2. Kev ua phem yog dab tsi thiab tej ntawd ho tshwm sim tuaj tau li cas

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Tus qauv ntawm ib tug neeg qhov kev ua uas tau txais kev txiav txim tias zoo los sis phem yog dab tsi? Nws nyob ntawm seb koj, hauv koj tej kev xav, tej kev nthuav tawm, thiab tej kev nqis tes ua, puas muaj los sis tsis muaj lus tim khawv ntawm kev muaj qhov tseeb coj los xyaum ua raws thiab ntawm kev ua neej raws qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb. Yog koj tsis muaj qhov tseeb tiag no los sis tsis ua neej nyob nrog qhov no, ces yeej tsis muaj qhov ua xyem xyav txog qhov koj yog ib tug ua phem li. Vajtswv pom cov ua phem li cas? Koj tej kev xav thiab tej kev ua sab nraud tsis hais lus tim khawv rau Vajtswv, los sis lawv tsis ua rau Ntxwgnyoog txaj muag los sis tsis ua kom yeej Ntxwgnyoog; dua ntawd, lawv ua rau Vajtswv txaj muag, thiab muaj puv npo tej cim ua rau Vajtswv tau txais kev txaj muag. Koj tsis hais lus tim khawv rau Vajtswv, tsis muab koj tus kheej fij rau Vajtswv, los sis koj tsis ua kom tau puv npo koj lub luag hauj lwm thiab yam yuav tau ua rau Vajtswv, dua ntawd, koj tab tom ua rau koj tus kheej qhov txiaj ntsim xwb. Yam qhia pom txog “rau koj tus kheej qhov txiaj ntsim” yog dab tsi? Rau Ntxwgnyoog. Yog li ntawd, thaum kawg, Vajtswv yuav hais tias, “Cia li khiav ntawm Kuv mus, nej cov uas ua hauj lwm lim hiam.” Hauv Vajtswv ob lub qhov muag, koj tsis tau ua qhov zoo li, tab sis feem ntau koj tus cwj pwm tau hloov mus ua kev phem lawm. Dua ntawm lub rooj sib ntsib uas Vajtswv qhov kev tso cai, koj yuav raug rau txim. Cov neeg uas muaj ib qho kev ntseeg zoo li no rau Vajtswv yuav nrhiav kom tau txais dab tsi? Thaum kawg txoj kev ntseeg zoo li no yuav tsis muaj qab hau li lod?

Xaiv tawm los ntawm “Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Tib neeg tus moj yam tau rais los nyaum heev, lawv txoj kev txawj xav tau loj hlob los ruam lawm, thiab lawv lub siab paub qhov phem qhov zoo raug tus phem rhuav tshem tag nrho du lug thiab cia li nres tsis ua tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoo li thaum chiv thawj ntev ntev los lawm. Tib neeg tsis yog tsuas tsis zoo siab rau Vajtswv yug los ua neeg rau qhov muab lub neej thiab kev hlub ntau heev rau tib neeg xwb, tab sis tseem tsis txaus siab rau Vajtswv rau qhov muab qhov tseeb rau lawv thiab; nws yog vim tias tib neeg tsis muaj kev nyiam qhov tseeb me me li nws thiaj tau tsis txaus siab rau Vajtswv. Tsis yog tib neeg tsis muaj peev xwm muab nws txoj sia rau Vajtswv yug los ua neeg xwb, tab sis nws kuj tseem sim tsub kev txaus siab los ntawm Nws thiab, thiab tsub ib qho paj laum uas yog kaum ob npaug ntau tshaj li qhov tib neeg tau muab rau Vajtswv. Cov tib neeg ntawm lub siab paub qhov phem qhov zoo thiab txoj kev txawj xav zoo li no xav tias qhov no tsis yog ib qho dab tsi loj li, thiab tseem ntseeg tias lawv tau siv ntau yam ntawm lawv tus kheej rau Vajtswv lawm, thiab tias Vajtswv tau muab tsawg heev rau lawv. Muaj ib co tib neeg uas, tau muab ib taig dej rau Kuv, tuav raws lawv ob txhais tes thiab hais kom Kuv them lawv ob taig kua mis, lo sis, tau muab ib chav rau Kuv rau ib hmo, hais kom Kuv them nqi tsev ntau npaug. Nrog rau ib txoj kev ua neeg zoo li no thiab ib lub siab paub qhov phem qhov zoo uas zoo li no, koj tseem yuav xav tau txoj sia li cas? Cas koj yuav yog hom neeg phem uas ntxim ntxub ua luaj li! Hom kev ua neeg no uas nyob hauv tib neeg no thiab hom lub siab paub qhov phem qhov zoo uas nyob hauv tib neeg no yog yam ua rau Vajtswv ncig nquj nquas thoob plaws hauv daim av, tsis muaj chaw mus nrhiav chaw nkaum. Cov uas yeej muaj lub siab paub qhov phem qhov zoo thiab kev ua noob neej tiag yuav tsum pe hawm thiab ua dej num kawg siab nkaus rau Vajtswv yug los ua neeg tsis yog vim ntawm qhov Nws tau ua tes dej num npaum li cas lawm, tab sis txawm yog tias Nws tsis tau ua tes dej num dab tsi kiag li kuj xij. Qhov no yog qhov yuav tsum ua kom tiav los ntawm cov uas muaj txoj kev txawj xav zoo, thiab nws yog tib neeg tes dej num. Tib neeg feem coob tseem hais tej yam ntxwv rau hauv lawv txoj kev ua dej num rau Vajtswv thiab: Lawv yeej tsis quav ntsej seb Nws yog Vajtswv los sis tib neeg, thiab lawv tsuas tham ntawm lawv tus kheej tej yam ntxwv xwb, thiab tsuas nrhiav kev ua kom txaus siab rau lawv tus kheej tej kev ntshaw xwb. Thaum nej ua zaub mov rau Kuv, nej hais kom them ib tug nqi, thaum nej khiav rau Kuv, nej hais kom them ib tug nqi khiav, thaum nej ua hauj lwm rau Kuv nej hais kom them ib tus nqi ua hauj lwm, thaum nej ntxhua Kuv cov khaub ncaws nej hais kom them tus nqi ntxhua, thaum nej pub rau pawg ntseeg nej hais kom them tej nqi rov qab, thaum nej muab lus qhuab qhia nej hais kom them nqi rau tus muab lus qhuab qhia, thaum nej muab tej phau ntawv pub nej hais kom them tus nqi pub, thiab thaum nej sau nej hais kom them tus qhi sau. Cov uas Kuv tau kov nrog yeej tseem hais kom Kuv them tus nqi rov qab, hos cov uas raug xa rov mus tsev hais kom them tus nqi rau txoj kev puas tsuaj rau lawv lub npe; cov uas tsis tau yuav txij nkawm hais kom them nqi phij cuam, los sis nyiaj rau lawv txoj kev hluas uas poob lawm; cov uas tua qaib hais kom them tus nqi tua, cov uas kib zaub los yuav kom them tus nqi kib, thiab cov uas ua kua zaub kuj hais kom them tus nqi rau qhov ntawd tib yam thiab…. Qhov no yog nej txoj kev ua neeg uas nyob siab thiab muaj zog, thiab tej no yog tej uas nej lub siab paub qhov phem qhov zoo uas sov so ua. Nej txoj kev txawj xav nyob qhov twg? Nej txoj kev ua neeg nyob qhov twg? Cia Kuv qhia nej! Yog tias nej ua li no ntxiv mus, Kuv yuav tsum tsis ua hauj lwm rau hauv nej lawm. Kuv yuav tsis ua hauj lwm rau hauv ib pab niag tsiaj uas hnav tib neeg cev ris tsho, Kuv yuav tsis txom nyem li no rau ib pawg ntawm cov tib neeg uas ntsej muag ncaj zais ntshis lub siab phem, Kuv yuav tsis uv rau ib pab niag tsiaj zoo li no uas tsis muaj feem ntawm txoj kev cawm dim ib qho me me li. Hnub uas Kuv tig Kuv nrab qaum rau nej ces yog hnub uas nej tuag, nws yog hnub uas qhov tsaus los poob rau saum nej, thiab hnub uas nej raug qhov kaj muab tso tseg. Cia Kuv qhia nej! Kuv yeej yuav tsis ua siab zoo rau ib pawg zoo li nej pawg no, ib pawg uas tseem qis tshaj tej tsiaj lawm thiab! Muaj chaw kawg rau Kuv tej lus thiab kev ua, thiab nrog rau nej txoj kev ua neeg thiab lub siab paub qhov phem qhov zoo li uas lawv yog no, Kuv yuav tsis ua hauj lwm ntxiv lawm, rau qhov nej tsis muaj dab tsi nyob hauv lub siab paub qhov phem qhov zoo kiag li, nej tau ua rau Kuv mob heev, thiab nej tus cwj pwm uas ntxim ntxub mas qias neeg rau Kuv heev hwv lawm. Cov tib neeg uas tsis muaj dab tsi li hauv txoj kev ua neeg thiab lub siab paub qhov phem qhov zoo yeej yuav tsis muaj feem rau ntawm txoj kev cawm dim; Kuv yeej yuav tsis cawm cov tib neeg uas tsis muaj siab ntsws thiab tsis nco txiaj ntsig li. Thaum Kuv hnub los txog, Kuv yuav nchuav nthwv Kuv tej nplaim taws uas cig lam lug rau tag nrho tej me nyuam ntawm cov tsis mloog lus uas tau muaj ib zaug thab Kuv txoj kev chim siab uas npau taws vog mus ib txhis, Kuv yuav muab Kuv txoj kev rau txim mus ib txhis tso rau saum cov tsiaj uas muaj ib zaug tau cuam tej lus phem rau Kuv thiab tso Kuv tseg, Kuv yuav hlawv tej tub ntawm cov tsis mloog lus uas muaj ib zaug tau noj thiab nyob nrog Kuv ua ke tab sis tsis ntseeg Kuv, cov uas thab thiab ntxeev siab rau Kuv, rau txhua zaus nrog tej hluav taws ntawm Kuv txoj kev npau taws. Kuv yuav yuam tag nrho cov uas thab Kuv txoj kev npau taws mus rau Kuv txoj kev rau txim, Kuv yuav nchuav nthwv tag nrho ntawm Kuv txoj kev npau taws rau saum cov niag tsiaj uas muaj ib zaug xav sawv ntawm Kuv ib sab li Kuv cov sib txig sib luag tab sis tsis pe hawm los sis mloog Kuv lus; tus pas uas Kuv nplawm tib neeg yuav poob rau saum cov tsiaj uas muaj ib zaug tau xyiv fab hlo rau Kuv txoj kev saib xyuas thiab muaj ib zaug tau xyiv fab hlo rau tej lus zais tob uas Kuv tau hais lawm, thiab cov uas muaj ib zaug tau sim txeeb tej kev zoo siab xyiv fab uas muaj khoom ntawm Kuv mus. Kuv yuav tsis zam txim rau ib tug tib neeg twg uas sim txeeb Kuv qhov chaw; Kuv yuav tsis tseg ib tug ntawm cov uas sim txeeb khoom noj thiab khaub chaws ntawm Kuv mus. Rau tam sim no, nej tseem nyob ywj pheej los ntawm txoj kev raug mob thiab ncav siab rau tej uas nej xav tau ntawm Kuv txuas ntxiv. Thaum hnub ntawm txoj kev chim siab los txog, nej yuav tsis tsob Kuv ntxiv lawm; nyob rau lub sij hawm ntawd, Kuv yuav cia nej “xyiv fab” rau nej tus kheej mus rau nej lub siab txoj kev txaus siab, Kuv yuav yuam nej lub ntsej muag mus rau hauv av, thiab nej yuav tsis muaj peev xwm sawv los dua lawm! Sai sai no los sis tsis ntev no, Kuv yuav “rov them” qhov nuj nqis no rov rau nej—thiab Kuv cia siab tias nej ua siab ntev dhawv tos ntsoov rau thaum hnub no los txog.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kuv tau hais lus ntau tawm, thiab tau hais tawm txog Kuv siab nyiam thiab tus moj yam, tab sis txawm li ntawd los, neeg tseem tsis muaj peev xwm paub tau Kuv thiab ntseeg Kuv li. Los sis, kuj hais tau hais tias, neeg tsis muaj peev xwm mloog Kuv lus. Cov uas ua neej raws li Vajluskub, cov uas ua neej raws li kev cai, cov uas ua neej nyob saum ntoo khaub lig, cov uas ua neej raws li tej kev qhuab qhia, cov uas ua neej rau hauv tej hauj lwm Kuv ua niaj hnub no—leej twg ntawm lawv thiaj sib raug zoo nrog Kuv? Nej tsuas xav kom tau txais koob hmoov thiab khoom plig xwb, tab sis yeej tsis siv ib qho kev xav hais tias yuav ua li cas es thiaj sib raug zoo nrog Kuv, los sis yuav ua cas es thiaj yuav tiv thaiv kom tau kom nej tsis txhob tig tawm tsam Kuv. Kuv mas tu siab heev rau nej, vim Kuv tau muab ntau yam rau nej heev, tab sis Kuv tau txais tsawg heev los ntawm nej. Nej txoj kev ntxias dag, nej txoj kev khav theeb, nej txoj kev siab hlob xav tau ntau, nej tej kev ntshaw yam tsis paub khuv xim, nej txoj kev ntxeev siab, nej txoj kev tsis mloog lus—yam twg ntawm tej no uas yuav khiav dim ntawm Kuv qhov muag pom? Nej tsis tij lim rau Kuv, nej dag Kuv—tej kev ua phem zoo li ntawd yuav khiav dim Kuv tej kev rau txim tau li cas? Tag nrho txoj kev ua phem no yog pov thawj ntawm nej tej kev tig tawm tsam Kuv thiab yog pov thawj ntawm nej txoj kev tsis haum nrog Kuv. Nej txhua tus yeej ntseeg nej tus kheej hais tias nej yeej sib raug zoo nrog Kuv, tab sis yog muaj tseeb li ntawd tiag, yog li ntawd es nej tej pov thawj tim khawv uas cam tsis dhau ntawd ho siv rau leej twg mas? Nej ntseeg nej tus kheej hais tias nej mas muaj lub siab ncaj tshaj plaws thiab muaj lub siab npuab rau Kuv tshaj plaws. Nej xav tias nej mas siab zoo kawg, muaj lub siab hlub kawg, thiab mob siab rau Kuv kawg. Nej xav tias nej tau ua ntau txaus rau Kuv heev lawm. Tab sis nej puas tau sim muab qhov no tsa coj los piv rau tej yam nej ua mas? Kuv hais tias nej mas khav theeb dhau heev lawm, siab hlob dhau heev lawm, lam ua txuj ua me me nkaus xwb; cov tswv yim dag uas nej siv los ntxias Kuv mas zoo li ntse kawg, thiab nej muaj tej kev xav uas ntxim ntxub heev thiab tej kev ua uas ntxim ntxub heev. Nej qhov kev ua siab ncaj ntawd mas tsawg dhau heev lawm, nej qhov kev rau siab ntawd mas me dhau heev lawm, thiab nej qhov kev txawj xav mas tsis muaj kiag li. Muaj qhov phem ntau dhau heev lawm nyob hauv nej lub siab, thiab tsis muaj leej twg uas yuav dim nej txoj kev siab phem rau li, txawm Kuv kiag los yeej tsis dim li. Nej muab Kuv kaw qhov rooj rau sab nraud vim nej cov me nyuam, los sis nej tus txiv, los sis nej tus kheej qhov kev ceev nej tus kheej cia. Tsis tias yuav txhawj xeeb txog Kuv hos, nej tsuas txhawj txog nej tsev neeg, nej cov me nyuam, nej lub meej mom, nej lub neej yav pem suab, thiab nej tus kheej txoj kev txaus siab xwb. Puas muaj ib zaug twg uas nej yuav xav txog Kuv thaum nej hais lus los sis ua tej yam dab tsi? Nyob rau tej hnub uas no no heev, nej txoj kev xav mas tig mus rau nej cov me nyuam, nej tus txiv, nej tus poj niam, los sis nej niam nej txiv. Nyob rau tej hnub sov heev, Kuv yeej tsis muaj ib qho chaw nyob hauv nej txoj kev xav ib yam nkaus li thiab. Thaum koj ua koj tes dej num, koj tsuas xav txog tej uas koj xav tau xwb, txog koj tus kheej qhov kev nyab xeeb, txog cov neeg hauv koj tsev neeg xwb. Yam dab tsi uas koj tau ua es yog ua rau Kuv mas? Thaum twg uas koj tau xav txog Kuv mas? Thaum twg uas yog thaum uas, tsis hais nyuab npaum cas li, koj tau muab koj tus kheej zwm kiag rau Kuv thiab Kuv tes hauj lwm mas? Qhov pov thawj tias koj yeej muaj kev sib raug zoo nrog Kuv nyob qhov twg mas? Qhov tseeb ntawm koj txoj kev ua siab ncaj rau Kuv ntawd nyob qhov twg mas? Qhov tseeb ntawm koj qhov kev mloog lus rau Kuv ntawd nyob qhov twg mas? Thaum twg es tej koj xav ua ntawd tsis yog tsuas lam ua kom tau Kuv tej lus foom koob hmoov xwb mas? Nej ntxias thiab dag Kuv, nej muab qhov tseeb coj los kov ua si, nej muab qhov muaj tseeb npog cia, nej ntxeev siab rau lub tseem ntsiab ntawm qhov tseeb. Dab tsi yuav nyob tom ntej tos nej rau qhov uas nej tawm tsam Kuv li no? Nej tsuas lam nrhiav kev sib raug zoo nrog ib tug Vajtswv uas pom tsis tseeb xwb, thiab tsuas lam nrhiav ib txoj kev ntseeg uas tsis paub tseeb, tab sis nej tsis sib raug zoo nrog Khetos. Nej txoj kev ua siab phem ntawd yuav tsis tsim kom muaj kev rau txim rov rau nej ib yam nkaus li qhov uas cov neeg siab phem tsim nyog tau txais thiab los? Nyob rau lub sij hawm ntawd, nej yuav ras hais tias tsis muaj ib tug uas tsis muaj kev sib raug zoo nrog Khetos yuav khiav dim hnub rau txim ntawd li, thiab nej yuav pom hais tias muaj kev rau txim li cas yuav raug rau cov uas tawm tsam Khetos.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Nrhiav Txoj Hau Kev Kom Sib Raug Zoo Nrog Rau Khetos” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yog nej siv nej tej kev xav phem los ntsuas thiab kem ciam rau Vajtswv, ib yam li tias Vajtswv yog ib tug mlom uas xuas av nplaum puab uas tsis txhawj hloov, thiab yog nej kem ciam rau Vajtswv raws li lub vaj voog xov nyob hauv Vajluskub thiab muab Nws kaw rau hauv tus ciam ntawm tes hauj lwm, ces qhov no yog pov thawj qhia hais tias nej tau nog txim rau Vajtswv. Vim cov neeg Yudais nyob rau lub sij hawm hauv Vajluskub Qub muab Vajtswv ua ib tug mlom uas tsis txawj txav uas lawv muaj nyob rau hauv lawv lub siab xwb, cuag li Vajtswv ces tsuas hu tau hais tias yog tus Mexiyas xwb, thiab tsuas yog tus uas hu ua Mexiyas xwb thiaj yog Vajtswv, thiab vim yog neeg ntiaj teb tiam thiab pe hawm Vajtswv li Nws yog ib tug mlom uas xuas av nplaum puab (tsis ciaj sia), lawv muab tus Yexus rau lub sij hawm ntawd ntsia rau saum ntoo khaub lig, rau txim rau Nws kom tuag—tus Yexus uas tsis muaj kev txhaum ntawd thiaj li raug rau txim rau kom tuag. Vajtswv yog tus dawb huv tsis muaj kev txhaum txim, tab sis tib neeg tseem tsis zam Nws, thiab cam qees rau txim kom Nws tuag, thiab yog li ntawd Yexus thiaj raug ntsia rau saum ntoo khaub lig. Tib neeg yeej ib txwm ntseeg hais tias Vajtswv yeej tsis txawj hloov, thiab tshab txhais Nws raws li lub hauv paus teev tseg ntawm ib phau ntawv, phau Vajluskub, cuag li tib neeg yeej muaj ib txoj kev to taub uas zoo tshaj plaws txog Vajtswv tej kev tswj, cuag li tib neeg yeej tuav tag nrho tej uas Vajtswv ua ntawd rau hauv lawv lub xib teg. Tib neeg mas ruam kawg nkaus, khav theeb kawg nkaus, thiab tag nrho lawv yeej txawj hais lus dag tshaj plaws li. Tsis hais koj paub ntau npaum li cas txog Vajtswv li, Kuv tseem hais tias koj tsis paub Vajtswv, hais tias koj yog ib tug uas tawm tsam Vajtswv tshaj plaws, thiab koj tau cem Vajtswv, vim koj tsis muaj peev xwm txaus nkaus yuav ua tau raws li tes dej num ntawm Vajtswv, thiab taug txoj kev mus kom raug Vajtswv muab kho kom zoo tag nrho. Vim li cas Vajtswv pheej yuav tsis muaj qhov txaus siab rau tej tib neeg ua li? Vim tib neeg tsis paub Vajtswv, vim tib neeg muaj ntau yam kev xav phem, thiab vim tej yam nws paub txog Vajtswv ntawd yeej tsis muaj qhov yuav yoog xws li qhov tseeb li, tab sis tsuas pheej qog cov ntsiab lus qub tas mus li yam tsis muaj qhov hloov li, thiab tsuas ua tib yam qub rau txhua txhua qhov xwm txheej tag li xwb. Thiab yog li ntawd, tau los rau hauv ntiaj teb hnub no, Vajtswv tseem rov raug tib neeg muab ntsia rau saum ntoo khaub lig dua ib zaug thiab. Tib neeg siab phem! Kev ua txuj tsis paub tsis pom thiab kev npaj tswv yim ua phem, kev ua tub sab thiab kev txeeb luag tug, kev huas koob npe thiab nyiaj txig, kev sib tua—thaum twg tej no mam li xaus? Txawm Vajtswv twb tau hais pua txhiab tawm lo lus, los yeej tsis muaj ib tug yuav feeb meej li. Tib neeg tsuas ua kom zoo rau lawv tsev neeg, tej tub thiab tej ntxhais, ua rau lawv tej kev khwv noj khwv haus, tej neeg uas lawv xav tau yav tom ntej, lawv tej hauj lwm, kev khav tus kheej, thiab nyiaj txiag, ua kom tau zaub mov noj, ris tsho hnav, thiab ua rau cev nqaij daim tawv nkaus xwb. Tab sis puas muaj ib tug twg uas tej nws ua ntawd es yuav yog ua rau Vajtswv tiag tiag li? Txawm yog kiag ntawm cov uas yeej ua rau Vajtswv tiag, los yeej tsuas muaj tsawg tus thiaj paub Vajtswv nkaus xwb. Muaj pes tsawg leej uas yuav tsis ua raws li qhov lawv tus kheej lub siab ntshaw? Muaj pes tsawg leej uas yuav tsis caij tsuj los sis cais lwm tus kom tiv thaiv tau lawv tus kheej txoj luag hauj lwm? Thiab yog li ntawd, Vajtswv tau raug quab yuam rau lub txim tuag uas suav tsis txheeb li lawm, thiab muaj cov neeg txiav txim lim hiam uas suav tsis txheeb li lawm tau nog txim rau Vajtswv thiab rov muab Nws ntsia rau saum ntoo khaub lig dua ib zaug thiab. Muaj pes tsawg leej es thiaj li hu tau hais tias ncaj ncees vim lawv yeej ua txhua yam rau Vajtswv tiag tiag?

Xaiv tawm los ntawm “Cov Lim Hiam Yeej Yuav Raug Rau Txim Tseeb Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tam sim no koj tab tom pom ntau qhov kev ua ntawm Vajtswv, tab sis koj tseem tawm tsam, ntxeev siab, thiab tsis kam zwm rau; koj zais ntsis ntau yam nyob rau hauv koj, thiab ua raws li koj lub siab nyiam. Koj caum koj txoj kev plees kev yi thiab tej uas koj nyiam; qhov no ces yog kev ntxeev siab thiab kev tawm tsam tag nrho. Ib qho kev ntseeg Vajtswv rau cev nqaij daim tawv thiab yus tej kev plees kev yi xwb, nrog rau tej uas yus nyiam, lub ntiaj teb, thiab Ntxwgnyoog, ces yog kev phem kev qias, nws yog kev tawm tsam thiab kev ntxeev siab nyob hauv tus yeeb yam. Niaj hnub no, muaj ntau yam kev ntseeg uas sib txawv: Ib txhia nrhiav chaw nkaum rau kev puas ntsoog, thiab ib txhia ces nrhiav kom tau koob hmoov; ib txhia ces xav to taub txog tej lus zais tob, hos sib txhia ces nrhiav nyiaj. Tej no ces yog tag nrho txhua yam kev tawm tsam thiab tej no puav leej yog kev thuam! Yog yuav hais tias yus tawm tsam los sis ntxeev siab—qhov ntawd tsis yog hais txog tej cwj pwm zoo li ntawd los? Muaj neeg coob heev niaj hnub no uas yws twj ywm, cem yws, los sis lam tau lam txiav txim rau lwm tus. Tej ntawd ces yog tag nrho tej uas cov neeg phem ua; lawv yog kev piv txwv ntawm tib neeg txoj kev tawm tsam thiab kev ntxeev siab. Cov neeg zoo li ntawd yog cov uas raug Ntxwgnyoog nkag rau thiab nyob hauv lawv lub cev.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Paub Hais Tias Tag Nrho Tib Neeg Tau Loj Hlob los txog Niaj Hnub No Tau Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Cov neeg uas nyob hauv tsoom kwv tij thiab nkauj muam sawv daws uas tas zog nthuav tawm txog lawv txoj kev tsis zoo yog Ntxwgnyoog cov tub txib, thiab lawv tab kaum pawg ntseeg. Cov neeg zoo li no yuav tsum muab rho tawm thiab tshem tawm mus ib hnub tom ntej no. Hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, yog tias tib neeg tsis muaj lub siab huab fwm Vajtswv, yog tias lawv tsis muaj lub siab mloog lus rau Vajtswv, ces tsis yog tias lawv yuav tsis tuaj yeem ua ib txoj hauj lwm twg rau Nws xwb, tiam sis yuav rais los ua cov neeg uas tab kaum Nws txoj hauj lwm thiab yog cov tawm tsam Nws. Ntseeg Vajtswv tiam sis tsis mloog lus los sis tsis fwm Nws, thiab haj tseem tsis lees paub Nws thiab, yog ib qho kev txaj muag loj tshaj plaws rau ib tug ntseeg. Yog tias cov ntseeg tsis paub tab thiab hais lus tsis tseem ceeb thiab coj yam ntxwv li cov tsis ntseeg, ces lawv tseem phem tshaj cov tsis ntseeg lawm thiab; lawv yog ib co dab phem. Cov neeg uas nthuav tawm txog lawv cov kuab lom, hais lus phem rau hauv pawg ntseeg, cov taug xaiv, tsim kev tsis to taub, thiab tsim kev tawg ua pab ua pawg rau cov kwv tij thiab nkauj muam—lawv tsim nyog raug rho tawm ntawm pawg ntseeg mus. Tiam sis vim tam sim no yog tiam txawv ntawm Vajtswv txoj hauj lwm lawm, cov neeg no tau raug txwv, vim rau qhov lawv raug tshem tawm. Txhua tus uas raug ua coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog lawm muaj tus yam ntxwv qias vuab tsuab. Qee tus tsis muaj dab tsi tshaj li uas muaj tus yam ntxwv qias vuab tsuab, hos ib txhia ho txawv: Tsis yog tias lawv muaj tus moj yam phem qias vuab tsuab xwb, tiam sis lawv tus yeeb yam los kuj phem kawg nkaus li thiab. Tsis yog tias lawv cov lus thiab tes hauj lwm qhia tshwm lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab, thiab yam ntxwv ntxwgnyoog xwb; cov neeg no yog, ntxiv ntawd, tus tseem tseem Ntxwgnyoog ntag. Lawv tus xeeb ceem cuam tshuam thiab tsim teeb meem rau Vajtswv txoj hauj lwm, nws cuam tshuam cov kwv tij thiab nkauj muam txoj kev nkag mus tau txoj sia, thiab nws rhuav tshem pawg ntseeg lub neej uas lawv ib txwm muaj. Sai sai no los sis tom ntej no, cov hma uas hnav tawv yaj no yuav tsum tau muab tshem tawm mus; pawg ntseeg yuav tsum muaj tus cwj pwm ruaj khov, tus cwj pwm tsis lees txais yuav, cov tub txib ntawm Ntxwgnyoog no. Tsuas yog qhov no xwb thiaj yog sawv tuaj Vajtswv tog, thiab cov neeg uas tsis tuaj Vajtswv tog yog cov poob rau hauv lub pas dej nrog Ntxwgnyoog.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Ceeb Tom rau Cov Neeg Uas Tsis Xyaum Ua Raws Li Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txhua txhua pawg ntseeg yeej muaj cov tib neeg uas tsim teeb meem rau pawg ntseeg los sis cuam tshuam Vajtswv txoj hauj lwm. Lawv txhua tus puav leej yog Ntxwgnyoog tus uas yees cev nkag los rau hauv Vajtswv lub tsev. Cov tib neeg zoo li no ua tau yeeb yam zoo: Lawv muaj kev huab fwm zoo kawg nkaus thaum lawv tuaj cuag Kuv, nyo hau thiab ntshaus ntsho, ua neej nyob zoo li cov dev mob kiav txhab, thiab mob siab rau “txhua yam” uas ua kom tau tiav raws li lawv cov hom phiaj—tiam sis thaum tim ntsej tim muag ntawm cov kwv tij thiab nkauj muam, lawv qhia lawv sab phem. Thaum lawv pom cov tib neeg uas xyaum ua raws li qhov tseeb, lawv tawm tsam thiab thawb lawv rau ib sab; thaum lawv pom cov tib neeg uas tawv tshaj lawv tus kheej, lawv qhuas thiab ua raws lawv. Lawv coj phem phem rau hauv pawg ntseeg. Nws tuaj yeem hais tau tias cov “kev sib thab plaub hauv pawg ntseeg,” uas zoo li “cov dev nyob hauv xub ntiag,” tseem muaj nyob rau hauv ntau pawg ntseeg. Lawv coj phem ntsuav ua ke, sib ntsais muag thiab sib xa tej cim zais ntshis, thiab tsis muaj leej twg ntawm lawv cov ntawd xyaum ua raws li qhov tseeb kiag li. Tus neeg twg uas muaj lub siab phem tshaj plaws yog tus “thawj dab,” thiab tus neeg twg uas muaj koob meej tshaj plaws uas coj lawv, nqa lawv tus chij kom siab. Cov tib neeg no pheej thuam txog pawg ntseeg, tshaj tawm lawv txoj kev tsis zoo, nthuav tawm txog kev tuag, ua li lawv siab nyiam, hais li lawv siab nyiam, thiab tsis muaj leej twg muaj peev xwm txwv tau lawv. Lawv puv npo Ntxwgnyoog tus yam ntxwv. Tsis ntev no lawv yuav tsim ib txoj kev thab plaub uas tshaj ib qho pa tsw lwj los rau hauv pawg ntseeg. Cov neeg uas nyob hauv pawg ntseeg uas xyaum ua raws li qhov tseeb yuav raug ntiab tawm, tsis muaj peev xwm ua txhua yam, hos cov uas tsim teeb meem rau pawg ntseeg thiab tshaj tawm kev tuag txob thuam pawg ntseeg—thiab, dab tsi ntxiv, tib neeg feem coob caum raws lawv qab. Cov pawg ntseeg zoo li no yog raug Ntxwgnyoog kav, yam yooj yim heev; dab yog lawv tus vaj ntxwv. Yog tias cov ntseeg tsis sawv los thiab tawm tsam cov thawj dab, ces lawv, los kuj ib yam thiab, yuav raug puas tsuaj sai sai no los sis tom ntej no. Txij no mus, yuav tsum muaj kev ntsuam xyuas tawm tsam cov pawg ntseeg zoo li no. Yog tias cov neeg uas muaj peev xwm xyaum ua raws li qhov tseeb me me tsis nrhiav los ua, ces pawg ntseeg ntawd yuav raug tshem tawm mus. Yog tias ib pawg ntseeg twg tsis muaj ib tug neeg txaus siab hlo los xyaum ua raws li qhov tseeb thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem ua tim khawv tau rau Vajtswv, ces pawg ntseeg ntawd yuav tsum raug cais tawm kom du lug, thiab nws txoj kev sib cuag nrog rau lwm cov pawg ntseeg yuav tsum raug txiav. Qhov no hu tias “kev faus neeg tuag”; qhov no yog yam txhais tau tias ntiab Ntxwgnyoog tawm. Yog tias ib pawg ntseeg twg muaj kev sib thab plaub hauv pawg ntseeg, thiab lawv raug caum raws los ntawm “cov me nyuam yoov me me” uas tsis muaj kev thoob tsib to nrog, thiab yog tias cov ntseeg, txawm tias tom qab twb tau pom qhov tseeb lawm, tseem tsis muaj peev xwm tawm tsam qhov kev sib khi thiab kev dag ntxias ntawm cov kev sib thab plaub no thiab, ces thaum kawg txhua tus neeg ruam yuav raug tshem tawm mus. Cov me nyuam yoov me me no tej zaum yuav tsis ua tau ib yam dab tsi phem, tiam sis lawv haj yam txawj ntxias tshaj, txawj hais lus mos lus muag thiab txawj zais kom tsis muaj leej twg paub, thiab txhua tus uas zoo li no yuav raug tshem tawm mus. Tsis tseg ib tug cia kiag li!

Xaiv tawm los ntawm “Kev Ceeb Tom rau Cov Neeg Uas Tsis Xyaum Ua Raws Li Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Coob leej neeg uas nyob tom qab Kuv nraub qaum mas ntshaw tej txiaj ntsig ntawm lub meej mom heev, lawv tau noj zaub mov, lawv nyiam pw tsaug zog thiab saib xyuas lub cev nqaij daim tawv zoo heev, ib txwm ntshai tias tsam tsis muaj txoj kev tawm rau lub cev nqaij daim tawv. Lawv tsis ua lawv tus kheej txoj hauj lwm kom zoo rau hauv pawg ntseeg, tab sis tuaj thau pawg ntseeg xwb, los sis tsis yog li ntawd ces lawv ntuas lawv cov kwv tij thiab cov muam nrog Kuv cov lus, suav lawv tus kheej siab dua lwm leej lwm tus los ntawm txoj hauj lwm ntawm lub hwj chim. Cov neeg no lawv niaj hnub hais tias lawv ua raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab lawv ib txwm hais tias lawv yog Vajtswv lcov neeg mob siab rau—qhov no tsis tsim nyog puas yog ma? Yog tias koj muaj txoj kev xav yog, tab sis ua tsis tau dej dum raws li Vajtswv lub siab nyiam, ces koj yog neeg ruam; tab sis yog tias koj txoj kev xav tsis raug, thiab koj tseem hais tias koj ua dej num rau Vajtswv, ces koj yog tus uas tawm tsam Vajtswv, thiab koj yuav tsum raug rau lub txim los ntawm Vajtswv! Kuv tsis muaj kev khuv leej rau cov neeg zoo li no! Hauv Vajtswv lub tsev, lawv tuaj thau dawb, yeej ib txwm ntshaw txoj kev zoo nyob ntawm cev nqaij daim tawv, thiab tsis xav txog kev txaus siab ntawm Vajtswv. Lawv ib txwm nrhiav yam uas zoo rau lawv, thiab lawv yeej tsis quav ntsej Vajtswv lub siab nyiam li. Lawv tsis txais kev soj ntsuam ntawm Vajtswv tus Ntsujplig nyob hauv txhua yam lawv ua. Lawv ib txwm tawv qhia thiab dag ntxias lawv cov kwv tij thiab cov muam, thiab tau ua ob-lub ntsej muag, zoo li tus hma nyob hauv lub vaj txiv hmab, ib txwm nyiag cov txiv hmab thiab tsuj lub vaj txiv hmab. Cov neeg zoo li no puas tuaj yeem yog Vajtswv tus neeg mob siab rau ma? Koj puas tsim nyog tau txais kev foom koob hmoov ntawm Vajtswv ma? Koj tsis muaj lub nra dab tsi rau koj lub neej thiab pawg ntseeg, koj puas tsim nyog txais Vajtswv cov lus txib ma? Leej twg thiaj li yuav tuaj yeem ntseeg siab tau ib tug neeg zoo li koj ma? Thaum koj ua dej num zoo li no, Vajtswv puas yuav tso siab rau koj los ua ib teg hauj lwm tseem ceeb ma? Qhov no yuav tsis ua rau qeeb sij hawm rau txoj num no xwb lod?

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Ua Li Cas Ua Dej Num yam Muaj Kev Sib Raug Zoo Nrog Vajtswv Lub Siab Nyiam” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Cov uas tsuas xav txog lawv cev nqaij daim tawv thiab cov uas xyiv fab kaj siab lug nkaus xwb; cov uas zoo li ntseeg tab sis tsis ntseeg tiag tiag; cov uas tau koom rau hauv yam tshuaj phem thiab khawv koob; cov uas tsis xaiv ntsej xaiv muag, hais lus luam thuam thiab qias neeg; cov uas nyiag tej khoom fij rau Yehauvas thiab txhua yam uas Nws muaj; cov uas nyiam tej nyiaj xiab; cov uas npau suav toog tab sis xav mus saum ntuj ceeb tsheej; cov uas khav theeb thiab tsab ntse, cov uas tsuas mob siab rau tus kheej lub koob npe thiab txoj hmoov xwb; cov uas qhia tawm cov lus tsis raug raws li qhov muaj tiag; cov uas thuam Vajtswv Tus Kheej; cov uas tsis ua dab tsi li tab sis tsim tej kev txiav txim tawm tsam thiab hais lus phem rau Vajtswv Tus Kheej; cov uas sib sau ua ke thiab nrhiav kev ywj pheej; cov uas tsa lawv tus kheej siab tshaj Vajtswv; cov neeg hluas uas tsis paub qab hau dab tsi, cov neeg ib nrab neej thiab cov txiv neej thiab cov poj niam laus uas mag ntxiab; cov txiv neej thiab cov poj niam uas xyiv fab rau tus kheej lub koob npe thiab txoj hmoov thiab caum raws tus kheej lub meej mom rau ntawm lwm cov neeg; cov tib neeg uas tsis paub tu siab rau qhov ua txhaum uas mag ntxiab rau txoj kev txhaum—tsis yog lawv, tag nrho lawv, dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm los? Kev tso cai, kev txhaum, tshuaj phem, khawv koob, kev thuam, thiab cov lus hais tsis tsim nyog puav leej tsim kev tsis thaj yeeb rau ntawm nej; thiab qhov tseeb thiab cov lus ntawm lub neej raug tsuj rau ntawm nej, thiab cov lus dawb huv raug tsuas dub tsis huv rau ntawm nej lawm. Nej yog Lwm Haiv Neeg, o wv nrog txoj kev qias neeg thiab kev tsis mloog lus! Nej qhov ua tau thaum kawg yuav yog dab tsi? Cov uas hlub cev nqaij daim tawv, cov uas ua khawv koob ntawm cev nqaij daim tawv tuaj yeem ua tau li cas, thiab cov mag ntxiab rau hauv txoj kev txhaum tseem muaj cuab kav ua lub neej mus txuas ntxiv tau! Koj tsis paub tias cov tib neeg zoo li nej cov ntawm ko yog cov kas ua dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm los? Dab tsi ua rau koj xav tau qhov no thiab qhov ntawd? Los txog tam sim no, tseem tsis muaj ib qho hloov pauv me me rau hauv cov uas tsis hlub qhov tseeb thiab tsuas hlub cev nqaij daim tawv xwb—cov tib neeg zoo li no yuav raug cawm dim tau li cas? Cov uas tsis hlub txoj hau kev ntawm txoj sia, cov uas tsis txhawb tsa Vajtswv thiab hais lus tim khawv rau Nws, cov uas npaj rau tej txiaj ntsim ntawm lawv tus kheej lub meej mom, cov uas tau qhuas lawv tus kheej—lawv tseem tsis yog cov zoo tib yam, li niaj hnub no los? Yam muaj nqis rau hauv kev cawm lawm yog dab tsi? Txawm tias koj yuav raug cawm los sis tsis raug cawm los xij nyob rau ntawm qhov laus npaum li cas lawm los sis koj tau ua dej num los tau pes tsawg xyoo lawm, thiab tsawg heev nws thiaj li nce raws li tej kev ntseeg siab uas koj tau tsim dhau los. Tab sis, nws nce raws li qhov koj caum raws seb tawg los sis tsis tawg paj txi txiv. Koj yuav tsum paub tias cov uas raug cawm yog “cov ntoo” uas txi txiv, tsis yog cov ntoo uas nplooj ntsuab xwb xiab thiab tawg paj ntau heev tiam sis tsis muaj ib lub txiv hlo li. Txawm tias koj twb siv ntau lub xyoo ntoj ncig mus raws tej kev, qhov tseem ceeb ntawd yog dab tsi? Koj qhov lus tim khawv nyob rau qhov twg lawm? Koj qhov kev hwm rau Vajtswv tseem tsawg dua koj txoj kev hlub rau koj tus kheej thiab koj txoj kev ntshaw ua plees ua yi—hom neeg no tsis yog ib hom neeg phem los? Lawv yuav ua tau ib tug qauv piv txwv thiab tus qauv rau txoj kev cawm dim tau li cas? Koj tus yeeb yam yeej kho tsis tau lawm, koj ntxeev siab heev dhau lawm, koj dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm! Cov neeg zoo li no tsis yog cov yuav raug rhuav tshem los? Lub sij hawm thaum Kuv txoj dej num raug ua tiav tsis yog lub sij hawm los txog ntawm koj tiam kawg los? Kuv ua txoj dej num tau ntau heev lawm thiab tau hais ntau cov lus rau ntawm nej lawm—muaj ntau npaum li cas ntawm tej ntawd uas tau nkag rau hauv koj ob lub pob ntseg tiag tiag lawm? Koj tau mloog nws lus ntau npaum li cas lawm? Thaum Kuv txoj dej num xaus, qhov ntawd yuav yog thaum lub sij hawm koj tsum qhov tawm tsam Kuv, thaum koj tsum qhov sawv tawm tsam Kuv lawm. Thaum Kuv ua dej num, nej nqis tes tawm tsam Kuv tas li; nej yeej tsis yeem nrog Kuv cov lus li. Kuv ua Kuv txoj dej num, thiab koj tsis ua koj tus kheej “txoj dej num,” tsim lub nceeg vaj me me rau nej tus kheej. Nej tsis muaj dab tsi tab sis tsuas yog ib pab hma thiab dev xwb, ua txhua yam tsis haum xeeb rau Kuv! Koj tseem niaj hnub rub cov uas muab lawv txoj kev hlub nkag los rau hauv koj xub ntiag—nej txoj kev hwm nyob qhov twg lawm? Txhua yam uas nej ua yog txawj dag! Koj tsis muaj kev mloog lus los sis kev hwm li, thiab txhua yam uas koj ua yog txawj dag thiab thuam xwb! Cov tib neeg zoo li no puas raug cawm? Cov txiv neej uas nyiam ua plees ua yi tsis raws kev raws cai ib txwm xav ntxias tej niam ntiav los rau lawv tus kheej txoj kev lom zem xyiv fab tas li. Kuv yuav tsis cawm cov dab phem nyiam ua plees ua yi zoo li no kiag li. Kuv ntxub nej cov dab phem qias neeg, thiab nej txoj kev plees kev yi thiab kev ua niam ntiav yuav raug yuj rau hauv dab tuag teb. Yam uas nej yuav tsum tau hais rau nej tus kheej yog dab tsi? Nej cov dab phem qias neeg thiab cov ntsujplig phem yog yam ntxim ntxub! Nej ntxim ntxub ua luaj! Cov tsis muaj qab hau zoo li no yuav raug cawm tau li cas? Lawv cov mag ntxiab rau hauv txoj kev txhaum lawm puas tseem raug cawm dim? Niaj hnub no, qhov tseeb no, txoj hau kev no, thiab txoj sia no tsis muaj qhov ntxim siab rau nej; tab sis, nej pheej nyiam rau kev txhaum; rau nyiaj txiag; rau kev sawv siab, suab npe thiab muab tau; rau tej kev lom zem xyiv fab ntawm cev nqaij daim tawv; rau cov txiv neej zoo nraug thiab cov poj niam ntxim nyiam. Tej yam zoo uas ua rau nej nkag mus tau rau hauv Kuv lub teb chaws yog dab tsi? Nej tus duab tseem loj dua Vajtswv tus lawm thiab, nej lub meej mom tseem siab dua Vajtswv lub lawm thiab, tsis tau hais txog nej lub meej mom rau ntawm cov tib neeg—nej dhau los ua ib tug mlom uas tib neeg pe hawm lawm. Koj tsis yog thawj tug tub txib saum qaum ntuj los? Thaum tib neeg tej yam ua tau los raug nthuav tawm, nws kuj yog thaum txoj dej num ntawm kev cawm dim twb los ze rau qhov kawg lawm, coob leej ntawm nej cov ko yuav yog lub cev tuag uas dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm thiab yuav tsum raug rhuav tshem.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Xyaum Ua Raws (7)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov uas nej pom hnub no yog ib qho me me ntawm rab ntaj ntse ntawm Kuv lub qhov ncauj xwb. Nej tseem tsis tau pom tus qws ntawm Kuv txhais tes los sis cov nplaim taws uas Kuv hlawv tib neeg, thiab yog vim li ntawd nej thiaj tseem khav theeb heev thiab muab hlob rau ntawm Kuv xub ntiag. Yog li no nej thiaj tseem nrog Kuv sib cav nyob hauv Kuv tsev, siv nej tus plaig nrog Kuv sis cav txog tej lus uas Kuv tau hais tawm ntawm Kuv lub qhov ncauj lawm. Tib neeg tsis ntshai Kuv, thiab nws tseem pheej ua yeeb ncuab rau Kuv los txog hnub no, nws yeej tseem ua li qub tsis ntshai li. Nej muaj tus nplaig thiab cov hniav uas tsis ncaj ncees hauv nej qhov ncauj. Nej cov lus thiab tej uas nej ua zoo li tus nab uas dag Evas ua txhaum. Nej yuav tseev kom lwm tus muab qhov muag pauj qhov muag thiab hniav pauj hniav, thiab muaj kev cov nyom nrog Kuv sib ntsuas zog txeeb lub luag hauj lwm, lub koob lub npe thiab nqi zog rau nej tus kheej, tiam sis nej twb tsis paub hais tias Kuv tseem nraim nkoos ntsia ntsoov nej tej lus thiab tej uas nej ua. Ua ntej uas nej tseem yuav los rau ntawm Kuv xub ntiag, Kuv mloog lub suab tawm hauv nej nruab siab tuaj. Tib neeg yeej ib txwm muaj txoj kev ntshaw xav khiav tawm ntawm Kuv txhais tes uas tuav lawv thiab khiav kom Kuv lub qhov muag txhob pom lawv, tiam sis Kuv yeej tsis tau zam tej lus nws hais los sis tej uas nws ua li. Dua ntawd, Kuv yeej xwb tim tso cai rau cov lus thiab tej uas lawv ua nkag rau hauv Kuv qhov muag, xwv Kuv thiaj qhuab ntuas tau tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees thiab rau txim rau lawv txoj kev ntxeev siab. Yog li, tib neeg tej lus thiab tej uas lawv ua nraim nkoos yeej nyob tab meeg rau saum Kuv lub rooj txiav txim, thiab Kuv txoj kev txiav txim yeej tsis tau ncaim ntawm tib neeg li, rau qhov nws txoj kev ntxeev siab muaj ntau heev lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Tes Num ntawm Txoj Kev Tshaj Moo Zoo Kuj Yog Tes Num ntawm Txoj Kev Cawm Tib Neeg Thiab” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nej txhua tus tau sawv mus rau theem uas siab tshaj plaws ntawm cov neeg coob coob lawm; nej tau nce mus ua cov pog koob yawg koob ntawm cov neeg coob coob lawm. Nej tsuas ua raws li nej lub siab nyiam xwb, thiab nej khiav tsim teeb meem rau hauv txhua txhua tus kas, nrhiav ib qho chaw ntawm kev yooj yim thiab maj mam sim nqos cov kas uas me dua nej. Nej yog tus neeg siab phem thiab lim hiam hauv nej lub siab, tseem phem dua cov dab uas tau tog mus nyob rau hauv qab hiav txwv lawm thiab. Nej nyob rau hauv qab ntawm cov quav, thab plaub nrog cov kas puag saum ncov mus ti nkaus hauv qab mus kom txog ntua thaum lawv tsis muaj kev thaj yeeb, sib ntau sib tua ib pliag thiab tom qab ntawd mam li txias zuj zus. Nej tsis paub nej qhov chaw, txawm li ntawd los nej tseem sib ua rog nyob rau hauv tej pawg quav thiab. Nej tuaj yeem tau txais dab tsi los ntawm tej kev cov nyom zoo li no? Yog tias nej yeej muaj kev huab hwm Kuv tiag tiag hauv nej lub siab, yog ua li cas koj thiaj li sib ntau sib tua nyob tom Kuv nraub qaum? Txawm hais tias koj lub meej mom yuav siab li cas los xij, tsis yog tias koj tseem yog ib tug me nyuam kas me me uas tsw lwj ntxiag nyob rau hauv tej pawg quav lov? Koj puas yuav muaj peev xwm nthuav ob sab tis thiab dhau los ua ib tug nquab nyob rau saum nruab ntug? Nej cov me nyuam cua nab me me uas tsw lwj ntxiag nyiag tej khoom fij los ntawm Kuv lub thaj, Yehauvas; hauv kev ua li no, koj puas tuaj yeem cawm tau koj txoj kev uas puas lawm, kev poob suab poob npe thiab dhau los ua cov neeg xaiv tseg ntawm teb chaws Yixayee? Koj yog tus tsis txaj muag uas phem tshaj plaws! Cov khoom fij ntawm lub thaj yog tib neeg fij rau Kuv, yam li ib txoj kev nthuav tawm txog tej kev siab dawb siab zoo los ntawm cov uas hwm Kuv. Lawv yog txhawm rau Kuv txoj kev tswj kav thiab rau Kuv txoj kev siv, yog li yog ua li cas koj thiaj li muaj peev xwm nyiag Kuv tej nquab me me uas tib neeg tau muab pub rau Kuv? Puas yog koj tsis ntshai dhau los ua ib tug Yudas? Puas yog koj tsis ntshai tias koj daim av yuav dhau los ua ib thaj teb ntshav? Koj yog yam khoom uas tsis paub txaj muag li! Koj puas xav hais tias tej nquab uas tau muab fij los ntawm tib neeg yog los yug koj tus kas lub plab? Yam uas Kuv tau muab rau koj yog yam uas Kuv kam thiab txaus siab hlo muab rau koj; yam uas Kuv tsis tau muab rau koj yog yam uas Kuv muab pov tseg lawm xwb. Tej zaum koj yuav nyiag tsis tau Kuv cov khoom fij yooj yim. Tus ua hauj lwm yog Kuv, Yehauvas—tus Tswv tsim ib puas tsav yam—thiab tib neeg fij khoom vim yog Kuv. Puas yog koj xav tias qhov no yog txoj kev them rau tag nrho txoj kev khiav uas koj ua? Koj yeej tsis txaj muag tiag tiag li! Koj khiav rau leej twg? Puas yog nws tsis yog rau koj tus kheej? Vim li cas koj thiaj li nyiag Kuv cov khoom fij? Vim li cas koj thiaj li nyiag nyiaj hauv Kuv lub hnab nyiaj? Puas yog koj tsis yog Yudas Ikhali-au tus tub? Cov khoom fij rau Kuv, Yehauvas, yog kom cov pov thawj zoo siab. Koj puas yog ib tug pov thawj? Koj yuav muaj peev xwm noj Kuv cov khoom fij yam kaj siab lug, thiab haj tseem muab cov khoom ntawd tso rau saum lub rooj; koj tsis muaj nuj nqis kiag li! Koj yog tus tsis muaj nuj nqis uas phem tshaj plaws! Kuv cov hluav taws, cov hluav taws ntawm Yehauvas, yuav hlawv kom koj ciaj ncaig!

Xaiv tawm los ntawm “Thaum Cov Nplooj Ntoos Zeeg Rov Qab Los rau Hauv Lawv Cov Cag Lawm, Koj Yuav Khuv Xim Txhua Yam Kev Phem Uas Koj Tau Ua Lawm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kuv tau ua hauj lwm thiab hais li no rau nej, Kuv tau siv lub zog thiab kev rau siab ntau heev, tab sis thaum twg yog thaum uas nej tau mloog tej Kuv ua twb zoo hais rau nej no? Nej tau nyo hau rau Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus no qhov twg? Vim li cas nej ua li no rau Kuv? Vim li cas txhua yam nej hais thiab ua pheej yuav thab kom Kuv chim xwb? Vim li cas nej lub siab yuav tawv ua luaj li? Kuv puas tau ntaus nej ntog ib zaug li mas? Vim li cas nej pheej tsis ua dab tsi li tsuas yog ua kom Kuv tu siab thiab ntxhov siab xwb mas? Puas yog nej tab tom tos hnub npau taws ntawm Kuv, Yehauvas, los rau nej? Puas yog nej tab tom tos kom Kuv xa txoj kev chim uas nej qhov kev tsis mloog lus pheej thab kom tshwm tuaj ntawd? Txhua yam Kuv ua ntawd tsis yog ua rau nej lod? Tab sis nej ib txwm ua li no rau Kuv, Yehauvas, hauv txoj kev no: nyiag Kuv tej kev theej txhoj, nqa tej khoom fij ntawm Kuv lub thaj mus tsev mus rau hma lub qhov mus pub cov me nyuam hma thiab cov me nyuam hma ntawm cov me nyuam hma; tib neeg sib ntaus sib tua, sib ntsuas zog nrog txoj kev chim qhov muag dub nciab thiab ntaj thiab hmuv, muab tej lus ntawm Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, cuam sis mus rau hauv qhov viv kom qias neeg npaum li quav. Nej txoj kev tsim npuab siab nyob qhov twg? Nej txoj kev ua neeg tau rais mus ua kev ua tsiaj lawm! Nej lub siab tau rais mus ua pob zeb ntev los lawm. Nej puas paub hais tias lub sij hawm thaum Kuv hnub ntawm txoj kev npau taws los txog ces yuav yog lub sij hawm uas Kuv txiav txim rau tej kev phem uas nej ua rau Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, hnub no? Nej xav hais tias dag Kuv li no, muab Kuv tej lus cuam sis mus rau hauv av nkos thiab tsis mloog tej lus ntawd li—nej xav hais tias ua li no ntawm Kuv nrab qaum ces yuav ua rau nej muaj cuab kav khiav dim Kuv qhov kev ntsia ntsoov yam npau taws heev lod? Nej puas paub hais tias Kuv, Yehauvas, ob lub qhov muag twb ntsia pom nej tag lawm, thaum nej nyiag Kuv tej kev theej txhoj thiab ntshaw tej uas Kuv muaj ntawd lod? Nej tsis paub hais tias thaum nej nyiag Kuv tej kev theej txhoj ntawd, nej ua li ntawd ntawm lub thaj uas tej kev theej txhoj ntawd raug muab coj los fij no lod? Ua cas nej ho ntseeg hais tias nej ntse txaus los dag Kuv li no mas? Yuav ua cas Kuv txoj kev npau taws thiaj yuav tawm ntawm nej tej kev txhaum loj nkawg nkaus no mus tau? Yuav ua cas Kuv txoj kev chim npau to no thiaj li yuav hla dhau nej tej kev ua phem mas? Qhov phem nej ua hnub no tsis qhib ib txoj kev tawm rau nej, tab sis tsuas teem khaws tseg txoj kev rau txim rau nej qhov tag kis xwb; nws thab txoj kev rau txim los ntawm Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, rau nej xwb. Nej tej kev ua phem thiab tej lus phem yuav ua cas khiav dim ntawm Kuv txoj kev rau txim mas? Nej tej lus thov yuav ua cas mus txog Kuv pob ntseg mas? Kuv yuav ua cas qhib tau ib txoj kev tawm rau nej txoj kev tsis ncaj ncees mas? Kuv yuav ua cas tso tseg tau nej tej kev ua phem hauv txoj kev tawv ncauj rau Kuv mas? Ua li cas Kuv thiaj yuav tsis hlais nej tus nplaig uas muaj toj taug npaum nkaus li nab tus mas? Nej tsis hu Kuv rau nej qhov kev ncaj ncees, tab sis mas pheej ho teem tseg Kuv tej kev npau taws uas yog qhov tau los ntawm nej txoj kev tsis ncaj ncees xwb. Yuav ua cas Kuv thiaj yuav zam txim rau nej tau mas? Nyob ntawm ob lub qhov muag ntawm Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, ces nej tej lus thiab tej kev ua ces qias neeg kawg nkaus li. Ob lub qhov muag ntawm Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, pom nej tej kev tsis ncaj ncees li ib qho kev rau txim uas txo kom yau. Ua cas Kuv txoj kev rau txim thiab txiav txim yam ncaj ncees thiaj li tawm ntawm nej mus tau mas?

Xaiv tawm los ntawm “Tsis Muaj Leej Twg uas Muaj Cev Nqaij Daim Tawv Yuav Khiav Dim Tau Hnub ntawm Txoj Kev Npau Taws” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Xav rov qab mus rau yav tag: Thaum twg Kuv qhov muag ntsia thiaj chim ua luaj, thiab Kuv lub suab thiaj li nyaum ua luaj rau nej? Thaum twg Kuv thiaj tau phua plaub hau rau nej? Thaum twg Kuv thiaj cem nej yam tsis muaj laj thawj li? Thaum twg Kuv thiaj li cem nej rau nej lub ntsej muag kiag? Nws tsis yog vim Kuv tes hauj lwm es Kuv thiaj hu Kuv Txiv kom muab nej tshem tawm ntawm txhua qhov kev raug ntxias lod? Vim li cas nej ho ua li no rau Kuv? Kuv puas tau siv Kuv lub hwj chim los ntaus nej lub cev nqaij tawv ntog kiag ib zaug li mas? Vim li cas nej ho them rov qab rau Kuv li no? Tom qab uas tshuab pa kub thiab pa txias tuaj rau Kuv tag lawm nej yeej tsis kub tsis txias li, thiab ces nej tseem sim ntxias Kuv thiab zais tej ub tej no tawm ntawm Kuv, thiab nej tej qhov ncauj mas muaj tej qaub ncaug ntawm txoj kev tsis ncaj ncees puv npo xwb. Nej xav hais tias nej tus nplaig yuav ntxias dag tau Kuv tus Ntsujplig lod? Nej xav hais tias nej tus nplaig yuav khiav dim Kuv txoj kev npau taws lod? Nej xav hais tias nej tus nplaig yuav txiav txim tau rau tej kev ua ntawm Kuv, Yehauvas, raws li qhov nws nyiam lod? Kuv puas yog tus Vajtswv uas tib neeg txiav txim rau mas? Kuv puas yuav cia ib tug me nyuam kas me me los thuam Kuv li ntawd? Kuv yuav ua cas muab tej tub ntawm txoj kev tsis mloog lus coj los tso rau nrog Kuv tej koob hmoov mus tag ib txhis mas? Nej tej lus thiab tej kev ua ces twb tau rhuav thiab teem txim rau nej ntev los lawm. Thaum rub lub ntuj kom dav thiab tsim txhua yam, Kuv tsis pub ib tug twg uas raug tsim tawm los ntawd los koom raws li lawv siab nyiam, Kuv haj yam tsis pub ib yam dab tsi los cuam tshuam Kuv tes hauj lwm thiab Kuv txoj kev cawm tib neeg raws li nws siab nyiam. Kuv tsis zam ib tug neeg twg los sis ib yam dab tsi li; Kuv yuav ua cas tseg cov uas siab phem thiab lim hiam rau Kuv mas? Kuv yuav ua cas zam txim tau rau cov uas tawm tsam Kuv tej lus? Kuv yuav ua cas zam cov uas tsis mloog Kuv hais mas? Ua tib neeg txoj hmoo tsis nyob hauv Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, ob txhais tes thiab lod? Ua cas Kuv thiaj li yuav xam hais tias koj txoj kev tsis ncaj ncees thiab kev tsis mloog lus ntawd dawb huv no mas? Ua cas koj tej kev txhaum thiaj li dub tsuas Kuv qhov kev dawb huv mas? Kuv tsis raug dub tsuas los ntawm tej yam tsis dawb huv ntawm cov tsis ncaj ncees, los sis Kuv tsis txaus siab txais tej khoom fij ntawm cov tsis ncaj ncees. Yog koj ua siab ncaj rau Kuv, Yehauvas, ua cas koj thiaj li muab tej khoom theej txhoj ntawm Kuv lub thaj nqa mus rau koj mas? Koj puas siv tau koj tus nplaig muaj toj taug los saib tsis taus Kuv lub npe dawb huv mas? Koj puas yuav tawm tsam Kuv tej lus tau li no mas? Koj puas siv tau Kuv lub yeeb koob thiab lub npe dawb huv ua ib qho cuab yeej mus tiam Ntxwgnyoog, tus phem mas? Kuv txoj sia mas muab rau cov dawb huv siv xwb. Ua cas Kuv thiaj yuav cia koj muab Kuv txoj sia coj los ua si raws li qhov koj ntshaw, thiab siv nws los ua ib qho cuab yeej los sib tawm tsam rau ntawm nej tus kheej mas? Ua cas nej yuav tsis muaj siab ntsws li, thiab tsis muaj txoj kev zoo li, nyob rau hauv qhov nej ua rau Kuv li mas? Nej tsis paub hais tias Kuv twb sau nej tej kev ua phem rau hauv tej lus ntawm txoj sia lawm lod? Nej yuav ua cas khiav dim hnub ntawm txoj kev npau taws thaum Kuv rau txim rau Iyiv? Ua cas Kuv thiaj yuav cia nej tawm tsam Kuv thiab tawv Kuv zoo li no, ib zaug tas los ib zaug ntxiv li mas? Kuv ua twb zoo hais rau nej, thaum hnub ntawd los txog, nej txoj kev rau txim yuav haj yam thev tsis taus tshaj qhov ntawm Iyiv! Nej yuav khiav dim Kuv hnub ntawm txoj kev npau taws li cas mas?

Xaiv tawm los ntawm “Tsis Muaj Leej Twg uas Muaj Cev Nqaij Daim Tawv Yuav Khiav Dim Tau Hnub ntawm Txoj Kev Npau Taws” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 1. Kev ua zoo yog dab tsi thiab tej ntawd ho tshwm sim tuaj tau li cas

Ntxiv Mus: 3. Vim li cas Vajtswv ho cheem tsum kom tib neeg npaj tej kev ua zoo kom txaus

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No