Tshooj 110

Thaum txhua yam raug nthuav tawm lawm, thaum ntawd mam li yog lub sij hawm uas Kuv yuav so thiab, tshaj ntawd ntxiv, yog thaum txhua yam yuav nyob muaj qib muaj duas mus. Kuv ua Kuv tus kheej tes hauj lwm kiag; Kuv coj thiab npaj txhua yam los ntawm Kuv Tus Kheej. Thaum Kuv tawm hauv Xi-oo los thiab thaum Kuv rov qab mus rau hauv, thiab thaum Kuv ua rau Kuv cov tub hlob tau txhua yam puv npo lawm, ces Kuv thiaj li yuav ua tag Kuv tes hauj lwm loj. Nyob rau hauv tib neeg tej kev xav phem mas, qee yam uas ua tiav lawm yuav tsum ntsia pom thiab tuav tau, tiam sis raws li Kuv pom mas, thaum lub sij hawm Kuv npaj xwb txhua yam twb tiav tag lawm. Xi-oo yog Kuv qhov chaw nyob, thiab nws kuj yog Kuv txoj hau kev kawg thiab; qhov chaw ntawd yog qhov uas Kuv nthuav Kuv txoj kev muaj hwj chim loj kawg nkaus tawm, thiab qhov chaw ntawd yog qhov uas Kuv cov tub hlob thiab Kuv yuav muaj peb txoj kev zoo siab yam li ib tse neeg. Qhov chaw ntawd yog qhov uas Kuv yuav nrog lawv nyob mus ib txhis. Xi-oo, qhov chaw zoo nkauj uas tib neeg ntshaw. Muaj neeg coob suav tsis txheeb tau xav mus rau Xi-oo ntau tiam lawm, tiam sis txij thaum chiv keeb los, yeej tsis muaj ib tug tau nkag mus rau hauv li. (Tab txawm yog cov neeg dawb huv thiab cov cev Vajtswv lus los lawm ntau tiam los yeej tsis muaj ib tug tau nkag mus rau hauv Xi-oo li; qhov no yog vim Kuv tab tom xaiv Kuv cov tub hlob nyob rau tiam kawg, thiab lawv txhua tus puav leej yug nyob rau lub sij hawm no; vim qhov no, Kuv txoj kev hlub tshua thiab Kuv txoj hmoov hlub, uas Kuv tau hais txog lawm, thiaj li pom meej zuj zus tuaj.) Txhua txhua tus tib neeg uas tam sim no yog tus tub hlob lawm yuav tau nrog Kuv nkag mus rau hauv Xi-oo thiab xyiv fab rau txoj koob hmoov ntawd. Kuv tab tom txhawb nqa Kuv cov tub hlob mus rau ib theem tseem ceeb vim lawv muaj Kuv lub peev xwm thiab Kuv tus yam ntxwv uas ci ntsa iab, thiab vim lawv muaj peev xwm ua tim khawv rau Kuv, qhuas Kuv, thiab ua neej raws li Kuv. Tshaj ntawd ntxiv, lawv muaj peev xwm kov yeej Ntxwgnyoog thiab ua rau tus zaj loj liab ploog ntawd txaj muag. Qhov no yog vim Kuv cov tub hlob yog cov nraug xwb dawb huv; lawv yog cov uas Kuv hlub, thiab lawv yog cov uas Kuv twb tau xaiv tseg thiab nyiam lawm. Qhov laj thawj uas Kuv txhawb nqa lawv yog qhov hais tias lawv tuaj yeem tuav lawv tus kheej tej hauj lwm thiab muaj peev xwm ua dej num rau Kuv yam txo hwj chim heev thiab tsis khav theeb, thiab ua tim khawv rau Kuv yam muaj hwj chim heev. Kuv tau siv tag nrho Kuv lub zog rau Kuv cov tub hlob, thiab Kuv tau ua tib zoo npaj txhua hom tib neeg, txhua qhov xwm txheej, thiab txhua yam rau lawv txoj kev ua dej num lawm. Nyob rau thaum kawg, Kuv yuav ua kom txhua tus pom Kuv lub yeeb koob tag nrho los ntawm Kuv cov tub hlob, thiab Kuv yuav ua kom txhua tus ntseeg Kuv tag nrho vim yog lawv. Kuv yuav tsis yuam ib tug dab phem twg li, thiab Kuv tsis ntshai lawv txoj kev khiav ceev los sis lawv txoj kev ua dog ua dig li, vim rau qhov Kuv muaj cov tim khawv thiab Kuv muaj cai nyob rau hauv Kuv ob txhais tes lawm. Cov niag tib neeg uas zoo li Ntxwgnyoog, tam sim no cia li mloog Kuv hais nawb! Lub hom phiaj txhawb txhua lo lus uas Kuv hais tawm thiab txhua yam uas Kuv ua puav leej yog los ua kom Kuv cov tub hlob zoo tiav log xwb. Yog li ntawd koj yuav tsum ua raws li Kuv tej lus txib thiab mloog Kuv cov tub hlob lus; yog tsis li ntawd ces Kuv yuav rhuav tshem koj los ntawm qhov ua rau koj ntsib kev puas tsuaj tam sim ntawd! Kuv cov tub hlob twb pib ua raws li Kuv tej kev cai tswj fwm lawm, vim lawv thiaj li yog cov uas tsim nyog txhawb nqa Kuv lub zwm txwv xwb; Kuv twb tau tsa lawv lawm. Cov uas tsis zwm rau Kuv cov tub hlob yeej tsis zoo kiag li, thiab yeej ntseeg lawm hais tias lawv raug tus zaj loj liab ploog xa tuaj ua kom Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg kub ntxhov xwb. Cov neeg siab phem zoo li no yuav tsum tau muab ntiab tawm ntawm Kuv lub tuam tsev mus tam sid. Kuv tsis xav tau hom zoo li ntawd los ua dej num rau Kuv; lawv yuav raug kev puas ntsoog mus ib txhis—thiab lawv yuav raug sai sai no yam tsis ncua sij hawm li! Cov uas tab tom ua Kuv tej dej num yuav tsum tau txais Kuv txoj kev pom zoo lawm; lawv yuav tsum mloog lus yam tsis txhawj txog tus nqi uas lawv yuav tsum tau them. Yog hais tias lawv ntxeev siab, ces lawv tsis tsim nyog ua tej dej num rau Kuv; Kuv tsis cheem tsum tej raug tsim tawm los zoo li no. Lawv yuav tsum maj nrawm nroos tawm ntawm no mus; Kuv yeej tsis xav tau lawv kiag li! Tam sim no koj yuav tsum paub qhov no kom meej lawm! Cov uas ua dej num rau Kuv yuav tsum ua kom zoo thiab tsis txhob tsim ib qho teeb meem li. Yog koj xav hais tias koj tsis muaj kev cia siab li, thiab pib tsim teeb meem, ces Kuv yeej yuav ua kom koj tag mus yam tsis ua xyem xyav li! Nej cov uas tab tom ua dej num rau Kuv puas paub meej txog qhov ntawd? Qhov no yog Kuv txoj kev cai tswj fwm.

Kev ua tim khawv rau Kuv yog Kuv cov tub hlob tes dej num, yog li ntawd Kuv thiaj li tsis cheem tsum kom nej ua ib yam dab tsi rau Kuv li; tsuav yog nej ua nej tej dej num kom zoo thiab xyiv fab rau tej koob hmoov uas Kuv muab rau nej xwb ces Kuv yeej txaus siab lawm. Thaum Kuv ntoj ncig mus thoob plaws lub qab ntuj khwb thiab mus txog qhov kawg nkaus ntawm lub ntiaj teb lawm, Kuv tau xaiv Kuv cov tub hlob thiab ua rau lawv muaj txhua yam. Qhov no yog qee yam uas Kuv tau ua tag ua ntej Kuv tsim lub ntiaj teb lawm; tsis muaj ib tug tib neeg ntiaj teb twg paub qhov no li, tiam sis Kuv tes hauj lwm twb ua tiav hlo twj ywm lawm. Qhov uas muaj tseeb no tsis mus raws li noob neej tej kev xav phem! Txawm li cas los xij, tej uas muaj tseeb yeej yog tej uas muaj tseeb, thiab yeej tsis muaj leej twg hloov pauv tau tej ntawd li. Cov dab phem tsis hais tus loj thiab tus me li yeej puav leej tau nthuav tawm lawv lub cev tiag tiag los ntawm lawv tej kev ua txuj, thiab tau raug Kuv rau txim ntau qib sib txawv. Kuv tes hauj lwm muaj ntau kauj ruam, thiab muaj kev ntse nyob rau hauv Kuv cov lus. Los ntawm Kuv tej kev ua thiab cov lus, nej puas tau pom ib yam dab tsi li? Puas yog Kuv ua thiab hais tej yam yooj yooj yim xwb? Puas yog Kuv cov lus tsuas lam nyaum, nyiam txiav txim, los sis nplij siab xwb? Qhov ntawd yooj yim dhau lawm, tiam sis nyob rau ntawm tib neeg ntiaj teb mas, thaum pom qhov no thiaj li yooj yim xwb. Tsis yog tsuas muaj txoj kev ntse, kev txiav txim, kev ncaj ncees, kev muaj hwj chim tshaj, thiab kev nplij siab nyob rau hauv Kuv cov lus xwb, tiam sis tshaj ntawd ntxiv, cov lus ntawd muaj yam uas Kuv muaj thiab yam uas yog Kuv. Kuv cov lus txhua txhua lo yog ib lo lus zais tob uas tib neeg ntiaj teb nthuav tawm tsis tau; Kuv cov lus yeej nkag siab tsis tau, thiab tab txawm tej lus zais tob ntawd twb raug muab nthuav tawm lawm los xij, tej lus zais tob ntawd yeej tseem tsis nyob rau hauv tib neeg ntiaj teb txoj kev xav hauv nruab siab thiab txoj kev to taub, raws li tib neeg ntiaj teb tej peev xwm li. Lo lus uas Kuv to taub yooj yim tshaj plaws ces yog yam uas tib neeg to taub nyuaj tshaj plaws, yog li ntawd qhov sib txawv ntawm Kuv thiab lawv mas txawv npaum li lub ntuj thiab lub ntiaj teb. Vim yog li no Kuv thiaj li xav hloov pauv Kuv cov tub hlob lub cev kom tiav log thiab kom lawv nkag los rau hauv lub cev tag nrho. Nyob rau yav tom ntej mas, tsis yog lawv yuav nkag los rau hauv lub cev los ntawm lub cev nqaij daim tawv xwb, tiam sis lawv yuav hloov pauv lawv lub cev ntau qib heev thaum tab tom nyob rau hauv lub cev ntawd. Qhov no yog Kuv txoj kev npaj. Nws yog yam uas noob neej ua tsis tau; lawv yeej tsis muaj kev los ua tau qhov ntawd li. Yog li ntawd, tab txawm Kuv piav qhia qhov no rau nej kom ntxaws ntxaws los xij, nej yeej tseem yuav tsis to taub; nej tsuas to taub txog ib qho kev paub ntawm yam tshaj ntuj tsim xwb. Qhov no yog vim Kuv yog tus Vajtswv uas ntse Tus Kheej.

Thaum nej pom tej lus zais tob, nej txhua tus puav leej xav lwm yam. Tab txawm nyob rau hauv nruab siab es nej tsis lees txais los sis tsis lees paub tej lus zais tob no los xij, nej yeej hais lus lees paub tej lus zais tob no lawm. Cov tib neeg zoo li no mas txawj dag heev, thiab thaum Kuv nthuav tej lus zais tob ntawd tawm, Kuv yuav muab lawv tshem tawm thiab tso tseg ib tug zuj zus. Txawm li cas los xij, txhua yam uas Kuv ua yog ua raws li cov kauj ruam xwb. Kuv tsis ua tej yam yam maj nroos, los sis Kuv tsis txiav txim siab yam qi muag nti; qhov no yog vim Kuv muaj ib tug moj yam uas muaj lub hwj chim qaum ntuj. Tib neeg yeej tsis muaj peev xwm paub meej txog yam uas Kuv tab tom ua tam sim no, los sis yam uas Kuv yuav ua nyob rau kauj ruam tom ntej. Tsuas yog thaum Kuv hais txog cov lus ntawm ib kauj ruam twg xwb, ces qhov Kuv ua hauj lwm ntawd nrog Kuv txav mus ib kauj ruam rau tom ntej. Txhua yam tshwm sim nyob rau hauv Kuv cov lus, thiab txhua yam raug muab nthuav tawm nyob rau hauv Kuv cov lus, yog li ntawd tsis tas yuav muaj leej twg ua siab kub li; ua dej num rau Kuv kom zoo xwb ces yeej txaus lawm. Ua ntej txhua tiam, Kuv twb hais ib lo lus faj lem txog ib tsob ntoo txiv ncuav pias lawm, tiam sis raws li txhua tiam los no, yeej tsis muaj leej twg pom ib tsob ntoo txiv ncuav pias thiab yeej tsis muaj leej twg piav qhia tau tsob ntoo txiv ncuav pias ntawd li, thiab tab txawm cov lus no twb tau muab hais nyob rau hauv tej lus qhuas yav dhau los lawm los xij, yeej tsis muaj leej twg paub cov lus qhuas ntawd lub ntsiab lus tseeb li. Cov lus no ua rau tib neeg paub tsis meej, ib yam li kab lus, “txoj kev puas ntsoog loj,” thiab qhov no qhia txog ib lo lus zais tob uas Kuv yeej tsis tau nthuav tawm rau tib neeg ntiaj teb dua li. Tib neeg xav hais tias tej zaum tsob ntoo txiv ncuav pias yog ib hom ntoo txi txiv zoo, los sis hais kom deb zog ntxiv hais tias tej zaum nws yog hais txog cov neeg dawb huv—txawm li cas los xij, lawv tseem nyob deb ntawm lub ntsiab lus tseeb ntawm cov lus no heev. Kuv yuav qhia nws rau nej thaum Kuv qhib Kuv thooj ntawv nyob rau tiam kawg. (“Thooj ntawv” yog hais txog tag nrho cov lus uas Kuv tau hais—Kuv cov lus nyob rau tiam kawg; nws muaj tag nrho cov lus ntawd.) “Tsob ntoo txiv ncuav pias” yog hais txog Kuv tej kev cai tswj fwm—txhua txhua txoj. Tiam sis qhov no tsuas yog ib feem ntawm nws lub ntsiab xwb. Qhov tsob ntoo txiv ncuav pias tuaj kaus yog hais txog Kuv txoj kev pib ua hauj lwm thiab hais lus nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, tiam sis Kuv tej kev cai tswj fwm tseem tsis tau muab qhia kom paub (thiab qhov no yog vim, nyob rau lub sij hawm ntawd, tseem tsis tau muaj tus ua tim khawv rau Kuv lub npe thiab tsis muaj leej twg paub txog Kuv tej kev cai tswj fwm). Thaum muaj neeg ua tim khawv thiab tshaj tawm Kuv lub npe, thaum txhua tus tib neeg qhuas Kuv lub npe, thiab thaum Kuv tej kev cai tswj fwm tau txiaj ntsim lawm, thaum ntawd yuav yog thaum tsob ntoo txiv ncuav pias tawg paj txi txiv. Qhov no yog cov lus piav qhia tag nrho yam tsis hla ib qho li; txhua yam puav leej tau muab nthuav tawm nyob rau hauv no lawm. (Kuv hais li no vim hais tias nyob rau hauv Kuv cov lus yav dhau los mas, muaj ib feem uas Kuv tseem tsis tau nthuav tawm tag nrho; yog li ntawd nej thiaj li yuav tsum tau tos thiab ua siab ntev ntev nrhiav.)

Thaum Kuv ua kom cov tub hlob muaj txhua yam lawm, Kuv yuav nthuav Kuv lub yeeb koob tag nrho thiab tag nrho Kuv qhov kev tshwm sim tawm rau lub ntiaj teb qab ntuj khwb. Qhov no yuav ua kom tiav nyob rau hauv lub cev, thiab nws yuav siab tshaj txhua tus tib neeg huv si, nyob rau hauv Kuv tus kheej tus neeg; nws yuav nyob rau saum Kuv lub Roob Xi-oo thiab hauv Kuv lub yeeb koob, thiab tshwj xeeb yog nws yuav ua tiav rau thaum cov lus qhuas nrov tuaj lawm. Tshaj ntawd ntxiv, Kuv cov yeeb ncuab yuav thim rov qab ntawm Kuv mus, nqis mus rau hauv lub qhov ntuj tob tob thiab lub pas hluav taws thiab leej faj. Cov tib neeg niaj hnub no yeej tsis muaj peev xwm xav hauv nruab siab kom ntau li, thiab tsis mus raws li Kuv txoj kev npaj siab thaum xub thawj; qhov no yog qhov laj thawj uas Kuv tsom ntsoov rau tib neeg tej kev xav phem thiab tej kev xav txhua hnub thaum Kuv hais lus. Yuav muaj ib hnub (hnub uas nkag mus rau hauv lub cev) thaum uas yam Kuv qhia yuav haum rau nej tag nrho, thiab nej yuav tsis muaj kev tawm tsam li lawm. Lub sij hawm ntawd, nej yuav tsis muaj nej tej kev xav ntxiv lawm, ces tom qab ntawd Kuv yuav tsum tsis hais lus tawm lawm. Vim nej yuav tsis muaj nej tus kheej txoj kev xav ntxiv lawm, ces Kuv yuav cia li qhia nej ncaj qha lawm xwb—qhov no yog txoj koob hmoov uas cov tub hlob yuav xyiv fab rau, thiab nws yuav tshwm sim thaum lawv nrog Kuv ua vajntxwv kav. Tib neeg tsis ntseeg tej yam uas lawv xav tsis tau rau hauv nruab siab, thiab tab txawm yog muaj qee leej xav tau los xij, qhov lawv xav tau ntawd yog vim Kuv qhia nkaus xwb. Yog tsis li ntawd, tsis muaj leej twg yuav ntseeg li, thiab qhov no yog qee yam uas yuav tsum tau ntsib tau pom. (Yog tsis tau mus dhau kauj ruam no, yeej nthuav tawm tsis tau Kuv lub hwj chim loj li, thiab qhov no txhais hais tias tsuas yog los ntawm qhov kev hais Kuv cov lus nkaus xwb, Kuv thiaj li tshem tau tib neeg tawm ntawm lawv tej kev xav phem mus. Tsis muaj leej twg ua tau tes hauj lwm no, thiab tsis muaj leej twg hloov tau Kuv. Tsuas yog Kuv Tib Leeg xwb thiaj li ua tau tes hauj lwm ntawd tiav; txawm li cas los xij, qhov ntawd yeej tsis yog tag nrho. Kuv yuav tsum ua tes hauj lwm no los ntawm tib neeg ntiaj teb.) Tib neeg hnov muaj zog tom qab hnov Kuv cov lus tag lawm, tiam sis thaum kawg, lawv sawv daws thim rov qab tag. Lawv yeej yuav ua li ntawd. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, muaj tej lus zais tob uas noob neej tsis to taub li. Tsis muaj leej twg xav tau hauv nruab siab txog yam yuav tshwm sim li, yog li ntawd Kuv yuav cia nej pom qhov no nyob rau hauv yam Kuv nthuav tawm. Los ntawm qhov ntawd, lub ntsiab lus tseeb ntawm Kuv cov lus no yuav meej tuaj: “Kuv yuav muab tag nrho cov uas tsis phim rau Kuv siv rho tawm mus.” Kuv cov tub hlob muaj ntau yam kev qhia kom pom meej, ib yam li Kuv cov yeeb ncuab. Lawv txhua tus yuav raug muab nthuav tawm rau nej, ib tug zuj zus. Cia li nco ntsoov! Dhau ntawm cov tub hlob mus lawm ces txhua tus puav leej muaj cov ntsujplig phem tes hauj lwm; lawv txhua tus puav leej yog Ntxwgnyoog cov qhev. (Lawv yuav raug muab nthuav tawm sai sai no, ib tug zuj zus, tiam sis muaj ib txhia yuav tsum tau ua dej num kom mus txog thaum kawg kiag, hos ib txhia tsuas yuav tsum tau ua dej num li ib ntus xwb.) Nyob rau hauv tes hauj lwm ntawm Kuv cov lus mas, txhua tus yuav tau nthuav lawv lub cev tiag tiag tawm.

Txhua haiv neeg, txhua qhov chaw, thiab txhua pab ntseeg xyiv fab rau Kuv lub npe uas zoo heev. Vim txoj kev puas ntsoog tab tom loj tuaj, thiab nyob rau hauv Kuv lub xib teg, thiab Kuv tab tom npaj los maj mam ua rau txoj kev puas ntsoog ntawd poob los, txhua tus yuav maj nrawm nroos los nrhiav txoj kev tseeb, uas yuav tsum tau nrhiav tab txawm qhov los nrhiav ntawd yuav tsum tau tso txhua yam tseg los xij. Nyob rau hauv txhua yam, Kuv muaj Kuv lub sij hawm. Thaum twg uas Kuv hais ces nws yeej yuav tiav, nws yuav tiav kiag tam sim ntawd ntag, li ib feeb, thiab haj tseem li ib xaws nkoos kiag xwb. Tsis muaj leej twg thaiv tau los sis cheem tau li. Thaum kawg, tus zaj loj liab ploog yog Kuv tus yeeb ncuab uas swb lawm; nws yog ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num rau Kuv, thiab nws ua li Kuv qhia nws yam tsis muaj kev tawm tsam ib qho me me li. Nws yog tus tsiaj uas ev Kuv lub nra tiag tiag li. Thaum Kuv tes hauj lwm tiav lawm, Kuv yuav muab nws pov rau hauv lub qhov ntuj tob tob thiab lub pas hluav taws thiab leej faj (Kuv tab tom hais txog cov uas twb raug rhuav tshem lawm). Qhov rhuav tshem ntawd tsis yog tsuas yuav tau saj txoj kev tuag xwb, tiam sis lawv kuj yuav tau raug rau txim hnyav heev vim lawv txoj kev tsim txom Kuv thiab. Qhov no yog tes hauj lwm uas Kuv yuav ua txuas ntxiv mus los ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num. Kuv yuav muab Ntxwgnyoog tua thiab rhuav tshem nws tus kheej, rhuav tshem tus zaj loj liab ploog ntawd cov xeeb ntxwv kom tag nrho du lug mus. Qhov no yog ib feem ntawm Kuv tes hauj lwm; tom qab ntawd, Kuv yuav tig mus rau tej teb cahws uas yog Lwm Haiv Neeg. Tej no yog cov kauj ruam ntawm Kuv tes hauj lwm.

Qhov Dhau Los: Tshooj 109

Ntxiv Mus: Tshooj 111

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No