3. Vim li cas Vajtswv ho cheem tsum kom tib neeg npaj tej kev ua zoo kom txaus

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Tam sim no yog sij hawm uas Kuv yuav txiav txim qhov kawg rau txhua tus neeg lawm, tsis yog theem uas Kuv pib cob qhia tib neeg. Kuv sau tseg rau hauv Kuv phau ntawv teev tseg, ib tug zuj zus, tej lus thiab tej kev ua ntawm txhua tus neeg, txoj kev uas lawv ua raws li Kuv, lawv tej yam ntxwv nruab thiab, thiab qhov uas lawv tau hais tias lawv yog cov neeg zoo li cas. Nyob rau qhov no, tsis hais lawv yog hom neeg twg los xij, yeej tsis muaj leej twg yuav khiav dim Kuv txhais tes, thiab tag nrho sawv daws yuav tau nrog lawv hom uas Kuv tau tsim tsa ntawd nyob ua ke. Kuv txiav txim siab rau txoj hau kev kawg ntawm ib tug neeg twg mas tsis yog txiav txim raws li lub hnub nyoog, leej twg ua ntej leej twg ua qab, txom nyem npaum li cas, thiab qhov tsawg tshaj mas, seb lawv ua kom lawv txaus hlub npaum li cas, tab sis tsuas txiav txim raws li qhov uas seb lawv puas muaj qhov tseeb xwb. Tsis muaj lwm qhov kev xaiv li tab sis tsuas yog tib qho no nkaus xwb. Nej yuav tsum paub tias cov uas tsis ua raws li Vajtswv txoj kev xav ces kuj yuav raug rau txim tib si thiab. Qhov no yog ib qho tseeb uas hloov tsis tau li. Yog li ntawd, cov uas raug rau txim ntawd mas kuj yog raug rau txim raws Vajtswv txoj kev ncaj ncees thiab ua ib qho kev pauj kev chim siab rau lawv tej kev ua phem thiab. Kuv yeej tsis tau hloov ib yam dab tsi ntawm Kuv qhov kev npaj ntawd txij puag thaum pib kiag los. Nws tsuas yog hais tias, raws li qhov tib neeg xav mas, cov uas Kuv hais Kuv tej lus rau mas tsuas muaj tsawg zuj zus xwb, cov uas Kuv yeej pom zoo rau los kuj zoo tib yam nkaus li thiab. Txawm li cas los xij, Kuv yeej tuav rawv Kuv qhov kev npaj uas yeej tsis tau hloov hlo li; tsuas yog tias, tib neeg txoj kev ntseeg thiab txoj kev hlub thiaj yog qhov uas hloov tas li, nqig zuj zus, txog rau qhov uas cia li ua tau rau txhua tus neeg khiav tawm ntawm qhov uas nyiam Kuv cuag dev co tw ntawd mus rau qhov uas tsis quav ntsej Kuv thiab tseem ntiab Kuv tawm tib si. Kuv tus yam ntxwv rau nej mas yuav tsis yog kub los txias, kom txog thaum uas Kuv tau muaj qhov dhuav thiab ntxub, thiab thaum kawg muab teem txim kiag. Txawm li cas los xij, nyob rau hnub uas nej raug rau txim ntawd, Kuv yeej tseem yuav pom nej, tab sis nej yuav tsis muaj peev xwm pom tau Kuv lawm. Vim nej lub neej nrog nej ntawd twb yog ib qho dhuav Kuv heev lawm, yog li ntawd, tsis tas hais li, Kuv tau xaiv yuav mus nyob ib qho chaw tshiab, qhov zoo dua los mus zam nej tej lus ntxub ntxaug thiab txav kom deb nej tej kev coj kev ua uas qias neeg tshaj plaws ntawd, kom nej yuav dag tsis tau Kuv ntxiv lawm los yog lam ua txuj ua zoo rau Kuv kom xws kev xws cai xwb. Ua ntej Kuv yuav ncaim nej mus, Kuv yuav tsum tau qhia kom nej tseg tsis txhob ua tej yam uas tsis muaj raws li qhov tseeb. Tab sis, nej yuav tsum ua yam kom sawv daws nyiam, yam uas coj txiaj ntsim los rau sawv daws, thiab yam uas muaj txiaj ntsim rau nej txoj hau kev kawg, tsis li ntawd ces tus uas yuav txom nyem ntsib kev puasntsoog ces yeej yog nej tus kheej kiag ntag.

Xaiv tawm los ntawm “Npaj Txoj Kev Ua Zoo Kom Txaus Nkaus rau Koj Txoj Hau Kev Kawg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kuv txoj kev hlub tshua yog nthuav tawm rau cov uas hlub Kuv thiab tsis lees lawv tus kheej. Qhov kev rau txim rau cov neeg lim hiam, rau tib lub sij hawm ntawd, ces yog kiag qhov pov thawj ntawm Kuv tus moj yam uas ncaj ncees thiab, tseem muaj ntxiv, cov lus tim khawv rau Kuv qhov kev npau taws. Thaum kev puas ntsoog los, cov uas tawm tsam Kuv yuav quaj kua muag ntws thaum uas lawv ntsib kev tshaib nqhis thiab tej mob phem. Cov uas tau ua txhua yam kev lim hiam, tab sis kuj tau ua raws li Kuv los tau ntau xyoo, los yeej yuav khiav tsis dim qhov uas yuav tau them lawv tej kev txhaum; lawv tib si, yuav raug thawb mus rau hauv kev puas ntsoog, zoo li tej yam uas yeej tsis tshua tau pom los tau ntau lab xyoo lawm, thiab lawv yuav tau ua neej nyob nrog txoj kev ceeb thiab kev ntshai. Thiab cov uas ua raws li Kuv uas tau muaj lub siab ncaj rau Kuv yuav zoo siab thiab qhuas Kuv lub zog nchav. Lawv yuav tau txais kev txaus siab yam piav tsis tag kiag li thiab ua neej nrog txoj kev zoo siab tshaj plaws uas Kuv yeej tsis tau muab rau tib neeg dhau los li. Vim Kuv saib tib neeg txoj kev ua zoo muaj nuj nqis thiab ntxub lawv txoj kev ua phem. Txij puag thaum Kuv pib coj tib neeg los, Kuv yeej cia siab ntsoov tias yuav tau ib pab neeg uas muaj lub siab zoo ib yam nkaus li Kuv. Cov uas tsis muaj lub siab zoo ib yam nkaus li Kuv, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, Kuv yeej yuav tsis nov qab li; Kuv yeej ib txwm tsis nyiam lawv nyob rau hauv Kuv lub siab kiag li, tos ntsoov lub cib fim uas yuav rov pauj kev chim rau lawv, uas Kuv yeej yuav zoo siab hlo pom. Tam sim no Kuv hnub twb los txog lawm, thiab Kuv yuav tsis tos ntxiv lawm!

Kuv tes hauj lwm kawg mas tsis yog yuav rau txim rau tib neeg xwb, tab sis kuj yog yuav npaj txoj hau kev kawg rau tib neeg thiab. Dhau ntawd mus, nws kuj yog yuav ua kom tag nrho txhua tus neeg lees paub txog Kuv txoj kev coj thiab kev ua. Kuv xav kom ib tug zuj zus thiab txhua tus neeg los pom hais tias tag nrho tej uas Kuv tau ua lawm ntawd yeej yog lawm, thiab tias tag nrho tej uas Kuv tau ua ntawd mas yog kev nthuav tawm ntawm Kuv tus moj yam. Nws tsis yog qhov tib neeg ua, haj yam tsis yog nws cia li tshwm sim nws xwb, uas tsim tau tib neeg, tab sis Kuv, tus uas pub zaub mov rau txhua yam muaj sia uas raug tsim tawm los ntawd noj. Yog tsis muaj Kuv, ces tib neeg tsuas yuav liam sim mus thiab ntsib kev puas tsuaj xwb. Yuav tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav pom lub hnub thiab lub hli uas zoo nkauj tshaj, los sis lub ntiaj teb uas ntsuab xiab no ntxiv dua lawm; tib neeg tsuas muaj yuav ntsib kev tsaus ntuj txias zias thiab lub kwj ha qhuav qhawv rau tej duab ntxoo ntawm kev tuag nkaus xwb. Kuv yog tib neeg tib txoj kev cawm dim nkaus xwb. Kuv yog tib neeg tib qho kev cia siab nkaus xwb thiab, qhov tshaj ntawd, Kuv yog Nws tus uas txhua tus tib neeg txoj sia cog kiag rau. Yog tsis muaj Kuv, tib neeg ces yuav cia li nres tag nrho. Yog tsis muaj Kuv, tib neeg ces yuav cia li raug kev puas tsuaj loj thiab raug txhua tus dab muab tsuj kiag rau qab xib taws, txawm npaum li ntawd los yeej tsis muaj leej twg quav ntsej txog Kuv li. Kuv tau ua tes hauj lwm uas tsis muaj leej twg ua tau, thiab tsuas vam hais tias tib neeg yuav ua tej yam zoo los them rov qab rau Kuv xwb. Txawm hais tias muaj ob peb tug muaj cuab kav them taus rov qab rau Kuv, los Kuv yeej tseem yuav muab Kuv txoj kev taug los rau tib neeg lub ntiaj teb xaus cia thiab pib kauj ruam tom ntej mus ntawm Kuv tes hauj lwm uas qhib nthuav tawm, vim qhov uas Kuv maj nroos mus rau thiab mus mus los los hauv tib neeg tau npaum no lub xyoo yeej tawg paj txi txiv lawm, thiab Kuv txaus siab heev. Qhov Kuv mob siab txog mas tsis yog qhov tias neeg coob npaum li cas, tab sis yog lawv tej kev ua zoo xwb. Txawm li cas los xij, Kuv vam tias nej yuav npaj tau tej kev ua zoo txaus rau nej txoj hau kev kawg. Ces Kuv yeej txaus siab lawm; tsis li ntawd ces, nej yeej tsis muaj leej twg yuav khiav dim qhov kev puas ntsoog uas yuav tshwm sim rau nej li. Qhov kev puas ntsoog ntawd yog pib tshwm sim los ntawm Kuv los thiab tseeb tiag Kuv yog tus coj los kiag ntag. Yog nej tsis muaj cuab kav yuav ua kom Kuv pom tias nej yeej zoo, ces nej yuav khiav tsis dim qhov kev puas ntsoog ntawd kiag li. Nyob rau thaum muaj txoj kev txom nyem loj ntawd, qhov nej ua thiab nej tej kev coj kev xav ntawd xwb mas yuav tsis tau xam tias zoo tag nrho, rau qhov hais tias nej txoj kev ntseeg thiab txoj kev hlub ntawd tsuas yog ntiav ntiav xwb, thiab nej tsuas yog ua kom pom tau tias nej yog ib tug neeg txaj txaj muag los sis ib tug neeg heev heev xwb. Hais txog qhov no, Kuv tsuas yuav txiav txim rau qhov zoo thiab phem xwb. Qhov Kuv pheej txhawj xeeb ntxiv mus tas zog li ces yog qhov nej ua thiab qhov nej nthuav tawm kom pom nej tus kheej zoo li cas, uas yog qhov uas Kuv yuav siv los txiav txim qhov kawg rau nej. Txawm li cas los xij, Kuv yuav tsum tau hais kom qhov no meej: Rau cov uas yeej tsis muaj lub siab ncaj ib qho me me rau Kuv rau lub sij hawm muaj kev txom nyem loj no hlo li, Kuv yuav tsis ua siab hlub tshua ntxiv lawm, rau qhov Kuv txoj kev hlub tshua no tsuas rub tau ntev npaum li no xwb. Ntxiv ntawd mus, Kuv yeej tsis muaj kev nyiam ib qho hlo li rau cov uas tau ntxeev siab ib zaug rau Kuv lawm, Kuv haj yam tsis nyiam ua ke nrog cov uas tau muab lawv cov phooj ywg txoj kev ntshaw muag tawm. Qhov no yog Kuv tus moj yam, tsis hais tus neeg ntawd yuav yog leej twg los xij. Kuv yuav tsum tau qhia qhov no rau nej: Tus uas tau tsoo Kuv lub siab kom tawg lawm ces yuav tsis tau txais kev zam ntxim los ntawm Kuv ua zaum thib ob lawm, thiab tus uas tau ua siab ncaj rau Kuv ces yuav tau nyob hauv Kuv lub siab mus ib txhis.

Xaiv tawm los ntawm “Npaj Txoj Kev Ua Zoo Kom Txaus Nkaus rau Koj Txoj Hau Kev Kawg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Hauv Kuv lub siab, Kuv tsis xav ua kom ib lub siab uas zoo twg thiab xav tau qhov nce mus mob, thiab tseem tsawg dua qhov uas Kuv xav txo lub zog ntawm txhua tus uas rau siab ua nws lub luag hauj lwm. Txawm li cas los xij, Kuv yuav tsum ceeb toom rau nej txhua tus txog nej cov kev tu ncua thiab txog tus ntsuj plig qias neeg uas nyob hauv qhov chaw so uas tob tshaj plaws hauv nej lub siab. Kuv ua li ntawd vam tias nej yuav muaj peev xwm muab nej lub siab tseeb los fim tim ntsej tim muag rau Kuv cov lus, vim qhov Kuv ntxub tshaj plaws yog tib neeg txoj kev dag Kuv. Kuv tsuas cia siab tias, nyob rau theem kawg ntawm Kuv txoj hauj lwm, nej yuav muaj peev xwm muab nej txoj kev ua tau zoo tshaj plaws, thiab tias nej yuav fij nej tus kheej kawg siab kawg ntsws, tsis yog ib nrab ntawm lub siab lawm xwb. Tseeb tiag, Kuv los kuj cia siab tias nej txhua tus tuaj yeem muaj lub hom phiaj zoo. Txawm li cas los xij, Kuv tseem muaj Kuv txoj kev cheem tsum kom ua, uas yog rau nej los ua qhov kev txiav txim siab kom zoo tshaj plaws los fij rau Kuv nej tus kheej thiab kev mob siab rau zaum kawg. Yog tias qee tus neeg tsis muaj ib qho kev mob siab ntawd tiag tiag li, ces nws yog ib yam khoom tseem ceeb rau Ntxwgnyoog, thiab Kuv yuav tsis cia nws nyob kom tau siv nws tiam sis yuav xa nws mus tsev kom nws niam nws txiv mam li saib xyuas nws. Kuv txoj hauj lwm yog ib txoj kev pab cuam uas zoo kaug nkaus rau nej; yam uas Kuv cia siab xav tau los ntawm nej yog lub siab uas ncaj ncees thiab xav nce mus, tiam sis txog tav no los Kuv ob txhais tes tseem qhuav qhawv xwb. Sim xav seb: Yog tias muaj ib hnub Kuv tseem ntxhov siab ntsuav, dhau ntawm qhov uas cov lus los qhia tau lawm, Kuv tus yeeb yam coj rau nej yuav zoo li cas? Kuv puas yuav ua phooj ywg zoo tshaj rau nej li uas Kuv ua tam sim no lawm? Kuv lub siab puas yuav nyob ntsiag to li tam sim no lawm? Nej puas nkag siab txog txoj kev xav ntawm ib tug neeg, uas tau mob siab mus rau tom daim teb, uas tsis tau sau ib lub nplej li? Nej puas nkag siab tias ib tug neeg lub siab tau raug mob ntau npaum li cas thaum nws tau tiv thaiv ib nthwv cua tshuab loj loj? Nej puas tuaj yeem saj tau qhov kev iab iab ntawm ib tug neeg, uas ib zaug tau muaj kev cia siab tshaj plaws, tus uas tau cais tawm ntawm sab kev phem lawm? Nej puas tau pom txoj kev chim siab tawm los ntawm ib tug neeg uas npau taws heev? Nej puas tuaj yeem paub txog txoj kev mob siab rau kev ua pauj ntawm ib tug neeg uas raug saib ib yam li kev yeeb ncuab thiab kev dag ntxias? Yog tias nej nkag siab txog txoj kev xav hauv lub hlwb ntawm cov tib neeg no, ces Kuv xav tias nws tsis yog ib qho nyuaj rau nej los xav txog tus cwj pwm uas Vajtswv yuav muaj thaum txog Nws lub sij hawm ua pauj! Thaum kawg, Kuv cia siab tias nej txhua tus yuav mob siab siv zog rau nej tus kheej lub hom phiaj, txawm hais tias nej tsis tau siv txoj kev dag ntxias hauv nej lub zog, tsis li ntawd ces Kuv yuav poob siab rau nej hauv Kuv lub siab mus txuas ntxiv. Thiab txoj kev poob siab zoo li no yuav coj mus rau dab tsi? Nej tsis dag nej tus kheej lod? Cov uas coj kev xav rau lawv lub hom phiaj txawm li ntawd los ua rau nws puas tsuaj kom cov tib neeg tsawg kawg nkaus thiaj li muaj peev xwm raug cawm dim. Txawm hais tias nws tau npau taws thiab chim siab los, leej twg yuav hlub tus neeg zoo li no? Hauv qhov xaus, Kuv tseem xav kom nej muaj lub hom phiaj uas tsim nyog thiab zoo, thiab, tshaj ntawd ntxiv, Kuv cia siab tias tsis muaj nej leej twg yuav poob mus rau txoj kev puas tsuaj.

Xaiv tawm los ntawm “Ntawm Lub Hom Phiaj” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 2. Kev ua phem yog dab tsi thiab tej ntawd ho tshwm sim tuaj tau li cas

Ntxiv Mus: 1. Kev xyaum ua raws qhov tseeb yog dab tsi

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No