3. Vim li cas cov tsis mloog Vajtswv lus thiaj li tsis raug cawm

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Tus Vajntsujplig txoj dej num hloov ib hnub mus rau ib hnub. Nws nce siab zuj zus tuaj raws li txhua kauj ruam, qhov kev qhia tshwm rau tag kis siab dua li qhov hnub no, yeej nce siab zuj zus tas li, ib kauj ruam tag ib kauj ruam tuaj. Qhov zoo li no yog Vajtswv txoj dej num kho kom tib neeg zoo tiav log. Yog tias tib neeg caum tsis tau mus, ces lawv yuav raug muab ntiab tawm mus tau txhua lub sij hawm. Yog tias lawv tsis muaj ib lub siab uas mloog lus, ces lawv yuav tsis muaj peev xwm caum raws kom mus txog qhov kawg kiag. Tiam qub twb dhau lawm; nov yog ib tiam tshiab. Thiab nyob rau tiam tshiab, txoj dej num tshiab yuav tsum ua kom tiav. Tshwj xeeb mas nyob rau thaum tiam kawg uas tib neeg zoo tiav log lawm, Vajtswv yuav ua txoj dej num tshiab dua, ceev dua, yog li yog tsis muaj txoj kev mloog lus nyob hauv lawv lub siab, nws yuav nyuaj heev rau tib neeg caum raws Vajtswv tej hneev taw. Vajtswv tsis yoog raws li tej cai, los sis Nws tsis saib txhua theem ntawm Nws txoj dej num li tsis hloov li. Dua ntawd, txoj dej num uas Nws ua mas yeej tshiab dua thiab yeej siab dua. Nrog rau txhua txhua theem, Nws txoj dej num yeej rais los ua tau tiag ntau zuj zus tuaj, thiab nyob raws txoj kab nrog tej uas tib neeg xav tau. Tsuas yog tom qab tib neeg paub txoj dej num zoo li no lawm xwb mas lawv thiaj li muaj peev xwm raws cuag txoj kev hloov zaum kawg ntawm lawv tus moj yam. Tib neeg txoj kev paub ntawm lub neej nce nto qib uas siab tshaj lawm, thiab yog li ntawd, kuj zoo tib yam thiab, Vajtswv txoj dej num nce nto qib uas siab tshaj lawm thiab. Tsuas yog thaum ntawd xwb thiaj li kho tau tib neeg kom zoo tiav log thiab rais los haum rau Vajtswv siv. Vajtswv ua dej num hauv txoj kev no nyob rau ib sab los daws thiab tig tib neeg tej kev xav phem, thiab nyob rau lwm sab los coj tib neeg mus rau ib theem siab thiab tseeb dua, mus rau qhov chaw siab dua ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv, kom nyob rau thaum kawg, Vajtswv lub siab nyiam thiaj raug ua tiav. Txhua tus uas muaj tus yam ntxwv tsis mloog lus uas tuaj yeem tawm tsam yuav tsum raug Vajtswv txoj dej num uas ceev thiab npau taws vog muab ntiab tawm rau theem no; tsuas yog cov uas tuaj yeem mloog lus thiab cov uas lawv tus kheej zoo siab hlo txo hwj chim xwb thiaj li loj hlob tau mus txog ntawm txoj kev kawg xwb. Nyob rau hauv hom dej num no, nej txhua tus yuav tsum kawm kom paub tias yuav zwm li cas thiab yuav muab nej tej kev xav phem tso rau ib sab li cas. Nej yuav tsum ceev faj rau txhua kauj ruam uas nej rhais. Yog tias nej tsis quav ntsej li, nej yuav rais los ua ib tug uas raug tus Vajntsujplig muab tshem tawm tiag tiag li, ib tug uas cuam tshuam Vajtswv txoj dej num.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Mloog Vajtswv Lus Nrog ib Lub Siab Tseeb Ces Vajtswv Yuav Tsum Muab Tau Xwb Xwb Li” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yog vim li cas koj ho ntseeg Vajtswv? Yuav luag txhua tus tib neeg meem txom rau lo lus nug no. Lawv ib txwm muaj ob txoj kev xav sib txawv txog tus Vajtswv uas muaj qab hau thiab tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej, uas qhia tias lawv ntseeg Vajtswv tsis yog yuav mloog Nws lus, tab sis kom tau txais qee yam txiaj ntsig, los sis kom khiav dim ntawm txoj kev txom nyem uas los ntawm kev puas tsuaj ces lawv thiaj li ib nyuag mloog lus xwb. Lawv txoj kev mloog lus yog nce raws li qee yam xwb; nws yog rau lub hom phiaj ntawm lawv tus kheej txoj kev cia siab, thiab yuam lawv. Yog vim li ntawd, koj thiaj ntseeg Vajtswv xwb lod? Yog tias nws tsuas yog siv rau qhov koj xav tau thiab koj txoj hmoo xwb, ces nws yuav zoo dua yog tias koj tsis ntseeg li. Txoj niag kev ntseeg zoo li no yog txoj niag kev dag tus-kheej, kev ntseeg-tus kheej, thiab kev qhuas-tus kheej. Yog tias koj txoj kev ntseeg tsis yog raug tsim los ntawm lub hauv paus kev mloog Vajtswv lus, ces thaum kawg koj yuav raug rau txim rau txoj kev tawm tsam Nws. Txhua tus neeg uas tsis nrhiav kev mloog Vajtswv lus rau hauv lawv txoj kev ntseeg ces yog tawm tsam Nws. Vajtswv hais kom tib neeg nrhiav qhov tseeb, kom lawv nqhis Nws cov lus, noj thiab haus Nws cov lus, thiab muab tej lus ntawd coj los xyaum siv, kom lawv thiaj mloog Vajtswv lus. Yog tias cov no yog koj tej hom phiaj tiag, ces Vajtswv yuav tsa koj sawv, thiab yuav ua siab dawb siab zoo rau koj. Qhov no ua xyem xyav tsis tau thiab hloov tsis tau. Yog tias koj lub hom phiaj tsis yog yuav mloog Vajtswv lus, thiab koj muaj lwm yam hom phiaj, ces txhua yam uas koj hais thiab ua—koj cov lus thov Vajtswv, thiab txawm koj txhua qhov kev ua—yuav tawm tsam rau Nws. Tej zaum koj yuav hais lus mos thiab hais lus muag, tej zaum koj txhua qhov kev nqis tes ua thiab hais tawm yuav zoo, thiab tej zaum koj yuav zoo li ib tug neeg uas mloog lus, tab sis thaum hais txog koj txoj kev mob siab rau thiab koj tej kev saib txog txoj kev ntseeg Vajtswv, txhua yam koj ua yog tawm tsam Vajtswv; txhua yam koj ua yog kev phem. Cov tib neeg uas mloog lus zoo li cov yaj, tab sis lawv lub siab muaj lub siab phem lim hiam, ces yog hma hnav tawv yaj ntag. Lawv ua tub qaug kiag rau Vajtswv, thiab Vajtswv yuav tsis tseg lawv ib tug cia kiag li. Tus Vaj Ntsujplig yuav nthuav tawm ib tug zuj zus thiab txhua tus ntawm lawv cov ntawd thiab qhia rau txhua tus neeg tias tag nrho txhua tus neeg uas ncauj lus zoo siab phem yuav, muaj tseeb tiag, raug ntxub thiab tsis lees yuav los ntawm tus Vaj Ntsujplig. Txhob txhawj: Vajtswv yuav suav nrog thiab muab txhua tus neeg tom twv ntawd pov tseg kom pauj tau.

Xaiv tawm los ntawm “Hauv Koj Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Koj Yuav Tsum Mloog Vajtswv Lus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vim koj ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum muaj kev ntseeg rau txhua yam ntawm Vajtswv tej lus thiab rau txhua yam ntawm Nws txoj dej num. Uas yog hais tau tias, vim koj ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum mloog Nws lus. Yog tias koj tsis muaj peev xwm ua tau li no, ces txawm tias koj yuav ntseeg Vajtswv los sis tsis ntseeg los xij. Yog tias koj twb ntseeg Vajtswv los tau ntau lub xyoo lawm, thiab tiam sis tseem tsis tau mloog Nws lus li, thiab tsis tau txais yuav tag nrho Nws tej lus li, thiab dua ntawd hais kom Vajtswv zwm rau koj thiab coj raws nraim li koj tej kev xav phem, ces koj yog tus uas ntxeev siab tshaj plaws ntawm txhua tus, koj yog ib tug tsis ntseeg. Cov tib neeg zoo li no yuav muaj peev xwm ua tau raws li Vajtswv txoj dej num thiab tej lus uas tsis yoog raws rau tib neeg tej kev xav phem tau li cas? Cov uas ntxeev siab tshaj plaws ntawm txhua tus yog cov uas txhob txwm tsis kam txais thiab tawm tsam Vajtswv. Lawv yog Vajtswv cov yeeb ncuab, cov tawm tsam khetos. Lawv tej mas yeej ib txwm yog tus cwj pwm uas siab phem rau Vajtswv txoj dej num tshiab; lawv yeej tsis muaj ib qho kev xav zwm me me li, los sis lawv yeej tsis zoo siab hlo zwm los sis txo lawv tus kheej lub hwj chim li. Lawv tsa lawv tus kheej siab rau ntawm lwm tus xub ntiag thiab yeej tsis kam zwm rau leej twg li. Rau ntawm Vajtswv xub ntiag, lawv suav lawv tus kheej tias yog cov qhia txoj lus zoo tshaj plaws, cov uas txawj ua dej num tshaj plaws rau lwm tus. Lawv yeej tsis muaj “tej khoom uas muaj nqis” uas yog lawv li pov tseg li, tab sis saib tej ntawd li yog tsev neeg tej khoom muaj nqis rau txoj kev pe hawm, rau txoj kev qhia lwm tus, thiab lawv siv tej ntawd mus piav qhia rau cov ruam uas hwm lawv. Qhov tseeb yeej muaj ib co tib neeg zoo li no nyob hauv pawg ntseeg. Nws hais tau tias lawv yog “cov siab tawv uas tsis muaj leej twg kov yeej,” ib tiam tag ib tiam tuaj uas tuaj so rau hauv Vajtswv lub tuam tsev. Lawv muab txoj kev qhia txoj lus (txoj lus qhia kev ntseeg) los ua lawv tes dej num uas tseem ceeb tshaj plaws. Xyoo tag xyoo tuaj, tiam tag tiam tuaj, lawv muaj zog zis mus qhia yuam qee lawv tes dej num uas “dawb huv thiab zam tsis tau.” Tsis muaj leej twg ruaj siab tuav lawv; tsis muaj ib tug tib neeg uas ruaj siab hlo kam hais lawv. Lawv rais los ua “vajntxwv” nyob rau hauv Vajtswv lub tuam tsev, khiav tsa ceg cos rau thaum lawv siab phem yuam qees lwm tus ib tiam mus rau ib tiam. Pab pawg ntawm cov dab no nrhiav kev koom tes thiab rhuav tshem Kuv txoj dej num; Kuv yuav cia cov niag dab phem no muaj nyob rau ntawm Kuv ob lub qhov muag tau li cas? Txawm yog cov uas tsuas mloog hais ib nrab xwb los yeej coj tsis tau mus kom txog thaum kawg, haj yam tsawg tshaj rau cov uas ua siab phem no tsis muaj ib qho kev mloog lus me me nyob hauv lawv siab kiag li!

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Mloog Vajtswv Lus Nrog ib Lub Siab Tseeb Ces Vajtswv Yuav Tsum Muab Tau Xwb Xwb Li” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tus yuam sij rau txoj kev mloog Vajtswv lus yog kev txaus siab rau qhov kaj pom kev tshiab, thiab muaj peev xwm lees txais nws tau thiab muab nws coj mus xyaum siv. Tib qho no xwb thiaj li yog kev mloog lus tiag. Cov uas tsis muaj lub siab xav los xav rau Vajtswv tsis muaj peev xwm zwm rau Nws tau, thiab tsuas tawm tsam Vajtswv xwb vim ntawm lawv txoj kev txaus siab nrog rau tus xwm txheej tam sim no. Tus tib neeg ntawd tsis tuaj yeem mloog Vajtswv lus vim nws raug nkag rau los ntawm yam uas muaj los ua ntej lawm. Tej yam uas los ua ntej tau muab txhua yam kev xav thiab kev xav tswv yim txog Vajtswv rau tib neeg, thiab cov no tau dhau los ua Vajtswv tus yam ntxwv nyob rau hauv lawv lub siab. Yog li ntawd, yam uas lawv ntseeg txog yog lawv cov kev xav, thiab cov qauv ntawm lawv tus kheej lub tswv yim. Yog tias koj ntsuas tus Vajtswv uas ua hauj lwm tiag niaj hnub no rau tus Vajtswv ntawm koj tus kheej txoj kev xav, ces koj txoj kev ntseeg yog los ntawm Dab Ntxwgnyoog los, thiab raug tsuas los ntawm koj tus kheej txoj kev nyiam—Vajtswv tsis xav tau txoj kev ntseeg zoo li no. Txawm hais tias lawv qhov kev ntseeg siab yuav loj npaum li cas los xij, thiab txawm hais tias lawv yuav mob siab npaum li cas los xij—txawm hais tias yog lawv tau mob siab siv zog tas nws lub neej rau Nws txoj hauj lwm, thiab tau tuag rau lawv tus kheej—Vajtswv tsis pom zoo rau ib tug neeg uas muaj txoj kev ntseeg zoo li no. Nws tsuas lam muab txiaj ntsig rau lawv ib qho me me thiab pub lawv tau txais kev lom zem ib nyuag pliag xwb. Cov neeg zoo li no tsis tuaj yeem muab qhov tseeb coj mus xyaum tau. Tus Vaj Ntsujplig tsis ua hauj lwm nyob rau hauv lawv, thiab Vajtswv yuav tshem ib tug zuj zus ntawm lawv txhua tus tawm pauj. Tus hluas thiab tus laus los tib yam nkaus, cov uas tsis mloog Vajtswv lus hauv lawv txoj kev ntseeg thiab muaj lub siab xav yuam kev yog cov uas tawm tsam thiab cuam tshuam, thiab cov neeg no yuav raug rhuav tshem los ntawm Vajtswv yam tsis muaj lus nug dab tsi li. Cov neeg uas tsis muaj kev mloog Vajtswv lus me me li, cov uas tsuas yog lam lees paub Nws lub npe, thiab muaj qee qhov kev paub txog Vajtswv txoj kev ua siab zoo thiab kev hlub, tab sis tseem tsis ua raws li cov kauj ruam ntawm tus Vaj Ntsujplig, thiab tsis ua raws li kev ua hauj lwm tam sim no thiab cov lus ntawm Tus Ntsujplig—cov neeg no ua neej nyob rau nruab nrab ntawm Vajtswv txoj kev hlub, thiab yuav tsis raug txais los yog ua kom zoo tiav log los ntawm Nws. Vajtswv ua rau tib neeg zoo tiav log los ntawm lawv txoj kev mloog lus, los ntawm lawv txoj kev noj, kev haus thiab kev zoo siab xyiv fab hlo rau Vajtswv cov lus, thiab los ntawm kev txom nyem thiab kho kom zoo hauv lawv lub neej. Tsuas yog los ntawm txoj kev ntseeg xws li qhov no thiaj tuaj yeem ua tau rau tib neeg cov cwj pwm hloov, thiab tsuas yog tom qab ntawd lawv thiaj li muaj peev xwm muaj txoj kev paub tseeb tiag ntawm Vajtswv. Tsis txaus siab nyob rau nruab nrab ntawm Vajtswv txoj kev hlub, rau siab nrhiav thiab tshawb nrhiav qhov tseeb, thiab nrhiav kom tau kev txais los ntawm Vajtswv—qhov no yog lub ntsiab rau kev mloog Vajtswv lus thiab qhov no yog hom kev ntseeg uas Nws xav tau. Cov neeg uas tsis ua dab tsi ntau tshaj li kev txaus siab rau kev nyob hauv nruab nrab Vajtswv txoj kev hlub yuav ua tsis tau kom zoo tiav log los sis hloov tsis tau; thiab lawv txoj kev mloog lus, kev ntseeg, kev hlub, thiab kev ua siab ntev txhua yam nyob ntiav ntiav xwb. Cov neeg uas tsuas txaus siab rau Vajtswv txoj kev hlub xwb ces tsis muaj peev xwm paub tau Vajtswv tiag, thiab txawm thaum lawv paub Vajtswv los, lawv txoj kev paub tsuas yog yam ntiav ntiav xwb, thiab lawv hais ntau yam tias “Vajtswv hlub tib neeg” los sis “Vajtswv muaj kev hlub tshua rau tib neeg.” Qhov no tsis sawv cev lub neej ntawm tib neeg, thiab tsis qhia tias tib neeg paub Vajtswv tiag. Yog tias, thaum Vajtswv cov lus hloov lawv, los sis thaum Nws cov kev sim siab los rau lawv, ces tib neeg tsis tuaj yeem mloog Vajtswv lus tau—yog tias, lawv tsis ua xyem xyav, thiab poob qis—ces lawv yuav tsis mloog lus li. Nyob rau hauv lawv, muaj ntau txoj cai tswj hwm thiab kev txwv txog kev ntseeg Vajtswv, cov kev ntsib kev pom qub uas tau tshwm sim hauv ntau xyoo ntawm txoj kev ntseeg, los sis ntau cov kev cai raws li phau Vajluskub. Cov tib neeg zoo li no puas muaj peev xwm mloog Vajtswv lus tau ma? Cov neeg no muaj txoj kev xav tib neeg puv ntia nyob hauv—lawv yuav mloog Vajtswv lus tau li cas? Lawv “txoj kev mloog lus” yog los ntawm tus kheej txoj kev nyiam—Vajtswv puas yuav xav tau txoj kev mloog lus zoo li no mas? Nov tsis yog mloog Vajtswv lus, tab sis ua raws li cov kev cai xwb; nws yog qhov kev txaus siab thiab kev ua raws lawv tus kheej lub siab nyiam xwb. Yog koj hais tias qhov no yog kev mloog Vajtswv lus, puas yog koj saib tsis taus Nws lawm mas? Koj yog Iyiv Tus Vaj Ntxwv. Koj ua kev phem, thiab koj muaj kev koom tes tiag rau txoj hauj lwm tawm tsam Vajtswv—qhov no yog yam uas Vajtswv xav kom koj ua hauj lwm pab lod? Koj yuav tsum maj nrawm nroos los hloov dua siab tshiab, thiab sim ua kom paub txog tus kheej kom zoo. Qhov ua tsis tiav qhov ntawd, ces qhov zoo dua ces koj cia li mus tsev xwb; qhov ntawd yuav ua rau koj zoo dua koj txoj kev lees ua qhev rau Vajtswv. Koj yuav tsis cuam tshuam thiab thab plaub; koj yuav paub koj qhov chaw nyob, thiab nyob zoo—qhov no yuav tsis zoo dua lod? Thiab koj yuav tsis raug rau lub txim vim yog tawm tsam Vajtswv!

Xaiv tawm los ntawm “Hauv Koj Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Koj Yuav Tsum Mloog Vajtswv Lus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov phiaj ntsuas uas tib neeg siv coj los txiav txim rau lwm tus tib neeg mas yog nyob rau ntawm lawv tus cwj pwm, cov uas lawv tej kev ua ntawd zoo ces yog cov ncaj ncees, hos cov uas lawv tus cwj pwm ntxim ntxub ces yog cov lim hiam. Qhov ntsuas uas Vajtswv siv los txiav txim rau tib neeg ces yog nyob ntawm qhov uas seb lawv lub ntsiab tseem ceeb puas kam zwm rau Nws los tsis nyoo; tus uas kam zwm rau Vajtswv ces yog tus neeg ncaj ncees, hos tus uas tsis nyoo ces yog ib tug yeeb ncuab thiab ib tug neeg lim hiam, tsis hais tus neeg no tus cwj pwm yuav zoo los phem thiab tsis hais seb lawv tej lus yuav yog los tsis yog. Ib txhia neeg mas xav siv kev ua zoo coj los ua kom tau ib txoj hau kev kawg zoo rau yav tom ntej, thiab ib co neeg mas xav siv lus zoo coj los muab kom tau ib txoj hau kev kawg zoo. Txhua tus ntseeg yuam kev hais tias Vajtswv txiav txim siab rau qhov ua neeg tau tom qab uas saib lawv tej cwj pwm los sis tom qab uas mloog lawv tej lus; yog li ntawd, muaj neeg coob uas xav khaws xyeem qhov no coj los dag Vajtswv kom muab tej kev nyiam ib pliag ntshis ntawd rau lawv. Nyob rau yav tom ntej, cov neeg uas yuav dim nyob rau tus yam ntxwv ntawm qhov kev so mas sawv daws yuav tsum raug tiv kev txom nyem loj thiab tseem yuav tau ua tim khawv rau Vajtswv thiab; lawv sawv daws yuav tsum tau ua lawv tes dej num tiav hlo lawm thiab yog cov uas yeej txhob txwm kam zwm rau Vajtswv. Cov uas tsuas lam xav siv lub cib fim no los ua dej num es npaj siab ntsoov zam kom dim txhob tau xyaum ua raws qhov tseeb ntawd yuav pub cia nyob. Vajtswv muaj qhov phiaj ntsuas kom phim rau qhov kev npaj qhov tshwm sim los rau txhua txhua tus neeg; Nws tsis yog lam txiav txim siab raws li ib tug neeg tej lus thiab tej kev ua, los sis Nws txiav txim siab raws li qhov uas seb tus neeg ntawd ho coj li cas nyob rau ib ncua sij hawm nkaus xwb. Nws yuav tsis txo kom txim tsawg rau tej uas ib tug neeg lim hiam ua vim yog lawv qhov kev ua dej num rau Nws yav tag los, los sis Nws yuav tsis zam ib tug ntawm txoj kev tuag vim nws muaj ib qho kev siv ib zaug rau Vajtswv lawm. Tsis muaj leej twg yuav zam dhau kev pauj kev txhaum rau lawv tej kev lim hiam, thiab tsis muaj leej twg yuav npog tau lawv tej cwj pwm phem thiab kom zam dhau kev tsim txom ntawm qhov kev rhuav pov tseg li. Yog neeg muaj cuab kav ua tau lawv tus kheej tes dej num, nws txhais tau hais tias lawv yeej muaj lub siab ncaj rau Vajtswv mus ib txhis thiab tsis nrhiav phaj tshab, tsis hais lawv yuav tau txais koob hmoov los sis tau hmoov phem li. Yog neeg tsuas lam ua siab ncaj rau Vajtswv thaum lawv tau txais koob hmoov xwb tab sis plam lawv qhov kev ua siab ncaj ntawd thaum lawv tsis pom muaj koob hmoov, thiab yog hais tias, nyob rau thaum kawg, lawv yeej tseem tsis muaj cuab kav yuav ua tim khawv rau Vajtswv los sis ua tes dej num uas yog lawv tes dej num kom tiav, ces lawv yeej tseem yuav raug ua daim phiaj rau kev puas ntsoog txawm hais tias lawv twb yeej tau ua dej num yam muaj lub siab ncaj rau Vajtswv lawm los xij. Muab hais luv luv ces, cov neeg lim hiam yuav tsis dim mus ib txhis, los sis lawv yuav nkag tsis tau mus so; tsuas yog cov ncaj ncees xwb mas thiaj yog cov tswv ntawm qhov kev so.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 2. Tus cag ntawm tib neeg qhov kev ntxeev siab thiab kev tawm tsam Vajtswv

Ntxiv Mus: 4. Ib tug neeg twg yuav los mloog Vajtswv lus tau li cas thiab ib tug neeg twg yuav siv qhov keeb laj fai twg ntawm kev xyaum ua uas ib tug neeg twg tsim nyog mloog Vajtswv lus

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No