Tshooj 113

Kuv txoj kev ntse mas yeej nyob rau hauv txhua txoj dej num uas Kuv ua, tiam sis tib neeg yeej tsis muaj peev xwm nkag siab txoj kev ntse no kiag li; tib neeg tsuas pom Kuv tej kev ua thiab Kuv cov lus xwb, tsis pom Kuv lub yeeb koob los sis qhov kev tshwm sim ntawm Kuv tus neeg, zoo li tib neeg tsis muaj lub peev xwm no. Yog li ntawd, yog Kuv tsis ua kom tib neeg hloov, ces Kuv cov tub hlob thiab Kuv yuav rov qab mus rau Xi-oo mus hloov cev, kom tib neeg thiaj li yuav pom Kuv txoj kev ntse thiab Kuv qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg. Kuv txoj kev ntse thiab qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg uas tib neeg pom tam sim no tsuas yog ib feem me me ntawm Kuv lub yeeb koob xwb—twb tsis tsim nyog hais txog li. Los ntawm qhov no los, ces nws pom tau hais tias Kuv txoj kev ntse thiab Kuv lub yeeb koob mas yeej tsis muaj hnub kawg li—tob heev uas ntsuas tsis tau li—thiab tib neeg lub siab yeej tsis muaj peev xwm xav txog los sis nkag siab txog li. Kev tsim kho lub nceeg vaj yog cov tub hlob tes dej num, thiab qhov no kuj yog Kuv txoj hauj lwm thiab. Qhov ntawd hais tau hais tias, nws yog ib yam ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg. Kev tsim kho lub nceeg vaj tsis zoo ib yam li kev tsim kho pawg ntseeg; vim Kuv cov tub hlob thiab Kuv yog Kuv tus neeg thiab yog lub nceeg vaj ntag, ces thaum Kuv cov tub hlob thiab Kuv nkag mus rau hauv lub Roob Xi-oo lawm, ces txoj kev tsim kho lub nceeg vaj twb tiav hlo lawm thiab. Muab ua lwm yam hais ces, txoj kev tsim kho lub nceeg vaj yog ib kauj ruam nyob rau hauv tes hauj lwm—kauj ruam uas nkag mus rau hauv sab yeeb ceeb. (Txawm li cas los xij, txhua yam uas Kuv tau ua tiav txij thaum tsim lub ntiaj teb los yog txhawm rau kauj ruam no xwb. Txawm Kuv hais tias nws yog ib kauj ruam los qhov tseeb tiag ces nws tsis yog ib kauj ruam kiag li.) Yog li ntawd, Kuv thiaj li siv txhua tus neeg ua Vajtswv tes dej num los ua dej num rau kauj ruam no, ces yog vim li ntawd, nyob rau tiam kawg, thiaj li yuav muaj tib neeg coob heev thim rov qab; lawv txhua tus puav leej ua tej dej num rau cov tub hlob. Leej twg ua siab zoo rau cov neeg ua Vajtswv tes dej num no yuav tuag los ntawm Kuv cov lus foom phem. (Cov neeg ua Vajtswv tes dej num txhua tus puav leej sawv cev rau tej kev npaj phem ntawm tus zaj loj liab ploog thiab txhua tus puav leej yog Ntxwgnyoog cov qhev, yog li ntawd cov uas ua siab zoo rau lawv yog cov koom siab nrog tus zaj loj liab ploog thiab yog Ntxwgnyoog tug.) Kuv hlub txhua yam uas Kuv hlub, thiab ntxub txhua tus neeg uas Kuv yuav foom phem rau thiab yuav muab hlawv. Nej puas muaj peev xwm ua tau li no thiab? Kuv yeej yuav tsis zam txim rau tus uas tawm tsam Kuv, thiab Kuv yuav tsis tseg lawv li! Qhov kev ua txhua txhua tes num ntawd, Kuv npaj ib co neeg ua Vajtswv tes dej num coob heev los ua dej num rau Kuv. Yog li ntawd, yeej pom tau hais tias thoob plaws hauv keeb kwm, nws vim yog txhawm rau kauj ruam niaj hnub no xwb es txhua tus cev Vajtswv lus thiab cov tub txib thiaj li tau ua tej dej num, thiab tias lawv tsis ua raws Kuv lub siab, tsis yog los ntawm Kuv los. (Txawm lawv feem coob ua siab ncaj ncees rau Kuv los xij, tsis muaj ib tug yog Kuv tug li. Yog li ntawd, lawv txoj kev khiav rau ub rau no ntawd yog los ua lub hauv paus ntawm kauj ruam kawg no rau Kuv, tiam sis tag nrho lawv lub zog tsis muaj qab hau npaum li lawv tus kheej xav.) Yog li ntawd, nyob rau tiam kawg mas haj yam muaj tib neeg coob ntxiv thim rov qab. (Qhov laj thawj uas Kuv hais tias “coob coob” yog qhov hais tias Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg twb txog qhov kawg lawm, txoj kev tsim kho Kuv lub nceeg vaj twb tiav lawm, thiab cov tub hlob twb zaum rau saum lub zwm txwv lawm.) Qhov ntawd puav leej yog vim qhov kev tshwm sim ntawm cov tub hlob xwb. Vim cov tub hlob tau tshwm los lawm, es tus zaj loj liab ploog thiaj li ua txhua yam li ua tau los ua kom puas thiab thaiv txhua txoj kev. Nws xa txhua hom ntsujplig phem tuaj ua dej num rau Kuv, cov uas tau qhia lawv tus kheej tiag tiag nyob rau lub caij nyoog tam sim no, thiab cov uas tau sim tuaj cuam tshuam Kuv txoj kev cawm tib neeg. Cov no mas xuas qhov muag ntsia xwb yeej tsis pom li; lawv yog txhua yam ntawm sab yeeb ceeb. Yog li ntawd, tib neeg thiaj li tsis ntseeg tias yuav muaj tib neeg coob coob thim rov qab, tiam sis Kuv paub yam Kuv ua, Kuv to taub Kuv txoj kev cawm tib neeg; qhov no yog qhov laj thawj uas tsis txhob cia tib neeg cuam tshuam. (Yuav muaj ib hnub uas txhua tus ntsujplig phem yuav nthuav lawv tus kheej tiag tiag tawm, ces txhua tus tib neeg mam li ua siab dawb paug ntseeg.)

Kuv hlub Kuv cov tub hlob, tiam sis cov uas yog tus zaj loj liab ploog cov xeeb ntxwv uas hlub Kuv los ntawm lub siab zoo uas dawb paug ntawd, Kuv tsis hlub kiag li; tseeb tiag, Kuv haj yam ntxub lawv ntxiv xwb. (Cov tib neeg no tsis yog Kuv cov, thiab txawm lawv qhia tej kev npaj siab zoo thiab hais lus zoo los xij, qhov no puav leej yog tus zaj loj liab ploog ib txoj kev dag xwb, yog li ntawd Kuv thiaj li ntxub lawv ti nkaus txha.) Qhov no yog Kuv tus moj yam, thiab qhov no yog Kuv txoj kev ncaj ncees tag nrho. Tib neeg tsis nkag siab hlo li. Vim li cas tag nrho Kuv txoj kev ncaj ncees thiaj li raug muab nthuav tawm rau ntawm no? Los ntawm qhov no los, ces tib neeg thiaj li nkag siab Kuv tus moj yam dawb huv, uas tsis zam kev ua txhaum li. Kuv hlub tau Kuv cov tub hlob thiab ntxub txhua tus uas tsis yog Kuv cov tub hlob (tab txawm tias lawv yog cov tib neeg ua siab ncaj ncees los xij). Qhov no yog Kuv tus moj yam. Nej tsis pom lod? Nyob rau hauv tib neeg tej kev xav phem mas, Kuv ib txwm yeej yog ib tug Vajtswv uas hlub tshua, thiab Kuv hlub txhua tus uas hlub Kuv; qhov kev tshab txhais no tsis yog hais tuam mom Kuv lod? Kuv puas hlub tau tej tsiaj thiab tej tsiaj nyaum? Kuv puas muab tau Ntxwgnyoog coj los ua Kuv cov tub hlob thiab xyiv fab rau nws? Tsis muaj qab hau kiag li! Kuv tes hauj lwm yog ua rau Kuv cov tub hlob xwb, yog dhau ntawm Kuv cov tub hlob lawm, ces Kuv tsis muaj dab tsi hlub lawm. (Cov tub thiab cov tib neeg yog ib qho ntxiv, tiam sis tsis tseem ceeb.) Tib neeg hais tias Kuv txeev ua tes hauj lwm uas tsis muaj qab hau intau heev li, tiam sis raws li Kuv xam pom mas, tseeb tiag, tes hauj lwm ntawd yog yam uas muaj nqis tshaj plaws, thiab muaj qab hau tshaj plaws li. (Qhov no yog hais txog tag nrho tes hauj lwm uas twb tau ua tiav nyob rau thaum yug los ua neeg ob zaug lawm; vim Kuv xav nthuav Kuv lub zog nchav tawm, Kuv yuav tsum los ua cev nqaij daim tawv los ua kom Kuv tes hauj lwm tiav.) Qhov laj thawj uas Kuv hais tias Kuv tus Ntsujplig los ua hauj lwm kiag ntawd ces yog qhov hais tias Kuv tes hauj lwm yog ua tiav nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Qhov ntawd hais tau hais tias, Kuv cov tub hlob thiab Kuv pib nkag mus so lawm. Ua rog nrog Ntxwgnyoog hauv lub cev nqaij daim tawv mas muaj ceem dua li ua rog nrog Ntxwgnyoog hauv sab yeeb ceeb; txhua tus tib neeg puav leej tau pom lawm, yog li ntawd tab txawm Ntxwgnyoog cov xeeb ntxwv los ua tau tim khawv zoo heev rau Kuv, thiab tsis kam tawm mus li los xij; qhov no yog lub ntsiab lus ntawm Kuv txoj kev ua dej num nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv kiag ntag. Qhov tseem ceeb ces yog los ua kom tus dab phem cov xeeb ntxwv tsis hwm tus dab phem tus kheej; qhov no yog qhov uas ua rau tus dab phem Ntxwgnyoog txaj muag tshaj plaws, txaj muag dhau lawm uas nws tsis muaj chaw nraim nws txoj kev txaj muag li lawm, thiab tas zog thov rau ntawm Kuv lub xub ntiag kom hlub tshua nws xwb. Kuv yeej lawm, Kuv yeej txhua yam lawm, Kuv tau mus tshab plaws lub ceeb tsheej thib peb thiab mus txog Roob Xi-oo mus xyiv fab zoo siab nrog Kuv cov tub hlob nyob ua ib tse neeg ua ke lawm, mus koom rooj mov loj ntawm lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej mus ib txhis li!

Rau cov tub hlob ces, Kuv twb tau them txhua qhov nqi thiab siv Kuv lub zog los ris txhua yam kev mob lawm. (Tib neeg yeej tsis paub hais tias txhua yam uas Kuv tau ua tiav, txhua yam uas Kuv tau hais, qhov muaj tseeb uas Kuv pom los ntawm txhua hom ntsujplig phem, thiab qhov muaj tseeb uas Kuv tau ntiab txhua hom neeg ua Vajtswv tes dej num ntawd tawm mus—puav leej yog txhawm rau cov tub hlob nkaus xwb.) Tiam sis nyob rau hauv Kuv tes hauj lwm ntau yam mas, Kuv txoj kev npaj yeej nyob muaj qib muaj duas; tes hauj lwm yeej tsis yog ua tiav yam qi muag nti. Nyob rau hauv Kuv cov lus txhua txhua hnub, nej yuav tsum muaj peev xwm pom qhov txheej txheem ntawm Kuv tes hauj lwm thiab cov kauj ruam ntawm tes hauj lwm ntawd; nyob rau hauv Kuv tej kev ua txhua txhua hnub, nej yuav tsum pom Kuv txoj kev ntse thiab Kuv tej hauv paus ntsiab lus txog kev saib xyuas teeb meem. Ua li Kuv tau hais, Ntxwgnyoog tau xav cov uas ua dej num rau Kuv rau lub hom phiaj uas yuav cuam tshuam Kuv txoj kev cawm tib neeg. Cov neeg ua Vajtswv tes dej num no yog cov txhauv, tab sis lo lus “mog” tsis yog hais txog cov tub hlob, tab sis yog hais txog tag nrho cov tub thiab cov neeg uas tsis yog cov tub hlob. “Mog ces yeej ib txwm yog mog, txhauv ces yeej ib txwm yog txhauv”; qhov no ces txhais tau hais tias tus yeeb yam ntawm cov neeg ntawd ces yog Ntxwgnyoog tus uas yeej tsis muaj hnub yuav hloov tau li. Yog li ntawd, muab hais kom luv luv, ces lawm yeej tseem yog Ntxwgnyoog. “Mog” ces yog hais txog cov tub thiab cov neeg, vim Kuv muab Kuv tus yeeb yam zoo cog rau cov neeg no ua ntej tsim lub ntiaj teb lawm. Kuv twb tau hais tias tib neeg tus yeeb yam mas tsis hloov, thiab yog vim li ntawd ces mog thiaj li ib txwm yog mog. Yog li ntawd ces cov tub hlob ho yog dab tsi? Cov tub hlob yog los ntawm Kuv los; lawv tsis yog Kuv tsim, yog li ntawd hu tsis tau lawv ua cov mog (vim txhua lo lus uas hais txog cov mog mas yeej ib txwm cuam tshuam rau cov lus uas hais tias “tseb,” thiab “tseb” txhais hais tias “tsim”; tag nrho cov txhauv puav leej yog Ntxwgnyoog nyiag coj tuaj tseb twj ywm xwb, ua kom zoo li cov neeg ua Vajtswv tes dej num.) Ib tug tib neeg twg tsuas hais tau hais tias cov tub hlob yog txoj kev qhia kom pom meej uas tiav log thiab zoo kawg nkaus txog Kuv tus neeg xwb; lawv yuav tsum yog kub thiab nyiaj thiab tej qe zeb muaj nqis. Qhov no cuam tshuam rau qhov muaj tseeb uas hais tias qhov Kuv los ces zoo ib yam li ib tug tub sab, thiab Kuv los yog los nyiag kub thiab nyiaj thiab tej qe zeb muaj nqis xwb (vim qhov kub thiab qhov nyiaj thiab tej qe zeb muaj nqis no yeej yog Kuv li thaum chiv thawj los lawm, thiab Kuv xav coj tej ntawd rov qab los rau hauv Kuv lub tsev). Thaum cov tub hlob thiab Kuv ua ke rov qab mus rau Xi-oo lawm, ces Kuv twb nyiag tau qhov kub no, qhov nyiaj no, thiab tej qe zeb muaj nqis no lawm. Nyob rau lub sij hawm no, yuav muaj Ntxwgnyoog tej kev tab kaum thiab tej kev cuam tshuam, yog li ntawd Kuv thiaj li yuav coj qhov kub, qhov nyiaj, thiab tej qe zeb muaj nqis no los nrog Ntxwgnyoog sib ntaus sib tua. (Nyob rau ntawm no, Kuv yeej tsis yog hais dab neeg li; qhov no yog ib qho xwm txheej uas nyob rau hauv sab yeeb ceeb, yog li ntawd tib neeg thiaj li tsis tshua paub meej txog, thiab tsuas hnov li ib zaj dab neeg xwb. Tiam sis nws yog nej uas los pom Kuv cov lus tias Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg rau txhiab xyoo yog dab tsi, thiab nej yuav tsum tsis txhob saib qhov ntawd li ib lo lus tso dag tso luag xwb. Yog tsis li ntawd ces, Kuv tus Ntsujplig yuav tawm ntawm txhua tus tib neeg mus.) Niaj hnub no, qhov kev sib ntaus sib tua no twb dhau mus lawm, yog li ntawd Kuv yuav coj Kuv cov tub hlob (coj qhov kub, qhov nyiaj, thiab tej qe zeb muaj nqis uas yog Kuv li) nyog Kuv ua ke rov qab mus rau Roob Xi-oo. Vim yog txoj kev tu ncua kub, nyiaj, thiab tej qe zeb muaj nqis, thiab vim yog qhov muaj nqis, es Ntxwgnyoog thiaj li ua txhua yam li ua tau los txeeb tej ntawd mus, tiam sis Kuv hais tas los hais dua hais tias yam uas los ntawm Kuv los yuav tsum rov qab los rau ntawm Kuv, uas yog lub ntsiab lus tau hais los saum toj no lawm. Qhov Kuv hais tias cov tub hlob yog los ntawm Kuv los thiab yog Kuv tug ntawd yog ib qho kev tshaj tawm rau Ntxwgnyoog. Tsis muaj leej twg to taub qhov no li, thiab nws puav leej yog ib qho xwm txheej ntawm sab yeeb ceeb. Yog li ntawd, tib neeg thiaj li tsis to taub tias vim li cas Kuv thiaj li pheej hais tias cov tub hlob yog Kuv tug; hnub no, nej yuav tsum to taub! Kuv tau hais lawm tias Kuv cov lus muaj hom phiaj thiab kev ntse, tiam sis nej tsuas to taub qhov no sab nraud xwb—tsis muaj ib tug tib neeg twg pom tau qhov no kom meej meej nyob rau hauv sab ntsujplig li.

Kuv hais lus ntau thiab ntau, thiab Kuv yim hais lus, ces Kuv cov lus yim nruj. Thaum nws mus txog rau ib qib twg lawm, ces Kuv yuav siv Kuv cov lus los ua hauj lwm rau tib neeg kom mus txog rau ib qib, ua kom tsis yog tib neeg ntseeg hauv lub siab thiab lo lus xwb, tiam sis tshaj ntawd ntxiv, ua kom lawv tshuav ciaj tshuav tuag lawm xwb; qhov no yog qhov txheej txheem ntawm Kuv tes hauj lwm thiab qhov Kuv tes hauj lwm ua raws li nws cov kauj ruam. Nws yuav tsum yog li ntawd; tsuas yog li ntawd xwb thiaj li yuav ua tau rau Ntxwgnyoog poob ntsej muag thiab ua kom cov tub hlob muaj txhua yam (thaum kawg siv Kuv cov lus los ua kom cov tub hlob zoo tiav log, ua kom lawv dim ntawm lub cev nqaij daim tawv thiab nkag mus rau hauv sab yeeb ceeb). Tib neeg tsis to taub qhov txheej txheem thiab lub suab ntawm Kuv cov lus. Nej txhua tus yuav tsum paub qee yam los ntawm Kuv cov lus piav qhia, thiab nej txhua tus yuav tsum ua raws li Kuv cov lus kom tiav tes hauj lwm uas nej yuav tsum tau ua. Qhov no yog yam uas Kuv tau muab tso rau nej lawm. Nej yuav tsum paub txog qhov no, thiab tsis yog los ntawm lub ntiaj teb sab nraud los xwb, tiam sis qhov tseem ceeb tshaj plaws yog, los ntawm sab yeeb ceeb los.

Qhov Dhau Los: Tshooj 112

Ntxiv Mus: Tshooj 114

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No