3. Ib tug neeg twg yuav ua tau dab tsi los ntawm kev ntsib kev pom kev txiav txim, kev rau txim, kev sim siab, thiab kev lim kom tib neeg dawb huv

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Khetos ntawm tiam kawg siv ntau yam kev tseeb los qhia tib neeg, los qhia tshwm tib neeg qhov tseem ntsiab, thiab phua tawm tib neeg cov lus thiab lawv tes dej num. Cov lus no suav nrog ntau txoj kev tseeb, xws li tib neeg lub luag dej num, tib neeg yuav tsum mloog Vajtswv lus li cas, tib neeg yuav tsum npuab siab rau Vajtswv li cas, tib neeg yuav tsum ua neej nyob li cas ntawm txoj kev ua neeg nyob, nrog rau txoj kev txawj ntse thiab txoj kev xav ntawm Vajtswv, thiab lwm yam ntxiv. Cov lus no puav leej raug qhia ncaj qha rau qhov tseem ntsiab ntawm tib neeg thiab nws tus yam ntxwv lwj liam. Tshwj xeeb, cov lus uas nthuav tawm txog qhov uas tib neeg tsis lees yuav Vajtswv li cas raug hais tawm rau qhov uas tib neeg yog kev tsim tawm los ntawm Ntxwgnyoog, thiab yog tus yeeb ncuab lub zog tawm tsam Vajtswv. Thaum ua Nws txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim, tsis yog Vajtswv cia li tshaj tawm meej meej txog tib neeg tus yam ntxwv yam yooj yim ua ob peb lo lus hais xwb; tiam sis Nws nthuav tawm, hais daws nrog, thiab cob qhia rau ncua sij hawm ntev loo. Tag nrho cov hau kev nthuav tawm, kev hais daws, thiab kev cob qhia uas sib txawv no tsis tuaj yeem muab tau tib neeg cov lus hais los hloov tau, tab sis nrog qhov tseeb ntawm qhov uas tib neeg tsis muaj. Tsuas yog cov hau kev zoo li cov no xwb thiaj tuaj yeem raug hu tias yog txoj kev txiav txim; tsuas yog los ntawm txoj kev txiav txim li yam no xwb thiaj li tuaj yeem ua kom tib neeg yeem swb thiab ntseeg Vajtswv tag nrho, thiab ntau tshaj ntawd kom tau txais qhov kev paub tseeb ntawm Vajtswv. Qhov ua txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim coj los qhia yog kom tib neeg nkag siab txog qhov tseeb ntawm Vajtswv thiab qhov tseeb txog nws tus kheej txoj kev tawm tsam. Tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua rau tib neeg muaj kev nkag siab ntau txog Vajtswv lub siab nyiam, lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num, thiab ntawm tej yam kev zais uas nws tsis tuaj yeem to taub. Nws kuj cia kom tib neeg xeev pom thiab paub txog nws lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab thiab lub hauv paus ntawm nws txoj kev qias vuab tsuab, nrog rau kom tshawb pom txog tib neeg lub siab phem qias thiab. Cov txiaj ntsig no tau txais los ntawm tes dej num ntawm txoj kev txiav txim, rau qhov lub ntsiab tseem ceeb ntawm tes dej num no tseeb tiag yeej yog txoj dej num qhib tawm qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia ntawm Vajtswv rau txhua tus neeg uas muaj kev ntseeg rau hauv Nws.

Xaiv tawm los ntawm “Khetos Ua Tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tau ntsib nrog tib neeg tus yam ntxwv thiab tus cwj pwm rau Vajtswv, Vajtswv tau ua tiav txoj hauj lwm tshiab, uas yog tso cai rau tib neeg muaj kev paub txog thiab mloog Nws lus, thiab kev hlub thiab hais lus tim khawv. Yog li ntawd, tib neeg yuav tsum paub txog Vajtswv txoj kev lim tib neeg kom dawb huv, nrog rau Nws txoj kev txiav txim, kev saib xyuas thiab kev txiav nws tawm, yog tias tsis muaj qhov no ces tib neeg yuav tsis tuaj yeem paub txog Vajtswv thiab yuav tsis tuaj yeem hlub tiag thiab ua tim khawv rau Nws. Vajtswv txoj kev lim tib neeg kom dawb huv tsis yog yuav hloov ib qho me me-ntawm koj lub neej xwb, tiam sis hloov-tag nrho koj lub neej. Tsuas yog txoj kev no xwb uas Vajtswv ua hauj lwm ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv rau cov neeg uas zoo siab hlo los nrhiav qhov tseeb, kom lawv txoj kev txiav txim siab thiab kev hlub raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Hais rau cov uas zoo siab hlo nrhiav qhov tseeb thiab cov uas xav tau Vajtswv, tsis muaj ib yam dab tsi uas tseem ceeb dua, los sis pab ntau dua, li txoj kev lim tib neeg kom dawb huv zoo li no lawm. Vajtswv tus yam ntxwv tib neeg tsis tuaj yeem paub los sis nkag siab yam yooj yooj yim, rau qhov Vajtswv, thaum kawg, yog Vajtswv. Thaum kawg, Vajtswv tsis tuaj yeem yuav muaj tus yam ntxwv zoo ib yam li tib neeg, thiab yog li ntawd nws tsis yooj yim rau tib neeg los paub txog Nws tus yam ntxwv. Tib neeg yeej tsis muaj qhov tseeb, thiab cov neeg uas raug ua coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog lawm tsis tuaj yeem nkag siab yam yooj yooj yim; tib neeg nyob deb ntawm qhov tseeb, thiab deb txoj kev txiav txim siab muab qhov tseeb coj los xyaum ua, thiab yog tias nws tsis raug tsim txom thiab tsis raug lim kom dawb huv los sis txiav txim, ces txoj kev txiav txim siab yuav tsis raug ua kom zoo tiav log. Rau txhua tus tib neeg, kev lim tib neeg kom dawb huv yog kev tsim txom nqaij tawv siab ntsws, thiaj li yog yam nyuaj los txais yuav—tiam sis thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv uas Vajtswv npaj Nws tus yam ntxwv ncaj ncees rau tib neeg, thiab qhia tshwm Nws cov kev xav tau rau tib neeg, thiab muab kev tig ras to taub, kev txiav tawm thiab kev saib xyuas tseeb tiag ntxiv; los ntawm kev sib piv txog cov kev tseeb thiab qhov tseeb, Nws muab txoj kev paub txog tib neeg tus kheej thiab qhov tseeb uas zoo dua rau tib neeg, thiab muab txoj kev nkag siab zoo dua txog Vajtswv lub siab nyiam rau tib neeg, yog li ntawd Nws thiaj tso cai rau tib neeg muaj lub siab hlub Vajtswv uas tseeb dua thiab dawb huv dua. Tej zoo li no yog Vajtswv lub hom phiaj ua txoj kev lim tib neeg kom dawb huv. Txhua yam hauj lwm uas Vajtswv ua rau tib neeg ntawd nws muaj lub hom phiaj thiab qhov tseem ceeb; Vajtswv tsis ua hauj lwm uas tsis muaj nuj nqis, thiab Nws tsis ua hauj lwm uas tsis muaj txiaj ntsig rau tib neeg. Txoj kev lim tib neeg kom dawb huv tsis tau txhais tias tshem tib neeg tawm ntawm Vajtswv xub ntiag mus, thiab tsis tau txhais tias rhuav tshem lawv hauv ntuj tawg. Tiam sis nws txhais tau tias hloov pauv tib neeg tus yam ntxwv thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv, hloov nws lub tswv yim, nws txoj kev xav qub, hloov nws txoj kev hlub Vajtswv, thiab hloov tag nrho nws lub neej. Txoj kev lim tib neeg kom dawb huv yog ib txoj kev sim uas tseeb tiag, thiab yog ib txoj kev cob qhia tseeb tiag, thiab tsuas yog thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv xwb nws txoj kev hlub thiaj li yuav tuaj yeem ua dej num tau rau nws txoj hauj lwm.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas yog los ntawm Kev Raug Kev Lim Tib Neeg Kom Dawb Huv Xwb Tib Neeg Thiaj Li Yuav Muaj Txoj Kev Hlub Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum Vajtswv ua hauj lwm los tsim kho tib neeg kom zoo, ces tib neeg raug kev tsim txom. Tib neeg txoj kev tsim kho kom zoo yim huab loj, ces lawv txoj kev hlub Vajtswv yim huab loj thiab, thiab Vajtswv lub hwj chim yim huab raug nthuav tawm rau lawv. Qhov sib txawv yog, ib tug tib neeg twg uas tau txais kev tsim kho kom zoo tsawg dua, ces lawv txoj kev hlub Vajtswv yeej loj hlob tsawg dua thiab, thiab Vajtswv lub hwj chim yeej raug nthuav tawm rau lawv tsawg dua thiab. Ib tug tib neeg twg txoj kev tsim kho kom zoo thiab kev mob thiab kev tsim txom uas lawv ntsib loj npaum li cas, lawv txoj kev hlub Vajtswv loj hlob tob npaum li cas, ces lawv txoj kev ntseeg Vajtswv yuav tseem npaum li ntawd, thiab lawv txoj kev paub txog Vajtswv yuav tob npaum li ntawd. Hauv koj cov kev paub, koj yuav pom cov tib neeg uas raug tsim txom hnyav heev rau thaum lawv raug tsim kho kom zoo, cov uas raug saib xyuas thiab raug qhuab qhia ntau tshaj, ces koj yuav pom tias nws yog cov tib neeg uas muaj txoj kev hlub tob rau Vajtswv thiab muaj kev paub tob dua thiab muaj kev paub txog Vajtswv tob tshaj. Cov tib neeg uas tsis tau muaj kev paub dhau los txog kev raug saib xyuas muaj tiam sis yog ib qho kev paub sab nraud xwb, thiab lawv tsuas tuaj yeem hais tau tias: “Vajtswv zoo heev, Nws muab txoj hmoov hlub rau tib neeg yog li lawv thiaj li zoo siab heev rau Nws.” Yog tias tib neeg muaj kev paub dhau los txog kev raug saib xyuas thiab raug qhuab qhia lawm, ces lawv yuav muaj peev xwm hais txog txoj kev paub tseeb ntawm Vajtswv. Yog li Vajtswv txoj hauj lwm uas ua rau tib neeg yim huab zoo npaum li cas, ces nws yim huab muaj nqis thiab tseem ceeb npaum li ntawd. Koj yim huab muaj lub siab tawv thiab koj yim huab muaj txoj kev xav phem tsis sib xws, ces Vajtswv txoj hauj lwm yim huab kov yeej koj, muab tau koj, thiab ua rau koj kom zoo tshaj plaws. Vajtswv txoj hauj lwm tseem ceeb npaum li cas! Yog tias Vajtswv tsis tsim kho tib neeg kom zoo raws txoj kev no, yog tias Nws tsis ua hauj lwm raws nraim li txoj kev no, ces Nws txoj hauj lwm yuav tsis muaj txiaj ntsig thiab tsis tseem ceeb li. Nws tau hais yav dhau los lawm hais tias Vajtswv yuav xaiv thiab txais pab pawg no, thiab ua kom lawv tiav log rau lub sij hawm kawg; nyob hauv qhov no, muaj qhov tseem ceeb tshaj plaws. Txoj hauj lwm Nws ua rau hauv nej yim huab loj npaum li cas, ces nej txoj kev hlub Vajtswv yim huab tob thiab dawb huv npaum li ntawd. Vajtswv txoj hauj lwm yim huab loj npaum li cas, ces tib neeg yim huab muaj peev xwm txais tau qee yam ntawm Nws lub tswv yim ntse thiab tib neeg txoj kev paub txog Nws yim huab tob. Thaum lub sij hawm kawg, rau txhiab xyoo ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg yuav los xaus. Nws puas tuaj yeem xaus yam yooj yooj yim? Thaum Nws kov yeej noob neej lawm, Nws txoj hauj lwm puas tiav? Nws puas tuaj yeem yooj yim npaum li no? Tseeb tiag tib neeg xav tias nws yooj yooj yim li no xwb, tiam sis yam Vajtswv ua tsis yooj yim kiag li. Tsis hais feem dab tsi ntawm Vajtswv txoj hauj lwm uas koj hais txog, tib neeg yeej piav tsis tau txhua yam ntawd kiag li. Yog tias koj muaj peev xwm piav tau nws, ces Vajtswv txoj hauj lwm yuav tsis tseem ceeb thiab tsis muaj nuj nqi lawm. Txoj hauj lwm uas tau raug ua tiav los ntawm Vajtswv yeej piav tsis tau li; nws yog qhov tawm tsam koj cov kev xav phem, thiab koj yim tig tsis tau koj cov kev xav phem rov qab, ces nws yim qhia tau tias Vajtswv txoj hauj lwm muaj nqis heev, yog tias nws mus tau ua ke nrog rau koj cov kev xav phem, ces nws yuav tsis muaj nuj nqis kiag li. Hnub no, koj xav tias Vajtswv txoj hauj lwm zoo kawg nkaus, thiab koj yim xav tias nws zoo npaum li cas, ces koj yim xav tias Vajtswv yog yam uas piav tsis tau, thiab koj pom tias Vajtswv cov dej num zoo npaum li cas. Yog tias Nws tsuas ua qee yam ntawm sab nqaij tawv, tas zog ua kom kov yeej tib neeg xwb thiab tsis ua dab tsi ntxiv li tom qab ntawd lawm, ces tib neeg yuav tsis muaj peev xwm tuav tau qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj hauj lwm. Txawm hais tias koj tab tom tau txais ib qho kev tsim kho kom zoo me me tam sim no xwb los, nws muaj txiaj ntsig loj heev rau txoj kev loj hlob hauv koj lub neej; yog li nws yog qhov tseem ceeb tshaj plaws rau nej uas los raug kev txom nyem zoo li no. Hnub no, koj tab tom tau txais ib qho kev tsim kho kom zoo me me, tiam sis tom qab ntawd koj yuav muaj peev xwm tuav tau cov dej num ntawm Vajtswv tiag tiag, thiab thaum kawg koj yuav hais tias: “Vajtswv cov dej num zoo kawg nkaus li!” Cov no yuav yog cov lus hauv koj lub siab. Muaj kev paub dhau los txog Vajtswv txoj kev tsim kho kom zoo los tau ib ntus (kev sim siab ntawm cov tib neeg ua Vajtswv tes dej num thiab lub sij hawm ntawm kev rau txim), qee tus neeg tau hais tias: “Kev ntseeg Vajtswv yeej nyuaj tiag tiag!” Qhov tseeb ntawm qhov uas lawv siv cov lus, “nyuaj tiag tiag,” qhia tau hais tias Vajtswv cov dej num yeej piav tsis tau kiag li, tias Vajtswv txoj hauj lwm yeej tseem ceeb thiab muaj nuj nqis tshaj plaws li, thiab Nws txoj hauj lwm tsim nyog tau txais txiaj ntsig loj tshaj plaws los ntawm tib neeg. Yog hais tias, tom qab uas Kuv ua hauj lwm tag ntau heev li lawm, es koj tsis paub txog ib qho me me li, ces Kuv txoj hauj lwm puas tseem muaj nuj nqis? Nws yuav ua rau koj hais tias: “Kev ua dej num rau Vajtswv yog ib qho nyuaj tiag tiag, Vajtswv cov dej num zoo kawg nkaus li, thiab Vajtswv yeej ntse tiag tiag li! Vajtswv yog tus muaj kev hlub heev!” Yog hais tias, tom qab uas muaj kev paub ib ntus dhau mus lawm, koj muaj peev xwm hais tau cov lus zoo li no, ces qhov no ua pov thawj qhia tau tias koj tau txais Vajtswv txoj hauj lwm nyob hauv koj lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum Vajtswv nqes los txog rau hauv ntiaj teb, txhua yam uas Nws tau ua nyob rau hauv tib neeg thiab Nws tso cai rau tib neeg pom yog kom tib neeg thiaj li yuav hlub Nws thiab paub Nws tseeb tiag tiag. Tias kom tib neeg muaj peev xwm txais kev tsim txom this rau Vajtswv thiab tau muaj peev xwm los deb txog theem no yog, nyob rau ib sab, vim ntawm Vajtswv txoj kev hlub, nyob rau lwm sab, vim ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim; ntau tshaj ntawd, nws vim yog kev txiav txim thiab tes hauj lwm ntawm kev rau txim uas Vajtswv tau ua rau tib neeg. Yog tias koj tsis muaj kev txiav txim, kev rau txim, thiab kev sim siab ntawm Vajtswv, thiab yog Vajtswv tsis ua rau nej txom nyem, ces, hais ncaj tias nej yuav tsis hlub Vajtswv tiag tiag. Vajtswv tes hauj lwm hauv tib neeg yim loj npaum li cas, qhov kev txom nyem ntawm tib neeg yim loj npaum li ntawd, yim pom txog tes hauj lwm ntawm Vajtswv muaj nqes tseeb npaum li cas, tib neeg lub siab hlub Vajtswv tiag tiag yim muaj ntau npaum li ntawd. Koj kawm paub txog kev yuav hlub Vajtswv li cas tau li cas? Yog tsis muaj kev tsim txom thiab kev tsim kho kom zoo, kev sim siab uas mob—ntau tshaj ntawd, yog tias txhua yam Vajtswv muab rau tib neeg yog txoj hmoov hlub, kev hlub, thiab kev hlub tshua—koj puas yuav muaj cuab kav mus kom txog ib theem ntawm kev hlub Vajtswv tiag tiag? Nyob rau ib sab, thaum lub sij hawm Vajtswv txoj kev sim siab tib neeg los paub txog nws qhov tsis zoo thiab los pom tias nws tsis muaj nuj nqes dab tsi li, tsis ntxim nyiam thiab nyob qes heev, tias nws yeej tsis muaj dab tsi hlo li thiab tsis yog dab tsi hlo li; nyob rau lwm sab, thaum lub sij hawm ntawm Nws txoj kev sim siab Vajtswv tau tsim thaj chaw ib puag ncig tsis sib thooj rau tib neeg kom ua rau tib neeg muaj cuab kav tau txais kev paub txog txoj kev zoo ntxim hlub ntawm Vajtswv. Txawm txoj kev mob yuav loj npaum li cas, thiab qee zaum yuav dhau mus tsis tau—txog theem muaj kev tu siab heev—kev muaj kev paub txog tej no, tib neeg pom Vajtswv tes hauj lwm rau hauv nws tus kheej tias ntxim hlub npaum li cas, thiab tsuas yog lub hauv paus no xwb thiaj ua rau tib neeg muaj txoj kev hlub Vajtswv tiag tiag. Niaj hnub no tib neeg pom tias los ntawm txoj hmoov hlub, kev hlub thiab kev hlub tshua ntawm Vajtswv nkaus xwb, ces nws tsis muaj cuab kav paub txog nws tus kheej tiag tiag, thiab haj yam tsis muaj cuab kav paub txog qhov tseem ceeb ntawm tib neeg. Tsuas yog dhau los ntawm kev tsim kho kom zoo thiab kev txiav txim ntawm Vajtswv, thaum lub sij hawm ntawm cov txheej txheem kev tsim kho kom zoo, tib neeg tuaj yeem paub txog nws qhov kev tsis zoo, thiab paub tias nws yeej tsis muaj ib yam dab tsi li. Vim yog li ntawd, tib neeg txoj kev hlub ntawm Vajtswv yog tsim los ntawm lub hauv paus kev tsim kho kom zoo thiab kev txiav txim ntawm Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Kev Sim Siab Uas Mob Thiaj Muaj Peev Xwm Paub Txog Vajtswv Txoj Kev Zoo Ntxim Hlub” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv txoj kev lim tib neeg kom dawb huv yim huab loj, ces tib neeg lub siab yim huab muaj peev xwm hlub Vajtswv. Qhov kev tsim txom uas nyob hauv lawv lub siab yog qhov muaj txiaj ntsig rau lawv lub neej, lawv muaj peev xwm tau kev thaj yeeb nyab xeeb rau ntawm Vajtswv xub ntiag, lawv txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv zoo dua qub, thiab lawv muaj peev xwm pom tau Vajtswv txoj kev hlub loj tshaj plaws thiab Nws txoj kev cawm dim zoo tshaj plaws. Petus tau ntsib kev lim tib neeg kom dawb huv ntau pua zaus lawm, thiab Yauj tau raug ob peb yam kev sim siab. Yog tias nej xav kom nej raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv, nej los kuj yuav tsum raug kev lim tib neeg kom dawb huv ntau pua zaus thiab; tsuas yog nej los mus dhau qhov txheej txheem no thiab vam khom rau kauj ruam no xwb nej thiaj li yuav muaj peev xwm ua kom txaus Vajtswv lub siab nyiam thiab raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Kev lim tib neeg kom dawb huv yog txoj kev zoo tshaj plaws ntawm qhov uas Vajtswv ua rau tib neeg kom zoo tiav log; tsuas yog kev lim tib neeg kom dawb huv thiab kev sim siab iab iab xwb thiaj li tuaj yeem coj txoj kev hlub tiag rau Vajtswv tawm hauv tib neeg lub siab los. Yog tsis muaj kev txom nyem, tib neeg tu ncua kev hlub tiag rau Vajtswv; yog tias lawv tsis raug sim, yog tias lawv tsis raug cob rau kev lim tib neeg kom dawb huv, ces lawv lub siab yuav ntab mus mus los los rau sab nraud ib txwm li xwb. Qhov tau raug lim kom dawb huv txog ntawm qhov tseeb, koj yuav pom koj tus kheej qhov tsis muaj zog thiab cov teeb meem, koj yuav pom tias koj tu ncua ntau npaum li cas thiab tias koj tsis muaj peev xwm kov yeej ntau yam teeb meem uas koj ntsib, thiab koj yuav pom tias koj txoj kev tsis mloog lus loj npaum li cas. Tsuas yog thaum raug kev sim siab xwb tib neeg thiaj li tuaj yeem paub txog lawv tus yam ntxwv tiag tiag; kev sim siab ua rau tib neeg tuaj yeem ua tau neeg zoo tiav log.

Thaum nws tseem ua neej nyob, Petus tau ntsib kev lim tib neeg kom dawb huv ntau pua zaus thiab raug ntau yam kev txom nyem. Txoj kev lim tib neeg kom dawb huv no tau dhau los ua lub hauv paus ntawm nws txoj kev hlub Vajtswv uas loj tshaj plaws, thiab yog qhov kev paub uas tseem ceeb tshaj plaws hauv nws lub neej. Uas nws muaj peev xwm muaj txoj kev hlub Vajtswv uas loj tshaj plaws, hauv lub ntsiab tseem ceeb, yog vim nws tau txiav txim siab hlub Vajtswv; txawm li cas los xij, qhov tseem ceeb tshaj, nws yog vim muaj kev lim tib neeg kom dawb huv thiab tsim txom uas nws raug. Txoj kev tsim txom no tau dhau los ua nws txoj kev coj pab ntawm txoj kev hlub Vajtswv, thiab yog yam uas nws nco ntsoov tseg. Yog tias tib neeg tsis ntsib txoj kev mob ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv thaum hlub Vajtswv, ces lawv txoj kev hlub puv npo kev tsis dawb huv thiab lawv tus kheej txoj kev nyiam xwb; txoj kev hlub zoo li no puv npo Ntxwgnyoog lub tswv yim, thiab yeej tsis muaj peev xwm ua tau kom txaus Vajtswv lub siab nyiam. Qhov muaj txoj kev txiav txim siab los hlub Vajtswv tsis zoo ib yam li hlub Vajtswv tiag tiag. Txawm hais tias txhua yam uas lawv xav hauv lawv lub siab yog vim txoj kev hlub thiab kev ua kom txaus Vajtswv siab, thiab txawm tias lawv txoj kev xav zoo li kev mob siab rau Vajtswv tag nrho thiab tsis muaj tib neeg ib lub tswv yim hlo li, tab sis thaum lawv cov kev xav raug coj los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, Nws yuav tsis qhuas los sis foom koob hmoov rau cov kev xav zoo li no. Txawm tias thaum tib neeg tau nkag siab txhua qhov tseeb—thaum lawv tau los paub txhua yam—qhov no tsis tuaj yeem hais tau tias yog tus cim ntawm kev hlub Vajtswv, tsis tuaj yeem hais tau tias cov tib neeg no hlub Vajtswv tiag tiag. Txawm hais tias muaj kev nkag siab txog ntau qhov tseeb yam tsis tau raug kev lim tib neeg kom dawb huv los, tib neeg tsis tuaj yeem muab cov kev tseeb no coj los xyaum ua; tsuas yog thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv xwb tib neeg thiaj tuaj yeem nkag siab txog lub ntsiab tseeb ntawm cov kev tseeb no, tsuas yog thaum ntawd xwb tib neeg thiaj li tuaj yeem txais yuav tau lub ntsiab tseeb hauv cov kev tseeb. Lub sij hawm ntawd, thaum lawv rov qab sim dua, lawv tuaj yeem muab qhov tseeb coj los xyaum ua kom zoo zoo, thiab ua raws li Vajtswv lub siab nyiam; lub sij hawm ntawd, lawv lub tswv yim noob neej twb raug txiav mus lawm, lawv txoj kev coj tsis ncaj twb raug txo lawm, thiab lawv cov kev xav noob neej twb raug ploj zuj zus lawm; tsuas yog lub sij hawm ntawd xwb thiaj li yog lawv txoj kev xyaum qhia tau qhov tseeb ntawm txoj kev hlub Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas yog los ntawm Kev Raug Kev Lim Tib Neeg Kom Dawb Huv Xwb Tib Neeg Thiaj Li Yuav Muaj Txoj Kev Hlub Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lub hom phiaj ntawm kev tsim khom kom zoo yog lub hauv paus ua kom tib neeg txoj kev ntseeg zoo tshaj plaws. Thaum kawg, qhov uas ua tau tiav los ces yog koj xav khiav tawm mus tiam sis, tib lub sij hawm ntawd, koj tsis tuaj yeem tawm tau; qee tus neeg tseem muaj peev xwm muaj kev ntseeg txawm hais tias thaum lawv tsis muaj ib qho kev cia siab me me li lawm; thiab tib neeg tsis muaj kev cia siab txog lawv lub zeem muag yav tom ntej hlo li lawm. Tsuas yog thaum lub sij hawm no xwb Vajtswv txoj kev tsim kho kom zoo thiaj li yuav tiav. Tib neeg tseem tsis tau mus txog theem nruab nrab ntawm kev ciaj thiab kev tuag, thiab lawv tseem tsis tau saj txoj kev tuag, yog li txoj kev tsim kho kom zoo tseem tsis tau tiav. Tab txawm cov neeg uas tau nyob rau theem ntawm cov neeg uas ua dej num rau Vajtswv los twb tsis raug tsim kho kom zoo tshaj plaws. Yauj tau raug kev tsim khom kom zoo loj kawg nkaus, thiab nws tsis muaj ib yam dab tsi uas nws yuav cia siab rau li. Tib neeg yuav tsum raug kev tsim kho kom zoo kom txog ntua qhov uas lawv tsis muaj kev cia siab li lawm thiab tsis muaj dab tsi uas yuav cia siab tau rau li lawm thiab—tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog txoj kev tsim kho kom zoo uas tseeb tiag. Nyob rau lub sij hawm cov neeg uas ua dej num rau Vajtswv, yog tias koj lub siab yeej ib txwm nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab yog tias txawm hais tias Nws tau ua dab tsi lawm los xij thiab txawm hais tias Nws txoj kev xav rau koj yuav zoo li cas los xij, koj yeej ib txwm ua raws li Nws txoj kev npaj tseg, ces thaum kawg ntawm txoj kev koj yuav to taub txhua yam uas Vajtswv tau ua. Koj raug Yauj txoj kev sim siab, thiab tib lub sij hawm ntawd koj los raug Petus txoj kev sim siab thiab. Thaum Yauj raug sim, nws sawv ua tim khawv, thiab thaum kawg, Yehauvas tau nthuav tawm rau nws pom. Tsuas yog tom qab uas nws sawv ua tim khawv lawm xwb nws thiaj li tsim nyog pom Vajtswv lub ntsej muag. Vim li cas nws tau hais tias: “Kuv nkaum ntawm thaj av qias vuab tsuab tiam sis qhia Kuv tus kheej tshwm rau ntawm lub nceeg vaj dawb huv”? Qhov ntawd txhais tau hais tias tsuas yog thaum koj dawb huv thiab sawv ua tim khawv lawm xwb koj thiaj li yuav tuaj yeem muaj lub meej mom mus pom Vajtswv lub ntsej muag. Yog tias koj tsis tuaj yeem sawv ua tim khawv rau Nws, koj tsis muaj lub meej mom yuav pom Nws lub ntsej muag. Yog tias koj thim rov qab los sis muaj kev tsis txaus siab tawm tsam Vajtswv thaum raug kev tsim khom kom zoo, yog li koj swb ua tsis tau tim khawv rau Nws thiab dhau los ua Ntxwgnyoog lub khw muag khoom uas txaus luag lawm xwb, ces koj yuav tsis tau txais Vajtswv qhov kev tshwm sim rau koj pom. Yog tias koj zoo li Yauj, tus uas nyob hauv kev sim siab foom nws tus kheej cev nqaij daim tawv thiab tsis yws rau Vajtswv, thiab muaj peev xwm ntxub nws tus kheej cev nqaij daim tawv yam tsis muaj kev yws los sis kev ua txhaum los ntawm nws cov lus li, ces koj yuav raug sawv ua tim khawv. Thaum koj raug kev tsim kho kom zoo mus txog ntua qib tseem ceeb lawm thiab tseem tuaj yeem zoo li Yauj, mloog Vajtswv lus tiag tiag thiab tsis muaj lwm yam kev cheem tsum ntawm Nws los sis koj cov kev xav phem, ces Vajtswv yuav tshwn los rau koj pom. Tam sim no Vajtswv tsis tshwm los rau koj los vim koj muaj koj cov kev xav phem ntau heev, kev xaiv ntsej muag, kev muab hlob, kev cheem tsum rau yus tus kheej thiab kev ntshaw ntawm sab cev nqaij daim tawv, thiab koj tsis tsim nyog pom Nws lub ntsej muag li. Koj puas tau pom Vajtswv, koj yuav ntsuas Nws los ntawm koj cov kev xav phem thiab, thaum ua li ntawd, Nws yuav raug koj ntsia rau saum ntoo khaub lig. Yog tias muaj ntau yam tshwm sim rau koj uas tsis haum nrog koj cov kev xav phem tiam sis txawm li ntawd los koj muaj peev xwm muab lawv tso rau ib sab thiab txais kev paub txog Vajtswv cov dej num uas los ntawm cov no, thiab yog tias thaum tab tom raug cov kev tsim kho kom zoo koj nthuav tawm koj lub siab ntawm txoj kev hlub rau Vajtswv, ces qhov no yog qhov ua tim khawv. Yog tias koj lub tsev nyob thaj yeeb lug, koj xyiv fab rau kev nplig siab ntawm sab cev nqaij tawv, tsis muaj leej twg tsim txom koj, thiab koj cov kwv tij thiab cov muam uas nyob hauv pawg ntseeg los mloog koj lus, koj puas tuaj yeem qhia koj lub siab ntawm txoj kev hlub rau Vajtswv? Qhov xwm txheej no puas tuaj yeem tsim kho koj kom zoo tau? Nws tsuas yog los ntawm kev tsim kho kom zoo xwb koj txoj kev hlub Vajtswv thiaj li yuav tuaj yeem tshwm sim tau, thiab nws tsuas yog los ntawm tej yam tshwm sim uas tsis haum nrog koj cov kev xav phem xwb koj thiaj li yuav raug ua kom zoo tshaj plaws. Nrog rau kev ua dej num ntau yam ntawm kev tsis sib thooj thiab yam tsis zoo, thiab los ntawm kev siv txhua yam ntawm Ntxwgnyoog cov kev qhia tshwm—nws cov dej num, nws cov kev iab liam, nws cov kev cuam tshuam thiab cov kev dag ntxias—Vajtswv qhia rau koj txog Ntxwgnyoog lub ntsej muag phem kom meej, thiab ua rau koj lub peev xwm paub cais Ntxwgnyoog kom zoo tshaj plaws, kom koj thiaj ntxub Ntxwgnyoog thiab tso nws tseg.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nej txhua tus tab tom nyob hauv nruab nrab ntawm txoj kev sim siab thiab kev lim tib neeg kom dawb huv. Nej yuav tsum hlub Vajtswv li cas rau lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv? Yog raug kev lim tib neeg kom dawb huv dhau los lawm ces, tib neeg yuav muaj peev xwm qhuas Vajtswv tiag tiag, thiab tiv taus kev lim tib neeg kom dawb huv, lawv tuaj yeem pom tau tias lawv tu ncua ntau yam. Koj txoj kev lim tib neeg kom dawb huv yim huab loj, ces koj yim huab muaj peev xwm tso tseg sab cev nqaij tawv; tib neeg txoj kev lim tib neeg kom dawb huv yim huab loj, ces lawv txoj kev hlub Vajtswv yim huab loj. Qhov no yog yam nej yuav tsum nkag siab. Vim li cas tib neeg thiaj yuav tsum raug lim kom dawb huv? Qhov txiaj ntsig ntawm lub hom phiaj yog dab tsi? Yam tseem ceeb ntawm Vajtswv tes dej num kev lim tib neeg kom dawb huv hauv tib neeg yog dab tsi? Yog tias koj nrhiav Vajtswv tiag tiag, ces muaj kev paub txog Nws txoj kev lim tib neeg kom dawb huv txog ntua qhov tseeb koj yuav paub tau tias nws zoo heev li, thiab cheem tsum tshaj plaws li. Tib neeg yuav tsum hlub Vajtswv li cas thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv? Los ntawm kev txiav txim siab los hlub Vajtswv los txais Nws txoj kev lim tib neeg kom dawb huv: Thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv koj yuav txom nyem siab heev, zoo ib yam li rab riam uas raug muab kiv rau hauv koj lub siab, tiam sis koj zoo siab hlo siv koj lub siab los ua kom Vajtswv txaus siab heev, uas yog hlub Nws, thiab koj yeej tsis zoo siab hlo los quav ntsej txog sab cev nqaij tawv li. Qhov no yog yam txhais tau tias muaj kev hlub Vajtswv. Mob koj siab, thiab koj txoj kev tsim txom tau mus txog qhov tseem ceeb, tiam sis koj tseem zoo siab hlo los cuag Vajtswv thiab thov, hais tias: “Au Vajtswv! Kuv tsis muaj peev xwm tawm tau ntawm Koj mus. Txawm hais tias muaj txoj kev tsaus ntuj nti nyob hauv kuv, kuv xav ua kom Koj txaus siab; Koj paub kuv lub siab, thiab kuv xav kom Koj nqis peev Koj txoj kev hlub rau hauv kuv ntxiv.” Qhov no yog kev xyaum ua thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv. Yog tias koj siv Vajtswv txoj kev hlub ua lub hauv paus, ces kev lim tib neeg kom dawb huv tuaj yeem coj koj txav los ze zog Vajtswv thiab ua rau koj tau nrog Vajtswv sib raug zoo. Vim tias koj ntseeg Vajtswv lawm, koj yuav tsum muab koj lub siab fij rau Vajtswv. Yog tias koj fij thiab muab koj lub siab tso rau ntawm Vajtswv xub ntiag, ces thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv nws yuav tsis tuaj yeem ua rau koj tsis lees paub Vajtswv, los sis tawm ntawm Vajtswv mus. Ua li no koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv thiaj yuav los ze dua qub thiab zoo dua qub, thiab koj txoj kev sib txuas lus nrog Vajtswv thiaj yuav tsis tu ncua. Yog tias koj xyaum ua li no tas li, ces koj thiaj li yuav siv sij hawm ntau zog rau Vajtswv txoj kev kaj thiab sij hawm ntau zog rau Nws cov lus ua tus pab coj. Yuav muaj kev hloov pauv ntau yam hauv koj tus yam ntxwv, thiab koj yuav muaj txoj kev paub ib hnub dhau ib hnub zuj zus. Thaum txog hnub Vajtswv txoj kev sim siab los txog rau koj, koj tsis yog tias yuav muaj peev xwm sawv ntawm Vajtswv ib sab xwb, tiam sis yuav muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv thiab. Thaum lub sij hawm ntawd, koj yuav zoo li Yauj, thiab zoo li Petus. Tau hais lus tim khawv rau Vajtswv koj yuav hlub Nws tiag, thiab yuav zoo siab hlo tso koj txoj sia rau Nws; koj yuav yog Vajtswv tus tim khawv, thiab tus uas Vajtswv hlub. Txoj kev hlub uas tau raug kev lim tib neeg kom dawb huv lawm muaj zog heev, tsis yog tias tsis muaj zog. Txawm hais tias lub sij hawm twg los sis Vajtswv yuav muab koj cob rau Nws txoj kev sim siab li cas los xij, koj yuav muaj peev xwm los muab koj tej kev txhawj xeeb txog tias koj yuav ciaj los sis yuav tuag, los zoo siab hlo tso txhua yam rau Vajtswv, thiab los zoo siab hlo tiv txhua yam rau Vajtswv—yog li ntawd koj txoj kev hlub yuav dawb huv thiab koj txoj kev ntseeg yuav tseeb. Tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li yuav yog tus uas Vajtswv hlub tiag tiag, thiab tus uas raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas yog los ntawm Kev Raug Kev Lim Tib Neeg Kom Dawb Huv Xwb Tib Neeg Thiaj Li Yuav Muaj Txoj Kev Hlub Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum Yauj raug nws tej kev sim siab thawj zaug, nws raug txhav tag nrho nws tej khoom ntiag tug thiab tag nrho nws cov me nyuam, tiam sis nws tsis ntog los sis tsis tau hais ib yam dab tsi uas yog ib qho kev txhaum rau Vajtswv li vim los ntawm qhov ua li ntawd. Nws tau kov yeej Ntxwgnyoog tej kev sim siab, thiab tau kov yeej nws tej khoom muaj nqis, nws cov me tub me nyuam thiab qhov kev sim siab ntawm qhov uas tau poob tag nrho nws tej khoom muaj nqis hauv ntiaj teb, uas hais tau tias nws tuaj yeem mloog Vajtswv lus rau thaum Nws tau muab txhua yam tshem tawm ntawm Yauj lawm thiab nws kuj tseem tuaj yeem ua tsaug thiab qhuas Vajtswv vim ntawm yam uas Vajtswv tau ua lawm. Yam zoo li no yog Yauj qhov kev coj ua nyob rau thaum Ntxwgnyoog qhov kev sim siab thawj zaug, thiab yam zoo li no kuj yog Yauj qhov lus tim khawv nyob rau thaum Vajtswv qhov kev sim siab thawj zaug thiab. Hauv qhov kev sim siab zaum ob, Ntxwgnyoog tau ncab nws txhais tes mus tsim txom Yauj kom mob, thiab txawm tias Yauj tau ntsib kev mob tshaj qhov uas nws tau ntsib yav dhau los lawm los xij, nws qhov lus tim khawv tseem txaus los ua rau tib neeg xav tsis thoob. Nws tau siv nws qhov kev thev taus, kev ntseeg, thiab kev mloog Vajtswv hais, nrog rau nws qhov kev hwm Vajtswv, kom rov kov yeej Ntxwgnyoog ib zaug ntxiv, thiab nws qhov kev coj ua thiab nws qhov lus tim khawv ua rau Vajtswv tau pom zoo thiab nyiam dua ib zaug ntxiv. Nyob rau qhov kev sim siab no, Yauj tau siv nws txoj kev coj ua tiag los tshaj tawm rau Ntxwgnyoog tias kev mob cev nqaij daim tawv tsis hloov tau nws txoj kev ntseeg thiab kev mloog Vajtswv hais los sis tshem tsis tau nws txoj kev kub siab rau Vajtswv thiab hwm Vajtswv mus; nws yuav tsis tso Vajtswv tseg los sis tso nws tus kheej txoj kev zoo tiav log thiab kev siab ncaj tseg vim hais tias nws tau ntsib txoj kev tuag xwb. Yauj qhov kev txiav txim siab tau ua rau Ntxwgnyoog ntshai rwg, nws txoj kev ntseeg tau ua rau Ntxwgnyoog poob plig thiab tshee na, kev tiv ruaj khov uas nws tau sib tawm tsam nrog Ntxwgnyoog rau thaum nkawv txoj kev sib ntaus sib tua uas yog txoj kev ciaj-thiab-txoj kev tuag tau ua rau Ntxwgnyoog muaj ib txoj kev ntxub tob thiab khib siab heev; nws txoj kev zoo tiav log thiab kev siab ncaj tau ua rau Ntxwgnyoog tsis tuaj yeem ua dab tsi ntxiv rau nws txuas ntxiv lawm, vim yog li ntawd Ntxwgnyoog thiaj tau tso nws tej kev tawm tsam Yauj tseg thiab tau tso nws tej kev iab liam Yauj uas nws tau coj los tso rau ntawm Vajtswv Yehauvas xub ntiag tseg. Qhov no txhais tau tias Yauj tau kov yeej lub ntiaj teb, nws tau kov yeej cev nqaij daim tawv, nws tau kov yeej Ntxwgnyoog, thiab nws tau kov yeej txoj kev tuag lawm; nws yog ib tug tib neeg uas muaj txhij txhua qhib lug uas yog Vajtswv tug. Thaum lub sij hawm hauv ob qho kev sim siab no, Yauj tau sawv ruaj khov rau nws qhov lus tim khawv, tau ua neej raws nws txoj kev zoo tiav log thiab kev siab ncaj, thiab tau nthuav tus ciaj ciam ntawm nws cov keeb laj fai txog kev ua neej nyob ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem kom dav. Thaum raug ob qhov kev sim siab, tau ua rau Yauj muaj kev ntsib kev pom ntau ntxiv, thiab qhov kev ntsib kev pom no tau ua rau nws loj tiav txiv hlo thiab muaj txuj ci ntau dua qub, tau ua rau nws ruaj khov dua, thiab muaj kev ntseeg loj dua, thiab tau ua rau nws ruaj siab dua qub ntawm txoj kev yog thiab kev muaj nuj nqis ntawm txoj kev ncaj ncees rau yam uas nws tuav ruaj khov. Vajtswv Yehauvas tej kev sim Yauj siab tau ua rau nws to taub tob thiab txawj xav txog Vajtswv txoj kev txhawj rau tib neeg, thiab tau ua rau nws txawj xav txog tej txiaj ntsim ntawm Vajtswv txoj kev hlub, suav txij ntawm theem kev txiav txim siab rau thiab kev hlub rau Vajtswv raug muab ntxiv rau hauv nws qhov kev hwm Vajtswv. Vajtswv Yehauvas tej kev sim siab tsis yog tsis ua kom Yauj nrug deb ntawm Nws mus xwb, tiam sis tseem coj nws lub siab txav los ze rau ntawm Vajtswv dua lawm thiab. Thaum Yauj qhov thev taus qhov mob ntawm cev nqaij daim tawv los txog rau nws qhov siab kawg nkaus lawm, qhov kev txhawj xeeb uas nws tau hnov los ntawm Vajtswv Yehauvas los tau ua rau nws tsis muaj lwm txoj kev tuag lawm tiam sis foom phem rau nws hnub yug los. Qhov kev coj ua zoo li no yeej tsis tau npaj los ntev li, tiam sis yog kev qhia tshwm uas ib txwm muaj ntawm kev txiav txim siab rau thiab kev hlub rau Vajtswv uas los hauv nws lub siab los, nws yog ib qho kev qhia tshwm uas ib txwm muaj tau los ntawm nws txoj kev txiav txim siab rau thiab kev hlub rau Vajtswv. Qhov no hais tau tias, vim nws tau tsis nyiam nws tus kheej kiag li, thiab nws tsis txaus siab, thiab tsis tuaj yeem thev taus rau qhov kev txim txom Vajtswv, yog li nws qhov kev txiav txim siab thiab kev hlub thiaj li tau mus txog theem uas tsis ua raws li yus tus kheej siab nyiam. Thaum lub sij hawm no, Yauj tau txhawb tsa nws txoj kev hwm thiab kev ntshaw rau Vajtswv thiab kev kub siab rau Vajtswv mus rau theem kev txiav txim siab thiab kev hlub. Thaum tib lub sij hawm no, nws kuj tau txhab tsa nws txoj kev ntseeg thiab kev mloog Vajtswv hais thiab hwm Vajtswv mus rau theem kev txiav txim siab thiab kev hlub. Nws tsis tso cai rau nws tus kheej ua ib yam uas yuav tsim ua kev puas tsuaj rau Vajtswv, nws tsis tau tso cai rau nws tus kheej txoj kev coj ua uas yuav ua rau Vajtswv raug mob, thiab tsis tau tso cai rau nws tus kheej mus coj ib yam kev tu siab, kev nyuaj siab, los sis kev tsis zoo siab los rau Vajtswv vim yog nws tus kheej tej laj thawj xwb. Hauv Vajtswv ob lub qhov muag, txawm tias Yauj tseem yog tib tug Yauj li qub ua ntej dhau los los xij, Yauj txoj kev ntseeg, kev mloog hais, thiab kev hwm Vajtswv tau ua rau Vajtswv txaus siab thiab zoo siab hlo. Thaum lub sij hawm no, Yauj muab tau qhov zoo tiav log li uas Vajtswv xav kom nws muab tau lawm; nws tau dhau los ua ib tug neeg muaj nuj nqis tiag tiag raws li qhov raug hu ua “zoo tiav log thiab siab ncaj” rau hauv Vajtswv ob lub qhov muag. Nws tej kev ua uas ncaj ncees tau ua rau nws kov yeej Ntxwgnyoog thiab sawv ruaj khov rau hauv nws cov lus tim khawv rau Vajtswv. Yog li, ib yam nkaus thiab, nws tej kev ua uas ncaj ncees tau ua rau nws zoo tiav log, thiab tau ua rau nws lub neej loj hlob muaj nuj nqis raug tsa siab tshaj qhov ua tau dhau los lawm, thiab lawv kuj tau ua rau nws yog thawj tus neeg uas tsis raug Ntxwgnyoog tawm tsam thiab sim siab mus ntxiv lawm. Vim hais tias Yauj yog neeg ncaj ncees, nws raug Ntxwgnyoog iab liam thiab sim siab; vim hais tias Yauj yog neeg ncaj ncees, nws raug muab cob rau Ntxwgnyoog lawm; thiab vim hais tias Yauj yog neeg ncaj ncees, nws tau kov yeej thiab tau muaj yeej Ntxwgnyoog lawm, thiab tau sawv ruaj khov rau hauv nws cov lus tim khawv. Suav txij hnub no mus Yauj dhau los ua thawj tus tib neeg uas yuav tsis raug muab cob rau Ntxwgnyoog mus ntxiv lawm, nws tau los rau ntawm Vajtswv lub zwm txwv xub ntiag tiag tiag li lawm thiab tau nyob hauv txoj kev kaj, nyob hauv qab Vajtswv cov koob hmoov yam tsis muaj kev nyiag raws qab los sis kev rhuav tshem ntawm Ntxwgnyoog li lawm…. Nws tau dhau los ua ib tug neeg tseeb nyob hauv Vajtswv ob lub qhov muag; nws raug tso dim plaws lawm …

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yog koj yog ib tug uas nrhiav kev raug tsim kho kom zoo tiav log, ces koj yuav tau hais lus tim khawv thiab koj yuav hais tias: “Nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm ib kauj ruam-dhau-ib kauj ruam no, kuv tau txais yuav Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab txawm hais tias kuv tau tiv kev txom nyem loj heev, los kuv tau los paub hais tias Vajtswv tsim kho kom tib neeg zoo tiav log li cas, kuv muab tau tes hauj lwm uas Vajtswv ua lawm, kuv muaj qhov kev paub txog txoj kev ncaj ncees ntawm Vajtswv, thiab Nws txoj kev qhuab ntuas tau cawm tau kuv lawm. Nws tus moj yam ncaj ncees tau los rau saum kuv thiab coj koob hmoov thiab hmoov hlub los rau kuv; yog Nws qhov kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas uas tau tiv thaiv thiab ntxuav kom kuv dawb huv. Yog hais tias kuv tsis tau raug Vajtswv qhuab ntuas thiab txiav txim rau, thiab yog Vajtswv cov lus hnyav hnyav tsis tau muab hais rau kuv, ces kuv yuav tsis paub Vajtswv, thiab los sis kuv tsis tuaj yeem raug cawm dim tau. Hnub no kuv pom: Li ib tug uas raug tsim tawm los, mas tsis yog yus yuav txaus siab rau tag nrho tej uas tus Tswv Tsim ntawd tsim tawm nkaus xwb, tab sis, qhov tseem ceeb tshaj, mas tag nrho cov raug tsim tawm los ntawd yuav tsum txaus siab rau tus moj yam ncaj ncees ntawm Vajtswv thiab Nws txoj kev txiav txim ncaj ncees, vim Vajtswv tus moj yam yeej muaj nuj nqis tsim nyog rau tib neeg qhov kev txaus siab rau. Yog ib tug raug tsim tawm los uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, mas yus yuav tsum txaus siab rau Vajtswv tus moj yam ncaj ncees. Nyob rau hauv Nws tus moj yam ncaj ncees mas muaj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab, tshaj qhov ntawd, kuj muaj txoj kev hlub loj thiab. Txawm hais tias kuv tsis muaj peev xwm yuav tau Vajtswv txoj kev hlub tag nrho hnub no, los kuv twb muaj txoj hmoo zoo tau pom nws lawm, thiab nyob rau hauv no ces kuv tau koob hmoov lawm.” Qhov no yog txoj kev uas cov twb raug tsim kho kom zoo tiav log ntawd taug, thiab qhov no yog qhov kev paub uas lawv hais txog. Cov neeg zoo li ntawd zoo ib yam nkaus li Petus; lawv muaj tib qho kev ntsib kev pom li Petus. Cov neeg zoo li ntawd yog cov uas muab tau lub neej txoj sia lawm, cov uas muaj qhov tseeb. Thaum lawv tau ntsib tau pom mus txog ntua qhov kawg, nyob rau lub sij hawm ntawm Vajtswv qhov kev txiav txim mas lawv yuav muab Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias tshem tau tawm ntawm lawv tag nrho mus tiag tiag li, thiab yuav raug Vajtswv muab tau.

Xaiv tawm los ntawm “Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nyob rau hauv Nws tes hauj lwm ntau heev ntawd, ib tug twg uas muaj qhov kev ntsib kev pom tiag tiag ces yeej muaj kev hwm rau Nws, uas yog qhov siab dua kev qhuas. Tib neeg tau pom Nws tus moj yam los ntawm Nws tes hauj lwm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab yog li ntawd lawv thiaj li hwm Nws nyob rau hauv lawv lub siab. Vajtswv ces yuav tsum tau hwm thiab mloog lus rau vim Nws kiag thiab Nws tus moj yam tsis zoo ib yam li cov uas raug tsim tawm los thiab yeej siab tshaj cov uas raug tsim tawm los ntawd li. Vajtswv mas yeej tshwm sim tus kheej los li ntawd thiab yeej muaj nyob mus ib txhiab ib txhis, Nws tsis yog ib tug uas raug tsim tawm los, thiab tsuas yog Vajtswv nkaus xwb mas thiaj li tsim nyog rau txoj kev hwm thiab kev mloog lus rau; tib neeg mas tsis muaj qhov tsim nyog rau qhov no. Yog li ntawd, tag nrho cov uas tau ntsib tau pom Nws tes hauj lwm thiab yeej paub Nws tiag tiag mas yeej muaj kev hwm rau Nws. Txawm li cas los xij, cov uas tsis kam tso lawv qhov kev xav phem txog Nws pov tseg—cov uas tsis saib Nws ua Vajtswv—tsis muaj kev hwm rau Nws, thiab txawm hais tias lawv yuav caum Nws, los lawv yeej tsis tau raug txeeb tau, lawv yog cov neeg tsis mloog lus raws li lawv tus yeeb yam. Qhov uas Nws npaj siab yuav ua kom tau los ntawm kev ua hauj lwm ces yog yuav ua kom tag nrho tej uas raug tsim tawm los ntawd kom muaj lub siab hwm rau tus Tswv Tsim, pe hawm Nws, thiab zwm rau Nws txoj kev tswj fwm yam tsis muaj kev sib pauv dab tsi li. Qhov no ces yog qhov uas tshwm sim thaum kawg los ntawm tag nrho Nws tes hauj lwm uas yuav npaj ua kom tau.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum Kuv txiav txim nej hnub no, nej yuav muaj kev nkag siab nyob rau theem twg thaum kawg? Nej yuav hais tias txawm nej lub meej mom nyob tsis siab, li cas los xij nej txaus siab rau ntawm qhov Vajtswv tsa. Vim yog nej yug los qes heev koj tsis muaj lub meej mom, tiam sis koj tau txais lub meej mom vim yog Vajtswv tsa koj—qhov no yog qee yam uas Nws tau muab rau nej. Hnub no koj tus kheej tuaj yeem muaj cuab kav txais Vajtswv kev cob qhia, Nws kev qhuab ntuas, thiab Nws kev txiav txim. Qhov no, ntau tshaj ntawd, yog Nws txoj kev tsim tsa. Nej tus kheej muaj cuab kav txais Nws kev ua kom dawb huv thiab kev hlawv. Qhov no yog Vajtswv txoj kev hlub loj. Ntau tiam dhau los tsis tau muaj ib leej tib neeg twg uas tau txais Nws txoj kev ua kom dawb huv thiab kev hlawv li, thiab tsis tau muaj ib tug tib neeg twg muaj cuab kav raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws cov lus li. Tam sim no Vajtswv tab tom tham nrog nej tim ntsej tim muag, lim kom nej dawb huv, nthuav tawm nej tej kev ntxeev siab uas nyob sab haud—qhov no yog Nws txoj kev tsim tsa tseeb tiag. Tib neeg muaj rab peeb xwm dab tsi? Tsis hais lawv yuav yog Daviv cov tub los sis Mau-a cov xeeb ntxwv, nyob rau qhov xaus, tib neeg yog cov khoom tsim tsa uas ciaj sia uas tsis muaj dab tsi yuav txaus khav txog kiag li. Vim koj yog Vajtswv cov tsiaj ciaj sia, koj yuav tsum ua lub luag hauj lwm ntawm ib tug tsiaj ciaj sia. Nws yeej tsis muaj dua lwm qhov kev cheem tsum rau nej lawm. Qhov no yog qhov nej tsim nyog taij thov tias: “Au Vajtswv! Txawm tias kuv muaj lub meej mom los tsis muaj, tam sim no kuv nkag siab kuv tus kheej lawm. Yog tias kuv lub meej mom nyob siab los nws vim yog Koj txoj kev tsim tsa, thiab yog tias nws nyob qes los nws vim yog Koj txoj kev tsim tsa. Txhua yam nyob hauv Koj ob txhais tes. Kuv yeej tsis muaj ib qho kev xaiv, los sis ib qho kev yws kiag li. Koj tau tsim tsa cia lawm tias Kuv yuav yug nyob hauv lub teb chaws no thiab nruab nrab ntawm cov tib neeg no, thiab txhua yam uas Kuv tsim nyog mloog lus tag nrho raws li Koj kev tswj fwm vim yog txhua yam nyob rau ntawm Koj kev tsim tsa. Kuv tsis txhob xav txog lub meej mom; vim thaum kawg, kuv tsuas yog ib tug tsiaj ciaj sia xwb. Yog Koj muaj kuv tso rau lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws, hauv lub pas hluav taws thiab lawj faj, kuv tsis yog ib yam dab tsi tiam sis ib tug tsiaj ciaj sia xwb. Yog tias kuv siv kuv, kuv yog ib tug tsiaj ciaj sia. Yog tias Koj ua kom kuv zoo tshaj plaws, los kuv tseem yog ib tug tsiaj ciaj sia. Yog tias koj tsis ua kom kuv zoo tshaj plaws, los kuv tseem yuav hlub Koj vim yog kuv yog ib yam tshaj ntawm ib tug tsiaj ciaj sia. Kuv tsis yog ib yam dab tsi tshaj ntawm ib tug tsiaj ciaj sia uas me heev uas tsim los ntawm tus Tswv ntawm kev tsim, tsuas yog ib tug ntawm tag nrho txhua tus tib neeg muaj siab xwb. Nws yog Koj uas tsim kuv, thiab tam sim no Koj rov qab tau muab kuv tso hauv Koj ob txhais tes ib zaug ntxiv kom ua raws li Koj siab nyiam. Kuv txaus siab ua Koj qhov cuab yeej thiab Koj tus neeg lwj liam vim yog txhua yam no yog yam uas Koj tsim tsa. Tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov nws tau. Txhua yam thiab txhua cov xwm txheej nyob hauv Koj ob txhais tes.” Thaum lub sij hawm los txog koj yuav tsis xav txog lub meej mom ntxiv lawm, koj yuav dim ntawm nws mus kiag. Tsuas yog tom qab ntawd xwb koj thiaj li yuav muaj cuab kav tshawb nrhiav yam ruaj siab thiab siab loj, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb koj lub siab thiaj li yuav tuaj yeem dim ntawm qhov kev txwv. Thaum tib neeg tau dim ntawm tej no lawm, ces lawv yuav tsis muaj kev txhawj xeeb dab tsi lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Vim Li Cas Koj Tsis Txaus Siab los Ua ib Tug Neeg Lwj Liam?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tom qab ntau lub xyoo dhau mus lawm, tib neeg tau rais los ua tus raug tshav-ziab, tau paub txoj kev txom nyem ntawm kev tsim khom thiab kev qhuab ntuas zoo. Txawm tias tib neeg tau poob lub “yeeb koob” thiab “kev hlub” ntawm lub sij hawm dhau los lawm los, lawv tau, yam tsis paub txog li, los to taub tej keeb laj fai ntawm tib neeg tus cwj pwm, thiab tau los nco txiaj ntsig rau Vajtswv ntau lub xyoo ntawm txoj kev mob siab rau txoj kev cawm noob neej. Tib neeg maj mam pib tsis nyiam lawv tus kheej txoj kev tsis paub tab kiag li. Lawv pib ntxub tias lawv qus npaum li cas, txhua yam ntawm txoj kev tsis to taub rau Vajtswv, thiab tej uas xav tsis muaj qab hau uas lawv tau ua rau Nws lawm. Lub teev tig tsis tau rov qab. Tej xwm txheej yav tag los rais los ua tej cim xeeb uas tu siab rau tib neeg, thiab Vajtswv tej lus thiab txoj kev hlub rais los ua lub hwj chim tsav hauv tib neeg lub neej. Tib neeg tej nqaij to zoo zuj zus ib hnub dhau ib hnub, lawv rov muaj zog tuaj, thiab lawv sawv ntsug thiab ntsia rau Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub ntsej muag … tsuas yog kom paub tias Nws yeej ib txwm nyob rau ntawm kuv ib sab, thiab tias qhov Nws luag ntxhi thiab Nws lub ntsej muag uas zoo nkauj tseem txhawb siab heev. Nws lub siab tseem tuav rawv txoj kev txhawj xeeb rau noob neej uas Nws tau tsim, thiab Nws ob txhais tes tseem sov so thiab muaj zog zis li lawv muaj thaum chiv thawj. Nws yog zoo ib yam li yog tias tib neeg rov qab mus rau lub Vaj Edee, tab sis zaum no tib neeg tsis mloog rau tej kev haub ntxias ntawm tus nab thiab tsis tig ntawm Yehauvas lub ntsej muag mus lawm. Tib neeg txhos caug rau ntawm Vajtswv xub ntiag, saib rau saum Vajtswv lub ntsej muag luag ntxi, thiab fij lawv tej khoom uas tshwj xeeb tshaj—Au! Kuv tus Tswv, kuv tus Vajtswv!

Xaiv tawm los ntawm “Tib Neeg Tsuas Yog Raug Cawm Tau Rau Hauv Vajtswv Txoj Kev Cawm Xwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 2. Ib tug neeg twg yuav tsum muaj dab tsi mas thiaj li ua tau tim khawv los ntawm kev sim siab thiab kev lim kom tib neeg dawb huv

Ntxiv Mus: 1. Kev hloov tus moj yam yog dab tsi thiab qhov sib txawv ntawm kev hloov tus moj yam thiab kev coj zoo yog dab tsi

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No