2. Ib tug neeg twg yuav tsum muaj dab tsi mas thiaj li ua tau tim khawv los ntawm kev sim siab thiab kev lim kom tib neeg dawb huv

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Thaum tab tom raug kev sim siab, nws yog ib yam uas tib neeg yeej ib txwm qaug zog, los sis muaj kev xav phem nyob hauv lawv, los sis tu ncua kev kom pom tseeb rau Vajtswv lub siab nyiam los sis lawv txoj kev ua. Tiam sis qhov twg los xij, koj yuav tsum muaj kev ntseeg rau Vajtswv txoj hauj lwm, thiab tsis txhob tsis lees paub Vajtswv, ib yam li Yauj. Txawm hais tias Yauj qaug zog thiab tau foom phem rau nws hnub yug los, nws tsis tau tsis lees tias txhua yam hauv noob neej lub neej puav leej yog Yehauvas pub los, thiab Yehauvas los kuj yog Tus uas muab txhua yam tshem tawm mus thiab. Txawm hais tias nws yuav raug sim li cas los xij, nws tseem tuav rawv txoj kev ntseeg no. Nyob hauv koj txoj kev paub, tsis hais txoj kev tsim kho kom zoo uas koj raug los ntawm Vajtswv cov lus, yam uas Vajtswv cheem tsum kom noob neej ua, qhov luv luv, yog lawv txoj kev ntseeg thiab lawv txoj kev hlub Nws. Yam uas Nws ua kom zoo tshaj plaws los ntawm txoj kev ua hauj lwm li no yog tib neeg txoj kev ntseeg, kev hlub, thiab kev ntshaw. Vajtswv ua txoj hauj lwm ntawm kev ua kom zoo tshaj plaws rau tib neeg, thiab lawv tsis tuaj yeem pom nws, tsis tuaj yeem paub nws; nyob hauv cov xwm txheej zoo li no, koj txoj kev ntseeg yog qhov cheem tsum. Tib neeg txoj kev ntseeg yog qhov cheem tsum thaum muaj qee yam uas lub qhov muag tsis tuaj yeem pom tau, thiab koj txoj kev ntseeg yog qhov cheem tsum thaum koj tsis tuaj yeem tso koj cov kev xav phem mus. Thaum koj tsis muaj kev pom meej txog Vajtswv txoj hauj lwm, yam uas cheem tsum ntawm koj yog kom muaj kev ntseeg thiab kom muaj txoj kev sawv khov kho thiab sawv ua tim khawv. Thaum Yauj nce txog qib no lawm, Vajtswv tshwm los rau nws pom thiab hais lus rau nws. Qhov ntawd yog tias, nws tsuas yog los ntawm koj txoj kev ntseeg xwb, uas koj thiaj li muaj peev xwm pom Vajtswv, thiab thaum koj muaj kev ntseeg lawm Vajtswv yuav ua kom koj zoo tshaj plaws. Yog tsis muaj kev ntseeg, Nws tsis tuaj yeem ua tau li no. Vajtswv yuav muab pub rau koj txhua yam uas koj xav tau. Yog tias koj tsis muaj kev ntseeg, ces koj yuav tsis raug ua kom zoo tshaj plaws thiab koj yuav tsis muaj peev xwm pom Vajtswv cov dej num, yuav haj yam tsis pom Nws lub hwj chim uas loj kawg nkaus. Thaum koj muaj kev ntseeg uas koj yuav pom Nws cov dej num hauv koj txoj kev paub tseeb, ces Vajtswv yuav tshwm los rau koj pom, thiab Nws yuav qhia koj thiab coj koj sab hauv tuaj. Yog tsis muaj txoj kev ntseeg ntawd, Vajtswv yuav tsis muaj peev xwm ua tau li ntawd tau. Yog tias koj tsis muaj kev cia siab rau Vajtswv, koj yuav ua li cas muaj peev xwm paub txog Nws txoj hauj lwm? Yog li ntawd, tsuas yog thaum koj muaj txoj kev ntseeg thiab koj tsis txhob muaj kev ua xyem xyav rau Vajtswv xwb, tsuas yog thaum koj muaj kev ntseeg tseeb rau Nws thiab xwb txawm Nws yuav ua dab tsi los xij, Nws yuav qhia koj thiab qhia koj kom paub qhov tseeb los ntawm koj cov kev paub, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li yuav muaj peev xwm pom Nws cov dej num. Txhua yam no tau ua tiav los ntawm kev ntseeg. Txoj kev ntseeg tsuas muaj los ntawm kev tsim kho kom zoo xwb, thiab yog tsis muaj kev tsim kho kom zoo, ces txoj kev ntseeg tsis tuaj yeem txhim kho tau. Lo lus, “kev ntseeg,” no hais txog dab tsi? Kev ntseeg yog qhov tseem tseem kev ntseeg thiab lub siab dawb paug uas tib neeg yuav tsum muaj thaum lawv ntsia tsis pom los sis tuav tsis tau ib yam dab tsi li, thaum uas Vajtswv txoj hauj lwm tsis haum rau noob neej cov kev xav phem, thaum uas nws tshaj noob neej txoj kev ncav cuag lawm. Qhov no yog txoj kev ntseeg uas Kuv hais txog. Tib neeg xav tau kev ntseeg thaum lub sij hawm muaj kev txom nyem thiab kev tsim kho kom zoo, thiab kev ntseeg yog qee yam uas lawv kev tsim kho kom zoo qab los; kev tsim kho kom zoo thiab kev ntseeg tsis tuaj yeem muab sib cais tau li. Txawm Vajtswv yuav ua hauj lwm li cas los xij, thiab txawm txhua yam nyob ib puag ncig koj yuav zoo li cas los xij, koj muaj peev xwm ua lub neej thiab nrhiav qhov tseeb, thiab tshawb nrhiav kev paub txog Vajtswv txoj hauj lwm, thiab muaj kev nkag siab txog Nws cov dej num, thiab koj yuav muaj peev xwm ua raws nraim li qhov tseeb. Ua li ntawd yog qhov uas muaj kev ntseeg tseeb, thiab ua li ntawd qhia tau hais tias koj tsis tau poob kev ntseeg Vajtswv. Koj yuav muaj kev ntseeg tseeb rau Vajtswv yog tias koj muaj peev xwm ua tau lub siab ntev nrhiav ua qhov tseeb los ntawm kev tsim kho kom zoo, yog tias koj muaj peev xwm hlub Vajtswv tiag tiag thiab tsis tsim kho kev ua xyem xyav txog Nws, yog tias txawm Nws yuav ua dab tsi los xij koj tseem ua qhov tseeb kom Nws zoo siab, thiab yog tias koj muaj peev xwm nrhiav tau Nws lub siab nyiam uas nyob tob tshaj plaws thiab ua tib zoo txiav txim siab txog Nws lub siab nyiam. Yav dhau los, thaum Vajtswv tau hais tias koj yuav kav tam li ib tug vajntxwv, koj tau hlub Nws, thiab thaum Nws nthuav qhia Nws Tus Kheej rau koj, koj ua raws li Nws hais. Tiam sis tam sim no Vajtswv tau khiav nkaum lawm, koj tsis tuaj yeem pom Nws, thiab teeb meem tau los raug koj—koj puas yuav tsis muaj kev cia siab rau Vajtswv tam sim no? Yog li, koj yuav tsum niaj hnub ua lub neej thiab nrhiav kev kom ua kom tau raws li Vajtswv lub siab nyiam. Qhov no hu hais tias txoj tseem tseem kev ntseeg, thiab qhov no yog txoj kev hlub uas tseeb tshaj plaws thiab zoo tshaj plaws.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txoj kev ntseeg thiab kev hlub ntau tshaj plaws mas yog cheem tsum tau los ntawm peb rau hauv theem no ntawm txoj dej num. Peb yuav rhais ruam yuam kev los ntawm ib qho kev tsis xyuam xim me me, vim theem no ntawm txoj dej num mas txawv ntawm tag nrho cov theem uas muaj dhau los lawm: Yam uas Vajtswv tab tom ua kom zoo tiav log yog tib neeg txoj kev ntseeg, uas yog ob qho ntawm qhov pom tsis tau thiab tuav tsis tau. Yam uas Vajtswv ua yog hloov cov lus los ua txoj kev ntseeg, los ua txoj kev hlub, thiab los ua txoj sia. Tib neeg yuav tsum ua mus kom txog ib theem uas lawv thev taus ntau puas zaus ntawm tej kev lim kom tib neeg dawb huv thiab muaj kev ntseeg kom ntau dua Yauj. Lawv yuav tsum thev taus kev txom nyem thiab txhua yam ntawm kev tsim txom yam tsis tso Vajtswv tseg li. Thaum lawv mloog lus mus txoj kev tuag, thiab muaj kev ntseg loj rau Vajtswv lawm, ces theem no ntawm Vajtswv txoj dej num thiaj raug ua tiav hlo lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Txoj Kev … (8)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yog tib neeg tsis muaj ib qho kev ruaj siab li, nws yeej tsis yooj yim rau lawv yuav nkag los rau hauv txoj kev no txuas mus ntxiv tau. Tam sim no txhua leej pom tias Vajtswv tes dej num tsis muaj ib qho zoo thooj li tib neeg tej kev xav phem. Vajtswv yeej ua tes dej num tiav ntau heev lawm thiab tau hais ntau cov lus, uas yeej tsis muaj qhov sib haum nrog tib neeg tej kev xam phem hlo li. Yog li ntawd, tib neeg yuav tsum muaj kev ruaj siab thiab muaj lub hwj chim ntawm txoj kev xav thiaj muaj peev xwm npaj txhij rau yam uas lawv tau pom thiab yam uas lawv tau los hauv lawv txoj kev ntsib. Txawm tias Vajtswv yuav ua dab tsi rau hauv tib neeg los xij, lawv yuav tsum tuav yam lawv tus kheej muaj los ua lub siab dawb paug rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, thiab tuav kev fij ncaj ncees rau Nws kom mus txog thaum kawg kiag. Qhov no yog tib neeg tes hauj lwm. Tib neeg yuav tsum tuav yam uas lawv yuav tsum tau ua. Kev ntseeg Vajtswv yuav tsum mloog Nws lus thiab muaj kev paub txog Nws tes dej num. Vajtswv tau ua tes dej num ntau heev—muaj peev xwm hais rau txhua tus neeg tau tias nws yog kev ua kom zoo tiav log, kev lim tib neeg kom dawb huv, thiab tseem tshaj qhov no, yog kev qhuab ntuas. Yeej tsis muaj ib kauj ruam ntawm Vajtswv tes dej num uas yuav haum xeeb nrog tib neeg tej kev xav phem; qhov ua ua rau tib neeg muaj kev lom zem yog Vajtswv cov lus. Thaum Vajtswv los, tib neeg yuav tsum zoo siab rau Nws lub meej mom thiab Nws kev chim siab. Txawm li cas los xij, txawm Nws cov lus yuav zoo li cas los xij, Nws los cawm tib neeg thiab ua kom tib neeg zoo tiav log. Li cov tsiaj, tib neeg yuav tsum ua tes hauj lwm kom tiav raws li qhov lawv tsim nyog ua, thiab ua tim khawv rau Vajtswv rau ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv. Hauv txhua txoj kev sim siab lawv yuav tsum lees ua tim khawv tias lawv yuav tsum txhawb nqa, thiab ua kom nrov muaj ceem rau Vajtswv tej txiaj ntsig. Ib tug neeg uas ua li no ces yog tus muaj yeej. Txawm Vajtswv yuav tsim kho kom koj zoo li cas los xij, koj yuav tsum muaj kev ruaj siab puv npo thiab txhob poob kev ruaj siab rau Nws. Koj ua yam uas tib neeg yuav tsum tau ua. Qhov no yog yam uas Vajtswv xav kom tib neeg ua, thiab tib neeg lub siab yuav tsum muaj peev xwm tig rov qab los cuag Nws thiab tig xub ntiag rau Nws txhua lub sij hawm uas dhau mus. Qhov no yog ib tug neeg muaj yeej. Cov neeg uas Vajtswv hais txog tias yog “cov neeg muaj yeej” yog cov neeg uas tseem muaj peev xwm ua tim khawv thiab tswj lawv txoj kev ruaj siab tau li qhov qub thiab muab kev fij ncaj ncees rau Vajtswv thaum nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias thiab thaum raug Ntxwgnyoog cuam tshuam, lawv nrhiav pom lawv tus kheej tias nyob rau hauv txoj kev txaus ntuj. Yog koj tseem muaj peev xwm ua tau lub siab dawb huv rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tuav tau koj txoj kev hlub tiag rau Vajtswv li qhov qub, txawm yuav muaj dab tsi los xij, koj yeej tseem ua tim khawv rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab qho no yog yam uas Vajtswv hais txog kev ua “tib tug neeg muaj yeej.” Yog koj txoj kev caum raws zoo heev lawm thaum Vajtswv foom koob hmoov rau koj, tab sis koj tsis cia li khiav tsis txais Nws tej koob hmoov, qhov no puas yog kev dawb huv? Vim koj yeej paub tias qhov no muaj tseeb lawm, koj yuav tsum ua raws nws kom mus txog thaum kawg; koj yuav tsum tuav koj txoj kev fij ncaj ncees rau Vajtswv li qhov qub. Vim koj yeej pom lawm tias Vajtswv Tus Kheej tau los rau hauv lub ntiaj teb yog los ua kom koj zoo tiav log, koj yuav tsum muab tag nrho koj lub siab rau Nws. Yog koj tseem muaj peev xwm raws Nws txawm tias Nws yuav ua dab tsi los xij, txawm tias thaum kawg Nws npaj tau tej yam uas koj tsis tau raws li koj siab xav los xij, qhov no yog kev tuav koj txoj kev dawb huv rau ntawm Vajtswv xub ntiag tau ruaj khov li qhov qub. Kev muab lub cev ntawm sab ntsujplig dawb huv thiab kev dawb huv xeeb txawm los fij rau Vajtswv txhais tau tias kev tuav lub siab ncaj ncees rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Rau ntawm tib neeg, qhov muaj tseeb yog kev dawb huv, thiab rab peev xwm muab kev ncaj ncees rau Vajtswv yog kev tuav kev dawb huv. Qhov no yog yam uas koj yuav tsum tau xyaum ua kiag. Thaum koj tsim nyog thov vajtswv, koj thov vajtswv; thaum koj tsim nyog yuav los sib qhia ua ke, koj ua li ntawd; thaum koj tsim nyog hu nkauj qhuas vajtswv, koj hu nkauj qhuas vajtswv; thiab thaum koj tsim nyog tso lub cev nqaij daim tawv tseg, koj yuav tau tso lub cev nqaij daim tawv tseg. Thaum koj ua koj tes hauj lwm, koj tsis txhob lam ua kom dhau mus xwb; thaum koj ntsib kev sim siab koj sawv ruaj khov. Qhov no yog kev fij ncaj ncees rau Vajtswv. Yog koj tsis tuav yam uas tib neeg yuav tsum tau tuav, ces txhua yam ntawm koj txoj kev txom nyem thiab kev mob siab yav tag los yuav tsis muaj txiaj ntsig dab tsi hlo li.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Tuav Koj Txoj Kev Fij Ncaj Ncees rau Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yav dhau los, tib neeg txhua tus los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los txiav lawv cov kev txiav txim siab, thiab lawv hais tias: “Txawm hais tias tsis muaj leej twg hlub Vajtswv los, kuv yuav tsum hlub Nws.” Tiam sis tam sim no, kev tsim kho kom zoo los raug koj, thiab vim tias qhov no tsis haum nrog rau koj cov kev xav phem, koj thiaj poob kev ntseeg rau Vajtswv. Qhov no puas yog txoj tseem tseem kev hlub? Koj tau nyeem ntau zaus txog cov dej num ntawm Yauj—koj tsis nco qab txog lawm lov? Txoj kev hlub tseeb tiag tsuas yog los ntawm kev ntseeg los xwb. Koj txhim kho txoj kev hlub tseeb rau Vajtswv los ntawm cov kev tsim kho kom zoo uas koj raug, thiab los ntawm koj txoj kev ntseeg uas koj muaj peev xwm txiav txim siab txog Vajtswv lub siab nyiam hauv koj cov kev paub tseeb, thiab nws kuj yog los ntawm kev ntseeg uas ua rau koj tso koj sab cev nqaij daim tawv tseg thiab los muaj txoj sia; qhov no yog yam uas tib neeg yuav tsum tau ua. Yog tias koj ua li no, koj yuav muaj peev xwm pom Vajtswv cov dej num, tiam sis yog koj tsis muaj kev ntseeg, koj yuav tsis muaj peev xwm pom Vajtswv cov dej num los sis paub Nws txoj hauj lwm. Yog tias koj xav kom Vajtswv siv thiab ua kom koj zoo tshaj plaws, ces koj yuav tsum muaj txhua yam: kev txaus siab hlo raug tsim txom, kev ntseeg, kev nyiaj thev taus, kev mloog lus, thiab kev muaj peev xwm los paub txog Vajtswv txoj hauj lwm, nkag siab txog Nws lub siab nyiam, xav txog Nws txoj kev tu siab, thiab lwm yam. Kev ua kom ib tug neeg zoo tshaj plaws tsis yooj yim, thiab txhua txhua txoj kev tsim kho kom zoo uas koj ntsib cheem tsum koj txoj kev ntseeg thiab kev hlub. Yog tias koj xav kom raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws, kev maj nroos mus tom hauv ntej xwb nws yeej tsis txaus li, thiab nws yuav tsis txaus yog tias koj tsuas siv koj tus kheej rau Vajtswv nkaus xwb. Koj yuav tsum muaj ntau yam kom muaj peev xwm dhau los ua qee tus neeg uas raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws. Thaum koj ntsib kev tsim txom, koj yuav tsum muaj peev xwm tso kev txhawj xeeb ntawm sab cev nqaij tawv tseg thiab tsis txhob yws tawm tsam Vajtswv. Thaum Vajtswv zais Nws Tus Kheej ntawm koj lawm, koj yuav tsum muaj peev xwm muaj kev ntseeg raws Nws qab, kom tuav tau koj txoj kev hlub yav dhau los tsis pub kom nws poob los sis ploj mus. Tsis hais Vajtswv yuav ua dab tsi los xij, koj yuav tsum zwm rau Nws tus qauv thiab npaj foom phem rau koj tus kheej sab nqaij tawv zoo dua li uas yws tawm tsam Nws. Thaum koj raug kev sim siab, koj yuav tsum ua rau Vajtswv zoo siab, txawm hais tias koj yuav quaj los kua muag iab los sis tsis txaus siab rau qee yam hom phiaj uas koj nyiam. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog kev hlub thiab kev ntseeg tseeb tiag. Txawm hais tias koj tus yeeb yam yuav zoo li cas los xij, koj yuav tsum xub muaj txoj kev txaus siab hlo raug kev txom nyem thiab kev ntseeg tseeb ob yam no ua ntej, thiab koj kuj yuav tsum muaj kev txaus siab hlo tso sab cev nqaij tawv pov tseg. Koj yuav tsum txaus siab hlo ua siab ntev nyiaj tej kev txom nyem thiab kev tsim txom uas koj plam koj tus kheej txoj kev nyiam kom koj thiaj li ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam. Koj kuj yuav tsum muaj peev xwm xav khuv xim koj tus kheej hauv koj lub siab thiab: Yav dhau los, koj tsis muaj peev xwm ua kom Vajtswv txaus siab, thiab tam sim no, koj thiaj li khuv xim koj tus kheej. Koj yuav tsum tsis txhob muaj qhov tu ncua hauv cov kev khuv xim no—nws yog los ntawm cov no uas Vajtswv yuav ua kom koj zoo tshaj plaws. Yog tias koj tsis tuaj yeem ua tau raws li cov txheej txheem no, ces tsis tuaj yeem ua tau rau koj kom zoo tshaj plaws.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yog tsis muaj Vajtswv tej lus ua koj qhov tseeb, koj yuav tsis muaj lub meej mom tiag. Thaum txog lub sij hawm raug sim siab, koj yuav poob tsag, thiab koj lub siab tiag yuav raug nthuav tawm. Tab sis cov uas yeej nrhiav kev los nkag rau qhov tseeb tas li ces, thaum uas raug sim siab, yuav los to taub txog lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Tus uas muaj lub siab txawj xav, thiab tus uas nqhis Vajtswv, yuav tsum ua tej yam li ua tau los mus them Vajtswv rau Nws txoj kev hlub. Cov uas tsis muaj qhov tseeb ces yuav sawv tsis tus rau tej yam me me li. Qhov ntawd yog qhov txawv ntawm cov uas muaj lub siab tiag thiab cov uas tsis muaj. Vim li cas es, txawm nkawd ob co neeg ntawd yeej noj thiab haus Vajtswv tej lus tib si, los ib txhia ho muaj cuab kav sawv tau khov kho rau tej kev sim siab ntawd, hos ib co ces ho cia li tso tes khiav? Qhov txawv uas pom tau meej meej ces yog ib txhia tsis muaj lub siab tiag; lawv tsis muaj Vajtswv tej lus los ua lawv qhov tseeb, thiab Nws tej lus tsis tau nrhau cag nyob rau hauv lawv. Thaum uas lawv raug sim siab ces, lawv twb cia li mus txog lawv qhov kev kawg lawm. Yog vim li cas, tom qab ntawd, es ib txhia ho muaj peev xwm sawv tau khov kho rau ntawm tej kev sim siab? Nws yog vim lawv to taub qhov tseeb thiab muaj ib lub zeem muag, thiab lawv to taub Vajtswv txoj kev xav thiab Nws tej kev cheem tsum, thiab yog li ntawd lawv thiaj li muaj peev xwm sawv tau khov kho rau tej kev sim siab ntawd. Qhov no yog lub siab tiag, thiab qhov no, yog lub neej txoj sia tib yam nkaus li thiab. Ib txhia mas tej zaum yeej nyeem Vajtswv tej lus thiab, tab sis tsis muab coj los xyaum ua raws, tsis saib tej ntawd tseem ceeb; cov uas tsis saib tej ntawd tseem ceeb ces yeej tsis pom qhov tseem ceeb ntawm kev xyaum ua raws li. Cov uas tsis muaj Vajtswv tej lus los ua lawv qhov tseeb ces tsis muaj lub meej mom tiag, thiab cov neeg zoo li ntawd ces tsis muaj cuab kav yuav sawv tau khov kho kom dhau tej kev sim siab li.

Xaiv tawm los ntawm “Tiam Lub Nceeg Vaj Yog Tiam Txoj Lus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum lub sij hawm ua txoj dej num ntawm Vajtswv txoj kev npaj thiab kev pab txhawb tib neeg, Nws qhia tag nrho Nws txoj kev xav thiab tej kev cheem tsum rau tib neeg, thiab qhia txog Nws txoj kev ua, tus moj yam, thiab yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws rau tib neeg. Lub hom phiaj yog los npaj kom tib neeg muaj txhij nrog tus yeeb yam, thiab cia tib neeg los muab kom tau ntau yam tseeb los ntawm Vajtswv los rau thaum uas caum raws Nws—qhov ntseeb uas yog tej cuab yeej uas Vajtswv tau muab rau tib neeg los ua rog nrog Ntxwgnyoog. Yog li qhov npaj muaj txhij no, tib neeg yuav tsum ntsib Vajtswv tej kev sim, Vajtswv muaj ntau lub tswv yim thiab ntau txoj kev rau tej kev sim tib neeg, tiam sis lawv txhua tus cheem tsum “kev koom tes” ntawm Vajtswv tus yeeb ncuab: Ntxwgnyoog. Qhov no hais tau tias, thaum muab tej cuab yeej rau tib neeg los ua rog nrog Ntxwgnyoog lawm, Vajtswv muab tib neeg cob rau Ntxwgnyoog thiab tso cai cia rau Ntxwgnyoog los “sim” tib neeg lub siab. Yog tib neeg tuaj yeem tsoo kom tawm tau los ntawm Ntxwgnyoog tej kev ua rog, yog lawv tuaj yeem khiav dim Ntxwgnyoog txoj kev caum puav ncig thiab tseem muaj txoj sia nyob, ces tib neeg thiaj ua dhau qhov kev sim no. Tiam sis yog tib neeg tawm tsis tau ntawm Ntxwgnyoog tej kev ua rog, thiab zwm rau Ntxwgnyoog, ces tib neeg yuav ua tsis dhau qhov kev sim no. Txawm Vajtswv tshuaj xyuas tib neeg tus yeeb yam dab tsi los xij, tus qauv rau Nws txoj kev tshuaj xyuas yog xyuas seb tib neeg puas tuav los sis tsis tuav lawv tej lus tim khawv khov kho rau thaum raug Ntxwnyoog tawm tsam, thiab seb lawv puas tau tso los sis tsis tau tso Vajtswv tseg thiab tau swb thiab tau zwm rau Ntxwgnyoog thaum mag Ntxwgnyoog rooj ntxiab lawm. Nws tuaj yeem hais tau tias txawm tib neeg yuav raug los sis tsis raug cawm dim los xij yog nyob rau ntawm qhov seb lawv puas tuaj yeem kov yeej thiab muaj yeej Ntxwgnyoog xwb, thiab seb lawv puas yuav muab tau los sis muab tsis tau kev ywj pheej los xij yog rau ntawm qhov seb lawv puas tuaj yeem tsa, lawv tus kheej ua kiag, tej cuab yeej uas Vajtswv tau muab rau lawv lawm los kov kom yeej Ntxwgnyoog txoj kev ua qhev, ua kom Ntxwgnyoog tso txoj kev vam tseg tiav hlo thiab tso lawv tseg. Yog Ntxwgnyoog tso txoj kev vam thiab tej kev tuav ib tug tib neeg rau ntawm xib teg tseg, qhov no txhais tau tias Ntxwgnyoog yeej yuav tsis sim los txeeb tus neeg no ntawm Vajtswv mus ntxiv dua li lawm, yeej tsis iab liam thiab cuam tshuam nrog tus neeg no ntxiv dua lawm, yeej tsis tsim txom los sis tawm tsam lawv ntxiv lawm; tsuas yog ib tug neeg zoo li no nkaus xwb thiaj li yuav raug Vajtswv muab tau tiag tiag. Qhov no yog tag nrho qhov txheej txheem uas Vajtswv muab tau tib neeg.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yauj qhov kev ntshai thiab mloog Vajtswv hais yog ib qho piv txwm rau tib neeg ntiaj teb, thiab nws qhov kev zoo tiav log thiab kev siab ncaj yog qhov siab tshaj plaws ntawm kev ua neeg uas tib neeg tsim nyog yuav tsum muaj. Txawm tias nws tsis tau pom Vajtswv los xij, nws yeej paub tias muaj Vajtswv tiag tiag, thiab vim ntawm qhov kev paub no nws thiaj li ntshai Vajtswv, thiab vim nws qhov kev ntshai Vajtswv, nws thiaj li tuaj yeem mloog Vajtswv lus. Nws tau muab txhua yam uas nws muaj rau Vajtswv kav ywj siab, tiam sis nws yeej tsis yws hlo li, thiab khoov ntsis los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tau qhia rau Nws tias, thaum lub sij hawm no, txawm yog Vajtswv muab nws cev nqaij daim tawv kiag los xij, nws yeej txaus siab hlo tso cai rau Nws ua li ntawd, yam tsis yws hlo li. Tag nrho nws txoj kev coj ua yog vim ntawm nws qhov kev ua neeg zoo tiav log thiab siab ncaj xwb. Qhov no hais tau tias, vim los ntawm nws kev dawb huv, kev ncaj ncees, thiab kev siab daw siab zoo, Yauj yeej tsis ua ywj fab ywj fwj rau hauv nws txoj kev paub tseeb thiab txoj kev ntsib kev pom txog qhov muaj Vajtswv nyob, thiab vim yog lub hauv paus no nws thiaj li tau tswj nws tus kheej thiab tuav nws txoj xav, tus cwj pwm, kev coj ua thiab cov keeb laj fai ntawm tej kev ua rau ntawm Vajtswv xub ntiag kom mus raws li Vajtswv txoj kev coj qhia nws thiab Vajtswv txoj kev ua uas nws tau pom rau ntawm tag nrho txhua yam. Thaum lub sij hawm dhau mus, nws tej kev ntsib kev pom ua rau nws hwm Vajtswv tiag thiab ua rau nws ntxub dab phem. Qhov no yog lub hauv paus ntawm txoj kev coj ncaj ncees uas Yauj tuav ruaj khov. Yauj muaj kev ua neeg uas ncaj ncees, dawb huv, thiab siab dawb siab zoo, thiab nws muaj kev ntsib kev pom ntawm qhov ntshai Vajtswv, mloog Vajtswv lus, thiab ntxub dab phem tiag tiag, nrog rau txoj kev paub uas “Yehauvas muab, thiab Yehauvas tau muab tshem mus lawm.” Tsuas yog tej yam zoo li no xwb thiaj li ua rau nws sawv ruaj khov rau hauv nws lo lus tim khawv rau thaum Ntxwgnyoog tawm tsam, thiab tsuas yog vim ntawm tej ntawd xwb nws thiaj li muaj peev xwm tsis tag kev cia siab rau Vajtswv thiab muab tau ib lo lus teb txaus siab hlo rau Vajtswv thaum Vajtswv qhov kev sim siab los rau saum nws.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yauj txoj kev ntseeg, kev mloog hais, thiab nws cov lus tim khawv uas los kov yeej Ntxwgnyoog ntawd tau dhau los ua ib lub hauv paus ntawm txoj kev pab tseem ceeb thiab kev txhawb nqa rau tib neeg. Hauv Yauj, lawv pom kev vam rau lawv tus kheej txoj kev dawm dim, thiab pom tias los ntawm txoj kev ntseeg, thiab kev mloog hais rau thiab kev hwm Vajtswv, nws yog tag nrho txhua yam uas yuav kov yeej Ntxwgnyoog xwb, yuav kov kom yeej Ntxwgnyoog kiag. Lawv pom tias tsuav yog lawv lees txais Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj, thiab tsuav yog lawv muaj txoj kev txiav txim siab thiab txoj kev ntseeg tsis tso Vajtswv tseg tom qab tau poob txhua yam lawm xwb, ces lawv tuaj yeem coj kev txaj muag thiab kev swb los rau Ntxwgnyoog, thiab lawv yuav pom tias lawv tsuas cheem tsum kom muaj kev txiav txim siab thiab kev thev taus los tuav lawv tej lus tim khawv khov kho xwb—txawm tias nws yuav ua rau lawv poob txoj sia los xij—kom Ntxwgnyoog ntshai thiab yeej khiav tiaj lias lawm. Yauj cov lus tim khawv yog ib qho kev ceeb toom rau ntau tiam tom qab, thiab qhov kev ceeb toom no qhia rau lawv tias yog lawv kov tsis yeej Ntxwgnyoog, ces lawv tus kheej yeej tsis tuaj yeem dim tau tej kev iab liam thiab kev cuam tshuam ntawm Ntxwgnyoog hlo li, los sis lawv yeej tsis tuaj yeem khiav dim txoj kev tsim txom thiab kev tawm tsam ntawm Ntxwgnyoog ib yam nkaus. Yauj cov lus tim khawv tau ua rau ntau tiam tom qab tig ras to taub. Qhov kev tig ras to taub no qhia rau tib neeg tias tsuas yog lawv yog tus neeg zoo tiav log thiab siab ncaj nkaus xwb lawv thiaj li tuaj yeem hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem tau; nws qhia rau lawv tias tsuas yog lawv hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem nkaus xwb lawv thiaj li tuaj yeem ua tim khawv tau ruaj khov thiab nrov ntxhe ntws rau Vajtswv; tsuas yog lawv ua tim khawv tau ruaj khov thiab nrov ntxhe ntws rau Vajtswv nkaus xwb lawv thiaj li yuav tsis muaj hnub raug tswj kav los ntawm Ntxwgnyoog li lawm thiab ua neej nyob rau hauv qab Vajtswv txoj kev coj qhia thiab kev tiv thaiv—tsuas thaum ntawd xwb lawv thiaj li raug cawm dim tiag tiag. Yauj tus kheej thiab nws txoj sia txoj kev caum raws yuav tsum yog yam uas txhua tus uas caum raws txoj kev cawm dim xyaum. Yam uas nws tau ua neej nyob rau tag nrho hauv nws txoj sia thiab nws txoj kev coj ua rau thaum nws raug tej kev sim siab ntawd yog ib muaj yam muaj nqis zoo rau txhua tus uas caum raws txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 1. Ib tug moj yam qias vuab tsuab yuav raug yaug kom dawb huv los ntawm kev raug txiav txim, kev rau txim, kev sim siab, thiab kev lim kom tib neeg dawb huv li cas

Ntxiv Mus: 3. Ib tug neeg twg yuav ua tau dab tsi los ntawm kev ntsib kev pom kev txiav txim, kev rau txim, kev sim siab, thiab kev lim kom tib neeg dawb huv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No