Tshooj 109

Txhua txhua hnub Kuv yeej tsim cov lus hais tawm, hais lus, thiab nthuav tawm Kuv cov cim zoo thiab cov txuj ci phim hwj. Txhua yam no yeej mus raws li Kuv tus Ntsujplig tes hauj lwm. Raws li tib neeg pom mas, Kuv tsuas yog ib tug tib neeg xwb, tab sis nws yog kiag qhov uas nyob hauv tus tib neeg no uas Kuv nthuav tawm tag nrho Kuv, nrog rau Kuv lub hwj chim loj ntag.

Vim tias tib neeg tsis quav ntsej Kuv txoj kev ua tib neeg thiab tsis saib xyuas Kuv tej kev ua, lawv thiaj li xav tias tej no yog tib neeg ua tiav xwb. Tab sis, vim li cas koj ho tsis nres los ua twb zoo xav seb tib neeg puas muaj peev xwm ua tiav hlo tej uas Kuv ua? Tib neeg tsis paub Kuv los txog rau theem no; lawv tsis to taub Kuv cov lus, los sis lawv tsis nkag siab Kuv tej kev ua. Cov niag tib neeg phem, qias vuab tsuab! Thaum twg Kuv mam muab koj nqos kiag mus? Thaum twg Kuv mam muab koj faus rau hauv lub pas hluav taws thiab leej faj? Muaj ntau zaus heev lawm uas Kuv tau raug ntiab tawm ntawm nej pab pawg mus, muaj ntau zaus heev lawm uas tib neeg tau thuam, tuam mom, thiab cem Kuv, thiab muaj ntau zaus heev lawm uas tib neeg tau tab meeg txiav txim thiab tawm tsam Kuv. Cov niag tib neeg dig muag! Nej tsis paub tias nej tsuas yog ib nyuag qho av nkos nyob hauv Kuv xib teg xwb no lod? Nej tsis paub tias nej tsuas yog tej khoom uas Kuv tsim xwb no lod? Kuv txoj kev npau taws tau raug muab tso tawm tam sim no lawm, thiab tsis muaj leej twg muaj peev xwm tawm tsam tiv thaiv tau nws li. Tib neeg tsuas yog muaj peev xwm thov tag los thov dua kom muaj kev hlub tshua nkaus xwb. Txawm li cas los xij, vim Kuv tes hauj lwm tau nce qib los txog theem no lawm, ces tsis muaj leej twg muaj peev xwm hloov tau nws li. Cov neeg uas raug tsim tawm los yuav tsum rov qab mus ua av nkos. Nws tsis yog hais tias Kuv tsis ncaj ncees, tab sis yog vim nej qias vuab tsuab heev dhau lawm thiab phem heev, thiab nws yog vim nej tau raug Ntxwgnyoog tswj thiab rais los ua nws cov cuab yeej lawm. Kuv yog tus Vajtswv Tus Kheej uas dawb huv ntag; Kuv tsis muaj peev xwm ua qias vuab tsuab tau, los sis Kuv tsis muaj peev xwm muaj ib lub tuam tsev uas tsis huv. Txij no mus, Kuv txoj kev npau taws loj ntawd (hnyav tshaj li kev npau taws) yuav pib nchuav los rau txhua haiv neeg thiab txhua tus neeg thiab txiav txim rau txhua tus neeg uas los ntawm Kuv los tab sis tsis paub Kuv. Kuv ntxub tib neeg tshaj plaws, thiab Kuv yuav tsis muaj txoj kev hlub tshua ntxiv li lawm; tiam sis, Kuv yuav muab Kuv txoj kev tsawm foom nchuav kom tag nrho los. Yuav tsis muaj kev khuv leej thiab kev hlub tshua kiag li lawm, txhua yam yuav raug muab hlawv mus kom ua tshauv tag, thiab tsuas yog Kuv lub nceeg vaj xwb thiaj li yuav nyob mus, kom Kuv cov neeg thiaj li yuav qhuas Kuv rau hauv Kuv lub tsev, muab yeeb koob rau Kuv, thiab zoo siab rau Kuv mus ib txhis (qhov no yog txoj hauj lwm ntawm Kuv cov neeg). Kuv txhais tes yuav pib qhuab ntuas cov neeg sab hauv thiab sab nraum Kuv lub tsev. Tsis muaj cov neeg ua phem twg yuav khiav dim Kuv qhov kev tsuab thiab kev txiav txim li; txhua tus yuav tsum raug qhov kev sim siab no thiab pe hawm Kuv. Nov yog Kuv qhov muaj hwj chim tshaj thiab, ntxiv mus, nws yog ib txoj cai tswj hwm uas Kuv tshaj tawm mus rau cov neeg ua phem. Tsis muaj leej twg cawm tau lwm tus neeg li. Tib neeg tsuas ua tau rau lawv tus kheej xwb, tab sis txawm lawv yuav ua li cas los xij, lawv yuav tsis muaj peev xwm khiav dim Kuv txoj kev rau txim li. Ntawm no yog nthuav tawm txog qhov laj thawj uas nws tau hais lawm tias Kuv tej kev cai tswj fwm mas hnyav heev; qhov no yog qhov tseeb uas txhua tus neeg muaj peev xwm pom kiag ntawm lawv ob lub qhov muag.

Thaum Kuv pib npau taws, txhua tus dab, loj thiab me, yuav khiav tawm ua sab ua sua, ntshai heev tias tsam Kuv txhais tes yuav ntaus lawv tuag—tab sis tsis muaj leej twg yuav khiav dim Kuv txhais tes li. Kuv tuav txhua yam twj ntawm kev rau txim rau hauv Kuv txhais tes; Kuv txhais tes tswj txhua yam, txhua yam yog nyob rau hauv Kuv txhais tes tsuab, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem tsoo kom dim tau li. Nov yog Kuv txoj kev ntse. Thaum Kuv los rau sab tib neeg, Kuv tau ua tiav txhua yam hauj lwm ntawm txoj kev npaj, teeb lub hauv paus rau kev pib Kuv tes hauj lwm ntawm tib neeg (qhov no vim tias Kuv yog tus Vajtswv muaj tswv yim, thiab Kuv tau saib xyuas yam uas yuav tsum tau ua kom tiav thiab yam uas yuav tsum tsis txhob ua kom tiav zoo heev). Tom qab txhua yam raug npaj tiav zoo heev lawm, Kuv tau los ua cev nqaij daim tawv thiab los rau sab tib neeg lawm. Txawm li cas los xij, tsis muaj leej twg zeem tau Kuv li. Dhau li ntawm cov uas Kuv tau qhia kom paub lawm, ces txhua tus tub ntxeev siab tawm tsam Kuv, ua rau Kuv poob ntsej muag, thiab tsis quav ntsej Kuv. Txawm li ntawd los xij, nyob rau thaum kawg, Kuv yuav ua kom lawv coj tus yam ntxwv zoo thiab yoog raws. Txawm hais tias rau tib neeg mas nws yuav zoo li tias Kuv tsis tau ua dab tsi ntau los xij, Kuv tes hauj lwm tseem ceeb twb tau ua tiav tag lawm. (Tib neeg txhua tus puav leej mloog lus tag nrho rau tus tib neeg uas Kuv yog, ntawm lo lus thiab hauv lub siab tib si; qhov no yog ib lub cim.) Hnub no, Kuv sawv tsees los thiab rau txim rau txhua hom ntsujplig phem uas tawm tsam Kuv. Txawm hais tias lawv tau raws Kuv qab ntev npaum li cas lawm los xij, lawv yuav tsum ncaim ntawm Kuv mus. Kuv tsis xav tau ib tug twg uas tawm tsam Kuv (lawv yog cov tsis muaj kev to taub sab ntsujplig, cov uas tau raug cov ntsujplig phem nkag tau ib ntus lawm, thiab cov uas tsis paub Kuv). Kuv tsis xav tau lawv ib tug twg kiag li! Txhua tus yuav raug tshem tawm thiab dhau mus ua cov tub raug txim! Tom qab kev ua dej num rau Kuv hnub no lawm, lawv txhua tus yuav tsum tau tawm mus! Tsis txhob tos hauv Kuv tsev yam tsis muaj qab hau; cia li nres koj qhov tau txais dawb yam tsis muaj kev txaj muag! Cov uas yog Ntxwgnyoog tug puav leej yog cov tub ntawm tus dab phem, thiab yuav raug piam sij mus tag ib txhis. Txhua tus uas tawm tsam Kuv yuav tawm ntawm Kuv mus ntsiag to kom Kuv tes hauj lwm muaj teeb meem tsawg zuj zus, thiaj li tsis muaj kev tab kaum dab tsi ntxiv lawm. Txhua yam yuav raug ua tiav los ntawm Kuv cov lus sam hwm, yam tsis muaj ib qho dab tsi tab kaum los sis thaiv li. Txhua yam yuav ntog pawg lug rau ntawm Kuv xub ntiag thiab yuav raug rhuav tshem rau hauv Kuv txoj kev hlawv kom ua tshauv. Qhov no qhia txog Kuv lub hwj chim uas loj kawg nkaus thiab Kuv lub tswv yim uas zoo tshaj plaws (qhov uas Kuv tau ua rau Kuv cov tub hlob lawm). Nws yuav ntxiv yeeb koob kom ntau dua rau Kuv lub npe, thiab nws yuav ntxiv yeeb koob ntau dua ntxiv mus rau Kuv. Los ntawm qhov Kuv ua thiab los ntawm Kuv lub suab hais lus, nej txhua tus tuaj yeem pom tau tias Kuv tau ua tiav txhua yam ntawm Kuv tes hauj lwm hauv Kuv lub tsev lawm, thiab tias Kuv tau pib tig mus rau Lwm Haiv Neeg lawm. Kuv tab tom pib Kuv tes hauj lwm nyob rau tod, thiab khiav rau theem tom ntej ntawm Kuv tes hauj lwm.

Feem ntau ntawm Kuv cov lus mas tsis haum raws li nej cov kev xav phem—tab sis, Kuv cov tub, tsis txhob ncaim mus. Qhov uas cov lus ntawd tsis haum raws li tib neeg cov kev xav phem tsis txhais tau tias cov lus ntawd tsis yog Kuv cov lus hais tawm. Qhov no yog kiag qhov ua pov thawj qhia tias Kuv tau hais tawm cov lus ntawd lawm tiag. Yog tias Kuv cov lus mus raws li tib neeg cov kev xav phem, ces qhov ntawd yuav yog tes hauj lwm ntawm cov ntsujplig phem. Yog li ntawd, koj yuav tsum siv zog ntxiv rau Kuv cov lus, ua yam uas Kuv ua, thiab nyiam yam uas Kuv nyiam. Tiam kawg no kuj yog tiam uas txhua yam kev puas tsuaj tshwm sim tuaj dua ntxiv thiab, ntxiv mus, nws yog tiam uas Kuv nthuav tawm txhua yam ntawm Kuv cov moj yam. Thaum tag nrho Kuv cov suab raj dawb huv pib nrov, tib neeg yuav ntshai heev li; nyob rau thaum lub sij hawm ntawd, tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav ua phem, tab sis lawv tus kheej yuav pw pe hawm rau ntawm Kuv xub ntiag, txaus siab rau Kuv txoj kev txawj ntse thiab Kuv txoj kev muaj hwj chim loj kawg nkaus. Tag nrho txhua yam huv si, Kuv yog Vajtswv Tus Kheej uas txawj ntse! Leej twg thiaj li muaj peev xwm tshuaj ntsuam tau Kuv? Thiab leej twg thiaj li muaj cuab kav sawv tawm tsam Kuv? Leej twg thiaj li muaj cuab kav tsis lees Kuv txoj kev txawj ntse? Leej twg thiaj li muaj cuab kav tsis paub Kuv txoj kev muaj hwj chim loj kawg nkaus? Thaum Kuv tus Ntsujplig ua hauj lwm tau zoo nyob rau txhua qhov chaw lawm, txhua tus paub Kuv txoj kev muaj hwj chim loj kawg nkaus, tab sis tseem mus tsis tau txog Kuv lub hom phiaj. Kuv xav kom tib neeg, vim Kuv txoj kev npau taws, pom Kuv txoj kev muaj hwj chim loj kawg nkaus, Kuv txoj kev txawj ntse, thiab lub yeeb koob ntawm Kuv tus neeg. (Txhua yam no pom tshwm muaj rau hauv cov tub hlob; qhov no muaj tseeb tiag. Dhau ntawm tej no mus lawm, tsis muaj leej twg muaj peev xwm yog ib feem ntawm Kuv tus neeg; qhov no tau raug tsa los ntawm Kuv.) Nyob hauv Kuv lub tsev, muaj tej lus zais tob uas tsis paub kawg li uas tib neeg tsis tuaj yeem to taub. Thaum Kuv hais lus, tib neeg hais tias Kuv tsis muaj kev hlub tshua kiag li. Lawv hais tias coob leej ntau tus twb hlub Kuv mus txog qee theem lawm. Yog li ntawd ces, vim li cas Kuv ho taw tes tias cov ntawd yog cov xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liag ploog? Ntxiv mus, vim li cas Kuv thiaj li muab lawv tso pov tseg ib tug zuj zus? Nws puas yog ib qho zoo rau qhov muaj neeg coob ntxiv nyob rau hauv Kuv lub tsev? Txawm li ntawd los xij, Kuv tseem niaj hnub ua qhov no mus txuas ntxiv. Nws muaj peev xwm muaj ntau dua ib leeg los sis tsawg dua ib leej ntawm tus zauv uas Kuv tau npaj tseg lawm. (Nov yog Kuv txoj kev cai tswj fwm. Tsis yog tias nws tsuas yog tsis muaj peev xwm hloov tau los ntawm ib tug neeg twg xwb, tab sis txawm tias Kuv Tus Kheej kiag los twb hloov tsis tau qhov ntawd li, vim tias Kuv yuav tsum tsis yeem swb rau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag. Qhov no txaus los ua pov thawj qhia txog Kuv txoj kev txawj ntse thiab qhov muaj hwj chim tshaj lawm. Kuv tib leeg thiaj li yog Vajtswv Tus Kheej xwb. Tib neeg txhos caug pe hawm Kuv; Kuv tsis yeem swb rau ntawm tib neeg xub ntiag.) Nov yog kiag qhov uas ua rau Ntxwgnyoog poob ntsej muag tshaj plaws ntag. Cov tib neeg uas Kuv tau xaiv yog txhua tus neeg txo hwj chim, yoog raws, mloog lus, thiab ncaj ncees, thiab lawv muaj peev xwm ua dej num rau Kuv nrog txoj kev txo hwj chim thiab txoj kev zoo. (Ntxwgnyoog xav siv qhov tseeb no los ua kom Kuv txaj muag, tab sis Kuv kov yeej Ntxwgnyoog lawm.) Muaj peev xwm pom tau Kuv tus moj yam nyob rau hauv cov neeg no. Thaum Kuv rov qab los tom qab uas tau kov yeej kob rog lawm, Kuv yuav tsa Kuv cov tub hlob los ua vajntxwv hauv Kuv lub nceeg vaj, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb Kuv thiaj li yuav pib tau so, vim tias lawv yuav kav li cov vajntxwv nrog Kuv mus. Kuv cov tub hlob sawv cev tam rau Kuv, thiab lawv hais qhia txog Kuv. Nyob hauv lawv txoj kev txo hwj chim thiab rau siab ua dej num ntawd, lawv zwm rau Kuv; nyob hauv lawv txoj kev ncaj ncees ntawd, lawv ua li Kuv cov lus; nyob hauv lawv txoj kev ncaj ncees ntawd, lawv hais li qhov Kuv hais; thiab nyob hauv lawv txoj kev txo hwj chim ntawd, lawv coj lub yeeb koob los rau Kuv lub npe (tsis yog tus cwj pwm phem los yog kev khav theeb, tab sis yog kev muaj hwj chim tshaj thiab kev npau taws). Kuv cov tub hlob! Nws yog lub sij hawm los txiav txim rau lub ntiaj teb qab ntuj khwb lawm! Kuv muab koob hmoov rau nej, Kuv muab hwj chim rau nej, thiab Kuv muab nqi zog rau nej los ntawm kev faib cov koob hmoov lawm! Txhua yam twb ua tiav log, thiab txhua yam yog raug tswj hwm thiab npaj los ntawm nej lawm, vim Kuv yog nej Leej Txiv; Kuv yog nej lub tsev tsom faj ruaj khov, Kuv yog nej lub chaw nkaum, thiab Kuv yog tus txhawb nej. Ntxiv mus, Kuv yog nej Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus; Kuv yog txhua tsav yam rau nej! Txhua yam nyob hauv Kuv ob txhais tes, thiab txhua yam nyob hauv nej ob txhais tes ib yam nkaus thiab. Qhov no tsis yog tias suav nrog hnub no xwb, tab sis kuj yog nag hmo, thiab haj tseem yog rau tag kis tib si thiab! Qhov no tseem tsis yog ib qho kev zoo siab tsim nyog thiab lod? Qhov no tseem tsis tsim nyog nej qhuas thiab lod? Txhua tus ntawm nej, lees txais los ntawm Kuv feem uas nej tsim nyog tau! Kuv muab txhua yam rau nej, yam tsis tau khaws cia ib qho me me rau Kuv Tus Kheej li, vim tias tag nrho Kuv cov khoom yog nej li, thiab Kuv tej kev nplua nuj yog nej li. Qhov no yog qhov laj thawj uas Kuv hais tias “nws zoo heev li” tom qab tsim nej lawm.

Nej puas paub leej twg coj yam uas nej ua, xav, thiab hais niaj hnub no? Lub hom phiaj uas txhawb nej tej kev ua yog dab tsi? Cia Kuv nug nej tias: Nej yuav mus koom tus Me Nyuam Yaj rooj tshoob tau li cas? Puas yog hnub no? Los yog nyob rau yav tom ntej? Tus Me Nyuam Yaj rooj tshoob yog dab tsi? Nej tsis paub, puas yog? Yog li ntawd ces, Kuv yuav piav qhia qhov ntawd rau nej: Thaum Kuv los rau sab yaj ceeb, Kuv tau npaj txhua hom neeg, tej xwm txheej, thiab tej khoom los ua dej num rau tus tib neeg uas Kuv yog niaj hnub no. Tam sim no uas txhua yam tau tiav hlo lawm, ces Kuv tab tom muab cov neeg ua Vajtswv tes dej num pov rau ib sab. Qhov no muaj feem xyuam dab tsi ntsig txog rau rooj tshoob? Thaum cov neeg no ua tej dej num rau Kuv—qhov ntawd yog, thaum Kuv raug tsim los ua tus Me Nyuam Yaj lawm—Kuv hnov tau qhov qab ntawm rooj tshoob. Muab ua lwm lo lus hais ces, txhua qhov kev txom nyem Kuv tau tiv, txhua yam uas Kuv tau ua tiav, txhua yam Kuv tau hais, txhua tus neeg uas Kuv tau ntsib, thiab txhua yam uas Kuv tau ua tiav rau hauv Kuv lub neej lawm ntawd yeej mus raws li rooj tshoob lawm. Tom qab tus tib neeg uas Kuv tau raug xaiv tsa tseg lawm, nej pib los raws Kuv qab (thiab thaum lub sij hawm no Kuv rais los ua tus Me Nyuam Yaj); yog li ntawd, raws li Kuv txoj kev coj ua, nej tau ntsib tau pom txhua yam kev mob thiab kev puas tsuaj, raug tso tseg thiab raug liam txim rau los ntawm lub ntiaj teb, raug tso tseg los ntawm tsev neeg, thiab tau ua neej nyob rau hauv Kuv tej koob hmoov. Txhua yam no puav leej yog ntau feem ntawm tus Me Nyuam Yaj rooj tshoob. Kuv siv “rooj tshoob” vim tias txhua yam uas Kuv coj nej ua yog txhawm rau lub hom phiaj uas muab kom tau nej. Txawm li cas los xij, qhov no yog txhua feem ntawm rooj tshoob no. Nyob rau yav tom ntej—los sis, ib tug twg yeej hais tau tias, hnub no—txhua yam uas nej xyiv fab rau, txhua yam uas nej tau, thiab tag nrho lub hwj chim vaj ntxwv uas nej koom nrog Kuv ntawd yog ib feem ntawm rooj tshoob no. Kuv txoj kev hlub los rau txhua tus uas hlub Kuv. Cov uas Kuv hlub yuav nyob tas mus ib txhis, yuav tsis raug tshem tawm, thiab yuav nyob mus ib txhis rau hauv Kuv txoj kev hlub. Nws nyob mus ib txhis!

Qhov Dhau Los: Tshooj 108

Ntxiv Mus: Tshooj 110

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No