5. Ib tug neeg twg yuav ua lawv tes dej num kom zoo txaus tau li cas

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Hauv kab lus “kev ua tes dej num kom txaus,” qhov tseem ceeb yog nyob rau ntawm lo lus “kom txaus.” Yog li, tsim nyog yuav tsum muab lo lus “kom txaus” txhais li cas? Hauv qhov no los ib yam nkaus thiab, muaj ib qho tseeb uas yuav tau nrhiav. Puas yog lo lus kom txaus tsuas yog lam siv los ua txoj hauj lwm uas tub nkeeg xwb? Rau cov ntsiab ntxaws ntxaws ntawd qhov yuav to taub thiab saib lo lus “kom txaus” no li cas ntawd, koj yuav tsum to taub ntau qhov tseeb thiab sib qhia kom ntau ntxiv txog qhov tseeb. Hauv qhov kev ua kom tiav koj tes dej num, mas koj yuav tsum to taub qhov tseeb thiab nws cov hauv paus ntsiab lus; tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li tuaj yeem mus txog rau ntawm ib qho kev ua koj tes dej num kom txaus. Vim li cas tib neeg yuav tsum ua kom tiav lawv tej dej num? Thaum lawv ntseeg Vajtswv thiab tau lees txais Nws cov lus txib lawm, tib neeg nyias yeej muaj lub luag hauj lwm thiab qhov uas yuav tsum tau ua nyob rau hauv tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev thiab hauv qhov chawntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab ntxiv rau qhov ntawd, vim yog lub luag hauj lwm thiab qhov uas yuav tsum tau ua no, tej ntawd thiaj li tau dhau los ua ib yam khoom tseem ceeb rau hauv Vajtswv tes hauj lwm—ib qho khoom tseem ceeb ntawm tej khoom uas ntsig txog Nws tes hauj lwm thiab ib qho khoom tseem ceeb ntawm tej khoom uas ntsig txog Nws txoj kev cawm dim. Yog li ntawd, muaj ib qho kev sib cuam tshuam zoo heev ntawm tib neeg txoj kev cawm dim thiab qhov lawv ua tiav lawv tej dej num li cas, seb lawv puas ua tau zoo, thiab seb lawv puas ua tau tiav kom txaus nkaus. Vim koj tau dhau los ua ib feem ntawm Vajtswv lub tsev thiab tau lees txais Nws cov lus txib lawm, tam sim no koj thiaj li muaj ib teg dej num. Nws tsis yog rau koj los hais tias koj yuav tsum ua tes dej num no kom tiav li cas; nws yog rau Vajtswv los hais, thiab nws raug tswj los ntawm cov qauv quag ntawm qhov tseeb. Yog li ntawd, tib neeg yuav tsum to taub thiab paub meej txog tias tej khoom raug ntsuas los ntawm Vajtswv li cas—qhov no yog qhov tsim nyog los nrhiav. Hauv Vajtswv tes hauj lwm, cov neeg nyias muaj nyias tau txais nyias tej dej num sib txawv. Ntawd yog, tib neeg tau txais tej dej num uas sib txawv raws li lawv cov kev txawj, peev xwm, hnub nyoog, tus yam ntxwv, thiab tiam. Tsis hais tes dej num dab tsi uas koj tau txais, thiab tsis hais tiam twg los sis tej xwm txheej dab tsi uas koj tau txais tes dej num no li, ib teg dej num yeej yog ib teg dej num; nws tsis yog ib yam uas ib tug tib nneeg tswj. Thaum kawg, tus qauv quag uas Vajtswv cheem tsum ntawm koj ces yog los ua koj tes dej num kom txaus nkaus. Lo lus “kom txaus nkaus” no tsim nyog muab piav li cas? Nws txhais tau tias koj yuav tsum ua kom tau raws li Vajtswv cov kev cheem tsum thiab ua tau zoo raws Nws, thiab koj tes hauj lwm yuav tsum raug hu ua kom txaus los ntawm Vajtswv thiab tau txais Nws qhov kev pom zoo; tsuas yog tom qab ntawd xwb koj thiaj tau ua koj tes dej num tiav kom txaus nkaus. Yog tias Vajtswv hais tias koj tes hauj lwm tsis ua kom txaus, ces koj ua tsis tau tiav koj tes dej num kom zoo. Txawm hais tias tej zaum koj tseem tab tom ua koj tes dej num thiab Nws lees paub tias koj tau ua tes dej num ntawd tiav lawm, yog tias koj tsis ua tes dej num ntawd kom txaus nkaus, ces yuav muaj dab tsi tshwm sim? Nyob rau kis hnyav heev, tib neeg txoj kev cia siab txog kev cawm dim tej zaum yuav ploj mus thiab pawv mus; nyob rau kis tsis tshua hnyav, tej zaum lawv yuav tsis muaj txoj cai los ua lawv tej dej num kom tiav lawm. Tom qab txoj cai ntawd raug muab tshem tawm lawm, ib txhia tib neeg raug muab cais tawm rau ib sab, tom qab qhov uas lawv raug cais tawm mus ntawd raug saib xyuas thiab raug npaj lawm. Puas yog tias qhov raug cais tawm mus uas raug saib xyuas thiab raug npaj ntawd txhais tau tias yog raug tshem tawm lawm? Tsis tsim nyog; Vajtswv yuav tos thiab saib seb cov neeg no coj li cas. Yog li ntawd, qhov ib tug neeg ua kom tus neeg ntawd tes dej num tiav li cas ntawd mas tseem ceeb heev. Tib neeg yuav tsum saib xyuas tes dej num kom zoo thiab ua tes dej num tiag tiag, thiab xam tias tes dej num tawd li yog ib qho tseem ceeb heev rau hauv lawv txoj kev to taub lub neej txoj sia thiab hauv lawv txoj kev tau txais txoj kev cawm dim; lawv yuav tsum tsis txhob ua lwj ua liam rau tes dej num.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Ua Tes Dej Num Kom Txaus Yog Dab Tsi?” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Txhua tus uas ntseeg Vajtswv yuav tsum nkag siab Nws lub siab nyiam. Tsuas yog cov tib neeg uas ua lawv tej dej num zoo xwb thiaj li ua tau zoo raws Vajtswv, thiab tsuas yog ua tiav cov hauj lwm uas Nws tau muab tso rau lawv ua lawm xwb ib tug tib neeg txoj kev ua dej num thiaj li yuav ua rau muaj kev txaus siab. Muaj ib co qauv quag rau txoj kev ua Vajtswv cov lus txib kom tiav tau zoo. Tswv Yexus tau hais tias: “Koj yuav tsum hlub tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv kom kawg koj lub siab, thiab kom kawg koj txoj sia, thiab kom kawg koj lub tswv yim, thiab kom kawg koj lub dag lub zog.” Kev hlub Vajtswv yog ib kis ntawm yam uas Nws cheem tsum ntawm tib neeg. Qhov tseeb, tsuav yog Vajtswv txib tib neeg, thiab tsuav yog lawv ntseeg Nws thiab ua lawv tes dej num xwb, ces cov no yog cov qauv quag uas Nws cheem tsum ntawm lawv: tias lawv yuav tsum ua kom kawg lawv lub siab, kom kawg lawv txoj sia, kom kawg lawv lub tswv yim, thiab kom kawg lawv lub dag lub zog. Yog tias koj nyob nov tiam sis koj lub siab tsis nyob—yog tias koj lub cim xeeb thiab tej kev xav ntawm koj lub tswv yim nyob nov, tiam sis koj lub siab tsis nyob—thiab yog tias koj ua tej yam tiav los ntawm koj tus kheej tej rab peev xwm, puas yog koj ua tau puv npo li Vajtswv cov lus txib lawm? Yog li ntawd, tus qauv quag dab tsi uas yuav tsum tau ua kom thiaj li ua tau puv npo li Vajtswv cov lus txib, thiab ua koj tes dej num ncaj ncees thiab zoo? Nws yog los mus ua koj tes dej num kom kawg koj lub siab, kom kawg koj txoj sia, kom kawg koj lub tswv yim, thiab kom kawg koj lub dag lub zog. Yog tias koj rau siab ua koj tes dej num kom zoo yam tsis muaj ib lub siab hlub Vajtswv, ces qhov ntawd yuav tsis ua hauj lwm li. Yog tias koj txoj kev hlub Vajtswv loj hlob thiab tseeb zuj zus ntxiv, ces koj yuav cia li muaj peev xwm ua koj tes dej num kom kawg koj lub siab, kom kawg koj txoj sia, kom kawg koj lub tswv yim, thiab kom kawg koj lub dag lub zog.

Xaiv tawm los ntawm “Tib Neeg Ua Neej Vam Khom Rau Dab Tsi Kiag” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Txawm tias koj yuav ua tiav hlo tes dej num dab tsi los xij, koj yuav tsum nrhiav kev to taub Vajtswv txoj kev xav thiab to taub hais tias dab tsi yog Nws tej kev cheem tsum rau koj tes dej num; tsuas yog thaum ntawm xwb mas koj thiaj li yuav muaj cuab kav daws tau tej xwm txheej mus raws keeb laj fai. Nyob rau hauv kev ua koj tes dej num, koj yuav ua tsis tau raws li qhov koj tus kheej nyiam hlo li, uas yog ua tej yam uas koj xav ua nkaus xwb, tej yam dab tsi los xij uas ua rau koj zoo siab thiab kaj siab ua, los sis dab tsis los xij uas ua rau kom zoo saib. Yog koj muaj tej yam uas koj tus kheej nyiam coj los yuam qhi rau Vajtswv los sis muab lawv coj los xyaum ua cuag li lawv yog qhov tseeb, ua zoo saib lawv cuag li lawv yog qhov tseeb keeb laj fai, ces qhov no tsis yog ua koj tes dej num kom tiav, thiab ua koj tes dej num li no ces yuav tsis raug Vajtswv nco ntsoov cia. Ib txhia neeg tsis to taub qhov tseeb, thiab lawv tsis paub xyov kev ua kom lawv tes dej num tiav hlo yog txhais tau li cas tiag. Lawv hnov zoo li thaum lawv muab lawv lub siab thiab lub zog tso plhuav rau nws lawm, tso lawv cev nqaij daim tawv tseg thiab tiv kev txom nyem, ces qhov kev ua lawv tes dej num kom tiav ntawd yeej zoo txaus li qhov qauv quag lawm—tab sis vim li cas, yog li ntawd, es Vajtswv tseem pheej tsis txaus siab tag mus li mas? Cov neeg ntawd ua yuam kev qhov twg lawm? Qhov lawv ua yuam kev ces yog tsis nrhiav Vajtswv tej kev cheem tsum, thiab tsuas yog ua raws lawv tus kheej tej tswv yim xwb; lawv muab lawv tus kheej tej kev ntshaw, kev nyiam, thiab kev txhawb siab rau tus kheej coj los ua qhov tseeb, thiab saib lawv zoo cuag nkaus li lawv yog tej uas Vajtswv nyiam, cuag nkaus li lawv yog Nws tej qauv quag thiab kev cheem tsum. Lawv pom hais tias tej uas lawv ntseeg hais tias yog qhov yog, zoo, thiab zoo nkauj mas yog qhov tseeb; qhov no yog qhov yuam kev. Qhov tseeb, txawm hais tias qee lub sij hawm tib neeg yeej xav hais tias qee yam yeej yog thiab hais tias nws yeej haum raws li qhov tseeb, qhov ntawd mas tsis tau txhais hais tias nws yeej yog raws li Vajtswv txoj kev xav. Yog tib neeg yim xav hais tias ib yam twg yog qhov yog, ces lawv yim tsim nyog ceev faj thiab lawv yim tsim nyog nrhiav qhov tseeb seb qhov uas lawv xav ntawd puas zoo raws li Vajtswv tej kev cheem tsum. Yog hais tias nws ho khiav los sib nraus nrog rau Nws tej kev cheem tsum thiab sib nraus rau Nws tej lus, ces nws tsis raug lees txais txawm koj xav hais tias nws yog ntawd, nws tsuas yog tib neeg ib qho kev xav xwb, thiab nws yuav tsis txhais tau hais tias yuav haum nrog qhov tseeb txawm tias koj yuav xav tias nws yeej yog npaum li cas los xij. Yog qhov kev txiav txim siab ntawm qhov yog thiab qhov tsis yog ntawd ces yuav tsum nyob rau ntawm Vajtswv tej lus nkaus xwb, thiab txawm tias koj yuav xav tias ib yam dab tsi yuav yog npaum li cas los xij, tshwj tsis yog hais tias muaj ib qho hauv paus nyob rau hauv Vajtswv cov lus, koj yuav tsum muab nws pov tseg. Tes dej num yog dab tsi? Nws yog ib qho kev txib uas Vajtswv muab cob rau tib neeg. Yog li ntawd, koj yuav ua koj tes dej num kom tiav li cas? Ua raws nraim li Vajtswv tej kev cheem tsum thiab tej qauv, thiab muab koj tus cwj pwm cog kiag rau qhov tseeb keeb laj fai tsis yog cog rau tib neeg tej kev ntshaw raws siab xav ntawd. Hauv txoj kev no, ces koj qhov kev ua tiav hlo koj tes dej num ntawd yuav zoo raws nraim li tus qauv quag.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Nrhiav Cov Keeb Laj Fai ntawm Qhov Tseeb Keeb Laj Fai Xwb Mas Yus Thiaj Ua Tau Yus Tes Dej Num Zoo” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Thaum ua koj tes dej num, koj yuav tsum tshuaj xyuas koj tus kheej tas mus li kom pom seb koj puas ua txhua yam raws li keeb laj fai, seb koj qhov kev ua koj tes dej num ntawd puas zoo txaus li tus qauv quag, seb puas yog koj tsuas lam ua kom zoo li twb ua lawm xwb, seb koj puas tau npaj zam kom dhau koj tes dej num, thiab seb puas muaj teeb meem dab tsi nrog koj tus cwj pwm thiab txoj kev uas koj xav ntawd. Thaum koj tau rov saib koj tus kheej zoo zoo lawm thiab tej no tshwm los rau koj pom meej meej lawm, ces koj yuav ua taukoj tes dej num yooj yim zog. Txawm tias koj yuav ntsib dab tsi thaum ua koj tes dej num los xij—kev xav phem thiab kev qaug zog, los sis kev chim siab tom qab raug qhuab ntuas—koj yuav tsum ua kom yog rau nws, thiab koj yuav tsum nrhiav qhov tseeb thiab Vajtswv txoj kev xav. Ua tej no, ces koj yuav muaj ib txoj kev los xyaum ua. Yog koj xav kom ua koj tes dej num kom tau zoo, ces koj yuav tsum tsis txhob cia koj txoj kev xav los cuam tshuam rau kev ua koj tes dej num ntawd. Txawm tias koj yuav xav tau phem los sis qaug zog npaum li cas los xij, koj yuav tsum tau xyaum ua qhov tseeb nyob rau txhua yam koj ua, yam nruj kawg nkaus li, thiab ua raws nraim li tej keeb laj fai nkaus xwb. Yog koj ua li no, ces tsis yog tib neeg thiaj yuav muaj kev pom zoo rau koj nkaus xwb, tab sis Vajtswv yuav nyiam koj, tib yam nkaus li thiab. Zoo li ntawd, ces koj yuav yog ib tug neeg uas muaj kev tuav dej num zoo thiab tus uas ris tau ib lub nra; koj yuav yog ib tug neeg zoo kawg nkaus uas ua tes dej num kom zoo li qhov qauv quag tiag tiag li thiab tus uas ua neej tau zoo nkaus li yog ib tug tib neeg zoo. Cov neeg zoo li ntawd ces raug ntxuav kom dawb huv lawm thiab tau muaj qhov kev hloov tiag thaum ua lawv tes tej num, thiab lawv kuj hais tau hais tias ua siab ncaj rau Vajtswv pom. Tsuas yog cov neeg uas muaj lub siab ncaj xwb thiaj li muaj cuab kav rau siab ntso xyaum ua qhov tseeb thiab ua tau tiav hlo raws li qhov keeb laj fai, thiab muaj cuab kav ua lawv tes dej num tau zoo li qhov qauv quag. Cov neeg uas ua raws li keeb laj fai mas ua tau lawv tes dej num tiav yam ntxaws kawg nkaus thaum lawv lub siab kaj; lawv tsis lam tau lam ua kom zoo li tau ua lawm xwb, lawv tsis khav theeb thiab lawv tsis qhuas lawv tus kheej kom lwm tus neeg qhuas lawv. Thaum lawv chim lawm, txawm li cas los xij, lawv yeej ua lawv tes dej num tiag tiag thiab ua kom tau kiag, thiab txawm yog lawv ntsib tej yam dab tsi uas ua rau lawv ua tsis tau lawv tes dej num kom tiav hlo, los sis hais tias muaj me ntsis kev txhib lawv los sis ua rau muaj kev tab kaum thaum lawv ua lawv tes dej num, los lawv yeej tseem muaj peev xwm ua kom lawv lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab thov Vajtswv hais tias, “Txawm kuv yuav ntsib ib qho teeb meem loj npaum li cas los xij—txawm yuav yog lub ntuj vau vig voog los los xij—los yog Vajtswv tseem pub kuv ua neej nyob, ces kuv yuav rau siab ntso ua kuv tes dej num. Txhua hnub uas pub kuv nyob ces yog hnub uas kuv yuav ua hauj lwm hnyav rau ntawm kev ua kuv tes dej num es kom tsim nyog rau tes dej num uas Vajtswv muab cob rau kuv, nrog rau txoj pa uas Nws muab tso rau hauv kuv lub cev. Txawm kuv yuav raug teeb meem ntau npaum li cas los xij, kuv yuav muab tag nrho tej ntawd tso tseg ntawm ib sab, vim kuv ua kuv tes dej num kom tiav mas yog qhov tseem ceeb tshaj plaws!” Cov uas tsis raug cuam tshuam dab tsi los ntawm ib tug neeg twg, ib qho xwm txheej twg, ib yam twg, los sis ib thaj chaw ib puag ncig twg, cov uas tsis raug tswj los ntawm ib qho kev xav twg los sis ib qho xwm txheej sab nraud, thiab cov uas muab lawv tes dej nuam thiab tej kev txib uas Vajtswv muab cob rau lawv ntawd ua qhov thib ib thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws—lawv yog cov neeg uas muaj lub siab ncaj rau Vajtswv thiab zwm tiag tiag rau Nws. Cov neeg zoo li no tau to taub lub neej lawm thiab to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb lawm. Qhov no yog tej kev qhia tshwm uas muaj qab hau thiab muaj tseeb tshaj plaws ntawm kev muab qhov tseeb coj los ua neej.

Xaiv tawm los ntawm “Kev To Taub Lub Neej Yuav Tsum Pib Nrog Kev Ntsib Kev Pom ntawm Kev Ua Yus Tes Dej Num” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Txoj kev tsis mob siab ua thiab lam tau lam ua ib teg dej num twg mas yog ib qho teeb meem uas pom tseeb thiab nquag muaj tas li, tiam sis yog ib qho uas kho nyuaj thiab daws nyuaj heev li. Xyaum xub ua koj tej dej num tiag tiag, kom yog, leg lub luag hauj lwm, kub siab lug, thiab qhib siab lug ua ua ntej tso, mas thiaj li yuav maj mam yeej txoj kev sib tw yam khov kho. Tsis txhob ua ib yam dab tsi li los sis ua yam ntawd kom tau zoo, xws li tias koj txaus siab rau qhov ntawd thiab nws ua tau zoo npaum nkaus li siab nyiam lawm. Qhov zoo dua mas tseem yog qhov, yuav tsum muaj peev xwm los nrhiav yam ntawd cov hauv paus ntsiab lus thiab ua raws li cov hauv paus ntsiab lus ntawd. Txawm hais tias qhov no yuav cheem tsum dag zog ntau, thiab tej zaum koj yuav tsis tau noj qee pluas mov los sis qee yam kev ua si los xij, yuav tsum ua qhov ntawd kom tau zoo, tsis txhob ua tus tsis mob siab ua los sis lam tau lam ua xwb—thiab yog tias koj tsis to taub qhov ntawd, tsis txhob ua txuj tias to taub lawm, tiam sis ua raws li qhov koj to taub xwb. Txoj kev tsis mob siab ua thiab kev lam tau lam ua puas yooj yim daws? Txhua hnub, ua ntej uas koj ua koj tes dej num, thov Vajtswv tso. Hais tias: “Vajtswv, kuv tab tom pib ua kuv tes dej num. Yog tias kuv tsis mob siab ua thiab lam tau lam ua xwb, kuv thov kom Koj qhuab qhia kuv thiab qhuab ntuas kuv rau hauv kuv lub siab. Kuv kuj thov kom Koj coj kuv mus ua kuv tes dej num kom tau zoo thiab kom kuv tsis txhob tsis mob siab ua thiab lam tau lam ua xwb.” Xyaum ua raws li txoj kev no txhua hnub thiab saib seb nws siv sij hawm ntev npaum li cas los daws qhov teeb meem ntawm txoj kev tsis mob siab ua thiab lam tau lam ua koj tes dej num, ntev npaum li cas ua ntej koj tsis mob siab ua thiab lam tau lam ua koj tes dej num tsawg zuj zus, ua tes dej num ntawd muaj kev qias vuab tsuab tsawg zuj zus, thiab muaj nuj nqis tseem ceeb zoo dua tuaj, thiab muaj kev ua tau zoo txaus zoo dua tuaj. Qhov ua koj tes dej num kom tsis txhob muaj qhov tsis mob siab ua los sis lam tau lam ua ntawd—koj puas tuaj yeem ua tau qhov no los ntawm koj tus kheej xwb? Nws puas yog qee yam uas koj tus kheej tuaj yeem tswj tau? (Nws tsis yooj yim tswj li.) Qhov ntawd yog ib qho xeeb txhob heev. Yog tias nyuaj tswj tau qhov ntawd tiag tiag, ces nej cov teeb meem loj heev lawm! Yog li ntawd, yuav ua li cas, nej puas tuaj yeem ua yam tsis muaj qhov tsis mob siab ua los sis lam tau lam ua mas? Noj? Ua si? Hnav khaub ncaws thiab zas ntsej muag lov? Thaum qee tus poj niam zas ntsej muag, lawv yeej tsis tseg ib txoj plaub ntawm lawv cov plaub muag los sis plaub hau li. Yog tias nej coj ib tug cwj pwm zoo, nej yuav tsis yog cov neeg uas tsis mob siab ua los sis lam tau lam ua xwb. Daws qhov teeb meem ntawm txoj kev tsis mob siab ua thiab kev lam tau lam ua ua ntej tso, thiab tom qab ntawd ces mam li daws qhov teeb meem ntawm txoj kev ua raws li nej tus kheej lub siab nyiam. Ib tug neeg twg uas ua raws li lawv tus kheej lub siab nyiam ces kuj yog ib yam uas nquag muaj tas li thiab, thiab nws kuj yog ib yam yooj yim nco tau nyob rau hauv tus neeg ntawd kiag. Muaj ntau zaus, tsuas yog ib nyuag saib nej lub siab thiab tej kev xav kom meej xwb, ces koj yuav muaj peev xwm nco tau qhov ntawd thiab hais tias: “Yam uas kuv tab tom ua no yog ua raws li kuv tus kheej lub siab nyiam xwb. Kuv paub tias yuav ua li cas thiaj li raws li cov hauv paus ntsiab lus uas kuv tsim nyog ua raws, tiam sis kuv tsis ua li ntawd li.” Qhov no tsis yog ib yam yooj yim uas yuav nco tau lov? (Yog mas.) Yog li ntawd ces nws tsim nyog daws tau. Xub npaj koj tus kheej rau ob yam teeb meem no tso, yam ib yog kev daws qhov teeb meem ntawm txoj kev tsis mob siab ua thiab kev lam tau lam ua xwb thiab yam ob yog kev ua raws li koj tus kheej lub siab nyiam. Siv zog ua kom, tom qab ib los sis ob xyoo lawm, tsis txhob muaj qhov tsis mob siab ua thiab qhov lam tau lam ua, thiab qhov ua raws li koj tus kheej lub siab nyiam—kom tsis muaj tej kev qias vuab tsuab txog koj tus kheej lub siab—hauv txhua yam uas koj ua. Kiag thaum daws tau ob qho teeb meem no lawm, ces nej nyob tsis deb ntawm txoj kev ua nej tes dej num yam txaus siab hlo lawm. Thiab yog tias nej daws tsis tau ob qho teeb meem ntawd, ces nej tseem nyob deb ntawm txoj kev mloog Vajtswv lus los sis kev xav txog Nws lub siab nyiam. Nej yeej tseem tsis tau nkag siab ib qho me me li.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Txheeb Xyuas Cov Thawj Coj Cuav (5)” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Tsis hais koj tab tom ua hom dej num twg los sis tab tom kawm hom kev txawj twg li, ntev mus ces koj yeej yuav ua tau zoo zog tuaj xwb. Yog koj pheej xyaum tas zog kom ua tau zoo, ces koj yeej yuav ua tau zoo zuj zus tuaj. Yog koj tsis saib ib yam dab tsi tseem ceeb li, ces txawm yog tej yam uas koj twb kawm lawm los yeej yuav siv tsis tau li. Yog koj twb tsis saib tej yam uas koj siv tau ntawd tseem ceeb li thiab tsis paub xyov tej ntawd yuav zoo li cas li, thiab tsis muaj ib tug twg uas to taub nyob ntawd los coj koj kev, ces koj yuav tsis muaj hnub nce qib mus tom ntej li, thiab tej kev txawj uas koj tau kawm ntawd yuav nyob nkim pov tseg xwb. Hauv kev kawm ib yam dab tsi, nws yog ib qho yooj yim los mus kawm txog qhov ntawd lub tswv yim, tab sis tsis yooj yim muab nws coj los xyaum ua. Yog koj xav muab lub tswv yim tsa los ua qhov kev xyaum ua, thiab nce mus kom siab zog kom ua tau ib yam dab tsi los ua ib lub hauv paus ntawm txoj kev xyaum ua, siv koj lub zog kom muaj txiaj ntsim, los sis ua raws li tej uas koj tau kawm ntawm qhov kev xyaum ua thiab ua kom tau txiaj ntsim kiag, ces koj yuav tsum ua dab tsi? Koj yuav tsum siv sij hawm kom ntau los kawm tej kev txawj thiab nrhiav txhua yam ntaub ntawv txog tej ntawd; nyob rau txhua txhua kis ntawm tej ntawd, koj yuav tsum kawm tas mus li, tshawb tas mus li, siv lwm tus lub zog los txhawb koj tej kev qaug zog, kawm tej yam uas koj yuav tsum kawm thiab tsim nyog kawm los ntawm lws tus. Ua li no, koj txoj kev txawj thiaj li yuav zoo zuj zus tas mus li. Thaum lwm tus qhia koj ua ib yam dab tsi, koj yuav tsum to taub thiab yuav tsum muab coj los ua twb zoo xav kom thoob. Yog hais tias, thaum ib tug neeg twg qhia ib yam dab tsi rau koj, es koj paub txog qhov lawv hais thiab lees paub hais tias qhov ntawd yog ib txoj kev zoo siv tau, tab sis tom qab ntawd koj muab qhov ntawd coj los xav es hais rau koj tus kheej hais tias, “Ze txaus lawm,” ces koj muaj tus cwj pwm zoo li cas? Tsis hais yuav yog rau tej kev txawj thiab kev txawj rau ib yam twg li, los sis rau koj txoj kev caum nrhiav qhov tseeb nyob rau hauv koj txoj kev ntseeg li, koj tus cwj pwm yeej phem—nws yog ib qho ntawm qhov kev lam ua dog ua dig xwb. Qhov ntawd yog hom moj yam twg? Nws yog kev khav theeb, nws tsis yog kev nyiam tej yam zoo, nws yog kev tawv ncauj. Puas yog tej yam zoo li ntawd tau tshwm sim rau hauv nej lawm? (Yog.) Puas yog tej ntawd nquag tshwm sim heev, ntev ntev mam tshwm sim ib zaug xwb, los sis tsuas yog nrog qee yam xwb? (Nquag tshwm sim heev.) Nej tus cwj pwm rau qhov kev lees paub hom moj yam no mas yeej yog tiag thiab coj ncaj, tab sis qhov kev tsuas lam lees paub xwb yeej tsis txaus li; yog koj tsis ua dab tsi tshaj li qhov uas lees paub qhov ntawd xwb, ces yeej yuav tsis muaj hnub hloov pauv tau hlo li. Yog li ntawd, yuav ua cas koj thiaj hloov pauv tau? Thaum ib tug moj yam khav theeb tau raug nthuav tawm nyob hauv tib neeg, thiab tib neeg tus cwj pwm yog ib qho ntawm qhov kev lam ua dog ua dig, tsis mloog leej twg hais, thiab ua lwj ua liam, ces lawv yuav tsum los rau ntawm Vajtswv xub ntiag xwb xwb li thiab thov Vajtswv tam sim ntawd, cia lawv tus kheej raug Vajtswv saib xyuas thiab qhuab qhia, lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej nrog rau Vajtswv txoj kev qhuab qhia; tshaj qhov ntawd, lawv yuav tsum lees paub hais tias kis no ntawm lawv tus moj yam tshwm tuaj tau li cas thiab nws ho hloov pauv tau li cas. Lub hom phiaj ntawm qhov kev paub ces yog qhov kev hloov pauv. Yog li ntawd, yuav ua li cas thiaj li yuav ua tau qhov kev hloov pauv zoo li ntawd? Thawj kauj ruam yuav yog dab tsi? Tib neeg yuav tsum xub thov Vajtswv, xub los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej, thiab lees txais Vajtswv txoj kev qhuab qhia, tom qab uas lawv yuav tsum rau siab ntso koom tes rau. Lawv yuav tsum koom tes li cas? Thaum lawv ua lawv tes dej num, kiag thaum uas lawv pom hais tias lawv tus kheej xav kiag hais tias “ze txaus lawm,” ces lawv yuav tsum kho lawv tus kheej thiab tsis txhob xav li ntawd. Thaum ib tug moj yam khav theem tshwm sim tuaj, nyob rau hauv koj lub siab, koj yuav tsum paub qhov kev raug cem—qhov kev raug cem thiab kev qhuab ntuas ntawm Vajtswv; koj yuav tsum tig ceev ceev rov qab: “Kiag tam sim no kuv yuam kev lawm. Tab sis, kuv tab tom yuav nthuav tawm ib tug moj yam qias vuab tsuab, moj yam phem; yuav raug taw qhia los ntawm ib tug moj yam phem; yuav raug Ntxwgnyoog txeeb tau; yuav lam ua dog ua dig. Kuv yuav tsum raug rau txim!” Yog koj paub qhov kev raug cem, ces koj yuav tsum lees koj tej kev txhaum rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab muab koj tus kheej tig rov qab. Koj yuav lees koj tej kev txhaum li cas? Tsis tas yuav txais yuav ib tug cwj pwm nruj nruj thiab txhos caug, muab koj tus kheej nyo ti nkaus av, thiab thov Vajtswv li. Tsis tas yuav ua li ntawd li. Koj tham nrog Vajtswv rau hauv koj lub siab xwb, hais tias, “Vajtswv, kuv yuam kev lawm, kuv tab tom yuav tsis xyuam xim thiab lam ua dog ua dig dua. Kuv thov kom Koj tsom kwm kuv; kuv tsis xav kom kuv tus moj yam qias vuab tsuab muaj hwj chim tswj nyob rau hauv kuv los sis tswj kav tag nrho kuv. Kuv xav kom raug Vajtswv txib, thiab kuv xav xyaum ua raws qhov tseeb xwb. Kuv thov Koj kom tsom kwm kuv.” Thaum koj thov Vajtswv zoo li no lawm, tus yam ntxwv hauv koj yuav hloov pauv. Lub hom phiaj ntawm kev hloov pauv koj tus yam ntxwv yog dab tsi? Nws yog npaj los cia koj tig koj tus kheej rov qab kom tau tiav log, los cia koj ua lub siab ncaj, mloog lus, thiab lees txais Vajtswv qhov kev cem thiab kev qhuab qhia yam tsis muaj kev kwv nyom hlo li. Qhov no yog qhov uas koj yuav tig tau koj tus kheej rov qab. Thaum twg koj yuav rov lam ua dog ua dig dua, thaum twg koj rov saib koj tes dej num tsis tseem ceeb dua, koj yuav muaj peev xwm tig koj tus kheej ncaj qha rov qab vim yog Vajtswv txoj kev qhuab qhia thiab kev cem—ces yog li ntawd koj tseem yuav tsis raug cawm dim los ntawm koj txoj kev tsis mob siab saib xyuas thiab lod? Koj qhov kev ua txhaum ntawd tseem tsis raug txhiv dim thiab lod? Qhov no puas yog ib qho zoo los sis phem? Qhov no yog ib qho zoo.

Qee lub sij hawm, tom qab ua ib txoj hauj lwm tiav tag lawm, koj lub siab yeej tsis tshua kaj li. Tom qab muab saib meej meem lawm, koj pom hais tias yeej muaj ib qho teeb meem tiag. Qhov teeb meem ntawd mas yuav tsum tau kho, tom qab ntawd mas koj lub siab thiaj li yuav kaj. Koj qhov kev tsis kaj siab ntawd qhia tau hais tias muaj ib qho teeb meem uas koj yuav tsum siv sij hawm ntau me ntsis thiab koj yuav tsum saib kom meej me ntsis. Qhov no yog ib tug cwj pwm tiag tiag thiab tij lim rau kev ua yus tes dej num. Thaum yus ua tiag tiag, tij lim, mob siab, thiab rau-siab ua, ces tes hauj lwm yuav ua tau tiav zoo. Qee lub sij hawm, koj tsis muaj lub siab zoo li ntawd, thiab koj nrhiav tsis tau los sis tshawb tsis pom ib qho ua yuam kev uas pom meej cuag nruab hnub. Yog yus muaj lub siab zoo li ntawd, ces, Vajntsujplig txhib thiab coj qhia, ces lawv yeej yuav nrhiav tau qhov teeb meem xwb. Tab sis yog hais tias Vajntsujplig coj koj kev thiab muab qho kev paub ntawd rau koj, cia koj paub tias muaj qee yam tsis yog lawm, tab sis koj tsis muaj lub siab zoo li ntawd, ces koj yeej yuav tsis muaj peev xwm nrhiav tau qhov teeb meem ntawd li. Yog li ntawd, qhov no ho qhia tau li cas? Nws qhia tau hais tias nws yog ib qho tseem ceeb heev uas tib neeg yuav tsum koom tes; lawv lub siab mas tseem ceeb heev, thiab qhov uas lawv xav txog thiab npaj siab rau ntawd mas tseem ceeb heev. Vajtswv tshawb xyuas kom meej thiab yeej pom tej uas tib neeg tuav cia rau hauv lawv lub siab thaum lawv ua lawv tes dej num, thiab lawv siv zog npaum li cas. Nws yog ib qho tseem ceeb heev uas tib neeg yuav tsum muab tag nrho lawv lub siab thiab lub zog rau hauv tej lawv ua ntawd. Kev koom tes los ib yam nkaus li thiab, yeej yog ib qho tseem ceeb. Tsuas yog qhov hais tias tib neeg rau siab ntso kom tsis txhob muaj qhov khuv xim txog lawv tes dej num thaum lawv tau ua tiav lawm thiab tej yam uas lawv tau ua lawm, thiab tsis txhob tshuav nuj tshuav nqi rau Vajtswv lawm xwb, mas lawv thiaj li yog ua kawg lawv lub siab thiab lub dag lub zog. Yog hais tias, hnub no, koj tsis muab tag nrho koj lub siab thiab lub dag lub zog rau, ces, thaum muaj tej yam yuam kev tom qab ntawd, thiab muaj lub txim, ces qhov ntawd tseem tsis yog lig dhau heev lawm lod? Koj yuav tshuav nuj tshuav nqi mus ib txhis; qhov ntawd yuav yog ib qho kev dub tsuas rau koj! Ib qho kev dub tsuas nyob rau hauv kev ua yus tes dej num ces yog ib qho kev yuam cai. Yog li ntawd koj yuav tsum rau siab ntso ua tej feem ntawm tej yam uas koj tsim nyog ua ntawd kom zoo, ua kom kawg koj lub siab lub ntsws thiab lub dag lub zog. Tej ntawd mas yuav tsum tsis txhob ua yam tsis xyuam xim los sis lam ua dog ua dig kiag li; koj yuav tsum tsis txhob muaj dab tsi khuv xim kiag li. Ua li no, tes dej num koj ua rau lub sij hawm no mas Vajtswv thiaj li yuav nco ntsoov. Tej yam uas Vajtswv nco ntsoov ntawd yog txoj kev ua zoo. Yog li ntawd ces tej uas Vajtswv tsis nco ntsoov ntawd ho yog dab tsi? Cov ntawd yog tej kev yuam cai. Tib neeg yuav tsis lees hais tias tej ntawd yog kev ua phem yog hais tias muab piav li ntawd tam sim no, tab sis, yog muaj ib hnub twg uas muaj lub tximloj rau tej ntawd, thiab tej ntawd rais los ua tej yam kev haub ntxias tsis zoo, ces koj yuav paub tias tej ntawd tsis yog kev yuam cai rau sab cwj pwm kev coj xwb, tab sis yeej yog kev ua phem tiag. Thaum koj ras dheev txog qhov no lawm, koj yuav tu siab, thiab xav rau koj tus kheej hais tias: Kuv tsim nyog xaiv ib qho kev tiv thaiv me me lawm! Kheev lam ib nyuag xav kom ntau me ntsis thiab siv zog me ntsis, ces ntshe kuv twb tsis muaj qhov teeb meem no. Tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav so tau qhov kev dub tsuas uas nyob mus ib txhis no tawm ntawm koj lub siab mus li, thiab nws yuav tsim teeb meem yog hais tias nws ua rau koj tshuav nuj tshuav nqi mus ib txhis. Yog li ntawd, hnub no, txhua zaum uas nej ua koj tes daj num, los sis lees txais ib co lus txib, nej yuav tsum rau siab ntso ua kom kawg nej lub dag lub zog thiab kawg nej lub siab lub ntsws. Nej yuav tsum ua kom nej thiaj li tsis muaj kev txhaum thiab kev khuv xim li, es kom Vajtswv thiaj li nco ntsoov, thiab yog ib qho kev ua zoo. Tsis txhob lam tsis xyuam xim los sis lam ua dog ua dig, nrog ib sab qhov muag rua ho ib sab qhov muag qi; koj yuav khuv xim, thiab yuav tsis muaj peev xwm kho tau li. Nws yuav ua kev yuam cai, thiab thaum kawg, nyob rau hauv koj nruab siab, yeej yuav muaj kev txhaum, kev tshuav nuj tshuav nqi, thiab kev iab liam xwb. Txoj twg ntawm ob txoj kev no yog txoj zoo tshaj plaws? Txoj kev twg yog txoj yog? Txoj kev ua koj tes dej num kom kawg koj lub siab lub ntsws thiab lub dag lub zog, thiab txoj kev npaj thiab txoj kev khaws tej kev ua zoo cia, yam tsis khuv xim dab tsi li. Tsis txhob cia koj tej kev yuam cai sib tsub sib nias cia, khuv xim tej ntawd, thiab poob mus ua kev tshuav nuj tshuav nqi. Muaj dab tsi tshwm sim thaum uas ib tug neeg tau ua kev yuam cai ntau dhau heev lawm? Lawv ces tsub Vajtswv txoj kev npau taws tseg rau lawv nyob rau ntawm Nws xub ntiag! Yog koj tseem pheej ua txhaum ntxiv mus thiab, ces Vajtswv txoj kev npau taws rau koj yuav loj hlob zuj zus tuaj, ces, thaum kawg, koj yuav raug rau txim.

Xaiv tawm los ntawm Vajtswv Kev Sib Qhia Los

Thaum tib neeg ua lawv tes dej num, qhov tseeb yog lawv ua yam uas lawv yuav tsum tau ua. Tab sis yog tias koj ua tes dej num ntawd rau ntawm Vajtswv xub ntiag, yog tias koj ua koj tes dej num nrog tus yeeb yam ncaj ncees thiab nrog lub siab, tus yeeb yam no yuav tsis raug qhov tseeb dua lod? Yog li koj tsim nyog coj tus yeeb yam no los siv li cas rau koj lub neej txhua hnub mas? Koj yuav tsum muab “kev pe hawm Vajtswv nrog lub siab thiab ua siab ncaj” los ua koj qhov uas muaj tseeb. Thaum twg koj xav ua dog ua dig thiab tsuas lam mus raws li tej kev txawv txav mus los, thaum twg koj xav lam tau lam ua thiab tub nkeeg, thiab thaum twg uas koj cia koj tus kheej ua ywj fab ywj fwj, koj yuav tsum xav kom thoob: “Kev coj tus xeeb ceem zoo li no, kuv puas yog ib tug neeg ntseeg tsis tau mas? Qhov no puas yog qhov muab kuv lub siab tso rau hauv qhov kev ua kuv tes dej num mas? Qhov ua li no puas yog kuv tsis muab siab npuab? Hauv qhov kev ua li no, puas yog kuv ua tsis tau raws li tes hauj lwm uas Vajtswv tau muab tso rau kuv ua lawm?” Koj yuav tsum tig rov xav txog koj tus kheej li no. Vim tias qhov ua li no yog tsis muab siab npuab, thiab ua kev mob siab rau Vajtswv, koj tsim nyog ua li cas? Koj tsim nyog hais tias, “Kuv tsis ua tiag tiag. Thaum ntawd, kuv xav tias muaj ib qho teeb meem, tab sis kuv tsis saib tias qhov teeb meem loj ntawd; kuv tsuas lam saib yam tsis quav ntsej txog xwb. Txhua zaus kuv paub tias muaj ib qho teeb meem, kuv tsis quav ntsej txog nws. Ziag no qhov teeb meem no tseem daws tsis tau tau. Kuv yeej tsis zoo tiag tiag li!” Koj yuav paub tau qhov teeb meem thiab paub txog koj tus kheej me ntsis tuaj. Puas yog muaj kev paub me ntsis xwb txaus lawm mas? Puas yog lees koj lub txim txhaum xwb txaus lawm mas? Koj yuav tsum lees txim hloov dua siab tshiabthiab tig rov los! Thiab koj tuaj yeem tig koj tus kheej rov los tau li cas? Yav dhau los, koj muaj tus cwj pwm thiab txoj kev xav tsis yog rau txoj kev ua koj tes dej num lawm, koj lub siab tsis nyob hauv tes dej num, thiab koj ib txwm tsis mob siab rau qhov yog li. Hnub no, koj yuav tsum muab koj tus cwj pwm tso rau txoj kev ua koj tes dej num kom yog, koj yuav tsum thov rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab thaum twg koj rov muaj cov kev xav thiab cov cwj pwm yav dhau los dua, ces koj yuav tsum thov kom Vajtswv qhuab qhia thiab qhuab ntuas koj. Maj nrawm nroos thiab txheeb xyuas tej cheeb tsam uas koj lam tau lam ua thiab ua dog ua dig. Xav txog qhov seb koj yuav kho tej ntawd li cas, thiab tom qab kho tej ntawd tag lawm, rov nrhiav dua, thiab thov Vajtswv, thiab tom qab ntawd nug koj cov kwv tij thiab cov muam seb lawv puas muaj lus qhia thiab lus pom dab tsi uas zoo dua, kom txog thaum txhua tus pom zoo tias koj ua yog lawm. Tsuas yog thaum ntawd koj thiaj li yuav siv tau xwb. Koj yuav hnov tias zaum no, koj tau ua koj tes dej num mus raws li tus qauv quag lawm, thiab ua li qhov koj ua tau zoo tshaj plaws lawm, thiab muab koj lub siab tso kiag rau tes dej num ntawd lawm, thiab muab tag nrho koj tus kheej tso rau tes dej num ntawd lawm; koj yuav hnov tias koj tau ua txhua yam koj tuaj yeem ua tau lawm, ces tsis ntxhov siab lawm. Thaum los hais txog tej no rau ntawm Vajtswv xub ntiag, koj lub siab yuav kaj lug, thiab koj yuav hais tias, “Txawm hais tias Vajtswv tsuas ntsuas kuv tes dej num li 60% xwb los, kuv twb siv tag nrho kuv lub zog uas nyob hauv kuv lub cev rau hauv tes dej num, kuv muab kuv lub siab tso tag nrho rau hauv tes dej num lawm, kuv tsis tub nkeeg, kuv tsis tau ua dog ua dig, thiab kuv tsis tseg dab tsi cia hlo li.” Qhov no tseem tsis yog qhov tseeb ntawm qhov muab tag nrho koj lub siab lub ntsws, thiab tag nrho koj lub zog tso rau koj tes dej num thiab coj tej ntawd mus siv hauv koj lub neej txhua hnub thiab lod? Qhov no tseem tsis yog kev ua neej raws tej uas muaj tseeb ntawm qhov tseeb thiab lod? Thiab koj xav li cas, nyob hauv koj lub siab, thaum koj ua neej raws tej uas muaj tseeb no? Koj tseem tsis xav tias koj nyob xws li yog ib cev tib neeg, thiab tsis zoo li tus tuag mus kev lawm no lod?

Xaiv tawm los ntawm “Txoj Kev Uas Los Ntawm Kev Ua Tib Zoo Xav Txog Qhov Tseeb Tas Li” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Cov uas muaj peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws tuaj yeem lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas thaum tab tom ua tej yam. Thaum koj lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas lawm, ces koj lub siab yuav paub qhov tseeb. Yog koj tsuas lam ua kom lwm tus pom xwb, thiab tsis lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas, ces Vajtswv puas tseem nyob hauv koj lub siab mas? Cov tib neeg zoo li no tsis muaj kev hwm rau Vajtswv. Txhob ua tej yam rau koj tus kheej qhov txiaj ntsim tas li xwb thiab txhob xav xwm yeem txog koj tus kheej tej kev ntshaw xwb; txhob xav rau koj tus kheej lub meej mom, lub koob npe, los sis kev muaj suab npe. Kuj tsis txhob xav txog tib neeg tej kev ntshaw thiab. Koj yuav tsum xub muab kev xav rau tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev, thiab muab tej ntawd ua yam uas yuav tau xub ua ua ntej tso. Koj yuav tsum xav txog Vajtswv txoj kev xav thiab pib xav los ntawm qhov ua twb zoo xav seb koj dawb huv los tsis dawb huv hauv qhov ua kom muaj tiav rau ntawm koj tes dej num li cas, txawm tias koj twb coj ncaj ncees tshaj plaws, ua tau koj qhov zoo tshaj plaws kom muaj tiav hlo rau koj tej luag hauj lwm lawm, thiab tau muab koj tej tag nrho, thiab txawm tias koj yuav muab tag nrho los sis tsis muab tag nrho txoj kev xav rau koj tes dej num thiab txoj tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev los xij. Koj yuav tsum muab kev txiav txim rau tej yam no. Keev xav txog tej ntawd, thiab thiaj li yuav yooj yim rau koj ua koj tes dej num kom tau zoo. Yog koj muaj rab peev xwm tsis zoo, koj txoj kev ntsib kev pom ntiav, los sis koj ua rau hauv koj txoj dej num tsis tau zoo, ces tej zaum yuav muaj qee yam ua tsis raug los sis ua tsis tau zoo txaus rau hauv koj txoj dej num, thiab tej zaum tejyam ua tau los yuav tsis zoo kiag li—tab sis koj yuav tau mob siab ua koj qhov zoo tshaj plaws kom tshwm sim los. Thaum koj tsis xav txog koj tus kheej tej kev ntshaw qia dub lawm los sis tsis xav txog koj tus kheej tej kev ntshaw hauv tej yam koj ua lawm, thiab dua ntawd tsuas muab kev xav xwm yeem rau txoj dej num ntawm Vajtswv lub tsev, ris nws tej kev ntshaw rau hauv nruab siab, thiab ua koj tes dej num kom tau zoo, ces koj thiaj li ua tau zoo ntxiv rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Cov tib neeg uas ua tej no tau zoo yog cov uas muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb; xws li, lawv tau hais lus tim khawv lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Yuav kom ua tau tiav raws li txoj kev ua tau zoo txaus nyob rau hauv kev ua tes dej num, mas ua ntej tshaj plaws nws yog ib qho tseem ceeb los mus muaj kev sib koom tes zoo rau hauv qhov kev ua hauj lwm. Muaj ib txhia uas tab tom xyaum ua raws txoj xub ke no, txhais tau tias tom qab tau mloog qhov tseeb lawm, lawv tau pib ua hauj lwm raws li lub hauv paus ntsiab lus no, txawm hais tias lawv tsis muaj peev xwm muab qhov tseeb ib puas feem pua coj los xyaum ua los xij. Hauv qhov txheej txheem, tej zaum lawv yuav ua tsis tau los sis yuav qaug zog, thiab ua tsis tau zoo, thiab nquag ua yuam kev, tab sis txoj kev uas lawv taug yog ib txoj kev rau siab ua kom raws li lub hauv paus ntsiab lus no. Piv txwv li, txawm hais tias tej zaum qee zaus koj yuav xav tias koj txoj kev ua qee yam mas yeej yog lawm, yog tias koj nyob rau ib qho xwm txheej uas nws yuav tsis ncua txoj hauj lwm ntawm tes, ces tej zaum koj kuj yuav tuaj yeem nrhiav tau koj cov npoj yaig uas ua hauj lwm ua ke los sis cov neeg hauv pab pawg los sib tham. Sib qhia kom txog thaum koj paub meej txog qhov teeb meem, kom txog rau thaum koj tau txais kev pom zoo hauv txoj kev xav tias qhov ua txoj hauj lwm raws li txoj hau kev twg los yuav muaj peev xwm ua tau tiav cov txiaj ntsig zoo tshaj plaws, tsis dhau tus ciaj cim ntawm lub hauv paus ntsiab lus, yog rau tus txiaj ntsig ntawm Vajtswv lub tsev, thiab tuaj yeem ntxiv kev tiv thaiv rau cov kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev. Txawm hais tias qee zaus qhov tshwm sim kawg yuav tseg me ntsis kom thiaj li ntsaw los xij, txoj hau kev, txoj xub ke, thiab lub hom phiaj ntawm koj tes hauj lwm twb yog lawm. Yog li ntawd ces, Vajtswv yuav saib qhov no li cas? Nws yuav muab cov teeb meem no txhais li cas? Nws yuav hais tias koj ua tes dej num no tiav txaus nkaus lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Ua Tes Dej Num Kom Txaus Yog Dab Tsi?” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Yuav ua tau koj tes dej num kom txaus nkaus mas, nws tsis tseem ceeb tias koj twb ntseeg Vajtswv los tau pes tsawg xyoo lawm, koj tau ua koj tes dej num tiav ntau npaum li cas lawm, los sis koj tau pab nyiaj ntau npaum li cas rau Vajtswv lub tsev lawm, tsawg dua ntawd nws haj yam tsis tseem ceeb tias koj tau muaj kev ntsib kev pom ntau npaum li cas nyob hauv koj lub tes dej num lawm. Qhov loj tshaj plaws uas Vajtswv saib rau ces yog txoj kev uas ib tug neeg taug mus. Muab ua lwm lo lus hais, Nws saib rau ib tug neeg tus cwj pwm rau qhov tseeb thiab cov hauv paus ntsiab lus, txoj xub ke, lub hauv paus, thiab kev txhawb nqa uas nyob tom qab ib tug neeg cov kev coj ua. Vajtswv tsom ntsoov rau tej no; tej no yog yam txiav txim rau koj txoj kev koj taug. Yog tias, nyob hauv tus txheej txheem ntawm koj qhov kev ua tiav koj tes dej num, tsis tuaj yeem pom muaj tej no nyob rau hauv koj li, thiab lub hauv paus ntawm koj tes hauj lwm es yog koj tus kheej tej kev xav, koj lub siab xav ces yog los tiv thaiv koj tus kheej cov kev ntshaw thiab tiv thaiv koj lub koob npe thiab txoj hauj lwm, koj txoj kev ua hauj lwm yog los txiav txim siab thiab ua ib leeg thiab hais qhov kawg kiag xwb, ib txwm yeej tsis sib tham nrog lwm tus los sis sib koom tes kom zoo li, muab qhov nrhiav qhov tseeb tso tseg, ces Vajtswv yuav pom koj zoo li cas mas? Koj tseem ua tsis tau zoo raws li tus qauv quag yog tias koj ua koj tes dej num zoo li no; koj tsis tau cev taw rau txoj kev mus nrhiav qhov tseeb, vim tias, thaum koj ua koj tes hauj lwm, koj tsis nrhiav qhov tseeb lub hauv paus ntsiab lus thiab ib txwm ua raws li koj xav tau. Qhov no yog qhov laj thawj uas vim li cas tib neeg feem coob thiaj li tsis ua lawv tej dej num kom zoo txaus siab. Saib rau tes dej num tam sim no, nws puas nyuaj los mus ua ib tug neeg tes dej num tiav kom txaus nkaus? Qhov tseeb, nws tsis nyuaj; tib neeg yuav tsum txawj txo hwj chim, muaj lub siab paub me ntsis, thiab txais yuav ib tes hauj lwm uas tsim nyog. Txawm koj yuav xav tias koj muaj kev kawm siab npaum li cas, koj tau yeej yam phaj tshab dab tsi, los sis yog koj tau ua ntiav ntau npaum li cas, thiab txawm koj yuav ntseeg tias koj muaj peev xwm siab npaum li cas thiab koj nyob qib twg los xij, koj yuav tsum pib los ntawm qhov muab tej no tso pov tseg kom tag—tej no tsis muaj qab hau dab tsi li. Nyob rau hauv Vajtswv lub tsev mas, txawm tej ntawd yuav loj thiab yuav zoo li cas los xij, lawv tsis tuaj yeem siab dua qhov tseeb; lawv tsis yog qhov tseeb, thiab tsis tuaj yeem hloov tau qhov tseeb chaw. Vim li no kuv thiaj li hais tias koj yuav tsum muaj qhov no uas hu ua kev txawj xav. Yog koj hais tias, “kuv muaj peev xwm heev, kuv muaj ib lub hlwb ntse heev, kuv muaj tej kev xav uas nrawm heev, kuv yog ib tug neeg kawm tau sai heev, thiab kuv muaj lub cim xeeb zoo heev,” thiab koj ib txwm siv tej no ua peev txheej, ces qhov no yuav tsim teeb meem. Yog tias koj pom tej no li yog qhov tseeb, los sis siab dua qhov tseeb, ces nws yuav nyuaj rau koj los lees paub qhov tseeb thiab muab qhov tseeb coj los xyaum ua. Cov neeg nyaum, khav theeb uas ib txwm coj tus kheej siab dua mas yeej lees txais qhov tseeb tau nyuaj tshaj plaws thiab feem ntau lawv yuav ntog mus. Yog tias ib tug tuaj yeem daws tau qhov teeb meem ntawm nws txoj kev khav theeb, ces nws yeej yooj yim los muab qhov tseeb coj los xyaum ua. Yog li ntawd, koj yuav tsum xub muab tej ntawd tso tseg thiab tsis lees tej uas zoo li zoo nyob rau nraum lawv daim tawv thiab siab thiab uas ua rau lwm tus khib. Tej ntawd tsis yog qhov tseeb; tab sis, lawv tuaj yeem thaiv koj txoj kev to taub qhov tseeb tau. Qhov tseem ceeb tshaj plaws rau tam sim no ces yog nrhiav qhov tseeb, xyaum ua raws li qhov tseeb, thiab ua koj tes dej num kom tiav zoo txaus nkaus, vim tias qhov kev ua tes dej num zoo txaus ntawd tsuas yog thawj kauj ruam mus rau txoj kev to taub lub neej txoj sia, uas txhais tau tias nws yog qhov pib xwb. Hauv txhua qhov teeb meem, muaj ib qho tseem ceeb tshaj plaws, yooj yim, ib yam uas yuav coj koj mus rau ntawm lub qhov rooj, thiab ua koj tes dej num kom txaus nkaus ces yog txoj kev uas yuav coj koj hla dhau lub qhov rooj mus rau ntawm qhov mus tau txoj sia. Yog tias koj txoj kev ua tiav koj tes dej num tsis muaj feem cuam tshuam tag nrho rau qhov “kev zoo txaus” no, ces koj tus kheej yuav tsum tau siv zog. Koj tus kheej yuav tsum siv zog li cas? Nws tsis yog tias koj yuav tsum tau hloov koj tus cwj pwm los sis tso koj cov kev txawj thiab kev tshaj lij tseg; koj tuaj yeem coj tau cov zog no thiab tej uas koj tau kawm lawm nrog koj thaum koj ua koj tes dej num kom tiav, tag nrho thaum tab tom nrhiav qhov tseeb thiab ua raws li qhov tseeb lub hauv paus ntsiab lus. Yog tias koj tau txais kev to taub lub neej txoj sia thaum koj ua koj tes dej num lawm, ces koj tuaj yeem ua tau koj tes dej num kom txaus nkaus.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Ua Tes Dej Num Kom Txaus Yog Dab Tsi?” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Nyob rau hauv tus txheej txheem ntawm kev ua tiav koj tes dej num, nyob rau ntawm sab zoo ntawm txhua yam, koj tuaj yeem saib koj tes dej num kom yog, tsis txhob muab nws tso tseg txawm tias koj yuav ntsib teeb meem dab tsi los xij. Txawm hais tias lwm tus neeg tso tseg tsis ntseeg thiab ua lawv tej dej num lawm los xij, koj tseem tuaj yeem ua tau mus ntxiv thiab tsis tso tseg. Ntawd yog, koj muaj peev xwm ua kom tsis txhob tso koj tes dej num tseg, txij thaum pib mus txog thaum xaus, rau siab ntso thiab mob siab rau kom mus txog thaum kawg kiag; ua li no, thiaj li yog koj tau ua koj tes dej num li yog ib teg dej num tiag tiag. Yog tias koj tuaj yeem ua tiav qhov no, ces koj tau ua tiav qhov kev ua zoo txaus rau hauv qhov kev ua tiav koj tes dej num lawm. Qhov no yog sab zoo ntawm txhua yam. Txawm li cas los xij, ua ntej ua qhov no tiav, ntawm sab tsis zoo ntawm txhua yam, tib neeg yuav tsum sawv khov kho rau txhua yam kev sim siab. Yog tias, nyob hauv tus txheej txheem ntawm kev ua kom tiav nws tes dej num, es ib tug neeg tsis tuaj yeem sawv khov kho rau txhua yam kev sim siab thiab tau tso tseg thiab tig nraub qaum rau nws tes dej num, ces nws puas tseem muaj feem xyuam dab tsi nrog rau txoj kev cawm dim mas? Txhua txoj kev cia siab yuav poobntawm tus neeg ntawd mus, thiab qhov kev ua kom txaus los sis tsis txaus ntawd yuav tsis muaj tseeb kiag li; txoj kev cawm dim yuav tsis muaj feem xyuam dab tsi nrog rau nws lawm. Yog li ntawd, ib tug yuav tsum tuav nws tes dej num kom ruaj. Kom ua tau li ntawd, ua ntej tshaj plaws, qhov nyuaj tshaj uas txhua tus tau ntsib mas yog qhov seb ib tug puas tuaj yeem sawv tau khov kho thaum ntsib kev sim siab los sis tsis tuaj yeem. Muaj hom kev sim siab dab tsi? Nyiaj txiag, lub meej mom, kev sib raug zoo nrog rau poj niam los sis txiv neej, kev xav hauv siab. Dab tsi ntxiv thiab? Yog tias qee cov dej num muaj feem cuam tshuam txog kev pheej hmoo me ntsis, los sis xwm txheej uas muaj kev phom sij txog lub neej txoj sia, thiab yog tias qhov kev ua tej dej num ntawd koj yuav raug kaw rau hauv nkuaj los sis ploj tuag, koj puas tseem ua tej dej num ntawd lawm? Koj yuav ua tej dej num ntawd li cas? Txhua yam zoo li no yog kev sim siab. Tej kev sim siab ntawd puas yooj yim kov yeej los sis tsis yooj yim? Txhua qhov cheem tsum koj los nrhiav qhov tseeb. Nyob rau hauv tus txheej txheem ntawm qhov kev nrhiav qhov tseeb, nrog txhua yam kev sim siab uas koj ntsib no, koj yuav tsum muaj peev xwm maj mam xyaum kom muaj kev thoob tsib to nrog thiab txais kev paub. Paub txog lawv cov ntsiab tseeb, to taub txog lawv tus kheej tiag tiag, thiab paub koj tus kheej lub ntsiab tseeb thiab cov moj yam qias vuab tsuab; paub koj tus kheej qhov kev qaug zog, thiab nquag thov Vajtswv kom tiv thaiv koj thiab ua kom koj tuaj yeem sawv tau khov kho rau tej kev sim siab no. Yog tias koj tuaj yeem sawv tau khov kho rau tej kev sim siab no, thiab tuaj yeem tuav koj tes dej num ruaj txawm tias koj tus kheej yuav ntsib teeb meem dab tsi los xij, tsis txhob tig nraub qaum rau nws los sis khiav ntawm mus, ces koj twb mus txog nrab ke ntawm txoj kev cawm dim lawm. Qhov cim txog qhov nrab ke no puas yog ib qho yooj yim mus txog? Rau txhua kauj ruam uas koj taug mus, muaj tej qhov zeb qhov cav uas tuaj yeem poob tau; txoj kev muaj kev nyuab siab nrog kev phom sij. Nws tsis yooj yim! Yog li, puas muaj ib tug neeg twg mus saib qhov tias nws nyuaj npaum li cas thiab xav tias lub neej mas sab heev li, thiab nws puas yuav zoo dua rau qho cia li mus tuag ua ntej xwb? Lawv xav tau koob hmoov, tab sis lawv tsis xav kom raug kev txom nyem. Cov neeg no yog hom neeg dab tsi? Lawv tsis muaj txa nqaj qaum uas zoo-rau-dab tsi li. Hais txog qhov kev ua tiav lawv tej dej num li cas ntawd, lub ntsiab lus txhais ntawm kev ua kom txaus nkaus ntawd yog dab tsi, cov qauv rau kev ua kom zoo txhua nkaus yog dab tsi, cov laj thawj uas Vajtswv tau muab rau tus qauv quag ntawm qhov kev ua zoo txaus nkaus no, thiab kev cuam tshuam ntawm kev ua tiav ib tug tes dej num zoo txaus nkaus thiab kev to taub lub neej txoj sia ntawd, tib neeg tau los to taub txog tej no lawm. Yog tias koj tuaj yeem mus txog rau qhov uas koj tuaj yeem tuav koj tes dej num ruaj tsis hais lub sij hawmlos sis thaj chaw twg li, yam tsis tso nws tseg, thiab tuaj yeem sawv tau khov kho rau tej kev sim siab, thiab tom qab ntawd to taub thiab tau txais kev paub txog txhua qhov tseeb uas Vajtswv cheem tsum hauv txhua qhov xwm txheej sib txawv uas Nws muab tso rau koj lawm, ces nyob hauv Vajtswv txoj kev xam pom, koj tau ua tiav qhov kev ua zoo txaus lawm. Muaj peb yam tseem ceeb uas ua kom tau kev ua tau zoo txaus hauv qhov kev ua koj tes dej num: Yam ib yog tus cwj pwm uas koj coj rau koj tes dej num, yam ob ces yog qhov muaj peev xwm sawv khov kho rau tej kev sim siab hauv tus txheej txheem ntawm qhov kev ua tes dej num kom tiav, thiab yam peb ces yog qhov muaj peev xwm to taub txhua qhov tseeb thaum koj ua koj tes dej num.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Ua Tes Dej Num Kom Txaus Yog Dab Tsi?” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Qhov Dhau Los: 4. Seb ib tug neeg twg puas muaj peev xwm ua lawv tes hauj lwm kom tau zoo yog lawv ua neej raws li lawv tus moj yam qias vuab tsuab

Ntxiv Mus: 1. Kev ua zoo yog dab tsi thiab tej ntawd ho tshwm sim tuaj tau li cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No