Tshooj 112

Tias “cov lus thiab qhov muaj tseeb mas yeej mus ua ke txuas ntxiv lawm tom ntej” yog ib feem ntawm Kuv tus moj yam ncaj ncees. Los ntawm cov lus no, Kuv yeej yuav cia txhua tus pom tag nrho Kuv tus moj yam xwb xwb li. Tib neeg xav tias yuav ua tsis tau qhov no kom tiav hlo li, tab sis rau Kuv mas nws yooj yim thiab tsis nyuaj, thiab tsis tau siv zog dab tsi li. Kiag thaum Kuv cov lus tawm hauv Kuv lub qhov ncauj tuaj xwb, ces cia li muaj ib qho muaj tseeb kiag tam sim ntawd uas txhua tus tib neeg yeej pom tau. Qhov no yog Kuv tus moj yam. Vim Kuv tau hais txog qee yam lawm, ces tej ntawd yeej yuav raug ua tiav log xwb xwb li. Tsis li ntawd ces, Kuv yuav tsis hais lus lawm. Nyob rau hauv tib neeg tej kev xav phem, lo lus “kev cawm dim” yog hais rau txhua tus tib neeg, tab sis qhov no tsis haum nrog Kuv txoj kev xav. Kuv hais nyob rau yav tag los lawm tias, “Kuv ib txwm cawm cov neeg nrhiav uas ruam thiab cov uas kub siab lug.” Nyob ntawm no, lo lus “cawm” mas yog hais txog cov neeg uas ua dej num rau Kuv, thiab qhov ntawd txhais tau tias Kuv yuav saib xyuas cov neeg ua Vajtswv tes dej num zoo li no kom tshwj xeeb. Muab ua lwm lo lus hais ces, Kuv yuav txo txoj kev nplua rau cov tib neeg ntawd. Txawm li cas los xij, cov neeg ua Vajtswv tes dej num uas coj nkhaus thiab txawj dag ces yuav yog cov nyob rau hauv tej khoom ntawm kev rhuav pov tseg, uas hais tau tias, Kuv yuav muab kev rau txim rau lawv hnyav. (Txawm tias lawv nyob rau hauv tej khoom ntawm kev rhuav pov tseg los xij, lawv txawv deb heev ntawm cov uas yuav tsum raug rhuav pov tseg: Lawv yuav tau txais qhov kev rau txim mus tag ib txhis, thiab qhov kev rau txim uas cov tib neeg ntawd yuav tau txais yog qhov kev rau txim ntawm tus dab phem, Ntxwgnyoog. Qhov no kuj yog lub ntsiab tseeb ntawm qhov uas Kuv txhais lub ntsiab thaum Kuv hais tias cov neeg ntawd yog tus zaj loj liab ploog cov xeeb leej xeeb ntxwv.) Tab sis Kuv tsis siv hom lus no rau Kuv cov tub hlob; hais txog lawv, Kuv hais tias Kuv yuav nrhiav pom Kuv cov tub hlob thiab hais tias lawv yuav rov qab mus rau Xi-oo ib zaug ntxiv. Yog Ii ntawd, Kuv thiaj li ib txwm hais tias Kuv cov tub hlob yog cov Kuv tau npaj tseg thiab cov xaiv tseg lawm. Thaum chiv thawj Kuv cov tub hlob yeej yog Kuv li thiab lawv tawm ntawm Kuv los, yog li lawv yuav tsum rov qab los rau ntawm no los cuag Kuv. Thaum muab cov tub thiab cov tib neeg sib piv rau cov tub hlob—qhov no yog qhov sib txawv deb npaum nkaus li lub ntuj los rau hauv lub ntiaj teb ntag: Txawm tias cov tub thiab cov tib neeg mas yeej zoo dua cov neeg ua Vajtswv tes dej num los xij, tsis muaj hnub lawv yuav yog cov uas yog Kuv li li. Qhov ntawd kuj hais tau tias cov tub hlob thiab cov tib neeg yog cov neeg uas raug xaiv tseg ntxiv los ntawm tib neeg ntiaj teb los. Yog li ntawd, Kuv thiaj li tau muab Kuv lub zog tsi ntsees rau ntawm cov tub hlob no tas li, thiab tom qab ntawd Kuv mam li cia cov tub hlob los ua kom cov tub thiab cov tib neeg ntawd muaj txhua yam. Tej no yog Kuv tej kauj ruam ua hauj lwm rau yav tom ntej. Tam sim no qhia qhov ntawd rau nej tsis muaj txiaj ntsim dab tsi, yog li Kuv thiaj li hais tsawg heev txog qhov ntawd rau cov tub thiab cov tib neeg, tab sis tsuas yog hais tas los hais thiab rau cov tub hlob thiab hais tas los hais thiab txog tej xwm txheej ntawd xwb. Qhov no yog txoj hau kev uas Kuv hais lus thiab ua hauj lwm. Tsis muaj leej twg hloov tau qhov no—Kuv tib leeg nkaus xwb thiaj li txiav tau txim siab txog txhua yam rau thaum kawg.

Kuv tawm tsam nej tej kev xav phem txhua hnub, thiab Kuv tshuaj xyuas nej ib tug zuj zus ib hnub dhau ib hnub. Thaum Kuv hais lus txog ib theem twg lawm, ces nej txawm tig xav phem dua thiab nej rov qab muab Kuv qhov kev ua neeg cais tawm ntawm Kuv lub hwj chim qaum ntuj mus lawm. Nyob ntawm theem no, txog lub sij hawm muab tib neeg nthuav tawm lawm: Tib neeg xav tias Kuv tseem nyob hauv lub cev nqaij daim tawv thiab tsis yog Vajtswv Tus Kheej kiag li, tias Kuv mas tseem yog tib neeg thiab Vajtswv mas tseem yog Vajtswv, thiab tias Vajtswv tsis muaj feem xyuam dab tsi nrog tus neeg uas Kuv yog. Ua cas tib neeg yuav qias vuab tsuab ua luaj li! Yav tag los Kuv twb hais lus ntau heev lawm, tab sis nej saib tej lus ntawd cuag nkaus li tsis muaj tej lus ntawd los ntawd lawm, thiab qhov no ua rau Kuv muaj kev ntxub nej puv npo mus ti nkaus hauv Kuv tej pob txha ntag! Tseeb tiag, qhov no ua rau Kuv tsis nyiam nej kiag li! Leej twg muaj cuab kav ua tub qaug rau Kuv mas, Kuv uas yog tus Vajtswv Tus Kheej kiag, Kuv uas yog tus uas muaj qhov kev ua neeg thiab muaj lub hwj chim qaum ntuj tiav log huv si? Leej twg muaj cuab kav los tawm tsam Kuv nyob hauv lawv tej kev xav mas? Tom qab Kuv qhov kev puas tsuaj loj pib nqis los lawm, Kuv yuav rau txim rau lawv ib tug zuj zus, tsis tseg ib tug twg seem li, tab sis yuav rau txim rau lawv txhua tus kom hnyav heev. Kuv tus Ntsujplig ua hauj lwm rau hauv tus neeg. Qhov no tsis txhais hais tias Kuv tsis yog Vajtswv Tus Kheej; qhov txawv ces, nws haj yam txhais tau tias Kuv yog Vajtswv Tus Kheej tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus ntag. Tib neeg tsis paub Kuv—lawv txhua tus puav leej tawm tsam Kuv thiab tsis pom Kuv qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg los ntawm Kuv cov lus, tab sis lawv tseem tas zog nrhiav qee yam hauv Kuv cov lus uas lawv siv tau los tawm tsam Kuv thiab los nrhiav qhov Kuv ua yuam kev. Muaj ib hnub thaum Kuv tshwm los nrog Kuv cov tub hlob hauv Xi-oo, Kuv mam li pib rhuav tshem cov neeg phem ntawd. Nyob rau hauv lub sij hawm no, feem ntau ces Kuv ua txoj hauj lwm no ntag. Thaum Kuv hais lus mus txog ib theem twg lawm, cov neeg ua Vajtswv tes dej num coob coob ntawd yuav thim tawm mus, thiab cov tub hlob los kuj puav leej ntsib txhua yam kev nyuaj thiab. Vim kev nce qib ntawm ob kauj ruam ntawm tes hauj lwm, ces ib ntu ntawm Kuv tes hauj lwm thiaj li yuav los rau qhov xaus. Nyob rau tib lub sij hawm no, Kuv yuav coj Kuv cov tub hlob rov qab mus rau Xi-oo. Tej no yog cov kauj ruam ntawm Kuv tes hauj lwm.

Kuv cov tub hlob mas yog ib feem tseem ceeb tshaj plaws ntawm Kuv lub nceeg vaj, uas pom tau los ntawm qhov ntawd tias Kuv tus neeg mas qhov tseeb yog lub nceeg vaj ntag—kev xeeb txawm Kuv lub nceeg vaj ces yog lawv qab liag los ntawm qhov xeeb txawm ntawm Kuv cov tub hlob. Muab ua lwm lo lus hais ces, Kuv lub nceeg vaj twb muaj nyob txij thaum lub sij hawm tsim lub ntiaj teb los lawm, thiab yuav kom muab tau Kuv cov tub hlob (txhais tau tias rov qab muab Kuv cov tub hlob los) ces yog rov tsim Kuv lub nceeg vaj. Los ntawm qhov no los, nej pom tau tias cov tub hlob mas yog cov tseem ceeb tshwj xeeb. Tsuas yog kiag thaum muaj Kuv cov tub hlob lawm xwb ces mam li muaj lub nceeg vaj, qhov muaj tseeb ntawm txoj kev kav hauv lub hwj chim mam li tshwm sim los, txoj sia tshiab mam li tshwm sim los, thiab tiam qub yuav xaus mus du lug. Qhov no yog qhov yuav zam tsis dhau li. Vim hais tias cov tub hlob mas nyob rau lub chaw no, lawv qhia txoj kev rhuav pov tseg ntawm lub ntiaj teb, Ntxwgnyoog txoj kev puas ntsoog, kev nthuav tawm lub qe tseeb ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num, thiab qhov tseeb tias tus zaj loj liab ploog yuav tsis muaj xeeb leej xeeb ntxwv lawm thiab yuav nqis mus rau hauv lub pas hluav taws thiab leej faj—yog li ntawd, cov uas siv lub hwj chim thiab tag nrho cov uas yog tus zaj loj liab ploog cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawd puav leej tau los tsim kev tav kev, kev tawm tsam, thiab kev rhuav pov tseg zaum tas zaum tuaj. Tib lub sij hawm ntawd, Kuv txhawb tsa, ua tim khawv rau, thiab nthuav tawm Kuv cov tub hlob, zaum tas zaum tuaj. Tsuas yog cov uas los ntawm Kuv xwb los xwb thiaj li tsim nyog los ua tim khawv rau Kuv; lawv nkaus xwb thiaj li tsim nyog ua neej nyob rau Kuv, thiab lawv nkaus xwb thiaj li muaj lub hauv paus txuj ci los sib ntaus sib tua thiab kov yeej txoj kev muaj yeej uas zoo nkauj kawg nkaus rau Kuv. Cov uas tawm ntawm Kuv mus lawm mas tsuas zoo li ib qho av nplaum me me nyob hauv Kuv txhais tes xwb—lawv txhua tus puav leej yog cov khoom uas raug tsim tawm los. Cov uas yog cov tub thiab cov tib neeg mas tsis muaj ib qho dab tsi zoo dua cov uas raug xaiv tseg los ntawm cov raug tsim tawm los li, tab sis lawv tsis yog Kuv cov. Yog li, thiaj li muaj qhov sib txawv deb heev ntawm cov tub hlob thiab cov tub. Cov tub mas tsis tsim nyog muab piv nrog cov tub hlob kiag li—cov tub hlob yog cov kav thiab tswj fwm cov tub. Tam sim no nej yuav tsum pom tshab meej txog qhov no lawm! Txhua lo lus uas Kuv tau hais lawm mas yeej muaj tseeb, thiab yeej tsis yog cuav li. Tag nrho qhov no yog ib feem ntawm txoj kev nthuav tawm txog Kuv tus neeg, thiab nws yog Kuv cov lus hais tawm.

Kuv twb hais lawm tias Kuv tsis hais cov lus qhuav qhawv, thiab Kuv tsis ua yuam kev; qhov no yeej txaus los qhia tawm txog Kuv qhov muaj hwj chim tshaj lawm. Tab sis tib neeg tsis muaj peev xwm qhia txog qhov zoo los ntawm qhov phem, thiab tsuas yog thaum Kuv qhov kev qhuab ntuas tshwm sim rau lawv lawm mas lawv mam li rais los ntseeg txhua nrho xwb; tsis li ntawd ces, lawv tseem ntxeev siab thiab tawv ncauj li qub xwb. Yog vim li no Kuv thiaj li siv kev qhuab ntuas los tawm tsam txhua tus tib neeg ntiaj teb. Nyob rau hauv tib neeg tej kev xav phem, vim tsuas muaj Vajtswv Tus Kheej xwb, vim li cas thiaj li muaj coob coob tus tub hlob los ntawm Kuv los? Kuv hais tau zoo li no tias: Hais txog ntawm Kuv tus kheej tej hauj lwm mas, Kuv hais txog tej ntawd raws li yam dab tsi los xij uas Kuv xav hais. Qhov uas tib neeg muaj peev xwm ua tau rau Kuv ntawd yog dab tsi? Kuv kuj hais tau zoo li no thiab tias: Txawm cov tub hlob thiab Kuv tsis yog ib daim duab los xij, peb yog tib tug Ntsujplig xwb, yog li lawv puav leej ua tau ib lub siab nrog Kuv thaum lawv koom tes nrog Kuv. Qhov laj thawj uas vim li cas peb thiaj li tsis muaj ib daim duab ntawd yog ua kom txhua tus tib neeg muaj peev xwm pom txhua feem ntawm Kuv tus neeg tau meej tseeb tshwj xeeb. Yog vim li no Kuv thiaj li cia Kuv cov tub hlob tuav lub hwj chim ua ke nrog Kuv kav txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg. Qhov no yog daim ntawv sau teev tseg kawg ntawm Kuv tej kev cai tswj fwm (“daim ntawv sau teev tseg kawg” ntawm qhov uas Kuv hais no txhais tau tias Kuv lub suab hais lus mas mos muag thiab Kuv tau pib hais lus rau cov tub thiab cov tib neeg lawm). Tib neeg feem coob muaj qhov tsis tshua ntseeg rau kis no, tab sis tsis tas ua kom lawv muaj qhov tsis tshua ntseeg ntau npaum li no puv nkaus lawv tus kheej. Kuv yuav qhia tshwm txhua tus tib neeg tej kev xav phem ib qho zuj zus, kom ua rau tib neeg txhaj muaj tsis muaj chaw nkaum. Kuv ntoj ncig thoob plaws lub qab ntuj khwb thiab mus ti nkaus qhov kawg ntawm lub ntiaj teb, thiab soj ntsuam tag nrho lub qab ntuj khwb qhov cig ntsa iab. Kuv saib txhua hom tib neeg kom meej—yeej tsis muaj leej twg khiav dim ntawm Kuv txhais tes li. Kuv koom hauv txhua tsav txhua yam, thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas Kuv tus kheej yuav tswj tsis tau. Leej twg muaj cuab kav tsis kam lees txais Kuv qhov muaj hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg? Leej twg tsis muaj cuab kav ntseeg Kuv kom du lug? Leej twg tsis muaj cuab kav khoov lawv tus kheej kom tiav hlo rau ntawm Kuv xub ntiag? Txhua yam saum ntuj yuav hloov pauv vim Kuv cov tub hlob, thiab tshaj qhov ntawd, txhua yam hauv lub ntiaj teb yuav qeeg loj heev vim Kuv thiab Kuv cov tub hlob. Txhua tus tib neeg yuav txhos caug ntua rau ntawm Kuv tus neeg xub ntiag, thiab txhua yam yuav los rau hauv Kuv ob txhais tes tswj kav xwb xwb li—tsis muaj ib qho me me yuam kev li. Txhua tus yuav tsum ntseeg kom du lug thiab txhua yam khoom yuav los rau hauv Kuv lub tsev thiab ua dej num rau Kuv. Qhov no yog feem kawg ntawm Kuv tej kev cai tswj fwm. Suav txij no mus, txhua tshooj lus sib txawv ntawm Kuv tej kev cai tswj fwm, uas tsi ntsees rau cov tib neeg sib txawv, yuav pib ua kom muaj txiaj ntsig (vim hais tias Kuv tej kev cai tswj fwm raug tshaj tawm qhib lug tiav hlo lawm, thiab muaj tej kev npaj tsim nyog rau txhua hom neeg thiab txhua tsav txhua yam lawm. Txhua tus tib neeg yuav nyob rau hauv lawv qhov chaw uas tsim nyog, thiab txhua hom neeg lub qe yuav raug qhia tshwm vim los ntawm Kuv tej kev cai tswj fwm). Yog li ntawd tej kev cai tswj fwm tseeb, tiag thiaj li los txog.

Tam sim no, raws li cov kauj ruam ntawm Kuv tes hauj lwm, Kuv hais qhov uas Kuv xav hais, thiab txhua tus yuav tsum ua raws li Kuv cov lus tiag tiag. Thoob plaws txhua tiam, txhua tus neeg dawb huv tau hais txog lub “Yeluxalees Tshiab,” thiab txhua tus paub qhov ntawd, tab sis tsis muaj leej twg to taub lub ntsiab tseeb ntawm lo lus no li. Vim hnub no twb ua tes hauj lwm los txog theem no lawm, Kuv yuav nthuav tawm lub ntsiab tseeb ntawm lo lus no rau nej, kom nej thiaj li yuav to taub txog qhov ntawd. Tab sis vim muaj ib qho kev txwv rau ntawm Kuv txoj kev nthuav tawm—txawm Kuv yuav piav qhia txog qhov ntawd li cas los xij, thiab txawm Kuv hais txog qhov ntawd meej tseeb li cas los xij, nej yeej tsis tuaj yeem to taub tag nrho li, vim hais tias tsis muaj ib tug tib neeg twg tuav tau qhov muaj tseeb ntawm lo lus no. Nyob rau yav tag los, Yeluxalees mas hais txog qhov chaw Kuv nyob rau hauv lub ntiaj teb, ntawd yog qhov chaw uas Kuv taug kev thiab txav mus los. Tab sis lo lus “tshiab” hloov pauv lo lus no lawm, ces tam sim no tsis muaj ib qho dab tsi zoo li qhov qub ntawd lawm. Tib neeg tsis tuaj yeem to taub qhov ntawd ib qho me me kiag li. Ib txhia tib neeg xav tias qhov ntawd yog hais txog Kuv lub nceeg vaj; ib txhia tib neeg xav tias qhov ntawd yog tus neeg uas Kuv yog; ib txhia tib neeg xav tias qhov ntawd yog ib lub ntuj thiab lub ntiaj teb tshiab; thiab ib txhia tib neeg xav tias qhov ntawd yog lub ntiaj teb tshiab uas yuav los tom qab Kuv rhuav tshem lub ntiaj teb no lawm. Txawm tias ib tug tib neeg twg lub siab yuav cov nyom tshaj plaws li thiab muaj peev xwm xav tau ntau tshaj plaws los xij, lawv yeej tseem nkag siab tsis tau txog qhov ntawd ib qho hlo li. Thoob plaws txhua tiam, tib neeg twb tau cia siab lawm tias yuav paub los sis yuav pom lub ntsiab tseeb ntawm lo lus no, tab sis lawv tsis muaj peev xwm ua tau lawv tej kev ntshaw kom tiav hlo—lawv puav leej tag kev cia siab thiab tag sim neej mus lawm, tso lawv tej kev cia siab tseg tuaj rau tom qub qab; vim hais tias Kuv lub sij hawm tseem tsis tau los txog, ces Kuv thiaj li qhia txhua tus tsis tau yooj yim. Tom qab ua Kuv tes hauj lwm tiav los txog theem no lawm, ces Kuv mam li qhia txhua yam rau nej. Lub Yeluxalees Tshiab mas muaj plaub yam no: Kuv txoj kev npau taws, Kuv tej kev cai tswj fwm, Kuv lub nceeg vaj, thiab tej koob hmoov tsis paub kawg uas Kuv muab rau Kuv cov tub hlob. Qhov laj thawj uas Kuv siv lo lus “tshiab” mas yog vim hais tias plaub feem no raug muab zais lawm. Vim hais tias tsis muaj leej twg paub Kuv txoj kev npau taws, tsis muaj leej twg paub Kuv tej kev cai tswj fwm, tsis muaj leej twg pom Kuv lub nceeg vaj, thiab tsis muaj leej twg xyiv fab rau Kuv tej koob hmoov, ces “tshiab” yog hais txog qhov raug muab zais lawm. Tsis muaj leej twg to taub txog qhov Kuv tau hais hlo li, vim hais tias lub Yeluxalees Tshiab tau nqis los rau hauv lub ntiaj teb lawm tab sis tsis muaj leej twg tau ntsib tau pom qhov muaj tseeb ntawm lub Yeluxalees Tshiab kiag li. Txawm Kuv yuav hais txog qhov ntawd txhij txhua li cas los xij, tib neeg yuav tsis to taub tag li. Txawm yog lwm tus to taub los xij, qhov kev to taub no tsuas yog lawv cov lus, lawv lub siab, thiab lawv tej kev xav phem xwb. Qhov no yog feem uas tsis tuaj yeem zam dhau; tsuas yog tib txoj hau kev mus rau tom ntej xwb, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem ua kom lawv tus kheej dim plaws qhov ntawd tau li.

Qhov Dhau Los: Tshooj 111

Ntxiv Mus: Tshooj 113

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Tshooj 8

Thaum uas Kuv tej kev qhia tshwm mus txog qhov siab tshaj plaws lawm, thiab thaum Kuv qhov kev txiav txim los txog qhov kawg lawm, nws yuav...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No