Tshooj 100

Kuv tsis nyiam txhua tus uas tsis raug npaj ua ntej thiab xaiv los ntawm Kuv kiag li. Kuv yuav tsum muab cov neeg no tawm ntawm Kuv lub tsev ib tug zuj zus mus, thiaj ua rau Kuv lub tuam tsev dawb huv thiab tsis muaj chaw thuam, Kuv lub tsev ib txwm tshiab thiab tsis muaj hnub qub mus li, Kuv lub npe dawb huv muaj peev xwm kis mus ib txhis, thiab Kuv cov neeg dawb huv muaj peev xwm dhau los ua Kuv cov neeg Kuv hlub. Hom ntawm ntu no, hom ntawm lub tsev no, hom ntawm lub teb chaws no yog Kuv lub hom phiaj thiab Kuv li chaw nyob; qhov no yog lub hauv paus ntawm Kuv kev tsim txhua yam. Tsis muaj neeg yuav hloov los sis hloov pauv tau nws li. Tsuas yog muaj Kuv thiab Kuv cov tub uas Kuv hlub nyob ua ke rau hauv nws xwb, thiab tsis muaj leej twg yuav raug tso cai tsuj nws rau hauv qab xib taws, tsis muaj ib yam dab tsi yuav raug tso cai rau nyob hauv nws, thiab tsawg dua ntawd yuav tsis muaj ib yam dab tsi tsis zoo raug tso cai kom tshwm sim. Txhua yam yuav raug qhuas thiab txhawb nqa, thiab txhua yam yuav yog qhov chaw uas xav tsis txog rau tib neeg. Kuv tsuas xav kom nej muab tag nrho nej lub zog rau Kuv nrog tag nrho nej lub siab thiab lub hlwb, thiab ua qhov zoo tshaj plaws ntawm nej lub peev xwm. Txawm hais tias yuav yog hnub no los sis tag kis, txawm hais tias koj los yog ib tug neeg uas muab kev pab cuam rau Kuv los sis ib tug neeg tau txais cov koob hmoov, koj yuav tsum siv koj lub zog tag nrho rau Kuv lub teb chaws. Nov yog lub luag hauj lwm uas txhua tus neeg uas tsim los yuav tsum tau ua, thiab nws yuav tsum ua kom tiav thiab siv raws li txoj hau kev no. Kuv yuav tsa ib puas tsav yam los ua dej num rau Kuv lub teb chaws uas zoo nkauj kom tshiab tas li, thiab ua rau Kuv lub tsev muaj chaw sib raug zoo thiab koom ua ib pawg. Tsis muaj ib tug twg yuav raug tso cai los tawm tsam Kuv, thiab tus twg uas ua li ntawd yuav tsum raug rau txim thiab raug foom tsis zoo. Tam sim no Kuv tej lus foom tsis zoo pib poob los rau txhua haiv neeg thiab txhua tus neeg lawm, thiab Kuv tej lus foom tsis zoo yuav hnyav tshaj qhov Kuv rau txim. Tam sim no nws yog lub sij hawm pib txiav txim rau txhua tus neeg, yog li hais tau tias raug foom tsis zoo. Qhov no yog vim tam sim no yog tiam kawg lawm, thiab tsis yog lub sij hawm kev tsim. Thaum cov tiam hloov pauv, qhov hloov ntawm Kuv txoj hauj lwm tam sim no txawv heev. Vim cov kev xav tau ntawm Kuv txoj hauj lwm, cov neeg Kuv xav tau kuj sib txawv lawm thiab; cov neeg uas yuav tsum tau tso pov tseg yuav raug tso tseg; cov uas yuav tsum raug txiav tawm yuav raug txiav tawm; cov uas yuav tsum raug tua pov tseg yuav raug tua pov tseg, thiab cov uas yuav tsum raug khaws cia tseg yuav tsum raug khaws cia tseg. Qhov no yog kev hloov ywj pheej uas zam tsis dhau ntawm tib neeg txoj kev xav, thiab tsis muaj ib tug tib neeg twg yuav hloov tau nws li. Nws yuav tsum raug ua tiav raws li Kuv txoj kev xav! Kuv tso tseg cov neeg uas Kuv xav tso tseg, thiab tshem tawm cov uas Kuv xav tshem tawm; tsis muaj ib tug yuav tsum ua kev lim hiam. Kuv khaws tseg cia cov uas Kuv xav khaws tseg cia thiab Kuv hlub cov uas Kuv xav hlub; qhov no yuav tsum tau ua tiav raws li Kuv txoj kev xav! Kuv tsis coj ua los ntawm lub siab xav; ntawm Kuv tsuas yog kev ncaj ncees, kev txiav txim thiab kev npau taws xwb—tsis muaj ib qho kev xav ntxiv lawm. Tsis muaj kab ke plooj ntawm tib neeg nyob hauv Kuv, vim Kuv yog Vajtswv Tus Kheej, tus neeg ntawm Vajtswv. Vim tias txhua tus neeg pom qhov ntawm Kuv uas yog Kuv qhov kev ua neeg thiab lawv tsis tau pom qhov uas yog Kuv lub hwj huaj. Muaj tseeb, lawv qhov muag dig thiab tsis meej pem!

Nej yuav tsum khaws cov lus Kuv qhia rau nej rau hauv nej lub siab, nej yuav tsum nkag siab Kuv lub siab los ntawm Kuv cov lus thiab qhia kev xav txog rau Kuv lub nra. Tom qab ntawd, koj yuav los paub Kuv lub hwj chim uas loj kawg nkaus thiab pom Kuv tus neeg. Rau qhov Kuv cov lus yog cov lus ntawm lub tswv yim, thiab tsis muaj ib tug neeg twg tuaj yeem to taub cov hauv paus ntsiab lus los sis cov kev cai tom qab Kuv cov lus. Tib neeg xav tias Kuv xyaum dag thiab tsis ncaj ncees thiab lawv tsis paub Kuv los ntawm Kuv cov lus, tab sis qhov txawv, lawv thuam Kuv. Lawv dig muag thiab ruam heev! Lawv twb tsis muaj txog qhov tsawg tshaj plaws ntawm txoj kev thoob tsib. Txhua kab lus uas Kuv hais tawm yog muaj hwj chim thiab kev txiav txim, thiab tsis muaj leej twg muaj peev xwm hloov tau Kuv cov lus li. Thaum twg Kuv cov lus raug muab tawm los, tej khoom yeej raug ua tiav raws li Kuv cov lus; qhov no yog Kuv tus yam ntxwv. Kuv cov lus yog lub hwj chim thiab tus twg uas kho lawv ua tub qaug Kuv kev qhuab ntuas, thiab Kuv yuav tsum ntaus lawv. Nyob rau hauv cov teeb meem loj lawv coj kev puas tsuaj los ntawm lawv tus kheej lub neej thiab lawv mus rau Dab Teb, los yog mus rau hauv qhov ntuj. Nov yog tib txoj hau kev uas Kuv saib xyuas tib neeg xwb, thiab tib neeg tsis muaj txoj hau kev los hloov nws—no yog Kuv txoj kev cai tswj fwm. Nco ntsoov qhov no! Tsis pub ib tug neeg twg ua txhaum Kuv txoj kev cai tswj fwm li; txhua yam yuav tsum ua kom tiav raws li Kuv txoj kev xav! Yav dhau los, Kuv ua yooj yim heev rau nej thiab nej tsuas ntsib Kuv cov lus xwb. Cov lus Kuv hais txog kev ntaus tib neeg tseem tsis tau dhau mus. Tab sis txij hnub no, txhua yam kev puas tsuaj (cov no muaj feem rau Kuv txoj kev cai tswj fwm) yuav maj mam los ib qho zuj zus los rau txim rau txhua tus uas tsis ua raws li Kuv txoj kev xav. Yuav tsum muaj qhov tshwm sim ntawm qhov tseeb—tsis li ces tib neeg yuav tsis muaj peev xwm pom Kuv txoj kev npau taws tab sis yuav ua kom lawv lub siab rov ua liam qias dua. Nov yog ib kauj ruam ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg, thiab nws yog txoj hau kev uas Kuv ua kauj ruam tom ntej ntawm Kuv txoj hauj lwm. Kuv hais qhov no rau nej ua ntej kom nej muaj peev xwm zam kev ua txhaum thiab kev puas tsuaj mus ib txhis. Ntawd yog hais tau tias, txij hnub no rau yav tom ntej, Kuv yuav ua kom txhua tus neeg tshwj tsis yog rau Kuv cov tub hlob ua lawv qhov chaw kom tsim nyog raws li Kuv txoj kev xav, thiab Kuv yuav qhuab ntuas lawv ib tug zuj zus. Kuv yuav tsum tsis txhob cia ib tug twg plam ntawm tus nqe lauj. Tsuas yog nej muaj cuab kav rov ua liam qias dua! Tsuas yog koj muaj cuab kav rov tawm tsam ntxiv! Kuv tau hais ua ntej lawm tias Kuv ncaj ncees rau txhua tus, tias Kuv tsis muaj ib qho kev xav, thiab qhov no ua dej num los qhia tias Kuv tus moj yam yuav tsum tsis txhob raug tawm tsam. Nov yog Kuv tus neeg. Tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov tau qhov no li. Txhua tus neeg hnov Kuv cov lus thiab txhua tus neeg pom Kuv lub ntsej muag uas muaj yeeb koob. Txhua tus neeg yuav tsum mloog Kuv hais thiab muaj tseeb—qhov no yog Kuv txoj kev cai tswj fwm. Txhua tus neeg nyob thoob plaws qab ntuj khwb thiab hauv ntiaj teb no yuav tsum qhuas thiab ntxiv yeeb koob rau Kuv, rau qhov Kuv yog Vajtswv Tus Kheej tsis xws leej twg, rau qhov Kuv yog Vajtswv tus neeg. Tsis muaj leej twg muaj peev xwm hloov tau Kuv cov lus thiab cov lus hais tawm, Kuv kev hais lus thiab kev ntiab tawm, vim cov no yog ib qho tseem ceeb rau Kuv ib leeg xwb, thiab cov no yog yam uas Kuv tau muaj txij li puag thaum ub los lawm thiab uas yuav nyob mus ib txhis li.

Tib neeg muaj lub siab xav sim Kuv, thiab lawv xav nrhiav qee yam hauv Kuv cov lus uas lawv tuaj yeem siv tawm tsam Kuv, kom thiaj li hais lus phem txog Kuv. Puas yog Kuv raug thuam los ntawm koj ma? Puas yog Kuv yuav raug txiav txim yam tsis raws cai ma? Puas yog Kuv txoj kev lag hauj lwm raug sib tham yam tsis raws cai ma? Koj yeej yog pawg uas tsis paub tias dab tsi zoo rau koj tiag! Koj tsis paub txog Kuv hlo li! Lub Roob Xi-oo yog dab tsi? Kuv qhov chaw nyob yog dab tsi? Lub teb chaws Khana-as zoo yog dab tsi? Lub hauv paus ntawm kev tsim yog dab tsi? Vim li cas, ob peb hnub dhau los, Kuv thiaj tau hais txog cov lus no? Roob Xi-oo, Kuv qhov chaw nyob, thaj av zoo ntawm teb chaws Khana-as, lub hauv paus ntawm kev tsim—cov no txhua yam tau raug hais txog Kuv tus neeg (hais txog lub cev). Txhua tus neeg xav hais tias cov no yog cov chaw uas muaj lub cev nyob. Kuv tus neeg yog Roob Xi-oo; nws yog Kuv qhov chaw nyob. Leej twg nkag mus rau hauv lub ntiaj teb sab ntsujplig yuav tsum nce Roob Xi-oo thiab yuav to taub qhov tseeb txog Kuv qhov chaw nyob. Kuv tsim txhua yam hauv Kuv tus neeg; uas yog, txhua yam raug tsim nyob hauv lub cev, yog li ntawd nws yog lub hauv paus. Vim li cas Kuv thiaj hais tias nej yuav rov los rau hauv lub cev ua ke nrog Kuv? Nyob rau ntawd muaj lub ntsiab lus qub. Ib yam li cov thov “Vajtswv,” cov npe ntawv no tsis muaj lub ntsiab lus nyob rau hauv thiab ntawm lawv tus kheej, tab sis tsuas yog cov npe sib txawv Kuv muab tis rau ntau qhov chaw sib txawv xwb. Yog li tsis txhob mob siab ntau dhau rau lawv cov ntsiab lus tiag, tab sis tsuas yog tsom rau qhov hnov Kuv cov lus xwb. Koj yuav tsum pom lawv nyob hauv txoj hau kev no, thiab tom qab ntawd koj yuav muaj peev xwm nkag siab qhov Kuv txoj kev xav. Vim li cas Kuv thiaj pheej rov hais qhia nej dua ntau zaus tias muaj txoj kev ntse hauv Kuv cov lus? Muaj pes tsawg leej ntawm nej tau sim los xyuas seb lub ntsiab lus tom qab qhov no yog dab tsi? Nej txhua tus tsom kwm yam dig muag thiab tsis muaj laj thawj!

Tam sim no nej tseem tsis tau to taub txog feem ntau ntawm cov lus Kuv tau hais yav dhau los. Nej tseem nyob rau theem tsis meej pem thiab ua tsis tau zoo raws Kuv lub siab. Lub sij hawm twg los xij nej muaj peev xwm paub meej txog txhua kab lus uas Kuv hais, uas yuav yog lub sij hawm thaum nej lub neej loj paub tab. Ntawm Kuv, ib hnub zoo li ib txhiab xyoo thiab ib txhiab xyoo zoo li ib hnub; nej xav li cas txog lub sij hawm uas Kuv hais txog no? Nej yuav piav nws li cas? Koj txhais tsis yog! Thiab txuas ntxiv mus, cov neeg feem coob yws daws dom qhov no nrog Kuv, xav nrhiav ib yam dab tsi siv los tawm tsam Kuv—nej tsis paub qhov twg yog qhov zoo rau nej! Ceev faj, tsis li ces Kuv yuav ntaus nej! Thaum hnub ntawd los txog qhov uas txhua yam ua tiav meej lawm, nej yuav nkag siab meej. Kuv tseem tsis tau qhia rau nej tam sim no (tam sim no yog lub sij hawm los qhia tib neeg tshwm; txhua tus yuav tsum ceev faj thiab ceev faj kom muaj peev xwm ua tau zoo raws Kuv txoj kev xav). Kuv yuav qhia txhua tus neeg tshwm los ntawm Kuv cov lus, thiab lawv cov qauv qub yuav raug muab los qhia seb lawv puas muaj tseeb los sis tsis muaj. Yog hais tias ib tug neeg yog niam ntiav los yog yexenpee, Kuv yuav tsum qhia lawv tshwm. Kuv tau hais ua ntej lawm tias Kuv ua txhua yam yam tsis tau tsa tus ntiv tes thiab tias Kuv tsuas yog siv Kuv cov lus txhawm rau qhia tib neeg tshwm xwb. Kuv tsis ntshai kev ua cuav; thaum twg Kuv cov lus hais mus, koj yuav tsum tau nthuav tawm koj tus qauv qub, thiab txawm koj yuav zais cia koj tus kheej los Kuv yuav pom tseeb tshab plaws nws. Nov yog lub hauv paus ntsiab lus ntawm Kuv cov kev ua—tsuas yog siv kev hais thiab tsis siv tej dag zog dab tsi los xij. Tib neeg ua hauj lwm ntawm lawv tus kheej kom hws nrog txog seb Kuv cov lus puas yuav ua tiav los tsis tiav, thiab lawv tau ntxhov siab rau Kuv thiab txhawj txog rau Kuv, tab sis cov kev siv zog no tsis tsim nyog dab tsi; lawv yog ib tug nqe uas tsis tas yuav them. Koj txhawj txog Kuv, tab sis koj lub neej puas loj hlob ma? Hais txog koj tus kheej txoj hmoo ne zoo li cas? Nug koj tus kheej kom ntau thiab tsis txhob cia raws txoj hmoo. Tib neeg txhua tus yuav tsum tau xav txog Kuv txoj hauj lwm thiab—dhau los ntawm Kuv cov kev ua thiab cov lus—pom Kuv tus neeg, muaj kev paub ntau dua txog ntawm Kuv, paub Kuv lub hwj chim uas loj kawg nkaus, paub Kuv txoj kev ntse thiab paub lub ntsiab thiab cov hau kev uas Kuv tsim txhua yam, thiab yog li muab kev qhuas rau Kuv tsis kawg. Kuv yuav ua rau txhua tus neeg pom tus neeg uas Kuv tso txhais tes ntawm Kuv txoj kev cai tswj fwm, tus uas Kuv ua hauj lwm rau, dab tsi yog qhov Kuv xav ua thiab dab tsi yog qhov Kuv xav ua kom tiav. Nov yog ib yam uas txhua tus neeg yuav tsum ua tiav, vim qhov no yog Kuv txoj kev cai tswj hwm. Kuv yuav ua kom tiav yam uas Kuv hais. Tsis muaj leej twg yuav tsum tshawb xyuas Kuv cov lus yam tsis raws cai; txhua tus yuav tsum pom cov hauv paus ntsiab lus tom qab Kuv tes hauj lwm los ntawm Kuv cov lus, thiab los ntawm Kuv cov lus paub tias Kuv txoj kev npau taws yog dab tsi, Kuv qhov kev foom phem yog dab tsi thiab Kuv qhov kev txiav txim yog dab tsi. Txhua yam no yog nyob rau ntawm Kuv cov lus thiab yog tej yam uas yuav tsum tau pom los ntawm txhua tus neeg hauv txhua lo lus ntawm Kuv cov lus.

Qhov Dhau Los: Tshooj 99

Ntxiv Mus: Tshooj 101

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No