Tshooj 107

Thaum Kuv cov lus mus txog ib theem ntawm qhov kev phem lawm, ces tib neeg feem coob yuav thau tawm vim yog tej ntawd—thiab nws yog kiag lub sij hawm no uas Kuv cov tub hlob raug nthuav tawm ntag. Kuv twb hais lawm tias Kuv yuav tsis tsa ib tug ntiv tes li tab sis tsuas siv Kuv cov lus los ua txhua yam kom tiav hlo xwb. Nrog Kuv cov lus, Kuv rhuav tshem txhua yam uas Kuv ntxub, thiab Kuv kuj siv cov lus ntawd los ua kom Kuv cov tub hlob zoo tiav log. (Thaum tau hais Kuv cov lus lawm, ces xya lub suab xob nthe yuav nrov tawm, thiab nyob rau lub sij hawm ntawd Kuv cov tub hlob thiab Kuv yuav hloov lub cev thiab nkag mus rau sab ntsujplig.) Thaum Kuv hais tias Kuv tus Ntsujplig ua tes hauj lwm rau hauv tus tib neeg, Kuv txhais tau tias Kuv cov lus ua txhua yam tiav hlo, thiab los ntawm qhov no los ces yeej ua pov thawj qhia tau tias Kuv yog tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus lawm. Yog li ntawd, ib tug twg yeej pom tau haj yam meej tseeb tias lub hom phiaj thiab lub ntsiab uas txhawb txhua sob lus uas Kuv hais tawm ntawd. Ib yam li Kuv tau hais ua ntej lawm tias, txhua yam Kuv hais nyob rau hauv Kuv qhov kev ua neeg mas yog ib kis ntawm Kuv qhov kev ua kom tshwm sim xwb. Yog li ntawd, cov tib neeg uas tsis muaj peev xwm paub tseeb txog thiab cov uas tsis ntseeg tiag tiag rau qhov Kuv hais nyob rau hauv Kuv qhov kev ua neeg nyob ntawad ces yuav tsum raug muab tshem tawm! Kuv twb hais tas los hais thiab tias Kuv qhov kev ua neeg nyob mas yog ib kis uas tseem ceeb tshaj plaws ntawm Kuv lub hwj chim qaum ntuj tag nrhog, tiam sis muaj tib neeg coob coob tseem tsi ntsees txuas mus ntxiv rau qhov nyuam qhuav dhau los no yam tsis quav ntsej txog yav qub qab li. Koj mas dig muag lawm lau! Koj hais tias Kuv tsis yoog raws li koj tej kev xav phem, thiab tias tus tib neeg uas Kuv yog ntawd mas tsis yoog raws li koj tus Vajtswv. Puas tuaj yeem cia cov tib neeg ntawd nyob rau hauv Kuv lub nceeg vaj mus ntxiv lawm? Kuv yuav muab koj tsuj rau hauv Kuv qab xib taws ntag! Kuv twv kom koj ntxeev siab tawm tsam Kuv mus ntxiv ntag! Kuv twv kom koj kav tsij tawv ncauj zoo li ntawd mus ntxiv ntag! Kuv lub ntsej muag luag nyav tsis haum nrog koj tej kev xav phem, Kuv cov lus hais tsis zoo rau koj ob lub pob ntseg mloog, thiab Kuv tej kev ua tsis muaj txiaj ntsim rau koj—Kuv hais puas yog mas? Tag nrho tej ntawd yuav tsum yog yam koj nyiam. Vajtswv puas zoo li qhov ntawd mas? Thiab cov tib neeg ntawd puas tseem xav nyob mus ntxiv rau hauv Kuv lub tsev thiab xav txais tej koob hmoov hauv Kuv lub nceeg vaj? Tsis yog koj ua npau suav nruab hnub xwb lod? Txhua yam mas zoo tshaj plaws txij thaum twg los lawm os! Koj tsis xav mloog Kuv lus, tiam sis koj tseem xav txais tej koob hmoov los ntawm Kuv los thiab. Kuv hais rau koj tias: Txhob vam hlo li! Ib yam li Kuv tau hais ntau zaus lawm tias, cov uas nkag mus rau hauv Kuv lub nceeg vaj thiab tau txais tej koob hmoov ntawd yuav tsum yog cov tib neeg uas Kuv hlub. Vim li cas Kuv thiaj li muab qhov tseem ceeb tso rau cov lus no? Kuv paub thiab to taub qhov uas txhua tus tab tom xav txog; tsis tas kom Kuv taw qhia lawv tej kev xav ib qho zuj zus. Lawv tej yeeb yam tseeb yuav raug muab nthuav tawm los ntawm Kuv cov lus ntawm txoj kev txiav txim, thiab txhua tus yuav quaj tu siab heev rau ntawm Kuv lub rooj zaum txiav txim lub xub ntiag. Qhov no yog ib qho tseeb tiag tias tsis muaj leej twg hloov tau li! Nyob rau thaum kawg, Kuv yuav cia lawv nkag mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws ib tug zuj zus. Qhov no yog qhov tshwm sim kawg uas Kuv xav ua kom tiav hlo los ntawm Kuv txoj kev txiav txim rau tus dab phem Ntxwgnyoog. Kuv yuav tsum siv txoj kev txiav txim thiab tej kev cai tswj fwm los saib xyuas ib tug rau ib tug, thiab qhov no yog qhov Kuv qhuab ntuas tib neeg li cas. Nej puas muaj ib qho kev to taub tob tseeb mus rau qhov no? Kuv tsis tas muab ib lub laj thawj rau Ntxwgnyoog; Kuv tsuas siv Kuv tus pas hlau los nplawm nws kom txog nthua thaum nws siav tshuav tu lawm xwb thiab thov kev hlub tshua zaum tas zaum thiab tso. Yog li ntawd, thaum tib neeg nyeem Kuv cov lus txog txoj kev txiav txim, lawv tsis muaj peev xwm to taub tej ntawd ib qho me me kiag li, tab sis los ntawm Kuv txoj kev xam pom los, txhua kab thiab txhua sob lus yog ib qho kev nqis tes ua ntawm Kuv tej kev cai tswj fwm. Qhov no yog ib qho tseeb tiag.

Vim Kuv tau hais txog txoj kev txiav txim rau hnub no lawm, ces lub ncauj lus no hais txog lub rooj zaum ntawm txoj kev txiav txim. Nyob rau yav tag los, nej keev hais tias nej yuav tau txais txoj kev txiav txim rau ntawm Khetos lub rooj zaum xub ntiag. Nej muaj qee qhov kev to taub txog txoj kev txiav txim, tab sis nej tsis tuaj yeem xav txog lub rooj zaum ntawm txoj kev txiav txim. Tej zaum ib txhia tib neeg xav hais tias lub rooj zaum ntawm txoj kev txiav txim mas yog ib yam khoom tiag, los sis lawv yuav xav tias nws yog ib lub rooj loj, los sis tej zaum yuav pom tias yog ib lub rooj zaum ntawm ib tug neeg txiav txim plaub ntug lub rooj zaum xws li cov rooj zaum nyob hauv ntiaj teb. Qhov tseeb tiag, hauv Kuv qhov kev piav qhia zaum no, mas Kuv yuav tsis tsis kam lees qhov uas nej tau hais lawm, tab sis rau Kuv mas, txhua yam nyob hauv tib neeg tej kev xav yeej tseem muaj lub ntsiab lus ntsig txog lub cim. Yog li ntawd qhov sib txawv ntawm qhov tib neeg xav thiab Kuv lub ntsiab lus mas tseem txawv deb npaum li saum ntuj los rau hauv lub ntiaj teb. Nyob hauv tib neeg tej kev xav phem, mas muaj tib neeg coob tus pw nuv rau ntawm lub rooj zaum txiav txim xub ntiag, quaj tu siab heev thiab thov rau txoj kev hlub tshua. Nyob rau hauv qhov no tib neeg txoj kev xav tau mus ti nkaus rau saum qhov siab tshaj plaws lawm, thiab tsis muaj leej twgxav tau ib qho tshaj qhov ntawd li lawm. Yog li ces lub rooj zaum txiav txim ntawd yog dab tsi? Ua ntej Kuv yuav nthuav tawm qhov lus zais tob no, nej yuav tsum tsis kam lees yuav tag nrho nej tej kev to taub yuam kev yav tag los tso; tsuas yog thaum ntawd xwb thiaj li ncav cuag Kuv lub hom phiaj. Tsuas yog tib txoj hau kev no thiaj li tshem tau nej tej kev xav phem thiab tej kev xav rau ntawm lub ntsiab lus no tawm mus xwb. Thaum twg los xij uas Kuv hais lus, ces nej yuav tsum cuab pob ntseg mloog. Nej yuav tsum tsis txhob tsis quav ntsej ntxiv lawm. Kuv lub rooj zaum txiav txim yeej tau rhawv tseg txij thaum tsim lub ntiaj teb los lawm. Nyob hauv txhua tiam thiab txhua txheej neeg yav tag los, muaj coob tus tau tuag rau ntawm lub rooj zaum txiav txim xub ntiag lawm, thiab muaj coob tus raug tsa sawv ntawm nws xub ntiag los ib yam nkaus thiab, rov qab los muaj txoj sia nyob dua. Kuj tuaj yeem hais tau tias suav txij thaum pib mus rau thaum xaus, Kuv txoj kev txiav txim yeej tsis nres li, thiab yog li ntawd thiaj li muaj Kuv lub rooj zaum txiav txim tas li. Thaum twg los xij uas hais txog lub rooj zaum txiav txim, ces txhua tus tib neeg puav leej xav txog txoj lw ntawm txoj kev ntshai. Qhov tseeb tiag, los ntawm qhov Kuv tau hais los saum toj saud, nej yeej tsis paub tias lub rooj zaum txiav txim no yog dab tsi. Lub rooj zaum txiav txim muaj nyob nrog txoj kev txiav txim, tab sis nkawv nyias muaj nyias hom ntsiab tseem ceeb uas sib txawv. (Lub “ntsiab tseem ceeb” ntawm no tsis yog hais txog ib yam khoom tiag uas tuav tau, tab sis hais txog cov lus. Tib neeg pom tsis tau lub ntsiab tseem ceeb no kiag li.) Txoj kev txiav txim mas hais txog Kuv cov lus. (Txawm cov lus ntawd yuav hnyav los sis mos muag los xij, cov lus ntawd puav leej muaj nyob hauv Kuv txoj kev txiav txim tib si lawm. Yog li ntawd, txhua yam uas hais tawm hauv Kuv lub qhov ncauj tuaj mas yog txoj kev txiav txim.) Ua ntej ntawd, tib neeg tau muab Kuv cov lus faib ua ntau yam sib txawv, suav nrog cov lus ntawm txoj kev txiav txim tib si, cov lus ntawm txoj kev mos muag, thiab cov lus uas yug txoj sia. Hnub no, Kuv yuav piav qhia kom meej rau nej tias txoj kev txiav txim thiab Kuv cov lus hais tawm mas sib chab sib chaws ua ke li. Qhov ntawd yog, txoj kev txiav txim yog Kuv cov lus, thiab Kuv cov lus yog txoj kev txiav txim; nej yuav tsum txhob muab ob qho no faib cais nyias tham nyias kiag li. Tib neeg xav tias cov lus hnyav yog txoj kev txiav txim, tab sis lawv tseem to taub tsis txhij txhua. Txhua yam uas Kuv hais yog txoj kev txiav txim. Kev pib ntawm txoj kev txiav txim uas hais txog yav dhau los mas yog hais txog thaum Kuv tus Ntsujplig pib ua hauj lwm rau ntawm txhua qhov chaw thiab nqis tes ua raws li Kuv tej kev cai tswj fwm raws kev raws cai. Nyob rau hauv sob lus no, “txoj kev txiav txim” hais txog qhov muaj tseeb tiag. Tam sim no Kuv yuav piav qhia txog lub rooj zaum txiav txim tias: Vim li cas Kuv thiaj li hais tias lub rooj zaum txiav txim mas muaj nyob mus tag ib txhiab ib txhis thiab nyob nrog nraim Kuv txoj kev txiav txim? Nej puas tau txais qee qhov kev to taub ntawm qhov ntawd los ntawm qhov Kuv piav qhia txog txoj kev txiav txim los mas? Lub rooj zaum txiav txim mas hais tus tib neeg uas Kuv yog. Kuv yeej ib txwm tawm suab thiab hais lus txij thaum ib txhiab ib txhis mus rau ib txhiab ib txhis los lawm. Kuv nyob mus ib txhis, yog li Kuv lub rooj zaum txim thiab Kuv txoj kev txiav txim mas yuav muaj nyob ua ke mus ib txhis. Tam sim no qhov no yuav tsum paub meej lawm! Nyob hauv tib neeg tej kev xav, lawv saib Kuv zoo li ib yam khoom xwb, tab sis hauv qhov no, Kuv yeej tsis liam nej los sis tsis teem txim rau nej li. Kuv tsuas cia siab tias nej yuav mloog lus thiab lees txais Kuv qhov kev nthuav tawm xwb, thiab yuav paub los ntawm qhov ntawd los tias Kuv yog tus Vajtswv Tus Kheej uas puab tag nrho txhua yam.

Tib neeg yeej tsis nkag siab Kuv cov lus hlo li, tsis muaj hnub lawv yuav nrhiav tau Kuv tej hneev taw li, thiab tsis muaj hnub lawv yuav to taub Kuv txoj kev xav li. Yog li ntawd, tus yam ntxwv uas nej muaj rau niaj hnub tam sim no (muaj peev xwm los txais Kuv qhov kev nthuav tawm, los to taub Kuv txoj kev xav los hauv qhov ntawd los, thiab los caum raws Kuv tej hneev taw los ntawm qhov ntawd) mas yog ib qho txiaj ntsig tiav hlo ntawm Kuv tej kev ua, Kuv txoj hmoov hlub, thiab Kuv txoj kev khuv leej uas phim hwj. Muaj ib hnub, Kuv yuav cia rau nej los pom Kuv txoj kev ntse, pom qhov uas Kuv tau ua los ntawm Kuv ob txhais tes lawm, thiab ntsia ib muag rau ntawm Kuv tes hauj lwm uas phim hwj. Thaum lub sij hawm ntawd los txog, tag nrho tej qauv npaj tseg ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg mam li raug nthuav tawm tag nrho rau ntawm nej xub ntiag. Thoob plaws lub ntiaj teb qab ntuj khwb thiab txhua hnub, ntau feem ntawm Kuv tej kev ua uas phim hwj thiaj li tshwm sim pom meej, thiab txhua tus puav leej ua dej num kom Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg thiaj li raug ua tiav hlo. Thaum qhov no raug muab nthuav tawm tiav hlo lawm, nej yuav pom tias cov tib neeg uas Kuv tau npaj tseg los ua dej num ntawd yog hom dab tsi, cov tib neeg uas Kuv tau npaj tseg los ua Kuv txoj kev xav kom tiav ntawd yog hom dab tsi, seb Kuv tau ua dab tsi tiav hlo los ntawm kev kov yeej Ntxwgnyoog lawm, seb Kuv tau ua dab tsi tiav los ntawm Kuv Tus Kheej, hom tib neeg twg tab tom quaj nyiav, hom tib neeg twg tab tom tom hniav qawv, hom tib neeg twg yuav ntsib kev puas ntsoog, thiab hom tib neeg twg yuav ntsib kev puas tsuaj. Los ntawm qhov “kev puas ntsoog,” Kuv tab tom hais txog cov uas yuav raug muab pov mus rau hauv lub pas hluav taws thiab leej faj thiab yuav raug kub hnyiab du lug; los ntawm qhov “kev puas tsuaj,” Kuv txhais tias cov uas yuav raug pov mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws kom ua lub neej qhuav qhawv mus tag ib txhis rau tod. Yog li ntawd, txhob to taub yuam kev tias kev puas ntsoog thiab kev puas tsuaj yog tib yam; hais txog qhov sib txawv, mas ob yam ntawd sib txawv lawm deb heev. Cov neeg ua Vajtswv tes dej num uas tawm ntawm Kuv lub npe mus lawm yuav ntsib kev puas tsuaj, thiab cov uas tsis tau tawm ntawm Kuv lub npe mus los yuav ntsib kev puas ntsoog huv si. Qhov no yog qhov laj thawj uas Kuv hais tias cov uas ntsib kev puas tsuaj yuav qhuas Kuv mus ib txhis tom qab Kuv txoj kev txiav txim lawm; thiab tiam sis, cov tib neeg ntawd yeej yuav tsis raug tshem tawm ntawm Kuv txoj kev qhuab ntuas li, thiab yeej yuav lees txais Kuv txoj kev cai tas li. Qhov no yog qhov laj thawj uas Kuv hais tias lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws ntawd mas nyob hauv txhais tes uas Kuv siv los qhuab ntuas tib neeg. Kuv kuj hais tias txhua yam yog nyob hauv Kuv ob txhais tes lawm. Txawm Kuv tau hais lawm tias “lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws” yog hais txog Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, los qhov ntawd kuj nyob hauv Kuv ob txhais tes thiab, uas Kuv siv los qhuab ntuas tib neeg. Yog li ntawd, txhua yam yog nyob hauv Kuv ob txhais tes, thiab yeej tsis muaj qhov uas yuav tsis sib haum li. Kuv cov lus mas yeej tsis muaj qhov tsis lav ris li; cov lus ntawd mas puav leej yog thiab meej tseeb lawm. Cov lus ntawd tsis lam yog tsim tawm los xwb los sis tsis muaj qab hau dab tsi li, thiab txhua tus yuav tsum ntseeg Kuv cov lus hais tawm. Nyob rau yav tom ntej, nej yuav ntsib kev txom nyem vim qhov no. Vim ntawm Kuv cov lus, coob tus tib neeg thiaj cia li txais lawm los sis tag kev cia siab lawm, los sis cia li tu siab lawm, los sis quaj heev li, los sis quaj nyiav. Yuav muaj txhua hom lus teb. Muaj ib hnub, thaum txhua tus tib neeg uas Kuv ntxub thau tawm lawm, ces mam li ua tiav Kuv tes hauj lwm loj. Nyob rau yav tom ntej, muaj tib neeg coob tus yuav ntog vim ntawm cov tub hlob, thiab nyob rau thaum kawg, lawv puav leej yuav ncaim mus, ib kauj ruam zuj zus. Muab ua lwm lo lus hais ces, Kuv lub tsev yuav maj mam dawb huv zuj zus, thiab txhua hom ntawm cov niag dab yuav maj mam thim tawm ntawm Kuv tog mus zuj zus, ncaim mus ntsiag to, muab kev zwm rau ntsiag to, thiab tsis yws ib lo hlo li lawm. Tom qab ntawd, tag nrho Kuv cov tub hlob puav leej yuav raug nthuav tawm, thiab Kuv mam li pib Kuv tes hauj lwm kauj ruam tom ntej. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas cov tub hlob thiaj li yuav ua vajntxwv nrog Kuv thiab kav tag nrho lub qab ntuj khwb. Tej ntawd yog cov kauj ruam ntawm Kuv tes hauj lwm, thiab cov kauj ruam no yog ib feem tseem ceeb ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg. Txhob cia li hla qhov no; tsis li ntawd ces, nej yuav ua yuam kev.

Lub sij hawm thaum Kuv cov lus raug nthuav tawm rau nej mas yog lub sij hawm uas Kuv pib Kuv tes hauj lwm. Yeej tsis muaj ib lo lus ntawm Kuv cov lus yuav ua tsis tiav li. Rau Kuv, ib hnub mas zoo li ib txhiab xyoo, thiab ib txhiab xyoo mas zoo li ib hnub xwb. Nej pom qhov ntawd li cas? Nej qhov kev xav txog sij hawm mas txawv Kuv li deb heev, vim hais tias Kuv tswj lub ntiaj teb qab ntuj khwb, thiab Kuv ua txhua yam tiav hlo. Kuv tes hauj lwm mas raug ua tiav ib hnub zuj zus, ib kauj zuj zus, thiab ib theem zuj zus; tshaj qhov ntawd, Kuv tes hauj lwm mas yeej mus tom ntej tas li tsis nres ib chib li: Tej ntawd raug ua tiav xwm yeem rau hauv txhua lub sij hawm. Txij thaum tsim lub ntiaj teb los, Kuv cov lus yeej tsis raug cuam tshuam li. Kuv tau hais lus thiab tawm lub suab ntawm Kuv cov lus hais tawm txuas ntxiv los txog rau niaj hnub tam sim no; qhov no yuav muaj nyob mus tsis hloov rau yav tom ntej. Txawm li cas los xij, yeej tau ua tib muab Kuv lub sij hawm npaj tseg thiab teeb tseg lawm, thiab muaj paus muaj ntsis zoo tshaj. Kuv yuav ua qhov uas Kuv ttim tsum ua thaum Kuv tim tsum ua tej ntawd (nrog Kuv, txhua yam thiaj li raug tso; txhua yam thiaj li dim plaws lawm), thiab Kuv mas tsis raug tab kaum ib qho me me rau hauv tej kauj ruam ntawm Kuv tes hauj lwm li. Kuv tuaj yeem npaj txhua tus nyob hauv Kuv lub tsev; Kuv tuaj yeem npaj txhua tus nyob hauv lub ntiaj teb—txawm li cas los xij, Kuv tsis khwv kiag li, vim hais tias Kuv tus Ntsujplig tab tom ua hauj lwm. Kuv tus Ntsujplig ua hauj lwm rau txhua qhov txhia chaw puv npo, vim Kuv yog Vajtswv Tus Kheej uas tsuas muaj ib tug xwb, thiab tag nrho lub ntiaj teb qab ntuj khwb nyob hauv Kuv ob txhais tes lawm. Yog li ntawd, ib tug twg thiaj li pom tau tias Kuv yog tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus, Kuv mas ntse, thiab Kuv lub yeeb koob muaj puv nkaus txhua ces kaum ntawm lub qab ntuj khwb.

Qhov Dhau Los: Tshooj 106

Ntxiv Mus: Tshooj 108

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No