1. Kev ua zoo yog dab tsi thiab tej ntawd ho tshwm sim tuaj tau li cas

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Kuv tes hauj lwm kawg mas tsis yog yuav rau txim rau tib neeg xwb, tab sis kuj yog yuav npaj txoj hau kev kawg rau tib neeg thiab. Dhau ntawd mus, nws kuj yog yuav ua kom tag nrho txhua tus neeg lees paub txog Kuv txoj kev coj thiab kev ua. Kuv xav kom ib tug zuj zus thiab txhua tus neeg los pom hais tias tag nrho tej uas Kuv tau ua lawm ntawd yeej yog lawm, thiab tias tag nrho tej uas Kuv tau ua ntawd mas yog kev nthuav tawm ntawm Kuv tus moj yam. Nws tsis yog qhov tib neeg ua, haj yam tsis yog nws cia li tshwm sim nws xwb, uas tsim tau tib neeg, tab sis Kuv, tus uas pub zaub mov rau txhua yam muaj sia uas raug tsim tawm los ntawd noj. Yog tsis muaj Kuv, ces tib neeg tsuas yuav liam sim mus thiab ntsib kev puas tsuaj xwb. Yuav tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav pom lub hnub thiab lub hli uas zoo nkauj tshaj, los sis lub ntiaj teb uas ntsuab xiab no ntxiv dua lawm; tib neeg tsuas muaj yuav ntsib kev tsaus ntuj txias zias thiab lub kwj ha qhuav qhawv rau tej duab ntxoo ntawm kev tuag nkaus xwb. Kuv yog tib neeg tib txoj kev cawm dim nkaus xwb. Kuv yog tib neeg tib qho kev cia siab nkaus xwb thiab, qhov tshaj ntawd, Kuv yog Nws tus uas txhua tus tib neeg txoj sia cog kiag rau. Yog tsis muaj Kuv, tib neeg ces yuav cia li nres tag nrho. Yog tsis muaj Kuv, tib neeg ces yuav cia li raug kev puas tsuaj loj thiab raug txhua tus dab muab tsuj kiag rau qab xib taws, txawm npaum li ntawd los yeej tsis muaj leej twg quav ntsej txog Kuv li. Kuv tau ua tes hauj lwm uas tsis muaj leej twg ua tau, thiab tsuas vam hais tias tib neeg yuav ua tej yam zoo los them rov qab rau Kuv xwb. Txawm hais tias muaj ob peb tug muaj cuab kav them taus rov qab rau Kuv, los Kuv yeej tseem yuav muab Kuv txoj kev taug los rau tib neeg lub ntiaj teb xaus cia thiab pib kauj ruam tom ntej mus ntawm Kuv tes hauj lwm uas qhib nthuav tawm, vim qhov uas Kuv maj nroos mus rau thiab mus mus los los hauv tib neeg tau npaum no lub xyoo yeej tawg paj txi txiv lawm, thiab Kuv txaus siab heev. Qhov Kuv mob siab txog mas tsis yog qhov tias neeg coob npaum li cas, tab sis yog lawv tej kev ua zoo xwb. Txawm li cas los xij, Kuv vam tias nej yuav npaj tau tej kev ua zoo txaus rau nej txoj hau kev kawg. Ces Kuv yeej txaus siab lawm; tsis li ntawd ces, nej yeej tsis muaj leej twg yuav khiav dim qhov kev puas ntsoog uas yuav tshwm sim rau nej li. Qhov kev puas ntsoog ntawd yog pib tshwm sim los ntawm Kuv los thiab tseeb tiag Kuv yog tus coj los kiag ntag. Yog nej tsis muaj cuab kav yuav ua kom Kuv pom tias nej yeej zoo, ces nej yuav khiav tsis dim qhov kev puas ntsoog ntawd kiag li. Nyob rau thaum muaj txoj kev txom nyem loj ntawd, qhov nej ua thiab nej tej kev coj kev xav ntawd xwb mas yuav tsis tau xam tias zoo tag nrho, rau qhov hais tias nej txoj kev ntseeg thiab txoj kev hlub ntawd tsuas yog ntiav ntiav xwb, thiab nej tsuas yog ua kom pom tau tias nej yog ib tug neeg txaj txaj muag los sis ib tug neeg heev heev xwb. Hais txog qhov no, Kuv tsuas yuav txiav txim rau qhov zoo thiab phem xwb. Qhov Kuv pheej txhawj xeeb ntxiv mus tas zog li ces yog qhov nej ua thiab qhov nej nthuav tawm kom pom nej tus kheej zoo li cas, uas yog qhov uas Kuv yuav siv los txiav txim qhov kawg rau nej. Txawm li cas los xij, Kuv yuav tsum tau hais kom qhov no meej: Rau cov uas yeej tsis muaj lub siab ncaj ib qho me me rau Kuv rau lub sij hawm muaj kev txom nyem loj no hlo li, Kuv yuav tsis ua siab hlub tshua ntxiv lawm, rau qhov Kuv txoj kev hlub tshua no tsuas rub tau ntev npaum li no xwb. Ntxiv ntawd mus, Kuv yeej tsis muaj kev nyiam ib qho hlo li rau cov uas tau ntxeev siab ib zaug rau Kuv lawm, Kuv haj yam tsis nyiam ua ke nrog cov uas tau muab lawv cov phooj ywg txoj kev ntshaw muag tawm. Qhov no yog Kuv tus moj yam, tsis hais tus neeg ntawd yuav yog leej twg los xij. Kuv yuav tsum tau qhia qhov no rau nej: Tus uas tau tsoo Kuv lub siab kom tawg lawm ces yuav tsis tau txais kev zam ntxim los ntawm Kuv ua zaum thib ob lawm, thiab tus uas tau ua siab ncaj rau Kuv ces yuav tau nyob hauv Kuv lub siab mus ib txhis.

Xaiv tawm los ntawm “Npaj Txoj Kev Ua Zoo Kom Txaus Nkaus rau Koj Txoj Hau Kev Kawg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tus qauv ntawm ib tug neeg qhov kev ua uas tau txais kev txiav txim tias zoo los sis phem yog dab tsi? Nws nyob ntawm seb koj, hauv koj tej kev xav, tej kev nthuav tawm, thiab tej kev nqis tes ua, puas muaj los sis tsis muaj lus tim khawv ntawm kev muaj qhov tseeb coj los xyaum ua raws thiab ntawm kev ua neej raws qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb. Yog koj tsis muaj qhov tseeb tiag no los sis tsis ua neej nyob nrog qhov no, ces yeej tsis muaj qhov ua xyem xyav txog qhov koj yog ib tug ua phem li. Vajtswv pom cov ua phem li cas? Koj tej kev xav thiab tej kev ua sab nraud tsis hais lus tim khawv rau Vajtswv, los sis lawv tsis ua rau Ntxwgnyoog txaj muag los sis tsis ua kom yeej Ntxwgnyoog; dua ntawd, lawv ua rau Vajtswv txaj muag, thiab muaj puv npo tej cim ua rau Vajtswv tau txais kev txaj muag. Koj tsis hais lus tim khawv rau Vajtswv, tsis muab koj tus kheej fij rau Vajtswv, los sis koj tsis ua kom tau puv npo koj lub luag hauj lwm thiab yam yuav tau ua rau Vajtswv, dua ntawd, koj tab tom ua rau koj tus kheej qhov txiaj ntsim xwb. Yam qhia pom txog “rau koj tus kheej qhov txiaj ntsim” yog dab tsi? Rau Ntxwgnyoog. Yog li ntawd, thaum kawg, Vajtswv yuav hais tias, “Cia li khiav ntawm Kuv mus, nej cov uas ua hauj lwm lim hiam.” Hauv Vajtswv ob lub qhov muag, koj tsis tau ua qhov zoo li, tab sis feem ntau koj tus cwj pwm tau hloov mus ua kev phem lawm. Dua ntawm lub rooj sib ntsib uas Vajtswv qhov kev tso cai, koj yuav raug rau txim. Cov neeg uas muaj ib qho kev ntseeg zoo li no rau Vajtswv yuav nrhiav kom tau txais dab tsi? Thaum kawg txoj kev ntseeg zoo li no yuav tsis muaj qab hau li lod? Rau ntawm nej txhua tus uas ua nej tes dej num puv npo, txawm tias koj yuav nkag siab qhov tseeb zoo npaum li cas los sis nkag siab ntiav li cas los xij, txoj hau kev ntawm kev xyaum ua uas yooj yim tshaj plaws kom to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb mas yuav tsum xav txog tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev hauv txhua yam, thiab tso koj tej kev ntshaw ntawm tej kev twm xeeb, koj tus kheej tej kev xav, tej kev txhawb siab ntsws, lub koob lub npe, thiab lub meej mom tseg. Muab tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev tso ua ntej tshaj—qhov no yog qhov tsawg kawg nkaus uas yus yuav tsum tau ua.

Xaiv tawm los ntawm “Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Qhov uas Kuv xav tau yog koj lub siab ncaj thiab mloog lus tam sim no, koj txoj kev hlub thiab hais lus tim khawv tam sim no. Txawm hais tias koj tsis paub txog tias hais lus tim khawv yog dab tsi los sis kev hlub yog dab tsi tam sim no, koj yuav tsum nqa kom tag nrho koj cov, thiab muab koj cov nyiaj uas koj muaj rau Kuv: koj lub siab ncaj thiab kev mloog lus. Koj yuav tsum paub tias qhov hais lus tim khawv rau Kuv txoj kev kov yeej Ntxwgnyoog nyob rau saum txoj kev ua siab ncaj thiab kev mloog lus ntawm tib neeg, ib yam li hais lus tim khawv rau Kuv txoj kev txeeb tau ntawm tib neeg. Tes hauj lwm ntawm koj txoj kev ntseeg Kuv yog ua tim khawv rau Kuv, ua siab ncaj rau Kuv thiab tsis muaj lwm tus, thiab mloog lus mus kom kawg. Ua ntej Kuv pib theem tom ntej ntawm Kuv tes dej num, koj yuav ua tim khawv li cas rau Kuv? Koj yuav ua siab ncaj thiab mloog lus li cas rau Kuv? Koj puas yuav muab tag nrho koj qhov ua siab ncaj rau koj txoj hauj lwm, los yog koj cia li muab tso cia? Koj yuav xum zwm rau Kuv txhua txoj kev npaj (txawm tias nws yuav yog txoj kev tuag los sis kev puas tsuaj), los sis khiav mus thaum txog ib nrab ke kom zam tau Kuv txoj kev rau txim? Kuv qhuab ntuas nej kom koj thiaj ua tau tim khawv rau Kuv, thiab ua siab ncaj thiab mloog Kuv lus. Yuav muaj dab tsi ntxiv, qhov kev rau txim tam sim no yog kom nthuav tawm cov kauj ruam tom ntej ntawm Kuv tes dej num thiab ua kom cov tes dej num mus tau zoo. Yog li ntawd, Kuv qhia koj kom muaj tswv yim thiab tsis saib koj lub neej los yog qhov tseem ceeb ntawm koj lub neej zoo li cov xuab zeb uas tsis muaj nqi. Koj puas tuaj yeem paub meej tias Kuv tes dej num uas yuav los yog dab tsi? Koj puas paub tias Kuv yuav ua hauj lwm li cas nyob rau hauv hnub tom ntej, thiab yuav ua li cas Kuv tes dej num thiaj yuav tsis tiav? Koj yuav tsum paub qhov tseem ceeb ntawm koj txoj kev paub txog Kuv tes dej num, thiab ntxiv mus, qhov tseem ceeb ntawm koj txoj kev ntseeg Kuv. Kuv tau ua ntau yam; Kuv tuaj yeem tso tseg ib nrab ke, raws li qhov koj xav tau li cas? Kuv tau ua ntau yam hauj lwm zoo li no; Kuv yuav muab rhuav tshem tau li cas? Qhov tseeb tiag, Kuv tau los coj tiam neej no mus rau qhov xaus. Qhov no yog qhov tseeb, tab sis ntxiv ntawd koj yuav tsum paub tias Kuv yuav pib tiam tshiab, pib ua tes dej num tshiab, thiab, feem ntau, los tshaj tawm txoj moo zoo ntawm lub teb chaws. Yog li koj yuav tsum paub tias tes dej num tam sim no tsuas yog pib ib lub sij hawm thiab pib teeb lub hauv paus rau tshaj tawm txoj moo zoo nyob rau lub sij hawm tom ntej no xwb thiab coj lub sij hawm no mus rau qhov kawg rau yav tom ntej. Kuv tes dej num tsis yooj yim li qhov koj xav, los sis kuj tsis yog tias tsis muaj nuj nqis dab tsi los sis tsis muaj nuj nqis li qhov koj yuav ntseeg. Yog li ntawd, Kuv tseem yuav hais rau koj tias: Koj yuav tsum muab koj lub neej rau Kuv tes dej num, thiab ib qho ntxiv, koj yuav tsum tso koj tus kheej rau Kuv lub yeeb koob. Tau ntev los lawm uas Kuv xav kom koj ua tim khawv rau Kuv, thiab tseem ntev dua ntawd los lawm uas Kuv tau xav kom koj los tshaj tawm Kuv txoj moo zoo. Koj yuav tsum nkag siab seb yam dab tsi nyob hauv Kuv lub siab.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Paub Dab Tsi ntawm Txoj Kev Ntseeg?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nej txhua tus yuav tsum ua nej lub luag hauj lwm kom zoo tshaj plaws ntawm nej lub peev xwm, los ntawm lub siab qhib lug thiab lub siab ncaj ncees, thiab zoo siab hlo them txawm yuav yog tus nqi raug li cas los xij. Raws li nej tau hais lawm, thaum hnub ntawd los txog, Vajtswv yuav tsis tso txhua tus neeg uas tau raug tsim txom los yog them tus nqi rau Nws lawm tseg. Hom kev ntseeg ruaj siab li no tsim nyog cia siab rau, thiab nws yog lawm tias nej yuav tsum tsis txhob hnov qab nws. Tsuas yog txoj hau kev no xwb Kuv thiaj li tuaj yeem muab Kuv lub siab tso nyob kaj lug rau nej. Yog tsis li ntawd, nej yuav yog cov tib neeg uas Kuv tsis tuaj yeem muab Kuv lub siab tso nyob kaj lug mus ib txhis, thiab nej yuav yog cov uas Kuv ntxub mus ib txhis. Yog tias nej tag nrho tuaj yeem ua tau raws li nej lub siab thiab muab tag nrho txhua yam ntawm nej rau Kuv, tsis txhob tseg lub zog uas ua Kuv txoj hauj lwm, thiab muab lub zog ntawm lub neej los siv rau Kuv txoj moo zoo txoj hauj lwm, ces Kuv lub siab yuav tsis dhia zoo siab rau nej txoj dej num lod? Txoj kev no, Kuv yuav muaj peev xwm muab Kuv lub siab tso nyob kaj lug vim yog nej, tsis yog lod?

Xaiv tawm los ntawm “Ntawm Lub Hom Phiaj” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Feem coob cov tib neeg uas ntseeg Vajtswv yeej zoo siab muab lawv tus kheej siv thiab fij rau Nws. Txawm li cas los xij, tsuas yog cov uas muaj peev xwm mob siab rau thiab fij tiag tiag xwb mas thiaj li muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb. Tib neeg feem coob caum qhov tseeb yam zoo siab hlo, tiam sis muaj tsawg tsawg tus xwb thiaj li muaj peev xwm muab tau qhov tseeb ntawd coj los xyaum ua los sis them ib tug nqi kom tau txais qhov tseeb ntawd. Thaum lub sij hawm tseem ceeb los txog, thiab koj raug hais kom fij thiab tso tseg, koj ua tsis tau li ntawd; mas qhov no yog ib qho txais yuav tsis tau, thiab qhia tau pom tias koj tsis ua lub siab dawb paug rau Vajtswv. Yog tias lub sij hawm yim tseem ceeb, es tib neeg yim muaj peev xwm los zwm rau thiab tso lawv tus kheej tej kev ntshaw, kev siab hlob, thiab kev khav theeb tseg, thiab ua lawv tej dej num kom zoo, ces tsuas yog thaum ntawd xwb Vajtswv thiaj li yuav nco ntsoov lawv. Cov no puav leej yog tej dej num zoo! Txawm hais tias tib neeg yuav ua dab tsi los xij, qhov twg yog qhov tseem ceeb dua—lawv lub siab hlob thiab kev khav theeb, los yog Vajtswv lub yeeb koob? (Vajtswv lub yeeb koob.) Qhov twg yog qhov tseem ceeb dua—koj lub luag hauj lwm, los yog koj tus kheej tej kev ntshaw? Qhov ua kom tiav koj lub luag hauj lwm mas yog qhov tseem ceeb tshaj plaws, thiab koj yog tus ua lub luag hauj lwm ntawd. Qhov no tsis yog ib co lus hais xwb; yog tias qhov ntawd yog yam koj xav puag hauv nruab siab, thiab koj sim los xyaum ua raws li ntawd xwb, ces yuav tsis yog koj tau muaj kev to taub txog qhov tseeb ib qho me me lawm lov? Yam tsawg kawg, nws txhais tau hais tias koj muaj kis ntawd txog qhov tseeb. Thaum ntsib ib yam dab tsi, koj tus kheej tej kev ntshaw thiab koj lub siab hlob thiab kev khav theeb uas tsuas kav ib nyuag hnub xwb yuav tsis thaiv koj kev lawm, ces yuav ua rau koj xub mob siab rau koj tus kheej tes dej num, rau Vajtswv lub siab nyiam, rau qhov kev hais lus tim khawv rau Nws, thiab rau koj tus kheej lub luag hauj lwm tshaj. Qhov no yog ib txoj kev hais lus tim khawv uas zoo heev, thiab nws coj kev txaj muag los rau Ntxwgnyoog! Ntxwgnyoog xav li cas, tom qab pom txhua yam no tag lawm nas? Yog tias koj ua qhov no tiag tiag, siv tej kev ua tiag los hais lus tim khawv rau Vajtswv tiag tiag thiab tig koj lub nraub qaum rau Ntxwgnyoog, thiab koj ua ntau dua li qhov tsuas hais lus xwb, ces yeej tsis muaj lwm txoj kev uas zoo dua los ua kom Ntxwgnyoog txaj muag thiab ua tim khawv rau Vajtswv lawm. Qhov siv ntau txoj kev los ua tim khawv rau Vajtswv thiab ua kom Ntxwgnyoog pom koj txoj kev txiav txim siab tso Ntxwgnyoog tseg thiab tsis lees paub Ntxwgnyoog ntawd mas cas yuav zoo ua luaj li!

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Caum Cuag Vajtswv thiab Qhov Tseeb Mas Yog Yam Zoo Siab Tshaj Plaws ntawm Txhua Yam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Ua ib tug thawj coj ntawm pawg ntseeg, mas yus yuav tsum tsis txhob kawm los siv qhov tseeb los daws teeb meem nkaus xwb, tab sis kuj yuav tau nrhiav thiab cob cov tib neeg muaj peev xwm thiab, cov uas yus yuav tsum txhob yuam qees los sis khib. Txoj kev ua tes dej num zoo li no mas thiaj li ua tau raws li tus qauv quag, thiab cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm uas ua tau raws li tus qauv quag ntawd lawm. Yog hais tias koj muaj peev xwm ua tau tag nrho txhua yam mus raws li cov hauv paus ntsiab lus no lawm, ces koj thiaj li yuav ua neej nyob raws li koj txoj kev ncaj ncees. Muaj ib txhia uas pheej ntshai tias tsam lwm tus zoo dua lawv thiab siab dua lawv, tias tsam lwm tus raug qhuas ho lawv tus kheej ces raug tsis quav ntsej. Qhov no ua rau lawv tawm tsam thiab faib cais lwm tus. Qhov no tsis yog ib kis ntawm kev sib khib ntawm cov tib neeg muaj peev xwm tshaj lawv tus kheej los? Tus cwj pwm zoo li no tsis yog ntxim qia dub thiab ntxim thuam los? Tus moj yam no yog hom dab tsi? Nws yog siab phem! Tsuas xav txog tej uas yus tus kheej xav tau nkaus xwb, tsuas ua tau zoo raws yus tus kheej tej kev ntshaw nkaus xwb, ua rau pom tias tsis muaj kev xav rau lwm tus tes dej num li, los sis tej kev xav tau ntawm Vajtswv lub tsev—cov tib neeg zoo li no ces muaj ib tug moj yam phem, thiab Vajtswv tsis muaj kev hlub rau lawv. Yog koj yeej muaj rab peev xwm xav txog Vajtswv txoj kev xav tiag tiag, ces koj yuav tsum muaj peev xwm coj ncaj ncees rau lwm tus tib neeg thiab. Yog koj txhawb rau ib tug neeg zoo thiab yug lawv kom muaj peev xwm, yog li thiaj li yuav muaj ib tug neeg muaj peev xwm ntxiv los rau hauv Vajtswv lub tsev, ces tsis yog yuav ua koj tes hauj lwm tau yooj yim dua lod? Ces koj yuav tsis ua koj tes dej num kom tau ncaj ncees lod? Qhov no yog ib qho kev ua zoo rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab qhov ntawd yog hom kev txawj xav thiab kev xav uas ib tug thawj coj yuav tsum muaj. Cov uas muaj peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws tuaj yeem lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas thaum tab tom ua tej yam. Thaum koj lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas lawm, ces koj lub siab yuav paub qhov tseeb. Yog koj tsuas lam ua kom lwm tus pom xwb, thiab tsis lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas, ces Vajtswv puas tseem nyob hauv koj lub siab mas? Cov tib neeg zoo li no tsis muaj kev hwm rau Vajtswv. Txhob ua tej yam rau koj tus kheej qhov txiaj ntsim tas li xwb thiab txhob xav xwm yeem txog koj tus kheej tej kev ntshaw xwb; txhob xav rau koj tus kheej lub meej mom, lub koob npe, los sis kev muaj suab npe. Kuj tsis txhob xav txog tib neeg tej kev ntshaw thiab. Koj yuav tsum xub muab kev xav rau tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev, thiab muab tej ntawd ua yam uas yuav tau xub ua ua ntej tso. Koj yuav tsum xav txog Vajtswv txoj kev xav thiab pib xav los ntawm qhov ua twb zoo xav seb koj dawb huv los tsis dawb huv hauv qhov ua kom muaj tiav rau ntawm koj tes dej num li cas, txawm tias koj twb coj ncaj ncees tshaj plaws, ua tau koj qhov zoo tshaj plaws kom muaj tiav hlo rau koj tej luag hauj lwm lawm, thiab tau muab koj tej tag nrho, thiab txawm tias koj yuav muab tag nrho los sis tsis muab tag nrho txoj kev xav rau koj tes dej num thiab txoj tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev los xij. Koj yuav tsum muab kev txiav txim rau tej yam no. Keev xav txog tej ntawd, thiab thiaj li yuav yooj yim rau koj ua koj tes dej num kom tau zoo. Yog koj muaj rab peev xwm tsis zoo, koj txoj kev ntsib kev pom ntiav, los sis koj ua rau hauv koj txoj dej num tsis tau zoo, ces tej zaum yuav muaj qee yam ua tsis raug los sis ua tsis tau zoo txaus rau hauv koj txoj dej num, thiab tej zaum tejyam ua tau los yuav tsis zoo kiag li—tab sis koj yuav tau mob siab ua koj qhov zoo tshaj plaws kom tshwm sim los. Thaum koj tsis xav txog koj tus kheej tej kev ntshaw qia dub lawm los sis tsis xav txog koj tus kheej tej kev ntshaw hauv tej yam koj ua lawm, thiab dua ntawd tsuas muab kev xav xwm yeem rau txoj dej num ntawm Vajtswv lub tsev, ris nws tej kev ntshaw rau hauv nruab siab, thiab ua koj tes dej num kom tau zoo, ces koj thiaj li ua tau zoo ntxiv rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Cov tib neeg uas ua tej no tau zoo yog cov uas muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb; xws li, lawv tau hais lus tim khawv lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Txawm koj yuav ua koj tes dej num los sis kawm ib qho kev paub tob kom tiav los xij, koj yuav tsum ua raws li cov keeb laj fai nyob rau hauv txhua yam uas koj ua. Koj yuav tsum saib txhua yam koj ua ntawd kom yog raws li qhov tseeb, thiab xyaum ua raws li qhov tseeb. Koj yuav tsum siv qhov tseeb los daws teeb meem, los daws cov moj yam qias vuab tsuab uas raug nthuav tawm nyob rau hauv koj, thiab los daws tej kab ke tsis yog thiab tej kev xav yuam kev. Koj yuav tsum kov kom yeej tej no tag mus li. Muaj ib qho, mas koj yuav tsum soj ntsuam xyuas koj tus kheej kom meej. Thaum koj ua li ntawd tag lawm, yog koj tshawb pom ib tug moj yam qias vuab tsuab, koj yuav tsum daws tus moj yam qias vuab tsuab ntawd, kov kom yeej nws thiab muab nws tso pov tseg. Thaum tau koj daws tej teeb meem no tag lawm, thaum koj tsis ua dab tsi raws li koj tej moj yam qias vuab tsuab lawm, thiab thaum koj tso tau koj tej zog txhawb siab thiab tej kev ntshaw ntawd tseg lawm thiab xyaum ua raws li qhov tseeb lub hauv paus ntsiab lus lawm, ces tsuas yog thaum ntawd xwb mas koj thiaj li ua tau qhov uas ib tug caum Vajtswv qab tiag tiag tsim nyog ua. Vajtswv puas pom hais tias tus xeeb ceem no, txoj kab ke no, thiab txoj kev coj li no siv tau thiab? Nws yeej pom hais tias qhov no siv tau thiab; qhov no yog ib qho kev ua zoo! Vim li cas qhov koj ua li ntawd ho muab xam tau hais tias yog kev ua zoo? Koj ua li kom tau txiaj ntsim rau lwm tus, rau qhov txiaj ntsim ntawm Vajtswv lub tsev, los sis rau tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev, thiab nyob rau tib lub sij hawm ntawd koj kuj xyaum ua raws qhov tseeb thiab, thiab yog li ntawd Vajtswv thiaj li pom zoo rau qhov ntawd, thiab nws yog ib qho kev ua zoo. Yog hais tias qhov no yog qhov uas koj yeej ua lub neej raws, ces txhais tau hais tias koj yeej hais lus tim khawv rau Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Nrhiav Qhov Tseeb hauv Txhua Yam Xwb Mas Yus Thiaj Li To Taub Qhov Muaj Tiag ntawm Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Vajtswv tshawb xyuas kom meej thiab yeej pom tej uas tib neeg tuav cia rau hauv lawv lub siab thaum lawv ua lawv tes dej num, thiab lawv siv zog npaum li cas. Nws yog ib qho tseem ceeb heev uas tib neeg yuav tsum muab tag nrho lawv lub siab thiab lub zog rau hauv tej lawv ua ntawd. Kev koom tes los ib yam nkaus li thiab, yeej yog ib qho tseem ceeb. Tsuas yog qhov hais tias tib neeg rau siab ntso kom tsis txhob muaj qhov khuv xim txog lawv tes dej num thaum lawv tau ua tiav lawm thiab tej yam uas lawv tau ua lawm, thiab tsis txhob tshuav nuj tshuav nqi rau Vajtswv lawm xwb, mas lawv thiaj li yog ua kawg lawv lub siab thiab lub dag lub zog. Yog hais tias, hnub no, koj tsis muab tag nrho koj lub siab thiab lub dag lub zog rau, ces, thaum muaj tej yam yuam kev tom qab ntawd, thiab muaj lub txim, ces qhov ntawd tseem tsis yog lig dhau heev lawm lod? Koj yuav tshuav nuj tshuav nqi mus ib txhis; qhov ntawd yuav yog ib qho kev dub tsuas rau koj! Ib qho kev dub tsuas nyob rau hauv kev ua yus tes dej num ces yog ib qho kev yuam cai. Yog li ntawd koj yuav tsum rau siab ntso ua tej feem ntawm tej yam uas koj tsim nyog ua ntawd kom zoo, ua kom kawg koj lub siab lub ntsws thiab lub dag lub zog. Tej ntawd mas yuav tsum tsis txhob ua yam tsis xyuam xim los sis lam ua dog ua dig kiag li; koj yuav tsum tsis txhob muaj dab tsi khuv xim kiag li. Ua li no, tes dej num koj ua rau lub sij hawm no mas Vajtswv thiaj li yuav nco ntsoov. Tej yam uas Vajtswv nco ntsoov ntawd yog txoj kev ua zoo. Yog li ntawd ces tej uas Vajtswv tsis nco ntsoov ntawd ho yog dab tsi? Cov ntawd yog tej kev yuam cai. Tib neeg yuav tsis lees hais tias tej ntawd yog kev ua phem yog hais tias muab piav li ntawd tam sim no, tab sis, yog muaj ib hnub twg uas muaj lub tximloj rau tej ntawd, thiab tej ntawd rais los ua tej yam kev haub ntxias tsis zoo, ces koj yuav paub tias tej ntawd tsis yog kev yuam cai rau sab cwj pwm kev coj xwb, tab sis yeej yog kev ua phem tiag. Thaum koj ras dheev txog qhov no lawm, koj yuav tu siab, thiab xav rau koj tus kheej hais tias: Kuv tsim nyog xaiv ib qho kev tiv thaiv me me lawm! Kheev lam ib nyuag xav kom ntau me ntsis thiab siv zog me ntsis, ces ntshe kuv twb tsis muaj qhov teeb meem no. Tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav so tau qhov kev dub tsuas uas nyob mus ib txhis no tawm ntawm koj lub siab mus li, thiab nws yuav tsim teeb meem yog hais tias nws ua rau koj tshuav nuj tshuav nqi mus ib txhis. Yog li ntawd, hnub no, txhua zaum uas nej ua koj tes daj num, los sis lees txais ib co lus txib, nej yuav tsum rau siab ntso ua kom kawg nej lub dag lub zog thiab kawg nej lub siab lub ntsws. Nej yuav tsum ua kom nej thiaj li tsis muaj kev txhaum thiab kev khuv xim li, es kom Vajtswv thiaj li nco ntsoov, thiab yog ib qho kev ua zoo. Tsis txhob lam tsis xyuam xim los sis lam ua dog ua dig, nrog ib sab qhov muag rua ho ib sab qhov muag qi; koj yuav khuv xim, thiab yuav tsis muaj peev xwm kho tau li. Nws yuav ua kev yuam cai, thiab thaum kawg, nyob rau hauv koj nruab siab, yeej yuav muaj kev txhaum, kev tshuav nuj tshuav nqi, thiab kev iab liam xwb. Txoj twg ntawm ob txoj kev no yog txoj zoo tshaj plaws? Txoj kev twg yog txoj yog? Txoj kev ua koj tes dej num kom kawg koj lub siab lub ntsws thiab lub dag lub zog, thiab txoj kev npaj thiab txoj kev khaws tej kev ua zoo cia, yam tsis khuv xim dab tsi li. Tsis txhob cia koj tej kev yuam cai sib tsub sib nias cia, khuv xim tej ntawd, thiab poob mus ua kev tshuav nuj tshuav nqi. Muaj dab tsi tshwm sim thaum uas ib tug neeg tau ua kev yuam cai ntau dhau heev lawm? Lawv ces tsub Vajtswv txoj kev npau taws tseg rau lawv nyob rau ntawm Nws xub ntiag! Yog koj tseem pheej ua txhaum ntxiv mus thiab, ces Vajtswv txoj kev npau taws rau koj yuav loj hlob zuj zus tuaj, ces, thaum kawg, koj yuav raug rau txim.

Xaiv tawm los ntawm Vajtswv Kev Sib Qhia Los

Qhov Dhau Los: 5. Ib tug neeg twg yuav ua lawv tes dej num kom zoo txaus tau li cas

Ntxiv Mus: 2. Kev ua phem yog dab tsi thiab tej ntawd ho tshwm sim tuaj tau li cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No