Tshooj 99

Vim hais tias tab tom ua Kuv tes hauj lwm kom nrawm dua qub, tsis muaj leej twg tuaj yeem raws tau Kuv cov hneev taw, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem nkag mus tau hauv Kuv lub siab lub ntsws, tiam sis qhov no tsuas yog tib txoj hauv kev mus tom ntej xwb. Qhov no yog “tus neeg tuag” (hais txog kev tsis tuaj yeem to taub Kuv txoj kev xav, tsis to taub lub ntsiab ntawm Kuv cov lus; qhov no yog lwm qhov kev piav qhia ntawm lo lus “tus neeg tuag,” thiab tsis txhais hais tias “raug Kuv tus Ntsujplig tso pov tseg lawm”) hauv koog lus “sawv hauv txoj kev tuag rov los,” uas twb hais txog dhau los lawm. Thaum nej thiab Kuv tau hloov pauv ntawm theem no mus rau hauv lub cev lawm, ces lub ntsiab lus tiag ntawm “sawv hauv txoj kev tuag rov los” thiaj li mam muaj tiav (ntawd yog, lub ntsiab lus tiag ntawm qhov kev sawv hauv txoj kev tuag rov los no). Tam sim no, qhov no yog tus yam ntxwv uas nej puav leej muaj: Nej tsis tuaj yeem to taub Kuv txoj kev xav thiab nej tsis tuaj yeem nrhiav pom Kuv tej hneev taw. Tshaj qhov ntawd, nej tsis tuaj yeem nyob ntsiag to hauv nej tus ntsujplig, yog li yuav ua rau nej hnov tsis kaj siab. Hom yam ntxwv no yog kiag qhov “kev txom nyem” uas Kuv tau hais ntag, thiab nyob hauv qhov kev txom nyem no, uas tib neeg tsis tuaj yeem tiv taus qhov kev txom nyem no, nej ib ke tab tom xav txog nej tus kheej lub neej yav tom ntej, thiab nej ib ke tab tom lees txais Kuv qhov kev npau taws thiab Kuv qhov kev txiav txim, uas tab tom tua thiab ntaus nej tuaj ntawm txhua txoj xub ke tuaj. Tsis tas li ntawd, nej tsis tuaj yeem to taub txog ib txoj kev cai los ntawm lub suab thiab tus yeeb yam uas Kuv hais, thiab kev hais lus hauv ib hnub twg mas yeej muaj ntau hom suab, yog li nej ntsib kev txom nyem ntau heev. Tej ntawd yog cov kauj ruam hauv Kuv tes hauj lwm. Qhov no yog Kuv txoj kev ntse. Yav tom ntej, nej yuav ntsib yuav pom kev txom nyem rau kis no loj tshaj qub, qhov muaj txhua yam no yog txhawm rau nthuav tawm txhua tus tib neeg hais lus zoo tab sis siab phem—tam sim no yuav tsum paub qhov no kom meej! Kuv ua hauj lwm zoo li no. Muaj kev txhawb siab ntawm hom kev txom nyem no, thiab tom qab tau ntsib tau pom qhov mob siab no uas npaum li kev tuag lawm, ces nej mam li paub qhov tseeb txog lwm sab ntsujplig. Nej yuav nkag mus rau hauv lub cev, thiab nrog Kuv kav txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg.

Vim li cas tsis ntev los no Kuv thiaj li tau hais lub lus hnyav dua? Vim li cas Kuv lub suab lus thiaj li nquag hloov pauv tas li, thiab vim li cas Kuv txoj hau kev ua hauj lwm los kuj nquag hloov pauv tas li thiab ma? Kuv txoj kev ntse tau txais los hauv tej yam ntawd. Tau hais Kuv cov lus rau txhua tus uas lees txais lub npe no lawm (txawm tias lawv yuav ntseeg los sis tsis ntseeg los xij yeej yuav ua kom tiav hlo Kuv cov lus), yog li ntawd txhua tus neeg yuav tsum tau hnov thiab pom Kuv cov lus, thiab yuav tsum tsis txwv lawv, vim hais tias Kuv muaj Kuv txoj hau kev ua hauj lwm thiab Kuv muaj Kuv txoj kev ntse. Kuv siv Kuv cov lus los txiav txim tib neeg, nthuav tawm tib neeg, thiab qhia tshwm tib neeg tus yeeb yam. Vim li no, Kuv thiaj li xaiv cov neeg uas Kuv tau xaiv lawm, thiab Kuv muab cov neeg uas Kuv tsis tau npaj tseg ua ntej los sis tsis tau xaiv tseg ntawd ntiab tawm mus. Qhov no puav leej yog Kuv txoj kev ntse, thiab nws yog txuj ci phim hwj ntawm Kuv tes hauj lwm. Qhov no yog Kuv lub tswv yim hauv ntu no ntawm Kuv tes hauj lwm. Hauv cov tib neeg, puas muaj ib tug twg uas tuaj yeem to taub Kuv txoj kev xav? Hauv cov tib neeg, puas muaj ib tug twg uas tuaj yeem xav txog Kuv lub nra? Tib Tug ua tes hauj lwm ces yog Kuv, Vajtswv Tus Kheej. Yuav muaj ib hnub uas nej mam li to taub du lug txog qhov tseem ceeb ntawm Kuv cov lus ntawd, ces nej mam li paub meej tag nrho tias vim li cas Kuv thiaj li xav hais cov lus no. Kuv txoj kev ntse mas tsis muaj qhov kawg, tsis muaj ciaj ciam, thiab ntsuas tsis tau, thiab tib neeg tsis muaj peev xwm txim nkag mus tau hlo li. Tib neeg tsuas pom tau ib feem ntawm yam Kuv ua xwb, tab sis qhov tib neeg pom mas tseem muaj chaw thuam thiab tsis tiav. Thaum nej tau hloov pauv ntawm ntu no mus rau ntu tom ntej tiav log lawm, ces nej yuav pom tej ntawd meej tseeb. Nco ntsoov! Tam sim no yog lub sij hawm muaj txiaj ntsig tshaj plaws—nws yog ntu kawg uas nej nyob hauv cev nqaij daim tawv lawm. Nej lub neej tam sim no yog nej lub neej kawg hauv cev nqaij daim tawv. Thaum nej nkag mus rau sab yeeb ceeb ntawm cev nqaij daim tawv, thaum sij hawm ntawd txhua txoj kev mob siab yuav tawm ntawm nej mus. Nej yuav xyiv fab thiab zoo siab heev, thiab nej yuav dhia rau txoj kev xyiv fab tsis nres li. Tab sis nej yuav tsum paub meej tias cov lus Kuv hais no tsuas yog hais rau cov tub hlob xwb, vim tsuas yog cov tub hlob xwb thiaj li tsim nyog tau txais qhov koob hmoov no. Nkag mus rau sab yeeb ceeb ces yog qhov koob hmoov loj tshaj plaws lawm, qhov koob hmoov zoo tshaj plaws, thiab yog yam muaj txiaj ntsig tshaj plaws rau qhov tau txais kev xyiv fab. Tam sim no txhua yam uas nej tau los noj thiab hnav nyob ces tsis muaj dab tsi dua ntawm kev lom zem ntawm cev nqaij daim tawv; tej ntawd yog txoj hmoov hlub, thiab Kuv yeej tsis xav txog tej yam no li. Kev tsi ntsees ntawm Kuv tes hauj lwm yog nyob rau ntu tom ntej (kev nkag mus rau sab yeeb ceeb thiab kev ntsib nrog lub ntiaj teb hauv qab ntuj khwb).

Kuv twb hais lawm tias Kuv twb muab tus zaj loj liab ploog cuam pov tseg thiab tuav ntsoog lawm. Nej txawm tsis ntseeg Kuv cov lus tau li cas? Vim li cas nej tseem xav tiv kev tsim txom thiab kev txom nyem rau Kuv ma? Qhov no tsis yog ib yam uas nej tsis tsim yog yuav tau tiv kev txom nyem lod? Kuv ceeb toom ntau zaus rau nej lawm tias nej tsuas xav tau kev xyiv fab nkaus xwb, hos Kuv ua tes hauj lwm tib leeg kheej. Vim li cas nej thiaj li xav nqis tes ua tshaj ma? Nej yeej tsis paub txoj kev xyiv fab kiag li! Kuv twb npaj txhua yam tag nrho rau nej lawm—vim li cas tsis muaj nej leej twg yuav los nqa tej ntawd ntawm Kuv mus li ma? Nej yeej tseem tsis paub meej txog qhov Kuv tau hais li! Nej tsis to taub Kuv li! Nej xav tias ntshe Kuv tab tom hais tej lus zoo mloog qhuav qhawv; qhov tseeb, nej ruam qauj lawm! (Tej kev npaj tiav log uas Kuv tham txog ntawd yog kom nej yuav tsum saib rau Kuv kom ntau ntxiv thiab thov Vajtswv rau ntawm Kuv xub ntiag kom ntau ntxiv, hos Kuv yuav foom tsis zoo rau txhua tus uas tawm tsam Kuv, thiab rau txim rau txhua tus neeg uas tsim txom nej.) Nej tsis paub ib qho dab tsi txog Kuv cov lus li! Kuv nthuav tawm tag nrho Kuv tej kev zais tob rau nej, tab sis nej muaj pes tsawg leej thiaj li to taub tej ntawd tiag tiag ma? Nej muaj pes tsawg leej thiaj li to taub tej ntawd tob ma? Kuv lub zwm txwv yog dab tsi? Kuv tus qws hlau yog dab tsi? Nej leej twg ntawm ko thiaj li paub ma? Thaum hais txog Kuv lub zwm txwv lawm, neeg feem coob xav tias yog qhov chaw Kuv zaum, los sis hais txog Kuv lub chaw nyob, los sis hais txog tus neeg uas Kuv yog. Tag nrho tej no yog kev to taub yuam kev—tsuas yog txoj kev to taub yuam kev xwb! Tsis muaj ib qho kev txhais tej ntawd kom raug li, puas yog? Qhov no yog txoj hau kev uas nej txhua tus to taub thiab nkag siab tej ntawd—qhov no tsuas yog ib qho sib txawv deb heev ntawm txoj kev to taub xwb! Kev muaj hwj chim yog dab tsi? Kev sib cuam tshuam ntawm kev muaj hwj chim thiab lub zwm txwv yog dab tsi? Lub zwm txwv yog Kuv qhov muaj hwj chim. Thaum Kuv cov tub hlob los tuav Kuv lub zwm txwv rau qhov siab, yog lub sij hawm uas Kuv cov tub hlob yuav tau txais hwj chim los ntawm Kuv. Tsuas yog Kuv tib leeg thiaj li muaj hwj chim xwb, yog li tsuas yog Kuv thiaj li muaj lub zwm txwv nkaus xwb. Muab hais ua lwm lo lus tias, tom qab Kuv cov tub hlob raug kev txom nyem ib yam li qhov Kuv tau raug lawm, ces lawv yuav lees paub qhov uas Kuv yog thiab qhov uas Kuv muaj, thiab yuav tau txais txhua yam los ntawm Kuv; qhov no yog qhov txheej txheem uas lawv yuav tau txais lub meej mom ntawm tus tub hlob. Nws yog lub sij hawm thaum Kuv cov tub hlob tuav Kuv lub zwm txwv rau qhov siab, thiab lub sij hawm no kuj tseem yog lub sij hawm uas lawv lees paub lub hwj chim los ntawm Kuv thiab. Tam sim no nej yuav tsum to taub qhov no! Txhua yam Kuv hais yeej meej thiab pom meej heev li, kom txhua tus neeg thiaj li to taub. Tso nej tus kheej tej kev xav phem tseg, thiab tos lees txais tej kev zais tob uas Kuv nthuav tawm rau nej! Yog li ntawd tus qws hlau yog dab tsi? Nyob hauv ntu dhau los, nws hais txog Kuv cov lus hnyav, tab sis tam sim no nws txawv yav dhau los lawm: Tam sim no tus qws hlau yog hais txog Kuv tej kev ua, uas yog tej kev puas tsuaj loj tshaj uas tswj hwm nrog lub hwj chim. Yog li, thaum twg los xij hais txog tus qws hlau, ces yeej ib txwm muaj feem ntsig txog rau lub hwj chim. Lub ntsiab lus chiv thawj ntawm tus qws hlau yog hais txog tej kev puas tsuaj loj tshaj—nws yog ib feem ntawm lub hwj chim. Txhua tus neeg yuav tsum pom qhov no kom meej tseeb mas lawv thiaj li tuaj yeem to taub Kuv txoj kev xav thiab tau txais kev nthuav tawm los ntawm Kuv cov lus. Leej twg los xij uas ua muaj tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig uas tuav tus qws hlau nyob hauv nws txhais tes, ces nws yog tus uas muaj hwj chim thiab muaj txoj cai los tswj ib qho twg ntawm tej kev puas tsuaj loj tshaj no. Qhov no yog ib yam ntawm Kuv cov kev cai tswj fwm.

Txhua yam thiab tag nrho txhua yam tau qhib lug tos nej lawm (qhov no hais txog feem uas tau taw qhia meej tseeb lawm), thiab txhua yam thiab tag nrho txhua yam raug zais los ntawm nej los (qhov no hais txog feem zais ntshis ntawm Kuv cov lus). Kuv tham nrog txoj kev ntse tias: Kuv tsuas cia nej to taub lub ntsiab lus ntiav ntiav qee yam ntawm Kuv cov lus xwb, hos Kuv yuav cia nej to taub lwm lub ntsiab lus (tab sis neeg feem coob tsis tuaj yeem to taub tau), vim qhov no yog kab ke ntawm Kuv tes hauj lwm. Kuv tsuas qhia tau lub ntsiab lus tseeb ntawm Kuv cov lus rau nej thaum nej muaj ib tus yeeb yam tiag lawm xwb. Qhov no yog Kuv txoj kev ntse, thiab tej no yog Kuv tej kev ua muaj txuj ci phim hwj (kom ua rau nej zoo tiav log thiab kom kov yeej Ntxwgnyoog thiab ua rau cov dab phem txaj muag). Nws tsis yog tos txog thaum nej nkag mus rau lwm sab ntsujplig lawm es nej mam li muaj peev xwm to taub puv npo. Kuv yuav tsum ua li no vim hais tias hauv tib neeg tej kev xav phem muaj ntau yam uas tib neeg tsis tuaj yeem to taub tau, thiab txawm tias Kuv hais meej tseeb lawm los nej tseem tsis to taub. Qhov tseeb tiag, tib neeg lub siab lub ntsws mas muaj qhov txwv, thiab muaj ntau yam uas Kuv tsuas yuav qhia rau nej tau tom qab nej nkag mus rau sab yeeb ceeb lawm xwb; tsis li ntawd ces, tib neeg cev nqaij daim tawv tsis phim rau tes hauj lwm no, thiab qhov no tsuas tab kaum Kuv txoj kev cawm tib neeg xwb. Qhov no yog lub ntsiab lus tseeb ntawm “kab ke ntawm Kuv tes hauj lwm” uas Kuv tham txog. Nyob hauv nej tej kev xav phem, nej to taub Kuv ntau npaum li cas? Puas yog nej txoj kev to taub tsis muaj chaw thuam li lod? Puas yog qhov kev paub sab hauv ntsujplig ma? Yog li ntawd, Kuv yuav tsum cia nej hloov mus rau lwm sab ntsujplig kom nej ua tiav Kuv tes hauj lwm thiab ua raws li Kuv txoj kev xav. Yog li lwm sab ntsujplig no yog dab tsi tiag? Puas yuav zoo raws li qhov tib neeg xav tias, yog ib yam saib pom uas zoo tshaj plaws tiag tiag ma? Puas yog qee yam zoo li huab cua, uas tsis tuaj yeem pom los sis hnov tau tab sis yeej muaj nyob tiag ma? Raws li Kuv tau hais lawm tias, tus yam ntxwv ntawm kev nyob hauv lub cev yog muaj cev nqaij daim tawv thiab pob txha, muaj tus yeeb yam thiab tus duab. Qhov no yog qhov tseeb thiab tsis muaj qhov ua xyem xyav hlo li, thiab txhua tus neeg yuav tsum ntseeg qhov no. Qhov no yog tus yam ntxwv tiag hauv lub cev. Tshaj qhov ntawd, nyob hauv lub cev tsis muaj tej xwm txheej uas tib neeg ntxub. Tab sis tus yam ntxwv no yog dab tsi tiag tiag? Thaum tib neeg tawm ntawm cev nqaij daim tawv mus rau hauv lub cev, yuav tsum tshwm sim ib pab pawg neeg coob heev los. Qhov ntawd hais tau tias, lawv yuav tsoo kom dim plaws los ntawm lawv lub cev nqaij daim tawv mus, thiab tuaj yeem hais tau tias nyias yuav ua raws li nyias tus kheej hom: Cev nqaij daim tawv yuav sib sau ua ke rau cev nqaij daim tawv thiab lub cev sib sau ua ke rau lub cev. Tam sim no cov neeg uas tsoo dim plaws tawm los ntawm lawv lub tsev, lawv niam thiab txiv, tej poj niam, tej txiv, tej tub, thiab tej ntxhais, ces mam li pib nkag mus rau hauv sab ntsujplig. Thaum kawg, nws zoo li no: Qhov xwm txheej hauv sab yeeb ceeb ces yog cov tub hlob tau los sib sau ua ke, hu nkauj thiab seev cev, qhuas thiab qw qhuas Kuv lub npe dawb huv. Qhov no yog ib qho daim duab uas zoo nkauj thiab tshiab tas mus li. Txhua tus yog Kuv cov tub uas Kuv hlub, qhuas Kuv mus ib txhis tsis tseg, tuav Kuv lub npe dawb huv rau qhov siab mus ib txhis. Qhov no yog qhov xwm txheej tom qab nkag mus rau sab yeeb ceeb lawm, qhov no kuj yog tes hauj lwm tom qab nkag mus rau sab yeeb ceeb thiab, thiab qhov no kuj yog qhov xwm txheej uas Kuv tau hais, txog kev saib xyuas pawg ntseeg hauv sab yeeb ceeb. Tsis tas li ntawd, nws yog Kuv tus neeg tshwm sim hauv txhua haiv neeg hauv qab ntuj khwb thiab hauv txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg, uas muaj Kuv lub hwj chim, Kuv qhov kev npau taws, thiab Kuv qhov kev txiav txim, thiab haj tseem tshaj qhov ntawm, yog muaj Kuv tus qws hlau los kav txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg. Qhov uas txhua tus tib neeg thiab thoob plaws qab ntuj khwb, ua tim khawv rau Kuv no ua rau lub ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb deeg daws, ua rau txhua tus tib neeg thiab txhua yam nyob saum roob, hauv tej dej ntws, hauv tej pas dej, thiab mus kawg lub ntiaj teb los qhuas Kuv thiab muab yeeb koob rau Kuv, thiab mam li paub Kuv, tias yog tib tug Vajtswv Tus Kheej, uas yog tus Tswv Tsim tag nrho txhua yam, thiab yog tus coj kev txhua yam, tsim kho txhua yam, txiav txim txhua yam, ua tiav txhua yam, rau txim txhua yam, thiab rhuav tshem txhua yam. Ces qhov no thiaj li yog tus duab tiag ntawm Kuv tus neeg.

Qhov Dhau Los: Tshooj 98

Ntxiv Mus: Tshooj 100

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No