Tshooj 111

Txhua haiv neeg yuav tau txais koob hmoov xwb xwb li vim yog Koj; txhua tus tib neeg yuav zoo siab thiab qhuas Kuv vim yog Koj. Kuv lub nceeg vaj yuav vam meej thiab tsim kho, thiab yuav muaj nyob mus ib txhis. Tsis tso cai rau leej twg ntsuj qhov ntawd thiab tsis tso cai cia ib yam dab tsi muaj nyob uas tsis yoog rau Kuv, vim hais tias Kuv yog Vajtswv Tus Kheej uas muaj hwj chim tshaj, tus uas tsis pub cia muaj kev ua txhaum. Kuv tsis pub ib tug twg los txiav txim rau Kuv, thiab Kuv tsis pub ib tug twg uas tsis haum nrog Kuv. Qhov no yeej txaus los qhia tawm txog Kuv tus moj yam thiab Kuv qhov muaj hwj chim tshaj lawm. Thaum ib tug twg tawm tsam Kuv, Kuv yuav rau txim rau nws raws Kuv tus kheej lub sij hawm. Vim li cas thiaj li tsis muaj leej twg tau pom Kuv rau txim rau ib tug twg li? Qhov ntawd tsuas yog vim hais tias Kuv lub sij hawm twb los tsis tau txog thiab Kuv txhais tes tseem tsis tau nqis tes ua tiag tiag. Txawm tias tej kev puas tsuaj loj tau nchuav nthwv nqis los lawm los xij, qhov no tsuas tsuas muaj txoj kev hais lus txog seb tej kev puas tsuaj loj ntawd muaj dab tsi xwb, hos qhov muaj tseeb ntawm tej kev puas tsuaj loj tseem tsis tau raug ib tug tib neeg twg li. Nej puas to taub ib yam dab tsi los ntawm Kuv cov lus los li? Hnub no, Kuv yuav pib tso qhov muaj tseeb ntawm tej kev puas tsuaj loj. Tom qab qhov no lawm, leej twg los xij uas tawm tsam Kuv yuav mag Kuv txhais tes ntaus ntog. Nyob rau yav tag los, txhua yam uas Kuv tau ua lawm tsuas yog qhia tshwm ob peb tug tib neeg xwb; tseem tsis tau muaj kev puas tsuaj loj los txog. Hnub no mas txawv yav tag los lawm. Vim Kuv twb qhia nej txhua tus txog seb tej kev puas tsuaj loj ntawd muaj dab tsi lawm, ces Kuv yuav muab tshaj tawm rau zej tsoom sawv daws, rau ib lub sij hawm xaiv tseg, qhov muaj tseeb ntawm tej kev puas tsuaj loj. Ua ntej qhov no, tsis muaj leej twg tau raug ib qho kev puas tsuaj loj li, yog li cov tib neeg feem coob (ntawd yog, cov tub ntawm tus zaj loj liab ploog) pheej lam tau lam ua thiab txiav txim tsis muaj laj thawj mus ntxiv. Thaum qhov muaj tseeb los txog, ces cov neeg raug kev phom sij no yuav ntseeg tag nrho lawm. Tsis li ntawd ces, txhua tus yuav tsis paub tseeb txog Kuv, thiab tsis muaj leej twg yuav paub meej txog Kuv. Qhov no yog Kuv txoj kev cai tswj fwm. Los ntawm qhov no los, ces nws pom tau tias Kuv txoj hau kev ua hauj lwm (hais txog rau Kuv txoj hau kev ua hauj lwm hauv txhua tus tib neeg) tau pib hloov pauv lawm: Kuv tab tom qhia tawm Kuv qhov kev chim siab, Kuv qhov kev txiav txim, thiab Kuv qhov kev foom phem los ntawm tus zaj loj liab ploog cov xeeb leej xeeb ntxwv, thiab twb pib siv Kuv txhais tes los qhuab ntuas txhua tus uas tawm tsam Kuv lawm. Kuv tab tom qhia tawm Kuv txoj kev hlub tshua thiab Kuv txoj kev siab zoo los ntawm cov tub hlob. Tshaj qhov no, los ntawm cov tub hlob, Kuv tab tom qhia tawm Kuv tus moj yam dawb huv, uas tsis pub cia muaj kev ua txhaum li; Kuv tab tom qhia tawm Kuv lub hwj chim, thiab Kuv tab tom qhia tawm Kuv tus neeg. Cov neeg ua Vajtswv tes dej num tau nyob twj ywm los ua dej num rau Kuv, thiab, muaj ntau zuj zus tuaj lawm, ces mam li paub Kuv cov tub hlob. Los ntawm qhov rhuav tshem cov uas tawm tsam Kuv, Kuv cia cov neeg ua Vajtswv tes dej num pom Kuv txhais tes tsiv nyaum, kom lawv thiaj li ua dej num rau Kuv ntshai rwg thiab tshee na. Ib yam nkaus thiab, Kuv cia Kuv cov tub hlob pom Kuv lub hwj chim thiab to taub Kuv kom zoo dua qub kom lawv lub neej txoj sia thiaj li loj hlob tuaj. Cov lus uas Kuv hais nyob rau lub sij hawm yav tag los (suav nrog txoj kev cai tswj fwm, lus faj lem, thiab qhov kev txiav txim ntawm txhua hom tib neeg) mas tab tom pib ua kom muaj tiav raws qib raws duas; qhov ntawd yog, tib neeg yuav pom Kuv cov lus ua tau tiav rau ntawm lawv qhov muag, pom tias tsis muaj ib lo ntawm Kuv cov lus yuav tsis tawg paj txi txiv li, tab sis tias txhua lo lus ntawm cov lus ntawd yeej muaj siv tau tiag. Ua ntej Kuv cov lus raug ua kom muaj tiav, tib neeg coob tus yuav ncaim mus vim hais tias lawv ua tsis tau tiav. Qhov no yog txoj hau kev uas Kuv ua hauj lwm—nws tsis yog Kuv tus pas nrig hlau txoj hauj lwm xwb, tab sis haj tseem tshaj qhov ntawd lawm thiab, nws yog txoj kev ntse ntawm Kuv cov lus. Los ntawm tej ntawd los, ib tug twg yeej pom tau Kuv qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg thiab Kuv qhov kev ntxub rau tus zaj loj liab ploog. (Tom qab Kuv pib Kuv tes hauj lwm lawm mam li pom qhov no xwb. Tam sim no ib txhia tib neeg raug nthuav tawm lawm—qhov ntawd tsuas yog ib feem me me ntawm Kuv qhov kev qhuab ntuas xwb, tab sis tsis tuaj yeem muab suav nrog rau hauv tej kev puas tsuaj loj. Tsis to taub nyuaj txog qhov no. Yog li ntawd nws pom tau tias suav txij no mus tib neeg haj tseem yuav to taub Kuv txoj hau kev ua hauj lwm tau nyuaj tshaj. Hnub no Kuv qhia nej kom nej thiaj li tsis qaug zog vim qhov no thaum lub sij hawm los txog. Qhov no yog qhov uas Kuv muab tso rau nej, vim hais tias muaj ntau yam yuav tshwm sim uas tib neeg tsis tau pom dua li txij puag thaum ub los lawm, thiab ntau yam uas yuav ua nyuaj rau tib neeg los muab lawv tej kev xav thiab lawv qhov kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj tso tseg.) Qhov laj thawj uas vim li cas Kuv thiaj li siv ntau lub tswv yim sib txawv los rau txim rau tus zaj loj liab ploog ntawd ces yog vim hais tias nws yog Kuv tus yeeb ncuab thiab tus tawm tsam Kuv. Kuv yuav tsum rhuav tshem tag nrho nws cov xeeb leej xeeb ntxwv—tsuas yog tom qab ntawd xwb mas Kuv thiaj li tshem tau txoj kev ntxub tawm hauv Kuv lub siab mus, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb mas Kuv thiaj li ua tau rau tus zaj loj liab ploog txaj muag. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li rhuav tshem tus zaj loj liab ploog tau tiav hlo thiab muab nws pov mus rau hauv lub pas hluav taws thiab leej faj, mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws.

Tsis yog nag hmo xwb uas Kuv cia Kuv cov tub hlob kav nrog Kuv thiab koom Kuv rau hauv txoj kev tswj txhua haiv neeg thiab rau hauv txoj kev xyiv fab rau tej koob hmoov; Kuv kuj ua li ntawd rau hnub no ib yam nkaus thiab, thiab qhov tseem ceeb tshaj, ces Kuv kuj yuav ua li ntawd rau tag kis thiab. Kuv tau ua Kuv tes hauj lwm tiav log lawm—Kuv twb hais li no tas li, thiab kuj hais tau tias Kuv pib hais li no suav txij thaum lub sij hawm tsim lub ntiaj teb los lawm, tab sis tib neeg tsis to taub qhov Kuv hais ntawd. Suav txij thaum ntuj tsim teb raug los txog rau tam sim no, Kuv tus kheej tsis tau ua hauj lwm kiag; muab ua lwm lo lus hais, ces Kuv tus Ntsujplig yeej tsis tau nqis los rau hauv tib neeg los hais lus thiab ua hauj lwm li. Tab sis hnub no mas txawv yav tag los lawm: Kuv tus Ntsujplig tus kheej tab tom ua hauj lwm kiag rau txhua txhia qhov chaw hauv lub ntiaj teb qab ntuj khwb. Vim hais tias nyob rau tiam kawg Kuv xav kom muab tau ib pawg neeg uas yuav muab lub hwj chim kav nrog Kuv, Kuv xub ua kom muaj ib tug neeg uas thooj siab koom ntsws nrog Kuv, ib tug uas ua twb zoo xav txog Kuv lub nra. Tom qab ntawd, Kuv tus Ntsujplig mam li nqis kiag los rau ntawm Nws los nthuav tawm Kuv lub suab thiab los tso Kuv tej kev cai tswj fwm tawm thiab nthuav tawm Kuv cov lus zais tob rau lub ntiaj teb qab ntuj khwb. Kuv tus Ntsujplig tus kheej yuav ua kom Nws zoo tiav log kiag. Kuv tus Ntsujplig tus kheej yuav qhuab ntuas Nws kiag. Vim hais tias Nws ua neej nyob hauv kev ua neeg, tsis muaj leej twg pom tau meej tseeb li. Thaum Kuv cov tub hlob nkag mus rau hauv lub cev lawm, ces mam li pom meej tseeb tag nrho seb qhov uas Kuv ua tam sim no puas yog qhov muaj tseeb. Qhov tseeb tiag, raws li tib neeg pom ces, nyob hauv tib neeg tej kev xav phem, tsis muaj leej twg ntseeg thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem mloog hais li. Tab sis qhov zoo li ntawd yog Kuv qhov kev thev taus rau tib neeg. Vim hais tias qhov muaj tseeb tseem tsis tau los txog, yog li ntawd tib neeg tsis tuaj yeem ntseeg los sis to taub. Nyob rau hauv lawv tej kev xav phem, yeej tsis keev muaj leej twg uas yuav ntseeg Kuv cov lus li. Tib neeg mas puav leej zoo li no: Txawm lawv tsuas ntseeg qhov Kuv tus kheej sab cev nqaij daim tawv hais xwb, los sis lawv tsuas ntseeg Kuv tus Ntsujplig lub suab xwb. Qhov no yog yam nyuaj tshaj plaws los saib xyuas tib neeg. Yog lawv tsis tau pom qee yam tshwm sim ntawm lawv tus kheej ob lub qhov muag kiag, ces ntshe yuav tsis muaj leej twg tso tau lawv tus kheej tej kev xav phem tseg, thiab tsis muaj leej twg ntseeg tau qhov uas Kuv hais li. Vim li ntawd Kuv thiaj li siv Kuv txoj kev cai tswj fwm los rau txim rau cov tub uas tsis mloog lus.

Kuv twb hais tej zoo li ntawd ua ntej dhau los lawm tias: Kuv yog tus Xub Thawj thiab tus Kawg, thiab Kuv yog Tus uas saib xyuas txhua yam, txij thaum pib txog ntua thaum xaus. Nyob rau tiam kawg, Kuv yuav tau txais 144,000 tus me nyuam tub uas muaj yeej. Nej muaj ib txhia kev to taubncaj ncaj txog cov lus no xwb—“cov me nyuam tub uas muaj yeej”—tab sis nej tsis paub meej txog tus zauv—144,000. Nyob hauv tib neeg tej kev xav phem mas, ib tug zauv ces yog hais txog ib tug zauv ntawm cov tib neeg los sis hais txog ib tug zauv ntawm tej yam. Hais txog “144,000” uas muab hloov kho ua “cov me nyuam tub uas muaj yeej”—“144,000 tus me nyuam tub uas muaj yeej”—tib neeg xav hais tias ntshe muaj 144,000 ntawm cov me nyuam tub uas muaj yeej. Ntxiv rau qhov no, ib txhia tib neeg xav hais tias muaj ib lub ntsiab ntawm qee lub cim nyob hauv qhov tseeb ntawm tus zauv no, ces lawv muab 140,000 tus thiab 4,000 tus sib faib tawm. Tab sis kev txhais lub ntsiab ntawm ob qho no tsis yog lawm. Qhov no tsis yog hais txog ib tug zauv tiag tiag, thiab haj yam muaj lub ntsiab tsawg heev rau qee lub cim thiab. Nyob rau hauv kev ua neeg, tsis muaj leej twg tuaj yeem pom tshab qhov no—cov tib neeg ntawm txhua tiam nyob rau yav dhau los lawm puav leej xav tias qhov ntawd yog hais txog ib lub ntsiab ntawm lub cim. Tus zauv “144,000” mas muaj feem nrog rau cov me nyuam tub uas muaj yeej. Yog li no, 144,000 yog hais txog pawg neeg nyob rau tiam kawg uas yuav kav, thiab cov uas Kuv. Qhov ntawd yog txhais tias 144,000 yog pawg neeg uas tuaj ntawm Xi-oo tuaj thiab cov uas yuav rov qab mus tim Xi-oo. Qhov piav qhia tau tag nrho txog 144,000 tus me nyuam tub uas muaj yeej ntawd mas muaj raws li nram qab no: Lawv yog cov tib neeg uas tuaj ntawm Xi-oo tuaj los rau lub ntiaj teb thiab raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab lawm, thiab thaum kawg lawv yog cov uas Kuv rov qab muab tau thiab yuav rov qab nrog Kuv mus rau Xi-oo. Los ntawm Kuv cov lus los, ib tug twg yeej pom tau cov kauj ruam ntawm Kuv tes hauj lwm, txhais tau tias lub sij hawm thaum nej yuav nkag mus rau lub cev mas tshuav tsis deb lawm. Vim li ntawd Kuv thiaj li tau piav qhia zaum tas zaum thiab txog kis no rau nej, thiab muab qhov ntawd hais rau nej kom nco ntsoov. Nej yuav pom meej tseeb, thiab los ntawm Kuv cov lus los nej yuav paub txoj hau kev los xyaum ua; los ntawm Kuv cov lus los nej yuav paub qhov rhais ruam ntawm Kuv tes hauj lwm. Yuav kom paub qhov rhais ruam ntawm tus Vajntsujplig tes hauj lwm mas, koj yuav tsum paub qhov ntawd los ntawm cov lus zais tob uas Kuv nthuav tawm (vim hais tias tsis muaj leej twg pom tau thiab tsis muaj leej twg pom tau tshab tus Vajntsujplig tes hauj lwm li). Vim li ntawd Kuv thiaj li nthuav tawm cov lus zais tob nyob rau tiam kawg.

Nyob rau hauv Kuv lub tsev, yuav tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav tsis yoog raws Kuv, thiab suav txij hnub no mus Kuv yuav pib ntxuav thiab yaug kom dawb huv, ib qho me me zuj zus. Nyob rau ntawm tib neeg, tsis muaj leej twg cuam tshuam tau, thiab tsis muaj leej twg ua tau tes hauj lwm no tau. Qhov no nthuav tawm txog qhov tias vim li cas Kuv thiaj li ua hauj lwm rau hauv tib neeg nyob rau tiam kawg. Thiab qhov no yog qhov tias vim li cas Kuv thiaj li qhia nej ntau zaus lawm tias nej yuav tsum xyiv fab rau nej tus kheej xwb tsis txhob txav ib qho luaj ntiv luaj rau li. Kuv lub hwj chim raug nthuav tawm los ntawm qhov no, Kuv txoj kev ncaj ncees thiab kev muaj hwj chim tshaj raug nthuav tawm, thiab tag nrho Kuv cov lus zais tob uas tib neeg qhib tsis tau raug nthuav tawm. (Vim hais tias tib neeg yeej tsis muaj ib qho kev paub txog Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg los sis tsis muaj ib qho kev to taub txog tej kauj ruam ntawm Kuv tes hauj lwm li, tej ntawd hu ua “cov lus zais tob.”) Qhov uas Kuv yuav tau txais thiab qhov uas Kuv yuav ua nyob rau tiam kawg mas yog cov lus zais tob. Ua ntej lub sij hawm thaum Kuv tsim lub ntiaj teb, Kuv tsis keev ua qhov uas Kuv ua niaj hnub no thiab Kuv tsis keev qhia Kuv lub ntsej muaj uas muaj yeeb koob los sis ib qho ntawm Kuv tus neeg rau tib neeg li; tsuas yog Kuv tus Ntsujplig thiaj li ua hauj lwm rau ib txhia tib neeg xwb. (Vim hais tias, txij thaum lub sij hawm ntuj tsim teb raug los, tsis muaj leej twg muaj peev xwm los muab Kuv qhia tawm kom pom meej thiab tsis muaj leej twg muaj peev xwm los muab Kuv nthuav tawm li, Kuv yeej tsis keev tso cai rau tib neeg los pom Kuv tus neeg li, thiab Kuv tus Ntsujplig tau ua hauj lwm rau ib txhia tib neeg lawm.) Tsuas yog hnub no Kuv thiaj li tau nthuav tawm Kuv tus duab uas muaj yeeb koob thiab Kuv tus neeg rau tib neeg xwb, thiab tsuas yog tam sim no lawv thiaj li pom tej no xwb. Tab sis qhov uas nej pom hnub no mas tseem tsis txhij txhua, thiab qhov ntawd tseem tsis yog qhov uas Kuv xav kom nej pom. Qhov uas Kuv xav kom nej pom mas tsuas yog nyob hauv lub cev, thiab tam sim no tseem tsis tau muaj leej twg ntsib qhov yeeb yam no li. Muab ua lwm lo lus hais ces, tsis muaj leej twg pom tau Kuv tus neeg ua ntej lawv nkag mus rau hauv lub cev. Yog li ntawd, Kuv thiaj li hais tias Kuv yuav nthuav tawm Kuv tus neeg rau hauv lub ntiaj teb qab ntuj khwb rau saum Roob Xi-oo. Los ntawm qhov no los thiaj li pom tau tias kev nkag mus rau saum Roob Xi-oo mas yog feem kawg ntawm tag nrho Kuv tes hauj lwm npaj ua. Nyob rau thaum lub sij hawm ntawm txoj kev nkag mus rau saum Roob Xi-oo, Kuv lub nceeg vaj yuav raug tsim tsa tiav hlo. Muab ua lwm lo lus hais ces, Kuv tus neeg yog lub nceeg vaj. Lub sij thawm thaum cov tub hlob nkag mus rau hauv lub cev mas yog kiag lub sij hawm thaum tau lees paub lub nceeg vaj ntag, uas yog vim li ntawd Kuv thiaj li tau hais tas los hais thiab txog qhov xwm txheej ntawm cov tub hlob uas nkag mus rau saum Roob Xi-oo. Qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm tag nrho Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg, uas yeej tsis muaj leej twg to taub ua ntej dhau los li.

Kiag thaum Kuv hloov pauv Kuv txoj hau kev ua hauj lwm lawm, haj tseem yuav muaj ntau yam uas tshaj qhov tib neeg xav txog lawm thiab, yog li yuav tau ua tib zoo xav txog qhov no. Muaj ntau yam uas tshaj qhov tib neeg txog lawm, tab sis tsis txhais tau tias qhov Kuv hais ntawd mas tsis yog lawm. Haj tseem tseem ceeb tshaj rau tib neeg txom nyem, thiab haj tseem tseem ceeb tshaj rau tib neeg los mus koom tes nrog Kuv. Txhob lam tau lam ua yam phem, thiab txhob lam ua raws li nej tus kheej tej kev xav phem. Cov neeg feem coob ntawm cov uas ua dej num rau Kuv ntog tag vim yog qhov no. Kuv tab tom siv Kuv cov lus los qhia tshwm tib neeg tus yeeb yam thiab los nthuav tawm tib neeg tej kev xav phem. (Tab sis cov uas ua dej num rau Kuv, vim hais tias Kuv tsis hloov lawv tej kev xav phem, ces kawg ntog xwb, hos Kuv hloov tej kev xav phem ntawm cov uas yog Kuv cov tub hlob thiab tshem lawv qhov kev xav tawm los ntawm qhov no.) Yog li nyob rau thaum kawg, Kuv cov tub hlob thiaj li puav leej raug ua zoo tiav log lawm vim cov lus zais tob uas Kuv tau nthuav tawm no.

Qhov Dhau Los: Tshooj 110

Ntxiv Mus: Tshooj 112

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No