Tshooj 106

Cov neeg uas tsis paub Kuv cov lus, cov uas tsis paub Kuv qhov kev ua neeg nyob, thiab cov uas tawm tsam Kuv lub hwj huaj saum qaum ntuj ces puav leej raug rhuav tshem kom tsis tshuav ib qho dab tsi li. Tsis muaj leej twg yuav raug zam los ntawm qhov no, thiab txhua tus yuav tsum dhau los sib sau rau hauv kis no, vim nws yog Kuv txoj kev cai tswj fwm, thiab qhov no yog ib qho xyaum ua raws uas nyuaj tshaj plaws. Cov neeg uas tsis paub Kuv cov lus yog cov uas tau mloog txhua yam Kuv tau taw qhia meej tseeb lawm tab sis tseem tsis muaj kev paub txog cov lus ntawd; muab hais ua lwm lo lus tias, lawv yog cov neeg uas tsis to taub txog tej xwm txheej ntawm sab ntsujplig (vim Kuv tsis tau tsim tib neeg kom muaj kev paub zoo rau sab ntsujplig, Kuv tsis xav tau dab tsi ntau ntawm lawv; Kuv tsuas xav kom lawv mloog Kuv cov lus thiab muab cov lus no coj los xyaum ua raws xwb). Cov no tsis yog cov tib neeg hauv Kuv lub tsev, thiab lawv tsis yog tib hom neeg li Kuv hom; lawv nyob rau Ntxwgnyoog lub teb chaws. Yog li Kuv tsis xav tau ib tug twg ntawm cov neeg no uas tsis to taub txog tej xwm txheej ntawm sab ntsujplig. Yav dhau los, nej xav hais tias Kuv tau hais tshaj dhau lawm, tab sis los txog tam sim no nej yuav tsum to taub. Tej tsiaj phem yuav sib tham nrog Vajtswv tau li cas ma? Puas yog qhov ntawd tsis muaj qab hau ma? Cov tib neeg uas tsis paub Kuv qhov kev ua neeg nyob yog cov uas siv lawv tus kheej tej kev xav phem los ntsuas qhov Kuv ua hauv Kuv qhov kev ua neeg. Tsis yog tias los zwm rau hos, lawv ntshaw lawv lub cev nqaij daim tawv, los thab ze nrog Kuv. Tej zaum cov lus Kuv tau hais tsis muaj qab hau dab tsi li pob? Kuv tau hais lawm tias Kuv qhov kev ua neeg nyob yog ib feem tseem ceeb ntawm Kuv, qhov ua tiav log Vajtswv Tus Kheej, thiab tias qhov no yog txoj hauv kev tsim nyog uas Kuv qhov kev ua neeg nyob thiab lub hwj huaj saum qaum ntuj tiav log ua hauj lwm ua ke ib qho rau ib qho: Thaum tej yam uas Kuv ua dhau los ntawm Kuv qhov kev ua neeg nyob tsis haum nrog tib neeg tej kev xav phem, ces cov neeg uas tawm tsam Kuv thiab cov neeg uas tsis sib haum nrog Kuv yuav mag nthuav tawm. Tom qab ntawd, Kuv lub hwj huaj saum qaum ntuj tiav log yuav hais lus dhau los ntawm kev ua neeg, thiab kev ua li no, Kuv thiaj li saib xyuas tau qee tus neeg. Yog hais tias koj tsis to taub qhov Kuv ua tab sis tseem tuaj yeem zwm rau thiab, ces koj yog hom neeg zoo uas Kuv tsis rau txim rau; Kuv tsuas qhia cov tib neeg zoo li no kom paub xwb. Kuv hlub cov tib neeg zoo li no, thiab vim yog koj txoj kev zwm, ces Kuv thiaj li qhia kom koj paub. Cov neeg uas tawm tsam Kuv lub hwj huaj saum qaum ntuj suav nrog cov uas tsis paub Kuv cov lus, cov uas tsis sib haum nrog Kuv qhov kev ua neeg nyob, thiab cov uas tsis pom zoo qhov Kuv ua hauv lub hwj huaj saum qaum ntuj (piv txwv li, Kuv qhov kev npau taws los sis kev tsim pawg ntseeg, thiab ntau yam zoo li ntawd). Tej no puav leej yog tej kev nthuav tawm ntawm kev tawm tsam rau Kuv lub hwj huaj saum qaum ntuj. Txawm li cas los xij, muaj ib yam uas Kuv yuav tsum hais txog, thiab nej txhua tus ntawm ko yuav tsum tau mob siab mloog: Cov neeg uas tsis sib haum nrog tus neeg uas Kuv yog niaj hnub nim no ces tab tom tawm tsam Kuv lub hwj huaj saum qaum ntuj. Vim li cas Kuv thiaj li pheej hais tias tus neeg uas Kuv yog ntawd yog tus Vajtswv Tus Kheej tiav log ma? Tus moj yam ntawm tus neeg uas Kuv yog muaj tag nrho tus moj yam saum qaum ntuj; txhob siv tib neeg tej kev xav phem los ntsuas Kuv. Txawm tias tam sim no kiag los, ntau tus tib neeg tseem hais tias Kuv muaj kev ua neeg nyob thiab tias tsis yog txhua yam uas Kuv ua yuav yog qhov raug tas nrho. Thaum cov tib neeg zoo li no lawm, koj tsis yog nrhiav kev tuag lod? Lawv tsis paub txog ib lo lus ntawm qhov Kuv tab tom hais, thiab lawv yeej yog cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm cov neeg dig muag thiab cov qe ntawm tus zaj loj liab ploog xwb xwb! Kuv yuav qhia rau txhua tus neeg dua ib zaug ntxiv (thiab tom qab ntawd Kuv yuav tsis hais qhov no ntxiv lawm, thiab txhua tus uas ua txhaum qhov no dua yuav raug foom phem xwb xwb): Kuv cov lus, Kuv lub suab luag, Kuv qhov kev noj, Kuv qhov kev nyob, Kuv qhov kev hais lus, thiab Kuv tus cwj pwm mas puav leej raug ua tiav hlo los ntawm Kuv lawm—Vajtswv Tus Kheej—thiab tsis muaj ib qho cim me me ntawm kev yog tib neeg xyaw nyob rau hauv li. Tsis muaj! Tsis muaj li! Tib neeg txhua tus yuav tsum tso tej kev lom txwm ua phem tseg, thiab txiav lawv tej kev xav tsis tseem ceeb tawm. Tib neeg yim coob ua qhov no txuas ntxiv, lawv yim raug kev piam sij ntau. Ua raws li Kuv cov lus qhia!

Kuv ib txwm tshawb xyuas sab hauv txhua tus neeg lub siab, tshawb xyuas txhua tus neeg txhua lo lus thiab kev nqis tes ua. Kuv pom meej tseeb, ib tus zuj zus, cov uas Kuv nyiam thiab cov uas Kuv tsis nyiam. Qhov no yog qee yam uas tib neeg tsis tuaj yeem xav tawm thiab, tshaj qhov ntawd, tseem yog qee yam uas tib neeg tsis tuaj yeem ua tiav tau. Kuv twb hais ntau heev, thiab Kuv ua tiav ntau yam heev lawm; leej twg puas tuaj yeem txheeb xyuas tau tias Kuv cov lus muaj lub hom phiaj dab tsi, thiab Kuv ua dab tsi? Tsis muaj neeg li. Suav txij no mus, Kuv haj tseem yuav hais cov lus ntau ntxiv; ib qho mas, yuav muab txhua tus neeg uas Kuv tsis nyiam ntawd ntiab tawm mus, hos lwm qhov mas, yuav ua kom nej raug kev txom nyem me ntsis ntxiv hauv qhov no, kom nej thiaj li tau saj kev sawv hauv txoj kev tuag rov los ib zaug ntxiv, tsuas hnyav dua qub ntxiv xwb. Tib neeg tsis tuaj yeem txiav txim tau qhov no, los sis tsis muaj leej twg tuaj yeem ua kom qhov ntawd txhob tshwm sim tau. Txawm hais tias tam sim no nej paub qhov no lawm los xij, thaum lub sij hawm los txog nej tseem tsis muaj peev xwm zam dhau qhov kev txom nyem no, vim hais tias qhov no yog txoj hau kev ntawm Kuv tes hauj lwm. Kuv yuav tsum ua hauj lwm kom tau zoo li no mas thiaj li ua tiav Kuv tej hom phiaj, thiab kom nej tau txais Kuv txoj kev xav puv npo. Vim li no thiaj li tau hu qhov no tias “qhov kev txom nyem zaum kawg uas nej yuav tsum tau tiv.” Tom qab ntawd, nej cev nqaij tawv yuav tsis raug kev txom nyem dua ntxiv lawm, hos tus zaj loj liab ploog yuav raug Kuv rhuav tshem thiab yuav tsis muaj cuab kav rov ua phem dua lawm. Qhov no yog kauj ruam kawg ua ntej nkag mus rau hauv lub cev; nws yog theem kev hloov pauv. Tab sis txhob ntshai—Kuv yeej yuav coj nej kev mus kom dhau qhov kev nyuaj ib qho zuj zus xwb xwb. Ntseeg tias Kuv yog tus Vajtswv Tus Kheej uas ncaj ncees, thiab qhov Kuv hais yeej yuav tshwm sim xwb xwb li. Kuv yog tus Vajtswv Tus Kheej uas tso siab tau. Txhua lub teb chaws, txhua daim av, thiab txhua pawg ntseeg tab tom rov qab los cuag Kuv thiab ua npoj ntws los mus rau ntawm Kuv lub zwm txwv. Qhov no yog Kuv lub hwj chim loj tshaj, thiab Kuv yuav txiav txim rau txhua tus me nyuam yaus uas ntxeev siab thiab muab lawv pov mus rau hauv lub pas hluav taws thiab leej faj, yam tsis muaj kev zam kiag li. Txhua yam yuav tsum thim rov qab. Qhov no yog kauj ruam kawg ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg, thiab thaum ua tiav lawm, Kuv yuav nkag mus so, vim hais tias tau ua txhua yam tiav lawm, ces Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg yuav los xaus li no.

Vim hais tias qhov nrawm ntawm Kuv tes hauj lwm tau nce siab lawm (txawm tias Kuv tsis muaj kev ntxhov siab kiag li los xij), Kuv nthuav tawm Kuv cov lus rau nej txhua hnub thiab Kuv qhia tej kev zais tob uas Kuv muaj rau nej txhua hnub, kom nej thiaj li tuaj yeem taug raws li Kuv tej hneev taw. (Qhov no yog Kuv txoj kev ntse; Kuv siv Kuv cov lus los ua kom tib neeg zoo tiav log, thiab kuj tawm tsam cov tib neeg thiab. Txhua tus neeg tau nyeem Kuv cov lus thiab muaj peev xwm ua raws li Kuv txoj kev xav hauv Kuv cov lus. Cov neeg uas xav tsis zoo yuav tau txais qhov tsis zoo, thiab cov uas yuav raug nthuav tawm yuav qhia lawv lub qe tseeb tawm; tus neeg tawm tsam ces yuav tawm tsam, thiab cov neeg uas hlub Kuv ncaj ncees ces haj tseem yuav npuab Kuv ntau ntxiv. Yog li, txhua tus thiaj li tuaj yeem ua raws li Kuv tej hneev taw. Tag nrho tej xwm txheej uas Kuv tau piav qhia no yog cov hau kev uas Kuv ua hauj lwm thiab yog cov hom phiaj uas Kuv xav kom ua tiav.) Yav dhau los, Kuv tau hais txog yam no li no tias: Txawm li cas los xij Kuv mam coj nej, nej yuav tsum nrhiav tib txoj hau kev; txawm Kuv hais dab tsi rau nej los xij, nej yuav tsum mloog. Kuv hais li no txhais li cas? Nej puas paub ma? Lub hom phiaj thiab qhov tseem ceeb ntawm Kuv txoj lus yog dab tsi? Nej puas to taub ma? Muaj pes tsawg tus tib neeg tuaj yeem hais tau qhov no tiav log? Thaum Kuv hais tias, “Txawm li cas los xij Kuv mam coj nej, nej yuav tsum nrhiav tib txoj hau kev,” Kuv tsis hais txog cov lus qhia uas Kuv npaj raws li tus neeg uas Kuv yog nkaus xwb; Tshaj qhov ntawd Kuv tseem hais txog cov lus uas Kuv hais thiab txoj kev uas Kuv taug tib si. Niaj hnub nim no, cov lus no tau muaj tseeb puv npo lawm. Kiag thaum Kuv hais Kuv cov lus tag ces, txhua lub ntsej muag dab phem raug qhia tshwm rau pem hau ntej qhov kaj ntawm Kuv xub ntiag, ua rau nej pom meej tseeb tag nrho lawv txhua tus. Kuv cov lus hais ntawm no tsis yog tsuas tshaj tawm rau Ntxwgnyoog xwb, tab sis kuj yog ib qho kev tso siab rau nej txhua tus thiab. Nej feem coob tsis quav ntsej cov lus no, ntseeg tias cov lus no yuav ua ib qho kev tso siab rau nej; nej tsis paub tias cov lus no yog cov lus ntawm txiav txim, thiab yog cov lus uas muaj hwj chim. Lub hom phiaj ntawm Kuv cov lus yog txib kom Ntxwgnyoog ua dej num rau Kuv kom raug thiab zwm tag nrho rau Kuv. Txog ntawm tej kev zais tob uas Kuv tau nthuav tawm yav dhau los, tseem muaj ntau yam uas nej tseem tsis tau to taub zoo. Yog li ntawd, yav tom ntej Kuv yuav nthuav tawm rau nej ntau ntxiv kom nej thiaj li to taub meej dua thiab to taub du lug ntau dua.

Thaum muaj kev puas tsuaj los, txhua tus neeg mas ntshai heev. Tib neeg txhua tus yuav quaj nrog kev tu siab thiab ntxub tej kev phem uas lawv tau ua yav dhau los, tab sis txog thaum ntawd ces lig dhau lawm, vim qhov no yog tiam kev npau taws. Tsis yog lub sij hawm los cawm tib neeg thiab muab txoj hmoov hlub lawm, tab sis yog lub sij hawm los tshem tawm txhua tus neeg ua Vajtswv tes dej num thiab cia Kuv cov tub los kav sawv cev rau Kuv. Qhov no txawv yav dhau los tiag tiag li; nws yog qhov tsis tau pom dua txij li thaum tsim lub ntiaj teb los. Vim hais tias Kuv tsim lub ntiaj teb tib zaug, Kuv yuav rhuav tshem nws tib zaug, thiab yuav tsis muaj leej twg hloov tau yam uas Kuv tau npaj tseg ua ntej lawm. Ob nqe lus no, “cov pab pawg neeg Ntseeg Vajtswv” thiab “cov pab pawg neeg tshiab thoob qab ntuj khwb,” tau hais yav dhau los tas li lawm. Yuav tsum piav qhia ob nqe lus no li cas? Puas yog nqe tias “pab pawg neeg Ntseeg Vajtswv” hais txog cov tub hlob ma? Hos nqe tias “pab pawg neeg tshiab thoob qab ntuj khwb” puas hais txog cov tub hlob ib yam thiab ma? Tsis yog; tib neeg txhais cov koog lus no tsis raug zoo. Vim hais tias tib neeg tej kev xav phem tsuas pab ua kom lawv to taub txog tej no rau theem no xwb, Kuv yuav tsum piav qhia cov koog lus no kom muaj meej rau nej, kiag tam sis thiab tam sim no mus. Pab pawg neeg Ntseeg Vajtswv thiab pab pawg neeg tshiab thoob qab ntuj khwb tsis zoo ib yam; nyias muaj nyias lub ntsiab lus. Txawm hais tias lo lus ntawm ob nqe lus no zoo sib xws heev los xij, thiab saib zoo li yog tib yam xwb los xij, qhov xwm txheej tiag ces nws sib txawv lawm deb heev. “Pab pawg neeg Ntseeg Vajtswv” yog hais txog leej twg tiag tiag ma? Los sis, nws hais txog dab tsi? Hais txog cov neeg Ntseeg Vajtswv, txhua tus yuav xav txog Kuv ib leeg. Lawv yeej hais tsis yuam kev uas hais li ntawd. Tsis tas li ntawd, hauv tib neeg txoj kev xav phem, lo lus tias “tib neeg” yuav hais txog cov tib neeg ntag; tsis muaj ib tug neeg yuav muab qhov ntawd xav rau lwm yam. Thaum hais txog lo lus tias “pab pawg,” tib neeg yuav xav tias nws hais txog kev sib sau ua ke ntawm ntau tus neeg los ua ib pawg, ces thiaj li hu tau tias “pab pawg.” Qhov no tuaj yeem pom tias tib neeg lub siab lub ntsws mas yooj yim dhau lawm; lawv tsis muaj peev xwm to taub Kuv lub ntsiab lus hlo li. Tam sim no, Kuv yuav pib los sib qhia raws kev raws cai tias pab pawg neeg Ntseeg Vajtswv yog dab tsi (tab sis tib neeg yuav tsum tso lawv tus kheej cov kev xav phem tseg; tsis li ntawd ces, tsis muaj leej twg ntawm lawv yuav muaj peev xwm to taub, thiab txawm tias Kuv tau piav qhia lo lus lawm los xij, lawv yuav tsis ntseeg los sis tsis muaj peev xwm to taub tau): Kiag thaum Kuv hais Kuv cov lus tawm, Kuv cov tub hlob yuav tsum muaj peev xwm ua raws li Kuv txoj kev xav, thiab nthuav tawm Kuv txoj kev xav, yog li lawv thiaj li ua tau tib lub siab thiab hais tib lo lus ib yam. Thaum cov tub hlob tab tom txiav txim rau txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg, lawv yuav muaj peev xwm ua raws li Kuv txoj kev ncaj ncees thiab ua raws li Kuv txoj kev cai tswj fwm; lawv yog ib qho kev nthuav tawm ntawm Kuv, thiab lawv yog Kuv qhov kev qhia tshwm meej. Yog li ntawd, thiaj li tuaj yeem hais tau tias cov pab pawg neeg Ntseeg Vajtswv yog qhov tseeb ntawm cov tub hlob txoj kev ua raws li Kuv cov kev cai tswj fwm; tej ntawd yog lub hwj chim nyob hauv cov tub hlob txhais tes. Qhov no puav leej ntsig txog Khetos—yog li thiaj hais ua lub ntsiab lus tias, “cov neeg Ntseeg Vajtswv.” Tsis tas li no, txhua tus tub hlob tuaj yeem ua raws li Kuv txoj kev xav, vim li no, Kuv thiaj li siv lo lus tias, “pab pawg.” “Pab pawg neeg tshiab thoob qab ntuj khwb” hais txog txhua tus tib neeg hauv Kuv lub npe; muab hais ua lwm lo lus, Kuv cov tub hlob, Kuv cov tub, thiab Kuv cov tib neeg. Lo lus “tshiab” yog hais txog Kuv lub npe. Vim hais tias lawv nyob hauv Kuv lub npe (Kuv lub npe muaj txhua yam, thiab nyob tshiab khiv mus ib txhis thiab tsis paub qub li; tib neeg hloov pauv qhov ntawd tsis tau), thiab vim hais tias lawv tseem yuav muaj txoj sia nyob mus ib txhis lawm yav tom ntej, lawv yog cov tib neeg tshiab thoob qab ntuj khwb. Lo lus “pab pawg” ntawm no yog hais txog cov tib neeg, thiab nws tsis zoo ib yam li kis ua ntej ntawd. Thaum tau hais Kuv txoj lus tawm, txhua tus yuav tsum ntseeg nws. Txhob ua xyem xyav. Tshem tej kev xav phem thiab tib neeg tej kev xav tawm mus ntawm nej tus kheej kom tag. Kuv tus txheej txheem tam sim no ntawm kev nthuav tawm tej kev zais tob yog kiag qhov txheej txheem kev tshem tib neeg tej kev xav phem thiab tej kev xav tawm ntag (vim hais tias tib neeg siv lawv tus kheej tej kev xav phem los ntsuas Kuv thiab ntsuas qhov Kuv hais, Kuv siv Kuv tus kheej tej kev zais tob uas raug nthuav tawm los tshem tib neeg tej kev xav phem thiab tej kev xav tawm). Tes hauj lwm no yuav tiav sai sai lawm. Thaum Kuv tej kev zais tob raug nthuav tawm mus nto qee qib lawm, tib neeg yuav tsis muaj txheej txheem xav ntau ntxiv txog Kuv cov lus lawm, ces lawv mam li tsum tsis siv lawv tej kev xav phem los ntsuas Kuv lawm. Yam uas lawv xav txhua hnub, Kuv yuav nthuav tawm, thiab Kuv yuav tawm tsam rov qab. Thaum txog ib theem twg, tib neeg yuav tsis xav dab tsi ntxiv lawm; lawv lub hlwb yuav qhuav qhawv tsis muaj kev xav dab tsi, thiab lawv yuav zwm tiav log rau Kuv cov lus. Qhov ntawd yuav yog lub sij hawm thaum nej yuav nkag mus rau sab ntsujplig. Qhov no yog ib kauj ruam hauv Kuv tes hauj lwm uas los ua ntej Kuv yuav tso cai rau nej nkag mus rau hauv sab ntsujplig. Nej yuav tsum tshem nej tus kheej tawm kom tag ntawm tib neeg tej kev xav phem ua ntej nej mas thiaj li yuav dawb huv tau thiab tsis muaj chaw thuam ces thiaj li nkag mus tau rau hauv sab ntsujplig. Qhov no yog lub ntsiab lus ntawm qhov tias, “Kuv yog lub cev ntawm sab ntsujplig dawb huv.” Txawm li cas los xij, nej yuav tsum ua raws nraim li Kuv cov kauj ruam, thiab ua ntej nej paub txog tej ntawd, ces Kuv lub sij hawm yuav los lawm.

Qhov Dhau Los: Tshooj 105

Ntxiv Mus: Tshooj 107

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No