Tshooj 114

Kuv tsim lub ntiaj teb qab ntuj khwb lawm; Kuv tsim tej roob, tej dej ntws, thiab tag nrho txhua yam; Kuv kho lub qab ntuj khwb thiab qhov kawg ntawm lub ntiaj teb; Kuv coj Kuv cov tub thiab Kuv cov tib neeg; Kuv txib tag nrho txhua yam thiab tej xwm txheej. Tam sim no, Kuv yuav coj Kuv cov tub hlob rov qab mus rau Kuv lub Roob Xi-oo, rov qab mus rau ntawm thaj chaw uas Kuv nyob, ces qhov no yuav yog kauj ruam kawg hauv Kuv tes hauj lwm lawm. Tag nrho yam uas Kuv tau ua (txhua yam ua tiav txij thaum ntuj tsim teb raug los txog ntua tam sim no lawm) mas yog theem hnub no ntawm Kuv tes hauj lwm, thiab haj tseem muaj ntau tshaj no, qhov ntawd yog txoj kev cai rau tag kis, lub nceeg vaj rau tag kis, es kom Kuv thiab Kuv cov tub hlob muaj kev xyiv fab mus tag ib txhis. Qhov no yog Kuv lub hom phiaj hauv kev tsim tag nrho txhua yam, thiab yog qhov uas Kuv yuav ua kom tiav rau thaum kawg los ntawm Kuv qhov kev tsim. Muaj lub hom phiaj thiab ib txoj kev npaj rau qhov uas Kuv hais thiab ua; tsis muaj ib yam dab tsi es nyob nyob cia li lam ua tiav. Txawm Kuv hais tias nrog Kuv ces txhua yam puav leej muaj kev ywj pheej thiab kev kaj siab, txawm li ntawd los xij txhua yam Kuv ua mas ua raws lub hauv paus ntsiab lus, txhua yam Kuv ua mas raws li Kuv txoj kev ntse thiab tus moj yam. Nej puas muaj ib qho kev to taub tob txog qhov no li? Suav txij thaum ntuj tsim teb raug los txog hnub no, dhau ntawm Kuv cov tub hlob lawm ces, tsis muaj leej twg paub txog Kuv li, thiab tsis muaj leej twg tau pom Kuv lub ntsej muag tseeb li. Qhov Kuv muaj kev zam rau Kuv cov tub hlob mas yog vim hais tias lawv yog ib feem tseem ceeb ntawm Kuv tus neeg.

Thaum Kuv tsim lub ntiaj teb, Kuv muab tib neeg faib ua plaub hom raws li Kuv tej kev cheem tsum, uas muaj xws li: Kuv cov tub, Kuv cov tib neeg, cov uas ua dej num, thiab cov uas yuav raug rhuav tshem. Vim li cas Kuv cov tub hlob thiaj li tsis raug suav nyob rau hauv cov npe no? Yog vim hais tias Kuv cov tub hlob tsis yog cov uas raug tsim tawm los; lawv los ntawm Kuv los, thiab tsis yog los ntawm tib neeg ntiaj teb los. Kuv tau tsim tej kev npaj rau Kuv cov tub hlob ua ntej Kuv los ua cev nqaij daim tawv lawm; uas lawv yuav yug los rau hauv yim neeg twg thiab leej twg yuav tau nyob tod ua dej num rau lawv—tag nrho txhua yam no mas raug npaj tseg los ntawm Kuv lawm. Kuv kuj tau npaj tias lawv tus twg uas Kuv yuav rov qab muab tau dua lub sij hawm twg. Nyob rau thaum kawg, peb mam li rov qab mus rau Xi-oo ua ke. Qhov no puav leej tau npaj tseg ua ntej thaum ntuj tsim teb raug lawm, yog li tsis muaj tib neeg paub txog qhov ntawd li thiab nws tsis raug muab teev cia rau hauv ib phau ntawv twg li, vim hais tias tej no yog Xi-oo tej dej num. Tshaj qhov no lawm, thaum Kuv los ua cev nqaij daim tawv lawm, Kuv tsis tau muab qhov peev xwm no rau tib neeg, thiab yog li ntawd thiaj li tsis muaj leej twg paub txog tej ntawd li. Thaum nej rov qab mus rau Xi-oo lawm, nej yuav paub tias nej zoo li cas nyob rau yav tag los, nej zoo li cas rau tam sim no, thiab nej tau ua dab tsi rau hauv lub neej txoj sia lawm. Kiag tam sim no Kuv tsuas qhia tej no kom yooj yooj yim rau nej thiab ib qho me me zuj zus xwb, tsis li ntawd ces nej yuav tsis to taub, txawm nej yuav siv zog ntau npaum li cas los xij li, thiab nej yuav cuam tshuam Kuv txoj kev cawm tib neeg. Hnub no, txawm tias Kuv tau ncaim ntawm Kuv cov tub hlob feem coob hauv cev nqaij daim tawv lawm los xij, peb yog tib tug Ntsujplig xwb, thiab txawm peb lub cev sab nraud yuav sib txawv los xij, peb yeej yog tib tug Ntsujplig txij thaum pib mus txog thaum xaus xwb. Txawm li cas los xij, Ntxwgnyoog cov xeeb leej xeeb ntxwv yuav tsum tsis siv qhov no ua ib lub fib cim los txhav. Txawm tias koj yuav ua koj tus kheej cuav li cas los xij, qhov ntawd yeej tseem ntiav ntiav xwb, thiab Kuv yuav tsis pom zoo. Yog li ntawd, ib tug twg yeej pom tau los ntawm qhov no los tias cov uas tsi ntsees rau qhov ntiav ntiav thiab nrhiav qog raws Kuv los rau sab nraud mas yog Ntxwgnyoog ib puas feem pua xwb. Vim hais tias lawv tus ntsujplig mas txawv thiab lawv tsis yog cov Kuv hlub, txawm lawv yuav qog raws Kuv li cas los xij, lawv yeej tsis muaj ib qho zoo li Kuv hlo li. Tshaj qhov ntawd, vim hais tias Kuv cov tub hlob mas muaj tib tug Ntsujplig uas tseem ceeb koom nrog Kuv xwb, txawm yog lawv tsis qog Kuv los xij, lawv hais lus thiab ua tau tib yam nkaus li Kuv ntag, thiab lawv puav leej siab ncaj, dawb huv, thiab qhib siab lug (cov tib neeg ntawd tsis muaj kev txawj ntse vim lawv muaj kev ntsib kev pom tsawg rau hauv lub ntiaj teb, thiab yog li ntawd qhov tsis muaj kev txawj ntse thiaj li tsis yog qhov tsis zoo hauv Kuv cov tub hlob; thaum lawv hloov ua lub cev lawm, txhua yam puav leej zoo tag nrho huv si). Yog li vim qhov laj thawj uas tau piav tseg rau saum toj saud lawm tias cov neeg feem coob tseem tsis hloov lawv tus yeeb yam qub txawm tias Kuv hais lawv li cas los xij. Tiam sis Kuv cov tub hlob yoog raws Kuv txoj kev xav yam uas Kuv tsis tas hais lawv li. Qhov no vim hais tias peb yog ib tug Ntsujplig xwb. Lawv muaj kev txaus siab hlo los muab tag nrho lawv lub siab fij rau Kuv. Yog li dhau ntawm Kuv cov tub hlob lawm, thiaj li tsis muaj leej twg yog cov xav txog Kuv txoj kev xav tiag tiag thiab ua siab dawb paug lawm; tsuas yog tom qab Kuv kov yeej Ntxwgnyoog lawm ces lawv mam li txaus siab hlo los tiam Kuv xwb.

Kuv txoj kev ntse thiab Kuv cov tub hlob yog cov nyob saud tag nrho thiab muaj cai tshaj tag nrho txhua yam, thiab tsis muaj ib yam twg los sis ib tug neeg twg los sis ib qho xwm txheej twg muaj cuab kav los tav kev li. Tshaj qhov ntawd, tsis muaj ib tug neeg twg, ib qho xwm txheej twg, los sis ib yam twg uas tuaj yeem kov yeej lawv, thiab txhua tus puav leej mloog lus los zwm rau ntawm Kuv tus neeg xub ntiag. Qhov no yog ib qho tseeb uas tshwm sim kiag rau ntawm yus ob lub qhov muag ntag, thiab ib qho tseeb uas Kuv twb ua tau tiav hlo lawm. Ib tug twg uas nias qees tsis mloog lus (cov uas tseem tsis mloog lus tseem yog txog Ntxwgnyoog, thiab cov uas raug Ntxwgnyoog kav mas tsis muaj qhov tsis ntseeg tias yuav tsis yog Ntxwgnyoog), ces Kuv yuav muab rhuav tshem lawv lub hauv paus cag thiab tej ceg kom tag du lug mus xwb xwb li, kom thiaj li tsis muaj teeb meem rau yav tom ntej ntxiv lawm; lawv yuav tuag kiag tam sim ntawd los ntawm Kuv txoj kev rau txim. Hom Ntxwgnyoog no mas yog cov uas tsis txaus siab hlo los ua dej num rau Kuv. Tej no ib txwm tawv ncauj rhi tawm tsam Kuv txij thaum ntuj tsim teb raug los lawm, thiab hnub no lawv nias qees tsis mloog Kuv lus. (Tib neeg tsis muaj peev xwm pom qhov no vim hais tias qhov ntawd tsuas yog ib qho xwm txheej ntsig txog tus ntsujplig xwb. Hom neeg no sawv cev rau hom Ntxwgnyoog no ntag.) Kuv yuav muab lawv rhuav tshem ua ntej npaj txhua yam txhij, cia lawv txais kev qhuab ntuas ntawm kev rau txim hnyav mus tag ib txhis. (Lo lus “rhuav tshem” ntawm no tsis yog txhais tias “yuav ua kom lawv tsis muaj nyob mus ntxiv lawm,” tab sis yog hais txog theem uas lawv yuav raug rau txim kom hnyav heev. Lo lus “rhuav tshem” ntawm no mas txawv deb ntawm lo lus “rhuav tshem” uas tau siv rau cov yuav raug rhuav tshem lawm.) Lawv yuav quaj thiab tom hniav qawv mus ib txhiab ib txhis, yam tsis paub kawg li. Tib neeg txoj kev xav mas tsis muaj peev xwm ntsia pom qhov xwm txheej ntawd. Nrog rau tib neeg txoj kev xav uas txawj tuag, mas lawv thiaj li tsis muaj peev xwm dag ntxias txhua yam ntawm sab ntsujplig lawm, thiab yog li ntawd muaj ntau yam uas nej tsuas yuav tau to taub tom qab rov qab mus rau Xi-oo lawm xwb.

Nyob hauv Kuv lub tsev rau yav tom ntej, yuav tsis muaj leej twg li lawm tsuas muaj Kuv cov tub hlob thiab Kuv lawm xwb, thiab tsuas yog thaum lub sij hawm ntawd xwb thiaj li ua tau raws Kuv lub hom phiaj thiab Kuv txoj kev npaj thiaj li tawg paj txi txiv puv npo, vim txhua tus puav leej yuav hloov rov qab mus rau lawv tus yam ntxwv thaum chiv thawj thiab txhua yam yuav raug cais mus raws li nws hom. Kuv cov tub hlob yuav yog Kuv li, Kuv cov tub thiab cov tib neeg yuav yog cov nyob hauv cov raug tsim tawm los, thiab cov neeg ua Vajtswv tes dej num thiab cov raug rhuav tshwm lawm yuav yog Ntxwgnyoog li. Tom qab txiav txim rau lub ntiaj teb lawm, Kuv thiab Kuv cov tub hlob mam li pib lub neej muaj hwj huaj saum qaum ntuj, thiab lawv yeej tsis ncaim Kuv mus thiab yeej yuav nyob ua ke nrog Kuv tas li. Tag nrho cov lus zais tob uas tuaj yeem to taub los ntawm tib neeg lub siab lub ntsws mam li raug nthuav tawm ib qho me me zuj zus rau nej. Thoob plaws hauv keeb kwm, muaj tib neeg suav tsis txheeb uas raug tsim txom vim yog Kuv, muab lawv tus kheej fij tag nrho rau Kuv, tab sis tib neeg yog cov raug tsim tawm los thiab txawm lawv yuav zoo npaum li cas los xij, lawv yeej raug cais tsis tau ua Vajtswv li; qhov no yog ib qho ntawm tej xwm txheej uas zam tsis dhau, thiab ib tug twg yeej muab hloov pauv tsis tau li. Tshaj txhua yam tib si, nws yog Vajtswv tus uas tsim txhua yam, ho tib neeg ces yog cov raug tsim tawm los xwb, thiab tshaj txhua yam tib si, Ntxwgnyoog yog daim phiaj ntawm Kuv txoj kev puas ntsoog thiab tus yeeb ncuab uas Kuv ntxub—qhov no yog lub ntsiab lus uas tseeb tshaj plaws ntawm cov lus uas hais tias “txawm tej roob thiab tej dej ntws yuav txav thiab hloov pauv los xij, yus tus yeeb yam yuav tsum tsis hloov pauv li.” Yuav kom tau nyob rau hauv qhov xwm txheej no thiab theem no ces tam sim no yog ib lub cim qhia tias Kuv thiab Kuv cov tub hlob yuav nkag mus so lawm. Qhov no vim hais tias tau ua tiav hlo Kuv tes hauj lwm nyob hauv lub ntiaj teb lawm, thiab kauj ruam tom ntej ntawm Kuv tes hauj lwm mas yuav cheem tsum kom Kuv rov qab mus rau lub cev kom thiaj li ua tau qhov ntawd tiav log. Tej no yog cov kauj ruam ntawm Kuv tes hauj lwm, uas Kuv tau npaj tseg los ntev lawm. Yuav tsum pom theem no kom meej tseeb, tsis li ntawd ces tib neeg feem coob yuav ua txhaum rau Kuv tej kev cai tswj fwm.

Qhov Dhau Los: Tshooj 113

Ntxiv Mus: Tshooj 115

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No