Tshooj 108

Nyob rau hauv Kuv, txhua leej tuaj yeem nrhiav tau kev so, thiab txhua leej tuaj yeem muaj kev ywj pheej tau. Cov uas nyob sab nraud ntawm Kuv lawm yuav muaj tsis tau kev ywj pheej los sis kev zoo siab li, vim hais tias Kuv tus Ntsujplig tsis nyob nrog lawv. Cov tib neeg zoo li no raug hu ua cov tuag uas tsis muaj ntsujplig lawm, ho Kuv hu cov neeg uas nyob rau hauv Kuv ua “cov muaj sia uas tseem muaj tus ntsujplig.” Lawv yog Kuv tug, thiab lawv yuav tsum rov los rau ntawm Kuv lub zwm txwv. Cov neeg uas ua tej dej num thiab cov neeg uas yog tus dab phem tug yog cov neeg tuag uas tsis muaj tus ntsujplig lawm, thiab lawv yuav tsum raug rhuav tshem tag nrho thiab raug ua kom tshuav khoob lug lawm xwb. Qhov no yog ib qho zais npog tob ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg, thiab yog ib feem ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg uas tib neeg ntiaj teb tsis tuaj yeem piav tau; txawm li cas los xij, thaum tib lub sij hawm no, Kuv tau tshaj tawm qhov no qhib lug rau txhua tus. Cov uas tsis yog Kuv tug yog cov uas tawm tsam Kuv; cov uas yog Kuv tug yog cov uas haum nrog Kuv. Qhov no yeej hloov pauv tsis tau hlo li, thiab nws yog lub hauv paus ntsiab lus txhawb Kuv txoj kev txiav txim ntawm Ntxwgnyoog. Txhua tus yuav tsum paub lub hauv paus ntsiab lus no kom lawv thiaj li tuaj yeem pom Kuv txoj kev ncaj ncees thiab kev txiav txim ncaj ncees. Txhua tus uas los ntawm Ntxwgnyoog los yuav raug txiav txim, raug hlawv, thiab dhau mus ua hmoov tshauv kom tag. Qhov no, kuj ib yam nkaus, yog Kuv qhov kev chim siab, thiab los ntawm Kuv tus moj yam no raug ua rau pom meej ntxiv. Txij no mus, Kuv tus moj yam yuav raug tshaj tawm qhib lug; nws yuav maj mam raug nthuav tawm rau txhua tus tib neeg thiab txhua haiv neeg, rau txhua txoj kev ntseeg thiab pab ntseeg, thiab rau txhua hom neeg ntawm lub neej txoj sia. Tsis muaj dab tsi yuav raug zais npog cia lawm; txhua yam yuav raug nthuav tawm. Nws yeeb vim yog Kuv tus moj yam thiab lub hauv paus ntsiab lus uas txhawb Kuv tej kev ua yog tej yam zais npog tob tshaj plaws rau tib neeg ntiaj teb uas Kuv yuav tsum ua qhov no (kom cov tub hlob thiaj yuav tsis ua txhaum Kuv txoj cai tswj fwm, thiab kuj siv Kuv tus moj yam raug nthuav tawm no los txiav txim txhua cov tib neeg thiab txhua haiv neeg). Qhov no yog Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg, thiab tej no yog cov kauj ruam ntawm Kuv txoj dej num. Tsis muaj leej twg yuav hloov tau qhov ntawd yooj yim. Kuv twb ua neej nyob tau tiav hlo raws li tus moj yam ntawm Kuv lub hwj huaj rau hauv Kuv qhov kev ua neeg lawm, yog li Kuv tsis tso cai rau leej twg los ua txhaum rau Kuv qhov kev ua neeg. (Txhua yam uas Kuv ua neej yog tus moj yam uas muaj hwj chim saum qaum ntuj; qhov no yog qhov kev muaj qab hau uas Kuv tau hais yav dhau los tias Kuv yog Vajtswv Tus Kheej uas tau hla dhau los ntawm kev ua neej lawm.) Kuv yeej paub meej tias yuav tsis zam txim rau leej twg uas ua txhaum rau Kuv, thiab Kuv yuav cia nws ploj mus kom tag ib txhis! Nco qab ntsoov! Qhov no yog yam uas Kuv tau txiav txim siab lawm; muab hais ua lwm lo lus, qhov no yog ib feem uas cais tawm tsis tau mus ntawm Kuv txoj cai tswj fwm. Txhua tus yuav tsum pom qhov no: Tus neeg uas Kuv yog ces yog Vajtswv, thiab tshaj qhov no lawm, ces yog Vajtswv Tus Kheej. Qhov no yuav tsum paub meej rau tam sim no lawm! Kuv tsis tau hais dab tsi yam tsis ceev faj. Kuv hais thiab taw txhua yam meej meej lawm, kom mus txog thaum koj muab tau ib txoj kev to taub tiav log lawm.

Qhov xwm txheej no nruj heev; tsis yog hauv Kuv lub tsev nkaus xwb, tab sis tseem muaj ntau qhov chaw, sab nraud ntawm Kuv lub tsev thiab, Kuv xav kom nej ua tim khawv rau Kuv lub npe, ua neej nyob hauv Kuv, thiab ua tim khawv rau Kuv txhua yam. Vim hais tias tej no yog lub sij hawm kawg, txhua yam tam sim no yeej npaj txhij thiab txhua yam tseem nyob raws li nws qhov tshwm sim thaum chiv thawj, thiab tsis muaj ib qho dab tsi ntawm qhov no yuav hloov pauv li. Cov uas yuav tsum raug muab tshem tawm ces yeej yuav raug muab tshem tawm, thiab cov uas yuav tsum raug muab khaw cia ces yeej yuav tsum raug muab khaw cia. Txhob sim siv lub zog los yuam tuav cia los sis thawb tawm mus; txhob npaj siab los tab kaum Kuv txoj kev cawm tib neeg los sis rhuav tshem Kuv txoj kev npaj ua. Los ntawm tib neeg txoj kev xam pom, Kuv ib txwm hlub thiab hlub tshua rau tib neeg ntiaj teb, tiam sis los ntawm Kuv txoj kev xam pom, Kuv tus moj yam sib txawv raws li tej theem ntawm Kuv txoj dej num, vim hais tias Kuv yog tus Vajtswv Tus Kheej uas muaj qab hau; Kuv yog Vajtswv Tus Kheej uas tsuas yog tib tug xwb! Kuv yog ob qho ntawm qhov hloov tsis tau thiab hloov tas li. Qhov no yog qee yam uas tsis muaj leej twg tuaj yeem piav tau li. Tsuas yog thaum Kuv qhia nws rau nej thiab piav qhia nws rau nej nkaus xwb nej thiaj li yuav muaj kev to taub meej txog nws thiab tuaj yeem nkag siab tau. Rau Kuv cov tub, Kuv muaj kev hlub, hlub tshua, ncaj ncees, thiab qhuab qhia, tab sis tsis yog kev txiav txim (thiab los ntawm qhov ntawd, Kuv txhais tias Kuv tsis rhuav tshem cov tub hlob). Rau cov neeg uas tsis yog Kuv cov tub, Kuv hloov tau txhua lub sij hawm raws li zeeg sij hawm ntawm txhua tiam: Kuv tuaj yeem yog tus muaj kev hlub, muaj kev hlub tshua, muaj kev ncaj ncees, muaj hwj chim tshaj, muaj kev txiav txim, muaj kev chim siab, muaj kev foom phem, muaj kev hlawv, thiab, thaum kawg, muaj kev rhuav pov tseg ntawm lawv cev nqaij daim tawv. Cov uas raug rhuav tshem yuav ploj mus nrog lawv tej ntsujplig thiab tej ntsuj. Txawm li cas los xij, rau cov uas ua tej dej num, tsuas yog lawv tej ntsujplig thiab tej ntsuj xwb thiaj li tseem muaj nyob (thiab hais tsi ntsees txog qhov Kuv muab qhov no coj los xyaum ua raws li cas ntawd, Kuv mam li qhia nej tuaj tom qab, kom nej thiaj tuaj yeem to taub tau). Txawm li cas los xij, lawv yeej tsis muaj hnub muaj kev ywj pheej li thiab yeej yuav tsis muaj hnub raug tso li, vim hais tias lawv nyob qab hauv Kuv cov neeg, thiab nyob qab tswj ntawm Kuv cov neeg. Qhov laj thawj uas Kuv ntxub cov neeg ua Vajtswv tes dej num yog lawv yog tag nrho cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog, thiab cov uas tsis yog cov neeg ua Vajtswv tes dej num yog cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog ib yam nkaus thiab. Muab hais ua lwm lo lus, txhua cov tib neeg uas tsis yog cov tub hlob yog cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog. Thaum Kuv hais tias cov nyob hauv txoj kev puas tsuaj muab kev qhuas fij rau Kuv mus ib txhis, Kuv txhais tias lawv yuav ua tej dej num rau Kuv mus tag ib txhis. Qhov no raug teeb rau hauv pob zeb lawm. Cov tib neeg no ib txwm yog cov qhev, nyuj twm, thiab tej nees. Kuv tuaj yeem tua lawv thaum twg los tau, thiab Kuv tuaj yeem tswj kav lawv raws li Kuv siab nyiam, vim hais tias lawv yog cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog thiab tsis muaj Kuv tus moj yam. Ib yam nkaus vim hais tias lawv yog cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog, lawv muaj nws tus moj yam; qhov ntawd yog, lawv muaj tus moj yam ntawm tej tsiaj nyaum. Qhov no muaj tseeb tiag, thiab tsis hloov pauv mus ib txhis li! Qhov no yog vim hais tias nws yog txhua yam raug npaj tseg ua ntej los ntawm Kuv lawm. Tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov nws tau (Kuv txhais hais tias, Kuv yuav tsis tso cai rau leej twg los tawm tsam txoj cai no); yog koj sim, Kuv yuav tsoo koj kom puas ntsoog!

Nej yuav tsum nrhiav tej yam zais npog tob uas Kuv tau nthuav tawm saib seb Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg thiab Kuv txoj dej num ua mus txog kauj ruam twg lawm. Saib yam uas Kuv ua nrog Kuv ob txhais tes, thiab saib Kuv tej kev txiav txim thiab Kuv qhov kev chim siab poob mus rau cov tib neeg dab tsi. Qhov no yog Kuv txoj kev ncaj ncees. Kuv nthuav Kuv txoj dej num thiab Kuv tsim kho Kuv txoj kev npaj ua kom mus raws li tej zais npog tob uas Kuv tau nthuav tawm lawm. Tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov pauv qhov no tau; nws yuav tsum ua tiav ib kauj ruam zuj zus, kom mus raws li qhov Kuv xav tau. Tej kev zais npog tob no yog txoj hau kev ua mus nrog Kuv txoj dej num, thiab lawv yog cov cim tseem ceeb ntawm cov kauj ruam hauv Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg. Tsis muaj leej twg yuav ntxiv ib qho los sis faib cais ib qho tawm mus ntawm Kuv tej zais npog tob, vim hais tias yog qhov kev zais npog tob tsis raug, ces txoj kev los yuav tsis raug thiab. Vim li cas Kuv thiaj nthuav tawm Kuv tej zais npog tob rau nej? Lub laj thawj yog dab tsi? Leej twg ntawm nej cov ko thiaj li tuaj yeem hais tau meej meej? Ntxiv rau qhov no, Kuv tau hais lawm tias tej zais npog tob ntawd yog txoj kev, yog li txoj kev no hais txog dab tsi? Nws yog qhov txheej txheem uas nej mus dhau hauv cev nqaij daim tawv nkag mus rau hauv lub cev, thiab qhov no yog ib theem tseem ceeb. Tom qab Kuv nthuav tawm Kuv tej zais npog tob lawm, tib neeg tej kev xav phem thiaj li maj mam raug tshem tawm zuj zus thiab lawv tej kev xav thiaj li maj mam tsis muaj zog zuj zus mus lawm. Qhov no yog qhov txheej txheem ntawm kev nkag mus rau sab ntsujplig. Yog li ntawd, Kuv thiaj hais tias Kuv txoj dej num tshwm sim raws cov kauj ruam, thiab nws tsis yog qhov uas pom tsis meej; qhov no yog qhov tseeb, thiab qhov no yog Kuv txoj hau kev ntawm kev ua dej num. Tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov tau qhov no, los sis tsis muaj leej twg tuaj yeem ua tau nws tiav hlo, vim Kuv yog tus Vajtswv Tus Kheej uas tsuas yog tib tug xwb! Kuv txoj dej num raug ua tiav hlo los ntawm Kuv tus kheej kiag. Thoob plaws hauv lub qhov ntuj khwb no yog raug tswj los ntawm Kuv tib leeg nkaus xwb, thiab raug npaj los ntawm Kuv tib leeg nkaus xwb. Puas muaj leej twg tawv tsis kam mloog Kuv? (Los ntawm “Kuv tib leeg nkaus xwb,” Kuv txhais tias Vajtswv Tus Kheej, vim hais tias tus neeg uas Kuv yog ces yog Vajtswv Tus Kheej—yog li txhob tuav ruaj khov rau koj tus kheej tej kev xav phem.) Leej twg tawv tawm tsam Kuv? Lawv yuav raug rau txim hnyav heev! Nej twb pom qhov tshwm sim ntawm tus zaj loj liab ploog lawm sav! Qhov ntawd yog nws qhov kawg, tiam sis nws kuj yog ib qho zam tsis dhau. Txoj dej num yuav tsum ua tiav los ntawm Kuv Tus Kheej kom tus zaj loj liab ploog txaj muag. Nws tsis tuaj yeem sawv los tau ntxiv lawm, thiab nws yuav raug rhuav tshem mus tag ib txhis! Tam sim no Kuv tab tom pib nthuav tawm tej zais npog tob. (Nco qab ntsoov! Feem ntau ntawm tej zais npog tob uas raug nthuav tawm no yog tej yam uas nej keev hais tawm tiam sis mas tsis muaj leej twg to taub li.) Kuv twb tau hais lawm tias tag nrho txhua yam uas tib neeg pom tias tseem ua tsis tau tiav ntawd tiam sis hauv Kuv ob lub qhov muag yeej pom tias tiav hlo lawm, thiab tej yam uas Kuv pom tias nyuam qhuav pib xwb, tiam sis tib neeg twb ntsia zoo li tiav lawm. Qhov no puas yog txawv heev mas? Nws tsis yog. Tib neeg xav rau hauv txoj hau kev ntawd vim hais tias lawv muaj lawv tus kheej tej kev xav phem thiab tej kev xav. Tej yam uas Kuv npaj yog raug ua tiav hlo los ntawm Kuv cov lus (lawv raug ua thaum Kuv hais li ntawd, tej ntawd cia li raug ua tiav hlo thaum Kuv hais li ntawd). Txawm li cas los xij, zoo li Kuv tseem pom tias tej yam uas Kuv tau hais ntawd tseem ua tsis tau tiav. Qhov no vim hais tias nws muaj lub sij hawm tsawg rau ntawm yam Kuv ua ntawd. Yog li, Kuv pom tej no thiaj zoo li tseem ua tsis tau tiav, txawm li cas los xij hauv tib neeg cev nqaij daim tawv ob lub qhov muag (vim tej kev sib txawv ntawm lawv txoj kev xav ntawm lub sij hawm), tej no twb raug ua tiav lawm. Niaj hnub tam sim no tib neeg feem ntau tseem ua xyem xyav txog Kuv vim ntawm tej kev zais npog tob uas Kuv nthuav tawm. Yeeb vim kev pib ntawm qhov tseeb, thiab vim hais tias Kuv tej kev xav tsis haum raws li tib neeg tej kev xav phem, lawv yog cov tawm tsam rau Kuv thiab tsis kam lees txais Kuv. Qhov no yog Ntxwgnyoog mag rau hauv nws tus kheej rooj ntxiab lawm. (Lawv xav kom tau txais cov koob hmoov, tiam sis lawv tsis cia siab tias Vajtswv yuav tsis yoog raws li lawv tus kheej tej kev xav phem mus rau ib theem zoo li no, yog li lawv thiaj thim lawm.) Qhov no kuj yog ib qho muaj txiaj ntsig ntawm Kuv txoj dej num. Tag nrho cov tib neeg yuav tsum qhuas Kuv, txhawb rau Kuv, thiab muab lub yeeb koob rau Kuv. Qhov tseeb tiag txhua yam yeej nyob hauv Kuv ob txhais tes lawm, thiab qhov tseeb tiag txhua yam yeej nyob hauv Kuv txoj kev txiav txim lawm. Thaum tag nrho cov tib neeg ntws mus rau tim Kuv lub roob, thiab thaum cov tub hlob rov qab los nrog kev muaj yeej lawm, qhov ntawd yuav yog theem kawg rau Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg. Nws yuav yog lub sij hawm ntawm kev ua tiav hlo rau Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg hauv rau txhiab xyoo. Txhua yam raug npaj los ntawm Kuv tus kheej kiag; Kuv twb hais qhov no ntau zaus lawm. Vim nej tseem nyob rau hauv nej tej kev xav phem, Kuv yuav tsum hais qhov no tas los hais thiab kom nej txhob ua ib yam yuam kev rau ntawm no uas yuav tab kaum rau Kuv txoj kev npaj ua. Tib neeg tsis tuaj yeem pab Kuv, los sis lawv tsis tuaj yeem ua tau ib feem hauv Kuv txoj kev cawm tib neeg li, vim hais tias tam sim no nej tseem nyob hauv cev nqaij daim tawv thiab muaj roj ntsha (txawm tias nej yog Kuv tug los xij, nej tseem nyob rau hauv cev nqaij daim tawv). Vim zoo li no, Kuv thiaj hais tias cov uas nyob rau hauv cev nqaij daim tawv thiab muaj roj ntsha tsis tuaj yeem txais tau Kuv qhov uas nws ib txwm muaj. Qhov no kuj yog qhov kev muaj qab hau tseem ceeb uas ua rau nej nkag mus tau rau hauv sab ntsujplig.

Hauv lub ntiaj teb, tej av qeeg yog kev pib ntawm kev puas tsuaj. Ua ntej tshaj plaws, Kuv tsim lub ntiaj teb—daim av, qhov ntawd yog—kev hloov pauv, thiab tom qab ntawd tshwm sim tej kab mob sib kis thiab tej kev tshaib nqhis. Qhov no yog Kuv txoj kev npaj ua, thiab tej no yog Kuv cov kauj ruam, thiab Kuv yuav txhawb txhua yam los ua dej num rau Kuv kom tiav hlo Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg. Yog li, thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb yuav raug rhuav tshem, txawm tias tsis muaj kev cuam tshuam ncaj qha los ntawm Kuv los xij. Thaum Kuv xub rais los ua cev nqaij daim tawv thiab raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, daim av co ntseeg nkaws, thiab nws yuav zoo ib yam thaum qhov xaus los txog. Tej av qeeg yuav pib tau txhua lub sij hawm thaum Kuv nkag mus rau sab ntsujplig los ntawm cev nqaij daim tawv. Yog li, cov tub hlob yuav tsis ntsib kev txom nyem los ntawm qhov kev puas tsuaj no, hos cov tsis yog cov tub hlob ces yuav raug tso tseg kom ntsib kev txom nyem rau hauv tej kev puas tsuaj. Yog li ntawd, los ntawm tib neeg txoj kev xam pom, txhua tus yeej txaus siab ua ib tug tub hlob. Hauv tib neeg tej kev xav ua ntej, qhov no tsis yog rau kev lom zem ntawm tej koob hmoov, tiam sis yuav khiav kom dim txoj kev txom nyem ntawm kev puas tsuaj. Qhov no lub tswv yim dag ntxias ntawm tus zaj loj liab ploog. Txawm li cas los xij, Kuv yeej yuav tsis muaj hnub cia nws khiav mus tau; Kuv yuav ua kom nws ntsib kev txom nyem los ntawm Kuv qhov kev rau txim hnyav thiab ces kom sawv los thiab ua dej num rau Kuv (qhov no hais txog kev tsim Kuv cov tub hlob thiab Kuv cov neeg kom tiav hlo), ua kom nws rov qab raug nws tus kheej tej kev ntxias dag mus ib txhis, kom lees txais Kuv txoj kev txiav txim mus ib txhis, thiab raug Kuv hlawv mus ib txhis. Qhov no yog lub ntsiab tseeb thaum qhov muaj cov neeg ua Vajtswv tes dej num qhuas Kuv (qhov ntawd yog, siv lawv los nthuav tawm Kuv lub hwj chim loj). Kuv yuav tsis tso cai rau tus zaj loj liab ploog nyiag nkag los rau hauv Kuv lub teb chaws, los sis Kuv yuav tsis tso cai rau nws muaj cai los qhuas Kuv! (Vim hais tias nws tsis tsim nyog; nws yeej tsis yog tus tsim nyog li!) Kuv tsuas ua kom tus zaj loj liab ploog ua dej num rau Kuv mus tag ib txhiab ib txhis xwb! Kuv tsuas cia nws tus kheej khoov hawm los rau ntawm Kuv xub ntiag xwb. (Cov uas raug rhuav tshem lawm yog cov zoo dua cov uas raug kev puas tsuaj; kev puas ntsoog tsuas yog ib qho kev rau txim hnyav ib ntus xwb, thaum cov tib neeg uas poob rau hauv txoj kev puas tsuaj yuav ntsib tej kev rau txim txom nyem hnyav mus tag ib txhis. Vim li qhov kev muaj qab hau no, Kuv siv lo lus “khoov hawm.” Vim hais tias cov neeg no nyiag nkag los rau hauv Kuv lub tsev thiab lom zem rau Kuv txoj hmoov hlub ntau heev lawm, thiab muaj qee txoj kev paub ntawm Kuv, Kuv yuav siv kev rau txim hnyav. Rau cov nyob sab nraud ntawm Kuv lub tsev, nej tuaj yeem hais tau tias tus neeg tsis paub qab hau yuav tsis ntsib kev txom nyem.) Hauv tib neeg tej kev xav phem, lawv xav tias cov tib neeg uas raug rhuav tshem yog cov phem tshaj ntawm cov uas poob rau hauv txoj kev puas tsuaj, tiam sis rau qhov txawv, cov los tom qab yuav tsum raug rau txim kom hnyav mus tag ib txhis, thiab cov uas raug rhuav tshem lawm yuav rov qab los tes dawb tes npliag mus tag ib txhiab ib txhis.

Qhov Dhau Los: Tshooj 107

Ntxiv Mus: Tshooj 109

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No