6. Tsuas yog Tus uas muaj peev xwm tsim thiab kav tag nrho lub ntuj, lub ntiaj teb, thiab txhua yam xwb thiaj yog tus tseem Vajtswv, tus Tswv ntawm kev tsim txhua yam

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Vajtswv tsuas yog Tib Tug uas tswj kav tag nrho txhua yam thiab tswj fwm tag nrho txhua yam. Nws tau tsim txhua yam raws li qhov muaj, Nws tswj fwm txhua yam raws li qhov muaj, Nws tswj kav tag nrho txhua yam raws li qhov muaj, thiab Nws npaj rau txhua yam raws li qhov muaj. Qhov no yog Vajtswv lub meej mom, thiab Nws qhov muaj tiag. Rau txhua yam thiab tag nrho txhua yam raws li qhov muaj, Vajtswv qhov muaj tseeb tiag yog tus Tswv Tsim thiab yog Tus Tswj Kav tag nrho txhua yam ntawm qhov kev tsim tawm los. Tej yam zoo li no yog qhov muaj tiag ntawm Vajtswv, thiab Nws tsuas yog tib tug xwb ntawm tag nrho txhua yam. Yeej tsis muaj ib yam dab tsi ntawm yam uas Vajtswv tsim los—txawm tias lawv yuav nyob nrog tib neeg los sis nyob rau sab yeeb ceeb los xij—tsis muaj peev xwm yuav siv tej tswv yim los sis txoj kev zam los ua cuav los sis los hloov txauv tau Vajtswv qhov muaj tiag thiab lub meej mom li, vim tias tsuas muaj Tib Tug xwb, ntawm tag nrho txhua yam, uas yog tus muaj ntawm qhov muaj tiag no, lub hwj chim, kev muaj cai, thiab lub rab peev xwm tswj kav tag nrho txhua yam tsim los: peb tus Vajtswv Tus Kheej uas tsuas yog tib tug xwb. Nws muaj txoj sia nyob thiab txav mus los rau ntawm txhua yam; Nws muaj peev xwm mus txog qhov chaw siab tshaj plaws, siab tshaj txhua yam. Nws muaj peev xwm txo hwj chim Nws Tus Kheej los ua tib neeg, los ua lub cev nqaij daim tawv thiab muaj roj muaj ntshav, los ntsib tim ntsej tim muag nrog cov neeg thiab koom nrog kev vam meej nplua nuj thiab kev txom nyem nrog lawv, thaum tib lub sij hawm ntawd, Nws txib txhua yam uas muaj, txiav txim txoj hmoo ntawm txhua yam uas muaj thiab txhua txoj kev mus los. Ntxiv rau qhov no, Nws yog tus coj kev rau txhua tus tib neeg txoj hmoo, thiab taw kev rau txhua tus tib neeg. Txhua tus tib neeg yuav tsum tau pe hawm, mloog lus, thiab paub txog tus neeg zoo li Vajtswv no. Yog li ntawd, txawm tias koj yuav yog pawg neeg twg los sis hom tib neeg twg los xij, yuav tau ntseeg Vajtswv, caum raws Vajtswv, hwm Vajtswv, lees txais Nws txoj kev cai kav, thiab lees txais Nws tej kev npaj rau koj txoj hmoo uas tsuas yog tib txoj kev xaiv xwb—txoj kev xaiv uas tseem ceeb—rau txhua tus neeg thiab rau txhua yam muaj sia. Hauv Vajtswv qhov tsuas yog tib twg xwb, cov neeg pom txog Nws lub hwj chim, Nws tus moj yam ncaj ncees, Nws lub ntsiab tseem ceeb, thiab tej tswv yim uas Nws npaj rau txhua yam nyias yeej muaj nyias qhov tshwj xeeb txhua nrho; qhov uas tsuas yog tib tug xwb yog qhov muaj tseeb tiag ntawm Vajtswv Tus Kheej, thiab kuj yog Nws lub meej mom. Yog li ntawd, tag nrho ntawm txhua yam tsim los, yog muaj ib yam nyob rau sab yeeb ceeb los sis nyob rau hauv tib neeg lub ntiaj teb xav sawv Vajtswv qhov chaw, ces yeej yuav tsum ua tsis tau hlo li, nws ib yam nkaus li qhov npaj siab ua tus Vajtswv cuav. Qhov no muaj tseeb tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb X” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv lub hwj chim muaj peev xwm tsim yam twg los tau uas muaj sia thiab tseem ceeb, thiab qhov no raug npaj los ntawm yam muaj sia ntawm Vajtswv. Vajtswv yog txoj sia, yog li Nws yog lub hauv paus ntawm tag nrho txhua yam muaj sia. Tshaj qhov no lawm, Vajtswv txoj kev muaj cai tuaj yeem tsim txhua yam muaj sia kom ua raws li Vajtswv txhua txhua lo lus, ntawd yog, tshwm sim raws nraim li cov lus tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los, thiab ua neej nyob thiab tsim noob neej raws li Vajtswv txoj kev cai, tom qab ntawd Vajtswv tswj kav thiab txib txhua yam muaj sia, thiab yeej tsis muaj qhov txawv txav hlo li, muaj mus tag ib txhiab thiab ib txhis. Tsis muaj tib neeg los sis yam khoom dab tsi muaj tej no; tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj li muaj txhua yam thiab muaj lub hwj chim zoo li no, thiab yog li nws thiaj raug hu ua txoj kev muaj cai. Qhov no yog yam tshwj xeeb ntawm tus Tswv Tsim. Vim zoo li no, txawm tias nws yuav yog lo lus tias “txoj kev muaj cai” ntawm nws tus kheej los sis lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj kev muaj cai no, txhua yam no tsuas ntsig txog rau tus Tswv Tsim nkaus xwb, vim nws yog ib lub cim ntawm lub cev yeeb yam thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm tus Tswv Tsim, thiab nws sawv cev lub cev yeeb yam thiab lub meej mom ntawm tus Tswv Tsim; dhau ntawm tus Tswv Tsim lawm, tsis muaj tib neeg los sis yam khoom dab tsi yuav tuaj yeem muaj feem ntsig txog rau lo lus tias “txoj kev muaj cai.” Qhov no yog kev txhais lub ntsiab ntawm tib txoj kev muaj cai tshwj xeeb ntawm tus Tswv Tsim.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov sib txawv loj tshaj plaws ntawm Vajtswv thiab noob neej yog qhov uas Vajtswv kav tswj thiab muab rau txhua yam kev tsim. Nws yog lub hauv paus ntawm txhua yam, thiab Vajtswv yog tus muab rau txhua yam kev tsim, tib neeg ua tus txaus siab rau nws xwb. Uas yog hais tau tias, tib neeg txaus siab rau txhua yam ntawm kev tsim thaum nws lees txais lub neej uas Vajtswv pub rau txhua yam. Vajtswv yog tus Tswv, thiab tib neeg yog tus txaus siab rau cov txiv hmab txiv ntoo uas Vajtswv tsim ntawm txhua yam. Yog li, los ntawm qhov kev xav ntawm txhua yam uas yog Vajtswv tsim, qhov sib txawv ntawm Vajtswv thiab tib neeg yog dab tsi? Vajtswv muaj peev xwm pom meej txog txoj cai ntawm qhov seb txhua yam loj hlob li cas, thiab Nws tuav tswj hwm thiab tswj hwm tej cai no. Ntawd yog, txhua yam thiaj nyob hauv Vajtswv xub ntiag thiab tsis pub dhau qhov kev soj ntsuam ntawm Nws. Tib neeg puas muaj peev xwm pom tau txhua yam ma? Tej uas noob neej tuaj yeem pom tsuas yog tej uas nyob ncaj ntawm lawv xub ntiag xwb. Yog tias koj nce lub roob, ces qhov koj pom tsuas yog pom lub roob ntawd xwb. Koj tsis tuaj yeem pom tias muaj dab tsi nyob rau sab nraum ub ntawm lub roob. Yog tias koj mus rau tim ntug hiav txwv, ces qhov koj pom tsuas yog ib sab ntug dej hiav txwv xwb, thiab koj tsis tuaj yeem paub tias sab dej hiav txwv sab tim ub zoo li cas. Yog tias koj mus rau tom hav zoov, koj yuav pom cov nroj tsuag nyob ntawm koj hauv ntej thiab ib ncig ntawm koj xwb, tab sis koj tsis tuaj yeem pom tias muaj dab tsi nyob rau tom hauv ntej dhau ntawd mus. Tib neeg tsis tuaj yeem pom tej chaw uas nyob siab dua, deb dua, tob dua ntawd. Txhua yam uas lawv tuaj yeem pom yog qhov uas nyob ncaj ntawm lawv xub ntiag, tsis dhau ntawm lawv lub qhov muag pom xwb. Txawm hais tias tib neeg paub txoj cai uas tswj plaub lub caij nyoog hauv lub xyoo, los sis tej cai txog txoj hau kev loj hlob ntawm txhua yam los, lawv tseem tsis tau muaj peev xwm cawm los sis tswj txhua yam. Tab sis txoj kev uas Vajtswv pom txhua yam uas tau tsim yog zoo ib yam li Nws pom lub tshuab uas Nws tsim los ntawm Nws Tus Kheej. Nws paub tob txog txhua yam xyaw thiab txhua yam kev sib txuas, lawv cov hauv paus ntsiab lus yog dab tsi, lawv cov qauv yog dab tsi, thiab lawv cov hom phiaj yog dab tsi—Vajtswv paub txhua yam no nrog lub ntsiab meej tshaj plaws. Yog li no Vajtswv yog Vajtswv, thiab tib neeg yog tib neeg! Txawm hais tias tib neeg yuav ua nws qhov kev tshawb nrhiav ntawm kev tshawb fawb mus tob thiab cov kev cai uas tswj hwm txhua yam los, qhov kev tshawb nrhiav ntawd tsuas yog txwv rau hauv ib cheeb tsam xwb, hos Vajtswv tswj txhua yam. Txog rau tib neeg, Vajtswv txoj kev tswj hwm yog tsis muaj qhov kawg. Tib neeg tuaj yeem siv tag nrho nws lub neej los tshawb nrhiav Vajtswv ib qhov kev xav me tshaj plaws los yeej ua tsis tiav tsis pom qhov tseeb. Vim li no, yog tias koj tsuas siv txoj kev paub thiab yam uas koj tau kawm los kawm txog Vajtswv xwb, koj yuav tsis muaj peev xwm paub tau Vajtswv los sis to taub Nws. Tab sis yog koj xaiv txoj hau kev los nrhiav qhov tseeb thiab nrhiav Vajtswv, thiab saib Vajtswv los ntawm qhov kev xav tias yuav los paub txog Nws, ces, muaj ib hnub, koj yuav paub tias Vajtswv tej kev ua hauj lwm thiab kev txawj ntse nyob txhua qhov chaw kiag tam sim ntawd, thiab koj yuav paub tias yog vim li cas Vajtswv thiaj raug hu ua tus Tswv ntawm txhua yam thiab yog lub hauv paus ntawm txoj sia rau txhua yam. Koj yim tau txais kev nkag siab li no ntau, yuav ua rau koj yim nkag siab txog tias vim li cas Vajtswv thiaj raug hu ua tus Tswv ntawm txhua yam. Txhua tsav txhua yam, suav nrog koj tib si, yog tau txais kev npaj tas li los ntawm Vajtswv. Koj kuj tseem yuav pom meej tias nyob hauv ntiaj teb no, thiab ntawm cov tib neeg no, tsis muaj ib tug twg lawm dhau ntawm Vajtswv uas yuav muaj peev xwm thiab muaj qhov tseeb li qhov uas Nws tau kav, cawm, thiab tswj hwm kev muaj nyob ntawm txhua tsav yam.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VIII” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv ces yeej yuav yog qhov kev tshwm sim ntawm txoj kev ncaj ncees mus ib txhis, hos Ntxwgnyoog, cov niag dab, thiab tus thawj tub txib qaum ntuj ces yuav yog qhov kev tshwm sim ntawm txoj kev phem thiab tus qauv loj ntawm cov hwj chim phem mus ib txhis. Vajtswv ces yuav ncaj ncees mus ib txhis; qhov no yog qhov tseeb uas hloov tsis tau li, thiab ib kis ntawm lub hwj huaj qaum ntuj thiab qhov zoo tshaj txhua yam ntawm Vajtswv. Txawm yog tib neeg muab tau qhov uas Vajtswv yog tag nrho, los lawv yeej tseem tsis muaj hnub yuav hla dhau Vajtswv li—uas yog qhov sib txawv ntawm tib neeg thiab Vajtswv. Tib neeg tsuas ua tau lub neej nyob tus yees raws li tej kev cai thiab tej cai tswj uas Vajtswv tsim tsa xwb, thiab tsuas tswj tuav tau tag nrho tej uas Vajtswv tsim tawm los nyob rau hauv tej kev cai thiab tej cai tswj nkaus xwb; lawv tsis muaj cuab kav yuav teeb tsa los sis tsim dua ib co tshiab, lawv haj yam tsis muaj cuab kav hloov lub ntiaj teb no—qhov no yog qhov tseeb. Thiab qhov tseeb no ho qhia kom pom dab tsi? Hais tias tsis hais Vajtswv yuav muab lub hwj chim, lub zog, thiab lub peev xwm loj npaum li cas rau noob neej li, thaum kawg, tsis muaj leej twg yuav hla dhau Vajtswv lub hwj chim li. Tsis hais pes tsawg xyoo, pes tsawg tiam, tib neeg tej pej xeem yuav loj hlob tuaj coob npaum li cas li, noob neej tsuas muaj cuab kav ua neej nyob tau rau hauv qab ntawm Vajtswv txoj cai thiab lub hwj chim kav xwb; qhov no yog qhov tseeb uas hloov tsis tau li, nws yeej tsis muaj hnub yuav hloov li!

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Tsuas Ua Lawv Tes Dej Num los Cais Lawv Tus Kheej Kom Txawv Ntawm Lwm Tus thiab Yug Lawv Tus Kheej Tej Kev Ntshaw thiab Tej Hom Phiaj Xwb; Lawv Yeej Ib Txwm Tsis Xav Txog Tej Kev Ntshaw ntawm Vajtswv Lub Tsev Li, thiab Haj Tseem Muab Tej Kev Ntshaw Ntawd Muag Tawm Pauv Lub Yeeb Koob rau Lawv Tus Kheej thiab (Ntu Ib)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Yeej muaj ntau yam kev ntseeg loj nyob rau hauv lub ntiaj teb, thiab tib yam twg mas nws yeej muaj nws tus thawj, los sis tus coj, thiab cov ntseeg uas nyob thoob plaws rau ntau lub teb chaws thiab ntau thaj chaw thoob plaws lub ntiaj teb; yuav luag txhua txhua lub teb chaws, tsis hais loj los me li, yeej muaj ntau yam kev ntseeg uas sib txawv nyob rau hauv. Txawm li cas los xij, tsis hais yuav muaj tsawg yam kev ntseeg nyob thoob plaws lub ntiaj teb, tag nrho cov neeg nyob hauv lub qab ntuj khwb no ces thaum kawg tsuas muaj nyob rau hauv txoj kev coj qhia ntawm ib tug Vajtswv nkaus xwb, thiab qhov uas muaj lawv nyob ntawd mas tsis yog coj los ntawm cov thawj los sis cov coj ntawm tej kev ntseeg. Qhov no ces hais tias noob neej tsis yog raug coj los ntawm ib tug thawj los sis ib tug coj twg ntawm ib txoj kev ntseeg twg; tab sis, tag nrho noob neej yog raug coj los ntawm tus Tswv Tsim, tus uas tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam, thiab tus uas kuj tsim noob neej thiab—qhov no yog ib qho tseeb. Txawm hais tias lub ntiaj teb yuav muaj ntau yam kev ntseeg loj, tsis hais lawv yuav loj npaum li cas li, tag nrho lawv puav leej yog muaj nyob rau hauv txoj kev tswj fwm ntawm tus Tswv Tsim, thiab lawv yeej tsis muaj ib tug uas yuav muaj peev xwm tshaj tus ciaj ciam ntawm qhov kev tswj fwm no li. Tib neeg txoj kev loj hlob, txoj kev nce qib ntawm lub zej lub zos, kev loj hlob ntawm kev kawm txuj txog fab kev tshawb fawb qhov tseeb txog tej ntuj tsim—txhua yam ces yeej muab sib cais tsis tau tawm ntawm tej kev npaj ntawm tus Tswv Tsim li, thiab tes hauj lwm no mas tsis yog tej yam uas ib tug thawj ntawm ib yam kev ntseeg twg yuav ua tau li. Ib tug thawj coj ntawm tej kev ntseeg mas tsuas yog tus thawj coj rau ib yam kev ntseeg twg xwb, thiab tsis muaj cuab kav yuav sawv cev rau Vajtswv tau, los sis tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau Tus uas tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam. Ib tug thawj coj ntawm tej kev ntseeg tsuas coj tau tag nrho cov uas nyob rau hauv txoj kev ntseeg xwb, tab sis lawv tsis muaj peev xwm yuav txib tau tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los nyob rau hauv ntuj qab plab—qhov no yog ib qho tseeb uas tag nrho sawv daws yeej lees paub. Ib tug thawj coj ntawm tej kev ntseeg tsuas lam yog tus thawj coj xwb, thiab tsis muaj peev xwm yuav sawv sib txig nrog Vajtswv (tus Tswv Tsim) tau. Tag nrho txhua yam mas nyob rau hauv tus Tswv Tsim ob txhais tes, thiab nyob rau thaum kawg ces tag nrho lawv yuav rov qab los rau hauv tus Tswv Tsim ob txhais tes. Noob neej yeej yog Vajtswv tsim tawm, thiab tsis hais yuav ntseeg yam kev ntseeg twg li, txhua txhua tus neeg yuav rov qab los rau hauv Vajtswv txoj kev tswj fwm—qhov no yog qhov uas zam tsis dhau li. Tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj yog tus Siab Tshaj Plaws ntawm tag nrho txhua yam, thiab tus txoov kav uas siab tshaj plaws tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los ces yuav tsum tau rov qab los rau hauv Nws txoj kev tswj fwm. Tsis hais ib tug tib neeg lub meej mom yuav siab npaum li cas li, tus tib neeg ntawd yeej tsis muaj cuab kav yuav coj tau noob neej mus rau ib txoj hau kev kawg uas phim lawv li, thiab tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav muab txhua yam cais tawm raws li lawv hom tau li. Yehauvas Tus Kheej kiag tsim noob neej thiab cais txhua tus tawm raws li lawv hom, thiab thaum lub sij hawm kawg los txog ces Nws tseem yuav ua Nws Tus Kheej tes hauj lwm kiag, muab txhua yam cais raws li lawv hom—tes hauj lwm no mas tsis muaj ib tug twg uas tsis yog Vajtswv yuav ua tau li. Peb theem ntawm tes hauj lwm no uas ua puag thaum pib los rau niaj hnub no ces puav leej yog Vajtswv Tus Kheej kiag ua nkaus xwb, thiab ua los ntawm ib tug Vajtswv nkaus xwb. Qhov tseeb ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm ces yog qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj kev coj tag nrho noob neej, ib qho tseeb uas tsis muaj leej twg yuav tsis lees tau li. Nyob rau thaum kawg ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm, tag nrho txhua yam yuav raug cais tawm raws li lawv hom thiab rov los rau hauv Vajtswv txoj kev tswj fwm, vim thoob plaws lub qab ntuj khwb no tsuas muaj tus Vajtswv no nkaus xwb, thiab yeej tsis muaj lwm yam kev ntseeg li lawm. Nws tus uas tsis muaj peev xwm tsim tau lub ntiaj teb yeej yuav tsis muaj peev xwm muab nws xaus tau li, hos Nws tus uas tsim lub ntiaj teb mas yeej muaj peev xwm muab nws xaus tau xwb xwb li. Yog li ntawd, yog ib tug uas twb tsis muaj peev xwm coj tau ib tiam los rau qhov xaus thiab tsuas pab tau tib neeg cog lawv lub siab me ntsis xwb, ces nws yeej tsis yog Vajtswv tiag tiag li, thiab yuav tsis yog tus Tswv ntawm noob neej tiag tiag li. Nws yuav tsis muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm loj li ntawd; tsuas muaj ib tug nkaus xwb uas muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm zoo li ntawd, thiab tag nrho cov uas tsis muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm no ces yeej yog cov yeeb ncuab tiag tiag li thiab tsis yog Vajtswv. Tag nrho cov kev ntseeg phem ces yeej tsis haum nrog rau Vajtswv li, lawv yog Vajtswv cov yeeb ncuab. Tag nrho cov hauj lwm ces yog ua tiav los ntawm tus Vajtswv tseeb no, thiab tag nrho lub qab ntuj khwb no yog raug tswj los ntawm tib tug Vajtswv no nkaus xwb. Tsis hais nws yuav yog Nws tes hauj lwm nyob rau hauv Yixayee los sis nyob rau hauv Suav Teb, tsis hais tes hauj lwm yuav yog ua los ntawm tus Vajntsujplig los sis los ntawm lub cev nqaij daim tawv li, tag nrho ces yeej puav leej yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag xwb, thiab tsis muaj lwm tus yuav ua tau li. Nws yog li no kiag vim Nws yog tus Vajtswv ntawm tag nrho noob neej ces Nws thiaj li ua hauj lwm yam ywj pheej lug, tsis raug txwv txiav los ntawm ib qho lus sib pauv twg li—qhov no yog qhov loj tshaj plaws ntawm tag nrho tej zeem muag.

Xaiv tawm los ntawm “Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv tus Ntsujplig muaj peev xwm ua tau hauj lwm ntau heev. Nws muaj peeb xwm tsim lub ntiaj teb thiab rhuav tshem lub ntiaj teb los ntawm qhov tso dej los nyab lub ntiaj teb; Nws muaj peev xwm txhiv tag nrho noob neej, thiab tshaj qhov ntawd, Nws muaj peev xwv txeeb tau thiab rhuav tshem tag nrho noob neej. Tes hauj lwm no ces tag nrho puav leej yog ua los ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag thiab tsis muaj cuab kav yuav ua tau los ntawm ib tug neeg twg ntawm Vajtswv uas sawv Nws cev li. Nws tus Ntsujplig ces yeej muab hu tau raws li lub npe Yehauvas thiab Yexus, nrog rau Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Nws yog tus Tswv, thiab Khetos. Nws kuj muaj peev xwm rais los ua neeg leej Tub thiab. Nws nyob tau rau saum ntuj thiab hauv ntiaj teb tib si; Nws nyob siab rau sab saud ntawm lub qab ntuj khwb thiab nrog rau cov tib neeg coob coob tib si. Nws yog tib tus Tswv ntawm lub ntuj thiab ntiaj teb xwb! Txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los txog ntua tam sim no, tes hauj lwm no yeej raug ua los ntawm tus Ntsujplig ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Tsis hais tes hauj lwm saum ntuj los sis hauv lub cev nqaij daim tawv, tag nrho puav leej yog ua los ntawm Nws tus kheej tus Ntsujplig. Tag nrho cov uas raug tsim tawm los, tsis hais nyob saum ntuj ceeb tsheej los sis hauv ntiaj teb li, puav leej nyob rau hauv Nws lub xib teg uas muaj hwj chim loj kawg nkaus; tag nrho tej no ces puav leej yog tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag thiab tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm ua tau sawv Nws cev li. Nyob rau saum ntuj, Nws yog tus Ntsujplig tab sis kuj yog Vajtswv Tus Kheej kiag thiab; nyob nrog tib neeg, ces Nws muaj lub cev nqaij daim tawv tab sis tseem yog Vajtswv Tus Kheej kiag thiab. Txawm hais tias Nws yuav raug muab hu ua pua pua txhiab lub npe, los Nws yeej tseem yog Nws Tus Kheej, qhov kev nthuav tawm ncaj qha ntawm Nws tus Ntsujplig. Qhov kev txhiv dim tag nrho noob neej los ntawm Nws qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig ces yog tes hauj lwm ncaj qha ntawm Nws tus Ntsujplig, thiab qhov kev tshaj tawm rau txhua lub teb chaws thiab txhua daim av nyob rau tiam kawg los yog tib yam nkaus li thiab. Nyob rau txhua lub sij hawm, Vajtswv ces tsuas muab hu tau ua tus muaj hwj chim loj kawg nkaus thiab tib tug Vajtswv tiag, tus Vajtswv Tus Kheej kiag uas muaj txhua yam. Cov neeg sib txawv ntawd tsis muaj nyob tiag, lub tswv yim ntawm Vajleejtxiv, Vajleejtub, thiab tus Vajntsujplig ces haj yam tsis muaj tiag. Tsuas muaj ib tug Vajtswv nyob rau saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv ntiaj teb nkaus xwb!

Xaiv tawm los ntawm “Vajpebleeg Puas Tshwm Sim Muaj Tiag?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yog koj ntseeg tsis yog tus Vajtswv Tus Kheej uas tsuas yog tib tug xwb, ces nws yuav yog tias koj ntseeg rau ib tug mlom, los sis ib tug neeg tseem ceeb tshaj plaws, los sis ib tug Haujsam Siab Zoo, los sis koj pe hawm tus Thawj Hau Sam uas nyob rau hauv koj lub siab. Ntxiv rau qhov no, nws yuav yog tias koj ntseeg rau ib tug neeg dog dig. Muab hais luv luv tias, vim ntawm cov neeg tej qauv sib txawv ntawm txoj kev ntseeg thiab ntau tus cwj pwm rau Vajtswv, lawv muaj Vajtswv nyob rau hauv lawv tus kheej txoj kev lees paub hauv lawv lub siab, npaj lawv txoj kev xav rau Vajtswv, tso lawv tus cwj pwm thiab tej kev xav txog Vajtswv npuab nrog Vajtswv Tus Kheej tus uas tsuas yog tib tug xwb, thiab tom qab ntawd ces tig lawv lub ntsej muag los muab kev fij rau. Nws txhais tau li cas thaum cov neeg muaj tus cwj pwm tsis zoo li no rau Vajtswv? Nws txhais tau tias lawv tsis kam txais yuav tus tseem Vajtswv Tus Kheej thiab tau pe hawm ib tug vajtswv cuav; nws qhia tau tias thaum muaj kev ntseeg Vajtswv, lawv tsis kam lees txais yuav thiab tawm tsam Nws, thiab lawv yeej tsis lees tias muaj tus tseem Vajtswv li. Yog cov neeg tseem pheej tuav txoj kev ntseeg zoo li no mus ntxiv, lawv yuav ntsib xwm txheej dab tsi? Kev muaj tej qauv ntawm txoj kev ntseeg zoo li no, lawv puas muaj peev xwm txav los ze kom ua tau puv npo li Vajtswv tej kev cheem tsum? (Tsis muaj, lawv yuav tsis muaj.) Rov qab qees, vim ntawm lawv tej kev xav phem thiab tej kev xav, lawv yuav yuam kev mus deb ntawm Vajtswv txoj kev, vim txoj kev lawv nrhiav rov qab qees ntawm txoj kev uas Vajtswv xav kom lawv tuag. Nej puas tau hnov zaj dab neeg ntawm “mus rau sab qab teb ces caij nees cab lub dab mus rau sab qaum teb” dua li? Qhov no tsuas yog ib kis ntawm kev mus rau sab qab teb ces caij nees cab lub dab mus rau sab qaum teb. Yog cov neeg ntseeg Vajtswv zoo li hom kev ntseeg uas tsis muaj qab hau zoo li no ces, koj yim sib zog ua npaum li cas los, koj yim txav deb ntawm Vajtswv npaum li ntawd. Qhov zoo li no, Kuv thiaj ntuas nej xws li nram no tias: Ua ntej nej npaj mus, koj yuav tsum xub paub seb koj mus puas yog kev los sis tsis yog kev. Tsom ntsoov rau nej tej dag zog, thiab nco ntsoov nug nej tus kheej kom paub meej tias, “Tus Vajtswv uas Kuv ntseeg puas yog Tus Tswj Kav tag nrho txhua yam? Tus Vajtswv Kuv ntseeg puas lam yog tus uas muab tus ntsujplig txhawb rau kuv xwb? Nws puas yog kuv tus mlom xwb? Tus Vajtswv uas Kuv ntseeg no hais kom kuv ua dab tsi? Vajtswv puas pom zoo ntawm txhua yam Kuv ua? Tag nrho kuv tej kev ua thiab tej kev caum puas mus raws nrog txoj kev nrhiav los paub Vajtswv? Kuv puas yuav tsum tau yoog raws li Nws tej cheem tsum ntawm kuv? Txoj kev uas Kuv taug Vajtswv puas tau lees paub thiab pom zoo? Nws puas txaus siab rau kuv txoj kev ntseeg?” Koj yuav tsum keev nquag nug koj tus kheej dua ntxiv txog lus nug no. Yog koj xav nrhiav kev paub ntawm Vajtswv, ces koj yuav tsum paub kom tseeb txoj kev xav thiab muaj cov hom phiaj meej ua ntej koj thiaj muaj peev xwm ua tau rau Nws txaus siab.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb X” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 5. Vajtswv tau coj thiab pab cuam rau noob neej los txog niaj hnub no li cas

Ntxiv Mus: 1. Qhov sib txawv ntawm txoj kev hloov siab lees txhaum nyob rau Tiam Hmoov Hlub thiab txoj kev ntawm txoj sia ntev dhawv mus ib txhis nyob rau tiam kawg

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No