4. Seb ib tug neeg twg puas muaj peev xwm ua lawv tes hauj lwm kom tau zoo yog lawv ua neej raws li lawv tus moj yam qias vuab tsuab

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Kev ua dej num rau Vajtswv tsis yog ib txoj hauj lwm yooj yim. Cov uas muaj tus yam ntxwv tsis ncaj ncees uas yeej tseem tsis hloov yuav ua dej num tsis tau rau Vajtswv. Yog koj tus yam ntxwv tsis tau raug txiav txim thiab qhuab ntuas los ntawm Vajtswv cov lus, ces koj tus yam ntxwv tseem sawv cev rau Ntxwgnyoog, uas ua pov thawj tias koj ua dej num rau Vajtswv tawm ntawm koj kev xav ua zoo, hais tias koj txoj kev ua dej num yog raws li koj tus yeeb yam zoo li phem. Koj ua dej num rau Vajtswv nrog rau koj tus xeeb ceem, thiab raws li koj tus kheej siab nyiam. Dab tsi ntxiv, koj ib txwm xav tias tej yam uas koj tuaj yeem ua yog qhov ntxim Vajtswv siab, thiab hais tias tej yam uas koj tsis xav ua yog yam ntxim ntxub rau Vajtswv; koj ua hauj lwm tag nrho raws li koj tus kheej siab nyiam. Qhov no puas hu tau hais tias yog kev ua dej num rau Vajtswv? Thaum kawg, yuav tsis hloov me me ntawm koj tus yam ntxwv li; tsis yog li ntawd, koj txoj kev ua dej num yuav ua rau koj haj yam tawv ncauj, yog li ua rau koj tus yam ntxwv siab tsis ncaj zoo, thiab yog li ntawd, yuav tsim txoj cai hauv koj hais txog kev ua dej num rau Vajtswv uas feem ntau ua raws li koj tus kheej tus xeeb ceem, thiab cov kev paub tau los ntawm koj cov kev ua dej num raws li koj tus yam ntxwv. Cov no yog cov kev paub thiab kev kawm tau los ntawm ib tug tib neeg. Nws yog tib neeg lub tswv yim kev ua neej hauv ntiaj teb. Cov tib neeg zoo li no yeej muab hu tau ua cov neeg Falixais thiab cov coj kev cai dab qhuas. Yog lawv tsis tsim los thiab hloov dua siab tshiab, tom qab ntawd lawv yuav hloov los ua cov Khetos cuav thiab cov tawm tsam khetos uas dag ntxias cov ntseeg nyob rau lub sij hawm kawg. Cov Khetos cuav thiab cov tawm tsam khetos uas tau hais txog yuav tshwm sim los ntawm cov neeg no. Yog tias cov ua dej num rau Vajtswv ua raws li lawv tus cwj pwm thiab ua raws li lawv lub siab nyiam, lawv yuav raug txoj kev pheej hmoo thiab raug ntiab tawm lub sij hawm twg los tau. Cov neeg uas ua tau ntau xyoo dhau los lawm tau ua dej num rau Vajtswv tau txais txiaj ntsig ntawm lwm tus lub siab, qhuab qhia lawv thiab tswj hwm lawv, thiab sawv rau qhov siab—thiab cov uas tsis tau hloov dua siab tshiab, yeej tsis lees lawv tej kev txhaum yeej tsis tso tseg qhov txiaj ntsig ntawm txoj hauj lwm—cov neeg no yuav ntog rau ntawm Vajtswv. Lawv yog cov zoo tib yam li Povlauj, hais tias lawv yog cov tuaj ua ntej thiab khav theeb txog lawv cov txuj ci. Vajtswv yuav tsis coj cov neeg zoo li no los rau txoj kev ua neeg zoo tshaj plaws. Cov dej num zoo li no cuam tshuam Vajtswv tes dej num. Tib neeg ib txwm tuav txoj qub. Lawv tuav rawv tej kev xav ntawm yav dhau los, rau txhua yam los ntawm lub sij hawm ua twb dhau mus lawm. Qhov no yog txoj kev khuam siab rau lawv tes dej num. Yog hais tias koj tsis tuaj yeem muab tej ntawd pov tseg li, tej no yuav khawm ceev ceev rau tag nrho koj lub neej. Vajtswv yuav tsis qhuas koj, tsis muaj me me li, txawm koj yuav dam koj ob txhais ceg khiav los yog koj lub nraub qaum ua hauj lwm, txawm hais tias koj tuag rau hauv koj cov dej num ua rau Vajtswv los xij. Qhov txawv ces yog li no: Nws yuav hais tias koj yog ib tug neeg ua phem.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Ntseeg Dej Num Yuav Tsum Raug Kev Ntxuav Tawm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov kev caiv loj tshaj plaws hauv tib neeg qhov kev ua dej num rau Vajtswv yog dab tsi? Nej puas paub? Ib txhia tib neeg uas ua dej num uas yog cov thawj coj yeej xav sim ua kom txawv, kom lub taub hau thiab lub xwb pwg siab dua lwm cov, thiab nrhiav qee yam kev ntxias dag tshiab uas yuav ua rau Vajtswv pom tias lawv mas muaj peev xwm ua luaj li. Txawm li cas los xij, lawv tsis tsi ntsees rau kev to taub qhov tseeb thiab to taub txog qhov uas muaj tseeb ntawm Vajtswv cov lus; lawv mas ib txwm nyiam khav theeb. Qhov no tsis yog kiag qhov kev nthuav tawm txog ib tug yeeb yam khav theeb ntag lod? Ib txhia haj tseem hais tias, “Yog kuv ua li no, kuv ntseeg tau tias nws yuav ua rau Vajtswv zoo siab heev; Nws yuav nyiam qhov no heev li. Zaum no kuv cia Vajtswv saib; kuv yuav ua kom Nws ceeb kiag ntag.” Los ntawm qhov ua rau “ceeb” kiag no, lawv plam tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig thiab raug Vajtswv muab tshem tawm kiag lawm. Txhob lam ua dab tsi los xij uas los hauv koj lub siab lub ntsws los yam maj nroos. Tej yam ntawd puas zoo yog koj ua yam tsis xav txog lub txim ntawm koj tej kev ua li? Thaum nej ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam thiab ua txhaum Nws txoj kev cai tswj fwm, thiab raug tshem tawm tom qab ntawd, ces yuav tsis muaj dab tsi seem rau koj hais lawm. Tsis hais txog koj txoj kev npaj siab, thiab txawm yuav yog koj lom txwm ua los sis tsis yog, yog koj tsis to taub Vajtswv tus moj yam los sis Nws txoj kev xav, ces koj yuav ua txhaum rau Nws tau yooj yim thiab tej zaum haj tseem ua txhaum Nws txoj kev cai tswj fwm thiab; qhov no yog qee yam uas txhua tus yuav tsum tau ceev faj txog. Thaum koj tau ua txhaum loj heev rau Vajtswv txoj kev cai tswj fwm los sis tau ua txhaum rau Nws tus moj yam lawm, Nws yuav tsis ua tib zoo xav tias seb puas yog koj lom txwm ua los sis tsis yog lom txwm ua. Qhov no yog ib qho xwm txheej uas koj yuav tsum pom kom meej tseeb. Yog koj tsis to taub qhov teeb meem no, ces koj muaj feem xyuam ua tau kom muaj tej teeb meem. Nyob rau hauv txoj kev tiam Vajtswv, mas tib neeg xav ua kom huaj vam tshaj, ua tej yam loj tshaj, hais cov lus zoo tshaj, ua tes hauj lwm loj tshaj, npaj tej rooj sib txoos loj tshaj, thiab ua tau cov thawj coj zoo tshaj. Yog koj ib txwm muaj tej kev ntshaw loj zoo li no, ces koj yuav ua txhaum Vajtswv txoj kev cai tswj fwm; cov tib neeg uas ua li no ces yuav tuag sai sai ntag. Yog koj tsis coj kom zoo, tsis npuab siab, thiab tsis ua tib zoo ua koj tes dej num rau Vajtswv, ces sai sai no los sis tsis ntev no, koj yuav ua txhaum rau Nws tus moj yam.

Xaiv tawm los ntawm “Yog Tsis Muaj Qhov Tseeb, Ces Yus Yeej Yuav Ua Txhaum Rau Vajtswv Xwb Li” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Leej twg kuj xij tsis hwm Vajtswv thiab tsis muaj lub siab uas ntshai ntshee hna mas yeej yuav ua txhaum tej kev cai uas Vajtswv tau kom tseg. Muaj coob leej ua Vajtswv num los ntawm lub zog uas kub siab lug uas tiam sis tsis muaj kev tob tau txog tej kev cai uas Vajtswv tau kom tseg, tseem haj yam tsis muaj ib qho tswv yim ntawm kev cuam tshuam txog Nws txoj lus. Thiab yog li, lawv tej xav ua qhov zoo, ntau zaus lawv tseem xaus mus rau kev ua tej yam uas tab kaum Vajtswv kev npaj thiab. Qhov uas heev tshaj no, lawv raug muab pov sab nraud, kom txhob muaj lub caij los raws Nws qab ntxiv, thiab muab pov rau hauv ntuj tawg, tag nrho tej uas muaj feem koom nrog Vajtswv lub tsev huv si. Cov tib neeg no ua hauj lwm hauv Vajtswv lub tsev los ntawm lawv lub zog ntawm lawv tej kev tsis paub tab, kev xav ua zoo, thiab xaus rau kev chim rau Vajtswv tus yam ntxwv. Tib neeg coj lawv tej kev ntawm kev ua num rau tej nom tswv thiab tej tswv tuaj rau hauv Vajtswv lub tsev thiab muab tej ntawd coj los siv, xav tias lawv yeej muab tau coj siv yam tsis tau siv zog yoog yim heev rau ntawm no. Lawv tsis tau pom tias Vajtswv tsis muaj tus yam ntxwv li tus me nyuam yaj, tiam sis zoo li tus tsov ntxhuav. Yog li ntawd, cov uas tau koom nrog Vajtswv thaum xub thawj los txuas tsis tau nrog Nws lawm, vim Vajtswv lub siab tsis zoo li neeg lub. Tsuas yog tom qab koj to taub ntau qhov tseeb lawm koj thiaj muaj peev xwm los paub Vajtswv tag mus li. Qhov kev paub no tsis yog muab los ntawm cov lus thiab cov lus qhuab tiam sis muaj peev xwm siv tau li tej khoom tsim txiaj uas koj nkag tau los ze txoj kev tso siab lug nrog Vajtswv, thiab yog qhov pov thawj hais tias nws txaus siab rau koj. Yog koj tsis muaj qhov tiag ntawm kev paub thiab npaj tsis txhij nrog qhov tseeb, ces koj qhov kev kub siab ua num tsuas muaj peev xwm coj tau Vajtswv kev ntxub thiab tsis nyiam los rau koj xwb nkaus.

Xaiv tawm los ntawm “Peb Qhov Lus Ceeb Toom” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Niaj hnub no, thaum tib neeg tau los hla tej yam, txawm qhov xwm txheej tiag yuav zoo li cas los xij, lawv xav tias lawv tuaj yeem ua tau qhov no thiab qhov tod, yog li lawv thiaj li tsis muaj Vajtswv nyob hauv lawv siab, thiab lawv ua mus raws li lawv tus kheej txoj kev xav xwb. Txawm tias lawv txoj kev nqis tes ua yuav tsim nyog los sis tsis tsim nyog los xij, los sis txawm tias nws raug ua mus raws li qhov tseeb los sis tsis raws los xij, lawv tsuas tawv ncauj hlo nias qee mus xwb, thiab ua raws li lawv tus kheej tej kev xav xwb. Nws yeej zoo nkaus li Vajtswv nyob rau hauv lawv siab lawm, tab sis thaum lawv ua tej yam, Vajtswv tsis nyob rau hauv lawv siab li. Ib txhia tib neeg hais tias, “Kuv tsis tuaj yeem txav ze rau ntawm Vajtswv rau tej yam uas kuv ua. Yav dhau los, kuv raug cob qhia kom swm ua tej kev ntseeg lawm, thiab kuv tau sim txav ze rau ntawm Vajtswv lawm, tab sis nws yeej tsis tshwm sim dab tsi li. Kuv thiaj li tsis tuaj yeem txav ze rau ntawm Nws lawm.” Cov neeg zoo li no tsis muaj Vajtswv nyob hauv lawv siab, thiab lawv tsis tuaj yeem muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws rau hauv txhua yam uas lawv ua. Tsis ua raws li qhov txeeb txhais tau tias ua txhua yam mus raws li lawv tus kheej txoj kev xav, thiab ua txhua yam mus raws li lawv tus kheej txoj kev xav txhais tau tias yog kev ncaim ntawm Vajtswv mus; ntawd yog, lawv tsis muaj Vajtswv nyob hauv lawv siab. Tib neeg tej tswv yim yeej ntsia li zoo thiab phim rau tib neeg, thiab zoo li lawv tshwm sim tsis tau ua txhaum ntau heev rau qhov tseeb li. Tib neeg xav tias kev ua tej yam zoo li no yuav tau txais kev xyaum ua raws qhov tseeb; lawv hnov tias kev ua tej yam li ntawd thiaj li yuav zwm rau Vajtswv tau. Qhov tseeb tiag, lawv tsis nrhiav Vajtswv los sis tsis thov Vajtswv txog qhov ntawd tiag tiag li, thiab lawv tsis mob siab ua nws kom zoo, mus raws li Vajtswv tej kev cheem tsum, kom ua tau zoo raws Nws txoj kev xav. Lawv tsis muaj tus yam ntxwv tseeb no, los sis lawv tsis muaj ib txoj kev ntshaw zoo li no li. Qhov no yog qhov yuam kev loj tshaj plaws uas tib neeg ua rau hauv lawv qhov kev xyaum ua raws. Koj ntseeg Vajtswv, tab sis koj tsis cia Vajtswv nyob rau hauv koj lub siab. Qhov no tsis yog ib qho kev txhaum los? Koj tsis tau ntxias dag koj tus kheej los? Yam tshwm sim uas koj tau txais txiaj ntsig yog dab tsi yog koj tseem pheej ntseeg raws li txoj hau kev ntawd? Tshaj qhov ntawd lawm, kev tseem ceeb ntawm kev ntseeg yuav raug qhia tshwm tau li cas?

Xaiv tawm los ntawm “Kev Nrhiav Vajtswv Txoj Kev Xav Yog rau Tus Txiaj Ntsim ntawm Kev Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Qhov tsuas lam mus kom dhau tej kev txawv txav thaum tab tom ua koj tes dej num ntawd mas yog ib qho kev txwv loj heev. Yog tias koj pheej ua raws li cov kev no xwb, ces koj yuav tsis muaj peev xwm ua koj tes dej num kom zoo txaus. Koj yuav tsum muab koj lub siab tso rau koj tes dej num! Tib neeg yuav muaj lub cib fim no mas nyuaj heev! Thaum Vajtswv muab ib lub hwv tsam rau lawv, los lawv tseem tsis to taub qhov ntawd li thiab, ces lub cib fim ntawd ploj mus lawm—thiab tom qab ntawd, tab txawm hais tias lawv xav kom nrhiav tau ib lub cib fim zoo li no los xij, nws yuav tsis rov los tshwm dua li lawm. Vajtswv txoj hauj lwm tsis tos leej twg, thiab lub hwv tsam ua tib neeg tes dej num los kuj tsis tos leej twg ib yam nkaus thiab. Ib txhia tib neeg hais tias, “Yav dhau los kuv ua kuv tes dej num tsis tau zoo, tiam sis tam sim no kuv tseem xav ua qhov ntawd kom tiav, yog li ntawd zaum no kuv txiav txim siab lawm; kuv yuav ua kom zoo me ntsis ntxiv thiab ua hauj lwm me ntsis ntxiv, thiab ua kom zoo kom qhov ntawd tiav hlo.” Txawm li cas los xij, qee zaum lub cib fim no twb tsis nyob ntawd ntxiv lawm. Tsis tshua muaj ntau lub cib fim los, yog li ntawd koj yuav tsum tuav kom tau lub cib fim ntawd thaum lub cib fim ntawd los. Thaum ntsib ib teg dej num uas cheem tsum koj lub dag zog thiab nyiaj txiag, thiab cheem tsum kom koj muab koj lub cev, lub siab, thiab lub sij hawm tag nrho coj los ua, koj yuav tsum tsis txhob tseg ib yam dab tsi li, tsis txhob zais ib txoj kev dag li, los sis tso ib txoj kev ywj pheej tseg li. Yog tias koj tso ib txoj kev ywj pheej twg tseg, pheej xav, los sis txawj ntxias thiab ntxeev siab, ces koj yeej ua tsis tau hauj lwm zoo li. Tej zaum koj yuav hais tias, “Tsis muaj leej twg pom qhov kuv ua tsis ncaj. Cas yuav zoo ua luaj!” Hom kev xav zoo li no yog dab tsi? Koj xav tias koj dag tau tib neeg, thiab dag tau Vajtswv ib yam nkaus. Qhov tseeb tiag, ua li Vajtswv puas paub yam uas koj tau ua lawm los tsis paub? (Nws paub.) Feem ntau, cov tib neeg uas muaj feem cuam tshuam nrog rau koj ntev lawm yeej yuav paub ib yam nkaus thiab, thiab yuav hais tias koj yog ib tug tib neeg uas ib txwm hloov lus tas li, tsis nquag, thiab tsuas muab li tsib caug los sis rau caum feem pua ntawm nws lub dag zog, los sis siab kawg ces yog yim caum feem pua coj los ua hauj lwm xwb. Lawv yuav hais tias koj ua txhua yam mas tsis meej pem li, qi muag nti ua yam uas koj tab tom ua xwb; koj tsis ua koj txoj hauj lwm kom zoo kiag li. Yog tias koj xav ua qee yam tiag tiag, ces tsuas yog thaum ntawd xwb mas koj thiaj li siv dag zog me ntsis; yog tias muaj neeg nyob ib puag ncig tshuaj xyuas seb koj txoj hauj lwm puas zoo, ces koj ua tau hauj lwm zoo me ntsis—tiam sis yog tias tsis muaj neeg nyob ib puag ncig tshuaj xyuas li, ces koj txawm tsis tshua rau siab ua lawm. Yog tias koj raug qhuab ntuas, no ces koj thiaj li muaj siab ua; yog tsis li ntawd, ces koj tas zog pw tsaug zog thaum ua hauj lwm thiab ua txhua yam li koj ua tau kom tsis txhob muaj neeg pom xwb, xav tias yuav tsis muaj leej twg paub li. Ntev mus ces tib neeg yeej yuav paub. Lawv hais tias, “Tus tib neeg no mas ntseeg tsis tau thiab tso siab tsis tau rau li; yog tias koj muab ib teg dej num tseem ceeb rau nws ua mas, yuav tsum tau saib xyuas nws tas li xwb. Nws tuaj yeem ua tau cov dej num thiab cov hauj lwm dog dig uas tsis muaj feem cuam tshuam rau cov hauv paus ntsiab lus, tiam sis yog tias koj muab ib teg dej num tseem ceeb twg rau nws ua kom tiav, feem ntau ces nws yuav cia li muab ua ntxhov quav niab xwb, ces thaum ntawd koj raug dag lawm.” Tib neeg yuav pom nws tshab plaws, thiab nws yuav tau tso txhua yam meej mom thiab kev ncaj ncees tseg. Yog tias twb tsis muaj leej twg ntseeg tau nws li, ces yuav ua li cas Vajtswv thiaj li ntseeg tau mas? Vajtswv puas yuav tso ib txoj hauj lwm loj twg rau nws ua li? Ib tug neeg zoo li no mas tso siab tsis tau rau li.

Xaiv tawm los ntawm “Kev To Taub Lub Neej Yuav Tsum Pib Nrog Kev Ntsib Kev Pom ntawm Kev Ua Yus Tes Dej Num” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Tib neeg yuav tsum ua lub siab ncaj rau tes dej num thiab rau Vajtswv—qhov no yog kev ntshai Vajtswv. Tib neeg yuav tsum muaj tus cwj pwm zoo li cas rau kev ua lub siab ncaj rau Vajtswv? Tib neeg yuav tsum siv lawv tus kheej rau Vajtswv nyob rau hauv lawv tes dej num yam tsis nug txog hais tias seb qhov no puas yuav coj kev puas tsuaj los sis koob hmoov los rau lawv, yam tsis muaj kev khom nqi dab tsi li, thiab nyoo zwm rau Vajtswv txoj kev coj kev qhia; tus neeg zoo li ntawd muaj lub siab ncaj. Cov uas pheej muaj kev tsis ntseeg tas mus li, cov uas pheej khom nqi tas mus li, thiab cov uas pheej tshawb fawb yam tsis paub kawg li puas muaj lub siab ncaj mas? Muaj dab tsi nyob hauv ib tug neeg zoo li ntawd lub siab? Nyob hauv lawv lub siab ces muaj kev ntxias dag thiab kev phem, thiab lawv mas yeej tshawb fawb tas mus li xwb. Thaum muaj ib yam dab tsi tshwm sim uas cuam tshuam rau lawv tus kheej tej kev ntshaw, ces lawv txawm xav hais tias: “Vajtswv xav li cas thaum uas Nws ua li no rau kuv thiab thaum Nws npaj qhov xwm txheej no rau kuv? Qhov no puas yog tej yam uas yeej tau tshwm sim rau lwm tug neeg lawm thiab? Tom qab uas kuv ua qhov no tiav lawm, ho yuav muaj dab tsi tshwm sim thiab?” Lawv tshawb fawb tej lus nug no; lawv tshawb fawb seb lawm yuav tau dab tsi los sis plam dab tsi, seb qhov xwm txheej tam sim no yuav coj kev puas ntsoog los sis yuav coj koob hmoov los. Thaum lawv pib tshawb fawb txog tej lus nug no lawm, lawv puas muaj peev xwm xyaum ua raws qhov tseeb lawm mas? Lawv puas muaj peev xwm mloog Vajtswv lus lawm mas? Thaum lawv pib ib teg dej num, lawv tshawb fawb txog tes dej num ntawd thiab nug hais tias: “Kuv puas yuav raug kev txom nyem yog kuv ua tes dej num no? Kuv puas yuav tau siv sij hawm ntau tawm mus deb? Kuv puas yuav tau noj mov thiab tau so li qub? Thiab kuv yuav tau ntsib hom neeg zoo li cas?” Txawm hais tias nyob saum daim tawv ces lawv yeej lees txais tes dej num no, nyob hauv lawv lub siab ces lawv zais txoj kev ntxias dag thiab pheej tshawb fawb tej yam no tas mus li xwb. Qhov tseeb, tag nrho tej yam uas lawv tshawb fawb no mas muaj feem cuam tshuam txog lawv tus kheej tej kev ntshaw; lawv yeej tsis xav txog tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev li, tsuas yog lawv tus kheej tej kev ntshaw nkaus xwb. Yog tib neeg tsuas xav txog lawv tus kheej tej kev ntshawnkaus xwb, ces nws yeej tsis yooj yim rau lawv los xyaum ua raws qhov tseeb li thiab lawv yeej tsis muaj kev mloog Vajtswv lus tiag. Muaj dab tsi tshwm sim nyob rau thaum kawg rau coob tus ntawm cov neeg uas pheej ua tej yam kev tshawb fawb li no? Ib txhia ntxeev siab rau Vajtswv; qhov ntawd ces yog, lawv ua txhua yam raws li txoj kev xav uas tsis zoo, saib zoo heev thaum lawv ua hauj lwm. Hom moj yam twg uas ua rau muaj tej kev xav zoo li no? Nws yog kev ntxias dag thiab kev phem; tau ua kev phem ntau heev, ces cov neeg no muab lawv tus kheej tawm tsam Vajtswv! Thaum tib neeg pheej tshawb fawb tag mus li, ces lawv ua ob peb siab, yog li ntawd lawv puas tseem ua tau lawv tes dej num kom zoo nyob rau tus yam ntxwv no mas? Lawv tsis pe hawm Vajtswv yam ua siab ncaj thiab tawm hauv lawv nruab siab tuaj, lawv tsis muaj lub siab ncaj, thiab thaum lawv ua lawv tes dej num mas lawv yeej saib ntsoov thiab txuag zog tas li xwb. Dab tsi tawm ntawm qhov no los? Vajtswv tsis ua hauj lwm rau lawv, tsis hais lawv yuav ua dab tsi li lawv yeej nrhiav tsis tau cov hauv paus ntsiab lus, thiab txawm lawv yuav ua dab tsi los xij, nws yeej tsuas muaj yuav yuam kev nkaus xwb. Vim li cas pheej yuam kev tas mus li xwb? Qee lub sij hawm, tsis yog Vajtswv qhia lawv tshwm, nws tsuas yog tias lawv rov rhuav tshem lawv tus kheej xwb. Lawv yeej tsis xav txog tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev li los sis txog tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev li; lawv mas tsuas muaj ntaus tswv yim rau lawv tus kheej xwb thiab nrhiav kev npaj rau lawv tus kheej lub meej mom thiab kev tau ntsej tau muag xwb. Lawv ua tas zog li no thiab ces lawv txawm pib txav tawm. Nyob rau ntawm txoj kev npaj rau lawv tus kheej tej kev ntshaw thiab tej yam yuav tshwm sim rau yav pem suab, thiab kev xav txog tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev thiab tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev, qhov tshwm sim los ntawm lawv tej kev ua puas zoo ib yam mas? Tsis zoo li, qhov tshwm sim los ntawd yeej tsis zoo ib yam li. Lawv raug muab qhia tshwm, thiab tus cwj pwm no tsis yog kev ua yus tes dej num li; lub ntsiab tseeb thiab tus yeeb yam ntawm tus neeg no tej kev ua tau hloov lawm. Yog hais tias tsuas yog ib qho kev puas ntsoog me me xwb, ces lawv tseem muaj feem tias yuav raug cawm—lawv tseem muaj ib lub hwv tsam thiab. Tab sis yog muaj kev puas ntsoog loj, ces puas tseem yuav muaj ib lub hwv tsam rau lawv lawm thiab mas? Yog hais tias qhov xwm txheej tam sim no yog ib qho teeb meem loj, txog qhov uas tsim tau kev tab kaum thiab kev cuam tshuam, ces tus neeg uas muaj feem cuam tshuam ntawd yuav tsum raug hloov thiab tshem tawm; ib txhia neeg ces yeej raug tshem tawm li no lawm tiag. Nej puas nrhiav tau hais tias dab tsi nyob rau hauv tus cag ntawm qhov no? Tus cag ntawm qhov xwm txheej no ces yog tib neeg pheej tsuas xav txog lawv tej kev ntshaw nkaus xwb, thiab lawv thiaj li raug tej ntawd mooj lawm, yam tsis muaj ib qho tseeb me me los ua lub hauv paus kiag li, los sis ib tus cwj pwm ntawm kev mloog Vajtswv lus me me hlo li. Yog li ntawd tib neeg ho yuav mloog lus tau li cas? Ntawm no muaj ib txoj kev los xyaum ua raws. Thaum lawv ntsib ib qho teeb meem, thawj qhov uas tib neeg xav txog ces yog, “Yog kuv ua li no, tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev ntawd yuav puas ntsoog; yog kuv ua li ntawd, tej ntawd yuav tsis puas ntsoog li—tab sis kuv yuav poob ntsej muag, thiab yuav ntsib kev txom nyem loj heev, kuv yuav tsum siv sij hawm kom ntau me ntsis los ua twb zoo saib, thiab sab laj nrog lwm tus neeg tso.” Lawv mas xav mus xav los txog qhov ntawd tias: “Yeej tsis ua cas li yog tias tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev ntawd ho puas ntsoog me ntsis. Kuv yuav ua li ntawd, kuv yuav yog tus txiav txim siab txog qhov xwm txheej no, tsis tas yuav nrog txhua tus tham txog qhov no li.” Lawv xav hais tias ua li ntawd ces yuav ua kom pom lawv lub meej mom thiab qhov muaj nuj nqis, nws yuav qhia rau lwm tus hais tias lawv mas muaj kev txiav txim siab ruaj khov, muaj kev ntsib kev pom ntau, thiab muaj peev xwm heev, tsis qaug zog, tsis qaij qaug yooj yim, thiab tsis ua xyem xyav li—tab sis thaum kawg, thaum txhua yam tiav tag lawm, ces lawv yuav yog cov uas tau cuam tshuam, tab kaum thiab tsim kev puas ntsoog rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev, thiab lawv yuav raug muab qhia tshwm thiab muab tshem tawm. Tej no yog yuav yog lub txim. Tab sis yog hais tias lawv kam zwm rau es ua raws li Vajtswv tej kev npaj thiab kev coj kev qhia, thiab ua raws li cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, ces qhov tau los ntawd yeej yuav txawv thiab. Thaum lawv ntsib ib qho teeb meem, ces lawv yuav tsis yog tus txiav txim siab; coob tus neeg yuav sib tham thiab sib sab laj ua ke, thiab thaum Vajntsujplig pib ua hauj lwm lawm, ces tib neeg yuav raug qhia kom paub hauv lawv nruab siab, lawv yuav pom qhov tsis zoo thiab qhov yuam kev hauv txoj kev ua raws li tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab, lawv yuav nrhiav ib txoj kev zoo dua, thiab tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev yuav tsis raug kev pom sij li. Txawm hais tias, thaum txhua tus sib qhia thiab sib sab laj ua ke, lawv tus kheej lub koob meej, lub meej mom, txoj kev ywj pheej, thiab txoj kev txawj yuav tsis raug muab coj los hais kom pom meej los xij, tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev yuav tsis raug kev phom sij li. Yog li ces qhov tau los ntawd yuav txawv lawm. Tom qab ntawd lawv puas yuav raug hloov mas? (Tsis raug li.) Qhov no ces yog ib qho uas Vajtswv nco ntsoov. Yog hais tias, thaum lawv ntsib ib qho teeb meem, tib neeg muaj peev xwm ua raws li cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, ces Vajtswv yuav nyob sab tom qab tswj txhua yam kom khov. Yog hais tias tib neeg pheej nrhiav tswv yim, ua twb zoo xam, thiab npaj kev ntxias dag tas mus li los nrhiav lawv tus kheej tej kev ntshaw xwb, yeej tsis xav txog tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev los sis rau Vajtswv txoj kev xav li, thiab yeej tsis kam ua raws li Vajtswv tej kev npaj thiab kev coj kev qhia ib qho me me hlo li—yog qhov no los twb tsis kam li—ces thaum kawg dab tsi yuav tshwm sim? Lawv yuav rais mus ua ib tug neeg ua zog faib qoob; lawv yuav raug muab qhia tshwm hais tias lawv yog dab tsi tiag. Qhov no puas yog qhov uas lawv tsim nyog tau txais mas? Cov neeg zoo li ntawd puas tsim nyog hlub thiab mas? (Tsis tsim nyog li.) Qhov no yog qhov uas yuav tshwm sim uas yeej zam tsis dhau li rau txoj kev ntxias dag kom tau koj tus kheej tej kev ntshaw xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Nrhiav Cov Keeb Laj Fai ntawm Qhov Tseeb Keeb Laj Fai Xwb Mas Yus Thiaj Ua Tau Yus Tes Dej Num Zoo” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Muaj ib txhia uas pheej ntshai tias tsam lwm tus zoo dua lawv thiab siab dua lawv, tias tsam lwm tus raug qhuas ho lawv tus kheej ces raug tsis quav ntsej. Qhov no ua rau lawv tawm tsam thiab faib cais lwm tus. Qhov no tsis yog ib kis ntawm kev sib khib ntawm cov tib neeg muaj peev xwm tshaj lawv tus kheej los? Tus cwj pwm zoo li no tsis yog ntxim qia dub thiab ntxim thuam los? Tus moj yam no yog hom dab tsi? Nws yog siab phem! Tsuas xav txog tej uas yus tus kheej xav tau nkaus xwb, tsuas ua tau zoo raws yus tus kheej tej kev ntshaw nkaus xwb, ua rau pom tias tsis muaj kev xav rau lwm tus tes dej num li, los sis tej kev xav tau ntawm Vajtswv lub tsev—cov tib neeg zoo li no ces muaj ib tug moj yam phem, thiab Vajtswv tsis muaj kev hlub rau lawv. Yog koj yeej muaj rab peev xwm xav txog Vajtswv txoj kev xav tiag tiag, ces koj yuav tsum muaj peev xwm coj ncaj ncees rau lwm tus tib neeg thiab. Yog koj txhawb rau ib tug neeg zoo thiab yug lawv kom muaj peev xwm, yog li thiaj li yuav muaj ib tug neeg muaj peev xwm ntxiv los rau hauv Vajtswv lub tsev, ces tsis yog yuav ua koj tes hauj lwm tau yooj yim dua lod? Ces koj yuav tsis ua koj tes dej num kom tau ncaj ncees lod? Qhov no yog ib qho kev ua zoo rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab qhov ntawd yog hom kev txawj xav thiab kev xav uas ib tug thawj coj yuav tsum muaj. Cov uas muaj peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws tuaj yeem lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas thaum tab tom ua tej yam. Thaum koj lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas lawm, ces koj lub siab yuav paub qhov tseeb. Yog koj tsuas lam ua kom lwm tus pom xwb, thiab tsis lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas, ces Vajtswv puas tseem nyob hauv koj lub siab mas? Cov tib neeg zoo li no tsis muaj kev hwm rau Vajtswv. Txhob ua tej yam rau koj tus kheej qhov txiaj ntsim tas li xwb thiab txhob xav xwm yeem txog koj tus kheej tej kev ntshaw xwb; txhob xav rau koj tus kheej lub meej mom, lub koob npe, los sis kev muaj suab npe. Kuj tsis txhob xav txog tib neeg tej kev ntshaw thiab. Koj yuav tsum xub muab kev xav rau tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev, thiab muab tej ntawd ua yam uas yuav tau xub ua ua ntej tso. Koj yuav tsum xav txog Vajtswv txoj kev xav thiab pib xav los ntawm qhov ua twb zoo xav seb koj dawb huv los tsis dawb huv hauv qhov ua kom muaj tiav rau ntawm koj tes dej num li cas, txawm tias koj twb coj ncaj ncees tshaj plaws, ua tau koj qhov zoo tshaj plaws kom muaj tiav hlo rau koj tej luag hauj lwm lawm, thiab tau muab koj tej tag nrho, thiab txawm tias koj yuav muab tag nrho los sis tsis muab tag nrho txoj kev xav rau koj tes dej num thiab txoj tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev los xij. Koj yuav tsum muab kev txiav txim rau tej yam no. Keev xav txog tej ntawd, thiab thiaj li yuav yooj yim rau koj ua koj tes dej num kom tau zoo. Yog koj muaj rab peev xwm tsis zoo, koj txoj kev ntsib kev pom ntiav, los sis koj ua rau hauv koj txoj dej num tsis tau zoo, ces tej zaum yuav muaj qee yam ua tsis raug los sis ua tsis tau zoo txaus rau hauv koj txoj dej num, thiab tej zaum tejyam ua tau los yuav tsis zoo kiag li—tab sis koj yuav tau mob siab ua koj qhov zoo tshaj plaws kom tshwm sim los. Thaum koj tsis xav txog koj tus kheej tej kev ntshaw qia dub lawm los sis tsis xav txog koj tus kheej tej kev ntshaw hauv tej yam koj ua lawm, thiab dua ntawd tsuas muab kev xav xwm yeem rau txoj dej num ntawm Vajtswv lub tsev, ris nws tej kev ntshaw rau hauv nruab siab, thiab ua koj tes dej num kom tau zoo, ces koj thiaj li ua tau zoo ntxiv rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Cov tib neeg uas ua tej no tau zoo yog cov uas muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb; xws li, lawv tau hais lus tim khawv lawm. Yog koj ib txwm ua neej nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, txaus siab xwm yeem rau koj tus kheej tej kev ntshaw qia dub, ces cov neeg zoo li no tsis muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb; qhov no yog tus cim ntawm kev ua puas koob npe rau Vajtswv. Koj hais tias, “Kuv tsis tau ua dab tsi li; cas kuv thiaj li ua rau Vajtswv txaj muag tau li cas?” Hauv koj tej kev xav thiab tej tswv yim, hauv tej kev xav, tej hom phiaj thiab tej kev txhawb siab ntsws rau koj tej kev nqis tes ua, thiab qhov tshwm sim los ntawm yam koj tau ua lawm—rau txhua yam uas koj ua tau zoo raws Ntxwgnyoog, ua nws qhov kevtso dag ua si, thiab cia nws tau txais qee yam rau ntawm koj. Koj ua puas Vajtswv lub npe rau hauv txhua yam thiab koj tsis muaj cov lus tim khawv tiag. Vajtswv puas nco tau tej yam uas koj tau ua? Thaum kawg, cov lus xaus uas Vajtswv hais txog koj tej kev nqis tes ua thiab tes dej num uas koj tau ua yog dab tsi? Tsis muaj qee yam yuav los li ntawd, qee hom lus hais? Hauv phau Vajluskub, tus Tswv Yexus hais tias, “Coob leej yuav hais rau Kuv rau hnub ntawd tias, tus Tswv, tus Tswv, peb tsis tau tuav Koj lub npe tshaj tawm los, thiab tuav Koj lub npe ntiab dab tawm los, thiab tuav Koj lub npe ua ntau yam hauj lwm phim hwj los? Thiab thaum ntawd Kuv yuav hais meej rau lawv tias, Kuv yeej tsis paub nej li: cia li khiav ntawm Kuv mus, nej cov uas ua hauj lwm lim hiam.” Vim li cas tus Tswv Yexus thiaj li hais li no? Vim li cas cov neeg uas kho tus neeg mob thiab ntiab cov dab tawm los thiaj li tuav tus Tswv lub npe, cov ntoj ncig mus qhia hauv tus Tswv lub npe, dhau los ua cov ua phem? Cov ua phem no yog leej twg? Puas yog lawv yog cov uas tsis ntseeg Vajtswv? Lawv ntseeg tag nrho rau Vajtswv thiab caum raws Vajtswv. Lawv kuj muab tej yam tso rau Vajtswv, muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv, thiab ua lawv tes dej num. Txawm li cas los xij, thaum ua lawv tes dej num lawv tsis muaj kev fij thiab cov lus tim khawv, yog li nws thiaj li dhau los ua phem. Qhov no yog vim l i cas tus Tswv Yexus thiaj li hais tias, “Cia li khiav ntawm Kuv mus, nej cov uas ua hauj lwm lim hiam.”

Xaiv tawm los ntawm “Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Coob leej neeg uas nyob tom qab Kuv nraub qaum mas ntshaw tej txiaj ntsig ntawm lub meej mom heev, lawv tau noj zaub mov, lawv nyiam pw tsaug zog thiab saib xyuas lub cev nqaij daim tawv zoo heev, ib txwm ntshai tias tsam tsis muaj txoj kev tawm rau lub cev nqaij daim tawv. Lawv tsis ua lawv tus kheej txoj hauj lwm kom zoo rau hauv pawg ntseeg, tab sis tuaj thau pawg ntseeg xwb, los sis tsis yog li ntawd ces lawv ntuas lawv cov kwv tij thiab cov muam nrog Kuv cov lus, suav lawv tus kheej siab dua lwm leej lwm tus los ntawm txoj hauj lwm ntawm lub hwj chim. Cov neeg no lawv niaj hnub hais tias lawv ua raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab lawv ib txwm hais tias lawv yog Vajtswv lcov neeg mob siab rau—qhov no tsis tsim nyog puas yog ma? Yog tias koj muaj txoj kev xav yog, tab sis ua tsis tau dej dum raws li Vajtswv lub siab nyiam, ces koj yog neeg ruam; tab sis yog tias koj txoj kev xav tsis raug, thiab koj tseem hais tias koj ua dej num rau Vajtswv, ces koj yog tus uas tawm tsam Vajtswv, thiab koj yuav tsum raug rau lub txim los ntawm Vajtswv! Kuv tsis muaj kev khuv leej rau cov neeg zoo li no! Hauv Vajtswv lub tsev, lawv tuaj thau dawb, yeej ib txwm ntshaw txoj kev zoo nyob ntawm cev nqaij daim tawv, thiab tsis xav txog kev txaus siab ntawm Vajtswv. Lawv ib txwm nrhiav yam uas zoo rau lawv, thiab lawv yeej tsis quav ntsej Vajtswv lub siab nyiam li. Lawv tsis txais kev soj ntsuam ntawm Vajtswv tus Ntsujplig nyob hauv txhua yam lawv ua. Lawv ib txwm tawv qhia thiab dag ntxias lawv cov kwv tij thiab cov muam, thiab tau ua ob-lub ntsej muag, zoo li tus hma nyob hauv lub vaj txiv hmab, ib txwm nyiag cov txiv hmab thiab tsuj lub vaj txiv hmab. Cov neeg zoo li no puas tuaj yeem yog Vajtswv tus neeg mob siab rau ma? Koj puas tsim nyog tau txais kev foom koob hmoov ntawm Vajtswv ma? Koj tsis muaj lub nra dab tsi rau koj lub neej thiab pawg ntseeg, koj puas tsim nyog txais Vajtswv cov lus txib ma? Leej twg thiaj li yuav tuaj yeem ntseeg siab tau ib tug neeg zoo li koj ma? Thaum koj ua dej num zoo li no, Vajtswv puas yuav tso siab rau koj los ua ib teg hauj lwm tseem ceeb ma? Qhov no yuav tsis ua rau qeeb sij hawm rau txoj num no xwb lod?

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Ua Li Cas Ua Dej Num yam Muaj Kev Sib Raug Zoo Nrog Vajtswv Lub Siab Nyiam” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tam sim no, koj tau raug thov kom coj ib pab ntawm cov pawg ntseeg, tiam sis tsis yog tias koj tso tseg koj tus kheej xwb, tiam sis koj tseem tuav rawv rau koj tus kheej cov kev xav phem thiab cov kev xav, hais tej yam zoo li no tias “Kuv xav tias qhov no tsim nyog ua tiav raws txoj kev no, raws li Vajtswv tau hais tias peb yuav tsum tsis txhob raug lwm tus txwv thiab niaj hnub nim no peb yuav tsum tsis txhob nyoo zwm rau yam dig muag nti.” Yog li ntawd, nej txhua tus nyias tuav nyias tus kheej tej kev xav, thiab ib leeg yeej tsis mloog ib leeg lus li. Txawm hais tias nej paub meej tias nej tej dej num yog ib txoj kev tws, nej tseem hais tias, “Raws li Kuv pom mas, kuv txoj kev tsis yuam kev deb li. Txawm qhov twg los xij, peb txhua tus nyias muaj nyias ib txog kev xav: Koj tham txog koj li, thiab Kuv tham txog kuv li; koj sib qhia txog koj cov zeem muag, thiab Kuv yuav hais txog kuv txoj kev to taub qhov tseeb.” Koj yeej tsis mob siab ua lub luag hauj lwm rau ntau yam uas tsim nyog yuav tsum tau saib xyuas, los sis koj cia li ua yooj yooj yim xwb, nej txhua tus nrhiav kev tawm rau nej tus kheej cov kev xav thiab ua tib zoo tiv thaiv nej tus kheej lub meej mom, lub koob lub npe, thiab lub ntsej muag. Nej yeej tsis muaj leej twg zoo siab hlo los txo koj tus kheej lub hwj chim, thiab yeej tsis muaj leej twg yuav los pib muab koj tus kheej tso tseg thiab ib leeg pab ib leeg txog tej kev tu ncua kom lub neej thiaj li yuav vam meej sai zuj zus ntxiv. Thaum nej tab tom koom tes ua ke, nej yuav tsum kawm nrhiav qhov tseeb. Tej zaum nej yuav hais tias, “Kuv tsis muaj kev nkag siab meej txog tej yam ntawm qhov tseeb no. Koj muaj kev ntsib kev pom dab tsi txog nws?” Los sis, tej zaum koj yuav hais tias, “Koj muaj kev paub ntau dua Kuv hais txog tej yam no; koj puas muaj cuab kav qhia rau kuv txog qee yam kev qhia?” Puas yog qhov ntawd tsis yog ib txoj kev zoo uas hais txog nws? Nej tau mloog ntau zej lus qhuab qhia, thiab muaj qee yam kev paub txog kev ua dej num. Yog tias nej ib leeg tsis kawm los ntawm ib leeg, ib leeg pab ib leeg, thiab sib pab ib leeg rau ib leeg txog tej kev ua tsis tau zoo thaum ua hauj lwm rau hauv cov pawg ntseeg, ces nej yuav ua li cas kawm tau txhua txoj kev qhia? Thaum uas nej ntsib ib yam dab tsi, nej yuav tsum ib leeg qhia rau ib leeg kom nej lub neej thiaj tau txiaj ntsig. Tshaj ntawd ntxiv, nej yuav tsum ua tib zoo sib qhia txog tej yam ua ntej txiav txim siab. Tsuas yog los ntawm kev ua li no xwb thiaj yog nej mob siab rau lub luag hauj lwm rau pawg ntseeg zoo dua li uas cia li lam ua dej num dog dig xwb. Tom qab uas nej mus ncig saib txhua pawg ntseeg lawm, nej yuav tsum sib sau ua ke thiab sib qhia txog txhua yam teeb meem uas nej pom thiab tej teeb meem uas tau ntsib hauv nej txoj hauj lwm, thiab ces nej yuav tsum sib tham txog kev tig ras to taub thiab kev pom meej uas nej tau txais—qhov no yog ib txoj kev xyaum ua ntawm tes dej num uas tu ncua tsis tau. Nej yuav tsum ua kom tau txais kev koom tes sib raug zoo rau lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj hauj lwm, kom pawg ntseeg tau txiaj ntsig, thiab kom txhawb tau nej cov kwv tij thiab cov muam mus lawm yav tom ntej. Koj yuav tsum ib leeg koom tes rau ib leeg, ib leeg kho ib leeg kom ua tau ib txoj hauj lwm zoo dua qub, uas ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Qhov no yog qhov kev koom tes uas tseeb, thiab tsuas yog cov tib neeg uas koom nrog nws xwb thiaj li yuav tau txais kev to taub qhov tseeb. Thaum sib koom tes, qee lo lus uas koj hais tej zaum yuav tsis tsim nyog, tiam sis qhov ntawd tsis tseem ceeb. Mam li sib qhia txog nws tom qab, kom tau txais kev nkag siab meej ntawm nws; tsis txhob tsis quav ntsej nws. Tom qab qhov kev sib qhia no lawm, koj muaj cuab kav pab tau koj cov kwv tij thiab cov muam cov kev tu ncua. Tsuas yog los ntawm kev ua mus kom tob hauv koj txoj hauj lwm zoo li no xwb koj thiaj muaj cuab kav ua tiav cov txiaj ntsig uas zoo dua. Nej txhua tus, uas yog cov tib neeg uas ua dej num rau Vajtswv, yuav tsum muaj peev xwm tiv thaiv pawg ntseeg cov txiaj ntsig hauv txhua yam uas nej ua, tsis txhob xav txog nej tus kheej cov txiaj ntsig. Nws yog yam uas lees txais tsis tau uas ua dej num ib leeg, yog ua li ntawd ces tas zog sib rhuav tshem xwb. Cov tib neeg uas coj zoo li ntawd tsis phim los ua dej num rau Vajtswv. Cov tib neeg zoo li no muaj ib tus yam ntxwv phem heev; tsis muaj ib qhov kev ua neeg me me tseem nyob rau hauv lawv li. Lawv yog Ntxwgnyoog ib puas feem pua! Lawv yog cov tsiaj nyaum! Tab txawm tam sim no los, tej yam zoo li no tseem tshwm sim nyob rau hauv nej; nej yeej tseem sib tawm tsam mus deb heev thaum lub sij hawm sib qhia, txhob txwm nrhiav laj thawj thiab txhua tus ua ntsej muag liab ploog thaum lub sij hawm sib cav txog qee yam uas tsis tseem ceeb, thiab yeej tsis muaj ib tus neeg twg kam tso nws tus kheej tseg li, txhua tus neeg nyias zais nyias cov kev xav rau hauv siab, txhob txwm saib lwm pab thiab zov tas zog li xwb. Tus yam ntxwv zoo li no puas phim ua dej num rau Vajtswv? Txoj hauj lwm zoo li no puas yuav muaj cuab kav pab tau rau koj cov kwv tij thiab cov muam ib yam dab tsi li? Tsis yog tias koj tsis muaj peev xwm coj tib neeg mus rau ib lub neej uas zoo xwb, tiam sis koj tseem coj koj tus kheej cov yam ntxwv qias vuab tsuab mus rau koj cov kwv tij thiab cov muam thiab. Tsis yog koj tab tom ua kom mob lwm tus lov? Koj lub siab phem heev, thiab nws tau lwj ti nkaus txha! Koj tsis to taub qhov tseeb, thiab koj tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua. Ib qho ntxiv, koj yeej tsis txaj muag qhia koj tus yeeb yam dab phem rau lwm tus li. Koj tsuas paub tsis txaj muag xwb! Cov kwv tij thiab cov muam no tau tso siab rau koj heev, txawm li ntawd los koj tab tom coj lawm mus rau dab teb. Puas yog koj tsis yog qee tus neeg uas nws lub siab twb tau lwj tag lawm? Koj yeej tsis muaj kev txaj muag kiag li!

Xaiv tawm los ntawm “Ua Dej Num Yam Li Cov Neeg Yixayee Tau Ua Lawm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qee cov neeg tsis leg lawv tes dej num kom tiav. Vim li no thiaj li yuav tsum tau rov ua dua tas mus li, uas muaj qhov cuam tshuam loj rau kev nce qib mus lawm tom ntej. Puas muaj lwm cov laj thawj dua li ntawm qhov muaj kev ntsib kev pom tsis txaus thiab kev tshaj lij tsis txaus lawm? Kev tshaj lij thiab kev ntsib kev pom raug maj mam kawm kom paub tau thiab tau ntau zuj zus, tab sis yog tib neeg muaj teeb meem cuam tshuam nrog lawv tus moj yam, ces yuav daws qhov teeb meem no li cas? Nws cheem tsum tias tib neeg yuav tsum raug qhuab qhia thiab qhuab ntuas; nws cheem tsum tias kom tib neeg ib leeg soj ntsuam ib leeg thiab tias kom lawv nrhiav qhov tseeb. Qhov teeb meem loj tshaj plaws uas coj mus rau qhov hauj lwm ua tes dej num uas yuav tsum tau rov raug ua dua tas mus li tsis yog qhov tsis muaj kev tshaj lij txaus, thiab nws tsis yog qhov muaj kev ntsib kev pom tsis txaus; nws yog tias tib neeg yog cov neeg uas qhuas tias nws tus kheej coj ncaj thiab khav theeb tshaj plaws li, thiab lawv tsis koom tes kom zoo tab sis ua ib leeg thiab lam tau lam txiav txim siab, nrog rau qhov tshwm sim tau los uas thaum lawv ua tiav ib yam dab tsi, lawv txoj hauj lwm tsis muaj peev xwm sawv tau rau ntawm nws tus kheej txoj kev tsim txiaj, thiab yog li kev siv dag siv zog tsis muaj txiaj ntsig dab tsi li. Qhov teeb meem loj tshaj plaws uas nyob tom qab qhov no yog dab tsi? (Tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab.) Ib tug moj yam qias vuab tsuab coj cov kev tab kaum uas loj kawg nrog nws los. Thiab tej kis twg ntawm ib tug moj yam qias vuab tsuab cuam tshuam rau txoj kev loj hlob ntawm cov tib neeg txoj kev ua lawv tes dej num? (Kev khav theeb thiab kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj.) Kev khav theeb thiab kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj tau qhia tshwm li cas rau hauv tus cwj pwm? Txiav txim siab ib leeg xwb, tsis mloog lwm tus, tsis sab laj nrog lwm tus, tsis koom tes kom zoo, thiab ib txwm xav txiav txim siab rau txhua yam. Txawm hais tias tej zaum muaj ob peb tug kwv tij thiab nkauj muam zoo sib koom tes los ua ib teg dej num tshwj xeeb, txhua tus tuaj koom rau lawv tus kheej txoj hauj lwm los xij, tus thawj coj pab pawg lo sistus neeg saib xyuas ib txwm xav los txiav txim siab; txawm lawv ua dab tsi los xij, lawv yeej tsis koom tes zoo nrog lwm tus thiab lawv tsis koom tes hauv kev sib qhia, thiab lawv pib ua txhua yam nrawm nroos yam tsis muaj kev pom zoo nrog lwm tus ua ntej tso. Lawv ua kom txhua tus tsuas mloog lawv nkaus xwb, thiab qhov no yog qhov teeb meem. Ntxiv mus, thaum lwm tus pom qhov teeb meem, tab sis tsis tawm los cheem tus neeg saib xyuas ntawd thiab, thaum kawg nws thiaj li tshwm sim muaj ib qho xwm txheej uas txhua tus uas muaj feem xyuam koom nrog ntawd yuav tsum tau rov ua lawv txoj hauj lwm dua, ua rau lawv tus kheej sab heev rau cov txheej txheem no. Yog li, plwm tus neeg puas muaj ib lub luag hauj lwm thiab ma? (Muaj mas.) Muab ua lwm yam hais, tus neeg saib xyuas ua ib leeg xwb thiab ua raws siab nyiam, yuam kom ua txhua yam raws lawv txoj hau kev, thiab lwm tus tsis ua dab tsi los cheem lawv li, thiab, qhov uas phem tshaj, lawv haj tseem ua raws li ntawd thiab; qhov no tsis ua rau lawv sib koom tes ua thiab lod? Yog tias koj tsis txwv, thaiv, los sis qhia tshwm tus neeg no, tab sis hloov mus caum raws lawv qab thiab tso cai rau lawv los tswj hwm koj, ces tseem tsis yog koj tso txoj kev kav yam dawb paug rau Ntxwgnyoog txoj hauj lwm thab plaub thiab lod? Qhov no yeej yog koj qhov teeb meem kiag ntag. Muab ua lwm yam hais, thaum koj pom ib qho teeb meem tab sis tsis muab nws tshaj tawm, tab sis cia li ua tus neeg hais tias yog, ces qhov no tsis yog ib qho kev nthuav tawm txog kev coj tsis ncaj ncees lod? Yog mas, qhov no yeej yog kiag li no ntag—ib qho kev nthuav tawm txog kev coj tsis ncaj ncees rau Vajtswv. Yam uas ua rau qhov teeb meem no loj heev mas yog qhov tias koj ib txwm ua li tus koom tes nrog Ntxwgnyoog, koj ua dej num li nws tus tub teg tub taws thiab tus ntseeg nws, thiab koj tsis muaj ib qho kev coj ncaj ncees rau koj tes dej num thiab koj lub luag hauj lwm li, tab sis tseem muaj ntsis coj ncaj ncees rau Ntxwgnyoog. Hais txog kev tsis txaus ntawm fab kev tshaj lij, nws muaj peev xwm los mus kawm tau tas li thiab koj cov kev ntsib kev pom thaum ua hauj lwm los ua ke. Cov teeb meem zoo li no tuaj yeem daws tau yooj yim. Qhov daws nyuaj tshaj plaws mas yog tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab. Yog tias qhov no tsis raug daws; yog tias nej tsis nrhiav qhov tseeb, es pheej thim tawm thiab ua tus neeg pom zoo tas li xwb; thiab yog tias nej tsis ris lub luag hauj lwm; thiab yog tias, thaum qee leej ua qee yam tsis yog lawm es nej tsis qhia qhov ntawd tawm los sis qhia qhov ntawd tshwm thiab nej tsis hais lawv; thiab yog tias nej ua Vajtswv txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev zoo li tso dag, li ua si; thiab yog tias nej tsis ua nej tes dej num thiab nej lub luag hauj lwm kom tiav, ces txoj kev nce qib ntawm txoj hauj lwm yuav qeeb tag los rov qeeb dua ntxiv. Txoj kev ua hauj lwm zoo li no yog kev coj tsis ncaj ncees.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Ua Tes Dej Num Kom Tau Puv Npo Uas Tsim Nyog Cheem Tsum Kev Sib Koom Tes Zoo” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Ib txhia neeg mas ntshai ntshai tuav ib qho dej num tseem ceeb. Yog Vajtswv lub tsev txib hauj lwm rau lawv ua, mas lawv xav paub hais tias nws puas yuav tseev kom tuav ib qho dej num tseem ceeb. Thaum ib tug neeg twg qhia lawv hais tias, “Koj yeej yuav tsum tau tuav qee yam dej num tseem ceeb xwb xwb li, thiab koj yeej yuav raug saib xyuas xwb xwb li yog koj tsis ua hauj lwm zoo,” lawv hais tias, “Ces cia kuv xav me ntsis ua ntej tso.” Lawv muab xav ib hmos thiab hnub tom qab ces lawv tsis kam lees lawm, hais tias, “Kuv muab ua twb zoo xav lawm, thiab kuv xav hais tias ntshe kuv yuav tsis phim tes dej num no. Kuv xav mas ntshe koj yuav tau nrhiav dua lwm tus lau.” Tus neeg no tsis kam lees dab tsi? Lawv tsis kam lees ib teg dej num uas raug txib kom ua. Muaj ib co uas, thaum muab ib txoj hauj lwm cob rau, xav hauv siab ua ntej lawm hais tias nws yuav yooj yim, cuag li lawv ua ib txoj hauj lwm nrog rau cov tsis ntseeg, ib txoj hauj lwm uas siv dag zog me me xwb los yeej ua tau tiav hlo lawm. Tom qab ntawd, thaum lawv pom hais tias tes dej num tsis yooj yim li qhov lawv xav hauv nruab siab lawm, ces lawv npaj tau ib lub tswv yim: “Yuav kom dim ntawm tes dej num, ces kuv yuav tsum qhia txhua qhov teeb meem uas kuv ntsib thiab kom tus thawj coj daws qhov teeb meem ntawd. Tus thawj coj thiaj muaj peev xwm daws tau qhov teeb meem ntawd li lawv siab nyiam. Tsuav kuv twb tau qhia tag lawm xwb, yog li ntawd nws nyob ntawm tus thawj coj mam li daws qhov teeb meem ntawd. Kuv ces yuav ntxuav tes tawm ntawm qhov xwm txheej ntawd. Yog lawv daws qhov ntawd tau zoo, ces kuv mam ua tes hauj lwm no mus tag zog, hos yog lawv daws tsis tau, ces qhov ntawd tsis muaj feem dab tsi txog kuv. Kuv yuav tsis raug saib xyuas, ces qhov phem tshaj plaws ces thiaj tsis muaj teeb meem loj txog qhov uas kuv yuav raug tshem tawm, haj yam tsis txog qhov raug ntiab tawm ntawm pawg ntseeg mus.” Qhov no yog qhov lawv qhov kev npaj siab rau. Vim li ntawd, ces thaum uas lawv ntsib kiag ib qho teeb meem, mas tib qho lawv ua ces yog hu xov tooj rau tus thawj coj thiab qhia nws hais tias lawv tus kheej xwb ces daws tsis tau qhov ntawd li. Yog tus thawj coj qhia lawv kom ua li cas, los lawv yeej nrhiav lwm yam los keb hais tias ua tsis tau li thiab hais kom tus thawj coj daws qhov teeb meem ntawd xwb. Thaum ntsiab kiag ib qho teeb meem, ces lawv tsis ua twb zoo xav txog qhov teeb meem ntawd thiab nrhiav tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb uas nyob tom qab ntawm qhov teeb meem ntawd li, los sis lawv tsis nrhiav kev los daws qhov teeb meem ntawd li. Tab sis, lawv ua txhua yam uas lawv ua tau los nrhiav ib tug thawj coj los daws qhov teeb meem ntawd xwb, tsuas sim muab lawv tes dej num tshem tawm yam tsis xav hais tias lawv tus kheej yuav daws qhov teeb meem ntawd li cas kiag li. Kev ua lawv tes dej num li no yog kev qhia kev mob siab rau Vajtswv lod? (Tsis yog kiag li.) Qhov no yog hu ua kev tshem qhov dej num tawm thiab kev tsis saib xyuas tes dej num. Lawv coj tus yam ntxwv txawj dag thiab tsis kam lees txais dej num li. Lawv tsuas siv lawv lub zog xwb, tsis yog lawv lub siab. Lawv xav hais tias, “Yog kuv ua qhov no es ho ua ib qho yuam kev ne?” Qhov no yog qhov uas lawv txhawj tshaj plaws. Yog li, koj kuj xyaum kom tsis txhob ua yuam kev xwb? Txhua tus yeej ua yuam kev. Yog lawv txoj kev npaj siab yeej yog tab tsis tsuas yog lawv tsis tau muaj kev ntsib kev pom xwb, yog lawv yeej tsis tau daws ib qho teeb meem zoo li ntawd dua li tab sis yeej tseem ua txhua yam li qhov lawv ua tau, koj puas xav hais tias Vajtswv yuav pom qhov ntawd mas? Lawv tsis xav hais tias Nws yuav pom li. Lawv hais tias, “Tsis pom li nawb, thaum lub sij hawm los txog, kuv yuav raug ris txhua yam uas ua yuam kev. Ho yuav muaj txiaj ntsim dab tsi rau qhov uas muab kuv lub siab coj los sim ua mas? Leej twg haj tseem yuav paub tias kuv twb sim ua kawg kuv lub siab lawm? Leej twg yuav pom? Kuv tseem tsis yog tus uas yuav raug saib xyuas xwb lod? Kuv tseem tsis yuav raug ris lub nra loj tshaj plaws thiab lod? Kuv yuav mus tham txog tej kev tsis ncaj ncees uas kuv raug ntawd rau qhov twg mas?” Vajtswv lub tsev haj tseem muaj txoj kev ncaj ncees nyob qhov twg mas? Txawm hais tias muaj ib tug tau saib xyuas koj yam tsis yog lawm, los Vajtswv yeej pom qhov ntawd. Koj yuav tsum ntseeg li qhov ntawd. Vajtswv soj ntsuam xyuas txhua yam kom meej, thiab Nws soj ntsuam xyuas tib neeg lub siab kom meej. Yog koj twb tsis ntseeg qhov ntawd lawm, ces txawm koj yuav ua koj tes dej num thiab tsis ua los yeej tsis muaj qhov txawv li. Ntshai ris tes dej num, ces thawj qhov lawv ua thaum uas muaj ib qho teeb meem ces yog nrhiav ib tug thawj coj xwb. Tsis hais tias xub saib xyuas thiab daws qhov teeb meem ntawd ua ntej hos, lawv ces tsuas qhia tus thawj coj txog qhov teeb meem ntawd xwb. Muaj tseeb, yeej muaj ib co neeg uas hais qhia rau tus thawj coj thaum lawv tus kheej yeej ua hauj lwm daws qhov teeb meem ntawd, tab sis muaj ib co ces tsis ua li—tom qab hais qhia tus thawj coj lawm, ces lawv tsuas zaum thiab tos xwb yeej tsis rau siab ntso tswj xyuas qhov teeb meem ntawd li. Lawv nyob twj ywm tos tej lus txib xwb. Lawv tsuas ua thaum uas tus coj taw qhia kev xwb, thiab lawv tsuas ua npaum li qhov uas tus thawj coj hais kom ua xwb. Lawv yeej tsis ua dab tsi li, tshwj tsis yog hais qhia kom ua kiag, tab sis tsuas laug sij hawm xwb, tos kom muaj ib tug nthe lawv los sis nplawm sis kom lawv ua xwb. Hom neeg no puas yog ua lawv tes dej num mas? Qhov no tsis yog kev ua tes dej num yam kub siab lug; lawv tsis zoo tsim nyog ua tes dej num li. Ib txhia neeg raug rhuav tshem vim lawv muaj tus cwj pwm no rau kev ua lawv tes dej num. Txawm yog tam sim no kiag, los ntshe lawv tseem tsis to taub tias: “Vim li cas ho muab kuv xa tawm mus yam txias to thaum uas kuv twb muab kuv tus kheej cuam sis rau tes hauj lwm yam kub siab lug lawm?” Txawm yog tam sim no kiag, los lawv yeej tseem tsis to taub li. Cov uas tsis caum nrhiav qhov tseeb ces ntshe tag lawv lub neej los yeej tsis to taub nws li, tab sis tsuas yog siv lawv tus kheej txoj kev xav los piav txog qhov ntawd xwb. Lawv xav hais tias: “Kev tiv thaiv tus kheej mas yog ib qho uas txhua tus yeej cia li ua, thiab yog yam uas peb yuav tsum ua. Leej twg thiaj li tsis tiv thaiv lawv tus kheej mas? Leej twg thiaj li tsis tseg ib txoj kev khiav rau lawv tus kheej li mas?” Yog koj tiv thaiv koj tus kheej thiab tseg ib txoj kev khiav rau koj tus kheej, puas yog koj muab qhov tseeb coj los xyaum ua mas? Koj tab tom ua koj tes dej num hauv Vajtswv lub tsev tam sim no. Thawj qhov keeb laj fai ntawm qhov kev ua koj tes dej num yog dab tsi mas? Nws yog qhov hais tias koj yuav tsum xub ua tes dej num kom kawg koj lub siab, txhob txuag zog li, es kom koj thiaj li tiv thaiv tau tej yam uas zoo tshaj rau Vajtswv lub tsev. Qhov no yog qhov keeb laj fai ntawm qhov tseeb. Kev cia ib txoj kev khiav rau koj tus kheej thiab tiv thaiv koj tus kheej yog qhov keeb laj fai ntawm kev xyaum ua ntawm cov tsis ntseeg, lawv txoj kev xav siab tshaj plaws. Kev xam yus tus kheej ua ntej tshaj txhua yam thiab muab yam uas zoo tshaj plaws rau yus tso ua ntej tshaj txhua yam, tsis xav txog lawm tus, tsis muaj kev sib txuas rau tej uas zoo tshaj rau Vajtswv lub tsev thiab tej uas zoo tshaj plaws rau lwm tus, kev xav txog yam uas zoo tshaj plaws rau yus tus kheej ua ntej thiab tom qab ntawd xav txog yus tus kheej txoj kev khiav—qhov ntawd tsis yog ib tug tsis ntseeg lod? Qhov no ces yog kiag tus qauv quag ntawm ib tug tsis ntseeg ntag hos. Hom neeg zoo li no ces tsis zoo tsim nyog ua tes dej num li.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Yuav Ua Kom Lwm Tus Mloog Lawv Lus Nkaus Xwb, Tsis Yog Qhov Tseeb los sis Vajtswv li (Ntu Ib)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Tus moj yam uas tsis leg lub luag hauj lwm yog dab tsi? Yog kev txawj ntxias. Yam uas nrov tshaj plaws ntawm tib neeg cov tswv yim rau kev ua neej ces yog kev txawj ntxias. Tib neeg xav hais tias yog tias lawv tsis txawj ntxias, ces lawv yuav ua rau lwm tus chim thiab yuav tsis muaj peev xwm los tiv thaiv lawv tus kheej; lawv xav tias lawv yuav tsum tau txawj ntxias kom txaus kom tsis txhob ua rau lwm tus tsis txaus siab los sis mob siab, vim li ntawd lawv thiaj li ua kom lawv tus kheej muaj kev nyab xeeb, tiv thaiv tau lawv txoj kev nrhiav noj nrhiav haus, thiab muaj ib qho chaw tiag taw rau ntawm cov tib neeg coob coob ntawd. Qhov no yog qhov uas tib neeg coj li cas nyob rau hauv lub ntiaj teb ntawm cov tsis ntseeg; vim li cas ib txhia tib neeg hauv Vajtswv lub tsev tseem ho coj li no thiab? Thaum pom qee yam rhuav tshem tej uas muaj txiaj ntsig rau Vajtswv lub tuam tsev, lawv tsis hais dab tsi li; lawv haj tseem yuav hais tias, “Yog tias lwm tus xav hais txog qhov no, ces cia lawv hais—kuv yuav tsis hais. Kuv yuav tsis ua rau lwm tus tsis txaus siab los sis ua rau muaj kev phom sij.” Qhov no yog kev tsis leg lub luag hauj lwm thiab kev txawj ntxias, thiab tsis txhob tso siab rau cov tib neeg zoo li no. Yuav kom tiv thaiv tau lawv txoj kev xav txog tus kheej, lub koob npe, kev ncaj ncees, thiab lub hwj chim, mas lawv yuav muab cov nyiaj uas lawv nrhiav tau ntawd xa rov qab mus rau cov nyiaj ntawd tus tswv, nrhiav kev xyiv fab rau hauv txoj kev pab lwm tus, muab lawv txoj sia txhiv txoj kev ncaj ncees, ua txhua yam rau lwm tus, thiab txawm them ib tug nqi los yeej tsis yig litxawm. Txawm li cas los xij, thaum nws yog ib qho cheem tsum uas yuav tsum tau tiv thaiv tej uas muaj txiaj ntsig rau Vajtswv lub tsev, tiv thaiv qhov tseeb, thiab tiv thaiv kev ncaj ncees, ces txhua yam no ploj tag nrho li lawm, thiab lawv tsis xyaum ua raws qhov tseeb ntxiv li lawm. Qhov teeb meem yog dab tsi? Muaj ib tug moj yam uas nyob rau ntawm qhov chaw ua hauj lwm no, tus uas ntxub qhov tseeb. Vim li cas kuv thiaj li hais tias lawv muaj ib tug moj yam uas ntxub qhov tseeb? Qhov no tshwm sim los ntawm qhov muaj tseeb uas thaum lub sij hawm muaj qee yam cuam tshuam txog qhov tseeb ntawm yam zoo, ces tib neeg cia li khiav tawm mus thiab khiav nkaum lawm. Txawm hais tias lawv yuav hnov hauv lawv lub siab los xij, lawv yeej tsis mloog li, thiab xav tsuj nias qhov ntawd, thiab xav hais tias, “Kuv yuav tsis ua li ntawd—yog kuv ua ces kuv yog neeg ruam xwb,” yog tsis li ntawd lawv yuav xav tias nws tsis yog ib qho tseem ceeb, thiab lawv tuaj yeem tham txog qhov ntawd tau rau lwm zaus. Thaum hais txog kev los txhawb nqa txoj kev ncaj ncees thiab yam zoo, ces lawv khiav mus lawm thiab tsis leg lub luag hauj lwm li. Lawv ua txuj tsis paub thiab tsis mob siab rau qhov ntawd. Qhov no yog ib qho piv txwv txog kev tsis nyiam yam zoo, thiab kev ntxub qhov tseeb. Yog li ntawd, koj yuav tsum xyaum ua li cas thaum muaj qhov teeb meem no tshwm tuaj? Cov qauv ntawd yog dab tsi? Yog tias ib qho teeb meem ntawd muaj feem cuam tshuam rau tej uas muaj txiaj ntsig rau Vajtswv lub tsev los sis rau txoj kev ua tim khawv rau Vajtswv, ces koj yuav tsum mob siab rau qhov ntawd ib yam li koj yuav mob siab rau tej uas muaj txiaj ntsig rau koj tus kheej, ua txhua yam li—qhov no yog tus cwj pwm ntawm ib tug neeg uas nyiam qhov tseeb thiab yam zoo, tus uas leg nws lub luag hauj lwm. Yog tias nej tsis muaj tus cwj pwm no, thiab tsis muaj ib yam dab tsi li tiam sis tsuas muaj qhov tsis mob siab rau ua nej txoj kev daws teeb meem xwb, thiab nej xav hais tias, “Kuv yuav ua yam uas yog kuv tus kheej tes dej num xwb, tiam sis kuv tsis quav ntsej txog lwm yam li. Yog tias koj nug kuv ib yam dab tsi, kuv yuav teb koj—yog tias kuv kaj siab. Yog tsis li ntawd, ces kuv yuav tsis teb. Nov yog kuv tus cwj pwm,” ces nov yog hom cwj pwm uas koj muaj. Tsuas yog tiv thaiv yus tus kheej tus moj yam, lub koob lub npe, xav txog yus tus kheej, thiab tsuas yog tiv thaiv tej uas muaj feem cuam tsuam rau tej uas muaj txiaj ntsig rau yus tus kheej xwb—ces puas yog yus tiv thaiv txoj kev ncaj ncees? Lawv puas tiv thaiv yam zoo? Cov kev xam pom yus tus kheej no yog ib tug moj yam uas ntxub qhov tseeb. Nej feem coob pheej nthuav tawm txog hom cwj pwm zoo li no, thiab thaum lub sij hawm uas nej ntsib ib yam dab tsi uas muaj feem cuam tshuam rau tej uas muaj txiaj ntsig rau Vajtswv tsev neeg, ces nej dag hais tias, “Kuv tsis pom…. Kuv tsis paub…. Kuv tsis tau hnov….” Txawm hais tias koj yeej tsis paub qee yam ntawd tiag tiag los sis ua txuj tsis paub xwb los xij, muab hais kom luv luv tias, muaj ib tug moj yam nyob rau ntawm qhov chaw ua hauj lwm no.

Xaiv tawm los ntawm Vajtswv Kev Sib Qhia Los

Tib neeg feem coob xav nrhiav thiab xyaum ua raws qhov tseeb, tab sis feem ntau lawv tsuas yog muaj kev daws teeb meem thiab muaj lub siab xav ua li ntawd xwb; lawv tsis muaj lub neej ntawm qhov tseeb nyob rau hauv lawv. Vim li ntawd, thaum lawv ntsib lub zog phem los sis ntsib cov neeg lim hiam thiab cov neeg phem ua cov dej num phem, los sis cov thawj coj cuav thiab cov tawm tsam Khetos ua yam uas txhaum rau cov hauv paus ntsiab cai—uas ua rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev raug kev puas tsuaj, thiab ua rau cov uas Vajtswv xaiv tseg raug mob—lawv tsis muaj lub siab tawv los sawv tsees hais lus tawm. Nws txhais li cas thaum koj tsis muaj lub siab tawv? Nws puas txhais tau tias koj txaj muag los sis tsis muaj peev xwm hais tau kom meej? Los sis nws puas yog tias koj tsis to taub zoo, thiab yog li thiaj li tsis muaj kev ntseeg siab yuav hais tawm tau mas? Nws tsis yog ib qho ntawm no li; nws yog vim koj tau raug tswj los ntawm ntau hom moj yam qias vuab tsuab lawm. Ib tug ntawm cov moj yam no yog kev txawj ntxias. Koj xav txog koj tus kheej ua ntej, xav tias, “Yog tias kuv hais lus tawm, nws yuav muaj txiaj ntsig dab tsi rau kuv? Yog tias kuv hais lus tawm thiab ua rau ib tug neeg tsis txaus siab, wb yuav sib raug zoo li cas rau yav tom ntej?” Nov yog ib txoj kev txawj ntxias, puas yog mas? Qhov no tsis yog qhov tshwm sim los ntawm tus moj yam txawj ntxias lod? Lwm qhov yog kev qia dub thiab tus moj yam siab phem. Koj xav tias, “Qhov kev poob cov kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev muaj feem xyuam dab tsi rau kuv? Vim li cas kuv thiaj li yuav tsum quav ntsej txog? Nws tsis muaj feem xyuam dab tsinrog kuv. Txawm hais tias kuv pom thiab hnov nws tshwm sim los xij, kuv tsis tas yuav ua dab tsi li. Nws tsis yog kuv lub luag hauj lwm—kuv tsis yog ib tug thawj coj.” Tej yam zoo li no nyob rau hauv koj lub siab, zoo li yog lawv tau tawm los ntawm koj lub siab uas tsis feeb meej los, thiab zoo li lawv nyob ruaj khov rau hauv koj lub siab mus li—lawv yog tib neeg cov moj yam qias vuab tsuab uas phem. Cov moj yam qias vuab tsuab no tswj hwm koj tej kev xav thiab khi koj ob txhais tes txhais thiab ob txhais taw, thiab lawv tswj koj lub qhov ncauj. Thaum koj xav hais ib yam dab tsi hauv koj lub siab, cov lus tuaj nyob ntawm koj daim di ncauj lawm los koj yeej tsis hais lawv tawm li, los sis, yog tias koj hais tawm, koj cov lus tsis hais ncaj qha, tseg chaw txaus rau koj tus kheej sawv—koj tsis hais kom meej meej kiag. Lwm tus tsis hnov dab tsi li tom qab hnov koj hais tas lawm, thiab tej uas koj tau hais lawm ntawd daws tsis tau qhov teeb meem. Koj xav rau koj tus kheej tias: “Es kuv twb hais lus lawm ne. Kuv lub siab nyob kaj lawm. Kuv ua tiav kuv lub luag hauj lwm lawm.” Qhov tseeb, koj paub hauv koj lub siab tias koj tsis tau hais txhua yam koj yuav tsum hais, tias yam koj tau hais ntawd tsis muajtxiaj ntsig, thiab tias qhov kev puas tsuaj rau Vajtswv lub tsev tseem nyob. Koj tsis tau ua tiav koj lub luag hauj lwm, tab sis koj hais tawm plaws tias koj tau ua tiav koj lub luag hauj lwm lawm, los sis tias qhov xwm txheej uas tau tshwm sim ntawd koj paub tsis meej. Ces puas yog tias koj tsis raug tswj hwm tag nrho los ntawm koj tus moj yam qias vuab tsuab uas phem? Txawm yog hais tias qhov koj xav hauv koj lub siab thiab qhov uas koj ntseeg hais tias yog qhov yog ntawd yog yam zoo thiab lawv mus raws li qhov tseeb los xij, koj tsis yog tus tswv ntawm koj lub qhov ncauj, thiab yam koj hais tawm yeej txawv yam uas nyob hauv koj lub siab. Koj cov lus yeej ib txwm raug lim los ntawm koj lub siab thiab koj txoj kev xav ua ntej raug muab hais tawm nrov nrov lawm. Lwm tus neeg tsis tuaj yeem qhia lub ntsiab lus uas nyob rau tom qab lawv, thiab koj zoo siab heev rau koj tus kheej. Koj tsis tshua quav ntsej tias seb txoj hauj lwm yuav tiav los sis tsis tiav—qhov no yog koj txoj kev xav. Koj tus moj yam phem, qias vuab tsuab tab tom tswj hwm koj; koj tsis yog tus tswv ntawm koj tus kheej lub qhov ncauj lawm thiab. Txawm hais tias koj xav tawm lub suab rau cov lus ncaj ncees los xij, koj puav leej tsis tuaj yeem thiab ntshai hais lawv. Koj tsis muaj peev xwm ua tau ib yam ntawm kaum txhiab yam uas koj yuav tsum tau ua, yam uas koj yuav tsum hais, thiab lub luag hauj lwm uas koj yuav tsum ua; koj ob txhais tes thiab ob txhais taw raug khi cia los ntawm koj ltus moj yam phem qias vuab tsuab. Koj tsis tswj dab tsi hlo li. Koj tus moj yam phem, qias vuab tsuab yuav qhia koj hais lus, thiab yog li koj thiaj li hais lus li ntawd; nws qhia koj kom ua dab tsi, ces koj ua qhov ntawd xwb. Hauv koj lub siab, koj xav tias, “Npaj no kuv yuav siv zog ua, thiab kuv yuav thov Vajtswv. Kuv yuav tsum tau sawv los txheem thiab cem cov neeg uas cuam tshuam tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev, cov uas tsis ua lawv lub luag hauj lwm. Kuv yuav tsum ris lub luag hauj lawm no.” Yog li ntawd nrog rau txoj kev nyuaj heev, koj sau zog koj lub siab tawv thiab hais tawm. Vim li ntawd, lub sij hawm uas lwm tus neeg npau taws, koj hnov tsis muaj zog thiab koj thim rov qab. Koj puas yog tus tswj tiag tiag mas? Koj lub siab tawv siv tau dab tsi? Koj txoj kev txiav txim siab thiab kev mob siab siv tau dab tsi? Lawv tsis muaj qab hau. Muaj tseeb tias nej txhua tus yeej tau ntsib cov xwm txheej zoo sib xws ntau zaus lawm, thiab thaum kawg nej txhua tus thov kom muaj kev hlub tshua, hais tias, “Nws dhau mus lawm. Kuv tsis nyiam qhov tseeb, nws zoo li kuv tau raug rho tawm lawm thiab kuv tsis muaj peev xwm nrhiav tau qhov tseeb.” Nws yog qhov tseeb tias koj tsis nyiam qhov tseeb, tab sis koj puas tau nrhiav qhov tseeb li? Koj puas tau xyaum ua raws qhov tseeb li? Koj tsis nrhiav qhov tseeb, koj haj yam tsis xyaum ua raws qhov tseeb. Koj tsuas rau siab thov Vajtswv, tsim tsa koj txoj kev txiav txim siab, kev txiav txim, thiab cog lus twv tseg xwb. Thiab yuav tau dab tsi los ntawm txhua yam no? Koj tseem yog ib tug neeg uas pom zoo rau txhua yam: “Kuv yuav tsis ua rau ib tug neeg npau taws, thiab kuv yuav tsis ua rau lwm tus tu siab. Yog tias qhov teeb meem tsis yog kuv ib qho kev txhawj xeeb, ces kuv yuav txav kom deb ntawm nws; kuv yuav tsis hais dab tsi txog tej yam uas tsis muaj feem xyuam txog kuv, thiab qhov no mus yam tsis muaj kev zam. Yog tias ib qho dab tsi tsis ncaj ncees rau kuv tus kheej tej kev ntshaw, kuv txoj kev txaus siab, los sis kuv txoj kev hwm tus kheej lawm, kuv tseem yuav tsis quav ntsej txog li, thiab yuav ua tib zoo saib xyuas txhua qhov; kuv yuav tsum tsis txhob lam tau lam ua. Tus ntsia hlau uas nruab tau yuav raug ntaus ntsia ua ntej, thiab kuv tsis ruam npaum li ntawd!” Koj raug tswj hwm tag nrho los ntawm koj cov moj yam qias vuab tsuab ntawm kev lim hiam, kev txawj ntxias, kev tawv ncauj, thiab kev ntxub qhov tseeb lawm. Lawv tab tom yuam kom koj ua hauj lwm sab, thiab yuav nyuaj rau koj ris tshaj li tus Huab Tais Liab Ntoo Lub Kauj Toog Kub. Qhov nyob hauv kev tswj hwm ntawm tus moj yam qias vuab tsuab mas yog ib qho sab thiab txom nyeem heev! Nej yuav hais li cas rau qhov no: yog tias nej tsis nrhiav qhov tseeb, ua nws puas yooj yim muab nej txoj kev qias vuab tsuab ntiab tawm mus mas? Puas tuaj yeem daws tau qhov teeb meem no? Kuv qhia nej tias, yog tias nej tsis nrhiav qhov tseeb thiab pheej ua xyem xyav rau nej txoj kev ntseeg, mloog cov lus qhuab qhia ntau xyoo yuav tsis muaj txiaj ntsig, thiab yog tias nej mob siab ua li no mus kom txog thaum kawg nkaus, ces, qhov zoo tshaj plaws, nej yuav yog ib tug neeg dag ntxias sab kev ntseeg thiab ib tug Falixais xwb, thiab qhov ntawd yuav yog qhov kawg ntawm qhov ntawd. Yog koj tseem phem dua qhov no lawm thiab, ces yuav muaj ib qho xwm txheej uas koj poob mus rau hauv kev sim siab, thiab koj yuav plam koj tes dej num thiab ntxeev siab rau Vajtswv. Koj yuav poob qhov. Koj yuav tau nyob rau ntawm tus npoo tsua tas li! Ziag no, tsis muaj ib yam dab tsi tseem ceeb npaum li kev nrhiav qhov tseeb lawm. Kev nrhiav lwm yam tsis muaj qab hau dab tsi lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Uas Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb Thiaj Li Yog Cov Ntshai Vajtswv Xwb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Tib neeg feem coob khav theeb thaum lawv txawj me ntsis, thiab thaum lawv muaj ib yam zoo rau qee yam, lawv xav tias lawv tus kheej mas tshaj lij heev thiab zoo siab heev rau yam lawv tau ua tiav lawm. Lawv yeej tsis mloog lwm tus hais ib yam dab tsi li, mloog zoo li lawv paub tshaj tej ntawd lawm—tus moj yam no yog dab tsi? Qhov no yog kev khav theeb thiab kev tsis muaj qab hau. Muab hais tias qee tus neeg tab tom ua lawv tes dej num, thiab lwm tus npaj rau lawv ua tes dej num ntawd. Thaum lub sij hawm ntawd, lawv teb tau yam zoo heev thiab muab tej lus ntawd sau tseg, tiam sis thaum lawv tig mus lawm ces lawv hnov qab tej lus ntawd lawm, lawv muab tej lus ntawd tso tuaj tom qab yam tsis muaj lub siab xav los ua raws li tej lus ntawd ib qho kiag li lawm. Tus cwj pwm no yog dab tsi, thiab hom moj yam no yog dab tsi? Nws yog ib tug moj yam uas qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, thiab khav theeb. Puas muaj kev coj nruj nyob rau hauv qhov no li? Yeej muaj qee qhov kev coj nruj thiab kev khav theeb nyob rau hauv txhua tus tib neeg. Thaum qee leej hnov qee yam los ntawm lwm tus tib neeg uas hais yog thiab muaj qab hau, yog tias lawv ua tej ntawd nrog rau qhov kev paub tias dab tsi yog qhov tsim nyog ntawm kev ua neej, ces lawv yuav xav tias lawv yuav tsum lees txais yuav cov lus qhia ntawd. Qhov ntawd puas txhais tau tias lawv yuav muaj peev xwm muab tej lus ntawd coj los xyaum ua mas? Tus cwj pwm thiab tus yam ntxwv ntawm txoj kev xav uas lawv cheem tsum kom thiaj li ua tau qhov ntawd yog dab tsi? Ua ntej tshaj plaws, lawv yuav tsum tso lawv tej kev xav hauv nruab siab, kev txiav txim, los sis kev nkag siab yuam kev tseg, thiab tom qab ntawd ces xaiv yam uas yog, tshawb xyuas kom meej thiab saib tej ntawd kom zoo zoo, kom muaj peev xwm muab lawv tus kheej coj los ua kom haum raws li tej ntawd, thiab muab tej ntawd coj los xyaum ua. Qhov no tsis yog ib tug cwj pwm khav theeb, tiam sis yog ib hom cwj pwm uas txawj xav, txawj leg lub luag hauj lwm. Nws yog ib tug cwj pwm uas lees txais yuav qhov tseeb, uas nyiam yam zoo. Tej zaum, lwm tus cov lus qhia yuav zoo rau lub sij hawm ntawd, kom lawv tau ntsej muag los sis qee yam kev nkag siab thaum lub sij hawm ntawd, ces lawv pom zoo rau tej lus qhia ntawd. Ces tom qab ntawd thaum lawv ua hauj lwm lawm, yog tias lawv tsuas ua yam lawv yuav tsum tau ua xwb, ua yam uas lawv xav ua thiab muab cov lus qhia ntawd tso tseg rau ib sab, ces qhov no puas yog ib tug cwj pwm uas xyaum ua raws qhov tseeb? Hom cwj pwm zoo li no mas qias neeg heev. Thaum tawm rooj plaws, mas lawv ncaws hau thiab lees txais yuav tej lus qhia ntawd, haj tseem pom zoo tag siab nrho, hais tias, “Tso qhov no rau kuv. Koj tsis txhob txhawj txog yam no, kuv cog lus tias kuv yuav saib xyuas tej no kom zoo. Koj tsis ntseeg kuv lov? Koj tsis paub tias kuv yog hom tib neeg twg lov?” Mas saib zoo li ntxim lawv muaj kev ncaj ncees thiab txaus ntseeg heev, txog ntua thaum uas lawv los daws ib yam dab tsi, ces lawv tus cwj pwm mam li hloov pauv thiab lawv tus kheej cov tswv yim mam li tshwm tiag tiag los hais tias: “Qhov no yog qhov kuv xav, thiab raws li kuv pom mas txoj kev no zoo, yog li ntawd kuv yeej yuav li kuv xav.” Lawv tsis nco qab yam uas lwm tus tau qhia rau lawv lawm, lawv tsis muab tej lus qhia ntawd coj los xyaum ua, tiam sis tsuas muab tso tuaj tom qab xwb. Qhov no yog kev khav theeb thiab kev ntxeev siab; nws yog qhov tsis lees txais yuav qhov tseeb, ciali muab yam lawv lub siab nyiam coj los ua ua ntej lawm. Lawv ua raws li lawv tus kheej cov tswv yim thiab kev xam pom, thiab lawv muab qhov tseeb tus qauv, yam zoo thiab Vajtswv cov lus tso tuaj tom qab.

Qee tus neeg mas thaum nyob tim ntsej tim muag ntawm lwm tus mas pom zoo ua lawv tes dej num, tiam sis tom qab ntawd mas, lawv yeej tsis ua raws li ntawd li lawm, lawv xav tias, “Kev daws tej dej num raws li cov qauv ntawd mas yuav ua rau muaj teeb meem thiab sab heev. Nws siv sij hawm ntau thiab cheem tsum kev sib tham ntau heev. Kuv yuav ua li no xwb kom thiaj li daws tau qhov teeb meem ntawd. Tab txawm hais tias lawv tsis pom zoo los xij, txhua tus yeej tseem yuav tsum tau ua tej ntawd raws li kuv txoj kev. Yam kuv hais kom mus ua!” Tus cwj pwm no yog dab tsi? Nws yog kev txawj ntxias dag. Thaum lawv pom zoo rau ib yam dab tsi thaum lub sij hawm ntawd, mas zoo li lawv ua tiag tiag, ncaj ncees, dawb huv thiab kub siab, thiab kuj saib ntxim zoo li lawv yuav lees txais yuav lwm tus tej lus qhia thiab qhov tseeb. Tiam sis qhov ntawd hloov pauv lawm thaum txog lub sij hawm rau lawv los ua txoj hauj lwm ntawd. Vim li cas ho hloov pauv? Vim li cas lawv tus cwj pwm thiaj li ua kom tau ntsej muag xwb? Dab tsi ua rau lawv ua li ntawd? Lawv mloog zoo li txom nyem sab cev nqaij daim tawv heev li, zoo li tej ntawd xeeb txob dhau lawm. Ces ua rau lawv tsis txaus siab hlo ua, thiab qaug zog. Lawv tsis quav ntsej txog yam uas lawv tau cog lus los sis pom zoo ua lawm thaum lub sij hawm ntawd, los sis lawv tsis quav ntsej daws tej ntawd raws li cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb lawm. Qhov ua kom txaus lawv tus kheej siab rau sab cev nqaij daim tawv ntawd tseem ceeb tshaj lwm yam lawm—nws ua thawj qhov lawm. Ho muab Vajtswv cov lus txib tso tuaj rau tom qab kawg nkaus, yam tsis mob siab rau li. Qhov no puas yog tus neeg uas leg lub luag hauj lwm? Qhov no puas yog tus neeg tsim nyog? Qhov no puas yog tus neeg uas nyiam qhov tseeb? Kuj tseem muaj qee tus neeg uas yuav lav tim ntsej tim muag rau lwm tus tias lawv tuaj yeem ua tau txoj hauj lwm ntawd zoo kom ua rau lawv kaj siab lug thiab; lawv hais tias lawv nco tau cov qauv rau qhov kev daws tej ntawd. Tiam sis thaum lawv pib daws tej ntawd ces txawm muaj teeb meem tuaj. Thaum pib kiag, lawv xav hais tias, “Kev ua li no, kuv yuav poob nyiaj poob txiaj, kuv yuav poob ntsej muag, thiab lwm tus yuav saib tsis taus kuv. Kuv tus kheej txoj kev khav theeb, kev xav txog kuv tus kheej, lub meej mom thiab lub hwj chim yuav raug hloov pauv, thiab yog tias kuv xav ua txoj hauj lwm no kom zoo, kuv yuav tsum tau siv zog thiab ua tib zoo xav txog txoj hauj lwm no. Tej zaum kuv yuav tsis tau zoo pw los sis tau zoo noj rau ob peb hnub. Zaum no kuv tus kheej yuav tsum tau siv zog, kuv yuav tsum tau siv zog ua txoj hauj lwm ntawd. Kuv yuav tsum tiv tej yam nyuaj thiab mus kom dhau tej ntawd. Kuv yuav tsum tau ua qhov no raws li qhov tseeb cov qauv, tsis txhob ua raws li kuv txoj kev txaus siab los sis lub koob lub npe, tiam sis txhawb nqa tej uas muaj txiaj ntsig rau Vajtswv lub tsev ua ntej thiab tshaj txhua yam.” Tom qab uas ob peb hnub dhau mus lawm lawv saib hauv daim iav thiab xav hais tias, “Saib zoo li kuv sab heev! Ob hnub dhau los no mas sab heev, ua rau kuv poob ceeb thawj kiag lawm. Kuv ua tsis tau li no mus ntxiv lawm yog tsis li ntawd ces kuv yuav sab tshaj no. Kuv yuav tsum nrhiav ib txoj kev lav. Kuv yeej tseem pom qhov no, tiam sis kuv yuav tsis cia kom kuv txom nyem nyob rau hauv tus txheej txheem ntawd. Thaum kawg, kuv yeej yuav muaj peev xwm mus dhau, kuv yeej yuav dag kom dhau.” Txij qhov ntawd mus, ces cia li lawv tsum tsis ua hauj lwm hnyav thiab lawv tso tseg tsis siv zog los tiv thaiv tej uas muaj txiaj ntsig rau Vajtswv lub tuam tsev lawm. Lawv xav hais tias, “Kuv ces tsuas ua raws li feem coob xwb. Yeej tsis ua li cas tsuav yog kuv tsis tau tso tej uas muaj txiaj ntsig rau kuv tus kheej tseg xwb.” Lawv tus cwj pwm hloov pauv kiag lawm, tsis yog lov? Lawv puas tseem mob siab? (Tsis mob.) Lawv puas tseem muaj peev xwm ua txhua yam hauv lawv tes dej num? Puas siv kom kawg lub dag lub zog? Lawv lub siab uas hlub lawv tus kheej nkaus xwb raug muab nthuav tawm. Yog tias tej uas muaj txiaj ntsig rau lawv tus kheej raug hawv, ces lawv tsum tsis ua tes dej num ntawd lawm. Txawm lawv yuav paub tias qhov tseeb ntawd yog npaum li cas los xij, kev tiv thaiv lawv tus kheej kom tsis txhob raug txom nyem mas tseem ceeb tshaj rau lawv. Tsis muaj ib yam dab tsi yuav kov yeej yam uas muaj txiaj ntsig rau lawv tus kheej li. Thaum lub sij hawm uas muaj ib yam dab tsi los cuam tshuam rau tej uas muaj txiaj ntsig rau lawv, ces lawv muab tes dej num ntawd tso tseg—qhov no yog lawv tus qauv quag uas siab tshaj plaws rau kev ua ib tug tib neeg. Qhov no puas yog ib tug cwj pwm uas paub leg lub luag hauj lwm? Qhov no tsis yog taug txoj kev tsis yog lawm lov? Tsis yog lawv yuav mus ua yam phem lov? Lwm tus saib mas zoo li lawv ua hauj lwm nruab hnub thiab hmo ntuj kom ua tau lawv txoj hauj lwm tiav, thiab kom lawv ua tau zoo. Nws zoo li cas rau Vajtswv? Vajtswv puas nco qab hom cwj pwm zoo li no? Vajtswv puas tshawb xyuas kom pom tib neeg lub siab thiab lub tswv yim kom meej? (Nws tshawb xyuas kom pom meej.) Thiab Vajtswv pom dab tsi los ntawm txoj kev tshawb xyuas kom pom meej no? Nws pom tias tib neeg pheej khom nqi rau hauv lawv tes dej num, Nws pom tias tib neeg lub siab mas txawj dag thiab lim hiam heev, Nws pom tias lawv ntshaw tej uas muaj txiaj ntsig rau lub cev nqaij daim tawv, tias lawv tsis nyiam qhov tseeb, tiam sis dhuav qhov tseeb. Tib neeg puas tuaj yeem pom tej no los ntawm lawv tus kheej? (Tsis pom, lawv tsis tuaj yeem pom li.) Vim li cas thiaj li tsis tuaj yeem pom? Yam nyob hauv lawv lub siab uas lawv vam khom rau yog Ntxwgnyoog tus moj yam uas qias vuab tsuab, thiab lawv lub ntsiab tseeb yog Ntxwgnyoog lub ntsiab tseeb. Nyob rau hauv lawv lub neej ces tib neeg vam khom rau tej no, thiab txhawb nqa lawv tus kheej lub ntsej muag, lub meej mom, lub hwj chim, thiab tej uas muaj txiaj ntsig rau lawv lub cev nqaij daim tawv dhau los ua lawv tus yeeb yam ob lawm. Yog li ntawd, qhov kom lawv los xyaum ua raws qhov tseeb, los daws tej ntawd raws li Vajtswv tej kev cheem tsum thiab qhov tseeb cov qauv, los txhawb nqa tej uas muaj txiaj ntsig rau Vajtswv lub tsev, los mloog Vajtswv lus, los ua raws li Vajtswv cov lus tiag tiag, los coj raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab raws nraim li tej kev cheem tsum thiab tej qauv quag ntawm qhov tseeb, mas yog ib yam uas nyuaj heev rau lawv—thiab siv tswv yim dag zog ntau heev li.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Paub Yus Tus Moj Yam Yog Lub Hauv Paus ntawm Kev Hloov Nws” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Thaum tab tom ua koj tes dej num, yog koj pom ib qho teeb meem, ces koj yuav tsum daws qhov teeb meem ntawd; cov teeb meem uas tsis daws yuav nyob mus ib txhis thiab yuav phem zuj zus tuaj. Qhov kuv hais tias yuav phem zuj zus tuaj ntawd yog txhais li cas? Kuv txhais hais tias yog koj tsis daws koj qhov teeb meem, ces nws yuav raug koj tus yam ntxwv, thiab nws yuav raug lwm tus ib yam nkaus. Thaum sij hawm dhau mus, ces koj qhov teeb meem yuav ua rau koj ua tsis tau koj tes dej num zoo, tsis to taub qhov tseeb, thiab tsis los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Tej no puav leej yog teeb meem, tsis yog lov? Qhov no yog ib qho teeb meem loj heev, tsis yog ib qho teeb meem me. Ib tug tib neeg tej lus yws, tsis txaus siab, kag siab yuam kev txog Vajtswv, to taub yuam kev txog Vajtswv tsev neeg, xaiv ntsej xaiv muag txog lwm tus, thiab txav deb ntawm lwm tus tib neeg—ntev mus, thaum tej no muaj loj zuj zus tuaj, ces lawv lub txim yuav yog dab tsi? Tej ntawd puas coj koj mus rau txoj kev ntawm qhov muaj txoj kev to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, los sis tej ntawd coj koj mus rau txoj kev ntawm cov neeg phem? Nyob rau txoj kev ntawd, koj puas yuav zoo zuj zus los sis phem zuj zus? (Phem zuj zus.) Phem npaum li cas? Thaum tej no muaj nyob rau hauv tib neeg ntev lawm, ces lawv txoj kev ntseeg yuav maj mam ploj mus; thaum lawv qhov hu ua txoj kev ntseeg ntawd ploj mus lawm, ces lawv txoj kev kub siab kuj ploj mus lawm thiab. Kiag thaum lawv txoj kev kub siab ploj mus lawm, ces tsis yog lawv muaj zog tsawg zuj zus thiab tsis muaj siab los ua lawv tej dej num kom tiav lawm lov? Lawv cia li tsis muaj kev xyiv fab rau txoj kev ntseeg Vajtswv li lawm, los sis lawv cia li tsis tau txais Nws cov koob hmoov thaum tab tom ua lawv tej dej num lawm; vim li no, lawv thiaj li tsis muaj zog rau hauv nruab nrog, thiab lawv cia li muaj thiab raug tej kev yws, kev xav phem, xav phem, thiab nkag siab yuam kev rhuav lawm. Thaum lawv ua neej nyob rau hauv tej no, thiab raug tej no npog thiab tswj lawm, ces yam uas lawv ua tau thaum ua lawv tej dej num ntawd ces yog siv zog rau lawv tus kheej, tiv thiab mus kom dhau tej hauj lwm txawv txav; hauv txhua yam lawv ua, lawv yuav tsum vam khom rau txoj kev thev taus thiab kev tswj tus kheej. Lawv tsis muaj peev xwm pom Vajtswv txoj kev coj qhia los sis Nws tej koob hmoov. Yog li yuav muaj dab tsi los ntxiv? Txawm hais tias lawv yuav ua lawv tej dej num li cas los xij, lawv yeej tsis muaj peev xwm nrhiav tau cov hauv paus ntsiab lus li. Thaum lawv ua txuas ntxiv mus, ces lawv tsis meej pem thiab yuam kev zuj zus mus rau tom ntej xwb, thiab lawv tsis muaj kev kub siab rau qhov kev ua lawv tej dej num kom tiav li lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Muaj ib Qho Zoo Nkaus Li Tib Neeg ntawd Cheem Tsum Kev Ua Koj Tes Dej Num Kom Tiav Zoo Kom Kawg Koj Lub Siab Lub Ntsws thiab Txoj Sia” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Qhov Dhau Los: 3. Qhov sib txawv ntawm kev ua yus tes dej num thiab kev ua dej num rau yog dab tsi

Ntxiv Mus: 5. Ib tug neeg twg yuav ua lawv tes dej num kom zoo txaus tau li cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No