3. Yeej tsis muaj ib tug tub txib qaum ntuj twg uas yuav hu tau ua Vajtswv li, vim lawv yeej tsis muaj hnub tsim tau lub ntuj, lub ntiaj teb, thiab txhua yam li

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Suav txij thaum Nws tau pib txoj kev tsim tag nrho txhua tsav txhua yam los, Vajtswv lub hwj chim tau pib raug nthuav tawm thiab qhia tshwm, vim Vajtswv tau siv cov lus los tsim tag nrho txhua yam. Txawm tias Nws tau tsim lawv zoo li cas los xij, txawm tias yuav yog yeeb yim li cas Nws thiaj tau tsim lawv los xij, tag nrho txhua yam tau tshwm sim los thiab tau sawv khov kho los thiab muaj nyob vim ntawm Vajtswv cov lus; qhov no yog tus Tswv Tsim tib txoj kev muaj cai nkaus xwb. Thaum lub sij hawm ua ntej tib neeg ntiaj teb tau tshwm sim los rau hauv lub ntiaj teb, tus Tswv Tsim tau siv Nws lub hwj chim thiab txoj kev muaj cai los tsim tag nrho txhua yam rau tib neeg ntiaj teb, thiab tau siv Nws tej tswv yim tshwj xeeb los npaj lub chaw ib puag ncig kom tsim nyog rau kev ua neej nyob rau tib neeg ntiaj teb. Kom tag nrho txhua yam Nws tau ua yog npaj rau tib neeg ntiaj teb, cov uas yuav tau txais Nws txoj kev ua pa sai sai no. Qhov no hais tau tias, thaum lub sij hawm ua ntej tib neeg ntiaj teb yuav raug tsim, Vajtswv txoj kev muaj cai yeej tau qhia tshwm rau tag nrho txhua yam muaj sia uas txawv ntawm tib neeg lawm, yam uas zoo thiab loj npaum nkaus li lub ntuj, muaj qhov kaj, muaj tej dej hiav txwv, thiab daim av, thiab muaj tej tsiaj uas me tshaj plaws thiab tej noog, nrog rau muaj txhua yam kab thiab tej yam muaj sia me me, suav nrog rau ntau hom kab mob uas saib tsis pom los ntawm qhov muag. Tus Tswv Tsim tau muab txoj sia rau txhua yam los ntawm cov lus, txhua yam tau tsim noob neej ntau zuj zus vim los ntawm tus Tswv Tsim cov lus, thiab txhua yam nyob rau hauv qab tus Tswv Tsim lub hwj chim kav vim ntawm Nws cov lus. Txawm tias lawv tsis tau txais tus Tswv Tsim txoj kev ua pa los xij, lawv tseem tau qhia tshwm txog kev muaj txoj sia nyob tau lom zem xauv npo raws li tus Tswv tsim tau muab rau lawv raws li lawv lub cev yeeb yam thiab lub khauj khaum sib txawv; txawm tias lawv tsis tau txais rab peev xwm kom hais tau lus ib yam li tus Tswv Tsim tau muab rau tib neeg ntiaj teb los xij, lawv txhua tus yeej tau txais ib txoj hau kev sib qhia tshwm ntawm lawv lub neej uas tus Tswv Tsim tau muab rau lawv lawm, thiab lawv thiaj li muaj hom lus txawv ntawm tib neeg ntiaj teb hom lawm. Tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai tsis yog tsuas muab txoj sia tseem ceeb rau tej khoom uas saib zoo li nyob ruaj khov xwb, kom lawv thiaj tsis ploj mus li, tab sis Nws kuj kom txhua yam tsim noob neej thiab huaj vam zuj zus tuaj, kom lawv thiaj li tsis paub tu noob, thiab kom thiaj li tsuas muaj txheej tas txheej tuaj xwb, lawv yuav theej cov cai thiab cov hauv paus ntsiab lus ntawm txoj kev nyob dim txuas mus ntxiv raws li tus Tswv Tsim tau muab rau lawv lawm. Lub tswv yim kev coj ua ntawm Tus Tswv Tsim siv Nws txoj kev muaj cai tsis raws li qhov kev xam pom dav los sis xam pom loj, thiab tsis txwv txiav rau ib yam dab tsi; Nws muaj peev xwm txib lub qab ntuj khwb thiab tuav lub hwj chim kav tag nrho txoj sia thiab txoj kev tuag ntawm tag nrho txhua yam, thiab, tshaj qhov no lawm, Nws muaj peev xwm tswj kav tag nrho txhua yam kom lawv tiam Nws; Nws tuaj yeem ua txoj dej num tswj tag nrho tej roob, tej dej ntws, thiab tej pas dej, thiab txoj kev cai tswj kav tag nrho txhua yam rau hauv lawv, thiab, tshaj qhov ntawd, Nws muaj peev xwm npaj yam uas txhua yam xav tau. Qhov no yog kev qhia tshwm txog qhov tshwj xeeb ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai rau hauv tag nrho txhua yam tshaj tib neeg ntiaj teb. Qhov kev qhia tshwm no tsis yog yuav kav mus tag ib sim neej xwb; nws yeej tsis paub kawg li, los sis tsis paub so li, thiab nws tsis muaj peev xwm hloov pauv tau los sis raug ua kom puas tsuaj los ntawm txhua tus tib neeg los sis ib yam dab tsi li, los sis txhua tus neeg tib neeg los sis ib yam dab tsi yeej tsis tuaj yeem muab tej yam tso ntxiv rau los sis muab txo kom tsawg—vim yeej tsis muaj ib yam dab tsi yuav los hloov txauv tau tus Tswv Tsim lub cev yeeb yam, thiab, yog li, thiaj tsis muaj ib yam muaj sia twg tuaj yeem los hloov txauv tau tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai; txhua yam uas tsis raug tsim los los yeej tsis tuaj yeem ua kom tau. Piv txwm li Vajtswv cov neeg xa xov thiab cov tub txib saum ntuj. Lawv tsis muaj Vajtswv lub hwj chim, haj yam tsis muaj tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai li, thiab qhov kev muaj qab hau tias vim li cas lawv thiaj tsis muaj Vajtswv lub hwj chim thiab txoj kev muaj cai ntawd yog vim hais tias lawv tsis muaj tus Tswv Tsim lub ntsiab tseem ceeb. Yam uas tsis raug tsim los, xws li Vajtswv cov neeg xa xov thiab cov tub txib saum ntuj, txawm tias lawv tuaj yeem ua qee yam sawv cev tam rau Vajtswv los xij, los yeej tsis muaj peev xwm sawv cev tam rau Vajtswv tau. Txawm tias lawv muaj qee lub hwj chim uas tib neeg tsis muaj los xij, lawv tsis muaj Vajtswv txoj kev muaj cai, lawv tsis muaj Vajtswv txoj kev muaj cai los tsim tag nrho txhua yam, los txib tau tag nrho txhua yam, thiab tuav lub hwj chim kav tag nrho txhua ym. Yog li, yeej tsis muaj ib yam uas tsis raug tsim los yuav muaj peev xwm hloov txauv tau Vajtswv qhov tsuas muaj tib tug xwb, thiab, zoo ib yam nkaus li no, yeej tsis muaj ib yam uas tsis raug tsim los yuav muaj peev xwm hloov txauv tau Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim. Hauv phau Vajluskub, koj puas tau nyeem ib nqe lus twg uas hais txog Vajtswv tus neeg xa xov tau tsim tag nrho txhua yam? Vim li cas Vajtswv tsis xa Nws cov neeg xa xov los sis cov tub txib saum ntuj los tsim tag nrho txhua yam? Nws yeeb vim hais tias lawv tsis muaj Vajtswv txoj kev muaj cai, thiab yog li lawv thiaj tsis muaj rab peev xwm los siv Vajtswv txoj kev muaj cai tau. Tsuas zoo ib yam nkaus li tag nrho txhua yam muaj sia xwb, lawv txhua tus nyob rau hauv qab tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, thiab nyob hauv qab tus Tswm Tsim txoj kev muaj cai, thiab tib yam nkaus li no, tus Tswv Tsim kuj yog lawv tus Vajtswv thiab lawv Tus Uas Muaj Hwj Chim Kav. Nyob rau ntawm txhua yam thiab txhua tus ntawm lawv—txawm tias lawv yuav yog neeg nyob rau theem siab los sis theem qis li cas los xij, lawv yuav muaj hwj chim loj thiab me li cas los xij—nws tsis muaj ib tug twg yuav tshaj tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai li, thiab yog li nyob rau ntawm lawv ces, thiaj li tsis muaj qhov uas yuav tuaj yeem los hloov txauv tau tus Tswv Tsim lub cev yeeb yam li. Lawv yeej tsis raug hu tias Vajtswv, thiab yeej tsis muaj peev xwm rais los ua tau tus Tswv Tsim. Tej no yog qhov muaj tseeb thiab muaj tiag uas hloov pauv tsis tau.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vim cov tub txib qaum ntuj tsis muaj zog thiab tsis muaj peev xwm los hais txog li, ces lawv thiaj li tau khav theeb tuaj thaum uas lawv tau txais lub hwj chim. Qhov no mas muaj tseeb tiag rau tus thawj tub txib qaum ntuj, tus uas tau lub meej mom siab dua lwm cov tub txib qaum ntuj. Ib tug vajntxwv nyob rau ntawm cov tub txib qaum ntuj, nws coj ntau coob tus ntawm lawv, thiab nyob hauv qab Yehauvas xwb, nws lub hwj chim muaj ntau tshaj lwm tus tub txib qaum ntuj. Nws xav ua yam no thiab yam tod, thiab los coj cov tub txib qaum ntuj nqis mus nrog tib neeg mus kav lub ntiaj teb. Vajtswv hais tias Nws yog Tus uas tswj tag nrho lub qab ntuj khwb; tab sis tus thawj tub txib qaum ntuj hais tias nws yog tus tswj tag nrho lub qab ntuj khwb—txij li ntawd mus, ces tus thawj tub txib qaum ntuj thiaj ntxeev siab rau Vajtswv. Vajtswv tau tsim dua ib lub ntiaj teb nyob rau saum ntuj ceeb tsheej, thiab tus thawj tub txib qaum ntuj xav kav lub ntiaj teb no thiab kuj xav nqis los rau tib neeg lub teb chaws thiab. Vajtswv puas yuav cia tau nws ua li mas? Yog li ntawd, Nws thiaj li ntaus tus thawj tub txib qaum ntuj thiab muab nws cuam kiag los rau hauv nruab ntug. Txij thaum nws tau muab tib neeg ua qias vuab tsuab los, ces Vajtswv yeej tau ua rog nrog tus thawj tub txib qaum ntuj es kom cawm tau lawv; Nws tau siv rau txhiab xyoo no los tua kom yeej nws. …

Nws yog qhov ib-kauj-ruam zuj zus no, tes hauj lwm tiag uas pheej hom ua rau Vajtswv hnyav siab rau qhov kev tu siab rau noob neej, ces Nws ntsug rog nrog Ntxwgnyoog ntev txog rau txhiab xyoo, thiab Vajtswv hais tias, “Kuv yuav tsis tsim noob neej ntxiv lawm, los sis Kuv yuav tsis muab hwj chim rau cov tub txib qaum ntuj ntxiv lawm.” Txij thaum ntawd los, thaum cov tub txib qaum ntuj los rau hauv ntiaj teb, lawv tsuas yog caum Vajtswv los ua qee yam hauj lwm xwb; Nws yeej tsis muab ib qho hwj chim rau lawv ntxiv li lawm. Cov tub txib qaum ntuj uas cov neeg Yixayee pom ho ua lawv tes hauj lwm li cas? Lawv nthuav tawm tus kheej nyob rau hauv tej npau suav thiab txhais Yehauvas cov lus. Thaum Yexus raug tsa sawv rov los peb hnub tom qab uas raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, cov tub txib qaum ntuj yog cov uas thawb lub pob zeb tawm rau ib sab; Vajtswv tus Ntsujplig tsis ua tes hauj lwm no nws tus kheej kiag. Cov tub txib qaum ntuj ces tsuas ua yam hauj lwm zoo li no xwb; lawv tsuas yog cov ua hauj lwm pab xwb, tab sis tsis muaj hwj chim, vim Vajtswv yuav tsis muab hwj chim rau lawv ib zaug ntxiv lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Paub Hais Tias Tag Nrho Tib Neeg Tau Loj Hlob los txog Niaj Hnub No Tau Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txawm tias Vajtswv muaj txoj kev muaj cai thiab hwj chim los xij, Nws txoj kev muaj cai yeej yog tseeb thiab tiag, tsis yog qhuav qhawv xwb. Kev muaj tseeb thiab kev muaj tiag ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim maj mam raug qhia tshwm thiab raug tsim rau hauv Nws txoj kev tsim ntawm tag nrho txhua yam, hauv Nws txoj kev tswj tag nrho txhua yam, thiab hauv qhov txheej txheem uas Nws coj thiab tsim kho tib neeg ntiaj teb. Txhua txhua lub tswv yim, txhua txhua txoj kev xav, thiab txhua txhua qhov ntxaws ntawm Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho tib neeg ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam, thiab tag nrho tes dej num uas Nws tau ua tiav hlo, nrog rau Nws txoj kev to taub ntawm tag nrho txhua yam—lawv tag nrho ua pov thawj qhia tau tias Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim tsis yog cov lus qhuav qhawv xwb. Nws txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim raug ua rau pom thiab raug nthuav tawm xwm yeem, thiab rau hauv tag nrho txhua yam. Tej kev ua rau pom thiab kev nthuav tawm no hais txog qhov muaj tiag ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai, vim Nws tab tom siv Nws txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim ua Nws txoj dej num txuas mus ntxiv, thiab txib tag nrho txhua yam, thiab tswj kav tag nrho txhua yam, rau txhua txhua lub sij hawm; Vajtswv cov tub txib saum ntuj ceeb tsheej, los sis cov neeg xa xov tsis tuaj yeem hloov txauv tau Nws lub hwj chim thiab txoj kev muaj cai li. Vajtswv tau txiav txim siab txog qhov Nws yuav foom koob hmoov rau Anplahas thiab Yauj—nws yog Vajtswv qhov txiav txim siab. Txawm tias Vajtswv cov neeg xa xov tau mus ntsib kiag Anplahas thiab Yauj los xij, lawv tej kev ua yuav tsum nce raws li Vajtswv cov lus txib, thiab lawv tej kev ua yuav tsum raug ua nyob hauv qab Vajtswv txoj kev muaj cai thiab zoo ib yam nkaus, cov neeg xa xov yuav tsum nyob hauv qab Vajtswv lub hwj chim kav. Txawm tias tib neeg pom Vajtswv cov neeg xa xov tuaj ntsib Anplahass los xij, thiab tsis tau ua tim khawv rau Vajtswv Yehauvas qhov nws tus kheej ua ib yam uas muaj nyob rau hauv tej ntaub ntawv teev tseg ntawm phau Vajluskub los xij, qhov tseeb tiag, tsuas yog Tib Tug uas yog tus siv Vajtswv Tus Kheej lub hwj chim thiab txoj kev muaj cai tiag tiag xwb, thiab tib neeg yuav tsis muaj qhov ua xyem xyav txog kev tiv taus qhov txom nyem no! Txawm koj tau pom tias cov tub txib saum ntuj ceeb tsheej thiab cov neeg xa xov muaj lub hwj chim loj tshaj plaws thiab tau ua tej txuj ci phim hwj, los sis tias lawv tau ua tiav qee yam uas Vajtswv tau txib kom ua los, lawv tej kev ua tsuas yog ua kom tiav raws li qhov uas Vajtswv txib kom ua xwb, thiab tsis yog kev nthuav tawm Vajtswv txoj kev muaj cai—vim yeej tsis muaj tib neeg los sis yam khoom dab tsi muaj, los sis txhua yam uas muaj tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai los tsim tag nrho txhua yam thiab tswj kav tag nrho txhua yam. Yog li, yeej tsis muaj tib neeg los sis yam khoom dab tsi tuaj yeem siv los sis ua rau pom txog tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 2. Ntxwgnyoog yog ib tug tub txib qaum ntuj poob tsag uas yeej tsis muaj hnub yuav tsim tau lub ntuj, lub ntiaj teb, thiab txhua yam, thiab yeej tsis muaj hnub yuav tshaj Vajtswv lub hwj chim li

Ntxiv Mus: 4. Vajtswv tswj thiab kav tag nrho lub ntiaj teb hauv qab ntuj khwb li cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No