsis muaj kev rau txim me me li. Txawm hais tias Kuv cov lus yuav hnyav npaum li cas, yam tshwm sim rau nej yuav yog dab tsi, tiam sis ob peb lo lus uas tej zaum yuav tshwm tsis muaj kev hlub rau nej kiag li, txawm hais tias Kuv yuav npau taws npaum li cas los, yam uas los rau nej tseem yog cov lus qhuab qhia, thiab Kuv tsis yog txhob txwm rhuav tshem nej los sis muab nej cob rau kev tuag. Qhov no tsis yog txhua qhov tseeb lov? Paub tias niaj hnub tam sim no, txawm hais tias nws yuav yog kev txiav txim ncaj ncees los sis tsis muaj kev hlub kev lim tib neeg kom dawb huv thiab kev qhuab ntuas, txhua yam yog vim kev cawm dim xwb. Txawm hais tias niaj hnub no txhua pab neeg tau raug cais raws li hom los sis pawg ntawm tib neeg uas tau tso cia los, lub hom phiaj ntawm Vajtswv txhua lo lus thiab txoj hauj lwm yog cawm cov uas hlub Vajtswv tiag tiag. Kev txiav txim ncaj ncees yog coj los ntxuav kom tib neeg dawb huv, thiab tsis muaj kev hlub kev lim tib neeg kom dawb huv yog uas tiav los yaug lawv kom dawb huv; cov lus hnyav los sis kev qhuab ntuas ob qho puav leej yog ua tiav los ntxuav kom dawb huv thiab yog ua rau txoj kev cawm dim.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Muab Txoj Koob Hmoov ntawm Lub Meej Mom Tso Rau Ib Sab thiab Nkag Siab Txog Vajtswv Lub Siab Nyiam los Coj Kev Cawm Dim los rau Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Koj yuav tsum tau paub txog Vajtswv txoj kev zoo kawg nkaus, tiav hlo, thiab tsis muaj ib yam uas tib neeg tau los li tiam sis yog rab ntaj thiab suam kiag mus rau hauv lawv lub cev nqaij daim tawv, ib yam li raug kev txom nyem uas tsis muaj hnub kawg, hluav taws kub, txiav txim yam tsis muaj kev hlub tshua kiag li, rau txim, thiab raug foom phem, thiab tej kev sim siab uas tsis muaj hnub kawg. Xws li yog nyob hauv zaj dab neeg thiab qhov tseeb ntawm tes hauj lwm cawm tib neeg. Li cas los xij, tag nrho txhua yam no puav leej hais ncaj nraim txog tib neeg lub cev nqaij daim tawv xwb, thiab tag nrho cov qauv ntawm kev ua siab phem yog lub hom phiaj tsis muaj kev hlub tshua dhau los ntawm tib neeg lub cev nqaij daim tawv (rau qhov tib neeg tsis muaj txim). Txhua yam no tsuas yog txhawm rau Nws lub yeeb koob thiab Nws zaj lus tim khawv, thiab rau Nws txoj kev cawm tib neeg xwb. Qho no twb yog vim tias Nws tes hauj lwm tsis yog txhawm rau tib neeg nkaus xwb, tab sis kuj yog rau tag nrho txhua txoj hau kev, xws li rau kom puv npo Nws txoj kev xav thaum ub thaum Nws tsim tib neeg. Yog li ntawd, tej zaum li cuaj caum feem pua ntawm yam tib neeg tau ntsib uas muaj feem nrog tej kev txom nyem thiab tej kev sim siab ntawm hluav taws, thiab muaj tsawg kawg nkaus, los sis tsis muaj kiag li, yam uas qab zib thiab hnub uas muaj kev zoo siab rau yam ua tib neeg lub cev nqaij daim tawv tau tshawb nrhiav. Haj yam tsawg tshaj mas yog tib neeg muaj peev xwm lom zem nrog lub sij hawm muaj kev zoo siab ntawm lub cev nqaij daim tawv, siv lub sij hawm uas zoo tshaj plaws nrog Vajtswv. Lub cev nqaij daim tawv mas qias neeg, yog li ntawd yam ua tib neeg lub cev nqaij daim tawv pom los sis muaj kev lom zem nrog tsis muaj qab hau dab tsi tiam sis Vajtswv txoj kev rau txim, yog yam uas tib neeg tsis nyiam, xws li tias nws yog qhov tu ncua tsis muaj txoj kev txawj xav li ib txwm muaj lawm. Qho no twb yog vim tias Vajtswv yuav nthuav qhia Nws tus moj yam ncaj ncees, uas yog qhov uas tsis nyiam los ntawm tib neeg, tsis zam tib neeg tej kev ua txhaum, thiab ntxub yeeb ncuab. Vajtswv qhib plho nthuav qhia tag nrho Nws tus moj yam dhau ntawm lub ntsiab uas tsim nyog lawm, yog li xam tag nrho tes hauj lwm ntawm Nws rau-txhiab-xyoo sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog—tes hauj lwm ntawm kev cawm dim pub rau tib neeg txhua tus, thiab kev puas ntsoog ntawm Ntxwgnyoog uas nyob puag thaum ub!

Xaiv tawm los ntawm “Lub Hom Phiaj ntawm Kev Cawm Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tib neeg tsis tuaj yeem hloov pauv lawv tus kheej tus yam ntxwv; lawv yuav tsum tau ntsib kev txiav txim thiab kev rau txim, thiab kev txom nyem thiab kev tsim kho kom zoo, ntawm Vajtswv cov lus, los sis raug rhuav tshem, raug rau txim, thiab raug qhuab qhia los ntawm Nws cov lus. Tsuas yog tom qab ntawd xwb lawv thiaj tuaj yeem ua tiav qhov kev mloog lus thiab kev tso siab rau Vajtswv, thiab thiaj tsis ua dog ua dig rau Nws ntxiv lawm. Nws yog nyob rau hauv qab kev tsim kho kom zoo ntawm Vajtswv cov lus uas ua rau tib neeg cov yam ntxwv hloov pauv. Tsuas yog dhau los ntawm kev tshwm sim, kev txiav txim, kev qhuab ntuas, thiab kev saib xyuas ntawm Nws cov lus xwb lawv thiaj yuav tsis ua phem ntxiv mus lawm, tiam sis yuav dhau los ua neeg ruaj khov thiab siab ntev. Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog lawv muaj cuab kav zwm rau Vajtswv cov lus niaj hnub no, thiab Nws tes dej num, txawm tias nws yuav tsis raws li tib neeg tej kev xav phem los, lawv muaj cuab kav muab tej kev xav phem no tso tseg rau ib sab thiab txaus siab hlo zwm rau.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Uas Tus Yam Ntxwv Tau Hloov Pauv Lawm Yog Cov Paub Qhov Tseeb Ntawm Vajtswv Cov Lus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yog koj xav kom txoj kev lwj liam raug ntxuav kom dawb huv thiab muaj ib qho hloov pauv rau hauv koj lub neej tus moj yam, ces koj yuav tsum muaj ib qho kev hlub rau qhov tseeb thiab muaj peev xwm lees txais qhov tseeb. Kev lees txais qhov tseeb nws txhais tau li cas? Kev lees txais qhov tseeb qhia tau tias txawm koj yuav muaj hom moj yam lwj liam dab tsi los xij, los sis tus zaj loj liab ploog cov kuab lom nyob hauv koj tus yeeb yam li cas los xij, koj lees paub nws thaum nws raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv cov lus, thiab zwm rau cov lus no; koj lees txais tej ntawd yam tsis muaj dab tsi yam txaus siab hlo, tsis muaj kev zam txim los sis sim tuav thiab xaiv, thiab koj los paub koj tus kheej nyob rau ntawm yam uas Nws hais. Qhov no yog lub ntsiab los lees txais Vajtswv cov lus. Txawm tias yam uas Nws hais yuav yog dab tsi los xij, txawm tias Nws cov lus hais tawm yuav chob rau koj lub siab los xij, thiab txawm tias cov lus uas Nws siv yuav zoo li cas los xij, koj tuaj yeem lees txais tej ntawd raws li yam uas Nws hais muaj tseeb, thiab koj tuaj yeem lees paub tej ntawd raws li thaum uas lawv yoog raws qhov muaj tseeb. Koj tuaj yeem zwm rau Vajtswv cov lus txawm tias koj yuav to taub tob txog tej ntawd npaum li cas los xij, thiab koj lees txais thiab zwm rau qhov kaj uas raug nthuav tawm los ntawm tus Vajntsujplig thiab tau sib koom los ntawm koj cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Thaum ib tug neeg zoo li no tau caum raws qhov tseeb mus txog ib theem lawm, nws tuaj yeem tau txais qhov tseeb thiab hloov pauv nws tus moj yam tau. Txawm tias cov neeg uas tsis hlub qhov tseeb no tej zaum yuav tsim nyog xws li kev ua neeg nyob los xij, thaum nws los rau qhov tseeb lawm, lawv yog cov ruam thiab tsis mob siab ua li. Txawm tias tej zaum yuav muaj peev xwm ua tau ob peb yam zoo, thiab tuaj yeem muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv, thiab tuaj yeem tso tseg los xij, lawv tsis tuaj yeem ua tau ib qho hloov rau hauv tus moj yam li.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Thaum tau txais kev txiav txim ntawm Vajtswv cov lus, peb yuav tsum txhob ntshai kev txom nyem, los sis ntshai kev mob, thiab peb yuav tsum txhob ntshai tias tsam Vajtswv cov lus yuav chob peb lub siab. Peb tsim nyog nyeem Nws cov lus hais tawm kom ntau txog seb Nws txiav txim thiab rau txim thiab qhia tshwm peb lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab li cas. Peb yuav tsum nyeem tej no thiab tuav peb tus kheej rau tej no ntxiv mus. Txhob piv lwm tus rau tej no—peb yuav tsum piv peb tus kheej rau tej no xwb. Peb yeej tsis tu ncua ib qho dab tsi ntawm tej no kiag li; peb tuaj yeem koom nrog lawv tau tag nrho. Yog koj tsis ntseeg nws, koj tus kheej cia li mus ntsib nws kiag. Tom qab tau nyeem Vajtswv cov lus tag lawm, qee leej tib neeg tsis muaj cuab kav muab coj los siv rau lawv tus kheej; lawv xav tias ntau feem ntawm cov lus no mas tsis yog rau lawv, tiam sis yog rau lwm tus tib neeg xwb. Piv txwv lis, thaum Vajtswv qhia tshwm tias tib neeg yog neeg vuab tsuab thiab plees, qee tus muam xav tias vim yog lawv mas coj ncaj ncees rau lawv tus txiv yam tsis tseg li, tej lus zoo li ntawd yuav tsis yog hais rau lawv; qee tus muam xav tias vim lawv tseem tsis tau yuav txiv thiab tsis tau sib deev dua li, tej lus zoo li ntawd yeej yuav tsum tsis yog hais rau lawv tib yam nkaus thiab. Qee tus kwv tij xav tias cov lus no tsuas yog hais rau cov poj niam xwb, thiab tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau lawv; qee leej tib neeg ntseeg tias Vajtswv cov lus zoo li no mas tsis zoo mloog kiag li, thiab tsis kam lees txais cov lus no. Muaj qee lub sij hawm qee leej haj tseem hais tias, Vajtswv cov lus mas tsis raug lawm. Tus yeeb yam no puas yog tus yog uas tsim nyog muaj rau Vajtswv cov lus thiab? Tib neeg tsis muaj cuab kav ua tib zoo xav txog lawv tus kheej rau ntawm Vajtswv cov lus. Ntawm no, “vuab tsuab” thiab “plees” yog hais txog tib neeg qhov kev qias vuab tsuab ntawm kev ua plees ua yi. Tsis hais txiv neej los sis poj niam, muaj cuab yig los sis tsis muaj, txhua tus puav leej muaj kev qias vuab tsuab ntawm kev plees kev yi—yog li ntawd nws tsis muaj qhov cuam tshuam nrog koj tau li cas? Vajtswv cov lus qhia tshwm tib neeg cov moj yam qias vuab tsuab; tsis hais txiv neej los sis poj niam, yus theem ntawm txoj kev qias vuab tsuab ces zoo ib yam nkaus xwb. Qhov no tsis yog qhov tseeb lod? Ua ntej thaum yuav ua ib yam dab tsi, peb yuav tsum paub tias peb yuav tsum lees txais txhua los lus uas hais los ntawm Vajtswv, tsis hais cov lus hais tawm no zoo mloog los sis tsis zoo mloog thiab tej ntawd ua rau peb iab siab los sis zoo siab. Nov yog tus yeeb yam uas peb tsim nyog muaj rauVajtswv cov lus. Hom yeeb yam no yog dab tsi? Nws puas yog tus yeeb yam mob siab, tus yeeb yam siab txias, los sis ib tug yeeb yam ntawm kev lees txais tej kev txom nyem? Kuv hais rau nej tias nws puav leej tsis yog tej no ib qho kiag li. Hauv peb txoj kev ntseeg, peb yuav tsum tuav kom ruaj nreeg tias Vajtswv cov lus mas yog qhov tseeb. Vim tej no yog qhov tseeb, peb tsim nyog lees txais tej no tias yog qhov tsim nyog. Tsis hais peb muaj cuab kav los sis tsis muaj cuab kav paub los sis lees nws, peb thawj tug yeeb yam rau Vajtswv cov lus tsim nyog yog ib tug uas lees txais tau huv tib si. Txhua txhia kab ntawm Vajtswv cov lus muaj feem xyuam rau ib tug yam ntxwv tshwj xeeb. Ntawd yog, tsis muaj ib qho ntawm cov kab Nws cov lus hais tawm no hais txog qhov nyob rau sab nraud li, yeej tsis yog cov kev cai nyob sab nraud los sis ib tug qauv ntawm tus cwj pwm hauv tib neeg. Tej no tsis yog zoo li ntawd. Yog koj pom tias txhua kab lus hais tawm los ntawm Vajtswv yog ib hom yooj yim ntawm tib neeg tus cwj pwm los sis qhov tshwm nyob sab nraud xwb, ces koj yeej tsis muaj kev to taub sab kev ntseeg thiab koj tsis to taub tias qhov tseeb yog dab tsi li. Vajtswv cov lus mas tob heev. Cov lus ntawd tob npaum li cas? Txhua yam uas Vajtswv hais, txhua yam uas Nws nthuav tawm, yog hais txog tib neeg cov moj yam qias vuab tsuab, thiab tseem ceeb heev thiab faus cag tob heev nyob hauv lawv lub neej. Cov lus no yog yam tseem ceeb heev, tsis yog tej qhov kev tshwm sim nyob sab nraud, thiab tshwj xeeb tshaj tsis yog cov cwj pwm sab nraud. Kev saib tib neeg los ntawm qhov tshwm sim nyob sab nraud, tej zaum lawv puav leej zoo. Yog li, vim li cas Vajtswv thiaj hais tias qee leej tib neeg mas yog cov ntsuj nplig phem thiab qee leej mas yog cov ntsuj plig tsis huv? Qhov no yog ib qho teeb meem uas tsis muaj peev xwm pom tau rau koj. Vim li ntawd, koj tsis tuaj yeem vam khom rau qhov kev tshwm sim nyob sab nraud los sis yam koj pom los ntawm sab nraud es muab coj los tuav Vajtswv cov lus.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Caum Raws qhov Tseeb thiab txoj Kev ntawm Kev Caum Raws Nws” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Hauv lub ntsiab lus, kev taug Petus txoj kev rau hauv yus txoj kev ntseeg txhais tau tias yog taug txoj kev caum raws qhov tseeb, uas kuj yog txoj kev ntawm kev paub yus tus kheej thiab kev hloov yus tus moj yam tiag tiag. Tsuas yog los ntawm qhov taug raws Petus txoj kev nkaus xwb yus thiaj li yuav raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Yus yuav tsum paub meej tias yuav taug Petus txoj kev li cas, tiag, thiab yuav muab nws coj los xyaum ua raws li cas. Ua ntej tshaj plaws, yus yuav tsum tso yus tus kheej tej kev xav, tej kev caum raws uas tsis yog, thiab tsev neeg thiab tag nrho txhua yam ntawm yus tus kheej cev nqaij daim tawv tseg. Yus yuav tsum tau muab lub siab fij tag nrho rau; qhov ntawd yog, yus yuav tsum fij yus tus kheej kom tag nrho rau Vajtswv txoj lus, tsom ntsoov rau kev noj thiab haus Vajtswv cov lus, npaj ntsees rau kev tshawb fawb qhov tseeb thiab tshawb fawb rau Vajtswv tej kev xav hauv Nws cov lus, thiab sim ua kom nkag siab Vajtswv txoj kev xav rau txhua yam. Qhov no yog lub hauv paus thiab lub tswv yim tseem ceeb tshaj plaws ntawm kev xyaum ua raws. Qhov no yog yam uas Petus tau ua tom qab pom Yexus lawm, thiab nws tsuas yog los ntawm kev xyaum ua raws txoj hau kev no nkaus xwb yus thiaj li tuaj yeem ua tau tiav hlo kom tau zoo tshaj plaws. Kev muab lub siab fij tag nrho rau Vajtswv cov lus yog ntsig txog kev nrhiav qhov tseeb, nrhiav Vajtswv tej kev xav nyob hauv Nws cov lus, tsom ntsoov rau kev nkag siab Vajtswv txoj kev xav, thiab kev to taub thiab muab kom tau ntau qhov tseeb los ntawm Vajtswv cov lus los. Thaum nyeem Nws cov lus, Petus yeej tsis tsom ntsoov kom to taub cov kev qhuab qhia li, nws tsom ntsoov tsawg heev kom tau txais kev paub lub tswv yim muaj laj thawj; dua ntawd, nws tau npaj ntsees rau kev nkag siab qhov tseeb thiab tuav kom tau Vajtswv txoj kev xav, nrog rau ua kom tiav thiab to taub Nws tus moj yam thiab Nws qhov zoo ntxim hlub. Petus kuj tau mob siab ntso kom to taub tej yam ntxwv lwj liam ntawm tib neeg los ntawm Vajtswv cov lus los, nrog rau tib neeg qhov yeeb yam lwj liam thiab qhov ua tsis tau zoo tiag, yog li thiaj ua tau zoo raws txhua feem ntawm Vajtswv tej kev cheem tsum ntawmt ib neeg txhawm rau kom ua tau zoo raws Nws. Petus tau muaj ntau qhov kev xyaum ua raws uas raug raws li Vajtswv cov lus lawm; qhov no yog raug raws li Vajtswv txoj kev xav tshaj plaws lawm, thiab nws yog txoj hau kev zoo tshaj plaws uas ib tug tib neeg tuaj yeem koom tes thaum ntsib pom Vajtswv txoj dej num. Thaum ntsib pom ntau pua qhov kev sim siab los ntawm Vajtswv los, Petus tau tshuaj xyuas nws tus kheej nruj heev piv rau txhua txhua lo lus ntawm Vajtswv qhov kev txiav txim rau tib neeg, txhua txhua los lus ntawm Vajtswv qhov kev nthuav tawm ntawm tib neeg, thiab txhua txhua txoj lus ntawm Vajtswv cov lus txib rau tib neeg, thiab tau sib zog ntso ua kom piav tau lub ntsiab ntawm cov lus no. Nws tau kub siab lug ua tib zoo xav thiab cim txhua lo lus uas Yexus tau hais rau nws, thiab ua kom tau los zoo tshaj plaws. Los ntawm txoj kev xyaum ua raws li no, nws thiaj muaj peev xwm to taub txog nws tus kheej los ntawm Vajtswv cov lus los, thiab tsis yog nws tsuas tau los to taub tej yam ntxwv lwj liam ntau yam ntawm tib neeg nkaus xwb, tab sis kuj tau los to taub tib neeg lub ntsiab tseem ceeb, tus yeeb yam, thiab ntau yam uas tseem ua tsis tau zoo. Qhov no yog yam uas nws txhais tau tias yog kev to taub tseeb ntawm yus tus kheej tiag. Los ntawm Vajtswv cov lus los, Petus tsis yog ua tau tiav hlo txoj kev to taub tseeb ntawm nws tus kheej nkaus xwb, tab sis los ntawm tej yam tau nthuav tawm rau hauv Vajtswv cov lus los—Vajtswv tus moj yam ncaj ncees, yam Nws muaj thiab yog, Vajtswv txoj kev xav rau Nws txoj dej num, Nws cov lus txib ntawm tib neeg ntiaj teb—los ntawm cov lus no los nws thiaj li tau los paub Vajtswv tiav hlo lawm. Nws tau los paub Vajtswv tus moj yam, thiab Nws lub ntsiab tseem ceeb lawm; nws tau los paub thiab to taub txog yam uas Vajtswv muaj thiab yog, nrog rau Vajtswv qhov zoo ntxim hlub thiab Vajtswv cov lus txib rau tib neeg. Txawm tias yav dhau los ntawd Vajtswv tsis hais dab tsi ntau npaum nkaus li yam uas Nws ua rau niaj hnub tam sim no los xij, yam ua tau los rau hauv tej yam no yeej raug ua tau tiav hlo rau hauv Petus lawm. Qhov no yog ib yam nrhiav nyuaj heev thiab muaj nuj nqis heev. Petus tau ua dhau ntau pua qhov kev sim siab lawm, tab sis tsis tau ntsib kev txom nyem yam tsis muaj txiaj ntsim li. Nws tsis yog tau los to taub nws tus kheej los ntawm Vajtswv cov lus los thiab txoj dej num nkaus xwb, tab sis nws kuj tau los paub Vajtswv thiab. Ntxiv rau qhov no, nws tau tsom ntsoov tshwj xeeb rau Vajswv tej kev cheem tsum ntawm tib neeg ntiaj teb nyob hauv Nws cov lus. Hauv yam uas tib neeg yuav tsum ua kom tau zoo raws Vajtswv thiaj li raug raws li Vajtswv txoj kev xav, Petus tau mob siab tshaj rau tej yam no thiab ua tau puv npo meej meej lawm; qhov no yog yam muaj txiaj ntsim tshaj plaws rau nws tus kheej txoj kev to taub qhov tseeb. Txawm Vajtswv tau hais txog yam dab tsi los xij, tsuav cov lus no tuaj yeem dhau tau los ua lub neej txoj sia thiab yog qhov tseeb xwb, ces Petus yeej muaj peev xwm nchuav tej ntawd rau hauv nws lub siab los ua tib zoo xav thiab nquag qhuas tej lus ntawd tas li. Tom qab tau hnov Yexus cov lus tag lawm, nws muaj peev xwm muab tej ntawd khaws rau hauv siab, uas qhia tau tias nws tau tsom ntsoov tshwj xeeb rau Vajtswv cov lus lawm, thiab nws ua tau tshwm sim tiav hlo rau thaum kawg. Qhov ntawd yog, nws muaj peev xwm muab Vajtswv coj lus coj los xyaum ua raws tau ywj siab, xyaum ua raws qhov tseeb yam raug zoo thiab raug raws li Vajtswv txoj kev xav, ua tau tag nrho mus raws li qhov Vajtswv txoj kev xav, thiab tso nws tus kheej tej kev xav thiab tej kev xav hauv nruab siab tseg. Hauv txoj hau kev no, Petus thiaj li paub qhov tseeb ntawm qhov muaj tseeb ntawm Vajtswv cov lus.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Taug Petus Txoj Kev Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Yog koj ntseeg Vajtswv lub hwj chim kav, ces koj yuav tsum ntseeg hais tias tej kev tshwm sim txhua hnub, tsis hais zoo los phem, mas tsis yog lam nyob lam tshwm sim xwb. Tsis yog ib tug neeg twg txhob txwm ua nyuab rau koj los sis tsom ntsoov koj xwb; qhov no ces puav leej yog Vajtswv npaj tseg lawm. Vim li cas Vajtswv thiaj li muaj kev coj kev qhia tag nrho tej yam li no? Nws tsis yog yuav nthuav tawm koj seb koj yog leej twg los sis muab koj lub qe qhia tshwm; kev qhia tshwm koj ntawd tsis yog lub hom phiaj kawg. Lub hom phiaj yog yuav ua kom koj zoo tiav log thiab cawm koj. Vajtswv ua li ntawd tau li cas? Nws piv qhov ua kom koj paub txog koj tus kheej tus moj yam qias vuab tsuab, txog koj tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb, txog tej yam koj ua tsis tau zoo, thiab txog tej yam koj tsis muaj. Tsuas yog paub tej yam no thiab muaj kev to taub meej txog lawv xwb mas koj thiaj li muaj peev xwm nrhiav tau qhov tseeb thiab maj mam muab koj tus moj yam qias vuab tsuab ntawd tshem pom tseg tau. Qhov no yog Vajtswv muab ib lub cib fim rau koj. Koj yuav tsum paub hais tias yuav txeeb kiag lub cib fim no li cas, thiab koj yuav tsum tsis txhob tsoo tob hau nrog Vajtswv. Muab hais kiag ces, thaum ntsib tib neeg, teeb meem, thiab tej yam uas Vajtswv npaj rau ib ncig ntawm koj, tsis txhob xav tas mus li hais tias cas txhua yam yuav tsis zoo li qhov koj xav kom lawv zoo li; tsis txhob xav khiav kom dim lawv tas mus li los sis cem tas mus li thiab to taub yuam kev Vajtswv. Yog koj pheej ua li tej no tas mus li xwb, ces tsis yog koj tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm, thiab qhov ntawd yuav ua ib qho nyuab rau koj los to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb. Thaum twg los xij uas koj ntsib tej yam koj tsis to taub tag nrho, thaum ua muaj ib qho teeb meem tshwm sim tuaj, koj yuav tsum xyaum nyoo. Koj yuav tsum pib los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab thov Vajtswv kom ntau ntxiv. Ua li ntawd, ua ntej koj paub nws, muaj ib qho kev txawv txav yuav tshwm sim rau koj tus yam ntxwv nruab nrog, thiab koj yuav muaj peev xwm nrhiav qhov tseeb los daws koj qhov teeb meem. Zoo li ntawd, koj yuav muaj peev xwm tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm. Thaum qhov no tshwm sim, qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb yuav tshwm sim nyob rau hauv koj, thiab qhov no yog qhov uas koj yuav nce qib thiab mus dhau qhov kev pauv hloov no thiab muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, koj kuj yuav muaj tus yeeb yam, thiab muaj tus yeeb yam ntawd ces yog muaj txoj sia. Yog ib tug twg pheej ua neej nyob raws li ib tug moj yam phem qias vuab tsuab xwb, ces tsis hais lawv yuav kub siab los sis muaj dag zog loj npaum li cas li, lawv yeej tseem tsis tau raug xam tau hais tias muaj tus yeeb yam, los sis txoj sia.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Kom Tau Qhov Tseeb, Koj Yuav Tsum Kawm Los Ntawm Tib Neeg, Tej Xwm Txheej, thiab Tej Yam Nyob Ib Ncig Koj” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Tib neeg tus moj yam lwj liam zais npog rau hauv lawv txhua txoj kev xav thiab lub tswv yim, rau hauv tej kev txhawb siab ntsws rau lawv txhua txoj kev nqis tes ua; nws zais npog rau hauv txhua txoj kev xam pom uas tib neeg muaj rau txhua yam thiab nyob hauv txhua txoj kev xav, kev to taub, kev xam pom thiab kev ntshaw uas lawv muaj nyob hauv lawv lub tswv yim rau txhua yam uas Vajtswv ua. Nws raug npog cia rau hauv tej yam no lawm. Thiab Vajtswv ua dab tsi? Vajtswv ua li cas rau tib neeg txog tej yam no? Nws npaj tej cheeb tsam ib puag ncig los muab koj nthuav tawm. Nws tsis yog tias yuav muab koj nthuav tawm xwb, tiam sis Nws kuj yuav txiav txim rau koj thiab. Thaum koj muab koj tus yam ntxwv qias vuab tsuab nthuav tawm, thaum koj muaj cov kev xav thiab tswv yim uas tawm tsam Vajtswv, thaum koj muaj tus yam ntxwv thiab kev xam pom uas nrog Vajtswv sib cav, thaum koj muaj tus yam ntxwv uas ua rau koj to taub Vajtswv yuam kev, los sis tawm tsam Nws, ces Vajtswv yuav cem koj, txiav txim rau koj, thiab qhuab ntuas koj, thiab tej zaum Nws haj tseem yuav rau txim rau koj thiab qhuab qhia koj. Lub hom phiaj ntawm qhov kev qhuab ntuas thiab cem koj ntawd yog dab tsi? Nws yog los ua kom koj nkag siab tias yam koj xav ntawd yog tib neeg tej kev xav phem, thiab tias tej uas koj xav ntawd tsis yog lawm; tej uas txhawb koj lub siab yog yug los ntawm Ntxwgnyoog los, tej ntawd keeb xeeb tawm los ntawm noob neej lub siab nyiam los, tej ntawd tsis sawv cev rau Vajtswv, tej ntawd tsis sib haum nrog Vajtswv, tej ntawd ua tsis tau kom Vajtswv tej kev npaj tiav, tej ntawd qias thiab Vajtswv ntxub heev, tej ntawd ua rau Nws npau taws, thiab haj tseem thab kom Nws foom tsis zoo thiab. Tom qab ras dheev txog qhov no lawm, koj yuav muaj peev xwm hloov pauv tej uas txhawb koj lub siab. Thiab tej ntawd hloov pauv tau li cas? Ua tej tshaj plaws, koj yuav tsum zwm rau qhov uas Vajtswv ua zoo rau koj, thiab zwm rau tej cheeb tsam ib puag ncig thiab tib neeg, tej tseem ceeb, thiab tej uas Nws teeb tseg rau koj lawm; tsis txhob liam lwm tus, tsis txhob hais tias tim ub tim no, thiab tsis txhob khiav tawm ntawm koj lub luag hauj lwm mus. Qhov ob, nrhiav qhov tseeb uas tib neeg tsim nyog xyaum ua thiab to taub qhov tseeb thaum Vajtswv ua yam Nws ua. Vajtswv hais kom koj nkag siab tej no. Nws xav kom koj paub txog koj tus yam ntxwv qias vuab tsuab thiab lub ntsiab tseeb uas phem, kom koj muaj peev xwm los zwm rau tej cheeb tsam ib puag ncig uas Nws npaj rau koj lawm, thiab thaum kawg, kom koj muaj peev xwm los xyaum ua yam Nws cheem tsum ntawm koj kom mus raws li Nws lub siab nyiam, thiab kom muaj peev xwm ua tau raws li Nws lub siab nyiam. Ces koj thiaj li yuav dhau txoj kev tshuaj xyuas no.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Yus Yog Tus Uas Mloog Lus Tiag Tiag Xwb Mas Thiaj Li Muaj Kev Ntseeg Tiag” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Thaum tab tom raug kev sim siab, nws yog ib yam uas tib neeg yeej ib txwm qaug zog, los sis muaj kev xav phem nyob hauv lawv, los sis tu ncua kev kom pom tseeb rau Vajtswv lub siab nyiam los sis lawv txoj kev ua. Tiam sis qhov twg los xij, koj yuav tsum muaj kev ntseeg rau Vajtswv txoj hauj lwm, thiab tsis txhob tsis lees paub Vajtswv, ib yam li Yauj. Txawm hais tias Yauj qaug zog thiab tau foom phem rau nws hnub yug los, nws tsis tau tsis lees tias txhua yam hauv noob neej lub neej puav leej yog Yehauvas pub los, thiab Yehauvas los kuj yog Tus uas muab txhua yam tshem tawm mus thiab. Txawm hais tias nws yuav raug sim li cas los xij, nws tseem tuav rawv txoj kev ntseeg no. Nyob hauv koj txoj kev paub, tsis hais txoj kev tsim kho kom zoo uas koj raug los ntawm Vajtswv cov lus, yam uas Vajtswv cheem tsum kom noob neej ua, qhov luv luv, yog lawv txoj kev ntseeg thiab lawv txoj kev hlub Nws. Yam uas Nws ua kom zoo tshaj plaws los ntawm txoj kev ua hauj lwm li no yog tib neeg txoj kev ntseeg, kev hlub, thiab kev ntshaw. Vajtswv ua txoj hauj lwm ntawm kev ua kom zoo tshaj plaws rau tib neeg, thiab lawv tsis tuaj yeem pom nws, tsis tuaj yeem paub nws; nyob hauv cov xwm txheej zoo li no, koj txoj kev ntseeg yog qhov cheem tsum. Tib neeg txoj kev ntseeg yog qhov cheem tsum thaum muaj qee yam uas lub qhov muag tsis tuaj yeem pom tau, thiab koj txoj kev ntseeg yog qhov cheem tsum thaum koj tsis tuaj yeem tso koj cov kev xav phem mus. Thaum koj tsis muaj kev pom meej txog Vajtswv txoj hauj lwm, yam uas cheem tsum ntawm koj yog kom muaj kev ntseeg thiab kom muaj txoj kev sawv khov kho thiab sawv ua tim khawv. Thaum Yauj nce txog qib no lawm, Vajtswv tshwm los rau nws pom thiab hais lus rau nws. Qhov ntawd yog tias, nws tsuas yog los ntawm koj txoj kev ntseeg xwb, uas koj thiaj li muaj peev xwm pom Vajtswv, thiab thaum koj muaj kev ntseeg lawm Vajtswv yuav ua kom koj zoo tshaj plaws. Yog tsis muaj kev ntseeg, Nws tsis tuaj yeem ua tau li no. Vajtswv yuav muab pub rau koj txhua yam uas koj xav tau. Yog tias koj tsis muaj kev ntseeg, ces koj yuav tsis raug ua kom zoo tshaj plaws thiab koj yuav tsis muaj peev xwm pom Vajtswv cov dej num, yuav haj yam tsis pom Nws lub hwj chim uas loj kawg nkaus. Thaum koj muaj kev ntseeg uas koj yuav pom Nws cov dej num hauv koj txoj kev paub tseeb, ces Vajtswv yuav tshwm los rau koj pom, thiab Nws yuav qhia koj thiab coj koj sab hauv tuaj. Yog tsis muaj txoj kev ntseeg ntawd, Vajtswv yuav tsis muaj peev xwm ua tau li ntawd tau. Yog tias koj tsis muaj kev cia siab rau Vajtswv, koj yuav ua li cas muaj peev xwm paub txog Nws txoj hauj lwm? Yog li ntawd, tsuas yog thaum koj muaj txoj kev ntseeg thiab koj tsis txhob muaj kev ua xyem xyav rau Vajtswv xwb, tsuas yog thaum koj muaj kev ntseeg tseeb rau Nws thiab xwb txawm Nws yuav ua dab tsi los xij, Nws yuav qhia koj thiab qhia koj kom paub qhov tseeb los ntawm koj cov kev paub, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li yuav muaj peev xwm pom Nws cov dej num. Txhua yam no tau ua tiav los ntawm kev ntseeg. Txoj kev ntseeg tsuas muaj los ntawm kev tsim kho kom zoo xwb, thiab yog tsis muaj kev tsim kho kom zoo, ces txoj kev ntseeg tsis tuaj yeem txhim kho tau. Lo lus, “kev ntseeg,” no hais txog dab tsi? Kev ntseeg yog qhov tseem tseem kev ntseeg thiab lub siab dawb paug uas tib neeg yuav tsum muaj thaum lawv ntsia tsis pom los sis tuav tsis tau ib yam dab tsi li, thaum uas Vajtswv txoj hauj lwm tsis haum rau noob neej cov kev xav phem, thaum uas nws tshaj noob neej txoj kev ncav cuag lawm. Qhov no yog txoj kev ntseeg uas Kuv hais txog. Tib neeg xav tau kev ntseeg thaum lub sij hawm muaj kev txom nyem thiab kev tsim kho kom zoo, thiab kev ntseeg yog qee yam uas lawv kev tsim kho kom zoo qab los; kev tsim kho kom zoo thiab kev ntseeg tsis tuaj yeem muab sib cais tau li. Txawm Vajtswv yuav ua hauj lwm li cas los xij, thiab txawm txhua yam nyob ib puag ncig koj yuav zoo li cas los xij, koj muaj peev xwm ua lub neej thiab nrhiav qhov tseeb, thiab tshawb nrhiav kev paub txog Vajtswv txoj hauj lwm, thiab muaj kev nkag siab txog Nws cov dej num, thiab koj yuav muaj peev xwm ua raws nraim li qhov tseeb. Ua li ntawd yog qhov uas muaj kev ntseeg tseeb, thiab ua li ntawd qhia tau hais tias koj tsis tau poob kev ntseeg Vajtswv. Koj yuav muaj kev ntseeg tseeb rau Vajtswv yog tias koj muaj peev xwm ua tau lub siab ntev nrhiav ua qhov tseeb los ntawm kev tsim kho kom zoo, yog tias koj muaj peev xwm hlub Vajtswv tiag tiag thiab tsis tsim kho kev ua xyem xyav txog Nws, yog tias txawm Nws yuav ua dab tsi los xij koj tseem ua qhov tseeb kom Nws zoo siab, thiab yog tias koj muaj peev xwm nrhiav tau Nws lub siab nyiam uas nyob tob tshaj plaws thiab ua tib zoo txiav txim siab txog Nws lub siab nyiam. Yav dhau los, thaum Vajtswv tau hais tias koj yuav kav tam li ib tug vajntxwv, koj tau hlub Nws, thiab thaum Nws nthuav qhia Nws Tus Kheej rau koj, koj ua raws li Nws hais. Tiam sis tam sim no Vajtswv tau khiav nkaum lawm, koj tsis tuaj yeem pom Nws, thiab teeb meem tau los raug koj—koj puas yuav tsis muaj kev cia siab rau Vajtswv tam sim no? Yog li, koj yuav tsum niaj hnub ua lub neej thiab nrhiav kev kom ua kom tau raws li Vajtswv lub siab nyiam. Qhov no hu hais tias txoj tseem tseem kev ntseeg, thiab qhov no yog txoj kev hlub uas tseeb tshaj plaws thiab zoo tshaj plaws.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum tseem tab tom raug kev sim siab, txawm tias koj tsis paub txog yam Vajtswv xav ua thiab yam dej num uas Nws xav ua kom tiav los xij, koj yuav tsum paub tias Vajtswv tej kev xav rau tib neeg yeej ib txwm zoo. Yog koj muaj siab caum Nws tiag tiag ces Nws yuav tsis tso koj tseg li, thiab thaum kawg Nws yeej yuav ua kom koj zoo tiav log, thiab coj tib neeg mus rau ib lub hom phiaj tsim nyog. Txawm tias Vajtswv qhov kev sim tib neeg siab tam sim no yuav zoo li cas los xij, thaum los txog ib hnub twg Nws yuav muab qhov ua tau los kom tsim nyog rau tib neeg thiab yuav muab txiaj ntsig kom tsim nyog rau lawv raws li qhov lawv tau ua. Vajtswv yuav tsis coj tib neeg mus rau ib thaj chaw twg thiab cia li lam muab lawv ntiab tawm thiab tsis quav ntsej txog lawv. Qhov no yog vim hais tias Vajtswv yog tus ntseeg tau. Thaum lub sij hawm no, Vajntsujplig tab tom ua tes dej num ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv. Nws tab tom lim ib tug zuj zus kom dawb huv. Hauv cov kauj ruam ntawm tes dej num ntawd raug teeb muaj xws li kev sim siab ntawm kev tuag thiab kev sim siab ntawm kev rau txim, kev lim tib neeg kom dawb huv raug ua raws li cov lus hais. Rau cov tib neeg uas paub txog Vajtswv tes dej num, lawv yuav tsum xub to taub ua ntej txog Nws tes dej num tam sim no thiab seb tib neeg yuav sib koom tes li cas tso. Qhov tseeb, tej no yog yam uas sawv daws yuav tsum to taub. Txawm Vajtswv yuav ua dab tsi los xij, txawm nws yuav yog kev lim tib neeg kom dawb huv los xij los sis txawm Nws tsis hais lus tawm li los xij, yeej tsis muaj ib kauj ruam ntawm Vajtswv tes dej num yuav haum nrog tib neeg tej kev xav phem li. Txhua kauj ruam ntawm Nws tes dej num yuav rhuav tshem thiab tsoo tib neeg tej kev xav phem kom ntsoog thiab kom tawg du lug. Tej no yog Nws tes dej num. Tab sis koj yuav tsum ntseeg tias, txij thaum Vajtswv tes dej num ua los txog ib kauj ruam twg, txawm yuav muaj dab tsi tshwm sim los xij Nws yuav tsis tua txhua tus tib neeg kom tuag. Nws muab tej lus cog tseg thiab koob hmoov rau tib neeg, thiab tag nrho cov neeg uas caum Nws yuav muaj peev xwm tau txais Nws tej koob hmoov, tab sis cov neeg uas tsis caum ces yuav raug Vajtswv muab ntiab tawm. Qhov no yuav nce raws li koj txoj kev caum. Txawm tias yuav muaj dab tsi ntxiv los xij, koj yuav tsum ntseeg tias thaum Vajtswv tes dej num raug ua tiav lawm, txhua leej txhua tus nyias yuav muaj nyias lub hom phiaj tsim nyog. Vajtswv yeej npaj tej kev cia siab zoo rau tib neeg lawm, tab sis yog tsis muaj kev caum lawv yuav tsis tau dab tsi. Tam sim no koj yuav tsum muaj peev xwm pom qhov no—Vajtswv txoj kev lim tib neeg kom dawb huv thiab Nws txoj kev qhuab ntuas ntawm tib neeg yog Nws tes dej num, tab sis ntawm lawv tus kheej ces yuav tsum caum kev hloov tus moj yam txhua lub sij hawm. Hauv koj txoj kev xyaum ua tiag, koj yuav tsum xub paub tias yuav noj thiab haus Vajtswv cov lus li cas tso; koj yuav tsum nrhiav hauv Nws cov lus seb koj yuav nkag mus rau qhov twg thiab tej yam uas koj tus kheej ua tsis tau zoo txaus, koj yuav tsum nrhiav kom to taub qhov tseeb rau hauv koj txoj kev xyaum ua tiag, thiab yuav tsum muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua raws thiab sim ua raws li ntawd. Kev noj thiab haus Vajtswv cov lus yog ib qho yeeb yam tshwj xeeb. Ntxiv rau qhov no, lub neej ntawm pawg ntseeg yuav tsum muab tuav cia, koj yuav tsum muaj lub neej ntawm sab ntsujplig li qhov ib txwm muaj, thiab koj yuav tsum muaj peev xwm muab tag nrho koj tus yeeb yam tam sim no cob rau Vajtswv. Txawm tias Nws tes dej num yuav hloov pauv los xij, koj lub neej ntawm sab ntsujplig yuav tsum nyob li qhov ib txwm muaj. Kev ua neej ntawm sab ntsujplig thiaj li ua rau tuav tau koj txoj kev paub qhov tseeb uas ib txwm muaj. Txawm Vajtswv yuav ua dab tsi los xij, koj yuav tsum ua koj lub neej ntawm sab ntsujplig txuas mus ntxiv yam tsis tu ncua thiab ua kom puv npo rau koj tes hauj lwm. Qhov no yog qhov tib neeg yuav tsum tau ua.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Tuav Koj Txoj Kev Fij Ncaj Ncees rau Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nws yog thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv iab iab uas tib neeg tuaj yeem poob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias yam yooj yim heev, yog li koj yuav tsum hlub Vajtswv li cas thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv zoo li no? Koj yuav tsum rub tag nrho koj txoj kev xav, tso koj lub siab rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab muab koj lub sij hawm kawg los siv rau Nws. Txawm Vajtswv yuav lim koj kom dawb huv li cas los xij, koj yuav tsum muaj peev xwm muab qhov kev tseeb coj los xyaum ua kom txaus Vajtswv lub siab nyiam thiab koj yuav tsum coj txoj kev tseeb hauv koj tus kheej los nrhiav Vajtswv thiab nrhiav kev sib txuas lus. Thaum lub sij hawm zoo li no, koj yim huab nyob ntsiag to, ces koj yim huab tsis zoo thiab koj yim huab poob qab yooj yim. Thaum uas nws yog ib qho cheem tsum rau koj ua dej num pab koj lub luag hauj lwm, txawm hais tias koj yuav pab tsis tau zoo los xij, los koj ua li koj ua tau, thiab ua li ntawd yam tsis siv ib yam dab tsi ntau tshaj koj txoj kev hlub Vajtswv; txawm hais tias lwm tus yuav hais li cas los xij—txawm lawv yuav hais tias koj ua tau zoo heev, los sis koj ua tau phem heev—koj txoj kev ua yeej yog lawm, thiab koj tsis qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, rau qhov koj ua ncaj ncees rau Vajtswv. Thaum lwm tus nkag siab koj yuam kev, koj tuaj yeem thov Vajtswv thiab hais tias: “Au Vajtswv! Kuv tsis thov kom lwm tus ua siab ntev rau kuv los sis ua zoo rau kuv, los sis tsis kom lawv nkag siab los sis pom zoo rau kuv. Kuv tsuas thov kom kuv muaj peev xwm hlub taus Koj hauv kuv lub siab xwb, kom kuv muaj kev nyab xeeb hauv kuv lub siab, thiab kom kuv lub siab kaj. Kuv tsis thov kom lwm tus qhuas kuv, los sis hwm kuv rau lub sam xeeb; kuv tsuas yog xav ua kom Koj txaus siab los ntawm kuv lub siab xwb; kuv ua dej num txhua yam li kuv ua tau los pab kuv lub luag hauj lwm, thiab txawm tias kuv yog neeg ruam ruam, tsis muaj peev xwm thiab dig muag los, kuv paub tias Koj hlub kuv, thiab kuv zoo siab hlo tso txhua yam uas kuv muaj rau Koj.” Thaum uas koj thov Vajtswv li no lawm, koj txoj kev hlub Vajtswv yuav tshwm los, thiab koj lub siab yuav tau nyob kaj lug. Qhov no yog yam txhais tau tias yog kev hlub Vajtswv. Raws li koj twb paub dhau los lawm, koj yuav ua tsis tau ob zaug thiab ua tiav ib zaug xwb, los sis ua tsis tau tsib zaug thiab ua tiav ob zaug xwb, raws li koj paub los ntawm qhov no, tsuas yog lees txoj kev ua tsis tau xwb koj thiaj li yuav pom Vajtswv txoj kev hlub thiab nrhiav pom yam uas koj tu ncua. Thaum koj ntsib tej xwm txheej zoo li no rau zaum tom ntej, koj yuav tsum ua tib zoo saib koj tus kheej, txhim kho koj txhua kauj ruam, thiab thov Vajtswv heev dua qub. Koj yuav maj mam muaj peev xwm kov yeej cov xwm txheej zoo li no. Thaum qhov ntawd tshwm sim, koj cov lus thov tau txais txiaj ntsig lawm. Thaum koj pom tias koj tau ua tiav rau zaum no lawm, koj yuav zoo siab twj ywm, thiab thaum koj thov Vajtswv koj yuav muaj peev xwm hnov Vajtswv, thiab paub tau tias Vajntsujplig Dawb Huv tsis tau ncaim koj mus—tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj yuav paub tias Vajtswv ua hauj lwm hauv koj li cas. Kev xyaum ua li no yuav muab ib txoj hau kev rau koj mus muaj kev paub.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas yog los ntawm Kev Raug Kev Lim Tib Neeg Kom Dawb Huv Xwb Tib Neeg Thiaj Li Yuav Muaj Txoj Kev Hlub Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Rau txhua kauj ruam ntawm Vajtswv tes dej num, nws muaj ib txoj hau kev uas tib neeg yuav tsum tau koom tes. Vajtswv lim tib neeg kom dawb huv yog li lawv thiaj muaj kev ruaj siab rau thaum lawv raug tej kev lim tib neeg kom dawb huv. Vajtswv ua kom tib neeg zoo tiav log los yog li lawv thiaj muaj kev ruaj siab raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv thiab txaus siab kam lees txais Nws tej kev lim tib neeg kom dawb huv thiab kam cia raug saib xyuas thiab raug qhuab qhia los ntawm Vajtswv. Vajtswv tus Vajntsujplig ua tes dej num rau hauv tib neeg txhawm rau muab kev qhuab qhia thiab kev to taub zoo rau lawv, thiab kom lawv muaj kev koom tes nrog Nws thiab xyaum ua. Vajtswv tsis hais dab tsi rau thaum lub sij hawm ua kev lim tib neeg kom dawb huv. Nws tsis hais Nws lub suab lus tawm li, tab sis tseem muaj tes dej num rau tib neeg ua. Koj yuav tsum tuav yam koj twb muaj lawm, koj tseem yuav tsum muaj peev xwm thov Vajtswv, mus ze Vajtswv, thiab ua tim khawv rau ntawm Vajtswv xub ntiag; kev ua li no koj thiaj ua koj tus kheej tes hauj lwm tiav log. Nej txhua tus yuav tsum pom tseeb los ntawm Vajtswv tes dej num tiass Nws tej kev sim siab ntawm tib neeg txoj kev ruaj siab thiab txoj kev hlub uas hais kom lawv yuav tsum tau thov Vajtswv kom ntau ntxiv, thiab lawv yuav tsum nquag saj Vajtswv cov lus rau ntawm Nws xub ntiag. Yog Vajtswv qhia koj thiab koj to taub Nws txoj kev xav, tiam sis koj tsis muab tej no coj los xyaum ua kiag, koj yuav tsis tau dab tsi hlo li. Thaum koj muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua, yuav ua rau koj muaj peev xwm thov Nws, thiab thaum koj saj Nws cov lus koj yuav tsum los rau ntawm Nws xub ntiag thiab nrhiav thiab muaj kev ruaj siab kom puv npo rau Nws, yam tsis hnov tag kev cia siab los sis tsis ntab ntws dab tsi. Cov neeg uas tsis muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua kiag kom puv npo rau thaum tuaj sib ntsib, yuav poob rau txoj kev txaus ntuj thaum lawv rov qab mus tsev. Tseem muaj qee leej uas tsis xav tuaj sib ntsib ua ke. Yog li, koj yuav tsum pom tseeb tes hauj lwm uas tib neeg yuav tsum ua kom tiav hlo. Koj tsis tas yuav tsum paub Vajtswv txoj kev xav seb yog dab tsi, tab sis koj muaj peev xwm ua koj tes hauj lwm, koj muaj peev xwm thov vajtswv thaum koj yuav tsum tau thov, koj muaj peev xwm xyaum ua raws qhov tseeb thaum koj yuav tsum tau ua, thiab koj muaj peev xwm ua yam uas tib neeg tsim nyog ua. Koj muaj peev xwm tuav koj lub zeem muag kom tau raws li qhov qub. Kev ua tau raws li no, koj yuav muaj peev xwm lees txais Vajtswv tes dej num kauj ruam tom ntej. Thaum Vajtswv zais npog kev ua tes dej num, nws yog ib qho teeb meem yog koj tsis nrhiav. Thaum Nws hais lus thiab qhia tej lus ntseeg rau hauv lub sij hawm sawv daws tuaj sib koom, koj mob siab mloog, tab sis thaum Nws tsis hais lus lawm ces koj tsis muaj lub zog thiab tig rov qab. Hom neeg dab tsi thiaj ua li no? Qhov no yog ib tug neeg uas tsuas lawv qab raws pawg tsiaj xwb. Lawv tsis muaj kev khov kho, tsis muaj lus tim khawv, thiab tsis muaj zeem muag! Cov neeg feem coob yeej zoo li no. Yog koj ua raws li txoj kev no mus ntxiv, ib hnub twg thaum koj ntsib ib qho kev sim siab loj, koj yuav poob rau kev rau txim. Kev ua lub siab khov kho yog ib qho tseem ceeb heev rau Vajtswv tus txheej txheem kev tsim ua kom tib neeg zoo tiav log. Yog koj tsis muaj qhov ua xyem xyav rau ib kauj ruam ntawm Vajtswv tes dej num, yog koj ua tib neeg tes hauj lwm tau tiav hlo, yog koj tuav lub siab ncaj ncees txog yam uas Vajtswv hais kom koj xyaum ua, qhov ntawd yog qhov koj nco qab txog Vajtswv tej lus qhia, thiab txawm tias Nws yuav ua dab tsi rau tiam tam sim no los xij koj yuav tsum tsis muaj qhov ua xyem xyav txog Nws tes dej num, tuav koj txoj kev khov kho li qhov qub, tuav koj lo lus ua tim khawv, thiab yuav tsum ua kom muaj yeej txhua kauj ruam, ces thaum kawg koj yuav raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv thiab raug ua ib tug neeg muaj yeej. Yog koj muaj peev xwm tuav khov kho kom dhau txhua kauj ruam ntawm Vajtswv tej kev sim siab, thiab yog koj tseem muaj peev xwm tuav khov kho kom mus txog thaum kawg, ces koj yog ib tug muaj yeej, koj yog ib tug uas raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Tuav Koj Txoj Kev Fij Ncaj Ncees rau Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nyob rau lub sij hawm kawg nej yuav tsum ua tim khawv rau Vajtswv. Tsis hais nej txoj kev txom nyem yuav loj npaum li cas, koj tsim nyog taug kev mus kom txog thaum kawg, thiab kom kawg koj tus pa, koj yuav tsum ncaj ncees rau Vajtswv thiab ntawm Vajtswv txoj kev hlub tshua; tsuas yog qhov no xwb thiaj yog kev hlub Vajtswv tiag tiag, thiab tsuas yog qhov no xwb thiaj yog qhov kev ua tim khawv muaj zog thiab zoo kawg nkaus. Thaum koj raug sim siab los ntawm Ntxwgnyoog, koj yuav tsum hais tias: “Kuv lub siab yog Vajtswv li, thiab Vajtswv twb muab tau kuv lawm. Kuv tsis tuaj yeem ua rau koj txaus siab tau—Kuv yuav tsum fij txhua yam ua rau kom Vajtswv txaus siab.” Koj yim ua rau Vajtswv txaus siab ntau npaum li cas, ces Vajtswv yim foom hmoov ntau rau koj thiab yuav muaj kev hlub ruaj khov rau Vajtswv ntau npau li ntawd; kuj zoo ib yam li ntawd, koj yuav muaj kev ntseeg thiab kev ruaj siab, thiab yuav hnov tias tsis muaj dab tsi muaj nqis tshaj los sis tseem ceeb tshaj ib txoj sia ua neej nyob hlub Vajtswv. Nws tuaj yeem hais tau tias tib neeg muaj kev hlub rau Vajtswv tab sis tsis tu siab. Txawm tias muaj ntau zaus thaum koj cev nqaij daim tawv tau qaug zog thiab koj raug kev txom nyem los ntawm ntau yam teeb meem tiag, nyob rau cov sij hawm no koj yuav vam khom rau Vajtswv tiag tiag, thiab nyob hauv koj tus ntsuj plig koj yuav tau txais kev nplij siab, thiab koj yuav paub txog qhov tseeb, thiab koj muaj ib yam dab tsi vam khom txog. Ntawm txoj hau kev no, koj yuav muaj cuab kav kov yeej ntau yam ib puag ncig ntawm koj, yog li ntawd koj yuav tsis yws txog Vajtswv vim cov kev mob kev txom nyem uas koj tau ntsib dhau los lawm. Tab sis, koj yuav xav hu nkauj, seev cev, thiab thov Vajtswv, koom ua ke thiab sib tham, muab lo lus xav rau Vajtswv, thiab koj yuav hnov tias txhua tus tib neeg, xwm txheej, tej nyob ib ncig koj yog Vajtswv ua tus npaj tseg thiab zoo rau koj heev. Yog koj tsis hlub Vajtswv, yam uas koj ntsia pom yuav yog ib yam ntxim ntxub rau koj thiab yuav tsis muaj yam twg ua rau koj txaus siab hlo li; hauv koj tus ntsuj nplig yuav tsis muaj kev ywj pheej tab sis tsuas muaj kev poob nqes, koj lub siab tsuas muaj kev yws txog Vajtswv tas li, thiab koj yuav ib txwm hnov tias koj raug kev tsim txom ntau heev, thiab ntawd mas tsis ncaj ncees kiag li. Yog koj tsis tshawb nrhiav txhawm rau kev zoo siab, tsuas ua txhawm rau Vajtswv txoj kev txaus siab thiab tsis raug kev iab liam los ntawm Ntxwgnyoog, ces txoj kev tshawb nrhiav ntawd yuav ua rau koj muaj txoj kev hlub Vajtswv ruaj khov. Tib neeg muaj cuab kav ua txhua yam uas hais los ntawm Vajtswv, thiab txhua yam uas nws ua muaj cuab kav ua kom Vajtswv txaus siab—qhov no yog qhov txhais tau txog kev muaj txoj kev tseeb. Kev tshawb nrhiav kev txaus siab ntawm Vajtswv yog kev siv koj txoj kev hlub rau Vajtswv, muab Nws cov lus coj los xyaum ua raws; tsis hais nyob rau lub sij hawm twg—txawm tias lwm tus tsis muaj zog—nyob sab hauv koj tseem tsuav ib lub siab uas hlub Vajtswv, uas xav paub thiab nco ntsoov Vajtswv heev. Qhov no yog lub siab tseeb tiag. Koj lub siab zoo npaum li cas yog nyob rau ntawm seb koj muaj txoj kev hlub Vajtswv ntau npaum li cas, nyob rau ntawm seb koj puas muaj cuab kav sawv tau ruaj khov thaum raug sim, txawm koj qaug zog thaum ntsib ib yam xwm txheej ib puag ncig, thiab seb koj puas tuaj yeem sawv ruaj nreeg thaum koj cov kwv tij thiab cov muam tsis lees txais koj; qhov tseeb yuav tshwm sim tuaj zoo li cas, yog qhia tau los ntawm seb koj hlub Vajtsw zoo li cas. Nws tuaj yeem pom tau los ntawm Vajtswv tes hauj lwm tias Vajtswv yeej hlub tib neeg tiag, txawm tib neeg tus ntsuj plig ob lub qhov muag tseem tsis tau qheb thiab tsis muaj cuab kav pom tseeb meej txog tes hauj lwm ntawm Vajtswv thiab Nws lub siab nyiam, los sis ntau yam uas ntxim hlub txog Vajtswv; tib neeg tsuas muaj txoj kev hlub tiag rau Vajtswv me me xwb. Koj tau ntseeg Vajtswv nyob rau txhua lub sij hawm dhau los, thiab hnub no Vajtswv tshem txhua txoj hau kev khiav lawm. Hais rau qhov tseeb tiag, koj tsis muaj txoj kev xaiv, tsuas yog lees siv txoj hau kev uas yog xwb, txoj hau kev yog uas tau coj koj ua ntu zus los ntawm kev txiav txim hnyav heev thiab kev dim ua loj kawg nkaus ntawm Vajtswv. Tsuas yog tom qab ntsib kev txom nyem thiab kev tsim kho kom zoo xwb tib neeg thiaj paub tseeb tias Vajtswv ntxim hlub. Kev muaj kev paub los txoj niaj hnub nim no, nws tuaj yeem hais tau tias tib neeg tau los paub ib feem ntawm kev zoo ntxim hlub ntawm Vajtswv, tab sis qhov no los tseem tsis tau txaus thiab, vim yog tib neeg muaj kev tsis zoo ntau heev li. Tib neeg yuav tsum tau txais kev paub kom ntau tshaj no los ntawm Vajtswv tes hauj lwm uas xav tsis thoob, thiab kev tsim kho kom zoo ntau tshaj no los ntawm kev txom nyem uas yog Vajtswv tau npaj tseg. Tsuas yog li no xwb thiaj tuaj yeem hloov pauv tib neeg tus yam ntxwv ntawm txoj sia tau.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Kev Sim Siab Uas Mob Thiaj Muaj Peev Xwm Paub Txog Vajtswv Txoj Kev Zoo Ntxim Hlub” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 4. Ib tug neeg twg yuav los mloog Vajtswv lus tau li cas thiab ib tug neeg twg yuav siv qhov keeb laj fai twg ntawm kev xyaum ua uas ib tug neeg twg tsim nyog mloog Vajtswv lus

Ntxiv Mus: 2. Ib tug neeg twg yuav tsum muaj dab tsi mas thiaj li ua tau tim khawv los ntawm kev sim siab thiab kev lim kom tib neeg dawb huv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No