3. Qhov sib txawv ntawm kev ua yus tes dej num thiab kev ua dej num rau yog dab tsi

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Tib neeg qhov kev ua lawv tes dej num ces yog, qhov tseeb tiag, qhov ua kom tiav hlo tag nrho txhua yam uas yeej muaj nyob rau hauv tib neeg lawm, ces hais tau hais tias, yog qhov uas tib neeg ua tau. Tom qab ntawd ces lawv qhov dej num thiaj raug ua tiav hlo lawm. Qhov uas tsis zoo ntawm tib neeg nyob rau thaum lawv ua lawv tes hauj lwm yuav maj mam nqis tsawg zuj zus los ntawm qhov uas lawv tau paub tau pom ntau zuj zus tuaj thiab los ntawm tus txheej txheem ntawm lawv qhov kev txiav txim; tej ntawd tsis khuam los sis txo tib neeg tes dej num li. Cov uas tsum tsis ua dej num los sis nres thiab thim rov qab vim ntshai hais tias tsam lawv kev ua dej num lam muaj tej yam tsis zoo ces yog cov tais caus tshaj sawv daws. Yog neeg tsis muaj cuab kav hais qhia tej uas lawv tsim nyog hais qhia thaum tab tom ua dej num ntawd los sis ua tau tej yam uas yeej ntxim lawv ua tau, thiab tab sis pheej laug rau ub rau no thiab tsuas lam tau lam ua xwb, ces lawv plam tes hauj lwm uas ib tug uas raug tsim tawm los ntawd yuav tsum muaj. Cov neeg zoo li ntawd ces yog cov ua hu ua “cov neeg dog dig”; lawv ces yog tej niag khoom seem uas tsis zoo siv dab tsi li. Cov neeg zoo li ntawd es yuav ua cas hu tau kom yog hais tias yog cov raug tsim tawm los? Lawv tsis yog cov raug tsim tawm los uas qias vuab tsuab uas sab nraud mas ci nplas tab sis sab hauv mas lwj rhi xwb los?

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Txawv Ntawm Tes Hauj Lwm Qhuab Qhia ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg thiab Tes Dej Num ntawm Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov sib txawv ntawm kev ua hauj lwm thiab kev ua yus tes dej num? Kev ua dej num txhais tau hais tias koj ua tej yam uas koj xav ua, yam tsawg kawg, yog hais tias tej yam koj ua ntawd tsis txhaum rau Vajtswv tus moj yam. Tsuav yog hais tias tsis muaj leej twg tshuaj xyuas koj tej kev ua thiab tsuav yog hais tias tej koj ua ntawd yeej siv tau thiab, ces qhov ntawd yeej zoo txaus lawm. Koj tus kheej tsis tas txhawj txog kev hloov ntawm tus moj yam, txhawj txog kev ua yam ub yam no kom raws li qhov tseeb cov hauv paus ntsiab lus li, txhawj txog kev ua kom tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav, thiab tseem haj yam tsis tas txhawj txog qho kev zwm ua kom raws li Vajtswv txoj kev coj kev qhia thiab tej kev npaj, los sis txhawj txog kev ua koj tes dej num kom zoo thiab hais qhov ntawd qhia rau Vajtswv. Koj yeej tsis quav ntsej txog tej no li, thiab qhov no yog qhov hu ua kev ua-dej num. Kev ua-dej num yog hais txog qhov uas yus tus kheej siv tag nrho yus lub zog thiab ua hauj lwm cuag li yus yog ib tug qhev, txij kiag thaum sawv ntxov mus txog thaum tsaus ntuj. Yog koj nug ib tug neeg zoo li ntawd tias, “Tag nrho ntau lub xyoo ntawm txoj kev khwv iab khwv daw, ua hauj lwm hnyav uas koj tau muab koj tus kheej tsau tsawv rau ntawd, koj ua npaum li ntawd rau dab tsi tiag mas?” ces lawv yuav teb hais tias, “Vim li cas mas, ua kom kuv tau koob hmoov ntag hos.” Yog koj nug lawv seb lawv tus moj yam puas muaj kev hloov pauv dab tsi los ntawm tag nrho ntau lub xyoo ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv, seb lawv puas paub meej hais tias yeej muaj Vajtswv tiag, seb lawv puas muaj kev to taub txog ib qib twg los sis muaj kev ntsib kev pom txog tus Tswv Tsim tej kev coj kev qhia thiab kev npaj, ces lo lus teb rau tag nrho tej ntawd ces yuav cia li hais tias “Tsis muaj,” thiab lawv yuav tsis muaj peev xwm hais txog tej ntawd ib qho hlo li. Thaum tsis muaj ib qho kev nce qib los sis kev rhais ruam lawm tom ntej nyob rau hauv tej yam uas qhia tau txog kev hloov pauv hauv tus moj yam li, ces ib tug neeg zoo li ntawd tsuas yog ua dej num tas mus li xwb. Piv txwv hais tias ib tug neeg zoo li ntawd ua dej num tau ntau xyoo thiab, yam tsis nco paub txog li, muaj kev to taub hais tias lawv muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab, uas lawv pheej nquag nquag ntxeev siab rau Vajtswv, hais tias lawv pheej yws ub yws no tas mus li, hais tias lawv pheej hom tsis muaj cuab kav mloog Vajtswv lus li, hais tias lawv mas qias vuab tsuab tob tiag tiag li, hais tias txawm Vajtswv yuav hais kom lawv zwm rau Nws los lawv yeej tsis muaj cuab kav ua tau li ntawd li. Lawv yeej sim tswj lawv tus kheej kawg tab sis qhov no yeej tsis ua hauj lwm kiag li, thiab txawm yuav cem foom lawv tus kheej los sis cog lus li cas los yeej tsis ua hauj lwm li thiab. Nyob rau thaum kawg, lawv mam tshawb nrhiav pom hais tias: “Tib neeg yeej muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab tiag, thiab vim li ntawd ces lawv thiaj li muaj cuab kav ntxeev siab rau Vajtswv. Thaum los xij uas muaj ib yam dab tsi tshwm sim ces tib neeg yeej muaj lawv tus kheej txoj kev ntshaw, thiab lawv yeej tshawb fawb Vajtswv tej kev coj kev qhia thiab kev npaj tas mus li. Txawm hais tias lawv yeej txaus siab hlo siv lawv tus kheej lub dag zog los xij, thaum muaj ib yam dab tsi cuam tshuam txog lawv tus moj yam thiab lawv tej kev siab hlob thiab txoj kev ntshaw, kev npaj siab thiab kev cia siab, ces lawv tsis muaj peev xwm tso tau tej ntawd pov tseg li. Lawv xav ua txhua yam kom haum lawv tus kheej lub siab tas mus li xwb. Qhov no yog kuv ntag, thiab kuv ces tsuas yog ib tug nyuag me me xwb! Yuav ua tau dab tsi mas?” Yog lawv pib ua tswb zoo xav txog tej no lawm, ces lawv yeej muaj kev to taub me me txog tib neeg tej kab ke lawm. Yog hais tias muaj qee lub sij hawm es cov tib neeg uas nqis tes ua-dej num muaj peev xwm ua tes hauj lwm tiag tiag lawm, muaj peev xwm xav ntsoov txog tej kev hloov pauv ntawm tus moj yam, muaj kev to taub hais tias qhov tseeb ces lawv yeej muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab, hais tias lawv los yeej khav theeb thiab tsis muaj cuab kav zwm rau Vajtswv, thiab hais tias yuav ua li no mus ntxiv tsis tau lawm; thaum lub sij hawm los txog uas lawv muaj peev xwm xav txog tej no, ces lawv yuav pib muab lawv tus kheej tig rov qab thiab yeej muaj kev cia siab hais tias tej zaum lawv tus moj yam yuav hloov thiab hais tias tej zaum lawv yuav tau txais kev cawm dim. Piv txwv tias ib tug uas yeej ib txwm tsis xav txog tej no li, thiab qhov lawv paub ces tsuas yog siv dag siv zog xwb, xav hais tias ua tes hauj lwm ntawm lawv tes kom tiav xwb ces yeej yog tag nrho qhov uas cheem tsum kom ua kom tiav Vajtswv cov lus txib lawm, thiab hais tias thaum lawv tau siv dag siv zog ntawm lawv tus kheej tiav lawm ces lawv yeej ua tau lawv tes dej num yog lawm, yeej ib txwm tsis xav txog hais tias Vajtswv tej kev cheem tsum yog dab tsi li, tsis xav txog tias qhov tseeb yog dab tsi, los sis tsis xav txog seb lawv puas raug suav ua ib tug ntawm cov uas mloog Vajtswv lus—lawv yeej ib txwm tsis ua twb zoo xav txog tej no hlo li. Ib tug neeg uas saib nws tes dej num zoo li ntawd puas yuav tau txais kev cawm dim mas? Lo lus teb ces hais tias yeej tsis tau li. Lawv tsis tau cev taw rau txoj kev kom tau txais kev cawm dim li los sis tsis tau taug txoj kev yog ntawm kev ntseeg Vajtswv, los sis lawv tsis tau tsim muaj ib qho kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog Vajtswv, thiab lawv tus kheej tseem siv zog ntsos thiab nqis tes ua-dej num nyob rau hauv Vajtswv lub tsev xwb. Hom neeg no ua dej num nyob rau hauv Vajtswv lub tsev, thiab Vajtswv saib xyuas thiab tiv thaiv lawv, tab sis Nws tsis npaj yuav cawm lawv, los sis Nws tsis npaj yuav qhuab ntuas thiab qhuab qhia lawv, los sis tsis txiav txim thiab rau txim rau lawv, los sis muab lawv tso rau tej kev sim siab thiab kev lim tib neeg kom dawb huv; Nws tsuas cia lawv tau qee yam koob hmoov nyob rau lub sij hawm lawv ua neej nyob xwb, tsis muaj dab tsi tshaj qhov ntawd li. Yog muaj ib hnub twg uas cov neeg no paub ua twb zoo xav txog tej no thiab to taub tej lus qhuab qhia uas lawv hnov, ces lawv yuav ras dheev hais tias: “Yog li ntawd, kev ntseeg Vajtswv yog li no ntag los. Ua li, ces kuv yuav tsum nrhiav kev cawm dim. Yog kuv tsis nrhiav, thiab txhob yog lam ua dej num xwb, ces qhov ntawd yuav tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog kev ntseeg Vajtswv li.” Ces lawv yuav xav twj ywm hais tias: “Kuv muaj kis twg ntawm tus moj yam qias vuab tsuab? Qhov no yog dab tsi kiag? Tsis hais yuav muaj dab tsi li, ua ntej tshaj ces kuv yuav tsum tau zwm rau Vajtswv!” Tej no muaj kev cuam tshuam rau qhov tseeb thiab rau tej kev hloov pauv ntawm tus moj yam, thiab yeej tseem muaj kev cia siab rau lawv thiab.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Nrhiav Cov Keeb Laj Fai ntawm Qhov Tseeb Keeb Laj Fai Xwb Mas Yus Thiaj Ua Tau Yus Tes Dej Num Zoo” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Txawm tias koj yuav ua tiav hlo tes dej num dab tsi los xij, koj yuav tsum nrhiav kev to taub Vajtswv txoj kev xav thiab to taub hais tias dab tsi yog Nws tej kev cheem tsum rau koj tes dej num; tsuas yog thaum ntawm xwb mas koj thiaj li yuav muaj cuab kav daws tau tej xwm txheej mus raws keeb laj fai. Nyob rau hauv kev ua koj tes dej num, koj yuav ua tsis tau raws li qhov koj tus kheej nyiam hlo li, uas yog ua tej yam uas koj xav ua nkaus xwb, tej yam dab tsi los xij uas ua rau koj zoo siab thiab kaj siab ua, los sis dab tsis los xij uas ua rau kom zoo saib. Yog koj muaj tej yam uas koj tus kheej nyiam coj los yuam qhi rau Vajtswv los sis muab lawv coj los xyaum ua cuag li lawv yog qhov tseeb, ua zoo saib lawv cuag li lawv yog qhov tseeb keeb laj fai, ces qhov no tsis yog ua koj tes dej num kom tiav, thiab ua koj tes dej num li no ces yuav tsis raug Vajtswv nco ntsoov cia. Ib txhia neeg tsis to taub qhov tseeb, thiab lawv tsis paub xyov kev ua kom lawv tes dej num tiav hlo yog txhais tau li cas tiag. Lawv hnov zoo li thaum lawv muab lawv lub siab thiab lub zog tso plhuav rau nws lawm, tso lawv cev nqaij daim tawv tseg thiab tiv kev txom nyem, ces qhov kev ua lawv tes dej num kom tiav ntawd yeej zoo txaus li qhov qauv quag lawm—tab sis vim li cas, yog li ntawd, es Vajtswv tseem pheej tsis txaus siab tag mus li mas? Cov neeg ntawd ua yuam kev qhov twg lawm? Qhov lawv ua yuam kev ces yog tsis nrhiav Vajtswv tej kev cheem tsum, thiab tsuas yog ua raws lawv tus kheej tej tswv yim xwb; lawv muab lawv tus kheej tej kev ntshaw, kev nyiam, thiab kev txhawb siab rau tus kheej coj los ua qhov tseeb, thiab saib lawv zoo cuag nkaus li lawv yog tej uas Vajtswv nyiam, cuag nkaus li lawv yog Nws tej qauv quag thiab kev cheem tsum. Lawv pom hais tias tej uas lawv ntseeg hais tias yog qhov yog, zoo, thiab zoo nkauj mas yog qhov tseeb; qhov no yog qhov yuam kev. Qhov tseeb, txawm hais tias qee lub sij hawm tib neeg yeej xav hais tias qee yam yeej yog thiab hais tias nws yeej haum raws li qhov tseeb, qhov ntawd mas tsis tau txhais hais tias nws yeej yog raws li Vajtswv txoj kev xav. Yog tib neeg yim xav hais tias ib yam twg yog qhov yog, ces lawv yim tsim nyog ceev faj thiab lawv yim tsim nyog nrhiav qhov tseeb seb qhov uas lawv xav ntawd puas zoo raws li Vajtswv tej kev cheem tsum. Yog hais tias nws ho khiav los sib nraus nrog rau Nws tej kev cheem tsum thiab sib nraus rau Nws tej lus, ces nws tsis raug lees txais txawm koj xav hais tias nws yog ntawd, nws tsuas yog tib neeg ib qho kev xav xwb, thiab nws yuav tsis txhais tau hais tias yuav haum nrog qhov tseeb txawm tias koj yuav xav tias nws yeej yog npaum li cas los xij. Yog qhov kev txiav txim siab ntawm qhov yog thiab qhov tsis yog ntawd ces yuav tsum nyob rau ntawm Vajtswv tej lus nkaus xwb, thiab txawm tias koj yuav xav tias ib yam dab tsi yuav yog npaum li cas los xij, tshwj tsis yog hais tias muaj ib qho hauv paus nyob rau hauv Vajtswv cov lus, koj yuav tsum muab nws pov tseg. Tes dej num yog dab tsi? Nws yog ib qho kev txib uas Vajtswv muab cob rau tib neeg. Yog li ntawd, koj yuav ua koj tes dej num kom tiav li cas? Ua raws nraim li Vajtswv tej kev cheem tsum thiab tej qauv, thiab muab koj tus cwj pwm cog kiag rau qhov tseeb keeb laj fai tsis yog cog rau tib neeg tej kev ntshaw raws siab xav ntawd. Hauv txoj kev no, ces koj qhov kev ua tiav hlo koj tes dej num ntawd yuav zoo raws nraim li tus qauv quag.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Nrhiav Cov Keeb Laj Fai ntawm Qhov Tseeb Keeb Laj Fai Xwb Mas Yus Thiaj Ua Tau Yus Tes Dej Num Zoo” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Txawm hais tias tib neeg yuav muaj txuj ci, peev xwm, los sis kev txawj dab tsi los xij, yog tias lawv tsuas cia li ua thiab txhawb lawv tus kheej hauv qhov kev ua lawv tes dej num, thiab, txawm hais tias lawv yuav ua dab tsi los xij, lawv tsuas vam khom rau lawv tej kev xav hauv nruab siab los sis tej kev xav phem, los sis rau lawv tus kheej tej dag zog thaum uas lawv txhawb lawv tus kheej, thiab yeej tsis nrhiav Vajtswv lub siab nyiam, thiab yeej tsis muaj ib yam dab tsi los sis kev cheem tsum nyob hauv lawv lub siab uas hais tias, “Kuv yuav tsum muab qhov tseeb coj los xyaum ua. Kuv tab tom ua kuv tes dej num”; thiab lawv lub zog txhawb lawv yog los ua lawv txoj hauj lwm kom zoo thiab ua lawv tej hauj lwm kom tiav xwb, ces tsis yog tias lawv yog tus neeg uas ua neej nyob raws li lawv tej peev xwm, tej kev txawj, tej txuj ci, tej rab peev xwm, thiab tej kev txawj tshaj lij tag nrho xwb lov? Puas muaj cov tib neeg zoo li no coob leej? Nyob rau hauv txoj kev ntseeg, lawv tsuas yog xav txog kev txhawb lawv tus kheej, muag lawv tus kheej lub dag zog, thiab muag lawv tus kheej tej kev txawj tshaj lij xwb. Muab hais kiag ces yog thaum Vajtswv lub tuam tsev muab tej hauj lwm dog dig rau tib neeg ua, feem coob ces xav ua ntej tso mam li ua tes hauj lwm ntawd xwb. Txhua yam lawv ua ces yog txhawb lawv tus kheej xwb. Qee zaus ces qhov ntawd txhais tias siv lawv lub qhov ncauj los hais lus me ntsis; qee zaus ces nws txhais tias siv lawv ob txhais tes thiab lub zog ntawm lub cev; thiab qee zaus ces nws txhais tias siv lawv ob txhais ceg khiav mus khiav los. Vim li cas thiaj li hais tias ua neej vam khom rau tej ntawd yog siv ib tug tib neeg lub zog, dua li qhov muab qhov tseeb coj los xyaum ua? Thaum ib tug neeg twg tau lees txais ib txoj hauj lwm uas Vajtswv lub tuam tsev tau muab rau lawv lawm, lawv tsuas xav txog qhov tias yuav ua li cas kom tiav sai li sai tau, kom lawv thiaj li tuaj yeem qhia tau rau lawv cov thawj coj kom tau txais lawv txoj kev qhuas xwb. Tej zaum lawv yuav nthuav tawm ib txoj kev npaj ua ib kauj ruam zuj zus, thiab tej zaum saib zoo li lawv rau siab, tiam sis lawv tsuas yog mob siab rau kom tiav txoj hauj lwm kom lwm tus thiaj li pom xwb, los sis thaum lawv tab tom ua txoj hauj lwm ntawd, lawv teeb lawv tus kheej tej qauv quag los mus txiav txiv rau lawv tej kev ua hauj lwm, raws li qhov lawv ua tau xws li tias kom lawv thiaj li mus txog rau txoj kev zoo siab thiab kev txaus siab, thiab ua kom tiav qib ntawm qhov kev zoo tiav log uas lawv rau siab ntso rau. Txawm hais tias lawv yuav teeb tej qauv quag dab tsi rau lawv tus kheej los xij, yog tias lawv tsis txuas rau qhov tseeb, thiab lawv tsis nrhiav qhov tseeb, los sis los nkag siab thiab lees paub yam Vajtswv hais lawv ua ntej lawv ua, tiam sis cia li ua yam qi muag nti yam feeb tsis meej xwb, ces yam lawv tab tom ua ntawd tsuas lam yog kev txhawb tus kheej xwb. Lawv ua raws li lawv tus kheej tej kev xav, los ntawm lawv tus kheej lub siab los sis lawv tej peev xwm, los sis lub zog ntawm lawv tus kheej tej rab peev xwm los sis tej kev txawj tshaj li xwb. Lub txim ntawm qhov kev ua li no yog dab tsi? Tej zaum txoj hauj lwm twb ua tiav lawm, thiab tej zaum tsis muaj leej twg pom qhov kev txhaum, thiaj tej zaum koj yuav zoo siab heev—tiam sis, thaum tab tom ua, qhov ib, koj tsis nkag siab Vajtswv lub siab nyiam, thiab qhov ob, koj tsis ua kom kawg koj lub siab lub ntsws, thiab kawg koj lub dag lub zog—koj tsis tau muab tag nrho koj lub siab tso plhuav rau hauv txoj hauj lwm ntawd. Yog tias koj tau nrhiav qhov tseeb cov hauv paus ntsiab lus thiab nrhiav Vajtswv lub siab nyiam lawm, ces koj yeej yuav ua tiav cuaj feem-kaum ntawm txoj hauj lwm ntawd, thiab koj los kuj muaj peev xwm to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb thiab nkag siab zoo tias yam koj tab tom ua yog raws li Vajtswv lub siab nyiam lawm. Txawm li cas los xij, yog tias koj tsis ua tib zoo ua thiab ua dog ua dig xwb, ces txawm txoj hauj lwm tiav lawm los xij, koj yuav tsis paub hauv koj lub siab tias txoj hauj lwm ntawd tiav zoo npaum li cas. Koj yuav tsis muaj dab tsi ntsuas, thiab koj yuav tsis paub tias seb tes hauj lwm ntawd puas haum raws li Vajtswv lub siab nyiam los sis qhov tseeb. Yog li ntawd, yog yuav piav qhia ib txoj kev ua dej num twg ntawm ib tug yam ntxwv zoo li no, mas yuav tsum muaj plaub lo lus uas hais tias—txhawb koj tus kheej.

Txhua tus uas ntseeg Vajtswv yuav tsum nkag siab Nws lub siab nyiam. Tsuas yog cov tib neeg uas ua lawv tej dej num zoo xwb thiaj li ua tau zoo raws Vajtswv, thiab tsuas yog ua tiav cov hauj lwm uas Nws tau muab tso rau lawv ua lawm xwb ib tug tib neeg txoj kev ua dej num thiaj li yuav ua rau muaj kev txaus siab. Muaj ib co qauv quag rau txoj kev ua Vajtswv cov lus txib kom tiav tau zoo. Tswv Yexus tau hais tias: “Koj yuav tsum hlub tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv kom kawg koj lub siab, thiab kom kawg koj txoj sia, thiab kom kawg koj lub tswv yim, thiab kom kawg koj lub dag lub zog.” Kev hlub Vajtswv yog ib kis ntawm yam uas Nws cheem tsum ntawm tib neeg. Qhov tseeb, tsuav yog Vajtswv txib tib neeg, thiab tsuav yog lawv ntseeg Nws thiab ua lawv tes dej num xwb, ces cov no yog cov qauv quag uas Nws cheem tsum ntawm lawv: tias lawv yuav tsum ua kom kawg lawv lub siab, kom kawg lawv txoj sia, kom kawg lawv lub tswv yim, thiab kom kawg lawv lub dag lub zog. Yog tias koj nyob nov tiam sis koj lub siab tsis nyob—yog tias koj lub cim xeeb thiab tej kev xav ntawm koj lub tswv yim nyob nov, tiam sis koj lub siab tsis nyob—thiab yog tias koj ua tej yam tiav los ntawm koj tus kheej tej rab peev xwm, puas yog koj ua tau puv npo li Vajtswv cov lus txib lawm? Yog li ntawd, tus qauv quag dab tsi uas yuav tsum tau ua kom thiaj li ua tau puv npo li Vajtswv cov lus txib, thiab ua koj tes dej num ncaj ncees thiab zoo? Nws yog los mus ua koj tes dej num kom kawg koj lub siab, kom kawg koj txoj sia, kom kawg koj lub tswv yim, thiab kom kawg koj lub dag lub zog. Yog tias koj rau siab ua koj tes dej num kom zoo yam tsis muaj ib lub siab hlub Vajtswv, ces qhov ntawd yuav tsis ua hauj lwm li. Yog tias koj txoj kev hlub Vajtswv loj hlob thiab tseeb zuj zus ntxiv, ces koj yuav cia li muaj peev xwm ua koj tes dej num kom kawg koj lub siab, kom kawg koj txoj sia, kom kawg koj lub tswv yim, thiab kom kawg koj lub dag lub zog.

Xaiv tawm los ntawm “Tib Neeg Ua Neej Vam Khom Rau Dab Tsi Kiag” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Cov neeg feem coob ua lawv tes dej num rau hauv tus yam ntxwv ntawm lub siab zoo li no: “Yog leej twg coj kev, kuv yuav caum raws. Kuv yuav caum raws lawv mus txhua qhov txhia chaw uas lawv coj mus, thiab ua txhua yam uas lawv hais kom kuv ua.” Lees ris lub luag hauj lwm los sis txhawj txog los sis mob siab tshwj xeeb rau, muab xav ua lwm fab ces, yog tej yam uas lawv tsis tuaj yeem ua tau tiav thiab cov nqi uas lawv tsis txaus siab them. Lawv koom siv lub dag zog ua ke, tab sis lawv tsis koom lees ris lub luag hauj lwm ua ke. Qhov no tsis yog ua yus tes dej num tiag tiag. Koj yuav tsum xyaum kawm tso koj lub siab rau koj tes dej num; yog yus muaj ib lub siab, yus yuav tsum muaj peev xwm siv nws. Yog leej twg yeej tsis siv lawv lub siab li, qhov no ua pov thawj qhia tias lawv tsis muajsiab ntsws, thiab ib tug neeg uas tsis muaj siab ntsws tsis tuaj yeem ua tau qhov tseeb! Vim li cas lawv thiaj tsis tuaj yeem ua tau qhov tseeb? Lawv tsis paub tias yuav los li cas rau ntawm Vajtswv xub ntiag; lawv tsis paub tias yuav tso lawv lub siab li cas rau hauv txoj kev nkag siab Vajtswv qhov kev qhuab qhia thiab kev coj qhia, los sis yuav muab lawv lub siab tso li cas rau hauv txoj kev xav, los sis rau hauv txoj kev nrhiav qhov tseeb, los sis rau hauv txoj kev nrhiav, kev to taub thiab kev qhia tawm txoj kev xav rau Vajtswv txoj kev xav. Nej puas muaj tej yam ntxwv no, txawm yuav tshwm sim dab tsi los xij thiab txawm yuav yog koj tes dej num dab tsi los xij, koj tuaj yeem los nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag tas li, thiab siv koj lub siab xav rau Vajtswv cov lus, thiab muab koj lub siab tso rau kev nrhiav qhov tseeb thiab kev xav seb yuav tsum ua koj tes dej num li cas? Puas tau muaj pes tsawg zaus zoo li no? Kev tso koj lub siab rau koj tes dej num thiab tuaj yeem lees ris lub luag hauj lwm uas yuav ua rau koj txom nyem thiab them ib tug nqi—tseem tsis muaj txaus los tham txog nws. Yog koj tsis muab koj lub siab tso rau koj tes dej num, hloov rau qhov ib txwm xav siv lub dag lub zog tas li, ces koj tes dej num yuav raug ua tsis tiav zoo tiag tiag li. Koj tsuas lam mus dhau xwb thiab tsis muaj dab tsi ntxiv li, thiab koj yuav tsis paub tias yuav ua koj tes dej num kom tiav zoo tau li cas. Yog koj muab koj lub siab tso rau nws, koj yuav maj mam los to taub qhov tseeb; yog koj tsis tso, ces koj yuav tsis to taub li. Thaum koj muab koj lub siab tso rau kev ua koj tes dej num thiab caum raws qhov tseeb lawm, ces koj yuav maj mam dhau los muaj peev xwm to taub Vajtswv txoj kev xav, nrhiav pom koj tus kheej txoj kev lwj liam thiab tej yam ua tsis tau zoo txaus, thiab tswj tag nrho koj tej yam ntxwv. Yog koj tsis siv koj lub siab los tshuaj xyuas koj tus kheej, thiab tsuas tsi ntsees rau kev siv lub zog sab nraud nkaus xwb, ces koj yuav tsis muaj peev xwm nrhiav pom tej yam ntxwv sib txawv uas tshwm sim rau hauv koj lub siab thiab tag nrho txhua yam kev ua uas koj ua sib txawv rau ntawm ib puag ncig sab nraud; yog koj tsis siv koj lub siab los tshuaj xyuas koj tus kheej, ces nws yuav nyuaj rau koj daws qhov teeb meem nyob hauv koj lub siab. Yog li ntawd, koj yuav tsum siv koj lub siab thiab koj qhov kev ncaj ncees los qhuas thiab pe hawm Vajtswv. Yuav siv koj lub siab thiab koj qhov kev ncaj ncees los pe hawm Vajtswv, koj yuav tsum muaj ib lub siab uas ntsiag to thiab dawb paug; nyob puag hauv qhov tob tshaj plaws ntawm koj lub siab, koj yuav tsum paub nrhiav Vajtswv txoj kev xav thiab qhov tseeb, thiab koj yuav tsum xav tias yuav ua koj tes dej num kom tau zoo li cas, xav txog tej feem ntawm koj tes dej num uas koj tseem tsis to taub thiab yuav ua koj tes dej num kom tau zoo dua qub li cas. Tsuas yog los ntawm kev nquag xav txog tej yam no rau hauv koj lub siab nkaus xwb koj thiaj li yuav muaj peev xwm muab tau qhov tseeb. Yog tej no tsis yog yam uas koj nquag xav rau hauv koj lub siab, thiab koj lub siab yeej puv npo tej yam rau hauv nruab siab los sis tej yam sab nraud lawm, qhov tau muaj tej yam zoo li ntawd yuav tsis muaj feem xyuam ntsig txog rau kev siv koj lub siab thiab kev ncaj ncees los pe hawm Vajtswv li—tsis muaj dab tsi muaj feem xyuam txog nws li—ces yog li koj puas muaj peev xwm muab tau qhov tseeb? Koj puas muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv?

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Ua Neeg Ncaj Ncees Nkaus Xwb Yus Thiaj Li Ua Neej Tau Xws Li Tib Neeg Tiag” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Nej tus cwj pwm coj rau nej tes dej num mas yog li no, “Kuv mam li saib seb kuv ua tau npaum li cas, seb kuv zam dhau yam twg; nej ua hauj lwm qeeb qeeb, tsis txhawj txog tias nej ua rau kom qeeb ntev npaum li cas li.” Tiam sis yog tias nej mob siab ua tiag tiag, ces nej yuav ua tau tiav sai heev li. Muaj qee yam uas nej tsis paub tias yuav ua li cas, yog li ntawd es kuv thiaj li qhia nej kiag. Nej tsis tas yuav xav li, nej tsuas yog mloog thiab cia li ua kiag li ntawd xwb—tiam sis tab txawm qhov ntawd los nej twb tsis nkag siab li thiab. Nej txoj kev ncaj ncees nyob qhov twg? Tsis pom nyob qhov twg li! Nej txhua tus tsuas tham xwb tiam sis tsis muaj siab ua li. Tab txawm thaum nej lub siab nkag siab los xij, nej yeej tsis ua ib yam dab tsi li. Qhov no yog tus neeg uas tsis nyiam qhov tseeb! Yog tias nej ob lub qhov muag pom tau qhov no thiab hnov tau qhov no rau hauv nej lub siab tiam sis yeej tseem tsis ua ib yam dab tsi li, ces vim li cas thiaj li tseem muaj ib lub siab thiab mas? Koj lub siab zoo me me tsis tswj koj tej kev ua, nws tsis coj koj tej kev xav—yog li qhov ntawd muaj nuj nqis dab tsi? Nws tsis muaj nuj nqis dab tsi li; nws tsuas yog txoj kev txhim kho xwb. Tib neeg txoj kev ntseeg mas txaus hlub tiag tiag li! Thiab ntxim hlub rau qhov twg? Tab txawm tias lawv nkag siab qhov tseeb los xij, lawv tsis muab qhov tseeb ntawd coj los xyaum ua. Tab txawm tias lawv nkag siab qhov teeb meem ntawd zoo zoo los xij, lawv tsis mob siab leg lub luag hauj lwm rau qhov teeb meem ntawd; lawv paub tias nws yog lawv lub luag hauj lwm, tiam sis lawv yeej tsis muab lawv lub siab tso rau qhov ntawd li. Yog tias koj tsis mob siab leg lub luag hauj lwm uas koj to taub, ces lub luag hauj lwm me me uas koj ua ho muaj nuj nqis dab tsi? Qhov tshwm sim ntawm tej ntawd yog dab tsi? Koj tsuas yog lam ua, hais tej yam txhawm rau qhov ntawd xwb. Koj tsis muab koj lub siab tso rau qhov ntawd tiag tiag, thiab haj yam tsis siv kom kawg koj lub dag lub zog li. Qhov no tsis yog kev ua koj tes dej num kom txog tus qauv quag uas txais yuav tau, tsis muaj kev ncaj ncees txuam rau li; koj tsuas ua neej nyob los ntawm txoj kev sib zog ua hauj lwm rau koj tus kheej, tsuas lam ua li ib tug neeg raws Vajtswv qab xwb. Puas muaj ib qho tseem ceeb rau txoj kev ntseeg zoo li no? Txoj kev ntseeg zoo li no mas tsis tseem ceeb ib qho me me li—nws muaj nuj nqis dab tsi? Thaum koj ua koj tes dej num, koj yuav tsum tiv kev txom nyem. Koj yuav tsum mob siab ua tiag tiag. Mob siab ua tiag tiag txhais li cas? Kev mob siab ua tiag tiag tsis txhais hais tias siv dag zog me me los sis raug kev tsim txom ntawm sab cev nqaij daim tawv me ntsis xwb. Qhov tseem ceeb ces yog qhov tias muaj Vajtswv nyob rau hauv koj lub siab, thiab ris ib lub nra. Nyob rau hauv koj lub siab, koj yuav tsum ntsuas qhov tseem ceeb ntawm koj tes dej num, thiab tom qab ntawd ces ris lub nra thiab lub luag hauj lwm no rau hauv txhua yam uas koj ua thiab muab koj lub siab tso rau qhov ntawd. Koj yuav tsum ua kom koj tus kheej tsim nyog rau tes hauj lwm uas Vajtswv tau muab tso rau koj, thiab txhua yam uas Vajtswv tau ua rau koj lawm, thiab Nws tej kev cia siab rau koj. Tsuas yog qhov ua li no xwb thiaj li yog mob siab ua tiag tiag. Yog koj ua raws li tej hauj lwm txawv txav xwb ces tsis muaj nuj nqis dab tsi li; tej zaum koj yuav ntxias dag tau tib neeg, tiam sis koj dag tsis tau Vajtswv. Yog tias tsis muaj kev txom nyem tiag thiab tsis muaj kev ncaj ncees thaum koj ua koj tes dej num, ces nws tsis zoo raws li tus qauv quag lawm. Yog tias koj tsis mob siab rau koj txoj kev ntseeg Vajtswv thiab kev ua koj tes dej num tiag tiag; yog tias koj pheej ua raws li tej hauj lwm txawv txav thiab lam tau lam ua rau hauv koj tej kev ua, zoo li ib tug tsis ntseeg ua hauj lwm rau lawv tus thawj coj xwb; yog tias koj tsuas lam ua me ntsis, txhua hnub koj feeb tsis meej, tsis quav ntsej txog teeb meem thaum koj pom tej teeb meem ntawd, thaum pom dab tsi txeej rau hauv pem teb koj tsis tu, thiab cia li kav liam tsis quav ntsej txhua yam uas tsis muaj txiaj ntsig rau koj tus kheej li—ces qhov no tsis yog teeb meem lov? Ib tug neeg zoo li no yuav ua li cas ua tau ib tug tswv cuab ntawm Vajtswv tsev neeg? Cov tib neeg zoo li no yog cov neeg sab nraud xwb; lawv tsis yog cov ntawm Vajtswv lub tuam tsev. Nyob rau hauv koj lub siab, koj yeej paub meej tias seb koj puas ua tseeb, puas ua tiag tiag, thaum koj ua koj tes dej num, thiab Vajtswv los yeej paub txog ib yam nkaus thiab. Yog li ntawd, nej puas tau ua nej tes dej num tiag tiag mas? Nej puas mob siab ua qhov ntawd mas? Nej puas saib qhov ntawd yam li nej lub luag hauj lwm, yam li nej lo lus cog tseg? Nej puas tau ua tus tswv rau qhov ntawd? Nej puas txeev hais tawm thaum nej pom ib qho teeb meem thaum tab tom ua nej tes dej num? Yog tias koj yeej tsis txeev hais tawm tom qab uas pom ib qho teeb meem lawm, los sis tsis xav txog li, yog tias koj tsis txhawj koj tus kheej txog tej no, thiab xav tias teeb meem yim tsawg ces yim zoo xwb—yog tias qhov ntawd yog lub hauv paus ntsiab lus uas koj coj rau tej no, ces koj tsis ua koj tes dej num; koj ua neej nyob los ntawm txoj kev sib zog ua hauj lwm rau koj tus kheej, thiab xav tias koj tab tom ua dej num xwb. Cov neeg ua Vajtswv tes dej num tsis yog Vajtswv lub tuam tsev tug. Lawv yog cov neeg ntiav ua hauj lwm xwb; tom qab ua tiav lawv txoj hauj lwm lawm ces lawv nqa lawv cov nyiaj thiab tawm mus lawm, nyias mus nyias ib txoj kev thiab mus ua ib tug neeg txawv ntsej muag rau lwm tus lawm. Qhov ntawd yog lawv txoj kev sib raug zoo nrog rau Vajtswv lub tuam tsev. Cov tswv cuab ntawm Vajtswv lub tuam tsev mas txawv: Lawv tiv kev mob rau txhua yam uas nyob hauv Vajtswv lub tuam tsev, lawv leg lub luag hauj lwm, lawv ob lub qhov muag pom yam uas yuav tsum tau ua nyob hauv Vajtswv lub tuam tsev thiab lawv khaws cov hauj lwm ntawd rau hauv siab, lawv nco tau txhua yam lawv xav thiab pom, lawv ris lub nra, lawv muaj ib txoj kev paub txog lub luag hauj lwm—cov no yog cov tswv cuab ntawm Vajtswv lub tuam tsev. Nej puas tau mus txog theem no mas? (Tsis Tau.) Yog li mas nej tseem muaj ib txoj kev deb uas yuav tau taug mus ntxiv, yog li ntawd nej yuav tsum caum mus tas zog! Yog koj tsis xam tias koj tus kheej yog ib tug tswv cuab ntawm Vajtswv lub tuam tsev thiab tshem koj tus kheej tawm, ces Vajtswv yuav saib xyuas koj tau li cas? Vajtswv tsis saib koj li yog ib tug neeg sab nraud; nws yog koj xwb uas muab koj tus kheej tso rau sab nraum Nws lub qhov rooj. Yog li ntawd, hais ncaj ncaj tias, koj yog hom tib neeg twg kiag mas? Koj tsis yog nyob rau hauv Nws lub tuam tsev. Qhov no puas muaj ib yam dab tsi cuam tshuam rau yam uas Vajtswv hais los sis txiav txim siab li? Nws yog koj xwb uas muab qhov kawg ntawm koj thiab koj qhov chaw ua hauj lwm tso rau ntawm Vajtswv lub tuam tsev sab nraud—yuav liam rau leej twg?

Xaiv tawm los ntawm “Kev Ua Dej Num Zoo Mas Yam Tsawg Kawg Yeej Cheem Tsum ib Lub Siab Zoo” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Nyob nraum daim tawv, ib txhia neeg mas yeej zoo li tsis muaj ib qho teeb meem loj li. Lawv yeej tsis tsim kev tab kaum los sis kev thab plaub li, los sis ua tej yam uas cov neeg lim hiam ua li, thiab lawv yeej tsis taug cov tawm tsam Khetos txoj kev li. Nyob rau hauv qhov kev ua lawv tes dej num, lawv yeej tsis muaj kev ua yuam kev los sis teeb meem txog qhov keeb laj fai tshwm sim tuaj li, tab sis, yam niag tsis ras txog hlo li, lawv twb raug muab qhia tshwm kiag lawm. Vim li cas ho zoo li no? Tib neeg yeej tsis pom ib qho teeb meem hlo li, tab sis Vajtswv mas tshawb xyuas puag hauv lawv nruab siab kom meej, thiab Nws yeej pom qhov teeb meem. Thaum sij hawm dhau mus thiab lawv tsis hloov siab lees txim li, ces lawv tsim nyog raug muab qhia tshwm lawm. Tsis hloov siab lees txim ntawd txhais tau li cas? Nws txhais tau hais tias lawv mas ib txwm coj tus cwj pwm tsis zoo, ib tug cwj pwm ntawm qhov kev tsis xyuam xim thiab kev lam ua dog ua dig, ib tug cwj pwm tsis paub txob paub txhawj, thiab lawv yeej tsis txawj xav li, haj yam tsis mob siab rau li. Tej zaum mas lawv tsuas siv zog me ntsis xwb, tab sis lawv tsuas lam ua kom zoo li twb ua lawm xwb. Lawv yeej tsis ua kom kawg siab kawg ntsws li, thiab lawv tej kev yuam cai mas yeej tsis muaj chaw kawg li. Vajtswv, nyob rau Nws qhov chaw siab uas pom deb, yeej tsis pom lawv hloov siab lees txim li los sis yeej tsis pom lawv hloov lawv tus cwj pwm tsis xyuam xim thiab lam ua dog ua dig ntawd li—qhov ntawd ces yog, lawv tsis tso qhov kev phem ntawm lawv txhais tes tseg thiab hloov siab lees txim rau Nws hlo li. Vajtswv tsis pom lawv hauv tus cwj pwm ntawm txoj kev hloov siab lees txim li, thiab Nws tsis pom ib qho kev tig hloov rov qab nyob rau hauv lawv tus cwj pwm li. Lawv mas rau siab ntso rau lawv tes dej num thiab Vajtswv cov lus txib nrog tus cwj pwm thiab txoj kab ke zoo li ntawd. Thoob plaws, yeej tsis muaj kev hloov pauv nyob rau hauv tus moj yam uas tawv ncauj, tsis mloog lus no li, thiab, tshaj qhov ntawd, mas lawv yeej tsis hnov zoo li tshuav Vajtswv nqi li, yeej tsis hnov zoo li lawv qhov kev tsis xyuam xim thiab kev lam ua dog ua dig ntawd yog ib qho kev yuam cai, ib qho kev ua phem li. Nyob hauv lawv lub siab, yeej tsis muaj ib qho kev tshuav nuj tshuav nqi li, tsis muaj kev txhaum, tsis muaj kev cem-tus kheej, thiab haj yam tsis muaj kev iab liam-tus kheej li. Thiab, thaum sij hawm ntau dhau mus lawm, Vajtswv pom hais tias tus neeg no ces dhau qhov cawm tau lawm. Tsis hais Vajtswv yuav hais li cas li, thiab tsis hais lawv yuav hnov pes tsawg qhov lus qhuab qhia los sis lawv yuav to taub qhov tseeb npaum li cas li, yeej tsis txhawb lawv lub siab li thiab lawv tus cwj pwm yeej tsis hloov los sis tig rov qab li. Vajtswv hais tias: “Tsis muaj kev cia siab rau tus neeg no lawm. Tsis muaj ib yam dab tsi Kuv hais es yuav txhawb tau lawv lub siab li, thiab tsis muaj ib yam dab tsi Kuv hais es yuav tig tau lawv rov qab li. Yeej tsis muaj ib txoj hau kev twg yuav hloov pauv tau lawv li lawm. Tus neeg no tsis zoo tsim nyog ua lawv tes dej num lawm, thiab lawv tsis zoo tsim nyog ua dej num nyob hauv Kuv lub tuam tsev.” Thiab vim li cas ho zoo li no? Nws yog vim thaum lawv ua lawv tes dej num thiab ua hauj lawm, tsis hais yuav uv thiab ua siab ntev npaum li cas rau lawv li, los yeej muaj dab tsi li thiab ua tsis tau kom lawv hloov pauv li. Nws yeej ua tsis tau kom lawv ua zoo zog tuaj li, nws yeej tsis pub lawv taug txoj kev ntawm kev nrhiav qhov tseeb tiag tiag li. Tus neeg no ces cawm tsis tau lawm. Thaum Vajtswv txiav txim siab hais tias ib tug neeg mas cawm tsis tau lawm, ces Nws puas tseem yuav tuav tus neeg no khov khov tseg mas? Nws yuav tsis tuav lawm. Vajtswv yuav cia lawv mus. Ib txhia neeg mas pheej thov tas mus li tias, “Vajtswv, txhob ua nruj nruj rau kuv, txhob ua rau kuv txom nyem, txhob qhuab ntuas kuv. Muaj kev ywj pheej rau kuv me ntsis! Cia kuv ua ub ua no yam tsis tshua xyuam xim thiab lam ua dog ua dig me ntsis! Cia kuv ua lwj ua liam me ntsis!” Lawv yeej tsis xav raug txwv hlo li. Vajtswv hais tias, “Vim koj tsis xav taug txoj kev yog, ces Kuv yuav cia koj mus. Kuv yuav cia koj ua ywj siab. Cia li mus ua qhov uas koj xav ua. Kuv yuav tsis cawm koj, vim koj ces cawm tsis tau lawm.” Cov uas cawm tsis tau lawm puas muaj ib qho kev txawj xav li thiab? Lawv puas muaj ib qho kev xav tias tshuav nuj tshuav nqi li? Lawv puas muaj ib qho kev xav ntawm txoj kev iab liam li? Lawv puas hnov Vajtswv qhov kev cem, kev qhuab ntuas, kev ntaus, thiab kev txiav txim? Lawv tsis hnov qhov ntawd li. Lawv yeej tsis paub txog ib qho ntawm tej no li; tej no mas tsis pom tseeb nyob rau hauv lawv lub siab, los sis yeej tsis muaj li. Thaum ib tug neeg los txog theem no lawm, tsis muaj Vajtswv nyob rau hauv lawv lub siab lawm, ua lawv puas tseem tau txais kev cawm dim mas? Tsis paub. Thaum ib tug neeg txoj kev ntseeg los txog rau ib theem zoo li ntawd lawm, ces lawv ntsib teeb meem lawm. Nej puas paub tias nej tsim nyog caum nrhiav li cas, nej tsim nyog xyaum ua li cas, thiab txoj kev twg uas nej tsim nyog taug kom zam dhau lub txim no thiab paub tseeb hais tias ib tug yam ntxwv zoo li ntawd yuav tsis tshwm sim tuaj lawm? Qhov tseem ceeb tshaj plaws ces yog qhov xub xaiv txoj kev kom yog, ces tom qab ntawd los mus rau siab ntso ua tes dej num uas nej tsim nyog ua tam sim no kom zoo. Qhov no yog qhov uas tseem ceeb tshaj plaws. Qhov uas qhia ncaj qha thiab kom pom meej txog lub pob caus uas txuas koj rau Vajtswv ces yog qhov uas seb koj saib tej xwm txheej Vajtswv muab cob rau koj ntawd li cas thiab saib cov dej num Nws txib kom koj ua li cas, thiab tus cwj pwm uas koj muaj ntawd. Qhov uas saib pom ncaj qha tau zoo tshaj plaws ces yog qhov xwm txheej no. Thaum koj lub ntsiab lus tseem ceeb no thiab ua cov lus txib uas Vajtswv tau muab rau koj lawm ntawd tiav hlo lawm, ces koj qhov kev sib raug zoo nrog Vajtswv yuav rov zoo li qub. Yog hais tias, thaum Vajtswv tso ib teg dej num rau koj, los sis hais kom koj ua ib teg dej num twg, es koj tus cwj pwm mas yog lam tau lam ua thiab tsis quav ntsej dab tsi li, thiab koj tsis saib qhov ntawd ua ib qho tseem ceeb, ces qhov ntawd tseem tsis yog kiag fab ntxeev ntawm qhov ua kawg koj lub siab lub ntsws thiab lub dag lub zog lod? Yog li ntawd, koj tus cwj pwm thaum ua koj tes dej num mas tseem ceeb heev, ho tus txheej txheem thiab txoj kev koj xaiv los ib yam nkaus li thiab. Dab tsi yog qhov uas tau los ntawm kev ua koj tes dej num yam tsis xyuam xim los sis lam ua dog ua dig, thiab tsis saib nws tseem ceeb? Nws yog qhov ua tau koj tes dej num tsis zoo, txawm hais tias koj yeej txawj ua tau zoo kawg los xij—qhov koj ua tau ntawd yuav tsis zoo txog tus qauv quag, thiab Vajtswv yuav tsis txaus siab rau koj tus cwj pwm rau koj tes dej num. Yog hais tias, thaum chiv thawj, koj yeej nrhiav thiab koom tes li sawv daws; yog hais tias koj yeej muab tag nrho koj tej kev xav tso rau; yog hais tias koj yeej ua kawg koj lub siab lub ntsws lawm, thiab siv tag nrho koj lub dag lub zog ua lawm, thiab tau muab ib ntus ntawm koj lub dag lub zog rau, koj txoj kev sib zog ntsos, thiab koj tej kev xav rau, los sis siv sij hawm me ntsis los rau kev tshawb nrhiav tswv yim, thiab muab tag nrho koj lub siab lub ntsws thiab lub cev rau; yog koj muaj peev xwm koom tes tau li ntawd, ces Vajtswv yuav nyob tom hauv ntej, coj koj kev. Koj yeej tsis tas yuav siv koj lub dag lub zog ntau li; thaum koj tsis siv ib qho zog rau txoj kev koom tes li, ces Vajtswv twb tau npaj txhua yam rau koj lawm. Yog koj txawj dag thiab ntxeev siab, thiab, ua tes dej num txog tog, koj hloov siab thiab mus yuam kev lawm, ces Vajtswv yuav tsis quav ntsej txog koj; koj yuav plam lub cib fim no, thiab Vajtswv yuav hais tias, “Koj tsis zoo txaus; koj mas siv tsis tau dab tsi li. Mus sawv lawm tim sab ntug kev. Koj nyiam tub nkeeg, tsis yog lod? Koj nyiam kev dag thiab kev txawj ntxias dag, tseem tsis yog thiab lod? Koj xav so lod? Yog li ces, so los mas.” Vajtswv yuav muab qhov hmoov hlub thiab lub cib fim no rau lwm tus. Nej hais li cas: Qhov no yog ib qho kev plam los sis kev tau mas? Nws yog ib qho kev plam loj kawg nkaus li!

Xaiv tawm los ntawm Vajtswv Kev Sib Qhia Los

Rau ib txhia neeg, ces txawm lawv yuav ntsib teeb meem dab tsi thaum ua lawv tes dej num los xij, lawv yeej tsis nrhiav qhov tseeb, thiab lawv tsuas ua raws li lawv tus kheej tej kev xav, tej kev xav phem, tej kev khwv yees xav hauv nruab siab, thiab tej kev ntshaw tas mus li xwb. Lawv tsuas ua kom zoo lawv lub siab rau lawv tus kheej tej kev ntshaw, thiab lawv tej moj yam qias vuab tsuab mas yeej tswj lawv tej kev ua tag mus li xwb. Txawm lawv yuav ua lawv tes dej num uas lawv raug txib ntawd tiav hlo lawm los xij, lawv yeej tsis tau ib qho tseeb li. Yog li ntawd, cov neeg zoo li ntawd ho vam khom dab tsi thaum ua lawv tes dej num mas? Lawv yeej tsis vam khom qhov tseeb los sis Vajtswv li. Qhov tseeb me me uas lawv to taub ntawd tsis tau muaj kev tswj hwm nyob rau hauv lawv lub siab; lawv thiaj li vam khom lawv tus kheej tej kev txawj thiab peev xwm xwb, vam khom rau tej kev paub uas lawv muab tau, thiab vam khom lawv tej kev tshaj lij, nrog rau lawv tus kheej lub siab khov kho los sis tej kev npaj siab zoo, los ua lawv tes dej num. Qhov no puas ua lawv tes dej num tau zoo? Qhov no puas ua lawv tes dej num kom tau txaus siab? Txawm hais tias qee lub sij hawm mas koj yeej vam khom koj tus kheej raws li ib txwm muaj, txoj kev xav hauv siab, tej kev xav pham, tej kev paub, thiab kev kawm los ua koj tes dej num kom tiav hlo, tsis muaj ib yam teeb meem txog keeb laj fai tshwm tuaj rau hauv qee yam uas koj ua. Nyob rau saum daim tawv, nws zoo nkaus li koj yeej tsis tau taug txoj kev yuam kev, tab sis muaj ib qho uas tsis muaj peev xwm yuav cia li tsis xam li: Nyob rau ntawm qhov txheej txheem ua koj tes dej num, yog koj tej kev xav phem, kev xav hauv nruab siab, thiab koj tus kheej tej kev ntshaw yeej tsis hloov li thiab yeej tsis raug muab qhov tseeb coj los hloov li, thiab yog koj tej kev coj thiab kev ua yeej tsis ua raws li qhov keeb laj fai ntawm qhov tseeb, ces txog thaum kawg yuav tau dab tsi mas? Koj yuav rais mus ua ib tug neeg ua Vajtswv tej dej num. Qhov no ces yog kiag qhov uas sau rau hauv phau Vajluskub: “Coob leej yuav hais rau Kuv rau hnub ntawd tias, tus Tswv, tus Tswv, peb tsis tau tuav Koj lub npe tshaj tawm los, thiab tuav Koj lub npe ntiab dab tawm los, thiab tuav Koj lub npe ua ntau yam hauj lwm phim hwj los? Thiab thaum ntawd Kuv yuav hais meej rau lawv tias, Kuv yeej tsis paub nej li: cia li khiav ntawm Kuv mus, nej cov uas ua hauj lwm lim hiam” (Mth 7:22–23). Vim li cas Vajtswv ho hu cov neeg no uas siv zog thiab cov uas ua dej num, “nej cov uas ua hauj lwm lim hiam”? Muaj ib qho ntsiab lus uas yeej paub tseeb rau, thiab qhov ntawd ces yog qhov hais tias txawm tib neeg yuav ua tej dej num los sis hauj lwm dab tsi los xij, lawv tej kev txhawb siab, kev txhawb zog, kev npaj siab, thiab kev xav tshwm sim tag nrho los ntawm lawv txoj kev ntshaw rau tus kheej, tag nrho ces tsuas yog ua li lawv tus kheej lub tswv yim thiab tus kheej tej kev ntshaw, thiab lawv tej kev ua twb zoo xav thiab tej phiaj xwm ces puav leej khiav ncig lawv lub koob npe, lub meej mom, kev qhuas tus kheej, thiab tej yam uas yuav tshwj sim tom ntej. Hauv qhov tob, ces lawv tsis muaj qhov tseeb, los sis lawv tsis ua raws li qhov tseeb keeb laj fai. Yog li ntawd, dab tsi yog qhov tseem ceeb rau koj nrhiav tam sim no? (Peb yuav tsum nrhiav qhov tseeb, thiab ua peb tes dej num raws li Vajtswv txoj kev xav thiab tej kev cheem tsum.) Koj yuav ua dab tsi kiag thaum ua koj tej dej num raws li Vajtswv tej kev cheem tsum? Thaum hais txog koj qhov kev npaj siab thiab tej tswv yim thaum ua tej yam dab tsi, koj yuav tsum kawm kom paub hais tias ua lawv puas haum raws li qhov tseeb, nrog rau seb koj tej kev npaj siab thiab tej tswv yim puas yog npaj kom ua tiav hlo koj tus kheej tej kev ntshaw rau tus kheej xwb los sis yog ua rau qhov zoo tshaj rau Vajtswv lub tuam tsev. Yog hais tias koj tej kev npaj siab thiab tej tswv yim yeej haum raws li qhov tseeb, ces koj yuav ua tau koj tes dej num raws nraim li koj txoj kev xav; txawm li cas los xij, yog lawv tsis haum nrog rau qhov tseeb, ces koj yuav tsum tig ceev ceev rov qab thiab tso txoj kev ntawd pov tseg. Txoj kev ntawd tsis yog txoj yog, thiab koj tsis muaj peev xwm xyaum ua li ntawd; yog koj taug txoj kev ntawd mus txuas ntxiv, ces txog thaum kawg koj yuav ua phem.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Ntsib Yuav Pom Vajtswv Tej Lus Tau Li Cas hauv Yus Tes Dej Num” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Petus raug ua kom zoo tiav log los ntawm qhov kev ntsib kev pom rau txoj kev qhuab ntuas thiab kev lim kom dawb huv lawm. Nws hais tias, “Kuv yuav tsum ua kom haum Vajtswv txoj kev ntshaw rau txhua lub sij hawm. Nyob rau txhua yam uas kuv ua mas kuv tsuas yog nrhiav kev ua kom haum Vajtswv txoj kev ntshaw nkaus xwb, thiab txawm hais tias kuv yuav raug rau txim, los sis txiav txim rau, los kuv yeej tseem zoo siab hlo ua li ntawd.” Petus muab txhua yam rau Vajtswv, thiab nws tes hauj lwm, tej lus, thiab tag nrho lub neej ces muab tag nrho rau txoj kev hlub Vajtswv. Nws yog ib tug uas nrhiav txoj kev dawb huv, thiab nws yim muaj kev ntsib kev pom ntau, ces nws txoj kev hlub Vajtswv yim muaj mus tob nyob rau hauv nws lub siab. Povlauj, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, tsuas yog ua tes hauj lwm sab nraud xwb, thiab txawm hais tias nws kuj ua hauj lwm hnyav heev, los nws tej dag zog ces yog siv rau qhov kev ua nws tes hauj lwm kom zoo thiab kom tau xais phaj tshab xwb. Yog nws paub hais tias nws yuav tsis tau txais phaj tshab, nws yuav muab nws tes hauj lwm tso tseg lawm. Qhov uas Petus mob siab rau ces yog txoj kev hlub tseeb hauv nws lub siab, thiab tej qho uas muaj qab hau thiab muaj peev xwm ua tau kom tiav hlo. Nws tsis quav ntsej txog hais tias ua nws puas yuav tau txais ib qho phaj tshab, tab sis tsuas yog qhov uas seb nws tus moj yam puas yuav hloov tau xwb. Povlauj tsuas mob siab txog kev ua hauj lwm kom hnyav dua xwb, nws mob siab txog tes hauj lwm thiab txoj kev mob siab sab nraud, thiab txog tej kev qhuab qhia uas tej neeg dog dig yeej tsis tau ntsia tau pom xwb. Nws tsis mob siab rau tej kev hloov tob tob nyob rau hauv nws los sis rau txoj kev hlub tiag rau Vajtswv. Petus qhov kev ntsib kev pom mas yog ua kom tau txoj kev hlub tiag rau thiab qhov kev paub tseeb txog Vajtswv. Nws tej kev ntsib kev pom ces yog ua kom tau ib qho kev sib raug zoo kom nyob ze zog rau Vajtswv, thiab kom muaj ib qho kev ua neej kom muaj qab hau. Tes hauj lwm ntawm Povlauj mas yog ua vim ntawm qhov Yexus muab tso rau nws ua, thiab ua kom tau tej yam uas nws ntshaw xwb, tab sis tej no mas tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau nws qhov kev paub txog nws tus kheej thiab Vajtswv li. Nws tes hauj lwm ces yog ua kom khiav dim kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim nkaus xwb. Qhov uas Petus nrhiav yog txoj kev hlub dawb huv, thiab qhov Povlauj nrhiav yog lub kaus mom vajntxwv ntawm txoj kev ncaj ncees. Petus tau ntsib tau pom ntau xyoo ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm, thiab tau muaj tej kev paub uas muaj qab hau txog Khetos, nrog rau ib qho kev paub tob heev txog nws tus kheej. Thiab yog li ntawd, nws txoj kev hlub rau Vajtswv thiaj li dawb huv. Ntau xyoo ntawm txoj kev lim tib neeg kom dawb huv tau txhawb tsa nws txoj kev paub txog Yexus thiab lub neej, thiab nws txoj kev hlub yog ib txoj kev hlub dawb paug uas tsis yuav dab tsi rov qab li, nws yog ib txoj kev hlub uas nyob nyob cia li tshwm plaws tuaj xwb, thiab nws yeej tsis thov dab tsi rov qab rau nws li, los sis nws yeej tsis cia siab kom tau ib yam txiaj ntsig dab tsi li. Povlauj ua hauj lwm tau ntau xyoo, tab sis nws tsis muaj kev paub ntau txog Khetos, thiab nws qhov kev paub txog nws tus kheej mas muaj tsawg yam txaus tu siab kawg nkaus li. Nws yeej tsis muaj kev hlub rau Khetos li, thiab nws tes hauj lwm thiab txoj kev nws taug ces yog ua kom tau txais txoj saw paj qhuas nws thaum kawg xwb. Qhov nws nrhiav yog lub kaus mom vajntxwv zoo tshaj plaws, tsis yog txoj kev hlub uas dawb huv tshaj plaws. Nws tsis rau siab ntso nrhiav, tab sis tsuas yog maj mam laug xwb; nws tsis ua nws tes dej num, tab sis yog raug yuam ua nyob rau hauv nws txoj kev nrhiav tom qab uas nws raug Vajntsujplig tes hauj lwm muab txhom tau lawm xwb. Thiab yog li ntawd, nws txoj kev nrhiav ntawd ua tsis tau pov thawj qhia hais tias nws yog ib tug raug tsim tawm los uas yeej zoo tsim nyog rau ntawm Vajtswv uas ua nws tes dej num. Tib neeg xav hais tias tag nrho cov uas ua tau ib qho hauj lwm rau Vajtswv ces tsim nyog tau txais ib qho phaj tshab lawm, thiab ces yog qhov hauj lwm uas ua tau ntawd yim loj ces lawv yim cia li xav hais tias lawv yuav tsum tau txais Vajtswv txoj kev hlub. Lub ntsiab ntawm tib neeg qhov kev xav ces tsuas muaj kev sib pauv luam nkaus xwb, thiab lawv tsis rau siab ntso nrhiav kev ua lawv tes dej num li ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los. Rau Vajtswv, ces yog tib neeg yim nrhiav ib txoj kev hlub tseeb rau Vajtswv thiab kev mloog lus tag nrho rau Vajtswv, uas kuj txhais hais tias nrhiav kev ua lawv tes dej num ib yam li ib tug uas Vajtswv tsim tawm los, ces lawv haj yam yuav tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo. Vajtswv qhov kev xav ces yog txib kom tib neeg rov muab kom tau lawv tes dej num thiab lub luag hauj lwm thaum xub thawj. Tib neeg yog ib tug uas Vajtswv tsim tawm, thiab yog li ntawd tib neeg yuav tsum tsis txhob hla tshaj nws tus kheej mus txib Vajtswv li ub li no, thiab yuav tsum tsis txhob ua dab tsi tshaj qhov ua lawv tes dej num li ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los xwb. Txoj hau kev kawg ntawm Povlauj thiab Petus nkawd ces yog ntsuas los ntawm qhov uas seb nkawd puas muaj peev xwm ua tau nkawd tes dej num li ib tug uas Vajtswv tsim tawm los xwb, thiab tsis yog raws li qhov uas seb tes hauj lawm uas nkawd ua tiav ntawd loj me npaum li cas; nkawd txoj hau kev kawg ces yog txiav txim raws li qhov uas nkawd nrhiav thaum pib kiag los, tsis yog raws li qhov uas seb nkawd ua tau hauj lwm ntau npaum li cas, los sis lwm tus neeg qhov kev khwv yees txog nkawd. Thiab yog li ntawd, kev nrhiav kev rau siab ntso mus ua yus tes hauj lwm li ib tug uas Vajtswv tsim tawm los ces yog txoj kev mus rau kev yeej; kev nrhiav txoj kev ntawm txoj kev hlub tseeb rau Vajtswv yog txoj uas yog tshaj plaws; kev nrhiav kev hloov nyob rau hauv yus tus moj yam qub, thiab kev nrhiav txoj kev hlub dawb huv rau Vajtswv, yog txoj kev mus rau kev yeej. Txoj kev mus rau kev yeej zoo li ntawd yog txoj kev rov mus muab kom tau tes dej num thaum xub thawj nrog rau tus duab thaum xub thawj ntawm ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los. Nws yog txoj kev mus muab kom tau rov los, thiab nws kuj yog lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm txij kiag thaum pib los rau thaum xaus. Yog tib neeg txoj kev nrhiav raug dub tsuas los ntawm lawv tus kheej tej kev xav tau yam luam thuam ntxiag thiab tej kev ntshaw yam tsis muaj laj thawj lawm, ces qhov tshwm sim uas ua tau los ntawd yuav tsis hloov tib neeg tus moj yam. Nws tsis yog tes hauj lwm uas Vajntsujplig ua tiag tiag li, thiab yog li ntawd qhov no thiaj yog pov thawj qhia hais tias yam kev nrhiav li no tsis yog yam uas Vajtswv pom zoo. Ib txoj kev nrhiav uas Vajtswv tsis pom zoo ces ho yuav tseem ceeb li cas mas?

Xaiv tawm los ntawm “Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tag nrho tej Petus nrhiav ces yog ua raws Vajtswv lub siab xwb. Nws nrhiav kev ua kom tiav li Vajtswv txoj kev ntshaw, thiab tsis hais yuav muaj kev txom nyem los sis kev nyuaj siab loj npaum li cas li, nws yeej tseem txaus siab hlo ua kom tau raws li Vajtswv txoj kev ntshaw. Yeej tsis muaj ib txoj kev nrhiav caum uas loj tshaj los ntawm ib tug ntseeg Vajtswv twg li lawm. Qhov uas Povlauj nrhiav ces raug dub tsuas los ntawm nws lub cev nqaij daim tawv, los ntawm nws tus kheej tej kev xav phem, thiab los ntawm nws tus kheej tej phiaj xwm thiab tej tswv yim dag lawm. Nws ces yeej tsis yog ib tug Vajtswv tsim tawm los uas zoo tsim nyog li, tsis yog ib tug uas nrhiav kev ua kom tiav raws li Vajtswv txoj kev ntshaw. Petus nrhiav kev los zwm rau Vajtswv tej kev coj, thiab txawm hais tias tes hauj lwm nws ua yuav tsis loj heev, los qhov kev tshoov siab uas nyob tom qab ntawm nws txoj kev nrhiav caum ntawd thiab txoj kev nws taug yog txoj yog lawm; txawm hais tias nws yuav tsis muaj peev xwm muab tau neeg coob, los nws muaj peev xwm nrhiav txoj kev ntawm qhov tseeb. Vim yog qhov no ces thiaj hais tau hais tias nws yog ib tug Vajtswv tsim tawm los uas zoo tsim nyog lawm. Niaj hnub no, txawm hais tias koj tsis yog ib tug neeg ua hauj lwm, los koj yuav tsum muaj peev xwm ua tes dej num ntawm ib tug uas Vajtswv tsim tawm los thiab nrhiav kev los zwm rau Vajtswv tej kev coj. Koj yuav tsum muaj peev xwm ua raws li yam dab tsi los xij uas Vajtswv hais, thiab muaj kev ntsib kev pom rau tag nrho txhua yam kev txom nyem thiab kev tsim kho kom zoo, thiab txawm hais tias koj qaug zog, los nyob hauv koj lub siab koj yuav tsum muaj cuab kav hlub Vajtswv kom tau. Cov uas lees txhua yam rau lawv tus kheej lub neej ces yeej txaus siab ua tes dej num ntawm ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los, thiab cov neeg zoo li ntawd qhov kev xav txog txoj kev nrhiav caum yog txoj uas yog. Cov no yog cov neeg uas Vajtswv xav tau. Yog koj ua hauj lwm ntau, thiab lwm tus tau xais koj tej kev qhuab qhia, tab sis koj tus kheej tsis hloov, thiab tsis tau hais lus tim khawv, los sis muaj kev paub kev pom tiag tiag li, tej yam zoo li ntawd ces kom txog thaum kawg ntawm koj lub neej txoj sia, ces tseem tsis muaj ib yam dab tsi uas koj tau uas es yuav hais tau lus tim khawv, ces koj puas yog ib tug neeg uas tau hloov lawm mas? Koj puas yog ib tug uas nrhiav qhov tseeb? Nyob rau lub sij hawm ntawd, Vajntsujplig siv koj, tab sis thaum Nws siv koj, Nws siv koj qhov uas tsuas siv tau ua tej hauj lwm xwb, thiab nws tsis siv koj qhov uas siv tsis tau. Yog koj nrhiav kev hloov, ces koj yuav maj mam raug ua kom zoo tiav log nyob rau lub sij hawm ntawm tus txheej txheem uas koj raug siv ntawd. Tab sis Vajntsujplig tsis lees txhua yam hais tias ua thaum kawg koj puas yuav raug muab tau, thiab qhov no mas nyob ntawm tus yam ntxwv ntawm koj qhov kev nrhiav caum ntawd xwb. Yog tsis muaj kev hloov nyob rau hauv koj tus kheej tus moj yam li, ces qhov ntawd yog vim koj txoj kev xav rau qhov kev nrhiav caum uas yuam kev lawm xwb. Yog koj tsis tau txais phaj tshab, ces qhov ntawd yog koj tus kheej qhov teeb meem, thiab yog vim koj tus kheej tsis tau muab qhov tseeb coj los xyaum ua thiab tsis muaj peev xwm ua kom tiav raws li Vajtswv txoj kev ntshaw. Thiab yog li ntawd, tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav tseem ceeb tshaj koj tus kheej tej kev ntsib kev pom kiag li, thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav tseem ceeb tshaj koj tus kheej qhov kev to taub li! Ib co neeg mas thaum kawg yuav hais tias, “Kuv twb tau ua hauj lwm ntau heev rau Koj, thiab txawm hais tias kuv tsis tau ua tau tej yam tiav hlo uas nto moo lug, los kuv yeej tseem nquag plias rau kuv tej kev siv dag zog ntawd. Koj yuav tsis kam cia kuv nkag mus rau hauv ntuj ceeb tsheej mus noj lub txiv ntoo pub txoj sia lod?” Koj yuav tsum paub hais tias hom neeg twg yog hom Kuv ntshaw; cov uas tsis dawb huv ces yuav tsis pub nkag mus rau lub nceeg vaj, cov uas tsis dawb huv ces yuav tsis pub ua kom dub tsuas daim av dawb huv. Txawm hais tias tej zaum koj yeej tau ua hauj lwm ntau lawm tiag, thiab ua hauj lwm tau ntau xyoo lawm, nyob rau thaum kawg yog koj tseem qias neeg yam txaus khuv xim ntxiag, ces txoj cai saum Ntuj Ceeb Tsheej yuav zam tsis tau cia koj nkag mus rau Kuv lub nceeg vaj! Txij puag thaum tsim muaj lub ntiaj teb los txog ntua niaj hnub niam no, Kuv yeej tsis tau muab kev nkag yooj yooj yim mus rau Kuv lub nceeg vaj pub rau cov uas hais lus zoo los ntxias Kuv li. Qhov no yog ib txoj cai saum ntuj ceeb tsheej, thiab tsis muaj leej twg yuav rhuav tau li! Koj yuav tsum nrhiav lub neej txoj sia. Niaj hnub no, cov uas yuav raug ua kom zoo tiav log yog tib hom li Petus: Lawv yog cov uas nrhiav kev hloov nyob rau hauv lawv tus kheej tus moj yam, thiab cov uas txaus siab yuav hais lus tim khawv rau Vajtswv thiab ua lawv tes dej num li ib tug uas Vajtswv tsim tawm los. Tsuas yog cov neeg zoo li no xwb mas thiaj li yuav raug ua kom zoo tiav log. Yog koj tsuas xav tau phaj tshab xwb, thiab tsis nrhiav kev hloov koj tus kheej tus moj yam ntawm lub neej txoj sia li, ces tag nrho koj tej dag zog ces yuav nkim pov tseg xwb—qhov no yog ib qho tseeb uas hloov tsis tau li!

Xaiv tawm los ntawm “Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 2. Qhov kev tso txhua yam tseg thiab cawm raws Vajtswv yog dab tsi

Ntxiv Mus: 4. Seb ib tug neeg twg puas muaj peev xwm ua lawv tes hauj lwm kom tau zoo yog lawv ua neej raws li lawv tus moj yam qias vuab tsuab

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No